ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 7. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 24. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 28. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 29. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2

3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ευρώ) Σημειώ σεις Πωλήσεις 5 Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος / (ζημία) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων Έξοδα χρηματοοικονομικά 11 Έσοδα χρηματοοικονομικά Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόρος εισοδήματος 12 Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους H ETAIPEIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Αποδίδονται ως εξής: Στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας Στους Μετόχους της Μειοψηφίας , , , , , , , ,16 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 12-0,0391-0,0469 0,0766-0, Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 3

4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) Σημει ώσεις Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , ,02 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,89 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες , , , ,84 Συμμετοχές σε θυγατρικές και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες , , , ,92 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , , ,32 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,82 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,81 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα , , , ,57 Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,66 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις , , , ,55 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο , , , ,44 Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,92 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,95 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,10 Αποθεματικά κεφάλαια , , , ,29 Αποτελέσματα εις νέο , , , , , , , ,53 Δικαιώματα μειοψηφίας , ,10 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,53 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 0,00 0,00 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Λοιπές προβλέψεις 1.796, , , ,85 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,78 0,00 0,00 Έσοδα επομένων χρήσεων , ,05 0,00 0,00 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,85 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,70 Βραχυπρόθεσμος δανεισμός , , , ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,42 0, , ,44 Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα , , , ,43 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,95 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσεων οικονομικών καταστάσεων 4

5 Λειτουργικές δραστηριότητες ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε ευρώ) (Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων , , , ,16 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,49 Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα , , , ,51 Προβλέψεις , , , ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (η διαφορά χρεωστικών & πιστωτικών τόκων) , , , ,61 Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων , , , ,06 (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων , , , ,25 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και καταβληθέντων μερισμάτων) , , , ,99 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , , , ,41 Φόροι πληρωθέντες , , ,70 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες , , , ,22 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ,72 0, , ,84 Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών συμμετοχών και χρεογράφων κλπ ,79 0, ,79 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,90 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 6.339, , , ,88 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,80 Μερίσµατα εισπραχθέντα 0, , ,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,06 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,10 0, ,00 Εξοφλήσεις δανείων , , ,24 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0, ,84 0,00 0,00 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα -341, ,23-341,91 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , , , ,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου , , , ,16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,22 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,38 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 5

6 ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , ,23 0, , , ,00 0, , ,69 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Απομείωση διαθεσίμων προs πώληση περιουσιακών στοιχείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δικαιώματα Μειοψηφίαs 0,00 0, , , , ,25 0, , ,00 Aποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,59 31 Μαρτίου , , , , , ,40 0, , ,96 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές Δικαιώματα μειοψηφίας 1η Ιανουαρίου , ,10 0, , , ,83 0, , ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Προσαρμογές λόγω αναλογικής ενοποίησης Iris 0,00 0,00 0, , , ,29 0, , ,64 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταβολέs στα δικαιώματα μειοψηφίαs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, , ,66 Aποτέλεσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, , ,71 31 Μαρτίου , ,10 0, , , ,16 0, , ,20 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 6

7 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 (σε ευρώ) Καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ (ζημιές) Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Ίδιες μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , ,23 0, , , ,75 0, ,77 Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,77 0, ,39 Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 31 Μαρτίου , , , , , ,14 0, ,22 1 Ιανουαρίου , , , , , ,98 0, ,53 Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το υπέρ το άρτιο αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ζημιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 31 Μαρτίου , , , , , ,11 0, ,62 Οι συνημμένες σημειώσεις από 1 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 7

8 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ανώνυμη εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ (εφεξής Μητρική Εταιρεία ή ΔΟΛ ΑΕ ή Εταιρεία) με το διακριτικό τίτλο ΔΟΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 1107/ ΤΑΕ και ΕΠΕ) και προήλθε από τη μετατροπή ατομικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. Μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΔΟΛ ΑΕ έχει αριθμό μητρώου 1410/06/Β/86/40. Η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη από την ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Χρ. Λαδά 3. Τα Γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Εταιρεία, τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες που αναφέρονται στη Σημείωση 4 (α) (γ) (εφεξής ο Όμιλος ΔΟΛ ή ο Όμιλος). Ο Όμιλος ΔΟΛ: α) Εκδίδει εφημερίδες με κορυφαίες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού και κατέχουν σταθερά τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης. β) Δραστηριοποιείται (μέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ATEBE) στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, μέσω των τουριστικών πρακτορείων TRAVEL PLAN και TRIAINA TRAVEL. γ) Αναπτύσσει και λειτουργεί (μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE) την πρώτη και μεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο και ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα το και συμμετέχει στην πρώτη ιντερνετική πύλη ιατρικού περιεχομένου health.in.gr. δ) Συμμετέχει στην εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει δύο υπερσύγχρονες καθετοποιημένες βιομηχανικές εκτυπωτικές μονάδες από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του. ε) Συμμετέχει στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL, σε εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών, σε εκδοτικούς οίκους βιβλίων, σε βιβλιοπωλεία, σε δίκτυο διανομής τύπου και σε εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship management). 8

9 2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ Α.Ε. (εταιρικές και ενοποιημένες) του α τριμήνου του 2006 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του της χρήσης 2005 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Αναμορφώσεις κονδυλίων περιόδου : Σε κονδύλια της ενδιάμεσης κατάστασης αποτελεσμάτων και του ενδιάμεσου ισολογισμού του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου, έγιναν αναμορφώσεις για σκοπούς ομοιομορφίας και συγκρισιμότητας με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου. Οι αναμορφώσεις αυτές δεν είναι σημαντικές. 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΟΛ ΑΕ την 17/05/ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (α) Θυγατρικές Εταιρείες : Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ΔΟΛ ΑΕ καθώς και των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η ΔΟΛ ΑΕ ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΔΟΛ ΑΕ μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι θυγατρικές εταιρείες μαζί με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου. 9

10 ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΧΩΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ % % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ 50,50% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ MULTIMEDIA ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Προεκτυπώσεις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ EUROSTAR ΑΤΕΒΕ 95,50% - Ελλάδα Τουριστικό Πρακτορείο ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ - 95,50% Ελλάδα Τουριστικό Πρακτορείο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ 82,62% - Ελλάδα Εταιρεία Συμμετοχών RAMNET ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονική Πύλη RAMNET SHOP ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονικό Εμπόριο ACTION PLAN ΑΕ 85,00% - Ελλάδα Call Center ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωρινή ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ 1,00% 84,15% Ελλάδα Απασχόληση STUDIO ATA ΑΕ 99,30% - Ελλάδα Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 100,00% - Ελλάδα Διαχείριση Ακινήτων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εκδοτικός Οίκος - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 51,00% - Ελλάδα Βιβλιοπωλείο Στις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές της Εταιρείας, οι συμμετοχές στις θυγατρικές εταιρείες λογίζονται στην αξία κτήσεως αφαιρουμένων τυχόν προβλέψεων απομείωσης. (β) Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Με βάση τη μέθοδο αυτή το ποσοστό του Ομίλου στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και τα έξοδα των μονάδων ενοποιείται «γραμμή προς γραμμή». Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου: ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ HEARST-ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 33,33% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ 50,00% Ελλάδα Εκτυπώσεις 10

11 Την 1 Φεβρουαρίου του 2006 η ΔΟΛ ΑΕ πώλησε στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΒΕ το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έναντι 17 εκατ. ευρώ. Μετά την πώληση το ποσοστό της συμμετοχής της ΔΟΛ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ διαμορφώθηκε στο 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΒΕ. (γ) Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρείες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία απόκτησης. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από συγγενή εταιρεία, μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΟ % ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ MEΛΛON GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 33,30% Ελλάδα Εκδόσεις Εκτυπώσεις ΑΡΓΟΣ ΑΕ 38,70% Ελλάδα Διανομή Τύπου ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ 30,00% Ελλάδα Εκδοτικός Οίκος - Βιβλιοπωλείο ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 22,11% Ελλάδα Τηλεοπτικός Σταθμός MEGA CHANNEL (δ) Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε λοιπές επιχειρήσεις, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1. Συμμετοχές κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς, που κρατούνται κυρίως για τη δημιουργία βραχυχρόνιου κέρδους, και 2. Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση, αυτές που δεν ανήκουν σε καμμία άλλη κατηγορία. Οι συμμετοχές και των δύο αυτών κατηγοριών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης των μετοχών που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ το αποτέλεσμα της αποτίμησης των διαθέσιμων προς πώληση συμμετοχών μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση και κατά τη διάθεσή τους μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Τυχόν ζημιά απομείωσης των συμμετοχών αυτών μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. 11

12 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο μοναδικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ είναι ο εκδοτικός. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών όπως εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχει ως ακολούθως: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών της ΔΟΛ ΑΕ ευρώ % Έσοδα από Κυκλοφορία ,60 56,25% Έσοδα από Διαφημιστικές Καταχωρίσεις ,19 31,94% Σύνολο Εσόδων Εκδοτικής Δραστηριότητας ,79 88,18% Έσοδα από Προσφερόμενες Υπηρεσίες ,19 4,50% Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων ,28 7,08% Έσοδα από Πωλήσεις Υποπροϊόντων ,76 0,24% Σύνολο Κύκλου Εργασιών ,02 100,00% 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ο Όμιλος ΔΟΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: (α) Εκδοτικός Τομέας: Ο εκδοτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Μητρική Εταιρεία, που ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών. Ο όμιλος εκδίδει τις κορυφαίες ελληνικές εφημερίδες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού. (β) Εκτυπωτικός Τομέας: Ο εκτυπωτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την ηλεκτρονική προ-εκτυπωτική παραγωγή (pre-press) και την εκτύπωση παντός είδους εντύπου. (γ) Τουριστικός Τομέας: Ο τουριστικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών λειτουργώντας δύο τουριστικά πρακτορεία. (δ) Τομέας Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Ο τομέας τεχνολογίας περιλαμβάνει τη λειτουργία της πρώτης και μεγαλύτερης ελληνικής πύλης στο διαδίκτυο in.gr (www.in.gr ). (ε) Λοιποί Τομείς: Περιλαμβάνουν εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών, δίκτυο διανομής, εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship management) και το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου (www.shop21.gr). Ο Όμιλος γενικά λογίζει τις πωλήσεις και συναλλαγές μεταξύ των τομέων ως πωλήσεις ή συναλλαγές σε τρίτα πρόσωπα σε τρέχουσες αγοραίες τιμές. Δε γίνεται διάκριση ανά γεωγραφικούς τομείς διότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται εξολοκλήρου στην Ελλάδα. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και κέρδη καθώς και πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας για τις περιόδους και. 12

13 σε ευρώ Έσοδα Εκδοτικός Τομέας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 31 Μαρτίου 2006 Εκτυπωτικός Τουριστικός Τομέας Τομέας Τομέας Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο Σύνολο Πωλήσεων , , , , , ,29 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις , , , , , ,19 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , , ,10 Αποτελέσματα Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , , , ,29 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , , ,69 0,00 979, ,13 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , , , ,65 Αποτελέσματα προ φόρων , , , , , ,07 Φόρος εισοδήματος , , ,00 0, , ,64 Δικαιώματα μειοψηφίας ,08 0, , , , ,36 Καθαρό αποτέλεσμα , , , , , ,35 Λοιπές πληροφορίες Περιουσιακά στοιχεία τομέα , , , , , ,29 Συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,82 Υποχρεώσεις τομέα , , , , , ,80 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδυτικά πάγια) , , , , , ,07 Προσθήκες άϋλων στοιχείων ,75 0,00 0,00 0, , ,75 Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων , , , , , ,10 Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων , , , , , ,95 13

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 31 Μαρτίου 2005 σε ευρώ Εκδοτικός Τομέας Εκτυπωτικός Τομέας Τουριστικός Τομέας Τομέας Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο Έσοδα Σύνολο Πωλήσεων , , , , , ,91 Ενδοεταιρικές Πωλήσεις , , , , , ,49 Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες , , , , , ,42 Αποτελέσματα Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες , , , , , ,77 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις , ,40 0,00 0,00 0, ,52 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , , , ,98 Αποτελέσματα προ φόρων , , , , , ,27 Φόρος εισοδήματος , , ,00 0, , ,32 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , , , ,06 Καθαρό αποτέλεσμα , , , , , ,65 Λοιπές πληροφορίες Περουσιακά στοιχεία τομέα , , , , , ,29 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , , , ,81 Υποχρεώσεις τομέα , , , , , ,93 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδυτικά πάγια) , , ,79 439, , ,88 Προσθήκες άϋλων στοιχείων ,02 0, ,32 0, , ,77 Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων , , , , , ,31 Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων , , , , , ,32 14

15 7. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ Μισθοί και Ημερομίσθια , , , ,74 Εργοδοτικές εισφορές , , , ,67 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 24) , , , ,00 Λοιπά έξοδα προσωπικού , , , ,76 Σύνολο Μισθοδοσίας , , , ,17 Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής , , , ,07 Ο μέσος όρος του προσωπικού της Μητρικής Εταιρείας κατά την περίοδο 1.1. διαμορφώθηκε σε 832 απασχολούμενους (περίοδος 1.1. : 839) και ο μέσος όρος του προσωπικού του Ομίλου ΔΟΛ το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε σε απασχολούμενους (περίοδος 1.1. : 2.253). 8. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 14) , , , ,80 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (Σημείωση 15) , , , , , , , ,49 Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής , , , ,05 15

16 9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μισθοδοσία , , , ,72 Αμοιβές Τρίτων , , , ,63 Ενοίκια , , , ,24 Παροχές τρίτων , , , ,99 Φόροι , , , ,93 Δαπάνες Ταξιδιών , , , ,81 Δωρεές Επιχορηγήσεις , , , ,69 Αποσβέσεις , , , ,40 Λοιπά , , , ,36 Σύνολο , , , , ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Μισθοδοσία , , , ,38 Προμήθειες , , , ,97 Αμοιβές Τρίτων , , , ,35 Παροχές Τρίτων , , , ,20 Φόροι 9.705, ,75 0,00 0,00 Διαφήμιση , , , ,65 Μεταφορές , , , ,89 Ειδικές Δαπάνες , , , ,69 Αποσβέσεις , , , ,04 Λοιπά , , , , , , , ,38 16

17 11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 23) , , ,67 0,00 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 27) , , , ,09 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,32 Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων , , , , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: σε ευρώ Πρόβλεψη τρέχοντος φόρος εισοδήματος περιόδου , ,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,00 Φόρος προηγουμένων χρήσεων και λοιποί φόροι , , ,70 0,00 Σύνολο φόρου εισοδήματος , , , ,00 Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2004 ο συντελεστής φορολογίας για τη χρήση 2006 προβλέπεται να μειωθεί στο 29%, ενώ από τη χρήση 2007 και μεταγενέστερα θα διαμορφωθεί στο 25%. Για την περίοδο η δαπάνη του φόρου εισοδήματος του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό φόρο, που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου εισοδήματος 29% στα αποτελέσματα του Ομίλου κυρίως λόγω της χρήσης φορολογικά εκπιπτόμενων ζημιών προηγουμένων χρήσεων. 17

18 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή: σε ευρώ Αποτελέσματα προ φόρων , , , ,16 Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις (32%) , ,21 Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις (29%) , ,61 Φορολογική επίδραση αφορολογήτων αποθεματικών Φορολογική επίδραση ζημιών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Διαφορές φορολογικού ελέγχου , , ,70 0,00 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (κυρίως αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα) , , , ,21 Πρόβλεψη τρέχοντος φόρου εισοδήματος περιόδου , , , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Ο αναβαλλόμενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους συνημμένους Ισολογισμούς καθώς και τα συνημμένα αποτελέσματα της περιόδου αναλύεται ως εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σε ευρώ Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες αξίες ως τεκμαρτό κόστος , , , , ,00 0, ,00 0,00 Λοιπές Προβλέψεις, προσαρμογή ασώματων ακινητοποιήσεων, απόσβεση κόστους δανεισμού , , , ,00 0,00 Προσαρμογή των αποσβέσεων των παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή τους , , , , ,00 0,00 Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , , , , ,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Διαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης ως άυλα ,99 0, , , , , , ,00 Αποτίμηση Κτιρίων σε εύλογες αξίες , ,00 0,75 0,00 0,00 0,00 Προσαρμογή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού , , , , , , , ,00 Προσαρμογή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων , , , , , , , ,00 Προσαρμογή πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων , ,00 0, ,50 0, ,00 Λοιπές Προβλέψεις , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Φορολογικά εκπεστέες ζημιές , , , , , ,00 0,00 0,00 Λοιπά στοιχεία 0, ,50 0, ,00 0, ,50 0, ,00 Μικτές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , , , , , ,00 Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,00 Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα περιόδου , , , ,00 18

19 Πλέον των ανωτέρω φορολογικά εκπεστέων ζημιών για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, ο Όμιλος έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές ύψους ,61 ευρώ για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται αβέβαιη. Με βάση τη νομοθεσία ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω ζημίες κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία δημιουργήθηκαν. Επίσης δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού χιλ. ευρώ ήτοι 25% επί δικαιώματος σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν ποσού χιλ. ευρώ, από θυγατρική εταιρεία για σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό στις χρήσεις 2000 και 2001 διότι επί του παρόντος η αξιοποίησή του κρίνεται αβέβαιη. Ο Όμιλος δύναται να αξιοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα έως και τη χρήση Ο Όμιλος δεν καταχώρησε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αφορολόγητα αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών διότι δεν προτίθεται να διανείμει τα αποθεματικά αυτά. 19

20 13. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της Μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για τον σκοπό του υπολογισμού των βασικών κερδών / (ζημιών) λήφθηκαν υπόψη: i) Τα κέρδη ή ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Μητρική Εταιρεία δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, δυνητικούς τίτλους ή δικαιώματα μετατρέψιμα σε μετοχές. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της δεν έχουν υποστεί καμμία περαιτέρω αναπροσαρμογή. ii) Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου δηλαδή ο αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των περιόδων (1 Ιανουαρίου 2006 και 2005 αντίστοιχα) προσαρμοσμένος με τον αριθμό των κοινών μετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια τους, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή σταθμισμένου χρόνου κυκλοφορίας. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθμός των ημερών που οι συγκεκριμένες μετοχές βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ημερών της περιόδου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία έχουν ως κατωτέρω: ποσά σε ευρώ Καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής εταιρείας για το βασικό αποτέλεσμα ανά μετοχή , , ,16 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή -0,0391-0,0469 0,0766-0,0312 Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη λήξη της περιόδου Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών με βάση την έκδοση δωρεάν μετοχών Δεν συντρέχει λόγος παράθεσης απομειωμένων κερδών / ζημιών ανά μετοχή 20

21 14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματατεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ενάρξεως , , , , , , ,95 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,98 401, , , ,07 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00-2, , ,57 0, ,75 Υπόλοιπο Κτήσεων , , , , ,04 0, ,27 Σωρευμένες αποσβέσεις , , , , ,41 0, ,04 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,16 0, ,95 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00-2, , ,35 0, ,21 Υπόλοιπο αποσβεσμένων 0, , , , ,22 0, ,78 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , ,82 0, ,49 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , , , ,53 Γήπεδα - Οικόπεδα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Κτίρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματατεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπο ενάρξεως , , , , ,87 0, ,56 Προσθήκες περιόδου(+) 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0, , ,61 0, ,43 Υπόλοιπο Κτήσεων , , , , ,85 0, ,72 Σωρευμένες αποσβέσεις , , , , ,91 0, ,54 Αποσβέσεις περιόδου 0, , , , ,72 0, ,52 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,61 Υπόλοιπο αποσβεσμένων 0, , , , ,60 0, ,45 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , ,25 0, ,27 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , , , , ,75 Για τα εμπράγματα βάρη και τις εξασφαλίσεις επί ακινήτων του Ομίλου βλ. Σημείωση 28 (ε). 21

22 15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Σε ευρώ Εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο Υπόλοιπο ενάρξεως , , ,19 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,75 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο Κτήσεων , , ,94 Σωρευμένες αποσβέσεις , , ,79 Αποσβέσεις περιόδου , , ,10 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο αποσβεσμένων , , ,89 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,05 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εσωτερικά σε ευρώ δημιουργούμενα άϋλα Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο Υπόλοιπο ενάρξεως , , ,10 Προσθήκες περιόδου(+) 0, , ,75 Μειώσεις περιόδου(-) 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο Κτήσεων , , ,85 Σωρευμένες αποσβέσεις , , ,21 Αποσβέσεις περιόδου , , ,50 Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο αποσβεσμένων , , ,71 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,14 Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31 Μαρτίου , , ,24 22

23 16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Στους λογαριασμούς του Ισολογισμού «Συμμετοχές σε θυγατρικές και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες» και «Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες» περιλαμβάνονται οι παρακάτω συμμετοχές (Σημείωση 3(α) έως 3(γ)): σε ευρώ Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες , , ,84 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες : Αξία Κτήσεως Μερίδιο κερδών / (ζημιών) Λογιστική Αξία ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE , ,72 0,00 EBE AE , ,00 0,00 ΑΡΓΟΣ AE , , ,38 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ , , ,43 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ AE , , , , , ,45 Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες Κοινοπραξία Μultimedia-Iris-Ελληνικά Γράμματα. 8,950,00 0,00 Phaistos ΑΕ , ,20 Interoptics AE , ,00 Σύνολο , ,20 Αξία Κτήσεως Αξία Κτήσεως Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες : ΔΟΛ DIGITAL AE , ,84 MULTIMEDIA AE , ,27 STUDIO ΑΤΑ AE , ,83 IRIS AEΒΕ 0, ,32 ACTION PLAN AE , ,03 ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ AE , ,75 EUROSTAR ATEBE , ,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AE 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ AE , ,88 ACTION PLAN H/R ΑΕΠΑ 2.349, ,00 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜ.ΤΟΥΡ/ΚΗ ΑΕ , ,00 Σύνολο , ,92 Συμμετοχές σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ,00 0,00 MARIE CLAIRE AE , ,00 HEARST ΔΟΛ ΕΠΕ , ,00 IRIS AEΒΕ ,22 0,00 ΙΛΙΣΣΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ,00 0,00 Σύνολο , ,00 Γενικό Σύνολο , ,92 Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 (γ). 23

24 Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 (β) οι συμμετοχές του Ομίλου σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Τα σχετικά κονδύλια που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την και είναι τα εξής : σε ευρώ Πάγιο ενεργητικό , ,84 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,33 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,72 Σύνολο εσόδων , ,58 Σύνολο εξόδων , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας «Τηλέτυπος ΑΕ» και δύο μη εισηγμένων εταιρειών ως κάτωθι : σε ευρώ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 0, ,24 0, ,24 Σύνολο εισηγμένων μετοχών 0, ,24 0, ,24 Μ. ΛΕΒΗΣ ΑΕ , , , ,80 ODEON CINEPLEX (απορρόφησε με συγχώνευση DIGITAL PRESS ΑΕ) 0, ,75 0, ,75 ODEON LICENCING ΑΕ 0, ,28 0, ,28 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ , ,00 0,00 0,00 Σύνολο μη εισηγμένων μετοχών , , , ,83 Γενικό Σύνολο , , , ,07 24

25 (β) Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας και του Ομίλου αφορά μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ και αναλύεται ως κάτωθι : σε ευρώ Τράπεζα EFG Eurobank 0, ,4 0, ,42 Γρ. Σαράντης ΑΕ 0, ,00 0, ,00 Χαϊδεμένος ΑΕ , , , ,70 Microland Computer AEBE , , , ,40 Εγνατία Τράπεζα 0, ,84 0, ,84 Paper Pack Τσουκαρίδης ΑΕ , , , ,20 Σύνολo Εισηγμένων μετοχών , , , ,56 Α/Κ Eurobank Value Μετοχικό Εσωτερικού 0, ,57 0, ,57 Γενικό Σύνολο , , , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Εμπορεύματα , , , ,25 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελήυποπροϊόντα & υπολείμματα , , , ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη , ,00 0,00 0,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , ,23 228, ,44 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων , ,64 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,69 Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται αξία αναλώσεων αποθεμάτων ως κάτωθι: σε ευρώ Αξία αναλώσεων αποθεμάτων , , , ,29 25

26 19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι εμπορικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλύονται ως εξής: σε ευρώ Πελάτες εσωτερικού , , , ,48 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,22 Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,46 0, , ,56 Πελάτες εξωτερικού , , , ,63 Γραμμάτια εισπρακτέα , , , ,29 Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων , , , ,18 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , , , , , ,35 Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι , , , ,39 ΦΠΑ εισπρακτέος , ,43 0,00 0,00 Προκαταβολές φόρου εισοδήματος , ,92 0, ,41 Δεδουλευμένα έσοδα , , , ,18 Προπληρωμένα έξοδα , , , ,30 Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού , , , ,64 Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού , , , ,52 Λοιπά , , , ,72 Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων , , , ,16 Γενικό σύνολο εμπορικών απαιτήσεων και λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων , , , ,51 Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο ήταν ως κάτωθι: σε ευρώ Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , ,93 Διαφορά λόγω αναλογικής ενοποίησης θυγατρικής εταιρείας ,19 0,00 Χρησιμοποίηση πρόβλεψης , ,18 Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου , ,40 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου , ,15 26

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οι παρούσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 ΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3656 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (4 ο ΕΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( Δ. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3656

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006-31 Μαρτίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το Α Εξάμηνο 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/03/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Η συνημμένη Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα