Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του Αβακίου E-Slate για τη «γωνιά της βιβλιοθήκης» στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του Αβακίου E-Slate για τη «γωνιά της βιβλιοθήκης» στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία"

Transcript

1 Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του Αβακίου E-Slate για τη «γωνιά της βιβλιοθήκης» στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία Μ. Στιβακτάκη 1 1 Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση», Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια διδακτική πρόταση με αντικείμενο τον τεχνολογικό αλφαβητισμό παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών. Η διδακτική πρόταση έχει σχεδιαστεί στο περιβάλλον του Αβακίου E- Slate και προτείνεται σε αυτή η αξιοποίηση της «γωνιάς της βιβλιοθήκης» στο νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία μιας δανειστικής - «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» από τον εκπαιδευτικό, την οποία θα χρησιμοποιούν τα παιδιά για να δανείζονται βιβλία που θα έχουν καταχωρηθεί σε αυτή και ελέγχοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ποια από αυτά δεν έχουν επιστραφεί. Ο πειραματισμός των παιδιών με την «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη» θα συμβάλλει στην ένταξη του Η/Υ στο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης των παιδιών, καλύπτοντας μια πρακτική ανάγκη που διεκπεραιώνεται χειρόγραφα από τον εκπαιδευτικό. Λέξεις κλειδιά: Αβάκιο E-Slate, τεχνολογικός αλφαβητισμός, παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Abstract The current paper focuses on a educational scenario regarding the computer literacy of nursery school children. The educational software Avakio E-Slate, as well as the library corner of the nursery school classroom are taken into account at the scenario. The learning environment will give the opportunity to students and teachers to have access to an electronical lending library. While using it, students will acquire information in terms of the books that have been borrowed in the past and by whom, will tabulate the books in categories and apply ideas in solving lending problems that may occur. Students participation in the scenario is regarded of vast importance, since it may contribute to the integration of new technologies in children s school life and will also replace teacher s hand-written lending catalogues. Keywords: Avakio E-Slate, technological literacy, nursery school children. 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται προσπάθειες αλλαγής των εκπαιδευτικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ώστε το σχολείο να αντεπεξέλθει στις ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις και ανάγκες. Οι επικρατούσες τάσεις που συναντώνται στο κοινωνικό περιβάλλον τείνουν να επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, διαχέοντας τις κοινωνικές απαιτήσεις στο επίπεδο της εκπαιδευτικής

2 578 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής πολιτικής και παιδαγωγικής πρακτικής μετέπειτα. Σε αυτό το κλίμα εντάσσεται η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο χώρο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο μετάβασης από τη «Βιομηχανική Κοινωνία» στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Voogt & Pelgrum, 2005). Σε παγκόσμιο επίπεδο η εισαγωγή τους στην εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 80 με κύριο τεχνολογικό μέσο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Plomp et al., 1996, σ.σ. 9-10). Στην Ελλάδα η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση συζητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής το Βασική προτεραιότητα ορίστηκε η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία και τις υπολογιστικές εφαρμογές, καλύπτοντας την ανάγκη της χώρας για οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη (Σβολόπουλος, 2002). Σταδιακά, το μάθημα της Πληροφορικής επεκτάθηκε σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, δημιουργήθηκε επετηρίδα καθηγητών Πληροφορικής, ορίστηκαν υπεύθυνοι πληροφορικής σε κάθε νομαρχία, εφαρμόστηκε σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Ενέργεια Οδύσσεια ), ενώ δημιουργήθηκε ένα κρίσιμο σώμα επιμορφωτών που θα στήριζε τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Μιτσούλλης, κ.α., 2002, Μπακαλίδης και Σωτηρόπουλος, 2004). 2. Τεχνολογικός αλφαβητισμός και προσχολική εκπαίδευση Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης η διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θεσμοθετείται το 2001 (Χρονάκη, 2002). Η θεσμοθέτηση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο του ενιαίου σχεδιασμού της εκπαίδευσης μέσω του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ντολιοπούλου, 2002). Ωστόσο, πολύ πριν τη θεσμοθέτηση αυτή συναντώνται προσπάθειες εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης δημόσιων νηπιαγωγείων να έχουν ενσωματώσει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης των παιδιών (Καρύδη Πυρουνάκη, 2004). Με αυτόν τον τρόπο, το νηπιαγωγείο άρχισε να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και να εμπλουτίζει τις εξωσχολικές εμπειρίες των παιδιών με αυτές. Σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο) ο τεχνολογικός αλφαβητισμός των παιδιών προτείνεται να διεκπεραιώνεται «με τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας, πάντα με τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., & Π.Ι., 2001, σ. 1503). Συνεπώς, σκοπός της εισαγωγής της υπολογιστικής τεχνολογίας στην προσχολική εκπαίδευση είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του. Οι στόχοι που τίθενται έχουν γνωστικό υπόβαθρο μεν, αλλά

3 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 579 επικεντρώνονται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η εμπειρική χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά θα συμβάλλει στην εξοικείωσή τους με τις ποικίλες δυνατότητες που παρέχει. 3. Η διδακτική πρόταση 3.1 Περιγραφή του Λογισμικού «Αβάκιο E-Slate» Το Αβάκιο αποτελεί ένα υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διερευνητικό λογισμικό σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Κουτλής κ.α., 2000). Ενσωματώνει ένα συνδυασμό από έτοιμα δομικά κομμάτια λογισμικού που ονομάζονται «ψηφίδες» για την κατασκευή μικρόκοσμων (Κυνηγός, 2002, σ. 142). Οι μικρόκοσμοι συνιστούν υπολογιστικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν συγκεκριμένες έννοιες γνωστικού αντικειμένου υπό τη μορφή δυναμικών αναπαραστάσεων (Αργύρης, 2005, σ. 73). Το βασικό πλεονέκτημα του Αβακίου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μικρόκοσμων από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων - ανεξαρτήτως του βαθμού εξοικείωσης τους με τον υπολογιστή είναι η δυνατότητα που παρέχει για επαναχρησιμοποίηση των ψηφίδων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής (DiSessa et al., 2004). Η κατασκευή των μικρόκοσμων βασίζεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους με ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τις θεματικές ενότητες του γνωστικού αντικειμένου που θα μελετηθεί με την υπολογιστική τεχνολογία, τη στοχοθεσία που θα θέσει και τη διδακτική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Έπειτα για την κατασκευή του μικρόκοσμου επιλέγει μόνος του ή και σε συνεργασία με τους μαθητές τις κατάλληλες ψηφίδες του Αβακίου, αναζητά σχετικό υλικό από διάφορες πηγές για τη Βάση Δεδομένων και διασυνδέει τις ψηφίδες προκειμένου να λειτουργεί ο μικρόκοσμός του. 3.2 Περιγραφή και στοχοθεσία σεναρίου Το σενάριο μας στοχεύει στον τεχνολογικό αλφαβητισμό παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αξιοποιώντας τη «γωνιά της βιβλιοθήκης», η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς πλήθους δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο. Αφετηρία του σεναρίου μπορεί να αποτελέσει η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου κατά την οποία μπορεί να διεξαχθεί στο νηπιαγωγείο ένα εβδομαδιαίο σχέδιο εργασίας με θέμα «Το αγαπημένο μου βιβλίο». Μία από τις δραστηριότητες που μπορεί να προταθεί από τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό είναι η επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη (π.χ. Εθνική Βιβλιοθήκη) για να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα βιβλία και το σύστημα καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, θα μπορούσε να προκύψει η ανάγκη μετατροπής της βιβλιοθήκης του νηπιαγωγείου σε δανειστική, κατασκευάζοντας ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τα παιδιά ένα υπολογιστικό σύστημα καταλογογράφησης και δανεισμού της βιβλιοθήκης τους. Τα παιδιά με τη χρήση «καρτελών αναφοράς» που

4 580 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής θα αναφέρονται στα ονόματα των συμμαθητών τους ή την ημερομηνία, θα καταχωρούν τα βιβλία που θα δανείζονται, ενώ θα ελέγχουν ποια θα χρειάζεται να επιστραφούν θέτοντας ερωτήματα στην «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη». Με τη βοήθεια των καρτελών τα παιδιά εντοπίζουν τα γράμματα των προς καταχώρηση λέξεων στο πληκτρολόγιο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει κατακτηθεί ακόμη η δεξιότητα της γραφής. 3.3 Προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση Α Φάση: Γνωριμία και πειραματισμός των παιδιών με το περιβάλλον του Αβακίου Η πρώτη φάση, θα έχει διάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο των οποίων θα επιτραπεί στις ομάδες των παιδιών να πειραματιστούν με το Αβάκιο και συγκεκριμένα με τις ψηφίδες «Επεξεργαστή Βάσεων, Ερώτηση, Σύνολο». Προτείνεται ο εκπαιδευτικός να έχει διασυνδέσει τις ψηφίδες και να έχει καταχωρήσει ένα βιβλίο στον «Επεξεργαστή Βάσεων», προκειμένου τα παιδιά να ανακαλύψουν τη λειτουργικότητα που εξυπηρετεί κάθε ψηφίδα και κάθε πεδίο. Β Φάση: Δόμηση μικρόκοσμου Στη δεύτερη φάση, η οποία θα έχει διάρκεια 2-3 διδακτικές ώρες, θα διεξαχθεί η δόμηση του μικρόκοσμου από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τα παιδιά, τα οποία θα κληθούν να επιλέξουν μια κατηγορία παιδικών βιβλίων που υπάρχει στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Ενδεχομένως, να προκύψουν οι ομάδες «Μύθοι», «Βιβλία Γνώσεων» και «Παραμύθια», καθεμία από οποίες καλείται να καταχωρήσει τα αντίστοιχα βιβλία. Καθοριστικό ρόλο στο έργο των ομάδων, θα έχουν οι προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών με την «καρτέλα δανεισμού» που χρησιμοποιούν χειρόγραφα στο νηπιαγωγείο. Γ Φάση: Εμπλουτισμός μικρόκοσμου με άλλες ψηφίδες Στη φάση του εμπλουτισμού οι ομάδες ενδεχομένως να προτείνουν την ύπαρξη της εικόνας του εξωφύλλου των βιβλίων, ώστε να φαίνονται στην «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη» όλα τα στοιχεία του βιβλίου (Ψηφίδα «Κορνίζα») (Εικόνα 1).Έπειτα, μπορεί να προστεθούν περισσότερα πεδία στον επεξεργαστή βάσεων, τα οποία θα σχετίζονται με στοιχεία των βιβλίων που επεξεργάζονται, όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας. Στον ίδιο πίνακα μπορούν να προσθέσουν πεδία όπως: «Πώς είναι το βιβλίο», «Είναι δανεισμένο;», «Ποιος το έχει δανειστεί;», «Πότε το δανείστηκε;» και «Πότε το επιστρέφει;». Η προσθήκη τους θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία δανεισμού βιβλίων και ελέγχου όλων όσων δεν έχουν επιστραφεί.

5 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 581 Εικόνα 1: Παράδειγμα περιβάλλοντος μικρόκοσμου 3.4 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή της διδακτικής πρότασης θα έχει προσωπικό νόημα για τα παιδιά, δεδομένου ότι θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα βιβλία της «γωνιάς της βιβλιοθήκης» τα οποία γνωρίζουν. Στην ελληνική βιβλιογραφία εντοπίστηκε συναφές σενάριο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος των Windows (Καρύδη Πυρουνάκη, 2004). Στην παρούσα εργασία προτάθηκε να αξιοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει δοκιμαστεί σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει τη δόμηση μικρόκοσμων με απλούς χειρισμούς (Κουτλής κ.α., 2000). Βιβλιογραφία DiSessa, A., Azevedo, F., & Parnafes, O. (2004). Issues in component computing: A synthetic review. Interactive learning environments, 12(1-2), Plomp, T., Nieveen, N., & Pelgrum, H. (1996). Curricular aspects of computers in education. Cross national policies and practices on computers in education. The Netherlands: Kluver Academic Publishers. Voogt, J., & Pelgrum, H. (2005). ICT and curriculum change. Human Technology, 1(2), 2005, Αργύρης, Μ. (2005). Διερευνητική μάθηση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων: Μια έναλλακτική πρόταση διδασκαλίας. Στο Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη Ε. (επιμέλεια), Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

6 582 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Καρύδη Πυρουνάκη, Α.(2004). Ο υπολογιστής στο ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο: Η εμπειρία του νηπιαγωγείου Καπαρελλίου Στο Βλαχαβάς, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατρατζέμη, Μ. & Ψύλλος, Δ. (επιμέλεια), Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και προοπτικές, (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κουτλής, Μ., Κυνηγός, Χ., Τσιρώνης, Γ., Κυρίμης, Κ., Δεκόλη, Μ., & Βασιλείου, Γ. (2000). Αβάκιο, ένα μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο σε ψηφίδες λογισμικού. Στο Κόμης, Β. (επιμέλεια), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, (σελ ). Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Κυνηγός, Χ. (2002). Η δευτερογενής ανάπτυξη λογισμικού ως μέθοδος αναστοχασμού στην κατάρτιση επιμορφωτών. Στο Δημητρακοπούλου, Α. (επιμέλεια), Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πρακτικά 3ου συνεδρίου ΕΤΠΕ, (σελ ). Αθήνα: Καστανιώτης- Μιτσούλλης, Χ., Πολάκης, Γ., & Τζωρτζακάκης, Γ. (2002). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις Τ.Π.Ε.: Ο Πίθος των Δαναΐδων. Σκέψεις για μια Διαφορετική προσέγγιση βασισμένη στις Πρακτικές Γνώσεις των Εκπαιδευτικών. Στο Δημητρακοπούλου, Α. (επιμέλεια), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ε.Τ.Π.Ε. (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη Μπακαλίδης, Γ., & Σωτηρόπουλος Π. (2004). Ημερολόγιο καταστρώματος Οδύσσειας. Μια συζήτηση και μια αναζήτηση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Στο Βλαχαβάς, Ι., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ., Παπαδόπουλος, Γ., Σατρατζέμη, Μ., & Ψύλλος, Δ. (2004). Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισμός και προοπτικές (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ντολιοπούλου, Ε. (2002). Το νέο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο: Μερικές πρώτες σκέψεις, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 26, Σβολόπουλος, Β. (2002). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση. Αναδρομές και προοπτικές, Διαβάζω, 428, Τάφα, Ε. (2001). Η βιβλιοθήκη στην τάξη της προσχολικής εκπαίδευσης: Η οργάνωση και η λειτουργία της στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάδυση του γραπτού λόγου. Στο Παπούλια-Τζελέπη, Π. (επιμέλεια), Ανάδυση του γραμματισμού. Έρευνα και πρακτική, (σελ ). Αθήνα: Καστανιώτης. ΥΠ.Ε.Π.Θ., & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο και προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., Φ.Ε.Κ. 1376, τ. Β, άρθρο 6, Χρονάκη, Α. (2002). Ο υπολογιστής: ένας χώρος ψυχαγωγίας και μάθησης για τις μικρές ηλικίες. Γέφυρες, 2, 66.

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 117-130, 2011 Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θωμαΐς Καρτσιώτου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού

Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι»

«Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι» Μπραγιάντση Αθανασία Νηπιαγωγός, 7 ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας bragianathan66@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3.4 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία»

«Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία» «Ομιλούντα βιβλία στο νηπιαγωγείο: Παρουσίαση ψηφιακού οικολογικού παραμυθιού με διαθεματική χρήση για την προσχολική ηλικία» Λίνα Π. Βαλσαμίδου Παιδαγωγός ΠE60, M.Ed. Cultural studies & New Technologies,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 5: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ της ΛΙΑΠΠΑ ΑΓΝΗΣ του Χρήστου Επιβλέποντες καθηγητές: Ταμπούρης Ευθύμιος,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Sferen@Panteion.gr. Μαρκάκης Νικηφόρος Μαθηματικός-Ιδιωτικός εκπαιδευτικός Orama@orama.edu.

Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Sferen@Panteion.gr. Μαρκάκης Νικηφόρος Μαθηματικός-Ιδιωτικός εκπαιδευτικός Orama@orama.edu. 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 429 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαστάσεις και τάσεις στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση επιστημών.

Νέες διαστάσεις και τάσεις στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση επιστημών. Νέες διαστάσεις και τάσεις στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση επιστημών. Νικόλαος Μακρής nikmak22@yahoo.com Δάσκαλος Εξωτερικός συνεργάτης. 1 ο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Πορταριάς Μαγνησίας Αναπληρωτής Πρεσβευτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo

Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo Κατερίνα Γλέζου 1 Υπ. Διδάκτορας kglezou@di.uoa.gr Γιώργος Μπιρμπίλης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα