ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5375"

Transcript

1 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ ευρώ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 Τιµολόγιο για την Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού κυκλοφοριακών µετρήσεων - Κωδικός Αναφοράς ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας για την Προµήθεια της επικεφαλίδας, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παραπάνω σύµβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, που ορίζονται στη ιακήρυξη. 1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων υπηρεσιών/ εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν τιµολόγιο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη, οι οποίες θα εκτελεστούν στις περιοχές όπου θα εγκατασταθούν τα συστήµατα της Προµήθειας. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες ακόµη και αν δεν κατονοµάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υπηρεσιών/ εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα κάτωθι: Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ. πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά της προµήθειας, τέλη χαρτοσήµου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της σύµβασης ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού της σύµβασης, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Προµηθευτής (Ανάδοχος) δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν /54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κλπ., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν /66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης, ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 Σελ. 2

3 (ΦΕΚ83 Α/ ) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/ ) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/ ) Οι δαπάνες προµήθειας, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων, σύµφωνα µε το παρόν και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού, των µηχανηµάτων κ.λ.π.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της υπόψη σύµβασης Οι κάθε είδους δαπάνες για τη λειτουργία των προσφεροµένων συστηµάτων της σύµβασης και την εκτέλεση δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, εξοπλισµού κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης της σύµβασης Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, κλπ Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της ΕΟΑΕ, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την ενηµέρωση του κοινού και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου κλπ Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες της σύµβασης που θα συναντηθούν στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Προµηθευτή) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την Σελ. 3

4 εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της ΕΟΑΕ, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων για την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου Οι δαπάνες τυχόν συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, ακόµη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς µεταχειρίσεις Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς όλων των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα λοιπά συµβατικά τεύχη Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες, που αναφέρεται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης της σύµβασης ότι βαρύνουν τον Προµηθευτή Οι δαπάνες συντήρησης των προσφεροµένων συστηµάτων της σύµβασης µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του Προµηθευτή στη λειτουργία των των προσφεροµένων συστηµάτων της σύµβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης Το Όφελος του Προµηθευτή (Ο.Π.) και τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) του Προµηθευτή, τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων, µετακίνησης προσωπικού κλπ. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του Προµηθευτή ο οποίος θα επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 1.3 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα: (1) ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αµιαντοτσιµεντοσωλήνες Σελ. 4

5 Για εσωτερική διάµετρο D N χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: D N / D M όπου D N : Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα D M : Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως D M θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Για πάχος D N χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: D N / 12 όπου D N : Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. (3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC Για πλάτος Β N χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: Β N / 240 όπου Β Ν : Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. Σελ. 5

6 Άρθρο Α-1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Για την προµήθεια και εγκατάσταση (κατασκευή), εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού σε µία λωρίδα κυκλοφορίας, ζεύγους επαγωγικών βρόχων ανίχνευσης/µέτρησης των οχηµάτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης, τους κανονισµούς της οδοποιίας και του Υπουργείου. Ο βρόχος θα έχει µορφή παραλληλόγραµµου µε πλευρές µήκους 1.5 έως 2.5m µε πολλαπλές σπείρες µέσα στην επιφάνεια του οδοστρώµατος. Ο αριθµός των σπειρών θα καθοριστεί έτσι ώστε η επαγωγή του βρόχου να είναι στη συνιστώµενη από τον κατασκευαστή του ανιχνευτή εµβέλεια (recommended inductance). Κάθε βρόχος οριοθετείται εντός µίας λωρίδας κυκλοφορίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται: η προµήθεια των ενσωµατωµένων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας, Η σήµανση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της προδιαγραφής «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. ΜΕΟ/0/613/ Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων (ΦΕΚ Β ). η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, µε χρήση αρµοκόφτη, η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών µονωµένου µονόκλωνου εύκαµπτου καλωδίου (ΝΥΑF, N4GAF), διατοµής 1,5 mm 2 ή άλλη, αναλόγως τον κατασκευαστή, η προµήθεια και εγκατάσταση των αγωγών για τη σύνδεση µε τη µονάδα καταγραφής, ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς, η εν συνεχεία πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής). το κόστος µεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση επιτόπου του έργου, µεταφορτώσεων, σταλιών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Άρθρο Α-1.1: σε 2 διαδοχικές λωρίδες κυκλοφορίας (1 ζεύγος ανά λωρίδα) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια επτακόσια (Αριθµητικά) : 1.700,00 Άρθρο Α-1.2: σε 3 διαδοχικές λωρίδες κυκλοφορίας (1 ζεύγος ανά λωρίδα) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ύο χιλιάδες τετρακόσια (Αριθµητικά) : 2.400,00 Σελ. 6

7 Άρθρο Α-2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων σε µόνιµο σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η µονάδα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές που αναφέρονται στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η µονάδα συνοδεύεται από συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για αυτονοµία του σταθµού κατ ελάχιστον για επτά (7) ηµέρες. Ο συσσωρευτής είναι µολύβδου, κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενος, µακράς διάρκειας ζωής (άνω των τριών ετών), υψηλής ποιότητας και µηδενικής συντήρησης. Η εγκατάσταση γίνεται σύµφωνα µε τα Τεύχη ηµοπράτησης εντός προστατευτικού ερµαρίου, όπου και πραγµατοποιούνται όλες οι απαιτούµενες συνδέσεις της µονάδας (µε τα καλώδια των βρόχων, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειεας κλπ). Η θέση σε λειτουργία της µονάδας/σταθµού επιβεβαιώνεται από τον Εργοδότη, αφού, µετά από µία εβδοµάδα συνεχούς λειτουργίας του σταθµού, τα στοιχεία µεταφορτωθούν και ελεγχθούν. Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για τη θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και ο συσσωρευτής. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ύο χιλιάδες οκτακόσια (Αριθµητικά) : 2.800,00 Σελ. 7

8 Άρθρο A-3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Για την προµήθεια ενός µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων που θα τοποθετηθεί σε περιοδικό σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η µονάδα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές που αναφέρονται στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η µονάδα συνοδεύεται από συσσωρευτή ηλεκτροχωρητικότητας ικανής για αυτονοµία του σταθµού κατ ελάχιστον για τρεις (3) µήνες. Ο συσσωρευτής είναι µολύβδου, κλειστού τύπου, επαναφορτιζόµενος, µακράς διάρκειας ζωής (άνω των τριών ετών), υψηλής ποιότητας και µηδενικής συντήρησης. Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνεται και ο συσσωρευτής. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ύο χιλιάδες επτακόσια (Αριθµητικά) : 2.700,00 Σελ. 8

9 Άρθρο A-4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός µετρητή κυκλοφοριακών δεδοµένων σε περιοδικό σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η εγκατάσταση γίνεται σύµφωνα µε τα Τεύχη ηµοπράτησης εντός προστατευτικού ερµαρίου, όπου και πραγµατοποιούνται όλες οι απαιτούµενες συνδέσεις της µονάδας (µε τα καλώδια των βρόχων, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειεας κλπ). Η θέση σε λειτουργία της µονάδας/σταθµού επιβεβαιώνεται από τον Εργοδότη, αφού, µετά από µία εβδοµάδα συνεχούς λειτουργίας του σταθµού, τα στοιχεία µεταφορτωθούν και ελεγχθούν. Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για τη θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια (Αριθµητικά) : 200,00 Σελ. 9

10 Άρθρο A-5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για την προµήθεια και εγκατάσταση του προστατευτικού µεταλλικού ερµαρίου στο οποίο τοποθετείται η µονάδα καταγραφής στον σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας και την κατασκευή όλων των οδεύσεων/συνδέσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση του σταθµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται: η προµήθεια του ερµαρίου και η έδρασή του σε βάση από σκυρόδεµα, η κατασκευή της βάσης έδρασης, τα απαιτούµενα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης από το ερµάριο του µετρητή έως την πηγή ηλεκτρικής παροχής, οι εργασίες και τα υλικά για την όδευση των καλωδίων που θα συνδέουν το ερµάριο µε την πηγή ηλεκτρικής παροχής (πχ pillar, φωτοβολταϊκό πάνελ, µπαταρία), οι δαπάνες όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, οι δαπάνες εξασφάλισης όλων των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων (πλην της δαπάνης σύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης) και λήψης όλων των µέτρων ασφαλείας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια (Αριθµητικά) : 800,00 Σελ. 10

11 Άρθρο Α-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΜ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός Modem ασύρµατης σύνδεσης τεχνολογίας GSM ή GPRS σε σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, για την επικοινωνία µε κεντρικό υπολογιστή µέσω ασύρµατης σύνδεσης µε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και τη µεταφόρτωση των δεδοµένων, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε: υποδοχή κάρτας SIM, σύνδεση κεραίας µε αρσενική πρίζα FME, σειριακή σύνδεση D9F και µε δυνατότητα αποστολής Audio/Data/Fax/SMS κεραία µε καλώδιο, που θα καταλήγει σε θηλυκό βύσµα FME για χρήση εσωτερική/εξωτερική. Το modem θα παραδίδεται προς εγκατάσταση εξοπλισµένο µε τυποποιηµένη κεραία και θα αποτιµάται σύµφωνα µε την τιµή του άρθρου 6.1. Σε περίπτωση ασθενούς σήµατος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην προβλεπόµενη θέση εγκ/σης του modem, η όλη εγκατάσταση θα συµπληρώνεται µε ιδιαίτερη κεραία υψηλής ενίσχυσης (άνω των 7 db), για την οποία ο Προµηθευτής θα αποζηµιώνεται µε την τιµή άρθρου 6.2. Στην τιµή της κεραίας της πρόσθετης ενίσχυσης θα συµπεριλαµβάνεται επίσης στυλίσκος από γαλβ. σιδηροσωλήνα Ø2½, ύψους άνω του εδάφους 4µ. κατάλληλο τροφοδοτικό είτε AC/AC είτε DC/DC ως απαιτείται. Στην τιµή επιπλέον περιλαµβάνονται: η εγκατάσταση της κεραίας του modem καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και διασυνδέσεις που απαιτούνται µε τις λοιπές εγκαταστάσεις, όλες οι εργασίες ελέγχου και δοκιµών που απαιτούνται για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια (Αριθµητικά) : 500,00 Σελ. 11

12 Άρθρο Α-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ Για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ σε σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας ελάχιστης εγγύησης δέκα (10) ετών µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : µονοκρυσταλλικού πυριτίου ισχύος 60Wp ονοµαστική τάση εξόδου 12 V DC ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, προστασίας τουλάχιστον IP65 πληροί τις προδιαγραφές IEC παραγωγής εργοστασίου πιστοποιηµένου µε ISO9001 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προµήθειας του φωτοβολταϊκού πάνελ και µεταφοράς του επιτόπου του έργου µε τις µεταφορτώσεις, σταλίες, κλπ προµήθειας και εγκατάστασης του µεταλλικού ιστού και του µεταλλικού πλαισίου στήριξής του πάνελ επί του ιστού εγκατάστασης και σύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάνελ προµήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου συσσωρευτή (50-60Ah), µολύβδου, κλειστού τύπου, µηδενικής συντήρησης, βαθιάς εκφόρτισης προµήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου ρυθµιστή φόρτισης (εφόσον απαιτείται) διάθεσης και χρήσης καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος και λοιπού εξοπλισµού όλα τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, δίοδοι παράκαµψης, κυτία σύνδεσης, καθώς και τα υλικά στήριξης (σετ κολλάρων, βίδες, τσέρκια, κλπ.) ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια (Αριθµητικά) : 800,00 Σελ. 12

13 Άρθρο Α-8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος αναχαίτισης οχηµάτων (στηθαίου ασφαλείας) σε σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, µε σκοπό την προστασία των χρηστών της οδού και του µεταλλικού ερµαρίου στο οποίο εγκαθίσταται η µονάδα καταγραφής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη ηµοπράτησης και τις νέες «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)» που εγκρίθηκαν µε την ΜΕΟ/ο/612/ (Φ.Ε.Κ. 702 Β'/ ) Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Στην τιµή περιλαµβάνονται : οι δαπάνες για την εκπόνηση πρόχειρης µελέτης για τον καθορισµό των απαιτούµενων στηθαίων ασφαλείας µε βάση τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης των νέων στηθαίων ασφαλείας στο πλήρες απαιτούµενο µήκος, συναρµογής των στηθαίων µε άλλα υφιστάµενα, απολήξεων των στηθαίων, αφαίρεσης υφιστάµενων στηθαίων κλπ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Άρθρο Α-8.1: Πλήρες µονόπλευρο σύστηµα αναχαίτισης οχηµάτων ανά σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, τοποθετούµενο µε έµπηξη (σταθµό) για συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων ικανότητας συγκράτησης Ν2 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες (Αριθµητικά) : 6.000,00 Άρθρο Α-8.2: Πλήρες µονόπλευρο σύστηµα αναχαίτισης οχηµάτων ανά σταθµό µέτρησης κυκλοφορίας, ικανότητας συγκράτησης Η1, τοποθετούµενο µε έµπηξη (σταθµό) για συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων ικανότητας συγκράτησης Η1 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα χιλιάδες (Αριθµητικά) : 9.000,00 Σελ. 13

14 Άρθρο Α-9: Προµήθεια φορητού Η/Υ για τη µεταφόρτωση των στοιχείων που συλλέγονται στους σταθµούς µέτρησης κυκλοφορίας (συµπεριλαµβανοµένου του απαιτούµενου λογισµικού) Για την προµήθεια και παράδοση στον Εργοδότη φορητού Η/Υ για την επιτόπου (στους σταθµούς µέτρησης κυκλοφορίας) ή εξ αποστάσεως (τηλεµατικά) ρύθµισης των µετρητών και µεταφόρτωσης των συλλεχθέντων στοιχείων. Ο φορητός Η/Υ θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστο τις παρακάτω προδιαγραφές: CPU Αριθµός επεξεργαστών: 1 Πυρήνες επεξεργασίας: 2 cores / 4 threads Συχνότητα λειτουργίας: 2.40 GHz Μνήµη Cache L3: 3Mb Λιθογραφία επεξεργαστή: 22nm Virtualization Technology (VT-x): ΝΑΙ Display ιαγώνια διάσταση οθόνης (ίντσες): 13-15,6 LED (Non-Glossy) Ανάλυση οθόνης: 1366 Χ 768 Component Τύπος Μνήµης RAM: DDR3-1066/1333 Μέγεθος Μνήµης RAM: 4Gb (1 Χ 4Gb) Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 500Gb SATA Μέγιστη δυναµική συχνότητα λειτουργίας υποσυστήµατος γραφικών: 1 GHz Ενσωµατωµένη κάµερα: ΝΑΙ Μονάδα οπτικού δίσκου: 16X DVD+/-RW SATA Ports Αριθµός θυρών USB 2/3: 2/1 Θύρα Ethernet LAN 10/100/1000: 1 Ασύρµατη πρόσβαση WiFi: b/g/n Χαρακτηριστικά Μέγιστο βάρος: 2,6Kg Αυτονοµία µπαταρίας: Λειτουργικό σύστηµα: 3 ώρες Windows 7 Professional x64 Ο φορητός Η/Υ θα πρέπει να καλύπτεται από ελάχιστη εγγύηση ενός (1) έτους, παρεχόµενη από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. Η βασική µονάδα µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή, χωρίς προσθήκη ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων µε άλλα τρίτων κατασκευαστών. Η βασική σύνθεση θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο κωδικό προϊόντος (part number) διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Επιπλέον στην τιµή περιλαµβάνεται και το λογισµικό/πρόγραµµα (2 άδειες) που απαιτείται για τον αποµακρυσµένο έλεγχο και ρύθµιση των µετρητών, τη µεταφόρτωση των δεδοµένων και την ανάλυση των στοιχείων, όπως αυτό περιγράφεται στα Τεύχη ηµοπράτησης. Η µία άδεια θα είναι εγκατεστηµένη στον φορητό Η/Υ, ενώ η δεύτερη θα παραδοθεί στον Εργοδότη για εγκατάσταση σε Η/Υ στα κεντρικά του γραφεία. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια (Αριθµητικά) : 600,00 Σελ. 14

15 Άρθρο Α-10: Προµήθεια υλικών για την εγκατάσταση προσωρινών σταθµών µέτρησης µε οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) επί της οδού Για την εγκατάσταση από την ΕΟΑΕ προσωρινών σταθµών µέτρησης κυκλοφορίας µε οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) επί της οδού σε διάφορες θέσεις της Βόρειας Ελλάδας, θα απαιτηθεί η προµήθεια υλικών. Το παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια: Οδικά καλώδια / σωλήνες πίεσης (road tubes) συνολικού µήκους 200m, διατοµής 1/4" (εσωτερ.) x 9/16" (εξωτερ.) σε σχήµα "Ο". Πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό EPDM, µεγάλης αντοχής και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε υψηλές θερµοκρασίες. 50 ειδικά ατσάλινα καρφιά και 50 ειδικά µεταλλικά άγκιστρα (πχ chinese fingers) για την εγκατάσταση και στερέωση των σωλήνων επί του οδοστρώµατος. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος των υλικών και η µεταφορά τους στα κεντρικά γραφεία του Εργοδότη. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια (Αριθµητικά) : 800,00 Σελ. 15

16 Άρθρο Α-11: Εργασίες καθολικής συντήρησης σταθµού µέτρησης κυκλοφορίας Για την καθολική συντήρηση ενός σταθµού µέτρησης κυκλοφορίας που αποτελείται από την κεντρική µονάδα του µετρητή που εγκαθίσταται σε µεταλλικό ερµάριο παρά την οδό (εξωτερικά του στηθαίου) και τους επαγωγικούς βρόχους που εγκαθίστανται εντός του οδοστρώµατος (ένα ζεύγος ανά λωρίδα κυκλοφορίας) και συνδέονται µε την κεντρική µονάδα, σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. Οι εργασίες καθολικής συντήρησης του σταθµού περιλαµβάνουν: τη σχολαστική οπτική επιθεώρηση των βρόχων για επιφανειακά προβλήµατα οδοστρώµατος, όπως ρωγµές, ερπισµό, µάλθωση κλπ. και πιθανές ζηµίες στο υλικό πλήρωσης, την πλήρωση υπαρχόντων ρωγµών µε κατάλληλη ρητίνη, τον έλεγχο της ηλεκτρικής συνέχειας των βρόχων µε ωµοµέτρηση και γειωσοµέτρηση µέσω οργάνου (πολύµετρο, megger), τον έλεγχο των καλωδίων σύνδεσης εντός του ερµαρίου του µετρητή καθώς και τις σωληνώσεις του υπόγειου δικτύου, τον έλεγχο των καλωδίων σύνδεσής του µε την πηγή ηλεκτροδότησης, τον εξωτερικό καθαρισµό των ερµαρίων από σκόνες και λοιπούς ρύπους καθώς και της υπάρχουσας τυχόν βλάστησης περιµετρικά του ερµαρίου, το γρασάρισµα-λίπανση των µεντεσέδων και της κλειδαριάς του ερµαρίου, τον εσωτερικό καθαρισµό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των ερµαρίων και των λειτουργικών βαθµίδων (πλακετών) των µετρητών, τον έλεγχο και εξασφάλιση της στεγανότητας του ερµαρίου και των συνδέσεων, τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της µονάδας, του προγράµµατος καταµέτρησης και των ενδείξεων αυτού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας της µονάδας επικοινωνίας (modem) της συσκευής µε δοκιµή της επικοινωνίας µε την Υπηρεσία, τη µέτρηση της τάσης των βοηθητικών µπαταριών, την αντικατάσταση της µπαταρίας (εσωτερικής ή/και εξωτερικής) σε περίπτωση εκφόρτισής της µε άλλη εφεδρική, τη µεταφορά στα γραφεία της Περιφ. Υπηρεσίας της µπαταρίας που αντικαταστάθηκε και τη φόρτισή της ώστε να διατηρηθεί ως εφεδρική, τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φωτοβολταϊκού πάνελ (όταν υφίσταται) καθώς και των καλωδίων σύνδεσής του µε την µπαταρία της µονάδας, τη συµπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία του σχετικού δελτίου αναφοράς καθολικής συντήρησης Στην τιµή περιλαµβάνονται : η δαπάνη όλων των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων κλπ καθώς και προµήθειας όλων των απαιτούµενων υλικών, αναλωσίµων και µικροϋλικών, η µεταφορά και χρήση των απαιτούµενων οργάνων µέτρησης, η διάθεση και χρήση καδοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος (όταν υφίσταται φωτοβολταϊκό πάνελ) και λοιπού εξοπλισµού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια (Αριθµητικά) : 200,00 Σελ. 16

17 Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ευάγγελος Βίσκος Τµηµατάρχης Κυκλοφορίας Μαρία Θάνου ιευθύντρια Συµβάσεων Μιλτιάδης Μπούγαλης Τοµεάρχης Λειτουργίας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε τις 747/13/ & 832/3/ αποφάσεις του.σ. της ΕΟΑΕ Μαρία Θάνου ιευθύντρια Συµβάσεων Μιλτιάδης Μπούγαλης Τοµεάρχης Λειτουργίας Εκµετάλλευσης & Συντήρησης Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΣΗ : Παπαστράτου 71, Ο.Τ. 23, ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα