ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ."

Transcript

1 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και χριςθσ μουςικισ ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. αποςτολισ προτάςεων: Διάρκεια διαβοφλευςθσ : 14 θμζρεσ Λιξθ Διαβοφλευςθσ : 31/10/2014 Γεϊργιοσ Μ. Θεοδωρακόπουλοσ Ρρόεδροσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Τρίπολθσ Διμοσ Τρίπολθσ 14/10/2014

2 Περιεχόμενα Δθμοτικι Διοικθτικι Άδεια Λειτουργίασ Μουςικισ... 3 Υπόχρεοι εφοδιαςμοφ με Δθμοτικι Διοικθτικι Άδεια για τθν Λειτουργία Μουςικισ... 3 Ρροχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων... 4 Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για χοριγθςθ άδειασ μουςικισ... 4 Τρόποι και μζςα χριςθσ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ... 4 Αρμόδιο όργανο ζκδοςθσ τθσ Δθμοτικισ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ... 5 Ιςχφσ χοριγθςθσ αδειϊν χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων... 5 Ρράξθ ανανζωςθσ άδειασ χριςθσ μουςικισ... 6 Ανάρτθςθ αδειϊν ςε εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ επιχειριςεωσ... 6 Τα μουςικά ζργα Ελλθνικά και Ξζνα αποτελοφν προςτατευόμενα ζργα από το ν.2121 / 1993 και τθν Ευρωπαϊκι και Διεκνι νομοκεςία... 6 Βαςικι προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ δθμοτικισ άδειασ μουςικισ αποτελεί θ προςκόμιςθ ςτο Διμο τθσ άδειασ δθμόςιασ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 63 παρ.2 του ν / Ρερί τθσ εννοίασ τθσ δθμόςιασ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ (άρκρο 3 παρ. 2 του Ν.2121/93)... 8 Ρερί των αδειϊν Μουςικισ Μουςικϊν Οργάνων ςτα «κτιματα»... 8 Διατάραξθ κοινισ θςυχίασ... 8 Στοιχεία και περιεχόμενο αδείασ μουςικισ... 9 Αςτυνομικζσ Διατάξεισ περί των ωρϊν λειτουργίασ τθσ μουςικισ και Ραρατάςεων του ωραρίου λειτουργίασ τθσ μουςικισ... 9 Ρεριπτϊςεισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ μουςικισ μουςικϊν οργάνων Ραράταςθ ωραρίου λειτουργίασ τθσ μουςικισ Δικαιολογθτικά για τθν παράταςθ ωραρίου λειτουργίασ μουςικισ μουςικϊν οργάνων Ρερί τθσ ανάκλθςθσ των αδειϊν μουςικισ και ανάκλθςθ τθσ παράταςθσ ωραρίου μουςικισ Διοικθτικά πρόςτιμα Αρμόδια ελεγκτικά όργανα και όργανα βεβαίωςθσ παραβάςεων Διατάξεισ ςφνταξθσ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ

3 ΣΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρκρο 1 Δημοτική Διοικητική Άδεια Λειτουργίασ Μουςικήσ 1. Κάκε επιχειρθματίασ που ζχει ςτο όνομα και ςτθν επωνυμία του (φυςικό ι νομικό πρόςωπο), ςτθν ευκφνθ και ςτθν εκμετάλλευςθ του, τθν λειτουργία και τθν διεφκυνςθ ενόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι μίασ επιχείρθςθσ, που ανικει ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου και που χρθςιμοποιεί εκτελεί παρουςιάηει ι εκμεταλλεφεται, δθμόςια τα μουςικά ζργα και τθν μουςικι (ελλθνικι και ξζνθ) εντόσ των χϊρων λειτουργίασ του καταςτιματοσ ι τθσ επιχειριςεωσ του, είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, να λαμβάνει και να εφοδιάηεται από τον Διμο, Δθμοτικι Διοικθτικι άδεια για τθν λειτουργία και τθν χριςθ τθσ μουςικισ (ςτίχων, ςυνκζςεων, τραγουδιϊν) ςτο κατάςτθμα ι τθν επιχείρθςι του. 2. Η εν λόγω άδεια μουςικισ ι μουςικϊν οργάνων που εκδίδει και χορθγεί ο Διμοσ Τρίπολθσ μζςω τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ζωισ ι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, αποτελεί Δθμοτικι Διοικθτικι Ρράξθ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, κατ εφαρμογι τθσ αρμοδιότθτασ του άρκρου 73 και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83 του Ν. 3852/ Πλεσ οι Δθμοτικζσ Διοικθτικζσ άδειεσ μουςικισ - μουςικϊν οργάνων κα εκδίδονται από τον Διμο και κα χορθγοφνται ςτουσ επιχειρθματίεσ χριςτεσ τθσ μουςικισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αδειοδότθςθσ, τθσ παροφςασ τοπικισ κανονιςτικισ πράξθσ απόφαςθσ. Άρκρο 2 Υπόχρεοι εφοδιαςμοφ με Δημοτική Διοικητική Άδεια για την Λειτουργία Μουςικήσ Για τθ λειτουργία μουςικϊν οργάνων ςε κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ απαιτείται άδεια που χορθγείται από το Διμο. 1. Καταςτιματα που δικαιοφνται τθν απόκτθςθ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων είναι: α) όλοι ανεξαιρζτωσ οι επιχειρθματίεσ που ζχουν ςτο όνομα τουσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο), ςτθν ευκφνθ και ςτθν εκμετάλλευςθ τουσ, τα καταςτιματα των άρκρων 37, 38, 39 και 40 τθσ Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β ) Υγειονομικισ Διάταξθσ (καφενείο, καφετζρια, μπαρ, κυλικείο, εςτιατόριο, ταβζρνα, ψθτοπωλείο, ςνακ μπαρ, ηαχαροπλαςτείο, αναψυκτιριο κ.α.) που λειτουργοφν ςτα διοικθτικά όρια τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Τρίπολθσ. β) όλοι εκείνοι που χρθςιμοποιοφν εκτελοφν και παρουςιάηουν δθμόςια τα μουςικά ζργα τθν μουςικι - (Ελλθνικά ι και Ξζνα), με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο (π.χ. με ηωντανό, τεχνικό, μθχανικό, τεχνολογικό ι με οποιοδιποτε οπτικοακουςτικό ι νζο μζςο), ςτουσ χϊρουσ δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ αυτϊν. 2. Δεν υποχρεοφνται ςτθν απόκτθςθ τθσ ωσ άνω άδειασ τα κζντρα διαςκζδαςθσ του άρκρου 41 τθσ Α1β/8577/1983 Υγειονομικισ Διάταξθσ, διότι εμπεριζχεται εξ οριςμοφ ςτθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ. 3. Δεν απαιτείται άδεια χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων για χριςθ ραδιοφϊνου και τθλεόραςθσ ςφμφωνα με το υπ αρικ / ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. 3

4 Άρκρο 3 Προχποθζςεισ χορήγηςησ άδειασ χρήςησ και λειτουργίασ μουςικών οργάνων 1. Οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων είναι: α) Κατάκεςθ των απαραίτθτων από το νόμο δικαιολογθτικϊν ςτο αρμόδιο γραφείο ζκδοςθσ αδειϊν καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. β) Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Υγείασ. γ) Απόφαςθ τθσ Ροιότθτασ Ζωισ του Διμου Τρίπολθσ ι τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ, αφοφ εξεταςτεί και θ ςυνζπεια του αιτοφντοσ ςτθν περίπτωςθ οφειλϊν του, προσ τον Διμο Τρίπολθσ. 2. Η άδεια μουςικισ μπορεί να χορθγθκεί: α) είτε με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ, δθλαδι μετά τθν προζγκριςθ ίδρυςισ του, β) είτε οποτεδιποτε με τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του καταςτιματοσ, γ) είτε οποτεδιποτε μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ του καταςτιματοσ. Άρκρο 4 Απαιτοφμενα δικαιολογητικά για χορήγηςη άδειασ μουςικήσ Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων είναι τα ακόλουκα: 1. Αίτθςθ ενδιαφερομζνου, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, προσ το Διμο. 2. Φωτοαντίγραφο άδειασ λειτουργίασ καταςτιματοσ. 3. Άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικϊν ςυνκζςεων. 4. Βεβαίωςθ τθσ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου, για μθ φπαρξθ βεβαιωμζνων, λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία και το άρκρο 285 του Ν.3463/2006 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα. Από τθν βεβαίωςθ κα προκφπτει ότι, οι δόςεισ προθγοφμενου διακανονιςμοφ (εφ όςον υπάρχει) εξυπθρετοφνται κανονικά. 5. Ραράβολο αξίασ, ςφμφωνα με τθν υπ αρικ.: οικ / Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2438 Βϋ). 6. Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ Υγείασ. Άρκρο 5 Τρόποι και μζςα χρήςησ εκτζλεςησ τησ μουςικήσ 1. Ανεξάρτθτα από τον τρόπο, τθ μορφι και τα μζςα τθσ δθμόςιασ χριςθσ εκτζλεςθσ παρουςίαςθσ των μουςικϊν ζργων και τθσ μουςικισ (ελλθνικισ ι ξζνθσ) γενικότερα προσ το κοινό των καταςτθμάτων και των επιχειριςεων αρμοδιότθτασ του Διμου, ςε κάκε περίπτωςθ απαιτείται, πριν τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ, γραπτι άδεια, τόςο πρϊτα από τον Οργανιςμό Συλλογικισ Διαχείριςθσ των Ρνευματικϊν Δθμιουργϊν, όςο και ςτθ ςυνζχεια από τον Διμο, για τθν χριςθ και τθν λειτουργία τθσ μουςικισ ςτουσ χϊρουσ δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ αυτϊν. 2. Ειδικά για τθν χριςθ τθσ απλισ ςυςκευισ του ραδιοφϊνου και τθν απλι ςυςκευι τθλεοράςεωσ χωρίσ ενιςχυτι και πρόςκετα θχεία ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι επιχείρθςθ, ςφμφωνα με το ςχετικό Οδθγό του Υπουργείου, δεν απαιτείται ζκδοςθ Δθμοτικισ 4

5 Διοικθτικισ άδειασ από τον Διμο. Αντίκετα ο ίδιοσ επιχειρθματίασ που είναι χριςτθσ των μζςων αυτϊν είναι υποχρεωμζνοσ να είναι εφοδιαςμζνοσ με γραπτι άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ από τον Ο.Σ.Δ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2121/93. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ δθμόςια εκτζλεςθ μουςικισ και δια των μζςων αυτϊν (απλοφ ραδιοφϊνου και απλισ τθλεοράςεωσ) είναι παράνομθ (άρκρο 3 παρ. 1 περ. ηϋκαι θϋ και παρ. 2 Ν.2121/93) και ωσ άνευ άδειασ γενόμενθ (άρκρα 3 παρ. 2, 14 και 66 του ιδίου Νόμου). 3. Η χριςθ εκτζλεςθ παρουςίαςθ εκμετάλλευςθ των μουςικϊν ζργων, ςτουσ προαναφερόμενουσ χϊρουσ γίνεται ςυνικωσ: α) είτε με μθχανικά μζςα, (όπωσ ενδεικτικά π.χ. με υλικοφσ φορείσ ιχου ι εικόνασ και ιχου, με μαγνθτόφωνο, καςετόφωνο, ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα, πικ-απ, ςιντιζρα, με θχεία ι χωρίσ αυτά κ.λ.π.) β) είτε με ραδιο-τθλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενςφρματα ι αςφρματα, δορυφορικά, NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ι νζα μζςα γ) είτε με ηωντανι μουςικι εκτζλεςθ και μουςικά όργανα, (όπωσ ενδεικτικά π.χ. με μουςικά όργανα κικάρεσ πιάνο μπουηοφκι κ.λ.π. όργανα, τραγουδιςτζσ ερμθνευτζσ, εκτελεςτζσ κ.λ.π) και δ) είτε με θλεκτρονικά ι ψθφιακά μζςα ι οπτικοακουςτικά μζςα ι δια μζςω του διαδικτφου ι με οποιοδιποτε εκ των λοιπϊν τρόπων ι μζςω και των πολυμζςων τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ Άρκρο 6 Αρμόδιο όργανο ζκδοςησ τησ Δημοτικήσ άδειασ λειτουργίασ μουςικήσ 1. Ο Διμοσ εκδίδει και χορθγεί τθν διοικθτικι άδεια λειτουργίασ μουςικισ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου που ςυνοδεφεται με τα νόμιμα προαπαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με διατάξεισ του άρκρου 80 παρ. 4 Ν.3463/2006, τθν ΚΥΑ ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.3.1/21220/ και τθν Υ1γ/Γ.Ρ./96967/2012 Υγειονομικι Διάταξθ. 2. Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ τθσ χοριγθςθσ τθσ εν λόγω Δθμοτικισ Διοικθτικισ αδείασ μουςικισ είναι είναι θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ζωισ του Διμου, ςφμφωνα με το άρκρο 73 και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83 του Ν.3852/2010 θ Δθμοτικι Κοινότθτα, όταν ς ζνα οποιοδιποτε κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι επιχείρθςθ αρμοδιότθτασ του Διμου λειτουργεί ι εκτελείται ι χρθςιμοποιείται ι παρουςιάηεται ι γίνεται εκμετάλλευςθ των μουςικϊν ζργων, τθσ μουςικισ (Ελλθνικισ ι Ξζνθσ) δθμόςια προσ το κοινό, με οποιοδιποτε τρόπο, μορφι ι μζςο, για τθν δθμιουργία ευχάριςτθσ ατμόςφαιρασ για τουσ εργαηόμενουσ, τουσ παρευριςκόμενουσ ςτο χϊρο ι για τθν ψυχαγωγία των καμϊνων ι και για τθν διαςκζδαςθ των πελατϊν αυτοφ, ανάλογα με το είδοσ και τθν μορφι του καταςτιματοσ/επιχειριςεωσ. 3. Σε κάκε περίπτωςθ που υπάρχει δθμόςια χριςθ, εκτζλεςθ, παρουςίαςθ, αναπαραγωγι του ιχου, μετάδοςθ ι αναμετάδοςθ του ιχου ι τθσ εικόνασ και ιχου και εν γζνει λειτουργία μουςικισ εντόσ ενόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι μίασ επιχείρθςθσ αρμοδιότθτασ του Διμου, ο επιχειρθματίασ και κατά νόμο υπεφκυνοσ τθσ λειτουργίασ αυτοφ /ισ, είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει εφοδιαςτεί και με Δθμοτικι Διοικθτικι Άδεια περί λειτουργίασ Μουςικισ (εκτόσ από τθν άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικισ του ν. 2121/93) και μάλιςτα, πριν τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ- εκτζλεςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ μουςικισ εντόσ αυτϊν, διαφορετικά θ άνευ αδείασ λειτουργία τθσ μουςικισ ς αυτό /ι, είναι μθ ςφννομθ ςτουσ χϊρουσ ευκφνθσ, δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ ι τθσ επιχείρθςθσ κατά τα ανωτζρω. Άρκρο 7 Ιςχφσ χορήγηςησ αδειών χρήςησ και λειτουργίασ μουςικών οργάνων Οι νεοκδοκείςεσ άδειεσ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων και όςεσ πρόκειται να ανανεωκοφν από τισ ιδθ χορθγθκείςεσ άδειεσ κα ιςχφουν για ζνα (1) ζτοσ, εκτόσ εάν θ Ροιότθτα Ζωισ ι θ Δθμοτικι Κοινότθτα φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ, ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, 5

6 Στέδιο Κανονιζμού Λειηοσργίας και Χρήζης Μοσζικής κρίνει διαφορετικά. Ο ενδιαφερόμενοσ επιχειρθματίασ μπορεί να αιτθκεί άδεια χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων με ιςχφ μεγαλφτερθ του ενόσ (1) ζτουσ ι αορίςτου χρόνου. Άρκρο 8 Πράξη ανανζωςησ άδειασ χρήςησ μουςικήσ 1. Σφμφωνα με τθν υπ αρίκμ.10551/2007 (Φ.Ε.Κ. 246 Β ) Κ.Τ.Α., Απλοφςτευςη διαδικαςίασ ζκδοςησ άδειασ ίδρυςησ και λειτουργίασ καταςτημάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καθώσ και καταςτημάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ επί θαλαςςοπλοοφντων πλοίων, άρκρο 5, Άδεια λειτουργίασ μουςικών οργάνων,παρ. 2, αναφζρεται ότι, «Για την ανανζωςη τησ άδειασ τησ παρ. 1 υποβάλλεται αίτηςη ςτον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τουλάχιςτον ζνα μήνα πριν τη λήξη τησ. Μζχρι την ζκδοςη ή μη τησ πράξησ ανανζωςησ τεκμαίρεται ότι η χρήςη μουςικών οργάνων είναι νόμιμη». Βεβαιωμζνθ παράβαςθ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που να αφορά λειτουργία μουςικϊν οργάνων άνευ αδείασ κατά τθν διαδικαςία ανανζωςθσ (από τθ λιξθ τθσ άδειασ μζχρι τθσ ανανζωςθσ αυτισ) ςφμφωνα με τθν ανωτζρω Κ.Υ.Α. δεν λαμβάνεται υπόψθ, παρ όλα αυτά βεβαιωμζνθ παράβαςθ από τισ ελεγκτικζσ αρχζσ που αφορά τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων ( ωράριο,θχορφπανςθ κ.λ.π.), αφοφ τεκμαίρεται ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. ότι θ χριςθ μουςικϊν οργάνων είναι νόμιμθ μζχρι τθν ζκδοςθ ι μθ τθσ πράξθσ ανανζωςθσ, ακολουκείτε θ εφαρμογι των νόμιμων διοικθτικϊν κυρϊςεων που ορίηει θ νομοκεςία. 2. Δε νοείται ότι τα καταςτιματα που δικαιοφνται τθν απόκτθςθ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικών οργάνων να λειτουργοφν χωρίσ τθν απαιτοφμενθ από το νόμο άδεια. ε περίπτωςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κα ακολουκείται θ εφαρμογι των διοικθτικών κυρώςεων που ορίηει θ νομοκεςία (Π.Δ. 180/1979). Άρκρο 9 Ανάρτηςη αδειών ςε εμφανζσ ςημείο του καταςτήματοσ επιχειρήςεωσ 1. Η Δθμοτικι - Διοικθτικι άδεια περί Λειτουργίασ Μουςικισ, όςο και θ Άδεια Δθμόςιασ Εκτζλεςθσ Μουςικισ του Ο.Σ.Δ. (πνευματικϊν δικαιωμάτων), αναρτϊνται με ευκφνθ του επιχειρθματία ι του υπευκφνου αυτοφ, ςε εμφανζσ ςθμείο του καταςτιματοσ, και επιδεικνφονται ςε κάκε ζλεγχο και ηιτθςθ των αρμόδιων ελεγκτικϊν οργάνων. Άρκρο 10 Τα μουςικά ζργα Ελληνικά και Ξζνα αποτελοφν προςτατευόμενα ζργα από το ν.2121 / 1993 και την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεςία 1. Τα μουςικά ζργα μουςικι (ελλθνικά και ξζνα) αποτελοφν προςτατευόμενα ζργα, τόςο από τθν Ελλθνικι νομοκεςία και ειδικότερα από τισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2, 3 παρ. 1 και 2, 14, 55, 56, 63 παρ. 2 και 66 του Ν. 2121/93, όςο και από τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχει υπογράψει θ χϊρα μασ. 2. Για τθν δθμόςια χριςθ εκτζλεςθ παρουςίαςθ των μουςικϊν ζργων (Ελλθνικϊν και Ξζνων) και τθσ μουςικισ προσ το κοινό, χρειάηεται υποχρεωτικά εκ του ωσ άνω νόμου, πριν τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ λειτουργίασ τθσ μουςικισ ςτο χϊρο δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι μίασ επιχείρθςθσ, αρμοδιότθτασ του Διμου, θ γραπτι άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ των άρκρων 1, 3 παρ.1 και 2 και των άρκρων 14 και 63 παρ.2 του Ν.2121/93, που δίδεται από τον Οργανιςμό Συλλογικισ Διαχείριςθσ και Ρροςταςίασ των Ρνευματικϊν Δικαιωμάτων των Δθμιουργϊν (άρκρων 55 και 56 ιδίου νόμου) και με τθν οποία να επιτρζπεται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 2121/93 ςτον επιχειρθματία χριςτθ τθσ μουςικισ, θ δυνατότθτα να μπορεί νόμιμα και με άδεια αυτοφ (Ο.Σ.Δ) να χρθςιμοποιεί και να εκτελεί τα μουςικά ζργα (Ελλθνικά και Ξζνα), δθμόςια ςτο χϊρο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και λειτουργίασ αυτοφ. 6

7 3. Πλοι οι χϊροι λειτουργίασ των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και όλεσ οι επιχειριςεισ αρμοδιότθτασ του Διμου, ανεξάρτθτα, τόςο από τθν νομικι μορφι τθσ λειτουργίασ τουσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα), όςο και από το είδοσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τουσ, κεωροφνται, εκ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ωσ δθμόςιοι χϊροι, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 2, του νόμου 2121 / 93 περί προςταςίασ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 4. Για να εκδοκεί λοιπόν και για να χορθγθκεί από τθν Επιτροπι Ροιότθτασ Ζωισ ι το Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ του Διμου Τρίπολθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 του ν.3852/2010 και υπό τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83 του ιδίου νόμου, θ Δθμοτικι Διοικθτικι Άδεια περί λειτουργίασ Μουςικισ ι μουςικϊν οργάνων, ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ αρμοδιότθτασ του Διμου, προαπαιτείται, υποχρεωτικά εκ του νόμου, θ φπαρξθ πρώτα τθσ άδειασ δθμόςιασ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ των άρκρων 3, 14 του ν.2121/93, τθν οποία οφείλει να προςκομίηει ςτο Διμο ο ενδιαφερόμενοσ επιχειρθματίασ, που επικυμεί να χρθςιμοποιεί και να εκτελεί ςτθν επιχείρθςθ του μουςικι, διαφορετικά θ Διοικθτικι άδεια του Διμου περί λειτουργίασ μουςικισ ς αυτό, είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ και πάςχει ςτθν ζκδοςθ, ςτθν ιςχφ, ςτθ λειτουργία και ςτθ νομιμότθτασ τθσ. Άρκρο 11 Βαςική προχπόθεςη για την ζκδοςη τησ δημοτικήσ άδειασ μουςικήσ αποτελεί η προςκόμιςη ςτο Δήμο τησ άδειασ δημόςιασ εκτζλεςησ ςφμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του ν / Σε κάκε περίπτωςθ που κα υπάρχει χριςθ εκτζλεςθ παρουςίαςθ λειτουργία μουςικισ, εντόσ οποιουδιποτε εκ των ωσ άνω καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι των επιχειριςεων αρμοδιότθτασ του Διμου Τρίπολθσ, χρειάηεται πριν τθν ζκδοςθ τθσ Δθμοτικισ Διοικθτικισ Άδειασ Μουςικισ Μουςικϊν Οργάνων, να ζχει προςκομιςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 63 παρ. 2 του ν.2121/93, θ προθγοφμενθ γραπτι άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικισ του Ο.Σ.Δ. των πνευματικϊν δικαιωμάτων των δθμιουργϊν, των άρκρων 1, 3 παρ. 1 και 2 και άρκρου 14 του ν.2121/93 «περί προςταςίασ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ». 2. Κατάςτθμα ι επιχείρθςθ που για οποιουςδιποτε λόγουσ ςτερείται από τον Διμο αδείασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ αυτοφ ωσ κατάςτθμα ι επιχείρθςθ, δεν νομιμοποιείται και δεν δικαιοφται ο επιχειρθματίασ υπεφκυνοσ, που ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ και τθσ εκμετάλλευςθσ του, να ηθτιςει και να λάβει από τον Διμο μόνο Διοικθτικι Άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ εντόσ αυτοφ, όταν τοφτο δεν λειτουργεί καν νόμιμα. 3. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ και τθν χοριγθςθ Δθμοτικισ Διοικθτικισ άδειασ περί λειτουργίασ μουςικισ ςε ζνα κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι ςε μία επιχείρθςθ αρμοδιότθτασ του Διμου είναι, ότι το κατάςτθμα ι επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα με άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτο Διμο. 4. Η Διοικθτικι άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ ι μουςικϊν οργάνων, χορθγείται υποχρεωτικά μόνο ςτο όνομα του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου που εκδόκθκε και χορθγικθκε θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ αυτοφ ωσ κατάςτθμα ι επιχείρθςθ, και ςε καμία περίπτωςθ ςε άλλο όνομα ι ςε άλλθ επωνυμία. 5. Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ επιχειρθματίασ υποβάλλει αίτθςθ του ςτον οικείο Ο.Τ.Α. για χοριγθςθ δθμοτικισ- διοικθτικισ άδειασ μουςικισ και δθλϊνει ότι δεν χρθςιμοποιεί οφτε πρόκειται να χρθςιμοποιιςει μουςικά ζργα εκπροςωποφμενα από Οργανιςμοφσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ των δθμιουργϊν *ΑΕΡΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΙΣΗ+, προκειμζνου να αποφευχκεί θ δυνατότθτα κατάχρθςθσ και παραβίαςθσ του ν.2121/1993, κα πρζπει να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 με το εξισ περιεχόμενο: «Η μουςικι που χρθςιμοποιϊ ςτο κατάςτθμά μου ανικει αποκλειςτικά και μόνον ςε δθμιουργοφσ ι άλλουσ δικαιοφχουσ που δεν ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ του περιουςιακοφ τουσ δικαιϊματοσ ςε οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ και ειδικότερα ςτθν ΑΕΡΙ και ςτθν ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΙΣΗ. Είμαι επίςθσ ενιμεροσ ότι το να διακζτω τθλεόραςθ ι ραδιοφωνικι εγκατάςταςθ (ςυμβατικι ι διαδικτυακι) ςτο κατάςτθμά μου ςυνιςτά δθμόςια εκτζλεςθ προςτατευόμενων ζργων, για τθν οποία οφείλονται δικαιϊματα ςτουσ ςχετικοφσ οργανιςμοφσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ ι άλλουσ 7

8 δικαιοφχουσ. Αντίγραφο τθσ παροφςασ υπεφκυνθσ δθλϊςεϊσ μου εξουςιοδοτείται με τθν παροφςα διλωςι μου ο Διμοσ (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιιςει άμεςα ςτθν ΑΕΡΙ και ςτθν ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΙΣΗ». Άρκρο 12 Περί τησ εννοίασ τησ δημόςιασ εκτζλεςησ τησ μουςικήσ (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.2121/93) 1. Δθμόςια κεωρείται, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ.2 του ν. 2121/ 1993, κάκε χριςθ ι εκτζλεςθ ι παρουςίαςθ των μουςικϊν ζργων (ςτίχων, ςυνκζςεων τραγουδιϊν μουςικοςυνκζςεων), είτε Ελλθνικϊν, είτε Ξζνων, που κάνει τα μουςικά ζργα προςιτά ςε κφκλο προςϊπων ευρφτερο από το ςτενό κφκλο τθσ οικογζνειασ και το άμεςο περιβάλλον, ανεξάρτθτα από το αν τα πρόςωπα αυτοφ του ευρφτερου κφκλου βρίςκονται ςτον ίδιο ι ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ. Άρκρο 13 Περί των αδειών Μουςικήσ Μουςικών Οργάνων ςτα «κτήματα» 1. Σφμφωνα επίςθσ με τθν υπ αρ. Υ1γ/Γ.Ρ./Οικ / ( ΦΕΚ 2077/τ. Β/ ) όπωσ τρ/κε με τθν Υ1γ/Γ.Ρ./96967/ Υ.Δ., προβλζπεται πλζον διαδικαςία για τθ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςτεγαςμζνων και υπαίκριων χϊρων εκδθλϊςεων, ίδια με αυτι που προβλζπεται για τα κζντρα διαςκεδάςεωσ και τα λοιπά καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2. Σφμφωνα με τθν Υ1γ/Γ.Ρ./96967/ ορίηεται ότι «Στεγαςμζνοι και υπαίκριοι χϊροι εκδθλϊςεων» είναι οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κατά τθν διάρκεια πάςθσ φφςεωσ εκδθλϊςεων προςφζρονται τρόφιμα ι ποτά τα οποία παραςκευάηονται και προετοιμάηονται ςε άλλουσ χϊρουσ που διακζτουν τθν απαιτοφμενθ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ (παραςκευαςτζσ ςυςκευαςτζσ εργαςτιρια τροφίμων κ.λ.π) και μεταφζρονται ςτουσ εν λόγω χϊρουσ για ςερβίριςμα και τελικι διάκεςθ. 3. Οι ωσ άνω χϊροι αυτοί αδειοδοτοφνται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 80 του Ν.3463/2006 ωσ ςτεγαςμζνοι και υπαίκριοι χϊροι. 4. Ωσ χϊροι εκδθλϊςεων κατά τα ανωτζρω είναι επίςθσ υποχρεωμζνοι εκ του νόμου πλζον, να εφοδιάηονται τόςο με άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικισ από τον Ο.Σ.Δ., όςο και με Δθμοτικι Διοικθτικι άδεια λειτουργίασ μουςικισ ι μουςικϊν οργάνων από τον Διμο, όπωσ ακριβϊσ προβλζπεται και για τα κζντρα διαςκεδάςεωσ και τα λοιπά καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που κάνουν χριςθ μουςικισ με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο. 5. Ιςχφει επίςθσ γι αυτοφσ τουσ χϊρουσ εκδθλϊςεων θ υπ αρ. 3010/1985/ΦΕΚ 593/Β/ Υγειονομικι Διάταξθ «Ρερί μζτρων προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ από κορφβουσ μουςικισ των Κζντρων Διαςκζδαςθσ και λοιπϊν καταςτθμάτων». Άρκρο 14 Διατάραξη κοινήσ ηςυχίασ 1. Σφμφωνα άλλωςτε και με το άρκρο 3 τθσ υπ αρ. 3/96 Αςτυνομικισ Διάταξθσ, ςτα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, για τθν λειτουργία κάκε είδουσ μουςικοφ οργάνου και για τθν χριςθ θλεκτροφϊνων, ραδιόφωνων, τθλεοράςεων κ.λ.π. που προκαλοφν διατάραξθ τθσ θςυχίασ των περιοίκων, απαιτείται άδεια δθμόςιασ αρχισ και εν προκειμζνω τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ζωισ και του Συμβουλίου τθσ αντίςτοιχθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ του Διμου. 2. αδιόφωνα και τθλεοράςεισ που ζχουν ενςωματωμζνουσ ενιςχυτζσ και θχεία ι είναι ςυνδεδεμζνα με ςφγχρονα οπτικοακουςτικά ι τεχνολογικά πολυμζςα μετάδοςθσ του ιχου, που προκαλοφν τθν διατάραξθ τθσ θςυχίασ των κατοίκων, εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ αδειοδότθςθσ τουσ από τον Διμο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ κανονιςτικισ απόφαςθσ του Διμου. 3. Η χοριγθςθ τθσ Δθμοτικισ Διοικθτικισ Άδειασ για τθν λειτουργία μουςικισ με μθχανικά μζςα όπωσ ενδεικτικά θλεκτρόφωνα, ραδιόφωνα, τθλεοράςεισ κ.λ.π. ι με κάκε μουςικό όργανο, δθλαδι 8

9 με ηωντανό τρόπο, χορθγείται από τον Διμο μασ εφόςον «ο επιχειρθματίασ χριςτθσ τθσ μουςικισ» δεν διαταράςςει και τθν θςυχία των περιοίκων (κοινι θςυχία), ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 τθσ ωσ άνω Αςτυνομικισ Διάταξθσ. 4. Η άδεια λειτουργίασ μουςικισ μουςικϊν οργάνων μπορεί να αφαιρείται προςωρινά με απόφαςθ τθσ Αρχισ που τθν εξζδωςε ι τθσ Ροιότθτασ Ζωισ, εφόςον διαπιςτϊνεται παραβίαςθ των όρων αυτισ ι οριςτικά ςε περίπτωςθ υποτροπισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 3 τθσ άνω Αςτυνομικισ Διάταξθσ. 5. Στθν άδεια λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ο τρόποσ χριςθσ και τα μζςα εκτζλεςθσ, το είδοσ και ο αρικμόσ των μουςικϊν οργάνων, θ κζςθ τοποκζτθςθσ αυτϊν και κάκε άλλοσ περιοριςτικόσ όροσ που κακορίηεται από τθν υγειονομικι υπθρεςία. Άρκρο 15 Στοιχεία και περιεχόμενο αδείασ μουςικήσ 1. Η Δθμοτικι άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ, ς ζνα κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, εκδίδεται από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν / Τμιμα Αδειοδοτιςεων και φκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων, μετά από απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ζωισ, ι του Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ όπου λειτουργεί το κατάςτθμα, ςφμφωνα με το άρκρο 73, παρ. 1 Α και άρκρο 83 του Ν.3852/2010 και τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 και χορθγείται ςτθ ςυνζχεια αυτι, με πράξθ απόφαςθ του Δθμάρχου ι του αρμοδίου κακ φλθν Αντιδθμάρχου. 2. Η Δθμοτικι άδεια μουςικισ ανάλογα με τον τρόπο, τθν μορφι ι τα μζςα χριςθσ, εκτζλεςθσ και λειτουργίασ τθσ μουςικισ ςτο κατάςτθμα που ο υπεφκυνοσ αυτοφ - ενδιαφερόμενοσ- που με τθν αίτθςθ του ηιτθςε, άλλοτε παρζχεται για μουςικά όργανα (όταν δθλαδι ζχουμε ηωντανι εκτζλεςθ με μουςικά όργανα, τραγουδιςτζσ κ.λ.π.), οπότε και ορίηεται ωσ άδεια μουςικϊν οργάνων, και άλλοτε παρζχεται για μθχανικά μζςα (όταν δθλαδι χρθςιμοποιοφνται π.χ. ςτερεοφωνικό ςυγκρότθμα με ι χωρίσ θχεία, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, θλεκτρονικά ι ψθφιακά μζςα, υλικοί φορείσ ιχου ι εικόνασ και ιχου κ.λ.π.) οπότε και ορίηεται ωσ άδεια περί χριςθσ και λειτουργίασ μουςικισ με μθχανικά ι λοιπά τεχνολογικά μζςα ι παροχισ υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου internet. 3. Άδεια μουςικισ που εκδόκθκε και χορθγικθκε από τον Διμο Τρίπολθσ κατά τον α τρόπο χριςθσλειτουργίασ τθσ μουςικισ (π.χ. άδεια μουςικισ με μθχανικά μζςα) και ςτθ διάρκεια ιςχφοσ και λειτουργίασ αυτισ, τροποποιικθκε και παραβιάςτθκε ςτθ πράξθ και τθν εφαρμογι τθσ από τον επιχειρθματία ςτο όνομα του οποίου εκδόκθκε και χορθγικθκε *π.χ. λειτουργεί αντί με μθχανικά μζςα με μουςικά όργανα+, τότε υπάρχει παραβίαςθ των όρων ζκδοςθσ και λειτουργίασ τθσ εν λόγω αδείασ μουςικισ, και θ παραβίαςθ αυτι αποτελεί ευκεία παραβίαςθ των όρων και των προχποκζςεων ζκδοςθσ τθσ και ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του ίδιου του οργάνου που τθν εξζδωςε και χοριγθςε. 4. Κατά τθν ίδια ζννοια θ Δθμοτικι άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ με μθχανικά μζςα ι περί λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων κα πρζπει, όςο επί τθσ απόφαςθσ, όςο και επί του ςϊματοσ τθσ άδειασ αυτισ να αναφζρει αφενόσ μεν τθν χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ (από.ζωσ..) και ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ διάρκειασ κα πρζπει υποχρεωτικά να προχπάρχει και ι άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ, που χορθγεί ο Ο.Σ.Δ. του ν.2121/93, με τον αντίςτοιχο ςε διάρκεια ίςο χρόνο ιςχφοσ και των δφο και, αφετζρου δε και τον τρόπο και τα μζςα χριςθσ, εκτζλεςθσ και λειτουργίασ τθσ μουςικισ κατά τα ανωτζρω. Άρκρο 16 Αςτυνομικζσ Διατάξεισ περί των ωρών λειτουργίασ τησ μουςικήσ και Παρατάςεων του ωραρίου λειτουργίασ τησ μουςικήσ 1. Η εκάςτοτε «Δθμοτικι άδεια μουςικισ μουςικϊν οργάνων» που χορθγείται τελεί, επίςθσ, υπό τον όρο τθσ λειτουργίασ τθσ μουςικισ ςτα πλαίςια των επιτρεπτϊν ωρϊν και ωραρίων χριςθσ και 9

10 λειτουργίασ αυτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ αρ. 3/1996 Αςτυνομικισ Διάταξθσ, που κακορίηει μεταξφ όλων των άλλων και α) για μεν τθν χειμερινι περίοδο, δθλαδι από 1θσ Οκτωβρίου μζχρι 31θσ Μαρτίου, τθν λειτουργία τθσ μουςικισ μζχρι τθν 22:00 ϊρα και β) για δε τθν κερινι περίοδο, δθλαδι από 1 θ Απριλίου μζχρι τθν 30θ Σεπτεμβρίου, τθν λειτουργία μζχρι τθν 23:00 ϊρα, με παφςθ των μζςων μετάδοςθσ ι αναμετάδοςθσ τθσ μουςικισ από τθν 15:00 ζωσ τθν 17:00 ϊρα. 2. Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 3 τθσ παραπάνω Αςτυνομικισ Διάταξθσ «Η ανωτζρω άδεια χορθγείται μζχρι τθν 22:00 ϊρα τθ χειμερινι περίοδο και τθν 23:00 τθ κερινι και μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, ανάλογα με το είδοσ των μουςικϊν οργάνων και τθ κζςθ του κζντρου ςε ςχζςθ με τουσ γφρω κατοικθμζνουσ χϊρουσ, για τα κζντρα που λειτουργοφν ςε ανοικτό χϊρο μζχρι και τθν 02:00 ϊρα π.μ. και για τα κζντρα που λειτουργοφν ςε κλειςτό χϊρο μζχρι τθν 03:00 ϊρα π.μ., υπό τθν προχπόκεςθ ότι δε διαταράςςεται θ θςυχία των περιοίκων». 3. Σε εφαρμογι τθσ παραπάνω Αςτυνομικισ Διάταξθσ επιτρζπεται θ παράταςθ του ωραρίου λειτουργίασ μουςικισ, είτε με μθχανικά, είτε με μουςικά όργανα γίνεται αυτι και ωσ εξισ ειδικότερα: α) Κατά τθν χειμερινι περίοδο από 1θσ Οκτωβρίου μζχρι 31θσ Μαρτίου Κυριακι ζωσ Ρζμπτθ μζχρι τθν 1:00 π.μ κατ ανϊτατο όριο και Ραραςκευι Σάββατο - παραμονζσ αργιϊν, τισ επίςθμεσ αργίεσ, τοπικζσ κρθςκευτικζσ και εκνικζσ εορτζσ μζχρι τθν 02:00 τθσ επόμενθσ θμζρασ κατ ανϊτατο όριο β) Κατά τθν κερινι περίοδο από 1θ Απριλίου μζχρι τθν 30θ Σεπτεμβρίου μζχρι 02:00 τθσ επόμενθσ θμζρασ κατ ανϊτατο όριο. Επαναλαμβάνεται ότι τόςο κατά τθν χειμερινι όςο και τθν κερινι περίοδο θ μουςικι κα λειτουργεί μόνον εντόσ των καταςτθμάτων με κλειςτζσ πόρτεσ και παράκυρα για τθν προςταςία και περιφροφρθςθ τθσ κοινισ θςυχίασ των περιοίκων. 4. Για καταςτιματα που κάνουν χριςθ μουςικισ ςτον υπαίκριο χϊρο ορίηεται και για τθν χειμερινι περίοδο ςτισ 24:00 και τθν κερινι περίοδο μζχρι τθν 1: τισ περιπτώςεισ που αφοροφν γάμουσ, βαφτίςεισ και ςυναφείσ εκδθλώςεισ, το ωράριο για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ των οποίων θ άδεια τουσ, αποκλειςτικά επιτρζπει τθν διεξαγωγι ανάλογων εκδθλώςεων, παρατείνεται ζωσ τισ 6 π.μ. κατ εξαίρεςθ τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ και εφ όςων δεν ενοχλοφν τουσ περίοικουσ. Άρκρο 17 Περιπτώςεισ απαγόρευςησ λειτουργίασ μουςικήσ μουςικών οργάνων 1. Τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, υποχρεοφνται ςτθν μθ χριςθ μουςικισ μουςικϊν οργάνων, ςε περιπτϊςεισ που διεξάγονται πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου, είτε εκδθλϊςεισ αδειοδοτθμζνεσ από τον Διμο Τρίπολθσ (κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ, παρελάςεισ κλπ)είτε κρθςκευτικζσ τελετζσ ι κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ και ςε απόςταςθ εντόσ τθσ ακτίνασ 200 μ. από τθν εκδιλωςθ. Άρκρο 18 Παράταςη ωραρίου λειτουργίασ τησ μουςικήσ 1. Ο ςεβαςμόσ τθσ κοινισ θςυχίασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των πολιτϊν και ειδικότερα των περιοίκων των καταςτθμάτων υγειονομικϊν ενδιαφζροντοσ και των ςχετικϊν επιχειριςεων αποτελεί ουςιϊδθ και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτϊν αλλά και υποχρζωςθ όλων που ο Διμοσ ζχει κακικον και χρζοσ να διαςφαλίςει για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ πόλθσ και του Διμου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Διμοσ προσ εξυπθρζτθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των καταςτθμάτων επιχειριςεων και τθσ δραςτθριότθτασ αυτϊν, κατϋ εφαρμογι τθσ ανωτζρω Αςτυνομικισ Διάταξθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ και τα πραγματικά δεδομζνα τθσ περιοχισ, αλλά και τθν αρμονικι ςυμβίωςθ 10

11 των επιχειρθματιϊν και των κατοίκων τθσ πόλθσ, δια τθσ παροφςασ λαμβάνει απόφαςθ και για τθν παράταςθ ωραρίου λειτουργίασ μουςικισ, ωσ κάτωκι: 2. Επιτρζπεται θ παράταςθ του ωραρίου λειτουργίασ τθσ μουςικισ για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του άρκρου 80 του Δ.Κ.Κ., που λειτουργοφν ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα του Διμου Τρίπολθσ, πζραν των νομίμων επιτρεπτϊν ωραρίων, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, και αφοφ θ Δθμοτικι Ενότθτα ελζγξει, πζρα των δικαιολογθτικϊν και τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ του χϊρου όπου λειτουργεί το κατάςτθμα, χωρίσ να δθμιουργεί προβλιματα ςτουσ περίοικουσ. 3. Η Δθμοτικι Κοινότθτα Τρίπολθσ, μετά τθν υποβολι του αιτιματοσ από τον ενδιαφερόμενο, εξετάηει τα πραγματικά δεδομζνα τθσ περιοχισ, όπου βρίςκεται και λειτουργεί το κατάςτθμα του αιτοφντοσ (π.χ. αμιγοφσ οικιςτικισ ι μθ περιοχισ, πυκνοκατοικθμζνθσ ι μθ, απομονωμζνο ι μθ κ.λ.π), το είδοσ και τθν μορφι λειτουργίασ του καταςτιματοσ (π.χ. κλειςτό ι ανοιχτό, με ι χωρίσ θχεία, με μθχανικά μζςα και μουςικά όργανα με θχεία κ.λ.π), όπωσ και το αν και κατά πόςο ο υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ αυτοφ, ζχει δϊςει ςτο παρελκόν με τθν επιχειρθματικι και λειτουργικι του δράςθ, δικαιϊματα διαμαρτυριϊν των περιοίκων, παραβάςεων, μθνφςεων διατάραξθσ κοινισ θςυχίασ κλπ. κακϊσ και αν είναι ςυνεπισ ωσ προσ τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ ςτον Διμο. Στθν περίπτωςθ οφειλϊν προσ τον Διμο Τρίπολθσ του εν λόγο επιχειρθματία, αν ζχει προβεί ςε ρφκμιςθ κατά το προθγοφμενο ζτοσ, κα πρζπει να ζχουν εξυπθρετθκεί κανονικά οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ για να μπορεί να αιτθκεί άδεια παράταςθσ ωραρίου λειτουργίασ τθσ μουςικισ. 4. Σε κάκε περίπτωςθ που χορθγικθκε παράταςθ του ωραρίου και ο επιχειρθματίασ του εν λόγω καταςτιματοσ επιχείρθςθσ, δεν ςυμμορφϊνεται ςτουσ όρουσ τθσ κατεχόμενθσ άδειασ και ενοχλεί ςυςτθματικά και κατ εξακολοφκθςθ τουσ περίοικουσ και ο Διμοσ δεχκεί διαμαρτυρίεσ των πολιτϊν και των περιοίκων αυτοφ και με τθν εν γζνει δραςτθριότθτα και λειτουργία, αλλά και με τθν χριςθ τθσ μουςικισ, κατά τρόπο που διαταράςςει τθν Κοινι Ηςυχία, θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ζωισ του Διμου ι το Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ του Διμου, επιλαμβάνεται του προβλιματοσ και ανακαλεί αυτοδίκαια με νζα απόφαςθ τθν ςχετικι άδεια περί παράταςθσ του ωραρίου του εν λόγω καταςτιματοσ επιχείρθςθσ. Άρκρο 19 Δικαιολογητικά για την παράταςη ωραρίου λειτουργίασ μουςικήσ μουςικών οργάνων 1. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν χοριγθςθ παράταςθσ ωραρίου μουςικισ μουςικϊν οργάνων είναι τα εξισ: α) Αίτθςθ (παρζχεται από τθν υπθρεςία) από τον ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι από τρίτουσ δια εξουςιοδοτιςεωσ με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, β) Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ μουςικϊν οργάνων, γ). Φωτοαντίγραφο τυχόν προθγοφμενθσ απόφαςθσ περί παράταςθσ ωραρίου λειτουργίασ μουςικισμουςικϊν οργάνων, δ) Βεβαίωςθ τθσ Ταμειακισ Υπθρεςίασ του Διμου, για μθ φπαρξθ βεβαιωμζνων, λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία και το άρκρο 285 του Ν.3463/2006 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα. Από τθν βεβαίωςθ κα προκφπτει ότι, οι δόςεισ προθγοφμενου διακανονιςμοφ (εφ όςον υπάρχει) εξυπθρετοφνται κανονικά. Άρκρο 20 Περί τησ ανάκληςησ των αδειών μουςικήσ και ανάκληςη τησ παράταςησ ωραρίου μουςικήσ 1. Για τθν ανάκλθςθ των αδειϊν λειτουργίασ μουςικισ, εφαρμόηονται όςα ιςχφουν για τθν ανάκλθςθ των διοικθτικϊν πράξεων. Συγκεκριμζνα μία άδεια μουςικισ που ζχει χορθγθκεί παράνομα, πάςχει ακυρότθτα και πρζπει να ανακλθκεί για λόγουσ νομιμότθτασ π.χ. γιατί χορθγικθκε χωρίσ τθν άδεια του Οργανιςμοφ Συλλογικισ Διαχείριςθσ δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικισ του ν.2121/1993, χωρίσ να χρειάηονται τρεισ μθνφςεισ. 11

12 2. Η δθμοτικι άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ ς ζνα κατάςτθμα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ι επιχείρθςθ ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Διμο που τθν χοριγθςε, ςε κάκε περίπτωςθ που παραβιαςκοφν οι όροι και οι προχποκζςεισ ζκδοςθσ τθσ. 3. Για να ιςχφει μία χορθγθκείςα Δθμοτικι άδεια λειτουργίασ μουςικισ, πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται από τθν αντίςτοιχθ ιςόχρονθ και ταυτόςθμθ ςε διάρκεια άδεια δθμόςιασ εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ, που χορθγείται από τθν ΑΕΡΙ, διαφορετικά αν ο ενδιαφερόμενοσ και υπόχρεοσ του καταςτιματοσ δεν προςκομίςει ζγκαιρα και πριν τθν λιξθ τθσ τθν τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά και θ δθμοτικι άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ ςτο κατάςτθμα αυτό (υπ αρ /2007 εγκφκλιοσ Υπουργείου Εςωτερικϊν). 4. Ρροκειμζνου περί κζντρων διαςκεδάςεωσ και καταςτθμάτων που λειτουργοφν κυρίωσ με καλλιτεχνικό μουςικό πρόγραμμα (π.χ. με μουςικά όργανα, τραγουδιςτζσ κ.λ.π.), ςε περίπτωςθ που δεν ζχει προςκομιςκεί από τον υπόχρεο επιχειρθματία ςτον Διμο και θ αντίςτοιχθ ςε χρονικι ιςχφ και διάρκεια άδεια Δθμόςιασ εκτζλεςθσ μουςικισ τθσ ΑΕΡΙ, τότε πάςχει ςτθ νομιμότθτα τθσ, αυτι κακαυτι θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ωσ καταςτιματοσ κζντρου διαςκεδάςεωσ, και αποτελεί λόγο ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ωσ κζντρου διαςκεδάςεωσ, και ςε περίπτωςθ που δεν ςυμμορφωκεί ο υπεφκυνοσ αυτοφ εντόσ δεκαθμζρου προκεςμίασ, ο Διμοσ υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτιν. 5. Στισ περιπτϊςεισ των λοιπϊν καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ που ζχουν λάβει από τον Διμο α) άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ επιχείρθςθσ αναψυχισ προςφοράσ οινοπνευματωδϊν ποτϊν, επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ πρόχειρου ι πλιρουσ γεφματοσ κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίασ μουςικισ με μθχανικά μζςα εκτζλεςθσ αυτισ εντόσ αυτοφ, τότε ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία ςε περίπτωςθ παράβαςθσ ι παραβίαςθσ τθσ Δθμοτικισ άδειασ μουςικισ : α) Ανακαλείται αφαιρείται όχι μόνο θ Δθμοτικι άδεια μουςικισ, αλλά και θ Δθμοτικι άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ, όταν διαπιςτωκοφν και βεβαιωκοφν εντόσ ενόσ (1) θμερολογιακοφ ζτουσ τρεισ παραβάςεισ ςε βάροσ των υπευκφνων του καταςτιματοσ, οπότε επιβάλλεται το διοικθτικό μζτρο τθσ ανάκλθςθσ και τθσ άδειασ λειτουργίασ αυτοφ από 10 ζωσ 60 θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ρ.Δ.180/79 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει. Το διοικθτικό μζτρο τθσ ανάκλθςθσ, κα εφαρμόηεται εντόσ δζκα(10) θμερών από τθν επιβολι του, με ελάχιςτθ διοικθτικι ποινι τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ. 6. Η απόφαςθ περί παράταςθσ ωραρίου μουςικισ ςε ζνα κατάςτθμα ανακαλείται από το όργανο που τθν εξζδωςε για 15 θμζρεσ, ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) Πταν τα αρμόδια προσ τοφτο όργανα εντόσ ενόσ (1) θμερολογιακοφ ζτουσ βεβαιϊςουν δυο (2) παραβάςεισ για υπζρβαςθ τθσ επιτρεπόμενθσ μζγιςτθσ θχοςτάκμθσ, ιτοι υπζρβαςθ των 80db εντόσ του καταςτιματοσ. β) Πταν τα αρμόδια όργανα βεβαιϊςουν εντόσ ενόσ (1) θμερολογιακοφ ζτουσ τρεισ (3) παραβάςεισ για υπζρβαςθ χρονικϊν ορίων τθσ παράταςθσ ωραρίου μουςικισ γ) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί και βεβαιωκεί παράβαςθ ότι το κατάςτθμα / επιχείρθςθ λειτουργοφςε με ανοικτζσ πόρτεσ και παράκυρα. 6. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που τα αρμόδια όργανα του Διμου πρόκειται να προβοφν ςε ανάκλθςθ αδειϊν για διάφορεσ παραβάςεισ ι παραβιάςεισ αυτϊν, υποχρεωτικά κα καλείται με γραπτι πρόςκλθςθ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ ο επιχειρθματίασ υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ για να εκφράςει προφορικά ι και γραπτά τισ απόψεισ και τυχόν αντιρριςεισ του (δικαίωμα ακρόαςθσ του πολίτθ) ενϊπιον των αρμοδίων οργάνων του Διμου, προτοφ λθφκεί θ οποιαδιποτε απόφαςθ. Η πρόςκλθςθ αυτι κα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοςθσ. Άρκρο 21 Διοικητικά πρόςτιμα 1. Πλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω ςτθν εκάςτοτε χορθγοφμενθ από τον Διμο άδεια μουςικισ, τελοφν υπό τθν αίρεςθ τθσ τιρθςθσ αυτϊν από τον επιχειρθματία χριςτθ τθσ μουςικισ, διαφορετικά κάκε παραβίαςθ αυτϊν αποτελεί λόγο ανάκλθςθσ τθσ, επιβολισ διοικθτικϊν και ποινικϊν κυρϊςεων κατά των παραβατϊν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ των νόμων. 12

13 Στέδιο Κανονιζμού Λειηοσργίας και Χρήζης Μοσζικής 2. Σ εφαρμογι τθσ παρ. 3, του άρκρου 79, του Ν.3463/2006, με τον παρόντα κανονιςμό κεςπίηονται και επιβάλλονται διοικθτικά πρόςτιμα κατά των παραβατϊν εκείνων που δεν τθροφν τουσ όρουσ ζκδοςθσ, ιςχφοσ και λειτουργίασ των αδειϊν μουςικισ που ο Διμοσ τουσ χοριγθςε, όςο και κατ εκείνων των επιχειρθματιϊν υπευκφνων που χωρίσ καν άδεια του Διμου κα εκτελοφν χρθςιμοποιοφν μουςικι εντόσ των καταςτθμάτων τουσ, πράξεισ και παραβάςεισ που κα διαπιςτϊνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και ειδικότερα τα εξισ: α) Βεβαίωςθ παράβαςθσ λειτουργίασ χριςθσ μουςικισ χωρίσ άδεια, πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500,00 ) β) Για βεβαίωςθ παράβαςθσ λειτουργίασ μουςικισ πζραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000, 00 ) γ) Για βεβαίωςθ παράβαςθσ λειτουργίασ μουςικισ κατά τθν διάρκεια των ωρϊν κοινισ θςυχίασ (μεςθμεριανό ωράριο κατά τθν οποία απαγορεφεται θ χριςθ και λειτουργία μουςικισ), πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500,00 ) δ) Για βεβαίωςθ παράβαςθσ για λειτουργία μουςικισ πζραν του ανϊτατου επιτρεπόμενου ορίου ζνταςθσ (μζγιςτθ θχοςτάκμθ 80 db για τα λοιπά καταςτιματα και τα 100 db για τα κζντρα διαςκζδαςθσ), πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000,00 ) ε) Για βεβαίωςθ παράβαςθσ για μθ τιρθςθ ι τροποποίθςθ τθσ κατεχόμενθσ άδειασ μουςικισ (π.χ. τοποκζτθςθ θχείων ςτον εξωτερικό χϊρο, λειτουργία με ανοικτζσ πόρτεσ, παράκυρα κ.λ.π) πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000,00 ) ςτ) Στθν περίπτωςθ, λειτουργίασ μουςικισ μουςικϊν οργάνων κατά παράβαςθ του άρκρου 17 παρ. 1 τθσ παροφςθσ, πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000,00 ) 3. Σε περίπτωςθ μθ εξόφλθςθσ ι ρφκμιςθσ των επιβλθκζντων διοικθτικϊν προςτίμων εκ μζρουσ του παραβάτθ, τα πρόςτιμα κα βεβαιϊνονται ςτθν αρμόδια εφορία, κατόπιν Δθμάρχου Τρίπολθσ εντόσ εξιντα (60) θμερϊν. 4. Σα ανωτζρω διοικθτικά πρόςτιμα κα επιβάλλονται από το Σμιμα Εςόδων και Προςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικών Τπθρεςιών με απόφαςθ Δθμάρχου ι του αρμόδιου Αντιδθμάρχου. 5. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του παραβάτθ, ιτοι, μθ εξόφλθςθ ι ρφκμιςθ των επιβλθκζντων διοικθτικϊν προςτίμων ι τθν μθ εφαρμογι τθσ προςωρινισ ανάκλθςθσ αδείασ εντόσ του προβλεπόμενου χρονικοφ ορίου, τότε, αυτοδικαίωσ ανακαλείται θ άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ και αφαιρείται άμεςα για ζνα (1) ζτοσ Άρκρο 22 Αρμόδια ελεγκτικά όργανα και όργανα βεβαίωςησ παραβάςεων 1. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τθν πιςτι εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςθσ κανονιςτικισ κα γίνεται από εξουςιοδοτθμζνθ τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τον Διμο Τρίπολθσ, κακϊσ επίςθσ και από τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Αρκαδίασ. Άρκρο 23 Διατάξεισ ςφνταξησ τησ παροφςασ κανονιςτικήσ 1. Η παροφςα τοπικι κανονιςτικι διάταξθ εκδίδεται ςε εφαρμογι των κάτωκι διατάξεων που κακορίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ χριςθσ και λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων. 1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ. 2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Αϋ), Κφρωςη Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Τθσ υπ αρικ. 51/2006 εγκυκλίου του ΥΡ.ΕΣ. 13

14 4. Τθσ υπ αρικ /2007 (ΦΕΚ 246 Βϋ) ΚΥΑ, Απλοφςτευςη διαδικαςίασ ζκδοςησ άδειασ ίδρυςησ και λειτουργίασ καταςτημάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ καθώσ και καταςτημάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ επί θαλαςςοπλοοφντων πλοίων. 5. Τθσ υπ αρικ. 26/2007 εγκυκλίου του ΥΡ.ΕΣ. 6. Τθσ υπ αρικ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Βϋ) Υγειονομικισ Διάταξθσ, Περί υγειονομικοφ ελζγχου και αδειών ίδρυςησ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων επιχειρήςεων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, καθώσ και των γενικών και ειδικών όρων ιδρφςεωσ και λειτουργίασ των εργαςτηρίων και καταςτημάτων τροφίμων ή/και ποτών. 7. Τθσ υπ αρικ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Βϋ) Υγειονομικισ Διάταξθσ, Μζτρα προςταςίασ τησ Δημόςιασ Υγείασ από θορφβουσ μουςικήσ των Κζντρων Διαςκζδαςησ και λοιπών καταςτημάτων. 8. Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Αϋ) Περί προςταςίασ τησ Πνευματικήσ Ιδιοκτηςίασ. 9. Του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ) Σχζςεισ κράτουσ πολίτη, καθιζρωςη νζου τφπου δελτίου ταυτότητασ και άλλεσ διατάξεισ. 10. Τθσ υπ αρικ. 3/1996 (ΦΕΚ 15 Βϋ) Αςτυνομικισ Διάταξθσ, Μζτρα για την τήρηςη τησ κοινήσ ηςυχίασ. 11. Του Ρ.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46 Αϋ) Περί των όρων λειτουργίασ καταςτημάτων πωλήςεωσ οινοπνευματωδών ποτών και κζντρων διαςκεδάςεωσ. 12. Του υπ αρικ / εγγράφου του ΥΡ.ΕΣ 13. Τθσ υπ αρικ.: οικ / Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 2438 Βϋ). 14. Τθσ ΚΥΑ ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.3.1/21220/ και τθν Υ1γ/Γ.Ρ./96967/2012 Υγειονομικισ Διάταξθσ. 15. Τθσ υπ αρ. Υ1γ/Γ.Ρ./Οικ / ( ΦΕΚ 2077/τ. Β/ ) όπωσ τρ/κε με τθν Υ1γ/Γ.Ρ./96967/ Υ.Δ., 16. Τθσ υπ αρ /2007 εγκυκλίου Υπουργείου Εςωτερικϊν Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΡΟΛΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΑΚΟΡΟΥΛΟΣ 14

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 10 / 01 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα