Σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας παρατηρούνται τα εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας παρατηρούνται τα εξής:"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Α.Ε. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη» έχει την τιμή να σας υποβάλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005, βάσει του Ν. 2190/20, αρθ. 135, κατά τα Δ.Λ.Π.. της 35ης εταιρικής χρήσεως. Σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας παρατηρούνται τα εξής: Ενεργητικό Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Περιλαμβάνεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επενδύσεων σε λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εν λόγω έξοδα αφορούν επενδύσεις της Εταιρείας για τα έντυπα καθώς και λογισμικά προγράμματα. Ο λογαριασμός εξόδων εγκατάστασης αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31/12/ /12/04 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ Προσθήκες Διαγραφές - Μεταφορές 31/12/05 31/12/04 Αποσβέσεις ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Διαγραφές Μεταφορές Σύνολο Αποσβέσεων Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/05 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,02-795, , , ,04 0, , ,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,02-795, , , ,04 0, , ,89 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Η εταιρεία κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και σύμφωνα με το 1, αποτίμησε τα οικόπεδα και τα κτίρια σε εύλογες αξίες κατόπιν μελέτης αποτίμησης αναγνωρισμένων εκτιμητών. Η δημιουργηθείσα υπεραξία κατά την αποτίμηση ανήλθε σε ,25 Ευρώ και καταχωρήθηκε απ ευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας. Οι αξίες των κτιρίων αυξήθηκαν το 2005 κατά χιλ. 269 λόγω ανακατασκευής των κτιρίων Χρ. Λαδά 1 και Χρ. Λαδά 3 ενώ μειώθηκαν κατά χιλ. 357 λόγω διαγραφής των «Εγκαταστάσεων Κτιρίων σε Ακίνητα Τρίτων» που αφορούσαν τα ενοικιαζόμενα κτίρια σε Πλ. Καρύτση 4, Γ Σεπτεμβρίου, Σταδίου 24, Χρ. Λαδά 5-7 και Βουλής 7. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός την 31/12/2005 ανέρχεται σε χιλ ενώ την 31/12/2004 ανήρχετο σε χιλ Οι λοιπές επενδύσεις (έπιπλα, σκεύη, μεταφορικά μέσα) την 31/12/2005 ανήλθαν σε χιλ έναντι χιλ την 31/12/2004. Οι επενδύσεις, κατά το έτος 2005 ήταν μικρότερες κατά χιλ. 228 των μειώσεων του ίδιου έτους. Οι «Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές», που αφορούσαν την ανακατασκευή των κτιρίων, Χρ. Λαδά 3 και Χρ. Λαδά 1, λόγω ολοκλήρωσης των έργων, εντός του έτους 2005, μηδενίστηκαν. Κατά τη χρήση 2004 το υπόλοιπό ανήρχετο σε χιλ Για τα κτίρια, η Εταιρεία διενεργεί ανελλιπώς σε κάθε χρήση αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, σύμφωνα με μελέτη αναγνωρισμένων εκτιμητών. Η ωφέλιμη ζωή των κτιρίων της εταιρείας 1

2 υπολογίσθηκε σε 40 έτη. Για τα υπόλοιπα πάγια η Εταιρεία διενεργεί αποσβέσεις ανελλιπώς σε κάθε χρήση με βάση την ωφέλιμη ζωή τους. Το σύνολο των ακινητοποιήσεων ανήλθε συνολικά σε αξία κτήσης χιλ την 31/12/2005 με αναπόσβεστο υπόλοιπο χιλ έναντι και χιλ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31/12/2005 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/04 Προσθήκες Διαγραφές Μεταφορές 31/12/05 31/12/04 Αποσβέσεις Διαγραφές Σύνολο Αποσβέσεων Αναπόσβεστο Γήπεδα Οικόπεδα ,55 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων , , , , , , , , ,71 Μηχ/τα Τεχν..εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλ ,00 0, , , , , , , ,71 Μεταφ. Μέσα , , , , , , , , ,09 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , , , ,96 Ακινητ. Υπό Εκτέλεση , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,02 2

3 Συμμετοχές ΔΟΛ Α.Ε. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται αναλυτικά οι συμμετοχές της Εταιρείας όπως ήταν την 31/12/2004 και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2005. (Τα ποσά σε χιλ. Ευρώ) Επωνυμία Συμμετοχές 31/12/2004 Συμμετοχές 31/12/2005 Αξία Κτήσης Ποσοστό Συμμετοχής Αξία Κτήσης Ποσοστό Συμμετοχής MULTIMEDIA A.E ,00% ,00% ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. 0 78,71% ,62% IRIS Α.Ε ,00% ,00% ΑΡΓΟΣ Α.Ε ,70% ,70% ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE ,00% ,00% ΕΚΔΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,33% ,33% STUDIO ΑΤΑ Α.Ε ,00% ,30% ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε ,76% ,76% ACTION PLAN A.E ,00% ,00% NEA AKTINA A.E ,50% 44 50,50% ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ,00% 0 100,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ,00% ,00% HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,00% ,00% EUROSTAR ATEBE ,50% ,50% ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε ,00% ,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε ,00% ,00% ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ ,00% ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ,33% ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ ,00% 0 30,00% ACTION PLAN H.R. 2 1,00% 2 1,00% ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ,00% ,00% Μ. ΛΕΒΗΣ Α.Ε. 19 5,00% 19 5,00% MICROLAND Α.E.Β.Ε. 86 7,90% ,64% PAPER PACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ ,95% ,10% ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ DIGITAL PRESS A.E 308 5,12% 0 0,00% ODEON LICENSING A.E 28 24,23% 0 0,00% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ EUROBANK

4 Συμμετοχές 31/12/2004 Συμμετοχές 31/12/2005 Επωνυμία Αξία Κτήσης Ποσοστό Συμμετοχής Αξία Κτήσης ΣΥΝΟΛΟ Ποσοστό Συμμετοχής Η αξία κτήσεώς τους, η αποτίμησή τους βάσει του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 και η τρέχουσα εσωτερική λογιστική ή χρηματιστηριακή αξία τους εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ποσά σε χιλ. ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)Δ.Ο.Λ. DIGITAL ΑΕ Εδρα : Χρ. Λαδά 3 ΑΦΜ : Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 15793/01/Β/87/414 2) MULTIMEDIA AE Εδρα : Χρ. Λαδά 3 ΑΦΜ : Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 17189/01/Β/88/307 3) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εδρα: Φιλελλήνων 18-Χαλάνδρι ΑΦΜ : Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 19407/04/Β/89/208 4) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΕ Εδρα : Ζηρίδη 10 Μαρούσι ΑΦΜ : Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 25466/01ΑΤ/Β/91/297 5) ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕΕ Εδρα: Αγ.Νεκταρίου & Μπενάκη 5 Χαλάνδρι Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 34297/01ΑΤ/Β/95/299 6) IRIS ΑΕΒΕ Εδρα : Πανεπιστημίου 18-Αθήνα ΑΦΜ : Μητρώο Υπουργείου Εμπορίου Νομ. Αθηνών 25302/04/Β/91/175 7) ΑΡΓΟΣ ΑΕ (ενοπ.) Εδρα : Πανεπιστημίου 9 Αθήνα ΑΦΜ : ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 8) ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εδρα : Τσιμισκή 45 - Θεσ/νίκη ΑΦΜ : ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. Εδρα : Στουρνάρη 35 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 29741/01/Β/93/525 Ποσοστό Συμ/χής Ισολογισμός Έτους Ίδια Κεφάλαια βάσει Αποτελέσματα μετά από φόρους Τιμή Κτήσεως 82,62% ,00% ,76% ,30% (376) ,00% ,00% ,70% ,33% ,00%

5 10) EUROSTAR ATEBE Εδρα : Πανεπιστημίου 18 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 37137/01/Β/96/571 95,50% () ΔΟΛ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 11) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. Εδρα : Φραγκοκκλησιάς 7- Μαρούσι ΑΦΜ : Αθηνών 43316/01ΑΤ/Β/99/211 12) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Έδρα : Γενναδίου 6 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 45154/01/Β/00/47 13) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Έδρα : Μιχαλακοπούλου 80 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 45154/01/Β/00/47 14) ΗEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Έδρα : Μιχαλακοπούλου 80 Αθήνα ΑΦΜ : ) ΜC HELLAS ΑΕΕ Εδρα : Πανεπιστημίου 18 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 44343/01/Β/99/610 16) ACTION PLAN Α.Ε. Έδρα : Σταδίου 24 Αθήνα ΑΦΜ : Αθηνών 43276/01/Β/99/356 17) ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ Έδρα : Ακαδημίας 85 ΑΦΜ : ) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Έδρα: Πανεπιστημίου 18 ΑΦΜ : Αθηνών 48926/01/Β/01/290 19) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ Έδρα: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΦΜ : Αθηνών 59359/01/Β/05/444 20) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ Έδρα: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΦΜ : Αθηνών 58592/01/Β/05/189 Ποσοστό Συμ/χής Ισολογισμός Έτους Ίδια Κεφάλαια βάσει Αποτελέσματα μετά από φόρους Τιμή Κτήσεως 50,50% ,00% 2005 (3.122) % 2005 (6.158) (814) 0 50,00% ,00% (300) ,00% ,00% % (125) ,33% (1.870) % ) ACTION PLAN H/R. Α.Ε.Π.Α. Έδρα : Σταδίου 24 Αθήνα 1,00% (80) 2 5

6 ΑΦΜ : Αθηνών 51185/01/Β/02/118 ΔΟΛ Α.Ε. 6

7 Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουμε μέσω της α) ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ στην οποία η συμμετοχή μας είναι 82,62%: 1. ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. Ποσοστό συμμετοχής 35,11% 2. INTEROPTICS A.E. 37,18% 3. RAMNET A.E. 82,62% 4. RAMNET SHOP A.E. 82,62% 5. PHAISTOS NETWORKS A.E. 41,31% β) EUROSTAR ATEBE στην οποία η συμμετοχή μας είναι 95,50% 1. ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ Ποσοστό συμμετοχής 95,50% Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων έχει ως ακολούθως: - Εγγυήσεις μισθώσεων ,21 - Εγγυήσεις καταναλώσεων , ,82 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Τα αποθέματα της Εταιρείας την 31/12/2005 ανήλθαν σε χιλ έναντι χιλ του Τα εμπορεύματα μειώθηκαν από χιλ την 31/12/2004 σε χιλ την 31/12/2005. Τα προϊόντα έτοιμα και ημιτελή παρουσιάζουν μείωση την 31/12/2005 σε σχέση με την 31/12/2004 κατά χιλ Η Εταιρεία πάγια ακολουθεί τη μέθοδο FIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων της. Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε χιλ σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν χιλ Η πιστωτική πολιτική της εταιρείας είναι επτάμηνη κατά μέσο όρο πίστωση προς τους πελάτες. Η εταιρεία, μέχρι την 31/12/2004 είχε δημιουργήσει αποθεματικό για «Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών» στο ποσό των χιλ Ενώ την 31/12/2005, το ποσό των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε χιλ Η εταιρεία βάσει των, έχει στην κατοχή της χρεόγραφα (repos), η αξία των οποίων την 31/12/05 ήταν χιλ , ενώ το 2004 σε χιλ

8 Διαθέσιμα Τα υπόλοιπα των διαθεσίμων ανήλθαν σε χιλ έναντι σε χιλ. 680 της προηγούμενης χρήσης. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Στους λογαριασμούς αυτούς περιλαμβάνονται κυρίως έξοδα που αφορούν την επόμενη χρήση (δικαιώματα, ενοίκια, ασφάλιστρα, συνδρομές κλπ) ποσού χιλ έναντι χιλ. 955 της προηγούμενης χρήσης καθώς και πρόβλεψη εσόδων από πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών κυρίως επαρχίας χιλ έναντι χιλ της προηγούμενης χρήσης. Παθητικό Ίδια Κεφάλαια Τα ίδια κεφάλαια στη χρήση 2005 ανήλθαν σε χιλ έναντι χιλ σε σχέση με τη χρήση Προβλέψεις Το υπόλοιπο του λογαριασμού στην παρούσα χρήση αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία χιλ και χιλ. 1 πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές έναντι χιλ πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της προηγούμενης χρήσης. Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας ανήλθε την 31/12/2005 σε χιλ και αφορά ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδόθηκε εντός του 2004, διάρκειας 5,5 ετών. Ποσό χιλ που αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, που αφορούν κεφάλαια κίνησης ανήλθαν την 31/12/2005 σε χιλ έναντι χιλ την 31/12/2004. Προμηθευτές & Επιταγές Πληρωτέες Η Εταιρεία δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών της. Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών την 31/12/2005 ανήλθαν σε χιλ έναντι χιλ την 31/12/2004. Τα εν λόγω υπόλοιπα των προμηθευτών της Εταιρείας είναι τρέχοντα και ανακυκλώνονται στην κάθε χρήση. 8

9 Φόροι & Τέλη, Ασφαλιστικά Ταμεία Τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στους εν λόγω λογαριασμούς στην εξεταζόμενη περίοδο αποτελούν τρέχοντα υπόλοιπα, που προέρχονται από τη λειτουργία της και τα οποία η Εταιρεία φροντίζει ανελλιπώς να εξοφλεί μέσα στις νόμιμες προθεσμίες προς το Δημόσιο, τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς φορείς. Δεν υφίσταται καμμία οφειλή σε καθυστέρηση σε φόρους, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού περιέχουν έσοδα επομένης χρήσεως ποσού χιλ από τα οποία χιλ. 806 αφορούν προεισπράξεις συνδρομών χιλ. 224 διαφήμιση και χιλ. 3 ενοίκια. Επίσης περιέχουν έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα χιλ για τα οποία έχουν γίνει οι ακόλουθες προβλέψεις: Προμήθειες ΑΡΓΟΥΣ χιλ , επιβραβεύσεων διαφημίσεων χιλ. 507, πρόβλεψης PRORATA χιλ. 369, Royalties και δικαιωμάτων χιλ. 260, πρόβλεψης τόκων χιλ. 202, ενοίκια χιλ. 28, κοινόχρηστα χιλ. 42, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ χιλ. 32, τηλεπικοινωνίες χιλ. 22, πρόβλεψη αμοιβών ελέγχουν χιλ. 53 και λοιπές προβλέψεις χιλ. 20. Επί των αποτελεσμάτων χρήσεως Σχετικά με τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2005, παρατηρούμε τα εξής : Στην εξεταζόμενη χρήση 2005 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τις χιλ έναντι χιλ της προηγούμενης χρήσης. Στα συνολικά αυτά έσοδα, τα έσοδα από κυκλοφορία και διαφήμισης ήταν χιλ , ενώ τα έσοδα παρεχομένων υπηρεσιών ήταν χιλ Τα έσοδα από πωλήσεις προσφορών προϊόντων και υποπροϊόντων ανήλθαν σε χιλ , ενώ τα έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων ανήλθαν σε χιλ Επιπλέον υπάρχουν έσοδα συνολικού ποσού χιλ τα οποία αφορούν ενοίκια κτιρίων, μηχανημάτων και έσοδα από προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε χιλ έναντι χιλ της προηγούμενης χρήσης. Οι ειδικές δαπάνες της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των χιλ

10 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε ευρώ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις , ,30 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,15 Μικτό κέρδος , ,15 Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,57 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,07 Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα , ,15 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,66 Πλέον: Αποτελέσματα συμμετοχών και χρεογράφων 4,278,317, ,07 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , ,18 Αποτελέσματα προ φόρων , ,41 Μείον: Φόρος εισοδήματος , ,34 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους , ,07 Αποτελέσματα ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα) 0,0076 0,0039 Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών

11 Σημειώσεις : 1. Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2000 έως και Τα ποσά των αγορών της εταιρείας από τις συνδεμένες εταιρείες, σωρευτικά για τις περιόδους και ανέρχονται στο ποσό των χιλ και χιλ αντίστοιχα. Τα ποσά των πωλήσεων της εταιρείας προς τις συνδεμένες εταιρείες, σωρευτικά για τις περιόδους και ανέρχονται στο ποσό των χιλ και χιλ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις συνδεμένες επιχειρήσεις στις και ανέρχονται σε χιλ και χιλ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρείας από τις συνδεμένες επιχειρήσεις στις και ανέρχονται σε χιλ και χιλ αντίστοιχα. 3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την ήταν 833 άτομα. 4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 6. α) Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) έχει ως εξής για την περίοδο : κωδ Ευρώ χιλ., κωδ Ευρώ χιλ., κωδ Ευρώ χιλ. και κωδ Ευρώ 244 χιλ. 7. Στις ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων ύψους χιλ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μετόχων της ). Ο Πίνακας Πλήρους Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων δημοσιεύθηκε στις στις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε ομόφωνα: α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα τρία λεπτά ( ,177,13 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και συγκεκριμένα: i) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 0,60 ευρώ εκάστη σε 1, ευρώ εκάστη, ii) με έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1, ευρώ εκάστη και δωρεάν διανομή τους στους Mετόχους της Εταιρείας κατά την προκύπτουσα αναλογία, ήτοι 1, νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές και β) την εν συνεχεία Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατόν ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και 13 λεπτά ( ,13 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1, ευρώ εκάστη σε 0,55 ευρώ εκάστη, προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού εκατόν τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και 13 λεπτών ( ,13 ευρώ) και επιστροφή 11

12 κεφαλαίου και συγκεκριμένα ποσού οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ με μετρητά στους Μετόχους της εταιρείας (ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή). 9. Δραστηριοποιείται μέσω 10 υποκαταστημάτων, 5 αποθηκών και 11 γραφείων. ΓΗΠΕΔΑ Οικόπεδο αναλογία Δοϊράνης και Ζαλόγγου, Οικόπεδο αναλογία Δ ορόφου Χρ. Λαδά 1, Οικόπεδο αναλογία Ε ορόφου Χρ. Λαδά 1, Οικόπεδο αναλογία Η ορόφου Χρ. Λαδά 1, Οικόπεδο Χρ. Λαδά 3, Οικόπεδο Χανίων Κρήτης, Οικόπεδο Θεσ/νίκης, αναλογία Οικόπεδο Πανεπιστημίου 18, Οικόπεδο αναλογία 7 ου ορόφου Πλατεία Καρύτση 9-10 Α, οικόπεδο Παιανίας θέση Πούσι Χατζή. ΚΤΙΡΙΑ Αποθήκη οδού Δοϊράνης & Ζαλόγγου, Δ όροφος κτιρίου Χρ. Λαδά 1, Ε όροφος κτιρίου Χρ. Λαδά 1, Η όροφος κτιρίου Χρ. Λαδά 1, Κτίριο Χρ. Λαδά 3, Κτίριο Πανεπιστημίου 18, 7 ος όροφος κτιρίου Πλατεία Καρύτση 9-10 Α, κτίριο Παιανίας. 1. Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα. Προοπτικές για το έτος 2006 Η εταιρεία προτίθεται να ενισχύσει την εκδοτική της δραστηριότητα με την ενδυνάμωση και ανάπτυξη εντύπων ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφοριών, των διαφημιστικών εσόδων και της αναγνωσιμότητας. Ταυτόχρονα η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στον κλάδο της τηλεόρασης με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στον ευρύτερο κλάδο των Μ.Μ.Ε. Επίσης η πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική υποδομή της εταιρείας μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ» στο χώρο των εκτυπώσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνει στη βιομηχανική παραγωγή της διατηρεί συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο της. Τέλος η εταιρεία με την αναδιάρθρωση του κλάδου της Νέας Οικονομίας ενισχύει τη λειτουργικότητά του και διατηρεί την κορυφαία θέση της στο ελληνικό internet, παραμένοντας στρατηγικά τοποθετημένη προκειμένου να εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά τους αναμενόμενους σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς. 12

13 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χρ.Λαμπράκης Στ. Ψυχάρης Ελ. Γλύκατζη - Αρβελέρ Ι. Γκούμας Π. Καψής Ν. Κορίτσας Τρ. Κουταλίδης Κ. Λυμπερόπουλος Αδ. Πεπελάσης Γρ. Σκαλκέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα 3/3/2006 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρήστος Δ. Λαμπράκης Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από 12 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 3/3/2006. Αθήνα, 3/3/2006 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ ΑΕΟΕ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υποβάλουµε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι παρούσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ` σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «OLYMPIC

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της δωδεκάμηνης περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 0 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα