ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ν.Οικονόµου Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Μ.Στεφανίδου Λέκτορας, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Σ. Μαυρίδου Πτυχιούχος Γεωλόγος Α.Π.Θ., ΜSc Α.Π.Θ, Υποψήφια ιδάκτορας Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά : φθαρµένα ελαστικά αυτοκινήτων, ανακύκλωση, κονιάµατα, τσιµέντο, σκυρόδεµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν τσιµεντοκονιάµατα µε φθαρµένο ελαστικό αυτοκινήτων σε αντικατάσταση µέρους του αδρανούς (άµµου) µε σκοπό τη βελτίωση της συνάφειας µεταξύ ελαστικού και τσιµεντόπαστας. Παρασκευάσθηκαν δοκίµια είτε µε προσθήκη φθαρµένου ελαστικού και πρόσµικτων είτε µε προσθήκη προ-επεξεργασµένου, µε διάφορα φυσικά και χηµικά µέσα, ελαστικού αυτοκινήτων. Μελετήθηκαν τόσο φυσικές όσο και µηχανικές ιδιότητες των παραχθέντων κονιαµάτων µε ταυτόχρονη παρατήρηση της µικροδοµής τους προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός ενίσχυσης της πρόσφυσης µεταξύ του ελαστικού και της κονίας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων αλλά και η παρατήρηση της µικροδοµής ορισµένων κονιαµάτων έδειξαν ικανοποιητική βελτίωση των χαρακτηριστικών τους, γεγονός που δηµιουργεί νέα προοπτική στην εναλλακτική διαχείριση φθαρµένων ελαστικών αυτοκινήτων συµβάλλοντας στη µείωση του τεράστιου όγκου αποθέσών τους. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σηµαντικό θέµα της απόθεσης των φθαρµένων ελαστικών αυτοκινήτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και για την Ελλάδα σύµφωνα µε την Οδηγία 31/99 Ε.Ε. και του σχετικού µε τα µέτρα και τους όρους για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων υπ αριθµόν 109/75/2004 θεσµοθετηµένου Προεδρικού ιατάγµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» µετά την 16 η Ιουλίου 2003, δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ : i) ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ, και ii) τεµαχισµένα µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων µετά την 16 η Ιουλίου Ταυτόχρονα έως την 31 η Ιουλίου 2006, η αξιοποίηση των µεταχειρισµένων αποβλήτων ελαστικών οχηµάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυρόµενων ελαστικών µε ταυτόχρονη ανακύκλωσή τους σε 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 ποσοστό τουλάχιστον 10%. Ήδη υπάρχει θεσµοθετηµένος δηµόσιος φορέας, ο οποίος συντονίζει τη διαδικασία εναλλακτικής διαχείρισης των φθαρµένων ελαστικών οχηµάτων. Το σύστηµα Ecoelastika καλύπτει ένα µεγάλο µέρος της χώρας, µεριµνόντας για τη συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών, την προσωρινή αποθήκευση, τη µεταφορά, την αξιοποίηση και την επαναχρησιµοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της ανακύκλωσης των µεταχειρισµένων ελαστικών βάσει του σχετικού Προεδρικού ιατάγµατος (Μαυριάς, 2005). Η παρούσα εργασία µελετά φυσικές και µηχανικές ιδιότητες τσιµεντοκονιαµάτων, τροποποιηµένων µε φθαρµένα ελαστικά αυτοκινήτων. Παρατηρείται µείωση των µηχανικών τους χαρακτηριστικών, η οποία οφείλεται στην καλή αλλά επιδεχόµενης βελτίωση συνάφεια του ελαστικού µε τη τσιµεντόπαστα. Για το σκοπό αυτό γίνονται συνθέσεις τσιµεντοκονιαµάτων είτε µε προ-επεξεργασµένο ελαστικό είτε µε προσθήκη ειδικών πρόσµικτων προκειµένου να διερευνηθεί η βελτίωση της συνάφειας µεταξύ του ελαστικού και της κονίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µελέτη του πορώδους, της τριχοειδούς ανύψωσης, της κατανοµής πόρων καθώς και της µικροδοµής των τροποποιηµένων αυτών τσιµεντοκονιαµάτων λόγω της ελλιπούς σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Τροποποιηµένα µε ελαστικά προϊόντα τσιµέντου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές όπου βασικό ζητούµενο δεν αποτελούν οι υψηλές µηχανικές αντοχές τους, όπως σε στηθαία αναχαίτισης αυτοκινήτων (Topçu, I.B., 1995), σε ηχοπετάσµατα, στην παραγωγή κυβόλιθων, πλακών πεζοδροµίου, αντικραδασµικών βάσεων κ.τ.λ.(κανακόπουλος., 2005). 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2.1.Υλικά Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των τσιµεντοκονιαµάτων στην παρούσα µελέτη ήταν τσιµέντο κατηγορίας CEM IV/32.5N της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., πρότυπη άµµος (σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 196-1) γαλλικής προέλευσης και πυριτικής σύστασης και πούδρα κονιοποιηµένου φθαρµένου ελαστικού αυτοκινήτων ελληνικής προέλευσης (Καραµπάς Α.Ε.Β.Ε.), σχήµα ιερχόµενα (%) ,01 0, Κόσκινα (mm) Σχήµα 1. Κοκκοµετρική διαβάθµιση ελαστικού Με βάση και τη βιβλιογραφία παρασκευάσθηκαν κονιάµατα µε µη και µε προ-επεξεργασµένη, είτε µε φυσικά ή χηµικά µέσα είτε µε συνδυασµό τους, πούδρα ελαστικού αυτοκινήτων µε σκοπό τη διερεύνηση της βελτίωσης της συνάφειας του ελαστικού µε τη τσιµεντόπαστα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 Όσον αφορά στη φυσική επεξεργασία, πραγµατοποιήθηκε έκπλυση του ελαστικού µε νερό (κωδικός σύνθεσης W) (Eldin και Senouci, 1993). Στη χηµική επεξεργασία, το ελαστικό τοποθετήθηκε σε διάλυµα NaOH 0,5N για 30 λεπτά και στη συνέχεια έγινε έκπλυσή του µε νερό (κωδ. σύνθεσης N) (Segre, 2004). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν πρόσµικτα τσιµεντοκονιαµάτων όπως : Υπερ-ρευστοποιητής ( κωδικός σύνθεσης SP), που αποτελείται από µίγµα συνθετικών πολυµερών και ανήκει στον τύπο F (ΣΚ-308), και ο οποίος προστέθηκε στα µίγµατα σε ποσοστό 1% κ.β. της ποσότητας του τσιµέντου. Ειδικό πρόσθετο σκυροδέµατος (κωδικός σύνθεσης UCS- Underwater Concrete System-), το οποίο είναι ένα κολλοειδές µίγµα (Turatsinze, 2005) και προστέθηκε σε ποσοστό 1% κ.β. της ποσότητας του τσιµέντου. Συνθετικό γαλάκτωµα (κωδικός σύνθεσης PL), πρόσµικτο κονιαµάτων τσιµέντου (latex)- 60 % σε ρητίνη στυρενίου-βουταδιενίου( Lee, 1998). Το latex προστέθηκε σε ποσοστό 5% κ.β. της ποσότητας του τσιµέντου. Ασφαλτικό ανιονικό γαλάκτωµα (κωδικός σύνθεσης ΒΕ), 60 % σε άσφαλτο, το οποίο προστέθηκε και αυτό σε ποσοστό 5% κ.β. της ποσότητας του τσιµέντου Σειρά τσιµεντοκονιαµάτων (µε προ-επεξεργασµένο ελαστικό αυτοκινήτων είτε µε µη προεπεξεργασµένο και χρήση πρόσµικτων) Για τη διερεύνηση της βελτίωσης της συνάφειας µεταξύ ελαστικού και τσιµεντόπαστας µελετήθηκαν συνθέσεις στις οποίες 5 % κ.β. της άµµου αντικαταστάθηκε από πούδρα ελαστικού ενώ η εργασιµότητα των τσιµεντοκονιαµάτων διατηρήθηκε µεταξύ 11±1 cm. Οι συνθέσεις καθώς και οι τρόποι προ-επεξεργασίας του προστιθέµενου φθαρµένου ελαστικού των τσιµεντοκονιαµάτων αυτών φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Συνθέσεις τσιµεντοκονιαµάτων Συνθέσεις Συστατικά R 5 W N UCS SP PL BE Τσιµέντο IV/B 32,5Ν (g) Άµµος πρότυπη, (g) Ελαστικό, % κ.β. άµµου Τρόπος επεξεργασίας Νερό NaOH UCS SP Latex BE Πρόσµικτο %κ.β. τσιµέντου Νερό, (g) Εξάπλωση, (cm) Έλεγχος φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών δοκιµίων Όλα τα δοκίµια παρασκευάστηκαν, συµπυκνώθηκαν και ελέγχθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ( ΕΝ 196-1), είχαν διαστάσεις 4x4x16cm, τοποθετήθηκαν σε τρίδυµες µεταλλικές µήτρες και συντηρήθηκαν σε νερό, σε θάλαµο θερµοκρασίας 20±2 ο C. Στα δοκίµια έγιναν έλεγχοι 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 προσδιορισµού µηχανικών χαρακτηριστικών τους, όπως της θλιπτικής αντοχής, του δυναµικού µέτρου ελαστικότητας, της εφελκυστικής αντοχής από κάµψη καθώς και άλλων ιδιοτήτων όπως του ειδικού βάρους, του ενεργού πορώδους, της κατανοµής των πόρων καθώς και της τριχοειδούς απορρόφησης. Τέλος πραγµατοποιήθηκε µελέτη της µιικροδοµής των κονιαµάτων αυτών µε χρήση σαρωτικού ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων του ειδικού βάρους, του πορώδους καθώς και των µηχανικών χαρακτηριστικών των µελετούµενων τσιµεντοκονιαµάτων. Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ελέγχων τσιµεντοκονιαµάτων Συνθέσεις Χαρακτηριστικά R 5 W N UCS SP PL BE Ειδικό βάρος (g/cm 3 ) Θλιπτική αντοχή (MPa) Εφελκυστική καµπτική αντοχή (MPa) υναµικό µέτρο ελαστικότητας (GPa) Ενεργό Πορώδες (%) Μηχανικές αντοχές( θλιπτική αντοχή, εφελκυστική αντοχή από κάµψη, δυναµικό µέτρο ελαστικότητας) Προσθήκη φθαρµένων ελαστικών αυτοκινήτων, επιφέρει µείωση των µηχανικών αντοχών των προϊόντων τσιµέντου στα οποία προστίθενται, σύµφωνα και µε τη βιβλιογραφία (Ali, Eldin, Khatib, Rostami, Siddique, Τuratsinze, Οικονόµου, 2005 ). Όσον αφορά στις συνθέσεις της παρούσας εργασίας παρατηρούµε πως η θλιπτική αντοχή µειώθηκε µε την προσθήκη, 5 % κ.β. της άµµου, ελαστικού σε ποσοστό 47.7 % ενώ η µείωση αυτή ήταν µικρότερη για τα δοκίµια των συνθέσεων ΒΕ, SP και Ν, µείωση η οποία κυµάνθηκε σε ποσοστά 36.7, 34.7 και 37.9 %, αντίστοιχα σε σχέση µε την πρότυπη σύνθεση (R). Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 2. Παρόµοια συµπεριφορά εµφανίζεται στην εφελκυστική αντοχή από κάµψη των υπό µελέτη τσιµεντοκονιαµάτων. Ωστόσο η µείωση του έµµεσου εφελκυσµού ήταν µικρότερη από την αντίστοιχη της θλιπτικής αντοχής, γεγονός που αποδίδεται στην παρουσία του ελαστικού. Παρατηρούµε πως η µείωση της εφελκυστικής αντοχής των δοκιµίων των συνθέσεων 5, ΒΕ, SP και Ν, ανήλθε σε ποσοστά 36.6, 28.8, 26.7 και 29.4 % αντίστοιχα σε σχέση µε την πρότυπη σύνθεση (R). Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων γίνεται στα σχήµα 3. Mε βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του δυναµικού µέτρου ελαστικότητας στα υπό µελέτη τσιµεντοκονιάµατα παρατηρήθηκε µείωσή του ανάλογη της θλιπτικής και καµπτικής αντοχής. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 Σε γενικές γραµµές τα µηχανικά χαρακτηριστικά των τροποποιηµένων αυτών τσιµεντοκονιαµάτων συµφωνούν µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, για τις µεθοδολογίες επεξεργασίας που έχουν ήδη µελετηθεί, εκτός από τη σύνθεση µε latex. Επίσης οι συνθέσεις µε κωδικό SP και BE εµφανίζουν υψηλό ποσοστό βελτίωσης των µηχανικών τους χαρακτηριστικών. 50,00 10 Θλιπτική αντοχή (MPa) 40,00 30,00 20,00 10,00 R 5 W SP BE UCS N PL Καµπτική αντοχή (MPa) R 5 W SP BE UCS N PL 0,00 Συνθέσεις 0 Συνθέσεις Σχήµα 2. Θλιπτική αντοχή τσιµεντοκονιαµάτων Σχήµα 3. Εφελκυστική αντοχή από κάµψη τσιµεντοκονιαµάτων 3.2. Ενεργό πορώδες Η µέτρηση του ενεργού πορώδους έγινε σύµφωνα µε την προδιαγραφή RILEM CPC Με προσθήκη ελαστικού σε ποσοστό 5 % κ.β. της άµµου παρατηρήθηκε µείωση του πορώδους σε ποσοστό 16.3% (σύνθεση µε κωδικό 5, πίν.2). Ικανοποιητικά αποτελέσµατα έδωσαν όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις (W, N, SP, PL, BE, UCS) µε καλύτερες τις συνθέσεις µε κωδικό PL, ΒΕ λόγω των περιεχόµενων ρητινών σε αυτές καθώς και της σύνθεσης µε κωδικό SP. Η µείωση του πορώδους για τα δοκίµια των συνθέσεων αυτών υπολογίσθηκε ίση µε 23.9, 33.5 και 25.1 % αντίστοιχα. Στην προσπάθεια να εξηγηθεί η µείωση του ενεργού πορώδους που παρατηρείται µε την προσθήκη ελαστικού πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κατανοµής πόρων µε χρήση Sorption Analyzer (NOVA 2000) (σχήµα 4) που έδειξε ότι το κονίαµα της σύνθεσης µε κωδικό 5 είχε µια οµοιόµορφη κατανοµή µε σηµαντικά ποσοστά πόρων σε όλες τις διαβαθµίσεις των πόρων που ελέγχθηκαν σε σχέση µε το κονίαµα αναφοράς (R) όπου αυτοί συγκεντρώνονται στην περιοχή των µεγάλων πόρων. H κατανοµή της σύνθεσης αυτής ήταν παρόµοια µε τις αντίστοιχες των συνθέσεων µε κωδικούς SP και N. Καλύτερη ωστόσο είναι η εικόνα µε γαλάκτωµα (ΒΕ) όπου οµοιόµορφη κατανοµή µε µικρότερα ποσοστά µεγάλων πόρων εξηγεί την περαιτέρω µείωση του ενεργού πορώδους % Pore size distribution d(µm) 2000 R 5 BE 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 Σχήµα 4. Κατανοµή πόρων στα δοκίµια των συνθέσεων µε κωδικούς R, 5 και BE 3.3. Τριχοειδής απορρόφηση Ο υπολογισµός της τριχοειδούς απορρόφησης έγινε µε το συµβατικό τρόπο της µέτρησης της τριχοειδούς ανύψωσης του νερού στα δοκίµια σε διάφορες χρονικές στιγµές. Στα µελετούµενα τσιµεντοκονιάµατα φαίνεται ότι η αντικατάσταση 5% κ.β. της αµµου από ελαστικό έχει καλή συµπεριφορά αφού µειώνει το ρυθµό απορρόφησης νερού όσο και την τελικά απορροφούµενη ποσότητα νερού σε σχέση µε το δοκίµιο αναφοράς (R). Επίσης πολύ καλή εικόνα έδωσαν τα δοκίµια της σύνθεσης µε γαλάκτωµα PL καθώς και οι συνθέσεις ΒΕ και SP, όπου το ποσοστό µείωσης ανήλθε στο 38.3, 36.1 και 23.4 % αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στα σχήµα 5. 0,5 Τριχοειδής απορρόφηση (g/cm2) 0,4 0,3 0,2 0, Χρόνος (min) R 5 PL UCS N W BE SP Σχήµα 5 : Τριχοειδής απορρόφηση τσιµεντοκονιαµάτων 4. ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ Μέρος της εργασίας αποτέλεσε η µελέτη των κόκκων της πούδρας του φθαρµένου ελαστικού αυτοκινήτων στη µικροδοµή των τσιµεντοκονιαµάτων. Η επιφάνεια των κόκκων της πρότυπης άµµουυ είναι ελαφρώς τραχεία και οι επαφές των πυριτικών κόκκων µε την πάστα είναι καλές (εικόνα 6). Αδρανές Τσιµεντόπαστα Εικόνα 6: Επαφή τσιµεντόπαστας µε φυσικό αδρανές (κονίαµα αναφοράς R) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Με βάση τις φυσικές αλλά και τις µηχανικές ιδιότητες πολύ καλή συµπεριφορά έδειξαν οι συνθέσεις µε προ-επεξεργασµένο ελαστικό µε ΝaOH καθώς και µε προσθήκη υπερ-ρευστοποιητή (SP) και ασφαλτικού ανιονικού γαλακτώµατος (BE), τα οποία και µελετήθηκαν περαιτέρω µικροσκοπικά µε χρήση σαρωτικού ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM). Στα δοκίµια µε αντικατάσταση 5% κ.β. της άµµου από ελαστικό φαίνεται ότι συµπαγείς κόκκοι ελαστικού περιέχουν µικρό ποσοστό πόρων διαµέτρου 20-50nm ενώ οι επαφές τους µε τη τσιµεντόπαστα είναι καλές. Πρόκειται για λείους κόκκους όπως φαίνεται στην εικόνα 7, παρόµοια εικόνα µε αντίστοιχη της σύνθεσης µε κωδικό SP. Κόκκος ελαστικού Ελαστικό Τσιµεντόπαστα Εικόνα 7. Επαφή κόκκου ελαστικού µε τσιµεντόπαστα Εικόνα 8. Τραχεία επιφάνεια κόκκου ελαστικού ύστερα από προ-επεξεργασία µε NaOH Η χρήση NaOH φαίνεται να τροποποιεί τη δοµή των κόκκων του ελαστικού αφού αυξάνει το ποσοστό πόρων σε αυτούς (εικόνα 8) µε ταυτόχρονη αύξηση της τραχύτητάς τους, η οποία ενισχύει τη συνάφεια τσιµεντόπαστας ελαστικού. Το ασφαλτικό ανιονικό γαλάκτωµα (BE) παρατηρήθηκε να ενισχύει τα σηµεία επαφής ελαστικού - τσιµεντόπαστας µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η πορεία διάρρηξης των υφιστάµενων ρωγµών (εικόνα 9) σε αντίθεση µε τις αδύναµες διεπιφανειακές ζώνες πυριτικών αδρανώνκονίας. Ελαστικό Ρωγµή Εικόνα 9. Επιφάνεια επαφής ελαστικού τσιµεντόπαστας (διακοπή ρωγµής που έχει αναπτυχθεί στη διεπιφάνεια πυριτικού αδρανούς-τσιµεντόπαστας) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία έγιναν προσπάθειες βελτίωσης της συνάφειας µεταξύ κόκκων ελαστικού και τσιµεντόπαστας, µε διάφορα φυσικά και χηµικά µέσα καθώς και µε χρήση ειδικών πρόσµικτων σκυροδέµατος, σε τσιµεντοκονιάµατα µε χρήση φθαρµένου ελαστικού αυτοκινήτων, ως αντικατάστατο µέρους του αδρανούς (της άµµου). Το ελαστικό προ-επεξεργάσθηκε µε έκπλυσή του µε νερό ή και NaOH ενώ χρησιµοποιήθηκαν και πρόσµικτα όπως υπερ-ρευστοποιητής (SP), εναιώρηµα συµπολυµερών (Latex), ειδικό πρόσµικτο (UCS) καθώς και ασφαλτικό ανιονικό γαλάκτωµα (BE). Από τα αποτελέσµατα παρατηρείται αναµενόµενη µείωση των µηχανικών αντοχών των τσιµεντοκονιαµάτων, η οποία αποδίδεται στη µη επαρκή συνάφεια µεταξύ του ελαστικού και της τσιµεντόπαστας. Ωστόσο η µελέτη φυσικών χαρακτηριστικών, της κατανοµής των πόρων καθώς και της µικροδοµής έδειξαν σηµαντική βελτίωση των χαρακτηριστικών των τσιµεντοκονιαµάτων µε κωδικούς Ν, SP και BE. Ειδικότερα, η προσθήκη του ασφαλτικού ανιονικού γαλακτώµατος (ΒΕ) ενίσχυσε σηµαντικά τη συνάφεια µεταξύ κόκκων ελαστικού και τσιµεντόπαστας αυξάνοντας τα µηχανικά χαρακτηριστικά αλλά και βελτιώνοντας τις µελετούµενες ιδιότητες των τσιµεντοκονιαµάτων στο σύνολό τους. Αυτή η βελτίωση επιβεβαιώθηκε και µε τη µελέτη µε σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (SEM). Κατά συνέπεια οι συγκεκριµένες µεθοδολογίες αλλά και συνδυασµός αυτών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής αλλά και µε οικονοµικά κριτήρια, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε προϊόντα σκυροδέµατος µε την προσθήκη φθαρµένων ελαστικών αυτοκινήτων, για ειδικές εφαρµογές σε έργα πολιτικού µηχανικού όπου δεν επιζητούνται ιδιαίτερα αυξηµένες µηχανικές αντοχές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µείωση του τεράστιου όγκου των αποθέσεων των αποσυρόµενων ελαστικών οχηµάτων, που αποτελεί σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα της εποχής µας. 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ali, N.A., Amos, A.D. Roberts, M Use of ground rubber tires in portland cement concrete. In: Dhir, R.K. (Ed.), Proceedings of the International Conference on Concrete 2000, University of Dundee, Scotland, UK, pp Ecoelastika. 3. Ειδική προδιαγραφή ΣΚ Χηµικά πρόσθετα σκυροδέµατος, Ελληνική ηµοκρατία, Υπουργείο ηµοσίων Έργων, Αθήνα 4. Eldin, N.N., Senouci, A.B Rubber-tire particles as concrete aggregates, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering 5 (4),pp EN Methods of testing cement-part 1: Determination of strength, European Standard 6. Κανακόπουλος, Ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελαστικών, Πρακτικά 5 Ης ιεθνούς Εκθέσεως και Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Heleco 2005, Αθήνα 7. Khatib Z.K., Bayomy, F.M Rubberized Portland cement concrete, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering 11 (3), pp Καραµπάς Ελληνική Αντιρρυπαντική Ανακύκλωσης Α.Ε.Β.Ε., Λιβανάτες Φθιώτιδος, 9. Μαυριάς, Γ Ecoelastika, Ηµερίδα ΕΕ ΣΑ στα πλαίσια της έκθεσης «Polis 2005»,Τι αλλάζει στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Θεσσαλονίκη. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 10. Οικονόµου Ν., Στεφανίδου Μ., Μαυρίδου Σ., Εσκίογλου Π Μελέτη µικροδοµής τσιµεντοκονιαµάτων τροποποιηµένων µε φθαρµένα ελαστικά αυτοκινήτων, Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Για την Αξιοποίηση Βιοµηχανικών Παραπροϊόντων στη δόµηση, σελ , Θεσσαλονίκη 11. Προεδρικό ιάταγµα ΥΠ ΑΡΙΘΜ Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους, 5 Μαρτίου 2004, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, Τεύχος Πρώτο 12. RILEM CPC Absorption of water by immersion under vacuum, Μaterials and Structures, Volume 17, no 101, pp Rostami, H., Lepore, J., Silverstraim, T., Zundi, I Use of recycled rubber tires in concrete. In: Dhir, R.K. (Ed.), Proceedings of the International Conference on Concrete 2000, University of Dundee, Scotland, UK, pp Rubber Manufacturer s Association, Washington, DC 14. Siddique Rafat, Naik R T Properties of concrete containing scrap-tire rubber-an overview, Waste Management 24, pp Topçu, I.B The properties of rubberized concrete, Cement and Concrete Research 25 (2),pp Turatsinze A. Bonnet S., Granju J.-L Mechanical characterization of cement-based mortar incorporating rubber aggregates from recycled worn tyres, Building and Environment, Vol.40, pp ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Θεσσαλονίκη, 19-20 Απριλίου 2007 ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. Οικονόμου * Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νικόλαος Οικονόμου Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Σοφία Μαυρίδου ΜSc Γεωλόγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα.

Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού. Βιοκινητικές μετρήσεις σε μεγάλης ηλικίας δάπεδα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Δάπεδα σκυροδέματος αθλοπαιδιών με χρήση ανακυκλωμένου ελαστικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard

Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένο ελαστικό για δάπεδα αθλοπαιδιών Concrete modified with recycled rubber for use in schoolyard surfaces Αλέξανδρος ΜΠΑΤΣΙΟΣ 1, Ιωάννα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 2, Θεοφάνης ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ H ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ H ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα: Μύθοι και αλήθειες για ένα καινοτόµο τύπο σκυροδέµατος. Εφαρµογές στην Ελληνική πραγµατικότητα Κ. Κ. Σίδερης Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές

Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Παραγωγή σκυροδέματος με Ελληνική τέφρα φλοιού ρυζιού (ΤΦΡ). Προσεγγίσεις και προοπτικές Σ.Κ. Αντίοχος 1, Δ. Φίλη 1, Ε. Παπαδάκης 2, Α. Κυρίτση 3, Μ. Τσίμας 1, Χ.-Τ. Γκαλμπένης 1 και Σ. Τσίμας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ 1. email: kksider@civil.duth.gr. 1 Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και Ελληνική πραγµατικότητα: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης Self-compacting concrete in the Greek market: Present situation and future development. Κοσµάς Κ. ΣΙ ΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΑΙΠΑΛΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TAGUCHI ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΑΣΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία

Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη πολυστερίνη ως παραπροϊόν κατά την παραγωγική της διαδικασία Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα για την παραγωγή θερμομονωτικού κονιάματος από εξηλασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Θ. Μαρκόπουλος Καθηγητής, ιευθυντής Εργαστηρίου Πετρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» A.T.E.I. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, -6 Νοεμβρίου 00 ΜΕΛΕΤΗ ΕΨΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Ειδικά καινοτοµικά πρόσµικτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. ΤΣΙΒΙΛΗΣ Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ Α ΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα