Η ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ. Από το Τ ριώδι του Λάμνια έως το Τζαμί. Νιάουστα 92 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000) Ας θυμηθούμε ΝΙΑΟΥΣΤΑ. Γράφει 1J Λευκή Σαμαρά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ. Από το Τ ριώδι του Λάμνια έως το Τζαμί. Νιάουστα 92 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2000) Ας θυμηθούμε ΝΙΑΟΥΣΤΑ. Γράφει 1J Λευκή Σαμαρά"

Transcript

1 ΝΙΑΟΥΣΤΑ Από το Τ ριώδι του Λάμνια έως το Τζαμί Η ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ Γράφει 1J Λευκή Σαμαρά Η Οδός Κοραή αρχίζει νοτιοδυτικά της πλατείας του Δημαρχείου όπου ήταν παλαιά το αρχοντικό των Λογγαίων, με τα πολλά περίτεχνα κυκλυδωτά παράθυρα και την επιβλητική εξώπορτα ( θ λ ι β ε ρ ό σύνολο σήμερα μιας πολυκατοικίας της εποχής του 60 και των αντιπαροχών της ), και φθάνει μέχρι το Τζαμί στη θέση του ο ποίου κτίστηκε το Εργατικό Κέντρο. Οι παλιότεροι των σημερινών κατοίκων ( ε κατό περίπου χρονών ) τη θυμούνται πάντα σαν Κοραή και ήταν από τους κεντρικότερους δρόμους της Νάουσας. Μια περιήγηση σ ' αυτό το δρόμο, από τις αρχές του αιώνα μέχρι τη δεκαετία του '60 αποτελεί το κείμενο που ακολουθεί. Η οδός Κοραή ένωνε το Δη μαρχείο, τα Αλών ια, τα Γαλάκ ε ια, την παλιά Ζαφ ει ράκη, τα Καμένα με την Πουλιάνα μέσω της Παύλου Μελά. Ορ ιο ήταν ο μεγάλος μύλος του Μυλωνά, που αν υπήρχε σήμερα, ο " Ξ ενοκράτη ς" θα τον π ε ριελάμβανε στην προστασία των πολιτών από τον καύσωνα, αφού όποιος έμπαινε πούντιαζε από τα νερά της Αράπι τσας που κινούσαν τις μυ λόπετρες. Η κε ντρ ική αρτηρίαπου οδηγείπρος τον Αγιο Νικόλαο, η Χριστοδούλου Λαναρά, ή ταν μπαχτσέδες και μ εταξουργ ε ία των σπιτιών της Κοραή και της Ρ1Ίγα Φ ε ρα ίου, και μετά, για πολλά χρόνια ένας χωματόδρομος κατηφορικός που επέτρεπε το χειμώνα την άνε τη τσουλήθρα πάνω στο σκαμνί της νάνας, από το Τζαμί μέχρι τον Ηλία τον καραμελά. 28 Ο ι χειμώνες φάνταζαν βαρύτεροι ίσως λόγω των κρουσταλίδων από τις κεραμοσκεπές και των δρόμων, όπου δεν έφευγε γρήγορα το χιόνι λόγω της τέλειας ανυπαρξίας των αυτοκινήτων. Ο ι υπάρχοντες. αραμπάδες και αραμπατζηδε;

2 Ας θυμηθούμ ε ΝΙΑ ΟΥΣ ΤΑ δ εν έ βγαζαν τα άλογα με άσχη μο καιρ ό από το ν φό βο του γλιστοή ματο; και η συγκο ινωνία ήταν ποδαρ άτη με γκαλέτζες συνήθωτ, μ ε γαλότσες, λιγότερο. Αξέχαστη θα μ ε ίν ει ε κείν η η ' 'γλ ί στρα " από ένα μακά β ριο μεν, ιλαρό δ ε επ εισό δ ιο. Ηταν η εποχ11 που του ς νεκρούς στις κηδ είες τιμητικά του ς κουβ αλού σαν στον ω μο οι στε νοί φ ίλοι και συγγ εν ε ίς μέχρι τον Αγια Θ ανάση. Από τον συνο ικ ισμό ε ίχε ξε κ ιν11 σε ι για τη ν ε κρώ σ ιμη ακολου θία στον Αγ ιο Μηνά η πο μπή αφού ο Αγ ιος Δημήτοιο ξ έγ ινε πολύ αργότερα ενορία : Φ λ εβάρη ς τσουχτε ρό ς μετά τη ς Π απαντη ξ, και ο δ ρόμο ς γυαλί. Μ ε πολύ κόπο η συνοδεία έ φτασε στο Τζαμί αλλά στην κατη φό ρα του τζαντέ όπως ονό μαζαν τη Χριστοδ ούλου Λαναρ ά, γλίστρ η σαν ο ι κο υβ αλητ έ ς, του ς ξέφυγε το κο υτί και π ιάσαν ε τον πεθα μένο στο π ε ρίπτ ε ρ ο του καρ α μ ελά, γων ία Λαναρ ά - Χατζη γ ρηγιριάδη, μέ σα Η Ν ούσκα Μ υλωνά μ ετι ς φ ι'λες τη ς στα γ έλια των μικρ ών που έκαναν χάζι β αστώ στον καταρ ώση του μύ λου ντας την τσιμπ ίδα στο χ έ ρι γ ια να ε ίν αι " σιδε ρ έ νια " και το κλάμα των συ γγ εν ών. μα τελε ιότητας η φράση "Μα ρ ή του κόβε ι, σαν Αγ έρωχη, και " κυ ρ ία τη ς... καταστάσε ω ς " φά του Παπλιο ύγκ α τουν χασέ... " Μιλά με φυ σικά νταζε μ ε το καλοστρωμ ένο καλντε ρ ίμι τη ς, πρ ο για το παλιό κατάστημα των Λα μ ν ίδ η δων, που νόμιο μόνον των κ εντρικών δρόμων τη ς Νάου έκλε ισε, δυστυχωτ, και από τη ν ε ότε ρη θέ ση του, σας, η οδ6 ς Κορ αή, Τα χαρ άματα γύρω στις δίδοντας και αυτό με τον τρ ό πο του, ένα πλήγμα π εντέμισι " ρ ουπουτού σαν" οι γκαλέτσες ε πάνω στη ναο υ σα ίικη ο ικονο μία, αφού η πο ιότητα και στις π έτρ ε ς, των εργατών και εργατρ ιών των ο επαγγελ ματισμό; του ε γγ ονο ύ Γρη γ 6ρη Λα ε ργο στασίων Λαναρά, που πή γαιναν να πιά μνίδη ήταν τέτο ιος που ακό μη και ο ι Β ε ριώτησε ς σουν δουλειά και μετά το με σημ έρι, ε κτός από το ψ ώνι ζαν τα " καλά" του ς από αυτό το μ αγ αζί. πολύ βουο πλήθο ς πο υ σχολνούσε, μ ε γέλ ια και πειράγ ματα, ήταν γε μάτα και τα παράθ υ ρ α των σπ ιτιών από ντουνι ά που έκανε χciζ ι, υποψ 11 φ ιους γαμπρ ού ς που διάλε γ αν τη νύ φη και μ ε λ λου σες πεθ ερ ές που θα παζάρευαν την προίκα. Ο ι Ν αουσα ίε ς λέγαν ε στου Λάμια το σταυ ρ ο δοόμι στουν Π απλιούγ κα, ένα παρ όνο μα που κολλησαν στους Λαμνίδ ηδ ε ς, πως λέει ο Γρηγό ρ ης Λαμν ίδη ς, μετά τη βύ θ ιση ε νο; πλοίου που μ ετ έφ ε ρ ε μ ετάξ ια και κεντίδια για λογαριασμό τους. "Μπλιο ύγκαέφκ ιασι ν του παπr5ρ ι ' '. Μπλιού Το Τριώδι του Λάμνια γκα - Μ πλιούγκα έ με ιν ε το Π απλ ιο ύγκ α Στο τρι ώδι του Λ άμια, που χώ ριζ ε τον δρ ό μο Πο ιο πάνω αν εβαίνοντας αρ ιστερά ο μύλο ς γ ια τα Καμ ένα και το Τζα μί, στην αρχ11 του, ήταν του Μάντσιου και το μπακάλικο το υ Σαράφη το υφασματοπωλεϊο του Παπλιούγκα.. Μαγαζί δ ε ξ ι ά άλλο υφασ ματά δ υω, επίmις ονο μαστό, ονο μαστό για τα μ ετάξια γ ια τα φο υστάν ια και του Νάοτα, ( Μυσιολή) με πεο ισσοτε ρ η " ε ιδ ί τον χασέ για τα εσώρουχα, τη ς προίκας. Μάλι κευση " στις χρυσοκλω στές γ ια τα λιμπαντ ιά και στα τόση ήταν η δ ε ξιοτεχνία του Παπλιούγκα στο τις τραχηλι ές. Στη μεση και των δύ ο μαγαζιών το σκ ίσιμο του χασέ, που έ με ινε σαν απόλυτο δ ε ίγ - σπ ίτι μιας π ερίφη μη ς μο δ ίστρ ας τη ς Γρ αμματι- 29

3 ΝΙΑΟΥΣΤΑ Κ αι τότε πή γα ιναν σχολε ίο. Τα αγ ο ρ ι«στο Χωζηκ ο υ ρκοιιτειο... Κ11ς του Β ογ ιατζή. Δ ι ότι η οδός Κοραή είχε την το υ σημ ερινού δ η μάρχου Δημήτρη Βλάχου. Δου τ ι μή να κατο ικείται από τις δύο περιφη μότερες λευταράς και ευπροσήγοροξ, ο Θύμν ιος που 11- μοδ ίστρ ε ς τη ς Ν άου σας. Τη ς κυρίας Γρ αμ μ ατι ταν και νονός μο υ (γι ' αυτό πάντα φρό ντ ιζα να κή ς και τη ς Μαρ ίκας τη ς Σ ίν ου. Αυτές οι δύο π ε ρν ά) να πά ρω στο τζάμπα το σιμίθ ι μου..) πολύ μοδ ίστρ ε ς και το ραφτάδ ικο τη ς Ι ερουσαλήμ και γρ ή γορα άνο ιξε δικό το υ αρτοπο ιείο, στου Φα τη ς Γάτινας στη γωνία τη ς Παύλο υ Μ ε λά και τη ς σούλα το σπ ίτι, στο στε νό γ ια την Αγια Υπαπαντή ς, κάτω από το σπίτι του Μ ιχαή λου μ αζί μ ε τον αδελφό του. Μάλιστα λειτούργη σαν - Μηνά ( Ξανθίδη) είχαν διαδεχτεί τη ν ονομαστή τη Μ ί και το πρώτο υποτυπώδες " Κέτ ε ρ ιν" μοι ρ άζο τσα τη Σ ιουγγ αρ ού. ντας παραγγ ε λίε ς γ ια ψω μί με ένα καρότσι στα Η Κυ ρ ία Γραμματική. Ονομα - σή μα κατατ ε θέν ' Έ πο ιή θ ει παρά.." όπως θα λέγα με σήμερα. Ψιλή, ευθυτενής, ή ο ε μη, μ ε ένα γλυκό χαμόγ ελο, ή ξε ρ ε πάντα να προτείν ε ι το σωστό γ ια την κάθ ε π ε λάτι σσα τη ς και να δ ημιουργεί στο σώ μα τη ς. Η κάθ ε π ε λάτισσα ήταν μοναδική γ ια την Κυρ ία Γραμματική Βογιατζή. Εργα τέχνη ς έ βγαζαν αυ τά τα πολύτιμα χέρι α και η ετικέτα του ς ε μφανέ στατη. "Α υτό ε/ναι ρ ά ψιμο η της Σ/νου ή της κ υρ/ας Γραμμ ατικής. Ουμ ιλούν τα ρούχα το υς ''. σπ ίτια που μπο ρο ύσαν να πλη ρ ών ουν κάπου - κάπου γ ια " Λατϊνουν " (άσπρ ο ψ ω μ ί από αλεύ ρ ι ΑΛΛΑΤΙΝΗ ). Ετσι με την πολύ κατανάλωση μπορούσε και να βοηθ ήσει ενεργότερα κα ι μ ε πιό μεγάλη ουωνο μ ικ ή άνε ση το Κόμμα (Ενα είναι το κό μμα). Αφού όπως θυ μάται η μάνα μου "και το πουκάμ ισο που του δ ώρισα όταν μ ε στε φάνωσε το... Π17ρ ε το κ άμ α " (Τότε τα κόμματα τα συ ντηρούσαν ο ι ι δ ε ολόγο ι που έτρωγαν και το ξύλο των Αρχών αγόγγυστα...) Δ ίπλα από του Π απ11 το φούρνο το σπίτι του Αριστε ρ ά τη ς ανηφόρας, όπου φωλιάζε ι και σήμ ε ρα, ξανοίγονταν ο φούρνος του ΠαΠΙ1, σχο λείο γ ια τους μα θητ ευό μενο υς φου ρνάρ η δ ε ς μ ε πο ιο καλό μαθητή τον Θύ μν ιο τον Β λάχο, πατ έ ρ α Κούλη, που ευτυχώς πα ρ αμ έν ει παν έμορφο ακό μα σε π ε ίσμα τη ς κακόγουστη ς " προόδου " και απέναντ ι τα Δου δα ίικα, (ετο ιμόρροπα σήμε ρ α, να θυ μίζουν παλαιές δόξες) και το υ Γκο ύντα στο 30

4 ...κω ΝΙΑΟΥΣΤΑ τα κορίτσιιι στο παρθ εναγωγ είο. "σκοτεινό στενό" που οδηγούσε στο Γαλάκεια. Λάτση με την τεράστια αυλή και τον φούρνο του " Μ ίσια" του γαμπρού τους, από την κόρη τους Μπαξέδες, δρομάκια και ποτάμια που περ νούσαν μέσα από τα σπίτια και ένωναν τις πόρ τες με γεφυρούδια ήταν ο κλιματισμός του καλο καιριού. Εμπαινε η ψάθινη καρέκλα στο νερό και γίνονταν εκεί από κεντίδια μέχρι μπαλώματα με σιακάδες και τραγούδια. Γιατί ο κόσμος τότε τραγουδούσε πολύ παρ ' όλην τη φτώχεια του. Κλειστό το σπίτι της Τζιουτζώινας γιατί κάθο νταν όλο στην πόρτα να μαθαίνει τα νέα και να βλέπει ποιοι μπαινόβγαιναν απέναντι στους Τα μπάρηδες γωνία Κοραή και Δεληδημου, που οδηγούσε στον στραβό τον πλάτανο. Οι Ταμπάρηδες, ονομαστοί στο ανδρικό κυ ρίως ντύσιμο, θεωρούνταν και ήταν από τους πιο καλοντυμένους και ωραίους άνδρες της πόλης. Το γωνιακό σπίτι τους το είχαν αγοράσει από τον Τούρκο Σιαμαντϊ εφέντη, πολύ πριν την α νταλλαγή των πληθυσμών. Επάνω ήταν η κατοι κία τους και από κάτω όλο μαγαζί με εκλεκτά υφάσματα και ραφείο. Κολλητά, του Παπαβασίλη και απέναντι του την Ελένη (σήμερα τα ξεκόλλησε η οδός Μυσιρ λη). Δίπλα του Τσικιτίκου και τα Αδαμιχαίικα. Το καλύτερο αρχοντικό της Κοραή το αγόρασε ο Βασίλης ο Δημουλιός (Καρανάτσιος) που διέλυ σε τον δεκαοχτάχρονο (!) αρραβώνα του για να παντρευτεί το λουλούδι του μαχαλά, τη δεκαε πτάχρονη Τίνκα (Αικατερίνη) του Πασβάτη. Το σπίτι του Δημολιό, που υπάρχει και σήμερα στη δεξιά μεριά πριν το γωνιακό Κοραή και Καραμήτσου είχε είσοδο στην Κοραή και τελείω νε στην πρώτη πάροδο της Καραμήτσου. Ηταν το ιδανικό σπίτι της γειτονιάς για να παίζουν κρυ φτό τα πιτσιρίκια. Οι αχανείς αυλές του με τα πολλά κελάρια το έκαναν την πιό καλή κρυψώνα. Συνέχεια Κοραή και Καοαμητσου το παλαιό κοινοτικό δασαρχείο που έμενε ο παππούς μου Γιάγκος Ρουβέτης και η μάνα μου Ζωή θυμάται την ημέρα που ήρθε το Ελληνικό και την ανέβα σαν από τον αμπατζιά να υψωσει την ελληνική σημαία. Ο παππούς είχε από κάτω και το υποδη ματοποιείο του (όπου η μάνα μου γνώρισε και 31

5 Ν/ΛΟΥΣΤΛ νύ φη τη Μ α ίρη το υ Λυ σίμαχο υ εγγο νή το υ Λόγγου. Τη γελαστή, την όλο τραγού δ ι και κ έφ ι " θ ε ία Μ α ίρη ". Απ έναντι, άλλο, πάλι. του Π απα βα σίλη (Μυλωνά) που από κάτω στ έγα ζε το μπακάλικο του μπάρ μπα Σταύ ρη του Μ ε ρτζάνη με τη γυοτή χαμη λή ξύλινη πό ρτα και τα μεγάλα κουπέ γκ ια που σφάλιζαν βαρ ιά το βράδυ με τι ς αμπάρες ση με ιώνοντας και το τέ λος τη ς μέρας... Το μπ α κ ά λ ικ ο τ ο υ μικ ρασι άτη Σταύ ρ ου Μ ε ρτζάνη, που έσπαγ ε τις..:'.... Η Γραμματική Β ογι ατζή στο μπα λκόνι του σπ ιτιού Ώ); μ ε τι ς μ ι ιοιίτρι έ ς τη ς ερωτεύτη κα τον ν ε α ρ ό κάλφα, τον γιο τη ς Τζήμη νας από την Αγ ιαπαο ασπ ε υη τον Μήτσο τον Αγ ο ρ αστό ). Δ ίπλα δύο ν ε οκλασικά των αμ ερ ικανών τη ς γειτονιάς, του Αντών η το υ Β λάχο υ και το υ Μ α νώ λη του Ρο ύ σου, που βάλαν ε όλο των κόπο του ς τη ς ξ ε ν ιτι άς να φτιάξουν ωραία σπίτια στη Ν άο υ σα και να πάρου ν από ένα ακίνητο στη Θ ε σσαλο μύτε ς μ ε τη θ ε σπ έσια μυ ρωδιά τη ς ρ έγ κας και του μπακαλιάρου, της παστής σαρδ έλας, τη ς ε λιάς. Μια φιλί τσα ψω μί μια ελ ιά. Μισή γ ια το άλε ιμμα τη ς φ ι λίτσας, μι σή να φαγωθεί σαν εξαιρετικιί πολυ τ έλε ι α μ ετά. Π άνω στο "γραφ ε ίο " με τα λαδόχαρτα ένα τ ε φτέ ρ ι δ ια τη ν εξυπηρ έτηση των π ελατών, που συχνά το κοίταζε ο μπάρ μπα - Στα ύ ρη ς κάτω από τα γ υ αλι ά του, κουν ώντας περίλυπα το κ ε φάλι. Γ ι ' αυτό και ο μαχαλάς των λάτρευε... νίκη. Σ ε αυτό το σπίτι του Αντών η του Βλάχο υ η Κολλητά το υ Καλές Μ ε μ έτ το σπίτι, που το νάνα η Μ ίτσα και ο νόνη ς ο Τζ ιιότζης δ έχτηκαν πήρε η Σμ αρ ώ μ ε την ανταλλαγ ή των πληθυσμών το '22. Η Σ μαρ ώ, μι α πανέ μο ρφη Μικ ρ ασιάτισσα, μ ε κατάλευκο δ έρ ~ μα και τα μακριά της μαλλιά πάντα Ι καλομαζεμένα, έμοιαζε με οπτασία στα παιδικά μας μάτια, όπω ς στεκόταν στητή στο παράθυρο. Σε αυτό το σπίτι η νύ φη τη ς Σμ αρ ώ ς από τον γ ιο τη ς Χρή στο η Μαρίκα η Σ ίνου έραβε την υψηλή καινων ία τη ς Νάου σας. Μ εγάλο χάζ ι είχε η γ ειτον ιά και τοο φη για κο υ σκ ουσαρι ό, β ιγ κλό ντας ποι α μπα ίν ε ι ποια βγαίνε ι από τη Μ αρ ίκα. Οπαδό ; των με γ άλων οίκων μό δας. Ντιόρ, Σ αν έλ, δ εν δί σταζε να σου πρ οτε ίν ε ι και το αντί στο ιχο ύφασμα. Ομ ως το αποτέλε Η Γρα μμ ατι κ ή Βογι ατζή δ ιδάσκοντω; το ρcί ψ ιμo... σ μα ήταν και είναι ε κπλη κτικό, γ ια- 32

6 ΝΙΑ Ο ΥΣΤΑ τί η Μαρ ίκα και σή μερα ακόμα, κάποιο κομμάτι μιας πολύ " τιτίζας " που δ ε ν ικανοποιείται από τ η μαζικ 11 παραγωγή θα το ράψει " ε ίναι αδύ νατον να σταματήσω τ ελ ε ίω ς το ράψ ιμο " παραδέ χετ αι. Γωνι ακό πρώτη πάροδο ς της Κοραή, το σπίτι του Μπάρμπα Ντώνη του Ντούλη του καλλιτέχνη όλης τη ς π εριοχ11 ς. Στο μισό π ίσω μ έρο ς του τ εράστ ιου σπιτιο ύ το υ, π ο υ δεν έχει αλλάξει πολύ κα ι σήμ εοα, ηταντο εργαστήρ ιό του. Μ ετον μεγ άλο τροχό του και τα άξ ια χ έρια του, έπ ιανε το χώμα κ αι "έφκ ιανιν αν θρώ πους". Τ ι τσουκάλ ια για αρ μ ιά, τι σιόλ ια, τι στάμν ε ς με κόκορα στο στόμιο να τρ έχ ει το ν ερό, τι μισούρια, τι νταβάδ ε ς... Ενα πληρέστατο εργαστήρ ιο πηλού μ ε το φούρνο του για το γυάλισμα δι έθ ετ ε ο Μπάρμπα Ντώνη ς. Και στο μπαλκόνι η γιαγιά η Ρ ίνκα να καμαρών ει. Αστραφταν ο ι τραχηλι έ ς της, βάλσα μο ο καλό ς τη ; λόγος γ ια ό λους. Γι ' αυτό ο Θεόςτην ΠΙ1ρ ε μαζ ί μ ε το Χριστό. Μ εγάλη Παρασκευή έκανε το τελευταίο της ταξίδι... Λαμπάδες ανα μμένες στον λόγο τη ς ο γ ιος τη ς Φίλιπ ας μ ε τη γυνα ίκα το υ τη Λισαβ ο ύδα.. Π ρ ώτη στο ίδ ιασμα για τον αργαλε ιό η Ο υσ λανχίτινα, δίπλα από του Ντούλη, στην πάροδο. Τα αντιά κάτω από τη μασχάλη και στο σπίτι τη τ, όλες ο ι ναουσα ίε ς που ή θ ελαν να υφάνουν και να ι διάσο υν (να π ε ρ άσο υν μ έ σα από τα χτ έ ν ια το στημό νι). Ο γιος τη ς ο Αντώνη ς ακό μα κρατά ει στη ν αυλή τα καρφιά που ιδ ίαζαν. Στο τέρμα του αδιεξόδου οι Ατσηδ ε ς και η οικογένεια Καρανάσ ιου με τα τρ ία ωρα ιότερα κορ ίτσια τη ς γ ε ιτο ν ιάς. Οι Μπιτου λιάν ιν ε ς ύφαιναν στο ανώγ ι κοντά στο παράθυρ ο, τραγ ο υδ ι6ντα ς μ ε τη Χ άιδ ω να ξεχωρίζει από ο μορφιά και δίπλα το σπίτι του Κωσταντό του Μπίσκα (Δ έλιου) του κ εχαγιά. Μ εγά λο τό λμημα του Κωνσταντό, μετά τον θάνατο της γυναίκας του τη ς Μ ίτσα ς να παντρ ευτ εί πρόσφυγα... Ομω ς η Κατερ ίνα η Φωτεινή, ο Χαριλάκη ς, ο Σταυρή ς, ο Αλκιβιάδη ς ήθ ελαν φροντίδ α, που πρόθυμα ανέλαβε να προσφέρ ει η ποντία Σ εβαστή. Κάνοντάς τα επτά, μαζί με τα δύο ορφανά τη ς, και μ ετά οκτώ μ ε τη γ ένν η ση του Μωυσή, δούλεψ ε σκλη ρά στα γάλατα, τα τυρ ιά και τα γ ιαούρτ ια και τα καλοπάντρεψ ε. Οι τέσσ ερι ς νύφ ε ς τη ς, η Μαριγούλου, η Σοφϊα, η Ανεβ αϊνοντα ; γ ια το Τζα μί. Α ρ ιιπ εριί το σπίτι το υ Κο ϋλη, δ ε ξι ά πι Δουδαϊικα. 33

7 ΝΙΑΟΥΣΤΑ ρ ε ο μπάρμπα Νωντω; ο κοσμογυρισμ ένος α πό την Αμέρικα. Ο ο δός Κοραή στις αρχές του αιώνα κα τοικο ύνταν από νοικο κυρα ίους, Το ύ ρ κ ο υ ς κ υ ρ ίω ς, που ζούσαν π ο λύ αγ απ η μένο ι μ ε τους ντόπιου ς και γι' αυτό ε κε ί ήταν το τζα μί τοικ, το σχολείο τους και τα μνή ματα τα τού ρ κικα απ έναντι ακρ ι βώς από του Τ έμα και δ ί πλα στου Τζιούλη (Τό Η ο ικογ ένεια Ο σλιανϊτη σε χα ρ ές. σιου). Στη σημερινή θέση Λυ μπιάδ α και η Β αγγ ελ ίτσα έλεγαν το " μητ έρα ' το υ Εργατικο ύ Κέντρου ήταν το Τζαμί, τα μνή μα μ έσα από την ψυχ11 του ς. τα του χότζια και το του ρκ ικό σχολείο όπου Ενα μπαχτσέ και μ ια αυ λή η γ ιαγιά η Σ εβαστή μ ε το σπίτι του Κώτα το υ Λάζο υ που νο ίκι ασε η μάνα μ ο υ νιόπαντρη. και γι ' αυτό έκοψε και τις β ελουδ ένι ες ρό μπες τη ς και τις έκαν ε κοντές για να τι ς φορέ σει. "Σε σπ(τι μ ε μο(κι δ εν φά ντα αργότερα ο ι Γάλλοι λειτουργούσαν τα μ αγ ε ιρ ε ία τους. "Πολύ κα φέ έπι νc!- J! και ότα ν έφυγωι γιο μ ο υσάμι σακι ά, όλος ο μ αχαλάς anc5 το υς " θυμ άμαι η μάνα μου. Οταν έγ ιν ε η ανταλλαγή τω ν πληθυσμώ ν, το ζα ν.. " λ έ ει Απ έναντι αριστερά πάλι αν εβα ίνοντας, του Γρ έζιου το σπ ίτι, με τη ΒασιλΙΚ11 ν εότατη Χ11ρα να με γαλών ει μ ε π ερισσή νοικοκυροσύνη τα τ ρ ία ορφανά της, το σπ ίτι τη ς χαμογ ελαστή ; και φ ι λό τιμη ς Φωτο ύλας, τη ς θείας Δ έσποινας του Τζιούλη και απέναντι ο " μπάκα κας " του Τέμα Ενα καφε νε ίο μ ε φυ σικές ομπρ έλ ες από δ έντρ α και κληματα ρι έ ς, μ ε έν αν τε ρ άστιο μπάκακα, έναν σημ ερινό κουλοχέ ρη που καταβρό χθιζε τις δ εκάρ ες μικρών και μ εγάλων στο βωμότη ;. τύχη ς. Μι α ιδ έα που εφε - - Η Λιοα βούδα, η Σ οφ ϊα. η Αντωνία, η Βα σιλική και η Φωτο ύ λα μ ε το πα ι δ ο μάνι τοιι ς 34 Τ01' καφέ

8 ΝΙΑ ΟΥΣΤΑ Σ τι ς αυλε ; "φουσκώνουν" τα βαρ έλια γ ια τον τρύγο. τούρκικο σχολ είο το πήρ ε γ ια κατοικ ία ο Μηλόπσυλο ς ο γιατρός, το τζαμί κατεδαφίστηκ ε και τα μνήματα μεταφέρθηκαν στην Κούλα κοντά στην Ανθηνά τη Γιοβάνινα. Από κάτω από τις μπιστηρές (μεγάλα ανοίγματα στις πέτρες σαν σπηλιές) έκατσαν οι παλιολαδήτ ες κα ι στο ύψω μα χτ ίστη καν τα προσφυγικά. Τότε οι ελάχιστες τούρκικες οικογένειε ς που είχαν μ είνει, έκα ναν ξανά, άλλο νεκροταφ είο κάτω από την Κούλα προς τον Αη-Λια. Σιγά - σιγά το τζαμ ί γέμ ισ ε πρόσφυγ ε ς κυρίως Κωνσταντινοπολίτες 'Άπ ε τ η ν Πόλη " όπως μας έλ εγε η θε ία Σαλώμη του Μπουνόβα. ζάκη και σύριζα από το ποτάμι και το σπίτι τη ς Αν α τολή ς έφταν ε ως του Καραμπινέση και από τα μπαξέδια στου Λόγγου. Χωρ ίς αυτοκίνητα, με λίγους αραμπάδες και μια φιλίτσα ψωμί πασπαλισμένο μ ε ζάχαρη και καφέ, πήγαιναν ο ι μπόμπιρε ς ψόφιοι για ύ πνο και κατευχαριστη μένοι από παιχν ίδι. Απογ ευματινό " συσσ ί τ ιο " δενυπήρχε. Οποιο ς γύ ρεβε το απόγιομα να φάε ι δα γένονταν η μ άνα το υ... α γελά δα. Η ο δός Κοραή πολυπολιτισμυτή και ανο ιχτό καρδη, ακόμα και σήμ ερα μπορ εί και διατηρεί κάτι από τη ζε στασ ιά της Νάου σας των αρχών του 200υ αιώνα. Ευχαριστώ γ ια τη βοήθε ια που μ ο υ πρόσφεραν για τη σύνταξη του κει μενοι : τον κ. Γρηγόρη Λαμνϊδη. Αργυριδ Βογιατζή, Δ έλιο Κων/νο. Οσλιαν ϊτη Αντών η, Ντο ύλη Αντώνη. Κων/νο M ε ρτζcίνη. Ν οϋ σκ α Μ υ λωνά. Μαρ ίκα Σϊνου και τη μητ έρα μου Ζωή Αγορα - στού - Ρο υ β έτ η Και τι δεν έ μαθαν οι ντοπιες από αυτές: Κοφτά αγ γλέ., νταντέλες με τη βελόνα " μ ιτζ ίκ ι " νταντέλες δ ετ ές και μια καινούρια μαγειρικ11. 0 λος ο μαχαλάς από την αρχ11 τη ς Κοραή μέχριτο τζαμί έγ ι νε με ντόπιους και προσφυγόπουλα ένα μεγάλο παιδομάνι, που άρχιζε τις τρέλες του από το σπίτι της όμορφης Παναγιώταςτου Ζαϊφκα συνέχ ιζε στα κούτσουρατου Κα- Το σπίτι του μπα ρμπα-κω σταντο το υ Μπίσκα ( Δέλιο ς ) 35

νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες,

νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες, τη ς Ευγενίας Ζάλιου Γιορτινές μ έρ ες στη Στράντζα του 1930: Άγγελος Χριστού, θεία γέννηση Γιορτι νές μέρες και ο μπάρμπα ΜΙ7τσος Πενί δης, ξα ναζεί τα παι δικά το υ χρόνια, στη Στράντζα το υ 1930: «Το

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Στράvτζα» ΣΥΝΕΧΕΙΑ

«Νέα Στράvτζα» ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η «Νέα Στράvτζα» Γ' ΣΥΝΕΧΕΙΑ τη ς Ευγεν ίας Ζάλιου Από τη δεκαετ ία του '50 και μετά... ο μπάρμπα Μήτσος Πενίδης συνεχίζει τη διήγησή το υ : «Το δ ιάστη μα του εμφυλί ου πο λέμου που μας ε ίχαν σηκώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ας θυμ ηθούμ ε. "Τα Καμένα" γρ αφ ία. μέχρ ι το. ξ ιά βλέπουμ ε στην γων ία πλατ ε ίας και σημερι Κατά μ ε σή ξ Τ11ς Πλατε ίας, βόρεια, ήταν " φυ

Ας θυμ ηθούμ ε. Τα Καμένα γρ αφ ία. μέχρ ι το. ξ ιά βλέπουμ ε στην γων ία πλατ ε ίας και σημερι Κατά μ ε σή ξ Τ11ς Πλατε ίας, βόρεια, ήταν  φυ Ας θυμ ηθούμ ε ΝΙΑ Ο1'Σ ΤΑ "Τα Καμένα" της Λευκής Σαμαρά Τα "Καμ ένα", σή μερα Π λατ εία Δ ιοικητη ρ ίου, γρ αφ ία, μεταγ εν έστε ρη, ε ίναι το ταξί ) ένα ήταν το ε μπορ ικό κέντρο τη ς Νάο υ σας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΣ, ο άχαρος έφη βο ς

ΜΟΥΣΤΟΣ, ο άχαρος έφη βο ς Επίκαιρα θέματα ΝΙΑ Ο1'Σ ΤΑ ΜΟΥΣΤΟΣ, ο άχαρος έφη βο ς Της Ευγεν ία ς Ζάλιου Το βασικό γλυκα ντικό σε μ ια ατέλειωτη σε ιρά από αρχαία ελληνικά και ρωμα"ίκά γλυκά και ψω μ ι ά, ήταν ο μούστος. Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΓΕΝΕIΕΣ ΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ

ΟIΚΟΓΕΝΕIΕΣ ΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ «ΤΖΑΚΙΑ» ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟIΚΟΓΕΝΕIΕΣ ΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Μ ια προσωπική μαρτυ ρία ΤΣΙΤΣΗ Του Γεωργίου Ντ ελ ιόπ ουλου Ε ισαγωγ ικά Δεν θα ήταν υπερβο λή να λέγ α με πω ς η γη τη ς Ημαθίας είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία.

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία. ΝΙΑΟ)'Σ ΤΑ Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Του Παύλου Κυριακίδη Πολιτικού Μηχανικού - Θεολόγου 1. Θέση Το Καθολ ικότη ς άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τσατμά Φωτεινή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ" 1 - - - -- Η ΓΎΝΑ ΙΚΕ ΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη 34 36 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας 93 95 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα