Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα , οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι"

Transcript

1 ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα , οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BIG SOLAR Α.Ε.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, µε ΑΦΜ , ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρία», και ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ 2. Η εταιρία µε την επωνυµία «Αλέξανδρος Ορφανίδης και Σία Ε.Ε.», που εδρεύει στην ράµα, Κάσσου αρ. 10, µε Α.Φ.Μ της.ο.υ. ράµας, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον διαχειριστή κ. Αλέξανδρο Ορφανίδη, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Σύµβουλος», Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η Εταιρία δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ιδίως δε στην ανάπτυξη, µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία επιθυµεί να πωλήσει εξοπλισµό και συγκεκριµένα φωτοβολταϊκά πλαίσια και µετατροπείς (inverter). Ο Σύµβουλος, λόγω του αντικειµένου των εργασιών του, διαθέτει γνώση της ελληνικής αγοράς και των κρατουσών εµπορικών και επιχειρηµατικών συνθηκών, διατηρεί δε ευρύ κύκλο επιχειρηµατικών επαφών. Ο Σύµβουλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, είναι σε θέση να διερευνήσει την αγορά προκειµένου να εντοπίσει πρόσωπα που πιθανώς εµπίπτουν στον κύκλο ενδιαφέροντος της Εταιρίας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους και να προετοιµάσει την έναρξη σχετικών διαπραγµατεύσεων. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και αποδέχονται αµοιβαία τα ακόλουθα: 1. Αντικείµενο. 1.1 Υπό τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση, η Εταιρία αναθέτει στο Σύµβουλο και ο Σύµβουλος αποδέχεται, να διερευνήσει την ελληνική αγορά προκειµένου να εντοπίσει πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξοπλισµό απαραίτητο για την κατασκευή και εκµετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθµών και συγκεκριµένα φωτοβολταϊκά πλαίσια και µετατροπείς (inverter). Σελίδα 1

2 1.2 Η παρούσα ανάθεση είναι σε µη αποκλειστική βάση και, εποµένως, δεν αποκλείει το δικαίωµα της Εταιρίας να αναζητήσει η ίδια απ ευθείας ενδιαφερόµενα πρόσωπα και να προβεί σε σχετικές διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες χωρίς να οφείλεται καµία αµοιβή στο Σύµβουλο. Όµως, για κάθε Συναλλαγή οποιασδήποτε µορφής, για την οποία θα καταρτιστεί οριστική σύµβαση µετά από υπόδειξη του Συµβούλου, θα οφείλεται αµοιβή στο Σύµβουλο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. 2. ιαµεσολάβηση. 2.1 Ο Σύµβουλος θα υποδεικνύει εγγράφως στην Εταιρία τις Συναλλαγές που προκρίνει, παραθέτοντας πλήρη στοιχεία του εκάστοτε Ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αντικείµενο δραστηριότητας, περιγραφή της υποδεικνυόµενης συναλλαγής κλπ.). Η υπόδειξη θα γίνεται µε τη συµπλήρωση εντύπου, όπως το υπόδειγµα που επισυνάπτεται εδώ ως Παράρτηµα. 2.2 Η Εταιρία, τεκµαίρεται ότι δεν γνώριζε προηγουµένως την υποδειχθείσα Συναλλαγή και ήλθε σε επαφή µε τον Ενδιαφερόµενο για τον σκοπό αυτό µόνο µετά την υπόδειξη του Συµβούλου και εξ αιτίας αυτής, εκτός αν εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την προσήκουσα παραλαβή της ως άνω έγγραφης υπόδειξης του Συµβούλου η Εταιρία του γνωστοποιήσει το αντίθετο Επιπλέον της υπόδειξης στην οποία θα προβεί, ο Σύµβουλος θα ενεργεί και περαιτέρω και θα παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης, προπαρασκευής των διαπραγµατεύσεων, παρουσίασης της πρότασης συνεργασίας, υποστήριξης και επικουρίας κατά τις διαπραγµατεύσεις κλπ., συµβάλλοντας στην επίτευξη συµφωνίας. 3. Αµοιβή και αντάλλαγµα. 3.1 Η Αµοιβή (προµήθεια) του Συµβούλου για την υπόδειξη ευκαιρίας και τις υπηρεσίες διαµεσολάβησης σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα προσδιορίζεται κάθε αφορά από τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη από κοινού και για κάθε Συναλλαγή χωριστά Η Αµοιβή θα καταβάλλεται στον Σύµβουλο αµέσως µετά την οριστική και πλήρη εξόφληση της Εταιρίας από τον εκάστοτε Ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε όσα θα ορίζει η οριστική σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του εκάστοτε Ενδιαφεροµένου, για κάθε Συναλλαγή χωριστά. 3.3 Η αµοιβή του Συµβούλου, θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό που θα έχει εκ των προτέρων ορίσει ο Σύµβουλος, σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά. 3.4 Ο Σύµβουλος, θα δικαιούται Αµοιβή, όπως αυτή θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη, µόνο σε περίπτωση που για κάθε Συναλλαγή καταρτιστεί οριστική σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του εκάστοτε Ενδιαφεροµένου ή οποιασδήποτε θυγατρικής ή συνδεδεµένης µε αυτόν (Ενδιαφερόµενου) επιχείρησης ή επιχείρησης που τελεί υπό κοινό έλεγχο µε αυτόν ή µέσω παρένθετου νοµικού ή φυσικού προσώπου. Η Εταιρία, διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια, ενεργώντας κατά την απόλυτη, ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να αποφασίζει κάθε φορά σχετικά µε την αποδοχή ή όχι υπόδειξης του Συµβούλου, την Σελίδα 2

3 έναρξη ή την διακοπή των διαπραγµατεύσεων, την συµµετοχή ή την αποχώρηση από σχετικές διαπραγµατεύσεις και την κατάρτιση ή όχι οριστικής συµφωνίας ή προσυµφώνου. 3.5 Η Εταιρία υποχρεούται στην καταβολή της Αµοιβής, που θα συµφωνείται κάθε φορά για κάθε Συναλλαγή χωριστά, είτε συµβληθεί η ίδια στο όνοµά της για την Συναλλαγή, είτε οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεµένη µε αυτήν επιχείρηση ή επιχείρηση που τελεί υπό κοινό έλεγχο µε αυτήν ή µέσω παρένθετου νοµικού ή φυσικού προσώπου. 4. Υποχρεώσεις του Συµβούλου. 4.1 Ο Σύµβουλος οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του να µεριµνά για τα συµφέροντα της Εταιρίας και των µετόχων της και να ενεργεί νόµιµα µε βάση την καλή πίστη. 4.2 Ο Σύµβουλος, εφ' όσον του ζητηθεί ή το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να οργανώνει συναντήσεις, επισκέψεις, παρουσιάσεις, συσκέψεις κλπ. µε σκοπό να προωθήσει την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις µπορεί να βαρύνουν την Εταιρία µόνο αν η τελευταία έχει εγκρίνει την δαπάνη εκ των προτέρων και εγγράφως. 5. Υποχρεώσεις της Εταιρίας. 5.1 Η Εταιρία υποχρεούται να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και όλη την υποστήριξη και βοήθεια που εύλογα απαιτείται ώστε να µπορεί ο Σύµβουλος να εκπληρώσει αποτελεσµατικά τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. 5.2 Η Εταιρία οφείλει να ενηµερώνει το Σύµβουλο σχετικά µε την εκ µέρους της αποδοχή ή απόρριψη της υπόδειξης για τους Υποψήφιους Αγοραστές, και για την οποία ο Σύµβουλος µεσολάβησε. 6. Εµπιστευτικότητα. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να κρατήσουν µυστική και εµπιστευτική κάθε πληροφορία που προέρχεται από το άλλο µέρος στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης και να µη κοινολογήσουν προς οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης όσο και µετά την λήξη της. 7. Σχέση των µερών. Συµφωνείται ρητά ότι ο Σύµβουλος µε τον εδώ ορισµό του, δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί για λογαριασµό της Εταιρίας ή να την υποχρεώνει έναντι τρίτων, να εισπράττει ή να καταβάλλει χρήµατα για λογαριασµό της Εταιρίας ή να εκπροσωπεί ή να εγγυάται εκ µέρους της Εταιρίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύµβασης ή συναλλαγής, εκτός αν διαθέτει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση γι' αυτό. 8. ιάρκεια και λήξη Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από σήµερα και θα διαρκέσει για αόριστο χρονικό διάστηµα. Σελίδα 3

4 8.2. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί νωρίτερα από τη λήξη της µε απλή µονοµερή και απευθυντέα δήλωση ενός συµβαλλόµενου µέρους προς το άλλο, αζηµίως και για τα δυο µέρη Σε κάθε περίπτωση, η λήξη ή λύση της παρούσας σύµβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα των µερών και τις αξιώσεις τους που γεννήθηκαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της ισχύος της. 9. Συνέπειες της λήξης. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. καταγγελία κλπ.), ο Σύµβουλος δικαιούται της αµοιβής που συµφωνήθηκε και για κάθε σύµβαση που ενδεχοµένως συναφθεί µετά την λήξη ή λύση αυτή, εάν την σχετική Συναλλαγή έχει υποδείξει ο Σύµβουλος κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης. 10. Εκχώρηση Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωµάτων της παρούσας σύµβασης από τον Σύµβουλο σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας Αντίθετα, επιτρέπεται ελεύθερα η εκχώρηση του συνόλου ή µέρους των δικαιωµάτων της Εταιρίας από την παρούσα σύµβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της µε απλή, µονοµερή και απευθυντέα δήλωση της Εταιρίας προς τον Σύµβουλο. 11. Τελικές διατάξεις Η παρούσα σύµβαση, περιλαµβάνει όλες τις συµφωνίες των µερών. Οποιαδήποτε τροποποίησή της αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο, αποκλείεται δε κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας σύµβασης έχουν σκοπό µόνο να διευκολύνουν τις σχετικές αναφορές και δεν αποτελούν µέρος της σύµβασης Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παραλείψει να ασκήσει τα δικαιώµατά του που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, δεν θεωρείται ότι το µέρος παραιτήθηκε από τα δικαιώµατά του αυτά που εξακολουθούν να ισχύουν όπως και όλες οι διατάξεις της παρούσας. 12. Κοινοποιήσεις. Κάθε ειδοποίηση ή επικοινωνία που προβλέπεται απο την παρούσα σύµβαση θα γίνεται εγγράφως, και θα επιδίδεται είτε µε δικαστικό επιµελητή, είτε δια χειρός µε απόδειξη παραλαβής, είτε µε συστηµένο ταχυδροµείο, telex ή τηλεγράφηµα, στη διεύθυνση του κάθε µέρους που αναφέρεται στην αρχή. Τα µέρη, µπορούν µε έγγραφη ειδοποίησή τους προς τον αντισυµβαλλόµενο, να µεταβάλουν τη διεύθυνσή τους. 13. Εφαρµοστέο δίκαιο. Η παρούσα σύµβαση, και κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της ή µε οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται µε αυτήν, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 14. ικαιοδοσία. Σελίδα 4

5 Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της παρούσας σύµβασης ή µε οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται µε αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των καθ' ύλην αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας. Σε απόδειξη των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο όµοια πρωτότυπα, κάθε δε συµβαλλόµενο µέρος ανέλαβε από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Εταιρία Για τον Σύµβουλο Ιωάννης Π. Μπήτρος Πρόεδρος δ.σ. Σελίδα 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ηµεροµηνία Στοιχεία Συµβούλου Περιγραφή της προτεινόµενης Συναλλαγής Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία ιεύθυνση έδρας Στοιχεία του Ενδιαφερόµενου Τηλ. / Φαξ ΑΦΜ/ ΟΥ Είδος ραστηριότητας Αιτούµενη Αµοιβή Παρατηρήσεις Υπογραφή Συµβούλου Σελίδα 6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα