ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε & ΣΤ ηµοτικου)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε & ΣΤ ηµοτικου)"

Transcript

1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε & ΣΤ ηµοτικου) ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα σύµφωνα µε κάποιους θεωρητικούς, αποτελεί µια διακριτή ιστορικά κοινωνική κατάσταση που διαφοροποιείται από τις προηγούµενες, λόγω του µεγάλου όγκου παραγωγής και διακίνησης της πληροφορίας-γνώσης και του εµπορευµατικού-χρηστικού χαρακτήρα της. Ο διαφοροποιηµένος ρόλος της πληροφορίας-γνώσης σήµερα, οφείλεται στη χρήση αναπτυγµένων δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων που ανοίγουν τον δρόµο για την µεταβολή του µέχρι πρότινος µοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας. Από την µια πλευρά, η διάχυση της πληροφορίας σήµερα οδηγεί στην πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, από την άλλη πλευρά η γνώση εξαιτίας των επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων επικεντρώνεται όλο και πιο πολύ στην τεχνοεπιστηµονική γνώση. Οι υπολογιστές και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες είναι τα νέα πολιτιστικά αλλά και οικονοµικά µέσα που αλλάζουν τις παραδεκτές αντιλήψεις και τις αξίες µας, µεταπλάθουν τον κοινωνικό µας περίγυρο και δηµιουργούν µια πλουραλιστική κατάσταση µε την µετάδοση γνώσεων και αξιών να ξεφεύγει από τα τυπικά δίκτυα µάθησης και εκπαίδευσης. Στην οικονοµία, οι µεταβολές επιταχύνονται λόγω του κεντρικού ρόλου που έχει η γνώση στον µετασχηµατισµό της εργασίας, η οποία γίνεται όλο και πιο διανοητική, ενώ παράλληλα στη µέχρι πρότινος αποκλειστική παραγωγή της ύλης αποκτά σηµασία και η παραγωγή άϋλων προϊόντων. Πρόκειται για µετάβαση σε συνθήκες αποϋλοποίησης της οικονοµίας µε την γνώση να αποτελεί την µεγαλύτερη επένδυση για τους κατόχους της, όπως άτοµα, επιχειρήσεις και κράτη, στον διεθνή ανταγωνισµό ελέγχου και κυριαρχίας της αγοράς. Στον πολιτικό τοµέα ο έλεγχος της πληροφορίας είναι ζωτικής σηµασίας, επειδή αποτελεί πηγή γνώσης για την αναδιοργάνωση των σχέσεων εξουσίας και την επιβολή ελέγχου στο κοινωνικό σώµα. Αυτή η εξέλιξη που έχει σχέση µε την ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδοµών ενισχύει περαιτέρω τόσο τον θεσµικό έλεγχο σε όλο το κοινωνικό σώµα κατά τρόπο που δεν είναι ορατός, όσο προάγει µε την ίδια αποτελεσµατικότητα ένα τεχνολογικό ορθολογισµό απαραίτητο για την αύξηση της αποδοτικότητας της κοινωνίας.

2 Έτσι εξηγείται και η ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου της εκπαίδευσης, η οποία καλείται να παίξει ένα πολυδιάστατο ρόλο προς την κατεύθυνση παραγωγής ευέλικτων και ευπροσάρµοστων ανθρώπων µε ικανότητες και δεξιότητες πολυλειτουργικές και πολυσυλλεκτικές, που θα καθιστούν τον σύγχρονο άνθρωπο ανταγωνιστικό στις ευµετάβλητες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Μια απαίτηση που ικανοποιεί σήµερα η δια βίου µάθηση και εκπαίδευση. Όλες οι συντελεσθείσες µεταβολές έγιναν το επίκεντρο της θεωρητικής µελέτης δύο διαφορετικών τάσεων, όπως αυτές εκφράστηκαν από τους φουτουριστές και τους σκεπτικιστές, µε απώτερο σκοπό να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση πληροφορικής τεχνολογίας και γνώσης µε το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Οι πρώτοι, όπως ήταν οι Bell, Toffler, από την αρχή ακόµα της δεκαετίας του 80, ευαγγελίστηκαν την έλευση µιας κοινωνίας διακριτής και ανώτερης από κάθε προηγούµενη, επειδή η πληροφορική τεχνολογία και η γνώση θα ήταν τα νέα µέσα στη διάθεση του ανθρώπου, που θα καθοδηγούσαν τις κοινωνικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προόδου και της ευηµερίας. Οι δεύτεροι, όπως ήταν οι Castells, Webster, από τη δεκαετία του 90 και µετά, αφού είχαν πλέον αποκρυσταλλωθεί οι συνέπειες από την εντατική πληροφοριοποίηση της κοινωνίας, εµφανώς αποστασιοποιηµένοι άσκησαν κριτική απέναντι στη νέα πραγµατικότητα των δικτύων της πληροφορικής και της γνώσης, τονίζοντας το κοινωνικό πλαίσιο προσδιορισµού τους, δηλαδή τις υφιστάµενες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Στα πλαίσια εποµένως, ενός ευρύτερου κοινωνιολογικού προβληµατισµού, η αλληλεπίδραση πληροφορικής τεχνολογίας και γνώσης µε τις κοινωνικές συνθήκες, ανοίγει ένα νέο είδος προοπτικών που έχουν άµεση σχέση µε τις αστικές κοινωνικές σχέσεις.

3 Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Όπως αναφέραµε παραπάνω, ο αναθεωρηµένος ρόλος της εκπαίδευσης συνδέεται µε την παραγωγή ανθρώπων ανταγωνιστικών, αποτελεσµατικών και ευπροσάρµοστων στις ευµετάβλητες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Το ζητούµενο στην σύγχρονη εποχή είναι ο πολυσυλλεκτικός και επιδέξιος εργαζόµενος και κατά συνέπεια νέες γνωσιοθεωρητικές παραδοχές εισέρχονται στην Εκ/ση που σηµατοδοτούν το τέλος της βιοµηχανικής εποχής και τη µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης ή της πληροφορίας. Με άλλα λόγια, αναθεωρείται σήµερα η κοινωνική λειτουργία της γνώσης, αλλάζει η καταστατική θέση της γνώσης και η Εκ/ση παύει να αποτελεί αυταξία, αποκτά χρηστικό χαρακτήρα, επειδή αποµακρύνεται από τις ανάγκες για µόρφωση και αυτοπραγµάτωση, αφού οι προτεραιότητες τίθενται πλέον από την αγορά. Αυτή η εξέλιξη δεν προέκυψε αυτόµατα. Ήταν το αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης των παραγωγικών και εργασιακών σχέσεων, που για δεκαετίες και µέχρι την οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 70, ήταν εξαρτηµένες από το Φορντικό Τεϋλορικό σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής. Το σύστηµα αυτό λειτούργησε παράλληλα µε την κεντρική σχεδιοποίηση της οικονοµίας και ήταν άµεσα συνυφασµένο µε την ιεραρχία και την ακαµψία της παραγωγής, ενώ ήταν λειτουργικό στο βαθµό που απαιτούσε την εξειδίκευση σ ένα επάγγελµα, καθώς και ένα ελάχιστο επίπεδο πρόσληψης και αφοµοίωσης της γνώσης. Η οικονοµική κρίση απέδειξε την ανεπάρκεια αυτού του µοντέλου οργάνωσης παραγωγής εργασίας και επέβαλλε την αντικατάστασή του µε άλλο µοντέλο πιο ευέλικτο και αποδοτικό, το µεταφορντικό ή την ευέλικτη εξειδίκευση. Όπως είναι γνωστό, µεταβολές στην κοινωνία επιφέρουν αντίστοιχα µεταβολές στον ρόλο της Εκ/σης. Σύµφωνα µε την Εκ/κή πολιτική στα πλαίσια της Ε.Ε, αλλά και σε σχέση µε το παραγωγικό πλαίσιο του µεταφορντισµού, οι καταστάσεις γνώσεις, τα επίπεδα της κατακτηµένης γνώσης, είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ευελιξία των εργαζοµένων. Στο εξής, η εκπαίδευση λειτουργεί σωστά αν παρέχει όχι τις γνώσεις, ή τις ικανότητες που ενσωµατώνονται σε µια

4 ειδική εργασιακή υποχρέωση, όσο αν διαµορφώνει τις συµπεριφορές που βρίσκονται στη βάση της προσωπικότητας του ατόµου, τις ικανότητες και τις δεξιότητες κλειδιά. Το βάρος εποµένως, θα πρέπει να δίνεται σ ένα ευρύ διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών, ώστε οι µαθητές ν αποκτούν µια γενική κουλτούρα και µόρφωση, περισσότερο γενικές γνώσεις, ένα ευρύ πλέγµα δεξιοτήτων βάσης και η ένταξή τους στον εργασιακό βίο να είναι οµαλή και αποδοτική από κοινωνικοπολιτική και οικονοµική άποψη. Η Εκ/ση από αυτή τη σκοπιά, θα πρέπει να διευκολύνει την προσαρµογή στις νέες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Η εκµάθηση διαδικασιών µάθησης µέσω της διαθεµατικότητας, η προώθηση της µάθησης µέσω οµαδικής εργασίας, η απόκτηση βασικών ικανοτήτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, περιγράφουν ανάγλυφα τον ευέλικτο εργαζόµενο που «µαθαίνει» από νωρίς ν αναλαµβάνει ρόλους αντίστοιχους µε αυτούς που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Παρατηρούµε συνεπώς, ότι η σχέση εκπαίδευσης και κράτους, εκπαίδευσης και πολιτικής εξουσίας, φορτίζεται από νέες αξίες, λόγω των νέων απαιτήσεων που θέτει ο οικονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών. Οι εισερχόµενες από την αγορά αξίες, προκαλούν µια µετατόπιση από τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης σε µια ενεργητική πολιτική παραγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού ως κεφάλαιο, προσιδιάζει στην εικόνα µιας νέας κατηγορίας εργαζοµένων, που τα εφόδιά τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας δεν θα είναι µόνο η εξειδίκευση για κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων, αλλά και ένα γενικό επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων που θα καθιστά αυτούς τους εργαζόµενους λειτουργικούς στις νέες ανάγκες της αγοράς. Η πολυειδίκευση, η ικανότητα προσαρµογής, και η ικανότητα για δια βίου µάθηση πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ενήλικα, ώστε να ανταπεξέρχεται µ επιτυχία στις ποικίλες προκλήσεις, επαγγελµατικές και κοινωνικές, οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται χωρίς την συχνή ανανέωση των γνώσεων. Ουσιαστικά η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί στο αίτηµα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στην νέα «οικονοµία της γνώσης». Η ευελιξία των µεταφορντικών δοµών απαιτεί αντίστοιχα και µια ευελιξία στην εκπαίδευση, όπου ο βασικός στόχος δε θα είναι µόνο η κατάλληλη προετοιµασία για την εργασία, αλλά και η ικανότητα προσαρµογής των ατόµων και συνεχούς απόδοσης τους στην κοινωνία. Συνεπώς, γενικές ικανότητες και στάσεις θετικές είναι τα χαρακτηριστικά

5 προσωπικότητας και ικανότητας προσαρµογής των ατόµων που πρέπει να καλλιεργεί η εκπαίδευση στα νέα ευµετάβλητα περιβάλλοντα. Έτσι στην πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση γενικές γνώσεις και δεξιότητες βάσης είναι το αντικείµενο της εκπαίδευσης για την κατάλληλη κοινωνικοπολιτική προετοιµασία. Μάλιστα οι τάσεις που παρατηρούνται σήµερα στις χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευσης, πιστοποιούν ότι η µετάδοση της εκπαιδευτικής γνώσης αποκτά µεγαλύτερη σηµασία σήµερα για την κοινωνία απ ότι στο παρελθόν. Ο Bernstein, µελετώντας την σχέση εκπαιδευτικής γνώσης και πειθαρχίας, γνώσης και κοινωνικού ελέγχου, παρατηρεί ότι η σύγχρονη παιδαγωγική παίρνει διαφορετική τροπή. Η έµφαση πλέον δίνεται στις ευέλικτες µεθόδους πρόσληψης της γνώσης, όπως κατάργηση των ισχυρών συνόρων µεταξύ διδακτικών αντικειµένων και η οµαδική εργασία. Άµεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η δηµιουργία χαλαρών ταυτοτήτων µε την κοινωνικοποίηση των µαθητών να είναι πιο εντατική και αποτελεσµατική, επειδή εφάπτεται του κοινωνικού ελέγχου στα οµαδικά µοντέλα εργασίας. Στην ουσία αυτές οι µορφές ευελιξίας στην σύγχρονη διδακτική µέθοδο, όπως είναι η διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων και η οµαδική και συνεργατική µάθηση, αποσκοπούν στην απόκτηση δεξιοτήτων γνώσης και στην καλλιέργεια ικανοτήτων, κατάλληλων για την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, παρόµοιες µε αυτές που θα συναντήσουν οι µαθητές ως ενήλικες. Όσο η έµφαση στη σύγχρονη παιδαγωγική επικεντρώνεται στην παραγωγή µαθητών που θα είναι δεκτικοί απέναντι στις κοινωνικές προκλήσεις ως ενήλικες, τόσο η σύγχρονη παιδαγωγική θα αποµακρύνεται από την πίστη στη γνώση, δηλαδή από το τι µαθαίνεται στο πώς µαθαίνεται, σε µοντέλα γνωστικά που έχουν σχέση µε την ικανότητα της µάθησης, τόσο επίσης η εκπαιδευτική πρακτική παρουσιάζει αναλογίες µε τις µεταφορντικές δοµές των σχέσεων εργασίας. Άρα, η ικανότητα προσαρµογής και µάθησης, όπως πρέπει να καλλιεργούνται στην εκπαίδευση συνιστούν προετοιµασία για την εισαγωγή σ ευέλικτες µορφές εργασίας και παραγωγής, όπως είναι η ευέλικτη εξειδίκευση στον µεταφορντισµό. Είναι προφανές, ότι οι έννοιες της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και απασχολησιµότητας θα µας απασχολούν όλο και περισσότερο, όσο η αγορά γίνεται κυρίαρχη ως προς τον παιδαγωγικό της ρόλο. Η ανάδειξη της αγοράς ως παιδαγωγού, σηµαίνει ότι διαµορφώνει στάσεις και ήθη, ανάλογες προς τη διαδικασία της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης και προς την εξελισσόµενη πραγµατικότητα της αγοράς εργασίας. Η ευέλικτη παραγωγή ανθρώπινου δυναµικού από την εκπαίδευση,

6 θα εντάσσεται στις ρυθµιστικές διαδικασίες υποστήριξης των νεοφορντικών δοµών παραγωγής και απασχόλησης. Τούτο µάλιστα επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) µε ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν µέχρι το 2012 στην οικοδόµηση της Ευρώπης της γνώσης. Η εκπαίδευση και η έρευνα γίνονται τα εργαλεία για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, µε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας να δίνουν τις κατευθυντήριες γραµµές για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς. Συζητώντας τις µεγάλες αλλαγές που αρχίζουν να σαρώνουν την εκπαίδευση, ως συνέπεια των κοινωνικών αλλαγών, παρατηρούµε ότι το νέο πολιτικό πλαίσιο της εκπαίδευσης θα καθοριστεί από την επικυριαρχία µιας οικονοµικής και εργαλειακής λογικής. Η ίδια η αγορά θα καθορίσει τι είναι χρήσιµη και πρακτική γνώση, ενώ η κοινωνικοπολιτική προετοιµασία για την είσοδο στην κοινωνία της αγοράς θα γίνει σπουδαιότερη στις χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευσης. Οι έννοιες της δια βίου µάθησης και κατάρτισης θ αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία, επειδή η αγορά θ αχρηστεύει τις ήδη προσκτηθείσες γνώσεις των εργαζοµένων, κάθε φορά ανάλογα µε την χρησιµότητά τους και την πρακτική ωφέλεια. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις νοµιµοποιούνται από έναν λόγο πολιτικά κυρίαρχο που κατευθύνει στην ολοκλήρωση της αγοράς και των µεταφορντικών κοινωνικών σχέσεων. Συνεπώς, µπροστά στο φαινόµενο της αποειδίκευσης της εργασίας του ατοµικού εργαζόµενου, η σύγχρονη εκ/κή πρακτική θα περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα της υποκειµενικότητας του ατόµου, δηλαδή οι πιο βαθιές πτυχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς του ατόµου, που έχουν σχέση µε την ικανότητα για συνεργασία, την επινοητικότητα, την κοινωνικότητα, αυτές οι εσώτερες ιδιότητες θα γίνονται το κατεξοχήν πεδίο εξέτασης και αντικειµενοποίησης, θα είναι κατάλληλες για περισσότερο έλεγχο και θα µετατρέπονται σε µεταβλητές ή δείκτες της κοινωνικής και οικονοµικής απόδοσης του ατοµικού εργαζόµενου.

7 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από µια πολύπλοκη θεσµική οργάνωση που καθορίζει στενά τη σύνδεση ιδιωτικού και δηµόσιου βίου σε τέτοιο βαθµό που είναι πραγµατικά δύσκολο να τεθούν διακριτά όρια µεταξύ αυτών των δύο χώρων. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα χωρίς υπερβολή περιέχει το «πολιτικό» και έτσι είναι πραγµατικά δύσκολο να υποστηρίξει κάποιος σε ποιο βαθµό η πολιτική επηρεάζει το κοινωνικό και το αντίστροφο. Παρ όλα αυτά, κανείς δεν µπορεί ν αγνοήσει ειδικά σήµερα, που αναφύονται µια σειρά προβλήµατα, όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ηθικά κ.λ.π την ανάγκη ενεργού πολιτικής παρέµβασης και συµµετοχής για την επίλυση αυτών των προβληµάτων, ενώ από την άλλη πλευρά είναι παράδοξο ότι ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας συνειδητά απέχει ή αδιαφορεί προς κάθε έννοια πολιτικής παρέµβασης και ενεργού συµµετοχής στο κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. Είναι σκόπιµο συνεπώς, ν αναφερθούµε πως προσδιορίζεται η έννοια της πολιτικής, -µιας και έχει άµεση σχέση µε την παρέµβαση στην κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα,- όπως επίσης και σε δύο κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις για το κράτος που αποτελεί το µείζον κέντρο εξουσίας, αλλά και να ερµηνεύσουµε το φαινόµενο της αποχής και πως συνδέεται αυτή δοµικά µε την οργάνωση των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων. Είναι κοινή συνισταµένη όλων των θεωρητικών ότι η πολιτική ταυτίζεται µε φαινόµενα δύναµης και εξουσίας. Οι εξουσιαστικές δοµές και πρακτικές είναι αυτές που συνθέτουν τη στόφα της πολιτικής. Κατά Βέµπερ: πολιτική είναι η επιδίωξη να συµµετέχει κάποιος στην άσκηση δύναµης ή να επηρεάσει την κατανοµή της δύναµης µεταξύ κρατών ή κοινωνικών οµάδων. Κατά Λάσγουελ: <<πολιτική είναι το ποιος παίρνει τι πότε και πως>>, δηλ. η πολιτική αφορά στις διαδικασίες µέσω των οποίων η κοινωνία κατανέµει πολύτιµους πόρους και αγαθά και κεντρικό ρόλο σ αυτό παίζουν οι σχέσεις δύναµης και εξουσίας µεταξύ των µελών του κοινωνικού συνόλου. Άρα η πολιτική προσδιορίζεται

8 σε στενή αλληλεξάρτηση µε τους κοινωνικούς όρους ύπαρξης του ατόµου και αντίστροφα. Κατά Μαρξ: οι άνθρωποι που συνάπτουν κοινωνικές σχέσεις δεν είναι απλά άτοµα, αλλά µέλη των κοινωνικών τάξεων και η πολιτική εποµένως αφορά στην διαιώνιση η την κυριαρχία µιας τάξης έναντι των υπολοίπων, οι οποίοι εντέλει αµφισβητούν το υπάρχον καθεστώς και στοχεύουν στην ανατροπή του, άρα η πολιτική προσλαµβάνει ταξική διάσταση ή χαρακτήρα. Όπως και να έχει όµως: η πολιτική αφορά στη δράση, τις σχέσεις και τους θεσµούς που έχουν σχέση µε την κατανοµή, τον τρόπο άσκησης της δύναµης, τους σκοπούς και τις συνέπειες άσκησης της δύναµης. Το πολιτικό είναι η πεµπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Άλλοι σε πιο στενή ερµηνεία, περιορίζουν το πολιτικό στη σφαίρα µόνο του δηµόσιου, δηλαδή στο κράτος και στην εξουσία που αυτό ασκεί, οπότε οι θεσµοί του, οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, οι κοινωνικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον επηρεασµό του και στον έλεγχο της κρατικής εξουσίας, συνιστούν την έννοια της πολιτικής. ΥΝΑΜΗ Αναφέρεται σε µια κοινωνική σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στην οποία ο Α µπορεί και επιβάλλει στον Β τη βούλησή του, τον εξαναγκάζει να κάνει κάτι, τον ωθεί επιτακτικά να υιοθετήσει ένα τρόπο συµπεριφοράς, ή κάποιες ιδέες ή αντιλήψεις. Εποµένως, η άσκηση δύναµης αποτελεί µια σκόπιµη και συνειδητή κοινωνική δράση, δηλ. µια πράξη µε κίνητρα, σκοπούς, προθέσεις, καθώς και µια πράξη επιβολής, στο βαθµό που ένας ή περισσότεροι υποτάσσονται στη βούληση ή τις επιθυµίες κάποιου. Μορφές δύναµης: οικονοµική, πολιτική, ιδεολογική(θρησκεία, Εκ/ση, Μ.ΜΕ) ΕΞΟΥΣΙΑ Αποτελεί θεσµοποιηµένη δύναµη που ασκείται από άτοµα λόγω της θέσης που κατέχουν εντός ενός θεσµού. Οι εξουσιαστικές σχέσεις είναι πάντα ιεραρχικές στηρίζονται σε κανόνες που καθορίζουν τη σχέση εξουσιαστή/εξουσιαζόµενου,

9 σχέση ανώτερο/κατώτερου. Η εξουσία υποδηλώνει ένα µίνιµουµ οικειοθελούς συµµόρφωσης και στηρίζεται στην «πίστη στη νοµιµότητά της». Εδώ η λέξη κλειδί είναι η υπακοή σε µια εντολή, ενώ στη δύναµη η επιβολή της θέλησης παρά την υφιστάµενη αντίρρηση. Μορφές νόµιµης εξουσίας: Η παραδοσιακή, εκφράζει ή συµβολίζει την παράδοση, επικυρώνεται από το εθιµικό δίκαιο, συνίσταται από εξουσιαστικές σχέσεις που υπάρχουν ανέκαθεν, που έχουν τη ρίζα τους βαθιά στο παρελθόν, όπως η πατριαρχική εξουσία. Η χαρισµατική που θεµελιώνεται στο χάρισµα, στο νέο, που εκφράζει ή συµβολίζει ένας ηγέτης. Η νοµική-ορθολογική εξουσία που ασκείται από κοινού συµφωνηµένους, απρόσωπους και τυπικούς κανόνες(νόµους, διατάξεις, συµβάσεις, καταστατικά). Οι κανόνες αυτοί είναι ορθολογικοί, επειδή στηρίζονται στη γνώση. Η νοµική ορθολογική εξουσία στηρίζει τη νοµιµότητά της στην εγκυρότητά της, δηλ. στο γεγονός ότι η άσκησή της ρυθµίζεται από συναινετικούς κανόνες και στην ορθολογικότητά της ή αποτελεσµατικότητά της υπό την έννοια ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

10 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ) Η κλασσική φιλελεύθερη θεώρηση τοποθετεί το άτοµο στο ιστορικό προσκήνιο, αφού το αντιλαµβάνεται ως πρωταγωνιστή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Θεµελιώδης αρχή είναι ότι η κοινωνική συµβίωση σπαράσσεται από διαµάχες και συγκρούσεις όταν τα άτοµα αφήνονται να λειτουργούν ελεύθερα σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανάγκες, επειδή οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως ιδιοτελείς και ακόρεστοι στις επιδιώξεις και τις επιθυµίες τους. Αυτή είναι η λεγόµενη φυσική κατάσταση (Χοµπς-Λεβιάθαν), όπου οι άνθρωποι επιδιώκουν εντονότερες ηδονές(χοµπς, Μπενθαµ, Μιλλ). Άλλοι πάλι, (Λοκ) υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι έλλογα όντα και κοινωνικά που επιθυµούν όµως µια εκ των άνω καθοδήγηση και κοινωνικό έλεγχο. Εξαιτίας αυτής της φυσικής κατάστασης είναι αναγκαία η συγκρότηση και λειτουργία ενός θεσµικού σώµατος ή οργάνου, του Κράτους που να χαλιναγωγεί τα πάθη και τις αδυναµίες και να επιβάλλει την κοινωνική γαλήνη κα τάξη. Η φιλελεύθερη πολιτική κοινωνιολογία αυτονοµεί το πολιτικό από άλλα πεδία όπως την οικονοµία και την ταξική δοµή και βλέπει το κράτος ως πλέγµα θεσµών, ως ουδέτερη οντότητα που βρίσκεται απάνω από τις κοινωνικές διενέξεις και συγκρούσεις των ατόµων προωθώντας το κοινό δηµόσιο συµφέρον. Αυτή η αυτονοµία κατοχυρώνεται από το µονοπώλιο άσκησης φυσικής βίας στο οποίο στηρίζεται η εξουσία του και από τους κανόνες δικαίου (Σύνταγµα, νόµοι) που διέπουν τη λειτουργία του, τη συγκέντρωση των µέσων διοίκησης στους κρατικούς αξιωµατούχους και τη χρηµατοδότηση του κράτους από τη φορολογία. Οι θεωρητικοί των ελίτ υποστηρίζουν ότι ικανότητες και η γνώση είναι προνόµιο µιας µικρής πλειοψηφίας που µπορεί να στελεχώσει την κυβερνητική ελίτ για τη διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας. Οι πλουραλιστές βλέπουν την κοινωνία ως ένα σύνολο από πολλές οµάδες συµφερόντων που ανταγωνίζονται για την υλοποίηση αντιθετικών στόχων. Η συνύπαρξη και ο ανταγωνισµός φέρνει στην εξουσία πολλές ελίτ, οπότε το κράτος είναι ένα αµερόληπτο κέντρο εξουσίας που επιβάλλει συµβιβασµούς εξασφαλίζοντας την κοινωνική συναίνεση.

11 Αυτές οι αντιλήψεις κυριάρχησαν µέχρι την απαξίωση της πολιτικής οπότε ο όρος civil society εµφανίζεται, για να δείξει τη δυνατότητα αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης της κοινωνίας από την ύπαρξη πολλών µη κυβερνητικών θεσµών που εµποδίζουν το κράτος να κυριαρχήσει και να εξατοµικεύσει την υπόλοιπη κοινωνία. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ(ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ) Τ άτοµα δεν είναι αυθύπαρκτες µονάδες ή οντότητες, αλλά συνάπτουν κοινωνικές σχέσεις αλληλεξάρτησης σε δοσµένες ιστορικές συνθήκες που εντέλει κάνουν το άτοµο κατανοητό ως κοινωνικό και ιστορικό φαινόµενο. Επιπλέον, η Μ.Θ προτείνει µια υλιστική θεώρηση της κοινωνίας, σύµφωνα µε την οποία η κοινωνική οργάνωση της παραγωγής καθορίζει τη δοµή και το περιεχόµενο των υπόλοιπων κοινωνικών σχέσεων, δια µέσου των οποίων διαµορφώνεται η προσωπικότητα και η συµπεριφορά, αλλά και µια διαλεκτική σχέση που το πολιτικό εποικοδόµηµα δεν γίνεται αντιληπτό ως απλή αντανάκλαση της βάσης, αλλά είναι ενεργητικός παράγοντας του ιστορικού γίγνεσθαι. Κατά συνέπεια, πηγή των κοινωνικών συγκρούσεων είναι η ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, οι κοινωνικές σχέσεις που θεµελιώνονται στη διάκριση µεταξύ ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής και µη ιδιοκτησίας. Επίσης λόγω της εµπορευµατοποίησης της κοινωνίας και του ατοµικού συµφέροντος και κέρδους που φέρνουν σε αντίθεση το άτοµο µε την κοινωνία. Αυτές οι κοινωνικές αντιθέσεις και ο ασυµφιλίωτος χαρακτήρας καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη και τη λειτουργία του κατασταλτικού κράτους. Η θεσµοθετηµένη χρήση βίας είναι κοινωνικά επιβεβληµένη για να επιβληθεί ένα πλασµατικό συµφέρον ως κοινό. Συµπερασµατικά, το Κράτος γίνεται αντιληπτό ως µια εξωοικονοµική δύναµη που ικανοποιεί το κοινό συµφέρον της αστικής τάξης, εδραιώνοντας την κυριαρχία του κεφαλαίου και τη διατήρηση της καπιταλιστικής οργάνωσης ης κοινωνίας.

12 ΠΟΙΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η Φ.Θ προσεγγίζει την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας υπό το πρίσµα της ατοµικιστικής αντίληψης, δηλαδή ως αποτέλεσµα της συνειδητής και σκόπιµης δράσης των ατόµων που συγκροτούν το πολιτικό σώµα, το λαό, καθιστώντας την συνώνυµη µε την άµεση ή έµµεση άσκηση της εξουσίας. Ο λαός είναι κυρίαρχος στο βαθµό που όλα τ άτοµα συµµετέχουν στην πολιτική εξουσία ή εκπροσωπούνται σ αυτή διαµορφώνοντας ή επηρεάζοντας τις αποφάσεις τις. Στα πλαίσια του κράτους δικαίου και του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος όλοι οι πολίτες είναι ίσοι και ελεύθεροι, ενώ τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν, τ ατοµικά (ελευθερία προσώπου, σκέψης, λόγου) και τα πολιτικά, (εκλέγειν και εκλέγεσθαι)τους παρέχουν πλήρη πρόσβαση και έλεγχο στην εξουσία. Επίσης, επειδή η σύγχρονη νοµική-ορθολογική εξουσία είναι έγκυρη και αποτελεσµατική, καθιστά τον λαό κυρίαρχο µε την έννοια ότι αυτοί που τον κυβερνούν, εκλέγονται και λειτουργούν µε όσα υπαγορεύουν οι κανόνες δικαίου. Ακόµα, η ύπαρξη πολλών και αντισταθµιζόµενων πολιτικών ηγετών ή οµάδων αποτελεί ικανή συνθήκη για την εκπροσώπηση της σιωπηρής πλειοψηφίας και για την υλοποίηση του κοινού συµφέροντος. Η Μ.Θ υποστηρίζει ότι οι καπιταλιστές είναι εκείνοι που άρχουν την κοινωνία εκείνοι που κατέχουν πραγµατικά τη δύναµη. Το πολιτικό σύστηµα στις σύγχρονες κοινωνίες παρουσιάζει µια εγγενή µεροληπτικότητα υπό την έννοια ότι αυτή είναι ταξική. Η ταξικότητα των εξουσιαστικών θεσµών είναι δοµική, έχει ρίζες στις κοινωνικές συνθήκες και δεν απορρέει από τις προθέσεις ή τα κίνητρα ή τις επιδιώξεις αυτών που στελεχώνουν τους θεσµούς. Η κεφαλαιοκρατική οργάνωση της οικονοµίας θέτει σαφή όρια,προδιαγράφει τα πλαίσια στα οποία κινούνται οι αποφάσεις των κρατικών αξιωµατούχων ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους. Το κεφάλαιο αποτελεί το γενετικό υλικό της αστικής κοινωνίας, διότι η ανάπτυξη και η κερδοφορία είναι προϋπόθεση για αναπαραγωγή του κεφαλαίου και για κοινωνική ευηµερία, οµαλότητα, ευταξία.

13 Οι αποφάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Οι κανόνες του πολιτικού παιγνιδιού εµφανίζουν µια εγγενή ταξική µεροληπτικότητα. Το γεγονός ότι ισχύει η δηµοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, βγάζει έξω από την ατζέντα ζητήµατα που δεν απασχολούν, δεν εκφράζουν την κοινή γνώµη ή είναι ζητήµατα του κοινωνικού περιθωρίου. Η αρχή της ισονοµίας εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση άνισων µεταξύ τους περιπτώσεων, αναπαράγοντας την κοινωνική ανισότητα. Η πολιτική κουλτούρα της αστικής κοινωνίας θεµελιώνεται πάνω στην κεντρική ιδέα, ότι το κράτος δεν είναι φορέας της νόµιµης άσκησης φυσικής βίας, αλλά ανεξάρτητη δηµόσια αρχή, υπηρέτης του λαού. Οι γνώσεις και η πληροφόρηση είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την εξουσία. Η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση δεν είναι ουδέτερη, αποτελεί µια πνευµατική κατασκευή, ένα συγκεκριµένο τρόπο θέασης του κόσµου, που νοµιµοποιεί τους ειδικούς της γνώσης ως αυθεντίες. Πέρα από τους δοµικούς καταναγκασµούς υπάρχει σκόπιµη και συνειδητή ταξική δράση που εκδηλώνεται σε πολλά κοινωνικά πεδία µε την έννοια, κυβέρνηση και κρατικός µηχανισµός αποτελούν τον προνοµιούχο τόπο κινητοποίησης των φορέων του κεφαλαίου.

14 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πριν οργανωθεί το κράτος σε ένα σύνολο εξουσιαστικών θεσµών και πρακτικών ήταν ένας άµορφος οργανισµός χωρίς διακριτή συγκρότηση σε επιµέρους πεδία, όπως της πολιτικής, της οικονοµίας, της θρησκείας. Έτσι, η εξουσία ασκείτο ιδιαίτερα στην εποχή της φεουδαρχίας από πολλούς φορείς, όπως τον τοπικό ηγεµόνα, τους ευγενείς, την εκκλησία, τις συντεχνίες. Από τον 17 ο αιώνα στη υτική Ευρώπη στην αρχή και στη συνέχεια αλλού, γίνεται ένα πλέγµα θεσµών που αποτελεί προοδευτικά τη δηµόσια σφαίρα η οποία διαχωρίζεται από την ιδιωτική σφαίρα τη λεγόµενη civil society ή κοινωνία των ιδιωτών. Η ιδιωτική σφαίρα συγκροτείται από τις σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι ιδιωτικά δηλαδή εθελοντικά, ως ελεύθερα άτοµα, ενώ η δηµόσια σφαίρα από τις υποθέσεις που αφορούν στα κοινά, δηλαδή τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου τα οποία ρυθµίζονται από τις αποφάσεις και τον έλεγχο της κρατικής εξουσίας. Αυτό σηµαίνει ότι για πρώτη φορά: 1)η φυσική βία απαγορεύεται στην ιδιωτική σφαίρα της κοινωνικής ζωής, ενώ αποτελεί δικαίωµα των κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους. 2) το κράτος συγκροτείται ως ξεχωριστός θεσµός και τυπικά δεν ανήκει σε καµία κοινωνική δύναµη. 3) κάθε µέλος της κοινωνίας αποκτά δύο ιδιότητες, του ιδιώτη, όπου δρα σύµφωνα µε το ατοµικό συµφέρον και του πολίτη όπου δρα σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον. 4) µε την ιδιότητα του πολίτη όλοι είναι ίσοι και ελεύθεροι απέναντι στο κράτος, του οποίου η εξουσία ασκείται νόµιµα βάσει κανόνων δικαίου που εκφράζουν τη συλλογική βούληση των πολιτών. Η απονοµή της ιδιότητας του πολίτη ήταν απόρροια της απαίτησης για εύρυθµη και ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, πράγµα που σηµαίνει ότι οι οικονοµικές συναλλαγές των ατόµων έπρεπε να είναι ελεύθερες από κάθε καταναγκασµό ή εµπόδιο στην επιλογή της γεωγραφικής έδρας, του είδους και της µορφής των οικονοµικών δραστηριοτήτων, όσο και της τιµής των προϊόντων βάσει του νόµου προσφοράς και ζήτησης. Το κράτος µεταχειρίζεται τα µέλη της κοινωνίας ως πολίτες, ως νοµικά ίσα υποκείµενα, διότι µόνο έτσι κατοχυρώνεται η τυπική ελευθερία και ισότητα που είναι προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς καθώς και το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και της εργασίας.

15 Η απονοµή της ιδιότητας του πολίτη περιλαµβάνει τρία στοιχεία. Το ατοµικό συνθέτει τα δικαιώµατα που αφορούν στην ελευθερία του ατόµου, όπως προσωπική ελευθερία, ελευθερία έκφρασης, σκέψης πίστης, το δικαίωµα της ιδιοκτησίας. Το πολιτικό αφορά στο δικαίωµα της συµµετοχής της άσκησης πολιτικής δύναµης ως µέλος σώµατος που έχει πολιτική εξουσίας ή ως εκλογέας. Το κοινωνικό αφορά στο δικαίωµα για την εξασφάλιση οικονοµικής ευηµερίας και ασφάλειας και συµµετοχής στην κοινωνική κληρονοµιά. Τέλος, το κράτος διακρίνεται πέρα από την µονοπωλιακή χρήση βίας για την ανάπτυξη της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, ως σφαίρα διαµεσολάβησης ανάµεσα στο κράτος και την κοινωνία των ιδιωτών. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ KAI ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ Για τη φιλελεύθερη πολιτική κοινωνιολογία (πλουραλιστές και θεωρία των ελίτ) η αποχή είναι αναπόδραστο πολιτικό φαινόµενο. Αφετηρία των δύο θεωρητικών ρευµάτων αποτελεί η παραδοχή ότι δεν βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι στο ίδιο επίπεδο, από πλευράς πολιτικού ενδιαφέροντος, ενηµέρωσης και ικανοτήτων. Ο Σουµπέτερ δικαιολογεί το φαινόµενο της αποχής, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι κυριαρχούνται από άλλογα, παρορµητικά στοιχεία, όταν δρουν έξω από γνώριµους χώρους, (οικογένεια, γειτονιά, φίλοι) όπως στο χώρο της πολιτικής. Έτσι θεωρεί ότι η δηµοκρατία είναι µία µέθοδος, ένας διακανονισµός για τη λήψη αποφάσεων και δίνει ορισµό για τη δηµοκρατία, σύµφωνα µε τον οποίο οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία απλά να δεχτούν ή να απορρίψουν αυτούς που θα τους κυβερνήσουν. Οι πλουραλιστές µάλιστα ενδιαφέρονται για τις ανάγκες του πολιτικού συστήµατος και όχι των ατόµων, δεν τους απασχολεί η ανάπτυξη ή αυτοπραγµάτωση των ατόµων µέσω της συµµετοχής. Σύµφωνα µε έρευνες, οι πολιτικές αποφάσεις και οι επιλογές των ατόµων, είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία, δεν στηρίζονται σε ορθολογικά κριτήρια, αλλά

16 µε βάση το τι πιστεύουν ή τι κάνουν οι σηµαντικοί άλλοι, όπως φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι ή οι οµάδες αναφοράς. Επιπλέον οι σύγχρονοι πολίτες χαρακτηρίζονται από αστάθεια, αντιφατικότητα και ανακολουθία. Αυτή η απάθεια είναι λειτουργική για το πολιτικό σύστηµα, το κάνει πιο αποτελεσµατικό, επειδή ευτυχώς για το σύστηµα οι απαθείς δεν εξασκούν τη δύναµή τους. Ευτυχώς για το σύστηµα που οι ψηφοφόροι είναι έτσι κατανεµηµένοι, ώστε να υπάρχει ισορροπία µεταξύ συµµετοχής και απάθειας, προόδου και συντηρητισµού. Αυτοί µάλιστα που αλλάζουν πολιτικές προτιµήσεις µε ευκολία κάνουν το σύστηµα λιγότερο άκαµπτο, προσαρµόσιµο στις διάφορες εθνικές και διεθνείς συνθήκες. Μεταπολεµικές έρευνες και κοινωνικο-ψυχολογικές αναλύσεις της προσωπικότητας, δείχνουν ότι ο λαός διακατέχεται από ρητές ή λανθάνουσες αντιδηµοκρατικές τάσεις και αξίες, εποµένως η πολιτική απάθεια είναι η ασπίδα που προστατεύει τους πολίτες από δηµαγωγούς ή ολοκληρωτικά πολιτικά κινήµατα και το δηµοκρατικό πολίτευµα από τη µετατροπή του σε οχλοκρατία ή τυραννία των µαζών. Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Η πολιτική αποχή ή παθητικότητα λειτουργεί ως τσιµέντο που θεµελιώνει το πολιτικό οικοδόµηµα, επειδή η έλλειψη ενδιαφέροντος για την πολιτική εκφράζει έστω και σιωπηρά ικανοποίηση µε την υφιστάµενη τάξη πραγµάτων. Οι πολίτες επιλέγουν το ρόλο της σιωπηρής πλειοψηφίας, επειδή θεωρούν ότι το πολιτικό σύστηµα σε γενικές γραµµές καλύπτει και ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις τους ή επειδή έχουν πειστεί ότι δεν είναι εφικτό κάποιο άλλο κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα. Είναι βέβαιο πάντως ότι αυτή η ικανοποίηση αναστέλλει κάθε επιθυµία για πολιτική κινητοποίηση. Αυτή η κοινωνική συναίνεση φαίνεται ότι εκφράζει τη συµφιλίωση των κοινωνικών αντιθέσεων και σηµατοδοτεί το τέλος των ταξικών αντιθέσεων. Πως προκύπτει όµως; Από την οικονοµική άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες, που έχει σαν αποτέλεσµα µια αισθητή σύγκλιση των υλικών όρων ζωής όλων των κοινωνικών στρωµάτων και τάξεων. Η διεύρυνση της αγοράς έγινε υπόθεση όλων κάτι που σηµαίνει την στενή σχέση αλληλεξάρτησης κεφαλαίου και εργασίας. Η ανάπτυξη και κερδοφορία των

17 επιχειρήσεων ταυτίστηκε µε το κοινό συµφέρον και είναι αποτέλεσµα της σχεδιοποιηµένης οικονοµίας του Φορντισµού. (ύψος ηµεροµισθίων µε την αύξηση της παραγωγικότητας). Η µαζική κατανάλωση έγινε το χαρακτηριστικό της κοινωνίας της αφθονίας πράγµα που οδήγησε στην κοινωνική ειρήνη. Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε έγινε καθοριστικός, επειδή µε την προβολή νέων προτύπων ζωής και κατανάλωσης χειραγώγησε το µυαλό των ανθρώπων προς την δηµιουργία ετεροκατευθυνόµενων, κοµφορµιστών. Μέσω της διαφήµισης, η οποία πείθει ότι αν αγοράσεις ένα προϊόν αγοράζεις συγχρόνως αυτό που λείπει από την προσωπικότητα ή την ψυχή σου. Μέσω της ψυχαγωγίας η οποία δίνει διέξοδο και φυγή από την σκληρή πραγµατικότητα προσφέροντας την αυταπάτη µιας συναρπαστικής ζωής. Κατά τον Φουκώ ο έλεγχος του κοινωνικού σώµατος δεν είναι µόνο αρµοδιότητα του Κράτους, αλλά ανήκει σε οποιασδήποτε µορφής εξουσία που ασκείται από ορισµένους θεσµούς που αφορούν στη γνώση, στην πρόνοια, και µέριµνα του πληθυσµού. Τέλος, η όποια παθητικότητα ως έκφραση της συναίνεσης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά πίστη στη δηµοκρατική ισότητα όλων των πολιτών, δηλαδή άρνηση να πιστέψουν στην ύπαρξη της όποιας άρχουσας τάξης. Εν ολίγοις οι ιστορικά διαµορφωµένες εξουσιαστικές πρακτικές, διαµορφώνουν ατοµικές και συλλογικές ταυτότητες που εκφράζουν ένα κυρίαρχο σχήµα σκέψης και συµπεριφοράς, την κοσµοαντίληψη και τον τρόπο ζωής µιας τάξης που διαχέεται στην κοινωνία ως ολότητα, διεισδύοντας στα εσώτερα της προσωπικότητας των ατόµων. Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Είναι γεγονός πως η ταξική θέση ενός ατόµου στις σηµερινές πολυπολιτισµικές κοινωνίες δεν είναι µοναδικός παράγοντας, αλλά οπωσδήποτε καθοριστικός της κοινωνικής ταυτότητας και δράσης του ατόµου, αφού µπορεί να οριοθετεί άλλες παραµέτρους της κοινωνικής του ύπαρξης, π.χ φύλο ή φυλή. 1) Σύµφωνα µε έρευνες, η πολιτική συµµετοχή είναι συνυφασµένη µε την κοινωνική θέση του ατόµου. Όσο πιο ψηλά είναι στην ιεραρχία κάποιος,

18 (επάγγελµα, µορφωτικό επίπεδο, κοινωνικό κύρος) έχει υψηλό βαθµό πολιτικής συµµετοχής. 2) Οι οικονοµικοί πόροι, η ενέργεια και ο χρόνος είναι απαραίτητα για την πολιτική ενεργοποίηση του ατόµου. 3)Η επιθυµία για παρέµβαση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Η πολιτική αυτοπεποίθηση και η αίσθηση αποτελεσµατικότητας είναι ευθέως ανάλογα µε το εισόδηµα, το κοινωνικό κύρος, και το µορφωτικό επίπεδο του ατόµου. 4)η επιθυµία διαµορφώνεται ακόµα από το επικοινωνιακό έλλειµµα στον τοµέα των δηµοσίων υποθέσεων. Η πλειοψηφία δεν κατανοεί τα πολύπλοκα ζητήµατα της πολιτικής που απαιτούν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, και αυτή η αδυναµία κατανόησης επιτείνεται από τον τρόπο που τα παρουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του δηµόσιου βίου, αλλά και από τον κουραστικό και ανιαρό τρόπο που τα παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε. Η αµερόληπτη αλλά τελικά ισοπεδωτική παρουσίαση πλήθους αντιφατικών απόψεων, µετατρέπει την ενηµέρωση σε ψυχαγωγικό θέαµα και καταιγισµό πληροφοριών κάνοντας τους πολίτες, απληροφόρητους ή παραπληροφορηµένους. Τα Μ.Μ.Ε επίσης λειτουργούν µε την παραδοχή ότι ο µέσος αναγνώστης στερείται πολιτικής ή πνευµατικής ανησυχίας, ενδιαφέροντος αλλά και ικανοτήτων. Τα µέσα διαµορφώνουν το πεδίο συζήτησης αλλά και της ατζέντας προκειµένου οι ειδικοί να πάρουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για τις αποφάσεις τους. Συµπερασµατικά, οι κανόνες και οι όροι συµµετοχής στην πολιτική είναι ταξικά µεροληπτικοί, επειδή διευκολύνουν την πολιτική δράση ατόµων µεσοαστικής και µεγαλοαστικής προέλευσης. ) Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η σύγκλιση στις ιδεολογικές θέσεις και τα προγράµµατα των κοµµάτων, όσον αφορά στην ικανοποίηση ίδιων αιτηµάτων (οικονοµική εξασφάλιση και οικονοµική ευηµερία), υποχρέωσε τα κόµµατα να γίνουν πολυσυλλεκτικά, συγκεντρώνοντας οπαδούς και ψηφοφόρους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Κατά συνέπεια η άµβλυνση της κοινωνικής πόλωσης οδήγησε σε άµβλυνση της

19 πολιτικής πόλωσης µε κύρια χαρακτηριστικό της την επικάλυψη των πεποιθήσεων, των προγραµµάτων και των ψηφοφόρων. Η υιοθέτηση µεθόδων πολιτικού µάρκετινγκ προκειµένου να πουλήσουν τα κόµµατα στο αγοραστικό κοινό τα δικά τους προϊόντα, τα οδήγησε στην απώλεια του πολιτικού τους χαρακτήρα, αλλά και στον ανταγωνισµό για την προώθηση ταυτόσηµων εµπορευµάτων. Η ταύτιση της πολιτικής µε το εµπόρευµα λόγω της συµβολής των επικοινωνιολόγων, µετέτρεψε την πολιτική και ιδιαίτερα τις εκλογές σε µέθοδο, που απλά πιστοποιεί τη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. Η πολιτική έχασε την αξιοπιστία της εξαιτίας του κρατισµού, δηλαδή του ελέγχου της κρατικής γραφειοκρατίας σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, πράγµα που είχε ως συνέπεια την διαφθορά και την εσκεµµένη κατάχρηση δηµοσίων πόρων. Τα επιχειρηµατικά συµφέροντα µε τις ιδιοτελείς επιδιώξεις των κρατικών αξιωµατούχων σε συνδυασµό µε την κατάχρηση εξουσίας και το κυνήγι του προσωπικού κέρδους δηµιούργησαν µια συστηµική πολιτική διαφθορά. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.Γ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, , ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ Βιριλιό.Π, (2000), Η πληροφορική βόµβα, µτφρ.τοµανάς.β, Αθήνα, Νησίδες. Bernstein. B, (1991), Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, µτφρ. Σολοµών. Ι, Αθήνα, Β Έκδ., Αλεξάνδρεια. Bonefeld.W,Holloway.J.,(Επιµ.),(1993), Μεταφορντισµός και κοινωνική µορφή, µτφρ.αντωνίου. Γ, Αθήνα, Εξάντας. Γράβαρης., Παπαδάκης. Ν, (2005), Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική, µεταξύ κράτους και αγοράς, Αθήνα, Σαββάλας. Kraus, Adorno, κ.ά.,(1991), Η κουλτούρα των µέσων. Μαζική κοινωνία και πολιτιστική βιοµηχανία, µτφρ. Λυκιαρδοπούλου. Α, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. Kurt. L, (1990), Πολιτική Κοινωνιολογία, Μτφρ. Κοκαβέσης. Φ, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής. Lippmann.W, (1988), Κοινή γνώµη, µτφρ. Καραγιάννης. Γ, Αθήνα, Κάλβος. Ναξάκης. Χ, (1995), Καραµπελιάς. Γ, (Επιµ). Οι βιοµηχανίες της γνώσης και της πληροφορίας, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις.

20 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ.Α, Εισαγωγή στην οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, Πατάκης, 2004 MIZES.LV,Η οικονοµική της ελευθερίας, µτφρ. Λοβέρδος. Γ, ελληνική ευρωεκδοτική, Αθήνα, 1984 Ναξάκης.Χ, Χλέτσος.Μ., (Επιµ).(2008), Το µέλλον της εργασίας, Αθήνα, Β Έκδ. Πατάκης. Rifkin. J, (1996), Το τέλος της εργασίας και το µέλλον της, µτφρ. Κοβαλένκο. Γ, Αθήνα, Νέα Σύνορα-Λιβάνης. Ρόµπινς. Κ, Ουέµπστερ. Φ., (2002), Η εποχή του τεχνοπολιτισµού, από την κοινωνία της πληροφορίας στην εικονική ζωή, µτφρ.μεταξά.κ, Αθήνα, Καστανιώτης. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙ ΟΥ. Μ, Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Gutenberg, Αθήνα,2004. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙ ΟΥ. Μ, ΤΟ φαινόµενο της γραφειοκρατίας,, Gutenberg, Αθήνα, 2003 Stonier. T, (1987), Ο πλούτος των πληροφοριών, το προφίλ της µεταβιοµηχανικής οικονοµίας, µτφρ. Νικηφόρου. Τ, Θεσσαλονίκη, Αγροτικές συνεταιριστικές εκδόσεις. Τόφλερ. Ά, (1982), Το τρίτο κύµα, µτφρ. Μπαρζτινόπουλος. Ερ, Αθήνα, Κάκτος. Bell. D, (1976), The coming of post industrial sosiety, New York, Basic Books. Bohme. G, & N. Stehr., (1986), (ed.), The knowledge sosiety, Dordrecht, (Holland), D.Reidel Publishing Company. Carnoy.M, Castells. M, Cohen. S.S, Cardoso.H.F., (1993), The new global economy in the information age, The pennsylvania state university. Castells. M, (1996), The rise of the network sosiety, vol. 1, Oxford, Blacwell. Naisbitt. J, (1984), Megatrends: ten new directions transforming our lives, London, Futura. Drucker.F. P, (1993), Post Capitalist Sosiety, New York, HarperBusiness Friedman. M, Friedman. R., Free to choose, Penguin, Friedman.M, Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Kumar. K, (1995), From post- industrial to post modern society, Massachusetts, Blacwell. Stehr. N, (1994), Knowledge societies, London, California, New Delhi, Sage. Lyon, D. (1988), The Information society, issues and illusion, Cambridge, Polity Press. Webster. F, (1995),Theories of the information society, London and New York, Routledge. Forester. T, (1984), The microelectronics revolution, Oxford, Basil Blackwell.

21

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

23/11/14. 20 ος αιώνας. } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 20 ος αιώνας } Φορντισµός (Henry Ford) } Τεϋλορισµός (Fredrich Taylor) } επιστηµονική διοίκηση της εργασίας 1 Taylor F. (1911) The Principles of Scientific Management. επιστηµονική διοίκηση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Έννοια και ορισμοί Έννοια Διαδικασία κρίσης ή μέτρησης μια αξίας Ορισμοί Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, η ανθρωπιά διαθέτει σήμερα «ανταλλακτική αξία», παρότι ως έννοια αναφέρεται στη βοήθεια που κάποιος προσφέρει στο συνάνθρωπο. Παλαιότερα, εύχρηστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 93 Μαθησιακή προσέγγιση της Βιβλιοθηκονομικής Εκπαίδευσης Βαρβάρα Ι. Μαρούλη Η θέση κάθε ατόμου στην αυριανή κοινωνία θα καθορίζεται κυρίως από τη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα