ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 7. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 24. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 28. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ευρώ) Σημειώ σεις Πωλήσεις 5 Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος / (ζημία) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων Έξοδα χρηματοοικονομικά 11 Έσοδα χρηματοοικονομικά Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόρος εισοδήματος 12 Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους H ETAIPEIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Αποδίδονται ως εξής: Στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας Στους Μετόχους της Μειοψηφίας , , , , , , , ,16 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 12-0,0391-0,0469 0,0766-0, Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 3

4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) Σημει ώσεις Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , ,02 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,89 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες , , , ,84 Συμμετοχές σε θυγατρικές και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες , , , ,92 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , , ,32 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,82 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,81 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , , ,57 Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,66 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις , , , ,55 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο , , , ,44 Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,92 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,95 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,10 Αποθεματικά κεφάλαια , , , ,29 Αποτελέσματα εις νέο , , , , , , , ,53 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,10 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,53 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 0,00 0,00 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Λοιπές προβλέψεις 1.796, , , ,85 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,78 0,00 0,00 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,05 0,00 0,00 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,85 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,70 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός , , , ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,42 0, , ,44 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα , , , ,43 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,95 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσεων οικονομικών καταστάσεων 4

5 Λειτουργικές δραστηριότητες ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε ευρώ) (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων , , , ,16 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,49 Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα , , , ,51 Προβλέψεις , , , ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (η διαφορά χρεωστικών & πιστωτικών τόκων) , , , ,61 Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων , , , ,06 (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων , , , ,25 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και καταβληθέντων μερισμάτων) , , , ,99 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,41 Φόροι πληρωθέντες , , ,70 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,22 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ,72 0, , ,84 Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών συμμετοχών και χρεογράφων κλπ ,79 0, ,79 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,90 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 6.339, , , ,88 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,80 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0, , ,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,06 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,10 0, ,00 Εξοφλήσεις δανείων , , ,24 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0, ,84 0,00 0,00 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα -341, ,23-341,91 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , , , ,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου , , , ,16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,22 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,38 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 5

6 ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , ,23 0, , , ,00 0, , ,69 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Απομείωση διαθεσίμων προs πώληση περιουσιακών στοιχείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δικαιώματα Μειοψηφίαs 0,00 0, , , , ,25 0, , ,00 Aποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,59 31 Μαρτίου , , , , , ,40 0, , ,96 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές Δικαιώματα μειοψηφίας 1η Ιανουαρίου , ,10 0, , , ,83 0, , ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Προσαρμογές λόγω αναλογικής ενοποίησης Iris 0,00 0,00 0, , , ,29 0, , ,64 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταβολέs στα δικαιώματα μειοψηφίαs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, , ,66 Aποτέλεσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,71 31 Μαρτίου , ,10 0, , , ,16 0, , ,20 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 6

7 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 (σε ευρώ) Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , ,23 0, , , ,75 0, ,77 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,77 0, ,39 Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 31 Μαρτίου , , , , , ,14 0, ,22 1 Ιανουαρίου , , , , , ,98 0, ,53 Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 31 Μαρτίου , , , , , ,11 0, ,62 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 7

8 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ανώνυμη εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ (εφεξής Μητρική Εταιρεία ή ΔΟΛ ΑΕ ή Εταιρεία) με το διακριτικό τίτλο ΔΟΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 1107/ ΤΑΕ και ΕΠΕ) και προήλθε από τη μετατροπή ατομικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. Μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΔΟΛ ΑΕ έχει αριθμό μητρώου 1410/06/Β/86/40. Η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρ. Λαδά 3. Τα Γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Εταιρεία, τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες που αναφέρονται στη Σημείωση 4 (α) (γ) (εφεξής ο Όμιλος ΔΟΛ ή ο Όμιλος). Ο Όμιλος ΔΟΛ: α) Εκδίδει εφημερίδες με κορυφαίες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού και κατέχουν σταθερά τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης. β) Δραστηριοποιείται (μέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ATEBE) στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, μέσω των τουριστικών πρακτορείων TRAVEL PLAN και TRIAINA TRAVEL. γ) Αναπτύσσει και λειτουργεί (μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE) την πρώτη και μεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο και ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα το και συμμετέχει στην πρώτη ιντερνετική πύλη ιατρικού περιεχομένου health.in.gr. δ) Συμμετέχει στην εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει δύο υπερσύγχρονες καθετοποιημένες βιομηχανικές εκτυπωτικές μονάδες από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του. ε) Συμμετέχει στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL, σε εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών, σε εκδοτικούς οίκους βιβλίων, σε βιβλιοπωλεία, σε δίκτυο διανομής τύπου και σε εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship management). 8

9 2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ Α.Ε. (εταιρικές και ενοποιημένες) του α τριμήνου του 2006 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του της χρήσης 2005 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Αναμορφώσεις κονδυλίων περιόδου : Σε κονδύλια της ενδιάμεσης κατάστασης αποτελεσμάτων και του ενδιάμεσου ισολογισμού του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου, έγιναν αναμορφώσεις για σκοπούς ομοιομορφίας και συγκρισιμότητας με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. Οι αναμορφώσεις αυτές δεν είναι σημαντικές. 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΟΛ ΑΕ την 17/05/ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (α) Θυγατρικές Εταιρείες : Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ΔΟΛ ΑΕ καθώς και των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η ΔΟΛ ΑΕ ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΔΟΛ ΑΕ μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι θυγατρικές εταιρείες μαζί με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου. 9

10 ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΧΩΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ % % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ 50,50% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ MULTIMEDIA ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Προεκτυπώσεις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ EUROSTAR ΑΤΕΒΕ 95,50% - Ελλάδα Τουριστικό Πρακτορείο ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ - 95,50% Ελλάδα Τουριστικό Πρακτορείο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ 82,62% - Ελλάδα Εταιρεία Συμμετοχών RAMNET ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονική Πύλη RAMNET SHOP ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονικό Εμπόριο ACTION PLAN ΑΕ 85,00% - Ελλάδα Call Center ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωρινή ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ 1,00% 84,15% Ελλάδα Απασχόληση STUDIO ATA ΑΕ 99,30% - Ελλάδα Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 100,00% - Ελλάδα Διαχείριση Ακινήτων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εκδοτικός Οίκος - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 51,00% - Ελλάδα Βιβλιοπωλείο Στις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές της Εταιρείας, οι συμμετοχές στις θυγατρικές εταιρείες λογίζονται στην αξία κτήσεως αφαιρουμένων τυχόν προβλέψεων απομείωσης. (β) Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Με βάση τη μέθοδο αυτή το ποσοστό του Ομίλου στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και τα έξοδα των μονάδων ενοποιείται «γραμμή προς γραμμή». Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου: ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ HEARST-ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 33,33% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ 50,00% Ελλάδα Εκτυπώσεις 10

11 Την 1 Φεβρουαρίου του 2006 η ΔΟΛ ΑΕ πώλησε στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΒΕ το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έναντι 17 εκατ. ευρώ. Μετά την πώληση το ποσοστό της συμμετοχής της ΔΟΛ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ διαμορφώθηκε στο 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΒΕ. (γ) Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία απόκτησης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από συγγενή εταιρεία, μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΟ % ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ MEΛΛON GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 33,30% Ελλάδα Εκδόσεις Εκτυπώσεις ΑΡΓΟΣ ΑΕ 38,70% Ελλάδα Διανομή Τύπου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ 30,00% Ελλάδα Εκδοτικός Οίκος - Βιβλιοπωλείο ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 22,11% Ελλάδα Τηλεοπτικός Σταθμός MEGA CHANNEL (δ) Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε λοιπές επιχειρήσεις, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1. Συμμετοχές κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς, που κρατούνται κυρίως για τη δημιουργία βραχυχρόνιου κέρδους, και 2. Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση, αυτές που δεν ανήκουν σε καμμία άλλη κατηγορία. Οι συμμετοχές και των δύο αυτών κατηγοριών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης των μετοχών που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ το αποτέλεσμα της αποτίμησης των διαθέσιμων προς πώληση συμμετοχών μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση και κατά τη διάθεσή τους μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Τυχόν ζημιά απομείωσης των συμμετοχών αυτών μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. 11

12 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο μοναδικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ είναι ο εκδοτικός. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών όπως εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχει ως ακολούθως: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών της ΔΟΛ ΑΕ ευρώ % Έσοδα από Κυκλοφορία ,60 56,25% Έσοδα από Διαφημιστικές Καταχωρίσεις ,19 31,94% Σύνολο Εσόδων Εκδοτικής Δραστηριότητας ,79 88,18% Έσοδα από Προσφερόμενες Υπηρεσίες ,19 4,50% Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων ,28 7,08% Έσοδα από Πωλήσεις Υποπροϊόντων ,76 0,24% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,02 100,00% 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ο Όμιλος ΔΟΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: (α) Εκδοτικός Τομέας: Ο εκδοτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Μητρική Εταιρεία, που ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών. Ο όμιλος εκδίδει τις κορυφαίες ελληνικές εφημερίδες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού. (β) Εκτυπωτικός Τομέας: Ο εκτυπωτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την ηλεκτρονική προ-εκτυπωτική παραγωγή (pre-press) και την εκτύπωση παντός είδους εντύπου. (γ) Τουριστικός Τομέας: Ο τουριστικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών λειτουργώντας δύο τουριστικά πρακτορεία. (δ) Τομέας Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Ο τομέας τεχνολογίας περιλαμβάνει τη λειτουργία της πρώτης και μεγαλύτερης ελληνικής πύλης στο διαδίκτυο in.gr (www.in.gr ). (ε) Λοιποί Τομείς: Περιλαμβάνουν εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών, δίκτυο διανομής, εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship management) και το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου (www.shop21.gr). Ο Όμιλος γενικά λογίζει τις πωλήσεις και συναλλαγές μεταξύ των τομέων ως πωλήσεις ή συναλλαγές σε τρίτα πρόσωπα σε τρέχουσες αγοραίες τιμές. Δε γίνεται διάκριση ανά γεωγραφικούς τομείς διότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται εξολοκλήρου στην Ελλάδα. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και κέρδη καθώς και πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας για τις περιόδους και. 12

13 σε ευρώ Έσοδα Εκδοτικός Τομέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 31 Μαρτίου 2006 Εκτυπωτικός Τουριστικός Τομέας Τομέας Τομέας Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο Σύνολο Πωλήσεων , , , , , ,29 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις , , , , , ,19 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , , ,10 Αποτελέσματα Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , , , ,29 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , , ,69 0,00 979, ,13 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , , , ,65 Αποτελέσματα προ φόρων , , , , , ,07 Φόρος εισοδήματος , , ,00 0, , ,64 Δικαιώματα μειοψηφίας ,08 0, , , , ,36 Καθαρό αποτέλεσμα , , , , , ,35 Λοιπές πληροφορίες Περιουσιακά στοιχεία τομέα , , , , , ,29 Συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,82 Υποχρεώσεις τομέα , , , , , ,80 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδυτικά πάγια) , , , , , ,07 Προσθήκες άϋλων στοιχείων ,75 0,00 0,00 0, , ,75 Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων , , , , , ,10 Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων , , , , , ,95 13

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 31 Μαρτίου 2005 σε ευρώ Εκδοτικός Τομέας Εκτυπωτικός Τομέας Τουριστικός Τομέας Τομέας Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο Έσοδα Σύνολο Πωλήσεων , , , , , ,91 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις , , , , , ,49 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , , ,42 Αποτελέσματα Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , , , ,77 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , ,40 0,00 0,00 0, ,52 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , , , ,98 Αποτελέσματα προ φόρων , , , , , ,27 Φόρος εισοδήματος , , ,00 0, , ,32 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , , , ,06 Καθαρό αποτέλεσμα , , , , , ,65 Λοιπές πληροφορίες Περουσιακά στοιχεία τομέα , , , , , ,29 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,81 Υποχρεώσεις τομέα , , , , , ,93 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδυτικά πάγια) , , ,79 439, , ,88 Προσθήκες άϋλων στοιχείων ,02 0, ,32 0, , ,77 Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων , , , , , ,31 Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων , , , , , ,32 14

15 7. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ Μισθοί και Ημερομίσθια , , , ,74 Εργοδοτικές εισφορές , , , ,67 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 24) , , , ,00 Λοιπά έξοδα προσωπικού , , , ,76 Σύνολο Μισθοδοσίας , , , ,17 Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής , , , ,07 Ο μέσος όρος του προσωπικού της Μητρικής Εταιρείας κατά την περίοδο 1.1. διαμορφώθηκε σε 832 απασχολούμενους (περίοδος 1.1. : 839) και ο μέσος όρος του προσωπικού του Ομίλου ΔΟΛ το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε σε απασχολούμενους (περίοδος 1.1. : 2.253). 8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 14) , , , ,80 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 15) , , , , , , , ,49 Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής , , , ,05 15

16 9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μισθοδοσία , , , ,72 Αμοιβές Τρίτων , , , ,63 Ενοίκια , , , ,24 Παροχές τρίτων , , , ,99 Φόροι , , , ,93 Δαπάνες Ταξιδιών , , , ,81 Δωρεές Επιχορηγήσεις , , , ,69 Αποσβέσεις , , , ,40 Λοιπά , , , ,36 Σύνολο , , , , ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Μισθοδοσία , , , ,38 Προμήθειες , , , ,97 Αμοιβές Τρίτων , , , ,35 Παροχές Τρίτων , , , ,20 Φόροι 9.705, ,75 0,00 0,00 Διαφήμιση , , , ,65 Μεταφορές , , , ,89 Ειδικές Δαπάνες , , , ,69 Αποσβέσεις , , , ,04 Λοιπά , , , , , , , ,38 16

17 11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 23) , , ,67 0,00 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 27) , , , ,09 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,32 Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων , , , , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: σε ευρώ Πρόβλεψη τρέχοντος φόρος εισοδήματος περιόδου , ,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,00 Φόρος προηγουμένων χρήσεων και λοιποί φόροι , , ,70 0,00 Σύνολο φόρου εισοδήματος , , , ,00 Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2004 ο συντελεστής φορολογίας για τη χρήση 2006 προβλέπεται να μειωθεί στο 29%, ενώ από τη χρήση 2007 και μεταγενέστερα θα διαμορφωθεί στο 25%. Για την περίοδο η δαπάνη του φόρου εισοδήματος του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό φόρο, που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου εισοδήματος 29% στα αποτελέσματα του Ομίλου κυρίως λόγω της χρήσης φορολογικά εκπιπτόμενων ζημιών προηγουμένων χρήσεων. 17

18 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή: σε ευρώ Αποτελέσματα προ φόρων , , , ,16 Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις (32%) , ,21 Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις (29%) , ,61 Φορολογική επίδραση αφορολογήτων αποθεματικών Φορολογική επίδραση ζημιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Διαφορές φορολογικού ελέγχου , , ,70 0,00 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (κυρίως αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα) , , , ,21 Πρόβλεψη τρέχοντος φόρου εισοδήματος περιόδου , , , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους συνημμένους Ισολογισμούς καθώς και τα συνημμένα αποτελέσματα της περιόδου αναλύεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε ευρώ Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες αξίες ως τεκμαρτό κόστος , , , , ,00 0, ,00 0,00 Λοιπές Προβλέψεις, προσαρμογή ασώματων ακινητοποιήσεων, απόσβεση κόστους δανεισμού , , , ,00 0,00 Προσαρμογή των αποσβέσεων των παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους , , , , ,00 0,00 Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , , , , ,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως άυλα ,99 0, , , , , , ,00 Αποτίμηση Κτιρίων σε εύλογες αξίες , ,00 0,75 0,00 0,00 0,00 Προσαρμογή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού , , , , , , , ,00 Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων , , , , , , , ,00 Προσαρμογή πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων , ,00 0, ,50 0, ,00 Λοιπές Προβλέψεις , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Φορολογικά εκπεστέες ζημιές , , , , , ,00 0,00 0,00 Λοιπά στοιχεία 0, ,50 0, ,00 0, ,50 0, ,00 Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , , , , , ,00 Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,00 Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα περιόδου , , , ,00 18

19 Πλέον των ανωτέρω φορολογικά εκπεστέων ζημιών για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, ο Όμιλος έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές ύψους ,61 ευρώ για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται αβέβαιη. Με βάση τη νομοθεσία ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω ζημίες κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία δημιουργήθηκαν. Επίσης δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού χιλ. ευρώ ήτοι 25% επί δικαιώματος σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν ποσού χιλ. ευρώ, από θυγατρική εταιρεία για σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό στις χρήσεις 2000 και 2001 διότι επί του παρόντος η αξιοποίησή του κρίνεται αβέβαιη. Ο Όμιλος δύναται να αξιοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα έως και τη χρήση Ο Όμιλος δεν καταχώρησε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αφορολόγητα αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών διότι δεν προτίθεται να διανείμει τα αποθεματικά αυτά. 19

20 13. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της Μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για τον σκοπό του υπολογισμού των βασικών κερδών / (ζημιών) λήφθηκαν υπόψη: i) Τα κέρδη ή ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Μητρική Εταιρεία δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, δυνητικούς τίτλους ή δικαιώματα μετατρέψιμα σε μετοχές. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της δεν έχουν υποστεί καμμία περαιτέρω αναπροσαρμογή. ii) Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου δηλαδή ο αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των περιόδων (1 Ιανουαρίου 2006 και 2005 αντίστοιχα) προσαρμοσμένος με τον αριθμό των κοινών μετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια τους, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή σταθμισμένου χρόνου κυκλοφορίας. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθμός των ημερών που οι συγκεκριμένες μετοχές βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ημερών της περιόδου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία έχουν ως κατωτέρω: ποσά σε ευρώ Καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το βασικό αποτέλεσμα ανά μετοχή , , ,16 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή -0,0391-0,0469 0,0766-0,0312 Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη λήξη της περιόδου Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών με βάση την έκδοση δωρεάν μετοχών Δεν συντρέχει λόγος παράθεσης απομειωμένων κερδών / ζημιών ανά μετοχή 20

21 14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματατεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ενάρξεως , , , , , , ,95 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,98 401, , , ,07 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00-2, , ,57 0, ,75 Υπόλοιπο Κτήσεων , , , , ,04 0, ,27 Σωρευμένες αποσβέσεις , , , , ,41 0, ,04 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,16 0, ,95 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00-2, , ,35 0, ,21 Υπόλοιπο αποσβεσμένων 0, , , , ,22 0, ,78 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , ,82 0, ,49 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , , , ,53 Γήπεδα - Οικόπεδα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματατεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ενάρξεως , , , , ,87 0, ,56 Προσθήκες περιόδου(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0, , ,61 0, ,43 Υπόλοιπο Κτήσεων , , , , ,85 0, ,72 Σωρευμένες αποσβέσεις , , , , ,91 0, ,54 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,72 0, ,52 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,61 Υπόλοιπο αποσβεσμένων 0, , , , ,60 0, ,45 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , ,25 0, ,27 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , , ,75 Για τα εμπράγματα βάρη και τις εξασφαλίσεις επί ακινήτων του Ομίλου βλ. Σημείωση 28 (ε). 21

22 15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Σε ευρώ Εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο Υπόλοιπο ενάρξεως , , ,19 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,75 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο Κτήσεων , , ,94 Σωρευμένες αποσβέσεις , , ,79 Αποσβέσεις περιόδου , , ,10 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο αποσβεσμένων , , ,89 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,05 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εσωτερικά σε ευρώ δημιουργούμενα άϋλα Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο Υπόλοιπο ενάρξεως , , ,10 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,75 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο Κτήσεων , , ,85 Σωρευμένες αποσβέσεις , , ,21 Αποσβέσεις περιόδου , , ,50 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο αποσβεσμένων , , ,71 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,14 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,24 22

23 16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Συμμετοχές σε θυγατρικές και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες» και «Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες» περιλαμβάνονται οι παρακάτω συμμετοχές (Σημείωση 3(α) έως 3(γ)): σε ευρώ Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες , , ,84 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες : Αξία Κτήσεως Μερίδιο κερδών / (ζημιών) Λογιστική Αξία ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE , ,72 0,00 EBE AE , ,00 0,00 ΑΡΓΟΣ AE , , ,38 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ , , ,43 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ AE , , , , , ,45 Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες Κοινοπραξία Μultimedia-Iris-Ελληνικά Γράμματα. 8,950,00 0,00 Phaistos ΑΕ , ,20 Interoptics AE , ,00 Σύνολο , ,20 Αξία Κτήσεως Αξία Κτήσεως Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες : ΔΟΛ DIGITAL AE , ,84 MULTIMEDIA AE , ,27 STUDIO ΑΤΑ AE , ,83 IRIS AEΒΕ 0, ,32 ACTION PLAN AE , ,03 ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ AE , ,75 EUROSTAR ATEBE , ,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AE 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ AE , ,88 ACTION PLAN H/R ΑΕΠΑ 2.349, ,00 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜ.ΤΟΥΡ/ΚΗ ΑΕ , ,00 Σύνολο , ,92 Συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ,00 0,00 MARIE CLAIRE AE , ,00 HEARST ΔΟΛ ΕΠΕ , ,00 IRIS AEΒΕ ,22 0,00 ΙΛΙΣΣΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ,00 0,00 Σύνολο , ,00 Γενικό Σύνολο , ,92 Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 (γ). 23

24 Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 (β) οι συμμετοχές του Ομίλου σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Τα σχετικά κονδύλια που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την και είναι τα εξής : σε ευρώ Πάγιο ενεργητικό , ,84 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,33 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,72 Σύνολο εσόδων , ,58 Σύνολο εξόδων , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας «Τηλέτυπος ΑΕ» και δύο μη εισηγμένων εταιρειών ως κάτωθι : σε ευρώ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 0, ,24 0, ,24 Σύνολο εισηγμένων μετοχών 0, ,24 0, ,24 Μ. ΛΕΒΗΣ ΑΕ , , , ,80 ODEON CINEPLEX (απορρόφησε με συγχώνευση DIGITAL PRESS ΑΕ) 0, ,75 0, ,75 ODEON LICENCING ΑΕ 0, ,28 0, ,28 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ , ,00 0,00 0,00 Σύνολο μη εισηγμένων μετοχών , , , ,83 Γενικό Σύνολο , , , ,07 24

25 (β) Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και του Ομίλου αφορά μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ και αναλύεται ως κάτωθι : σε ευρώ Τράπεζα EFG Eurobank 0, ,4 0, ,42 Γρ. Σαράντης ΑΕ 0, ,00 0, ,00 Χαϊδεμένος ΑΕ , , , ,70 Microland Computer AEBE , , , ,40 Εγνατία Τράπεζα 0, ,84 0, ,84 Paper Pack Τσουκαρίδης ΑΕ , , , ,20 Σύνολo Εισηγμένων μετοχών , , , ,56 Α/Κ Eurobank Value Μετοχικό Εσωτερικού 0, ,57 0, ,57 Γενικό Σύνολο , , , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Εμπορεύματα , , , ,25 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελήυποπροϊόντα & υπολείμματα , , , ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη , ,00 0,00 0,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , ,23 228, ,44 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων , ,64 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,69 Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται αξία αναλώσεων αποθεμάτων ως κάτωθι: σε ευρώ Αξία αναλώσεων αποθεμάτων , , , ,29 25

26 19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι εμπορικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Πελάτες εσωτερικού , , , ,48 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,22 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,46 0, , ,56 Πελάτες εξωτερικού , , , ,63 Γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,29 Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων , , , ,18 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , , , , , ,35 Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι , , , ,39 ΦΠΑ εισπρακτέος , ,43 0,00 0,00 Προκαταβολές φόρου εισοδήματος , ,92 0, ,41 Δεδουλευμένα έσοδα , , , ,18 Προπληρωμένα έξοδα , , , ,30 Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού , , , ,64 Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού , , , ,52 Λοιπά , , , ,72 Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων , , , ,16 Γενικό σύνολο εμπορικών απαιτήσεων και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων , , , ,51 Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο ήταν ως κάτωθι: σε ευρώ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , ,93 Διαφορά λόγω αναλογικής ενοποίησης θυγατρικής εταιρείας ,19 0,00 Χρησιμοποίηση πρόβλεψης , ,18 Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου , ,40 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου , ,15 26

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 3 2. Ισολογισμός... 4 3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ unibrain Α.Ε. ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 3 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ETH π π. Ã ø 2007. π π à π À à π π ƒ Ã π π ƒ À ƒ º ƒ À À π À π À, ª µ º 5 / 204 / 14.11.2000 ø ƒ π ª º 7 / 372 / 15.02.2006 À.. π ƒ º π ƒ.

ETH π π. Ã ø 2007. π π à π À à π π ƒ Ã π π ƒ À ƒ º ƒ À À π À π À, ª µ º 5 / 204 / 14.11.2000 ø ƒ π ª º 7 / 372 / 15.02.2006 À.. π ƒ º π ƒ. ETH π π π π 2007 Ã ø 2007 π π à π À à π π ƒ Ã π π ƒ À ƒ º ƒ À À π À π À, ª µ º 5 / 204 / 14.11.2000 ø ƒ π ª º 7 / 372 / 15.02.2006 À.. π ƒ º π ƒ A H N A, M A 2 0 0 8 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τρίμηνο 2005 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ Επισκοπήσαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ENOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ MULTIMEDIA AE, ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ A.E., STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, HEARST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ 1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004 1.01.- 31.03.2005 1.01-31.03.2004 Εσοδα πωλήσεων 14.672.918 13.809.283

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα