Η παξνπζίαζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, φρη πεξηνξηζηηθά, θαη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παξνπζίαζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, φρη πεξηνξηζηηθά, θαη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΤΝΣΑΞΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΕΙΑΓΩΓΗ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Οδεγνχ είλαη ν θαζνξηζκφο αλαιπηηθνχ θαηάινγνπ ησλ επηηφπνπ αιιά θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ γεσηερληθψλ δνθηκψλ πνπ πξέπεη λα εθηεινχληαη ζην ζηάδην ησλ αξρηθψλ κειεηψλ ησλ έξγσλ (πξνκειέηεο) αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ έξγσλ. Οη απαηηνχκελεο δνθηκέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά απφ ηηο αξκφδηεο Τερληθέο Υπεξεζίεο, πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ζην ηεχρνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε ηεο Δ.Σ.Υ. ησλ κειεηψλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠΣ. Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κηαο γεσηερληθήο έξεπλαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο επί ηφπνπ αλαγλσξίζεσο, ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο Η παξνπζίαζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, φρη πεξηνξηζηηθά, θαη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: [α] Σθνπφ θαη ζηφρνπο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο. [β] Δληνιή αλαζέζεσο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο (θχξηνο ηνπ έξγνπ, εκεξνκελία, θιπ.). [γ] Σχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν έγηλε ε γεσηερληθή έξεπλα (ζέζε, ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, γεσκεηξία, ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ βάζνο ζεκειηψζεσο, θνξηία, αληηζηεξίμεηο, πιηθά θαηαζθεπήο, ζηαηηθή κνξθή θαη θνξείο, ππφγεηα λεξά, ζηεγαλφηεηα, πξαλή θιπ.). [δ] Φξφλν εθηειέζεσο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. [ε] Τχπνπο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ. [ζη] Ολφκαηα επηζηεκνληθνχ θαη εηδηθεπκέλνπ γεσηερληθνχ πξνζσπηθνχ ππεχζπλνπ γηα ηε ζπλερή επί ηφπνπ παξαθνινχζεζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ, ηελ επί ηφπνπ καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ δεηγκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία ησλ δεηγκάησλ.

2 [δ] Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επί ηφπνπ γεσηερληθήο αλαγλσξίζεσο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ εηδηθεπκέλν Γεσηερληθφ Μεραληθφ, κε έκθαζε ζηηο επηθαλεηαθέο παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εκπεηξία ηεο πεξηνρήο, γηα παξάδεηγκα, θαζηδήζεηο θαη ξσγκέο παιαηνηέξσλ θηηξίσλ, θαηνιηζζήζεηο, ππφγεηα χδαηα, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο, νδνζηξψκαηα, επθνιία εθζθαθήο θιπ. [ε] Σπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε γεσινγία ηεο πεξηνρήο, ηε ζεηζκηθφηεηα θαη ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ζρεηηθά κε ην ππέδαθνο. [ζ] Θέζεηο εξεπλψλ ζε νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα κε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζήο ηνπο. [η] Πηλαθνπνίεζε πνζνηήησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ. [ηα] Παξνπζίαζε ησλ θαζεκεξηλψλ κεηξήζεσλ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηηο γεσηξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη ελ ζπλερεία απφ πηεδφκεηξα. [ηβ] Παξνπζίαζε ησλ επί ηφπνπ παξαηεξήζεσλ ηνπ επνπηεχνληνο Γεσηερληθνχ Μεραληθνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηερληθψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ. [ηγ] Παξνπζίαζε ησλ κεηξψσλ ππεδάθνπο ησλ γεσηξήζεσλ, κε πεξηγξαθέο ησλ ζρεκαηηζκψλ ππεδάθνπο, κε βάζε ηα κεηξψα ππαίζξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. [ηδ] Παξνπζίαζε ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ ππαίζξνπ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζε παξαξηήκαηα. Απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ άιισλ απνηειεζκάησλ εμεηάδνληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νθείινληαη ζε ζθάικαηα δνθηκήο ή εάλ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζηάδην ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπί πιένλ απηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο πεξηιακβάλεη, φρη πεξηνξηζηηθά, θαη ηα εμήο: [α] Ταμηλφκεζε, πηλαθνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ππαίζξνπ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο θαη ηνπ εχξνπο κεηαβνιήο ησλ θπξηνηέξσλ ζηνηρείσλ ζε ηζηνγξαθήκαηα. [β] Πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ησλ γεσηξήζεσλ. [γ] Τνκέο ππεδάθνπο κε ηηο παξαιιαγέο ηνπ ππεδάθνπο κε ην βάζνο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ ηππνπνηεκέλεο δηεηζδχζεσο, θπζηθήο πγξαζίαο, αληνρήο,

3 ζπκπηεζηφηεηαο θιπ. Γηαρσξηζκφ ζηξψζεσλ κε απφιπηα πςφκεηξα φπνπ είλαη δπλαηφλ, αιιηψο κε ζρεηηθά πςφκεηξα απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. [δ] Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ ππεδάθνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ ππαίζξνπ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο θαη ζπκπηεζηφηεηαο. [ε] Παξνπζίαζε ησλ νξίσλ κεηαβνιήο ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ππεδάθνπο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε ζηξσκαηνγξαθία ηνπ ππεδάθνπο. Η παξνπζίαζε απηή γίλεηαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη επνπηηθφ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ επηινγή ησλ πην θαηάιιεισλ παξακέηξσλ γηα ηνπο γεσζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο. [ζη] Υπνβνιή αηηηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξφζζεησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθηειεζηνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηπρφλ αλεπαξθή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ή λα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηεκαηηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ Σχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΥΑ ΓΜΔΟ/Γ/0/ ζηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο θάζε γεσηερληθήο κειέηεο πξνυπνζέηνληαη ηα εμήο: Γεσηερληθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα ηνπ εδάθνπο, επαξθή γηα ηε γλψζε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο, ηεο δίαηηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο ζηα ρψξν επηξξνήο ηνπ έξγνπ. Αθξηβήο ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ επηξξνήο ηνπ έξγνπ ζε θιίκαθα 1:500 ή ιεπηνκεξέζηεξε. Η κειέηε γεσηερληθψλ έξγσλ εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα: [α] Σηάδην πξνκειέηεο. Καηά ηελ πξνκειέηε δηεξεπλψληαη νη εθηθηνί ηξφπνη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο, δηαζηαζηνινγνχληαη ηα έξγα ζε γεληθέο γξακκέο, πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα εξγαζηψλ θαη πξνυπνινγίδεηαη ε δαπάλε ζε πξψηε πξνζέγγηζε.

4 [β] Σηάδην νξηζηηθήο κειέηεο. Καηά ηελ νξηζηηθή κειέηε πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα έξγα κεηά θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, δίλεηαη πξνδηαγξαθή πιηθψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο. ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ Η πξνκειέηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηεχρε θαη ζρέδηα: 1. Τεχρνο Τερληθήο Έθζεζεο πνπ πεξηέρεη: [α] Γεδνκέλα, ηζηνξηθφ έξγνπ, εληνιέο εξγνδφηνπ, νλφκαηα απηψλ πνπ ζπλέηαμαλ ηε κειέηε θαη απηψλ πνπ ηελ έιεγμαλ. [β] Σχληαμε ππνινγηζηηθήο εδαθηθήο ηνκήο κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ. [γ] Δπηζήκαλζε ησλ θπξίσλ/θξηζίκσλ ζπλζεθψλ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ (αλεθηέο παξακνξθψζεηο, επηηξεπηέο επηπηψζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θιπ.). [δ] Γηεξεχλεζε θαη πεξηγξαθή πξφζθνξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιχζεσλ κε εθηίκεζε θνξηίσλ θαη θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε ιχζε. Θα θαηαγξάθνληαη φιεο νη νδεγίεο θαη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. [ε] Σπλνπηηθνχο ππνινγηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 2. Τεχρνο πξνκέηξεζεο ησλ θαη' είδνο εξγαζηψλ 3. Σρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ [α] Οξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα 1:500 ζηελ νπνία θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ επηγείσλ ή ππνγείσλ εκπνδίσλ φπσο πξνυπάξρνπλ. [β] Σρέδην νξηδνληηνγξαθίαο ππφ θιίκαθα 1:500 ζηελ νπνία θαίλεηαη ε δηάηαμε ησλ έξγσλ. [γ] Σρέδηα δηαηνκψλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα (1:500 ή ιεπηνκεξέζηεξε) ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο, φπνπ θαίλνληαη ε αξρηθή επηθάλεηα εδάθνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά

5 (ζηξσκαηνγξαθία θαη ηδηφηεηεο) ηνπ εδάθνπο, νη άμνλεο θαη ηα ηειηθά επίπεδα ρσκαηνπξγηθψλ δηακνξθψζεσλ θαη ηα ηπρφλ δνκηθά ζηνηρεία αληηζηήξημεο. [δ] Φαξαθηεξηζηηθή δηαηνκή ζε θαηάιιειε θιίκαθα φπνπ θαίλνληαη επθξηλψο ηα ηπρφλ δνκηθά ζηνηρεία κε αλαγξαθή ηεο ζεηξάο θαη ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο θαζψο επίζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Η Οξηζηηθή κειέηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηεχρε θαη ζρέδηα: 1. Τεχρνο Τερληθήο Έθζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη [α] Γεδνκέλα, ηζηνξηθφ έξγνπ, εληνιέο εξγνδφηνπ, νλφκαηα απηψλ πνπ ζπλέηαμαλ ηε κειέηε θαη απηψλ πνπ ηελ έιεγμαλ. [β] Σχληαμε ππνινγηζηηθήο εδαθηθήο ηνκήο κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ. [γ] Δπηζήκαλζε ησλ θπξίσλ/θξηζίκσλ ζπλζεθψλ πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ (αλεθηέο παξακνξθψζεηο, επηηξεπηέο επηπηψζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θιπ.). θαη επηπιένλ: α) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιχζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο β) Πξνβιέςεηο ηξφπνπ ειέγρνπ ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ φζν θαη κεηά γ) Δθαξκνζηένη θαλνληζκνί δ) Οδεγίεο γηα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ε) Παξαηεξήζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ελφριεζεο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 2. Τεχρνο αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ θαηά ζηάδην θαη ζην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ κε αλαθνξά επί ησλ παξαδνρψλ ππνινγηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε βηβιηνγξαθία. 3. Τερληθέο πξνδηαγξαθέο κεζφδσλ θαη πιηθψλ. Δάλ ππάξρνπλ πξφηππεο πξνδηαγξαθέο ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζε απηέο άιισο ζα δίλεηαη εηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

6 Ιδηαηηέξσο ζα νξίδνληαη νη πνηφηεηεο πιηθψλ θαη ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 4. Σρέδηα ζε πξφζθνξε θιίκαθα πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νξηζηηθψο πξνζαξκνζκέλα φια ηα ππφ ζηνηρεία ηεο πξνκειέηεο θαη επί πιένλ: α) Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ιεπηνκέξεηεο πξνο εθαξκνγή φισλ ησλ εηδψλ β) Σρέδηα ιεπηνκεξεηψλ γ) Γηαγξάκκαηα θνπήο θαη αλαπηχγκαηα νπιηζκνχ φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. Η ακνηβή ηεο γεσηερληθήο κειέηεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη σο θαη απνθνπή πνζφλ ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηεο κειέηεο θαη ζα θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Τα Μειεηεηηθά Γξαθεία ή Σπκπξάμεηο πνπ ζα θιεζνχλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο, ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ ππνρξεσηηθά κε Μειεηεηή ή Μειεηεηηθφ Γξαθείν θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθέο κειέηεο) κε αλάινγεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γεσηερληθψλ εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο, ν αλάδνρνο κειεηεηήο ζα ππνβάιεη ζηελ Υπεξεζία ην ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην Γεσηερληθφ Γξαθείν, ην νπνίν, θαηφπηλ, ζα ειεγρζεί θαη ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ηεο Μειέηεο ηνπ έξγνπ. ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ ΔΟΚΙΜΕ Γίδνληαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηηο «βαζηθέο» εξγαζηεξηαθέο θαη επί ηφπνπ δνθηκέο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε γεσηερληθή κειέηε αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο θαηαζθεπήο. Δίλαη επλφεην φηη ζε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε πεξηζζφηεξσλ ή/θαη πην εμεηδηθεπκέλσλ δνθηκψλ απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε. Ι. ΚΣΙΡΙΑΚΑ Αλ ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη θηηξηαθφ ηφηε ε γεσηερληθή κειέηε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) Καζνξηζκφ ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ β) Σχληαμε αληηπξνζσπεπηηθψλ εδαθηθψλ ηνκψλ γ) Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί

7 δ) Δηδηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ην έξγν κε ην έδαθνο θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο (εθζθαθέο, αληιήζεηο, πξνζπειάζεηο θιπ.) ε) Τπνινγηζκνύο επζηάζεηαο ηωλ πξνζωξηλώλ θαη κνλίκωλ έξγωλ κε βαζηθέο γεωηερληθέο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σηνπο ππνινγηζκνχο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα: θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε (θνθθνκέηξεζε κε θφζθηλα) ζηξσκαηνγξαθία πδαηνπεξαηφηεηα ζρεηηθή ππθλφηεηα (γηα ακκψδε θπξίσο εδάθε), επί ηφπνπ μεξά ππθλφηεηα θαηλφκελν βάξνο ραξαθηεξηζηηθά ζηεξενπνίεζεο θπζηθή πγξαζία Λφγνο θελψλ ζηάζκεο ηνπ ππνγείνπ νξίδνληα γσλίαο εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη ζπλνρήο (ηξηαμνληθή δνθηκή). Απαηηνύκελεο δνθηκέο: αληνρή θαη ζπκπηεζηόηεηα κνλναμνληθή θαη ηξηαμνληθή δνθηκή δηαηκεηηθή αληνρή ζε θηβώηην δηάηκεζεο πηεξύγην δηάηκεζεο εξγαζηεξίνπ ζηεξενπνίεζε θαη θαζίδεζε πδξνπεξαηόηεηα θάηω από ηνλ ππόγεην πδξνθόξν νξίδνληα ζπκπηεζηόηεηα δνθηκή Stokes ζε αξγηιηθέο ζηξώζεηο αλ επξεζνύλ αλάινγεο ζηελ ζηξωκαηνγξαθία ηνπ ππεδάθνπο απνηειέζκαηα κεζόδνπ SPT γηα εδαθηθέο ζηξώζεηο

8 Σηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ γεσηερληθή έξεπλα ζα πξνζδηνξίδεηαη: ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ζεκειηψζεσλ (άκεζε θαη καθξνρξφληα) ε θαζίδεζε ζην εθηηκψκελν επίπεδν ζεκειίσζεο ζε βάζνο απφ ην θπζηθφ έδαθνο πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηε Τερληθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ππνγείσλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ, νη απφιπηεο θαη δηαθνξηθέο ππνρσξήζεηο (ειαζηηθέο, ιφγσ ζηεξενπνίεζεο, επηθφξηηζεο θιπ), ε επζηάζεηα θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζσξηλψλ έξγσλ (αληηζηεξίμεηο, έξγα άληιεζεο). Σχγθξηζε ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (π.ρ. Σπληειεζηέο αζθαιείαο έλαληη ζξαχζεσο, απνδεθηέο ππνρσξήζεηο θιπ.) Αλάιπζε επηπηψζεσλ ιφγσ δπλακηθψλ θνξηίζεσλ (Σεηζκφο, ππφγεηα ξνή, δνλήζεηο θιπ.). Υπνινγηζκνχο επζηαζείαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζσξηλψλ έξγσλ, φπσο αληηζηεξίμεηο, αληιήζεηο θιπ. Aλ δηαπηζησζεί βξαρψδεο ζρεκαηηζκφο ηφηε ζα ππνινγηζηεί ην RQD θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζηξψζε ηνπ βξάρνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεθηηθή ε γεψηξεζε ζα ζηακαηά ζηα 4 κέηξα απφ ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο. Θα εθηειεζηνύλ 2 ηνπιάρηζηνλ γεωηξήζεηο θάηω από ην θηίξην θαη ζε βάζνο πεξίπνπ 1.5ΥΒ θάηω από ην επίπεδν ζεκειίωζεο, όπνπ (Β ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε ηνπ κεγαιύηεξνπ ζεκειίνπ). Αλ από ηελ γεωινγηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο (ύπαξμε ζπιειαηώζεωλ, εγθνίιωλ θ.ι.π.) απαηηείηαη εθηέιεζε γεωηξήζεωλ ζε κεγαιύηεξν βάζνο απηό ζα θαζνξηζηεί απν ηελ Πξνηζηάκελε Τπεξεζία θαί ζα αλαγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο Μειέηεο. Σέινο ζα δίλεηαη αλαιπηηθή πξόηαζε ζεκειίωζεο κε ηύπν ζηνηρείωλ ζεκειίωζεο (πέδηιά ή πεδηινεζράξεο θ.ι.π. ) ΙΙ. ΛΙΜΕΝΙΚΑ Αλ ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ιηκεληθφ έξγν ηφηε ε γεσηερληθή κειέηε πξέπεη λα πεξηέρεη: α) Καζνξηζκφ ησλ γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ β) Σχληαμε αληηπξνζσπεπηηθψλ εδαθηθψλ ηνκψλ γ) Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί

9 δ) Δηδηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ην έξγν κε ην έδαθνο θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο (εθζθαθέο, πξνζπειάζεηο θιπ.) Θα πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα: θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε (θνθθνκέηξεζε κε θφζθηλα) ζηξσκαηνγξαθία ζρεηηθή ππθλφηεηα (γηα ακκψδε θπξίσο εδάθε) θαηλφκελν βάξνο θπζηθή πγξαζία Λφγνο θελψλ ζηάζκε ηνπ ππνγείνπ νξίδνληα γσλία εζσηεξηθή ηξηβή θαη ζπλνρή (ηξηαμνληθή δνθηκή ) Οξίσλ Atterberg Απαηηνχκελεο δνθηκέο: αληνρήο θαη ζπκπηεζηφηεηαο κνλναμνληθή δνθηκή (κνλναμνληθή ζιίςε ζε βξαρψδεηο ππζκέλεο) ηξηαμνληθή δνθηκή (ηαρείο - αζηξάγγηζηεο) ρσξίο πξνζηεξενπνίεζε θαη κέηξεζε ππεξπηέζεσλ πφξσλ (CUPP) ζε αδηαηάξαθηα δείγκαηα δηαηκεηηθή αληνρή ζε θηβψηην δηάηκεζεο πηεξχγην δηάηκεζεο εξγαζηεξίνπ ζηεξενπνίεζε θαη θαζίδεζε ζπκπηεζηφηεηα πδξνπεξαηφηεηα δνθηκή Stokes ζε αξγηιηθέο ζηξψζεηο, αλ επξεζνχλ αλάινγεο ζηελ ζηξσκαηνγξαθία ηνπ ππεδάθνπο κέζνδνο SPT γηα εδαθηθέο ζηξψζεηο. Τα αδηαηάξαθηα δείγκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη αλά 2 κέηξα. Οη δνθηκέο SPT πξέπεη λα γίλνληαη αλά δχν κέηξα. Θα εθηειεζηνχλ δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο αλά 100 κέηξα θαη φρη ιηγφηεξεο απφ ηξεηο ζηελ ππνδνκή ηνπ ιηκεληθνχ. Σε πεξίπησζε βξαρψδνπο ππεδάθνπο ε γεψηξεζε ζα έρεη βάζνο ηνπιάρηζην 5 κέηξα απφ ηελ αλσηέξσ επηθάλεηα ηεο βξαρψδνπο ζηξψζεο. Θα γίλνπλ επί ηφπνπ δνθηκέο ηππνπνηεκέλεο δηείζδπζεο SPT αλά 1.5 έσο 2.00 κέηξσλ βάζνπο γεψηξεζεο.

10 Θα γίλεη ιήςε αδηαηάξαθησλ θαη δηαηαξαγκέλσλ δεηγκάησλ (π.x. ζχζηεκα wire- line). Γηα βάζε κέρξη 15 κέηξα πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζηξνθηθφ γεσηξχπαλν κε ζσιήλα παθησκέλε ζηνλ ππζκέλα. Τα πισηά κέζα (θνξηεγήδεο ή κηθξά πινία) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ ζεκαληηθφ εθηφπηζκα ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη απφ θπκαηηζκνχο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αγθχξσζε ηνπ πινίνπ θαηάιιεινο αξηζκφο αγθχξσλ. Δηδηθά γηα ππνζαιάζζην ρψξν φπνπ πξφθεηηαη λα ζεκειησζεί ιηκεληθφ έξγν πξέπεη λα γίλνπλ δνθηκέο: Cone Penetration Testing (ειεθηξηθφο πηεδφθσλνο- λα ρξεζηκνπνηεζεί δεηγκαηνιήπηεο Hvorsley θαη Stetson) Πηεξπγίνπ ζε αδηαηάξαθην θαη ζε αλακνριεπκέλν δείγκα Γνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο ζε αδηαηάξαθην θαη ζε αλακνριεπκέλν δείγκα -δνθηκή fall cone- Δηδηθή ηξηαμνληθή δνθηκή κε θπθιηθή θφξηηζε θαη θαζνξηζκφ ηδηνηήησλ αληνρψλ, ξεπζηνπνηήζεσο, εξππζκνχ, θ.ι.π. Τέινο επί ηφπνπ ζα γίλνπλ δνθηκέο πηεξπγίνπ (Field Vane Tests. FVT) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο (su) Σηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κειέηεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη : Δθηίκεζε θαζηδήζεωλ, Φέξνπζα Ιθαλόηεηα εδάθνπο (έιεγρνο γηα ηα θνξηία ηνπ ιηκεληθνύ έξγνπ, κόληκα, θηλεηά), θώλνο ηάζεωλ ζην έδαθνο έδξαζεο. Γηα ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο εθαξκφδνληαη νη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: Δ (δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο) ΦΔΚ 363/ Δ Δπη ηφπνπ δνθηκέο Βξαρνκηραληθήο ΦΔΚ 70/ Δ Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο Βξαρνκεραληθήο ΦΔΚ 70/ Δ Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο ΦΔΚ 955/ Οη αλσηέξσ γεληθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κειεηεηέο γηα λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε ελφο

11 ηερληθνχ έξγνπ. Κάπνηνη απφ ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα κελ εθηειεζζνχλ αλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηά ηνπο θαιχπηνληαη απφ άιινπο ειέγρνπο. - Σχληαμε: Σ. Καιηζάο Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Σ. Βεηλφγινπ Msc Γεσιφγνο- Πεξηβαιινληνιφγνο.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. για τις δομητικές επεμβάσεις. και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. για τις δομητικές επεμβάσεις. και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Προσχέδιο ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ για τις δομητικές επεμβάσεις και την αντισεισμική προστασία ΣΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο.Α..Π. & Δ.Κ.Π.Π.. 2010 2 ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΓΟΜΖΣΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ. (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΡΙΠΟΛΙΚΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) 24/8/2011 Πειίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΝΟΝΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΦΟΙΣΗΣΗ : Γπ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ 1 Με εθηίκεζε ζηελ Κα Γξ. Μαξία Παπαδνπνχινπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία

Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Δπηζθφπεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο ζπκβαηψλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο θαη ζρεδηαζκνχ επέκβαζεο ζε κλεκεία Γεσξγία Π. Εαραξνπνχινπ Δξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μ.Α. Αλαζηειώζεσλ, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Γεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα