Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Tηλ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει αυτή από και σύμφωνα με το άρθρο 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, λαμβανομένης υπόψη της Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β / ) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρμόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού σε χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό είδους, τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 37 του Ν. 4320/ Την υπ αριθμ.878/2015 Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γεωργία Ρανέλλα. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, για την προμήθεια : «σπόρων εποχικών φυτών, θάμνων, δένδρων πολυετών ποών, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας», προϋπολογισμού δαπάνης ,61 με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. Άρθρο 1 Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α 1α, κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020, τηλ , την 3/9/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών π.μ. και ώρα λήξης 10.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμό 97/2015 Α.Ο.Ε. Άρθρο 2 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Προμήθειας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των ,61 με το ΦΠΑ, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε βάρος του Κ.Α. 35/ (ΑΟΕ 1112/2015). 1

2 Άρθρο 3 Δεκτοί στο διαγωνισμό Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : Α) όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, Β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 4 Συμβατικά Στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης, που θα προσαρτηθούν σ αυτήν, είναι: 1. Η παρούσα διακήρυξη 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές 4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 5. Η προσφορά του μειοδότη 6. Τα από το διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. Άρθρο 5 Προσφορές 1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν μερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη και όχι τις ποσότητες, οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούμενες. 2. Προσφορές, που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη. 3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εξάμηνη. 6. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σημεία και μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, άρθρου 1. Κατά το διαγωνισμό, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται : α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας, που διενεργεί την προμήθεια, γ) ο τίτλος της προμήθειας, δ) η ημερομηνία διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2

3 Σε περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς». Α. Φάκελος κυρίως προσφοράς (Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς). - Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, μέσα σε ένα έτος από την πρωτοκόλληση της σύμβασης, στο χώρο που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι υπάλληλοι. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. - Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία για τα προσφερόμενα είδη ισχύος 7 (επτά) μηνών, χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι : 1.196,14 χίλια εκατόν ενενήντα έξι και δεκατέσσερα λεπτά). - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή, που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου από την αρμόδια Εφορία. -Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δ.Θ., περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών. - Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). Β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς - Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, το ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα φωτοαντίγραφα). - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. - Οικονομικές προσφορές, που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 3

4 Άρθρο 7 Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Α. Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές είναι δυνατό: α. Να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 1 ο ). β. Να αποστέλλονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές, που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών, η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) Καταγραφή δικαιολογητικών Αποσφραγίζεται μόνον ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή Διαγωνισμού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραμένει σε αυτήν, καθώς είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και υπογράφει το πρακτικό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 2) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά. Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, προκειμένου να κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις. Γ. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών Προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, μόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισμού, που ορίζει την ημέρα και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυμούν στη δημόσια ανακοίνωση των τιμών της οικονομικής προσφοράς. 4

5 Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισμού, που θεωρείται ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει μετά από λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσματος. Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Άρθρο 8 Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή, που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 9 Αξιολόγηση προσφορών 1) Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, γίνεται από τριμελή επιτροπή, που έχει ορισθεί με την υπ αριθμό 97/2015 Α.Ο.Ε. 2) Ο προμηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης ανά είδος τιμής, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: α) Συμφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. 4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ /93. 6) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 10 Τιμές προσφορών α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ΕΥΡΩ. 5

6 β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών. Άρθρο 11 Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Άρθρο 12 Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού ορίζεται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα γίνεται τμηματικά, με υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δ.Θ. στα Φυτώρια του Δήμου ( Αγιος Δημήτριος και Σέδες), στη διάρκεια ενός έτους, μετά την πρωτοκόλληση της σύμβασης. Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου (πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ). Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προμήθεια υλικό μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (τμηματικά). Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Άρθρο 13 Ισχύουσες διατάξεις Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2286/95, καθώς και το Ν. 3463/2006 και το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Άρθρο 14 Χρονική ισχύς προσφορών Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εξάμηνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 6

7 Άρθρο 15 Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα Φ.Ε. και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 16 Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α 1α, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Γραφείο 109Β 1ος όροφος, Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ και τεχνικές πληροφορίες από τη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Πληροφορίες : κ.κ. Ελ. Συρανίδου και Χ. Ζέτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο και Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Tηλ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «σπόρων εποχικών φυτών, θάμνων, δένδρων πολυετών ποών, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας», προϋπολογισμού δαπάνης ,61 με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών. Άρθρο 3 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 1. Ο διαγωνιζόμενος, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014). 2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 4 Χρόνος ισχύος της σύμβασης Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος μετά την πρωτοκόλληση της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 5 Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου. 2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 6 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου α) Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση, που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. β) Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11, της παρούσης διακήρυξης. γ) Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. 8

9 Άρθρο 7 Ευθύνη πωλητού και εγγύηση Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Τα είδη θα ελέγξει το αρμόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. Άρθρο 8 Παραλαβή ειδών 1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από αρμόδια τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με την.../2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο. 3. Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) της προμήθειας. Άρθρο 9 Υπέρβαση χρόνου παράδοσης Σε περίπτωση, που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα, ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Άρθρο 10 Τρόπος πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την υποβολή του σχετικού τιμολογίου πώλησης, που θα εκδίδεται τμηματικά με κάθε παράδοση καθ υπόδειξη της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρ. 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών Οι διαφορές, που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 12 Αναθεώρηση τιμών προσφοράς Οι τιμές της προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. Η Συντάξασα Η αναπληρώτρια Πρ/μενη Τμήμ. Η αναπληρώτρια Πρ/μενη Δ/νσης Ζ. Κανελλοπούλου Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21/07/2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΑΡΜ.: ΕΛ. ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΤΗΛ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΩΝ Πέραν των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα φυτά θα πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά θάμνων: Να είναι εύρωστοι, υγιείς, απαλλαγμένοι από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κ.λπ). Στους βλαστούς και κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί. Να είναι ανεπτυγμένοι ανάλογα του μεγέθους της πλαστικής γλάστρας, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης. Το ριζικό τους σύστημα να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Το μέγεθος τους να είναι τέτοιο που να καλύπτει πλήρως τη διάμετρο του πλαστικού φυτοδοχείου με 3-5 κλαδιά. Χαρακτηριστικά τριανταφυλλιών: 7. Όλα τα φυτά θα πρέπει να είναι διετή με μήκος κλαδιών 60-80cm και 3-5 κλαδιά, καλά ανεπτυγμένα. 8. Να έχουν ανέπαφο, καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα. 9. Να είναι απαλλαγμένα από εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές. Χαρακτηριστικά δένδρων: Να είναι ευθυτενή, εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης. Να έχουν έναν κεντρικό κορμό με πλήρη και ισορροπημένη κόμη. Καλά σχηματισμένους πλάγιους βλαστούς, χωρίς την παρουσία κλάδων με εμπεριεχόμενο φλοιώδη ιστό (διακλαδώσεις με πολύ μικρή γωνία), καθώς και χωρίς την παρουσία συνεπικρατούντων ή συνκυριαρχούντων κλάδων. Στον κορμό καθώς και στους κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί. Στο φυτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις εσφαλμένων επεμβάσεων όπως μη ενδεδειγμένης ή αυστηρής κλάδευσης(topping). Να είναι ανεπτυγμένα σε ανάλογο του ύψους τους πλαστικό δοχείο, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης. Το ριζικό σύστημα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Χαρακτηριστικά πολυετών πόων: Να είναι εύρωστες, υγιείς, απαλλαγμένες από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κ.λπ). Στους βλαστούς και κλάδους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγώσεις ή τραυματισμοί. Να είναι ανεπτυγμένες ανάλογα του μεγέθους της πλαστικής γλάστρας, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης. 10

11 Το ριζικό τους σύστημα να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Το μέγεθος τους να είναι τέτοιο που να καλύπτει πλήρως τη διάμετρο του πλαστικού φυτοδοχείου. Χαρακτηριστικά φυτών εσωτερικού χώρου: 7. Τα φυτά θα πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα με ζωηρό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένα από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κ.λπ) 8. Να είναι ανεπτυγμένα ανάλογα του μεγέθους της πλαστικής γλάστρας, όπου το ριζικό σύστημα να είναι καλά συνδεδεμένο με το εδαφικό υλικό του δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης μεταφύτευσης. 9. Το ριζικό τους σύστημα να είναι επαρκώς ανεπτυγμένο χωρίς όμως την έντονη παρουσία ριζών που περιστρέφονται στο χώρο μεταξύ τοιχώματος πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Χαρακτηριστικά μοσχευμάτων και σπορόφυτων: 3. Σπορόφυτα κυκλάμινου: Να είναι έτοιμα για μεταφύτευση με προκαλλιέργεια 4 4,5 μηνών, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης. 4. Έρριζα μοσχεύματα χρυσανθέμων: Να είναι εξωτερικού χώρου, πολύανθα, για άνθιση στα μέσα Οκτωβρίου. Να είναι ζωηρά, υγιή, απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης, με καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα και ύψος 10 cm περίπου. Να είναι τοποθετημένα σε δίσκους. 5. Σπορόφυτα πρίμουλας: Η εποχή άνθισης να είναι Δεκέμβριο με Ιανουάριο, να είναι απαλλαγμένα από ενδείξεις ή συμπτώματα μυκητολογικών και εντομολογικών ασθενειών, καθώς και από ενδείξεις πλημμελούς λίπανσης και θρέψης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΟΡΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Οι σπόροι των εποχιακών φυτών θα πρέπει να είναι υγιείς, καθαροί, χωρίς προσμίξεις μέσα στη συσκευασία τους. Να είναι υψηλής βλαστικής ικανότητας, σύμφωνα με τα διεθνή standards, παραγωγής έτους Το χρώμα, το μέγεθος, η μορφή και τα άλλα χαρακτηριστικά των σπόρων καθώς και των φυτών που θα δώσουν οι σπόροι, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην εικόνα και στα στοιχεία που φέρει η συσκευασία του κάθε είδους και δίνονται από τον αντίστοιχο οίκο σποροπαραγωγής. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν το σχετικό κατάλογο των οίκων σποροπαραγωγής που αντιπροσωπεύουν. Η παράδοση των σπόρων εποχιακών φυτών θα γίνει στο Α Φυτώριο (Νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος) μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία μας. Δείγματα των φυτών θα προσκομισθούν εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορισθεί από την Υπηρεσία, μετά από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και κατόπιν ειδοποίησης. Τόπος προσκόμισης των δειγμάτων ορίζεται το Α Φυτώριο (Νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος) του Δήμου Θεσ/νίκης. Η Συντάκτρια Ελένη Συρανίδου Γεωπόνος Γ Βαθμός Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Ευάγγελος Ματζίρης Δασολόγος Β Βαθμός Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Μάξιμος Ι. Πετρακάκης Χημικός-Μηχανικός Β Βαθμός 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21/07/2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΑΡΜ.: ΕΛ. ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΤΗΛ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Α. ΦΥΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΦΥΤΑ) Α1. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira, nanum), 1 διαμέτρου 60-80cm ΕΝΔ. ΤΙΜH ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 90 8,00 720,00 2 Αγιούγκα (Ajuga reptans) ύψους cm TEM. 50 1,20 60,00 Αμπέλια ροζ (Abelia floribunda), μήκος κλαδιών cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 40 3,00 120,00 Αμπέλια ροζ και άσπρη (Abelia floribunda), 4 μήκος κλαδιών 30-40cm, 3-5 κλαδιά TEM. 50 3,00 150,00 Αρκουδοπούρναρο δίχρωμο (Ilex aquifolium 5 "Variegatum") ύψους cm TEM ,00 180,00 Βερβερίδα αειθαλής νάνα (Berberis candidula 6 nana), μήκος κλαδιών 15-20cm, 3-5 κλαδιά TEM ,00 300,00 Βερβερίδα αειθαλής (Berberis candidula), μήκος 7 κλαδιών 40-50cm, 3-5 κλαδιά TEM ,00 300,00 8 Βερονίκη (Veronica nana), ύψους cm ΤΕΜ ,50 250,00 Βιβούρνο (Viburnum lucidum), ύψους 70-80cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ ,00 200,00 Βιβούρνο (Viburnum tinus), ύψους 0,80-1m, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 40 6,50 260,00 Γιασεμί κίτρινο (Jasminum nudiflorum), βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 20 4,70 94,00 Γιουνίπερος (Juniperus conferta "Blue Pacific"), 12 διαμέτρου 30cm ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος γκρι (Juniperus horizontalis Glauca), μήκος κλαδιών 40-50cm, 3- ΤΕΜ ,00 450, κλαδιά Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος πράσινος (Juniperus horizontalis), μήκος κλαδιών 40- ΤΕΜ ,00 450, cm, 3-5 κλαδιά Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος χρυσίζων (Juniperus horizontalis Aurea), μήκος κλαδιών ΤΕΜ ,00 450, cm, 3-5 κλαδιά Γλυτσίνα μωβ (Wisteria sinensis), ύψους 1, ,20 m ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 Δαφνοκέρασος ( Prunus laurocerasus), ύψους 17 1,00m, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 40 5,00 200,00 Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis ), μήκος 18 κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ 100 1,20 120,00 Δενδρολίβανο έρπον (Rosmarinus officinalis 19 prostatus), μήκος κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ 250 1,20 300,00 Ελέαγνος (Elaegnus pungens, maculata aurea), 20 ύψος 50-60cm ΤΕΜ. 50 5,00 250,00 21 Ερείκη (Erica mediterranea), ύψους cm ΤΕΜ ,00 780,00 12

13 Κάσσια (cassia corymbosa), ύψους 50-60cm, 3-4 βασικά κλαδιά Κέρρια (Kerria japonica "pleniblora"), ύψους 50-60cm, 3-4 βασικά κλαδιά Κισσός μικρόφυλλος ασημένιος (Hedera helix "Elegantissima") ύψους βλαστού 1,50-1,80m ΤΕΜ. 30 4,70 141,00 ΤΕΜ. 30 4,70 141,00 TEM. 50 2,00 100,00 Κισσός με κίτρινη καρδιά (Hedera helix "Oro di Bogliasco" ) ύψους βλαστού 1,50-1,80m TEM. 40 3,00 120,00 Κισσός μικρόφυλλος πανασέ (Hedera helix panache) ύψους βλαστού 1,50-1,80m ΤΕΜ. 50 2,00 100,00 Κουμαριά (Arbutus unedo), ύψους 60-80cm, 3-4 βασικά κλαδιά Κυδωνίαστρο ορθόκλαδο (Cotoneaster franchetti), μήκος βλαστών 60-80cm Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο (Cotoneaster horizontalis dammerii), μήκος κλαδιών 40-50cm, 3-5 κλαδιά Λαντάνα νάνα άσπρη (Lantana camara), ύψους 10 cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 30 4,80 144,00 ΤΕΜ ,00 300,00 ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ ,00 300,00 Λεβάντα oδοντωτή (Lavandula augustifolia), 31 διαμέτρου 20-30cm TEM. 50 1,50 75,00 Λεβάντα (Lavandula augustifolia), διαμέτρου cm ΤΕΜ ,20 204,00 Λεβαντίνη (Sandolina chamaecyparissus) 33 πράσινη, ύψους 20-30cm ΤΕΜ ,20 420,00 Λεβαντίνη (Sandolina chamaecyparissus) γκρίζα, 34 ύψους 20-30cm ΤΕΜ ,20 300,00 Λονίτσερα πλαγιόκλαδη (Lonicera pileata), 35 διαμέτρου ~40cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 Λυγαριά (Vitex agnus-castus), ύψους 60-80cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ ,50 500,00 Μυρτιά (Myrthus communis), ύψους 40-50cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ ,00 390,00 Μυρτιά νάνα (Murthus communis nanum), 38 ύψους 20-30cm, 3-5 κλαδιά TEM ,00 600,00 Ναντίνα (Nandina domestica), διαμέτρου cm, ύψους 1m. ΤΕΜ. 60 8,00 480,00 Πυξαράκι (Buxus sempervirens "Suffruticosa"), 40 ύψους 15cm ΤΕΜ ,00 400,00 41 Πυξάρι (Buxus sempervirens), ύψους 15cm ΤΕΜ ,00 400,00 Πυξάρι (Buxus sempervirens), σε σχήμα μπάλας, 42 διαμέτρου 40-50cm TEM ,00 600,00 Πυράκανθα (Pyracantha coccinea), ύψους cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ ,00 700,00 44 Ροδιά νάνα (Punica granatum) ύψους 20-30cm ΤΕΜ. 80 3,00 240,00 Ρυγχόσπερμα (Rhynchospermum 45 jasminoides),ύψος βλαστού 1,50-1,80m ΤΕΜ. 50 7,00 350,00 46 Σενέκιο (Senecio cineraria), ύψους 30-40cm ΤΕΜ. 50 2,80 140,00 47 Σπάρτο (Spartium junceum), ύψος 1,00m ΤΕΜ ,50 250,00 Σχίνο (Pistacia lentiscus), ύψους 50-60cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 50 4,50 225,00 49 Τάξος (Taxus baccata) ύψους 0,80-1,00 m ΤΕΜ 10 14,00 140,00 Τεύκριο έρπον νάνo (Teucrium creticum), μήκος 50 βλαστών 10-20cm, 4-5 βλαστοί TEM ,00 300,00 13

14 Τεύκριο (Teucrium fructicans), μήκος κλαδιών 50-60cm, 3-5 κλαδιά Τεύκριο αζούρο (Teucrium azzuro), μήκος κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά Τούγια πυραμιδοειδής πράσινη (Thuja orientalis Pyramidalis ), ύψους 1,20-1,50m, διαμέτρου cm Τούγια (Thuja occidentalis) σχήμα κωνικό, ύψους 1,00-1,20m Τριανταφυλλιά έρπουσα (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 30-40cm, 3-5 κλαδιά Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά λευκή (χιονάτη) Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά, δίχρωμη κόκκινοκίτρινη Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά, ροζ Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά,κίτρινη Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά,κόκκινη ΤΕΜ ,20 156,00 TEM ,00 450,00 TEM ,00 225,00 ΤΕΜ ,00 150,00 TEM ,00 300,00 ΤΕΜ. 80 4,00 320,00 ΤΕΜ. 30 4,00 120,00 ΤΕΜ. 30 4,00 120,00 ΤΕΜ. 80 4,00 320,00 ΤΕΜ. 80 4,00 320,00 Υπέρικο αειθαλές (Hypericum inodorum), ύψος 61 40cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ ,80 280,00 Φόρμιο (Phormium tenax Variegatums) - ύψους 62 80cm-90m ΤΕΜ. 20 8,00 160,00 63 Φόρμιο (Phormium tricolor) - ύψους 80cm-90m ΤΕΜ. 15 8,00 120,00 64 Φωτίνια (Photinia fraseri), ύψους cm ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ,00 ΦΠΑ 13 % 2.391,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ,35 Α2. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ Αγριοσορβιά (Sorbus aucuparia) ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Ακακία μιμόζα (Acacia mimosa dealbata), ύψους 2,5-3,0 m, στηθιαία περίμετρος cm Ακακία σφαιρική (Robinia pseudoacacia umbraculifera ) ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Ακακία σφαιρική (Robinia pseudoacacia umbraculifera ) ύψους 3,00-3,50 και στηθιαία περίμετρο 14-16cm Δαμασκηνιά καλλωπιστική (Prunus cerasifera "pissardii nigra ), ύψους 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Δάφνη Απόλλωνος διαμορφωμένη σε μπάλα (Laurus nopilis)ύψος 2,00-2,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm. Ελιά (Olea Europea), ύψος 2-2,50m & στηθιαία περίμετρος 12-14cm Κέδρος του Άτλαντα κρεμοκλαδής (Cedrus atlantica pendula), ύψους 3-3,50m Kέδρος Ιμαλαϊων (Cedrus deodara), ύψους 3-3,50 TEM. 5 40,00 200,00 ΤΕΜ. 3 40,00 120,00 TEM. 5 40,00 200,00 TEM , ,00 ΤΕΜ ,00 570,00 ΤΕΜ ,00 675,00 ΤΕΜ ,00 300,00 TEM. 3 70,00 210,00 TEM. 5 70,00 350,00 14

15 Κελτίδα (Celtis australis) ύψος 2,50-3,00 m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Κουμαριά (Arbutus unedo), ύψους 2,00-2,50 m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Κουκουναριά (Pinus Pinea), Ύψος 2-2,50m στηθιαία περίμετρος 12-14cm Κράταιγος (Crataegus oxyocantha «coccinea plena»), Ύψος 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Λαγκεστρέμια (Lagerstroemia indica) δένδρο, ύψους 1,75-2,00 στηθιαία περίμετρο 6-8cm Λικιδάμβαρη (Liquidambar styraciflua), ύψους 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 10-12cm Μηλιά καλλωπιστική (Malus floribunda), Ύψος 2,00-2,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Μελία, (Melia azedarach) ύψους 2,5-3,0 m, στηθιαία περίμετρος cm Μουριές (Morus alba), Ύψος 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 14-16cm Mουριά (Morus platanifolia) ύψους 2,00-2,50m και στηθαία περίμετρο 12-14cm Νερατζιά (Citrus aurantium) ύψους 3,00-3,50m και στηθαία περίμετρο 14-16cm Πλάτανος (Platanus orientalis), Ύψος 3,00-3,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm ΤΕΜ 60 40, ,00 TEM. 5 70,00 350,00 ΤΕΜ ,00 750,00 ΤΕΜ. 5 60,00 300,00 ΤΕΜ ,00 350,00 ΤΕΜ , ,00 TEM ,00 400,00 ΤΕΜ. 5 45,00 225,00 ΤΕΜ. 5 40,00 200,00 TEM ,00 400,00 TEM , ,00 ΤΕΜ ,00 880,00 Σοφόρα κλαίουσα (Sophora japonica Pendula ) 22 ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm TEM ,00 800,00 Σφενδάμι σφαιρικό (Acer platanoedes "globosum") ύψους 3,00-3,50 m και στηθιαία ΤΕΜ 60 70, ,00 23 περίμετρο cm Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis), Ύψος ,50m στηθιαία περίμετρος 12-14cm ΤΕΜ. 5 75,00 375,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ,00 ΦΠΑ 13 % 3.426,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ,15 Α3. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΠΟΕΣ Αρτεμισία (Artemisia absinthium) ύψους έως 10 1 cm ΤΕΜ ,00 300,00 Αχίλλεα κίτρινη, (Achillea ptarmica), ύψους cm ΤΕΜ ,00 300,00 3 Γκαούρα (Gaura lindheimmi), ύψους 30-40cm ΤΕΜ ,00 300,00 Ζεφύρανθος (Zephyranthes candida), ύψους cm ΤΕΜ ,00 300,00 5 Θυμάρι (Thymus vulgaris), ύψους 30cm ΤΕΜ ,20 120,00 6 Κάρεξ (Carex morrowi), ύψους cm ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 Μαντζουράνα (Origanum Majorana), ύψους cm ΤΕΜ ,20 120,00 8 Μέντα (mentha acquatica), ύψους 20-30cm ΤΕΜ ,20 120, Μίσχανθος (Miscanthus sinensis "Adagio" ), ύψους cm Νασσέλλα (Nassella tenuissima), ύψους 20-30cm Πεννίσετο (Pennisetum alopecuroides "Hameln"), ύψους 20-30cm Περόβσκια (Perovskia atriplicifolia), ύψους 30-40cm TEM ,00 300,00 ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 TEM ,00 300,00 ΤΕΜ ,00 300,00 15

16 13 Στάχυς (Stachys lanata), ύψους 10-20cm ΤΕΜ. 50 3,00 150,00 14 Στίπα (Stipa tenuifolia), ύψους 10-20cm ΤΕΜ ,00 900,00 Φάλαρη (Phalaris arundinacea "feesey"), ύψους cm ΤΕΜ ,00 300,00 16 Φασκομηλιά (Salvia tricolor) ύψους cm TEM. 50 1,20 60,00 17 Φασκομηλιά (Salvia officinalis) ύψους cm TEM. 50 1,20 60,00 18 Φασκομηλιά (Salvia superba) ύψους cm TEM. 50 1,20 60,00 19 Φεστούκα γλαυκή (Festuca ovina "Glauca" ), ύψους cm ΤΕΜ ,00 750,00 ΣΥΝΟΛΟ Α ,00 ΦΠΑ 13 % 655,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ,20 Β. ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Φίκος μπέντζαμιν (Ficus benjamina) ύψος 1,5-1 1,7m ΤΕΜ. 5 25,00 125,00 2 Σεφλέρα (Schefflera arboricola) ύψος 1,5-1,7m ΤΕΜ. 5 25,00 125,00 3 Σπορόφυτα κυκλάμινου: υβρίδια F1 σε χρώματα έντονο κόκκινο, συμπαγές καθαρό άσπρο και φλογάτο σωμών, ποικιλία LATINIA PREMIUΜ ΤΕΜ , ,00 4 Έρριζα μοσχεύματα χρυσανθέμων: (Chrysanthemum morifolium) σε χρώματα λευκό (Jasoda white ή Cheryl white ή Delta Blanc), κίτρινο (Matina yellow ή Cheryl yellow ή Electra Jaune) και ροζ (Remos pink ή Cheryl purple ή Delta Rose). ΤΕΜ , ,00 5 Σπορόφυτα πρίμουλας : υβρίδια Primula F1 ποικιλία Peseta, μίγμα χρωμάτων ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ B 8.210,00 ΦΠΑ 13% 1.067,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ B 9.277,30 Γ. ΣΠΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΣΠΟΡΟΙ) 1 Calendula Calypso orange with black center σπόροι ,01 60,00 2 Petunia hybrida F1 mirage white σε pellets σπόροι , ,00 3 Petunia hybrida F1 mirage red picotee σε pellets σπόροι , ,00 4 Petunia hybrida F1 mirage Velvet σε pellets σπόροι , ,00 5 Petunia hybrida F1 mirage pink σε pellets σπόροι , , Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 violet με επικάλυψη (pellets) σπόροι , ,00 Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 salmon με επικάλυψη (pellets) σπόροι , ,00 Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 Whitefire με επικάλυψη (pellets) σπόροι , ,00 Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 White με επικάλυψη (pellets) σπόροι , ,00 10 Tagetes Patula Bonanza, ύψους 30cm, με διάμετρο άνθους 5-6cm, με επικάλυψη(pellets) και κομμένη ουρά σπόρου, σε μίγμα χρωμάτων σπόροι , ,00 11 Antirhinum majus F1 ποικιλία arrow mix σπόροι , ,00 12 Flowering Kale F1 Nagoya White σπόροι ,02 60,00 13 Flowering Kale F1 Nagoya Red σπόροι ,02 60,00 14 Oenothera speciosa, silky orchid pink gr 100 1,3 130,00 ΣΥΝΟΛΟ Γ 1.807,00 16

17 ΦΠΑ 23% 415,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 2.222,61 ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Β+Γ ,00 ΦΠΑ 13 % Α1+Α2+Α3+Β 7.540,00 ΦΠΑ 23 % Γ 415,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α1+A2+A3+Β+Γ ,61 Η Συντάκτρια Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Ελένη Συρανίδου Γεωπόνος Γ Βαθμός Ευάγγελος Ματζίρης Δασολόγος Β Βαθμός Μάξιμος Ι. Πετρακάκης Χημικός-Μηχανικός Β Βαθμός 17

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Σπόρων εποχικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πολυετών πόων, φυτών εσωτερικού χώρου, έρριζων μοσχευμάτων χρυσανθέμων, και σπορόφυτων κυκλάμινου και πρίμουλας. Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ Α. ΦΥΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΦΥΤΑ) Α1. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira, nanum), 1 διαμέτρου 60-80cm ΤΕΜ Αγιούγκα (Ajuga reptans) ύψους cm TEM. 50 Αμπέλια ροζ (Abelia floribunda), μήκος κλαδιών cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 40 Αμπέλια ροζ και άσπρη (Abelia floribunda), 4 μήκος κλαδιών 30-40cm, 3-5 κλαδιά TEM. 50 Αρκουδοπούρναρο δίχρωμο (Ilex aquifolium 5 "Variegatum") ύψους cm TEM. 10 Βερβερίδα αειθαλής νάνα (Berberis candidula 6 nana), μήκος κλαδιών 15-20cm, 3-5 κλαδιά TEM. 100 Βερβερίδα αειθαλής (Berberis candidula), μήκος 7 κλαδιών 40-50cm, 3-5 κλαδιά TEM Βερονίκη (Veronica nana), ύψους cm ΤΕΜ. 100 Βιβούρνο (Viburnum lucidum), ύψους 70-80cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 20 Βιβούρνο (Viburnum tinus), ύψους 0,80-1m, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 40 Γιασεμί κίτρινο (Jasminum nudiflorum), βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 20 Γιουνίπερος (Juniperus conferta "Blue Pacific"), 12 διαμέτρου 30cm ΤΕΜ. 50 Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος γκρι (Juniperus horizontalis Glauca), μήκος κλαδιών 40-50cm, 3- ΤΕΜ κλαδιά Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος πράσινος (Juniperus horizontalis), μήκος κλαδιών 40- ΤΕΜ cm, 3-5 κλαδιά Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος χρυσίζων (Juniperus horizontalis Aurea), μήκος κλαδιών ΤΕΜ cm, 3-5 κλαδιά Γλυτσίνα μωβ (Wisteria sinensis), ύψους 1, ,20 m ΤΕΜ. 10 Δαφνοκέρασος ( Prunus laurocerasus), ύψους 17 1,00m, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 40 Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis ), μήκος 18 κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ 100 ΤΙΜH ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 18

19 Δενδρολίβανο έρπον (Rosmarinus officinalis 19 prostatus), μήκος κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ 250 Ελέαγνος (Elaegnus pungens, maculata aurea), 20 ύψος 50-60cm ΤΕΜ Ερείκη (Erica mediterranea), ύψους cm ΤΕΜ. 260 Κάσσια (cassia corymbosa), ύψους 50-60cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 30 Κέρρια (Kerria japonica "pleniblora"), ύψους cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ Κισσός μικρόφυλλος ασημένιος (Hedera helix "Elegantissima") ύψους βλαστού 1,50-1,80m TEM. 50 Κισσός με κίτρινη καρδιά (Hedera helix "Oro di Bogliasco" ) ύψους βλαστού 1,50-1,80m TEM. 40 Κισσός μικρόφυλλος πανασέ (Hedera helix panache) ύψους βλαστού 1,50-1,80m ΤΕΜ. 50 Κουμαριά (Arbutus unedo), ύψους 60-80cm, 3-4 βασικά κλαδιά Κυδωνίαστρο ορθόκλαδο (Cotoneaster franchetti), μήκος βλαστών 60-80cm Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο (Cotoneaster horizontalis dammerii), μήκος κλαδιών 40-50cm, 3-5 κλαδιά Λαντάνα νάνα άσπρη (Lantana camara), ύψους 10 cm, 3-5 κλαδιά ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 100 ΤΕΜ. 350 ΤΕΜ. 100 Λεβάντα oδοντωτή (Lavandula augustifolia), 31 διαμέτρου 20-30cm TEM. 50 Λεβάντα (Lavandula augustifolia), διαμέτρου cm ΤΕΜ. 170 Λεβαντίνη (Sandolina chamaecyparissus) 33 πράσινη, ύψους 20-30cm ΤΕΜ. 350 Λεβαντίνη (Sandolina chamaecyparissus) γκρίζα, 34 ύψους 20-30cm ΤΕΜ. 250 Λονίτσερα πλαγιόκλαδη (Lonicera pileata), 35 διαμέτρου ~40cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 50 Λυγαριά (Vitex agnus-castus), ύψους 60-80cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 200 Μυρτιά (Myrthus communis), ύψους 40-50cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 130 Μυρτιά νάνα (Murthus communis nanum), 38 ύψους 20-30cm, 3-5 κλαδιά TEM. 200 Ναντίνα (Nandina domestica), διαμέτρου cm, ύψους 1m. ΤΕΜ. 60 Πυξαράκι (Buxus sempervirens "Suffruticosa"), 40 ύψους 15cm ΤΕΜ Πυξάρι (Buxus sempervirens), ύψους 15cm ΤΕΜ. 100 Πυξάρι (Buxus sempervirens), σε σχήμα μπάλας, 42 διαμέτρου 40-50cm TEM. 30 Πυράκανθα (Pyracantha coccinea), ύψους cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ Ροδιά νάνα (Punica granatum) ύψους 20-30cm ΤΕΜ. 80 Ρυγχόσπερμα (Rhynchospermum 45 jasminoides),ύψος βλαστού 1,50-1,80m ΤΕΜ Σενέκιο (Senecio cineraria), ύψους 30-40cm ΤΕΜ Σπάρτο (Spartium junceum), ύψος 1,00m ΤΕΜ

20 Σχίνο (Pistacia lentiscus), ύψους 50-60cm, βασικά κλαδιά ΤΕΜ Τάξος (Taxus baccata) ύψους 0,80-1,00 m ΤΕΜ 10 Τεύκριο έρπον νάνo (Teucrium creticum), μήκος βλαστών 10-20cm, 4-5 βλαστοί TEM Τεύκριο (Teucrium fructicans), μήκος κλαδιών 50-60cm, 3-5 κλαδιά Τεύκριο αζούρο (Teucrium azzuro), μήκος κλαδιών 20-30cm, 3-5 κλαδιά Τούγια πυραμιδοειδής πράσινη (Thuja orientalis Pyramidalis ), ύψους 1,20-1,50m, διαμέτρου cm Τούγια (Thuja occidentalis) σχήμα κωνικό, ύψους 1,00-1,20m Τριανταφυλλιά έρπουσα (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 30-40cm, 3-5 κλαδιά Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά λευκή (χιονάτη) Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά, δίχρωμη κόκκινοκίτρινη Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά, ροζ Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά,κίτρινη Τριανταφυλλιά θαμνώδης (Rosa sp.), μήκος κλαδιών 60-80cm, 3-5 κλαδιά,κόκκινη ΤΕΜ. 130 TEM. 150 TEM. 15 ΤΕΜ. 10 TEM. 100 ΤΕΜ. 80 ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 30 ΤΕΜ. 80 ΤΕΜ. 80 Υπέρικο αειθαλές (Hypericum inodorum), ύψος 61 40cm, 3-4 βασικά κλαδιά ΤΕΜ. 100 Φόρμιο (Phormium tenax Variegatums) - ύψους 62 80cm-90m ΤΕΜ Φόρμιο (Phormium tricolor) - ύψους 80cm-90m ΤΕΜ Φωτίνια (Photinia fraseri), ύψους cm ΤΕΜ. 50 ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΦΠΑ 13 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α1 Α2. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ Αγριοσορβιά (Sorbus aucuparia) ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Ακακία μιμόζα (Acacia mimosa dealbata), ύψους 2,5-3,0 m, στηθιαία περίμετρος cm Ακακία σφαιρική (Robinia pseudoacacia umbraculifera ) ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Ακακία σφαιρική (Robinia pseudoacacia umbraculifera ) ύψους 3,00-3,50 και στηθιαία περίμετρο 14-16cm Δαμασκηνιά καλλωπιστική (Prunus cerasifera "pissardii nigra ), ύψους 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Δάφνη Απόλλωνος διαμορφωμένη σε μπάλα (Laurus nopilis)ύψος 2,00-2,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm. TEM. 5 ΤΕΜ. 3 TEM. 5 TEM. 60 ΤΕΜ. 15 ΤΕΜ

21 Ελιά (Olea Europea), ύψος 2-2,50m & στηθιαία περίμετρος 12-14cm Κέδρος του Άτλαντα κρεμοκλαδής (Cedrus atlantica pendula), ύψους 3-3,50m Kέδρος Ιμαλαϊων (Cedrus deodara), ύψους 3-3,50 Κελτίδα (Celtis australis) ύψος 2,50-3,00 m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Κουμαριά (Arbutus unedo), ύψους 2,00-2,50 m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Κουκουναριά (Pinus Pinea), Ύψος 2-2,50m στηθιαία περίμετρος 12-14cm Κράταιγος (Crataegus oxyocantha «coccinea plena»), Ύψος 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Λαγκεστρέμια (Lagerstroemia indica) δένδρο, ύψους 1,75-2,00 στηθιαία περίμετρο 6-8cm Λικιδάμβαρη (Liquidambar styraciflua), ύψους 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 10-12cm Μηλιά καλλωπιστική (Malus floribunda), Ύψος 2,00-2,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm Μελία, (Melia azedarach) ύψους 2,5-3,0 m, στηθιαία περίμετρος cm Μουριές (Morus alba), Ύψος 2,50-3,00m και στηθιαία περίμετρο 14-16cm Mουριά (Morus platanifolia) ύψους 2,00-2,50m και στηθαία περίμετρο 12-14cm Νερατζιά (Citrus aurantium) ύψους 3,00-3,50m και στηθαία περίμετρο 14-16cm Πλάτανος (Platanus orientalis), Ύψος 3,00-3,50m και στηθιαία περίμετρο 12-14cm ΤΕΜ. 15 TEM. 3 TEM. 5 ΤΕΜ 60 TEM. 5 ΤΕΜ. 10 ΤΕΜ. 5 ΤΕΜ. 10 ΤΕΜ. 100 TEM. 10 ΤΕΜ. 5 ΤΕΜ. 5 TEM. 10 TEM. 90 ΤΕΜ. 22 Σοφόρα κλαίουσα (Sophora japonica Pendula ) 22 ύψους 2,00-2,50 και στηθιαία περίμετρο 12-14cm TEM. 10 Σφενδάμι σφαιρικό (Acer platanoedes "globosum") ύψους 3,00-3,50 m και στηθιαία ΤΕΜ περίμετρο cm Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis), Ύψος ,50m στηθιαία περίμετρος 12-14cm ΤΕΜ. 5 ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΦΠΑ 13 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α2 Α3. ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΠΟΕΣ Αρτεμισία (Artemisia absinthium) ύψους έως 10 1 cm ΤΕΜ. 100 Αχίλλεα κίτρινη, (Achillea ptarmica), ύψους cm ΤΕΜ Γκαούρα (Gaura lindheimmi), ύψους 30-40cm ΤΕΜ. 100 Ζεφύρανθος (Zephyranthes candida), ύψους cm ΤΕΜ Θυμάρι (Thymus vulgaris), ύψους 30cm ΤΕΜ Κάρεξ (Carex morrowi), ύψους cm ΤΕΜ. 50 Μαντζουράνα (Origanum Majorana), ύψους cm ΤΕΜ Μέντα (mentha acquatica), ύψους 20-30cm ΤΕΜ

22 9 10 Μίσχανθος (Miscanthus sinensis "Adagio" ), ύψους cm Νασσέλλα (Nassella tenuissima), ύψους 20-30cm TEM. 100 ΤΕΜ. 50 Πεννίσετο (Pennisetum alopecuroides "Hameln"), 11 ύψους 20-30cm TEM. 100 Περόβσκια (Perovskia atriplicifolia), ύψους cm ΤΕΜ Στάχυς (Stachys lanata), ύψους 10-20cm ΤΕΜ Στίπα (Stipa tenuifolia), ύψους 10-20cm ΤΕΜ. 300 Φάλαρη (Phalaris arundinacea "feesey"), ύψους cm ΤΕΜ Φασκομηλιά (Salvia tricolor) ύψους cm TEM Φασκομηλιά (Salvia officinalis) ύψους cm TEM Φασκομηλιά (Salvia superba) ύψους cm TEM Φεστούκα γλαυκή (Festuca ovina "Glauca" ), ύψους cm ΤΕΜ. 250 ΣΥΝΟΛΟ Α3 ΦΠΑ 13 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α3 Β. ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Φίκος μπέντζαμιν (Ficus benjamina) ύψος 1,5-1 1,7m ΤΕΜ. 5 2 Σεφλέρα (Schefflera arboricola) ύψος 1,5-1,7m ΤΕΜ. 5 3 Σπορόφυτα κυκλάμινου: υβρίδια F1 σε χρώματα έντονο κόκκινο, συμπαγές καθαρό άσπρο και φλογάτο σωμών, ποικιλία LATINIA PREMIUΜ ΤΕΜ Έρριζα μοσχεύματα χρυσανθέμων: (Chrysanthemum morifolium) σε χρώματα λευκό (Jasoda white ή Cheryl white ή Delta Blanc), κίτρινο (Matina yellow ή Cheryl yellow ή Electra Jaune) και ροζ (Remos pink ή Cheryl purple ή Delta Rose). ΤΕΜ Σπορόφυτα πρίμουλας : υβρίδια Primula F1 ποικιλία Peseta, μίγμα χρωμάτων ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ B ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ B Γ. ΣΠΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: (ΣΠΟΡΟΙ) 1 Calendula Calypso orange with black center σπόροι Petunia hybrida F1 mirage white σε pellets σπόροι Petunia hybrida F1 mirage red picotee σε pellets σπόροι Petunia hybrida F1 mirage Velvet σε pellets σπόροι Petunia hybrida F1 mirage pink σε pellets σπόροι Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 violet με επικάλυψη (pellets) σπόροι Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 salmon με επικάλυψη (pellets) σπόροι Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 Whitefire με επικάλυψη (pellets) σπόροι Dianthus chinensis*barbatus Ideal select F1 White με επικάλυψη (pellets) σπόροι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1) τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Tηλ. 2313317546 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΤΑΜ. ΙΑΧΕΙΕΙΣΗΣ ΤΜ.: ΠΡΟΚ.& ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. και 0, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

των υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

υπηρεσιών του ήµου Θεσσαλονίκης. Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Tηλ. 2313317546 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 220/205 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 2/205 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ. Είδος Μονάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ ΔΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ ΓΕΝΙΚ Δ/ΝΣ ΔΙΟΙΚΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΣ ΤΜΜΑ ΠΡΟΚΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΥΞ Ο ΔΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΣ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ 1 και 10, 4 παρ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡΣΔ-ΔΘΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχονταςυπόψη τιςδιατάξειςτωνάρθρων 1, 3, 4και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα