ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)"

Transcript

1 ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος 1 Οδηγίες ενεργειών 1.1 Όροι, Ακρωνύμια, Ορισμοί 1.2 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 1.3 Περαιτέρω βιβλιογραφία 1.4 Εφαρμογή Πινάκων Κινδύνου και Καταλόγων Ελέγχου Εγκαταστάσεων 1.5 Στάδια σύνταξης του ΣΑΥ 1.6 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 2 Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση του εργοταξίου 2.1 Χρονοδιάγραμμα 2.2 Σχέδιο διαδοχής κατασκευαστικών εργασιών 2.3 Σχέδιο περιοχής μαζί με πληροφορίες για το εργοτάξιο 2.4 Κανόνες εργοταξίου 2.5 Ειδικά σχέδια και μελέτες 3 Κατάλογος ελέγχου οργάνωσης εργοταξιακών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού 3.1 Απαιτούμενες εγκαταστάσεις - Γενικά 3.2 Απαιτούμενες εγκαταστάσεις σε περίπτωση μολυσμένου εδάφους 3.3 Απαιτούμενες εγκαταστάσεις σε περίπτωση κατεδάφισης, αποκατάστασης & συντήρησης (υλικά με αμίαντο) 4 Πίνακες κινδύνων αναφορικά με τις δραστηριότητες 4.1 Προκαταρκτικές εργασίες 4.2 Κατεδαφίσεις 4.3 Χωματουργικά 4.4 Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, Οπτοπλινθοδομές και Εγκαταστάσεις 4.5 Επένδυση Τοίχων Και Δαπέδων, Στεγάσεις, Συναρμολογήσεις (ξυλουργικές ερ γασίες) 4.6 Συναρμολογήσεις (μεταλλουργικές εργασίες) 4.7 Επιχρίσματα, Μονώσεις και συντήρηση κτιρίων 4.8 Χρωματισμοί, Υαλοπίνακες 4.9 Επένδυση τοίχων και δαπέδων 5 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ΣΑΥ (παραδείγματα) Παράρτημα 1: Οικοδομικά έργα: Κτίριο κατοικιών και γραφείων Παράρτημα 2: Έργα πολιτικής μηχανικής: γεφυροποιία 2

3 Πρόλογος Ανά την Ευρώπη, τα εργοτάξια είναι οι πλέον επικίνδυνοι χώροι εργασίας, με υψηλό ποσοστό ατυχημάτων που η αιτία τους μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στην φάση του σχεδιασμού των έργων. Φαίνεται ότι, τα μέσα και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στη εργασία, συχνά: δεν συλλαμβάνονται κατά τον σχεδιασμό ή δεν προγραμματίζονται και σχεδιάζονται με τρόπο που να λειτουργούν αποτελεσματικά, δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και τα έγγραφα των προσφορών με την έμφαση που απαιτείται, δεν προβλέπονται στα συμβόλαια ανάθεσης της κατασκευής με επάρκεια και δεν είναι διαθέσιμα, την κατάλληλη στιγμή, σε επαρκείς ποσότητες ή με την προδιαγεγραμμένη ποιότητα. Ακόμα, κάθε κατασκευαστικό έργο περιέχει ιδιαίτερους εγγενείς κινδύνους. Οι συνθήκες του εργοταξίου αλλάζουν συχνά, διαφορετικού είδους εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή σε χώρους που γειτνιάζουν ή σε διαφορετικά επίπεδα, έτσι, ώστε πολλά μέτρα και μέσα ασφάλειας να εξυπηρετούν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Σχεδιάζοντας τα μέτρα και τα μέσα ασφάλειας ήδη από τα αρχικά στάδια του προγραμματισμού και του σχεδιασμού του έργου και λαμβάνοντας αυτά υπόψη κατά την διαδικασία των προσφορών και τη προετοιμασία του εργοταξίου, ο κύριος του έργου μπορεί : να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για όλους που εμπλέκονται στην εκτέλεση του έργου, να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο που προκαλείται από το εργοτάξιο σε τρίτα πρόσωπα, να αποφύγει εμπλοκές στην διαδοχή των εργασιών και εξέλιξη του έργου, να βελτιώσει την ποιότητα των εργασιών που υλοποιούνται και τελικά, να μειώσει το κόστος, π.χ. με κοινόχρηστα μέσα ασφάλειας. Για τους παραπάνω λόγους, επελέγη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια νέα προσέγγιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια. Στις 24 Ιουνίου 1992, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θέσπισε μια ειδική οδηγία «...για την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» (92/57/ ΕΟΚ). Στην Κύπρο, η Οδηγία αυτή εναρμονίστηκε με τους κανονισμούς «Οι περί Ασφαλείας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002)». Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, ο κύριος του έργου πρέπει να ορίσει, ήδη από το στάδιο της μελέτης του έργου, έναν Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (ΣυνΑΥ) ως ειδικό εμπειρογνώμονα του έργου όταν προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες στο εργοτάξιο από περισσοτέρους του ενός εργολάβους ή υπεργολάβους. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου ή αν ακόμα προβλέπεται ότι κατά την πορεία της κατασκευής θα γίνουν εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους, όπως πτώση από 3

4 ύψος, καταπλάκωση, βύθιση σε άμμο ή λάσπη, υπόγειες χωματουργικές εργασίες, διαχείριση επικινδύνων ουσιών κλπ. ή όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση (εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που υπερβαίνει τις 30 ημέρες και απασχολεί ταυτόχρονα περισσότερους από 20 εργοδοτούμενους ή, όταν ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβεί τα 500 ημερομίσθια), ο κύριος του έργου πρέπει ακόμα να διασφαλίσει την σύνταξη ενός Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ). Το ΣΑΥ στοχεύει στην δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο του έργου πριν την έναρξη της λειτουργίας του. Κατά την φάση εκτέλεσης, ο ΣυνΑΥ παρακολουθεί την εφαρμογή του ΣΑΥ και το αναπροσαρμόζει ή το συμπληρώνει ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Επίσης καταρτίζεται ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως εργαλείο προγραμματισμού και πρόληψης για τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Το διάγραμμα ροής στο πιο κάτω Σχήμα 1 παρουσιάζει της απαιτήσεις των Κανονισμών ΚΔΠ 172/2002 για τα κατασκευαστικά έργα. Ανάδοχος Ο οδηγός αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία «Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - (DGUV) (Ομοσπονδία των Επαγγελματικών Συνδέσμων της Γερμανίας) και Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) (Επαγγελματικός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων του τομέα των Κατασκευών)» στα πλαίσια του προγράμματος «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών». Τη μετάφραση του οδηγού έκανε ο Συμεών Τζοβάνης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Την επιστημονική επιμέλεια του κειμένου είχαν η Θεώνη Κουκουλάκη, Υπ. Κέντρου Ασφάλειας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και ο Συμεών Τζοβάνης. 4

5 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1.1 ΟΡΟΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ Για καλύτερη κατανόηση, παρατίθενται οι ακόλουθοι όροι και ακρωνύμια με τους ορισμούς τους : ΤΚ ΣυνΑΥ ΣΑΥ ΦΑΥ ΑΥΕ ΚΔΠ ΤΕΕ Τεχνικές Προδιαγραφές Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας & Υγείας Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 172/2002) (Εναρμονιστικοί Κανονισμοί με την Οδηγία 92/57/ ΕΟΚ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Αρμόδια Αρχή 1.2 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Απαιτήσεις για ένα επαρκές και πρακτικά εφαρμόσιμο ΣΑΥ Το ΣΑΥ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις : Συντάσσεται κατά το στάδιο μελέτης και προετοιμασίας του έργου και να εφαρμόζεται κατά το στάδιο εκτέλεσής του σύμφωνα με την εξέλιξη και τις αλλαγές που τυχόν προκύψουν. Περιλαμβάνει τους κανόνες που εφαρμόζονται στο αντίστοιχο εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπ όψιν, τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Περιέχει συγκεκριμένα μέτρα για δραστηριότητες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους και εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του Παραρτήματος II των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ). Αυτές περιλαμβάνουν π.χ. εργασίες που θέτουν τους εργαζομένους σε κίνδυνο καταπλάκωσης, πτώσης από ύψος, ασφυξίας, σε χημικές ή βιολογικές ουσίες. Η δομή και το εύρος του ΣΑΥ επαφίεται στον συντάκτη του και καθορίζεται με βάση το μέγεθος και τη φύση του έργου. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στο εργοτάξιο, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ΣΑΥ είναι αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πρακτικές και συνοπτικές λύσεις για τον αποδοτικό σχεδιασμό ενός ΣΑΥ. 5

6 1.2.2 Περιεχόμενο και δομή του ΣΑΥ Το δείγμα ΣΑΥ που ακολουθεί, διαμορφώθηκε ως ένα (συνήθως χρησιμοποιούμενο μεγάλου μεγέθους) βοήθημα σχεδιασμού και διαχείρισης που δείχνει στον χρήστη με μια ματιά τα σημεία εστίασης και τις ιδιαιτερότητες του αντίστοιχου εργοταξίου σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Κατά συνέπεια, το ΣΑΥ εντάσσεται χωρίς πρόβλημα στο πλήθος των άλλων εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου - όπως το χρονοδιάγραμμα, ή το σχέδιο των εγκαταστάσεων / εξοπλισμού του εργοταξίου - και εξασφαλίζει την απαιτούμενη αποδοχή του από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη κατασκευή του έργου. Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται παραδείγματα ΣΑΥ. Το ΣΑΥ υποδιαιρείται σε τέσσερα μεγάλα μέρη όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2: στο αριστερό μέρος περιλαμβάνονται, ανά δραστηριότητα οι αναμενόμενοι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση του έργου και τα σχετικά μέτρα ΑΥΕ, το κεντρικό μέρος καλύπτεται από το σχέδιο διαδοχής των εργασιών, με τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρονική αλληλεξάρτηση των διαφόρων εργασιών, στο κάτω μέρος, προδιαγράφονται τα απαιτούμενα μέτρα και εγκαταστάσεις ασφάλειας όπως και η διάρκεια χρήσης τους ως αποτέλεσμα του συντονισμού των εργασιών και το δεξιό μέρος περιλαμβάνει : - πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας που αναφέρονται στη προκήρυξη και τα έγγραφα προσφορών του έργου και - στοιχεία Τεχνικών προδιαγραφών όπως και πληροφορίες για σχέδια ή οδηγίες που πρέπει ειδικά να ληφθούν υπόψη και πληροφορίες για κανονισμούς που αφορούν το έργο (νομοθεσία). 1.3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Για την σύνταξη του ΣΑΥ, πρέπει επιπρόσθετα να μελετηθούν και τα πιο κάτω έγγραφα: Οι κανονισμοί «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002)». Η Κυπριακή νομοθεσία για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Κατασκευαστικά Έργα του ΤΕΕ Ο Οδηγός για τις Συμβάσεις στο τομέα των Κατασκευών του ΤΕΕ 6

7 1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Κεφάλαιο 3 περιέχει καταλόγους ελέγχων για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εργοταξίου, που θα μπορούσαν να αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Αρχικά αναφέρονται οι γενικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις εργοταξίου καθώς και δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες όπως είναι η εργασία σε μολυσμένο έδαφος ή εργασίες κατεδάφισης, αποκατάστασης & συντήρησης υλικών με αμίαντο. Το Κεφάλαιο 4, περιέχει βοηθητικούς πίνακες κινδύνων και μέτρων ΑΥΕ ανά δραστηριότητα για τη συμπλήρωση του ΣΑΥ. Εδώ παρουσιάζονται οι τυπικοί κυρίως κίνδυνοι ορισμένων δραστηριοτήτων. Όπου οι κίνδυνοι είναι παρόμοιοι παρουσιάζονται πίνακες για παραπάνω από μία δραστηριότητες (π.χ. Πίνακας κινδύνων για τις δραστηριότητες: Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ο- πτοπλινθοδομές και εγκαταστάσεις). Οι πίνακες κινδύνων προσφέρουν πρακτικές λύσεις για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που εντοπίζονται. Οι πίνακες κινδύνων δεν είναι εξαντλητικοί και εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει πιο αναλυτικές πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνων ανά δραστηριότητα στα καθοδηγητικά πρότυπα εκτίμησης κινδύνου που περιέχονται στον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα κατασκευαστικά έργα του ΤΕΕ. 1.5 ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΑΥ Το ΣΑΥ διαμορφώνεται σε πέντε στάδια (βλέπε σχ. 3): 1. Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων (άδεια μελέτης, περιγραφή του έργου, στοιχεία επι μέρους μελετών, π.χ στατικής μελέτης, σχέδια κ.λπ.) όπως και εκτίμηση των κινδύνων, ανά δραστηριότητα, με τη βοήθεια αυτού του οδηγού. 2. Ενσωμάτωση στο ΣΑΥ του προγράμματος εργασιών και του σχεδίου διαδοχής των εργασιών. 3. Συνεκτίμηση των αμοιβαίων κινδύνων που προκύπτουν από χωρική και χρονική αλληλοκάλυψη ή διαδοχή εργασιών. 4. Συντονισμός των απαιτούμενων μέτρων και εγκαταστάσεων ασφάλειας, λαμβάνοντας υπ όψιν το σχέδιο διαδοχής των εργασιών. 5. Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν στα κείμενα προκήρυξης. 7

8 Ακολούθως περιγράφονται με λεπτομέρεια τα βήματα ετοιμασίας ενός ΣΑΥ (σχ. 3): 1. Εξετάζονται και μελετούνται τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου, όπως άδεια μελέτης, περιγραφή του κατασκευαστικού έργου, στοιχεία μελετητών (π.χ. στατική μελέτη), σχέδια κ.λπ. (βλέπε επίσης κεφάλαιο 2). Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες / εργασίες πρέπει να εξαχθούν από αυτά τα έγγραφα και να ενταχθούν στο ΣΑΥ σύμφωνα με τη δομή των παραδειγμάτων του κεφαλαίου 5. Οι κατάλογοι ελέγχου των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (βλέπε κεφάλαιο 3) αποτελούν εργαλείο για τον καθορισμό εργοταξιακών εγκαταστάσεων ασφάλειας και υγείας και ενσωμάτωσης στο ΣΑΥ. Οι πίνακες των κινδύνων και των ενδεικτικών μέτρων ανά δραστηριότητα (βλέπε κεφάλαιο 4) βοηθούν στον προσδιορισμό και ενσωμάτωση στο ΣΑΥ των, ανά δραστηριότητα, διαφόρων κινδύνων και αντίστοιχων μέτρων ασφάλειας και υγείας. 2. Στο κεντρικό μέρος του ΣΑΥ και σε μορφή γραμμικού πίνακα, καταγράφεται το σχέδιο διαδοχής των κατασκευαστικών εργασιών. Έτσι ολοκληρώνονται η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων καθώς και η βασική ε- κτίμηση και μπορεί να αρχίσει ο ουσιαστικός συντονισμός. 3. Εάν, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργούνται αμοιβαίοι κίνδυνοι, που προκύπτουν από την χωρική και χρονική αλληλοκάλυψη ή διαδοχή των εργασιών τους, ο συντονιστής προτείνει τροποποιήσεις στην διαδοχή των εργασιών αυτών. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα πρόληψης των κινδύνων. Το αποτέλεσμα ενσωματώνεται στο ΣΑΥ. 4. Μετά τον προσδιορισμό τεχνικών μέτρων προστασίας (ικριώματα, αντιστηρίξεις κ.λπ.), χωριστά για κάθε δραστηριότητα, αυτά μπορούν πλέον να συντονιστούν (διάρκεια χρήσης, τάξεις φορτίων, τύπος αντιστήριξης κ.λπ.). Τα κοινόχρηστα μέσα ασφάλειας και η διάρκεια χρήσης τους προδιαγράφονται στο κάτω μέρος του σχεδίου. 5. Με αυτά οριστικοποιείται ο συντονισμός. Τώρα τα νούμερα που αντιστοιχούν στα κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών, που περιγράφουν τα προγραμματιζόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, μπορούν να κατανεμηθούν ανά δραστηριότητα και να διευκρινιστούν στο δεξιό μέρος του ΣΑΥ. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα (στάδιο προετοιμασίας, στάδιο εκτέλεσης). Για να συμπληρωθεί η αναφορά στη νομοθεσία, στη τελευταία (δεξιά) στήλη του ΣΑΥ γίνονται αναφορές σε 8

9 επιλεγμένους κανονισμούς που αντλούνται από τους πίνακες κινδύνων. Αναφέρεται δηλαδή για κάθε προβλεπόμενο μέτρο η σχετική νομοθεσία. Στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαιτήσεις για τους εργολάβους και υπεργολάβους, όπου υπάρχουν, προδιαγραφές για τα υλικά και τον εξοπλισμό, απαιτήσεις εκπαίδευσης των εργαζομένων, κ.α. 1.6 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΑΥ Το ΣΑΥ πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της μελέτης, τροποποιήσεις στη μελέτη εφαρμογής πριν την κατασκευή και κατά την πορεία του έργου. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι έχουν την υποχρέωση να κάνουν εκτίμηση των κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητες τους και να αναπροσαρμόζουν ανάλογα τα μέτρα ΑΥΕ στο ΣΑΥ. 2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 2.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το χρονοδιάγραμμα περιέχει όλες τις σχετικές με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προθεσμίες. 2.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το σχέδιο διαδοχής των κατασκευαστικών εργασιών περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βέλτιστη διαδοχή των εργασιών κατασκευής εντός του χρονοδιαγράμματος χωρίς τυχόν επιπλοκές. Το σχέδιο αυτό μπορεί να έχει την μορφή γραμμικού ή δικτυωτού ιστογράμματος. 2.3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τις υφιστάμενες κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις καθώς και τις γειτονικές εγκαταστάσεις. Προσδιορίζονται τα υφιστάμενα καθώς και τα προς κατασκευήν κτίρια. Στον διατιθέμενο χώρο του εργοταξίου προσδιορίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ή προτείνεται η πιθανή χρήση και οργάνωση του διατιθέμενου χώρου. 2.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Οι κανόνες εργοταξίου καθορίζουν όλες τις διαδικασίες και τη ροή εργασίας μέσα στο εργοτάξιο. Περιλαμβάνουν κανόνες σε σχέση με την οργάνωση (υπευθυνότητες και αρμοδιότητες), τον συντονισμό και εποπτεία του εργοταξίου, γενικά θέματα (όπως θέση εργοταξίου, προσωπικό, ώρες εργασίας), θέσεις εργασίας (θέση εξοπλισμού, κυκλοφορία στο εργοτάξιο, εγκαταστάσεις, πρώτες βοήθειες, κ.α.) και περιέχουν μέτρα ασφάλει- 9

10 ας και υγείας. Συντάσσονται από τον κύριο του έργου και το συντονιστή ΑΥΕ και είναι συμπληρωματικοί της ισχύουσας νομοθεσίας. 2.5 ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Τα ειδικά σχέδια είναι οδηγίες που εξασφαλίζουν ότι η διαδοχή των κατασκευαστικών εργασιών υλοποιείται όπως σχεδιάστηκε. Αυτά, ανάλογα με το έργο, περιλαμβάνουν π.χ.: οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού αναλυτικές μεθόδους εργασίας οδηγίες εγκατάστασης ή αποσυναρμολόγησης του εξοπλισμού οδηγίες για τη κατεδάφιση μελέτη και υπολογισμούς για την εγκατάσταση των ικριωμάτων, του ξυλότυπου ή/και άλλων προσωρινών κατασκευών σχέδιο διαμόρφωσης των ικριωμάτων, της στήριξης του ξυλότυπου ή/και άλλων προσωρινών κατασκευών οδηγίες για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών εδαφολογική μελέτη και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους μελέτη και οδηγίες αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής 10

11 Σύλληψη και προγραμματισμός έργου από τον κύριό του Υπάρχουν στο εργοτάξιο περισσότεροι του ενός εργολάβοι ή υπεργολάβοι; Ι Ο κύριος του έργου πρέπει να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας (ΣυνΑΥ). Ι Συντάσσεται Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας για το έργο (ΣΑΥ). 0 0 Ο κύριος του έργου δεν υποχρεούται να ορίσει ΣυνΑΥ Διάρκεια εργασιών πέραν των 30 ημερών και πέραν των 20 εργαζομένων ταυτόχρονα 0 Ο προβλεπόμενος όγκος των εργασιών υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια; 0 Ι Ι Διαβίβαση στο ΤΕΕ και ανάρτηση της «εκ των προτέρων γνωστοποίησης» πριν την έναρξη των εργασιών. Οι προς εκτέλεση εργασίες ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους (Παραρτήμα ΙΙ, ΚΔΠ 172/2002); Ι Συντάσσεται Σχέδιο Aσφάλειας & Υγείας κατά την μελέτη και εφαρμόζεται κατά την πορεία του έργου (ΣΑΥ). 0 = Όχι, Ι =Ναι 0 0 Απαιτείται η «εκ των προτέρων γνωστοποίσηση» Ι Οι γενικές αρχές πρόληψης και άλλες απαιτήσεις της Νομοθεσίας αξιολογήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά την μελέτη του έργου. Δεν απαιτείται Σχεδίο Aσφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ). Σχήμα 1: Μελέτη έργου λαμβανομένων υπ όψιν των προνοιών των Κανονισμών ΚΔΠ 172/

12 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) κίνδυνοι λύσεις - μέτρα Σχέδιο διαδοχής κατασκευαστικών εργασιών Σχέδιο μέτρων ασφάλειας & υγείας Απεικόνιση των αλληλεξαρτήσεων, στην ασφάλεια & υγεία, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων για την κατασκευή του έργου. Τεχνικές προδιαγραφές Προδιαγραφές & προτεραιότητες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας κατά την κατασκευή του έργου Συντονισμός των απαιτούμενων μέσων ασφάλειας Δραστη/τα Κίνδυνοι Λύσεις Κείμενα προκήρυξης /Συσχετίσεις Τεχ. Προδιαγ. Άρθρα Προκήρυξης Σχέδια μελέτης Κανονισμοί Σχήμα. 2 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 12

13 Διαδικασία Σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) 1 Έρευνα και εκτίμηση κινδύνων ανά δραστηριότητα 2 Σχέδιο διαδοχής κατασκευαστικών εργασιών 3 Αξιολόγηση αμοιβαίων κινδύνων 5 Κείμενα προκήρυξης / Τεχνικές Προδιαγραφές Αναπροσαρμογή ΣΑΥ 4 Συντονισμός των απαιτουμένων μέσων ασφάλειας Σχήμα 3 Διαδικασίες Σύνταξης ΣΑΥ 13

14 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ Εξασφάλιση εργοταξίου Παροχές Διάθεση λυμάτων Εγκαταστάσεις προσωπικού Υπαίθριος γενικός φωτισμός Γενικός φωτισμός εντός κτιρίων Κυκλοφορία εργοταξίου Κατασκευαστικός εξοπλισμός Πυροπροστασία Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού - Γενικά Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Εξασφάλιση εργοταξίου 1. περιμάνδρωση 2. θύρες και πύλες Παροχές 1. ρεύμα από δίκτυο 2. ρεύμα γεννήτρια 3. νερό από δίκτυο 4. νερό υδροφόρες 5. αέριο από δίκτυο 6. αέριο από δεξαμενή 7. τηλεφωνία 8. κινητή τηλεφωνία 9. φάξ 14

15 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού - Γενικά Εγκαταστάσεις / Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί εξοπλισμός Διάθεση λυμάτων 1. λύματα σε δίκτυο 2. λύματα σε δεξαμενή 3. διαχείριση στερεών Εγκαταστάσεις προσωπικού 1. μονάδες ενδιαίτησης η- μέρας 2. υγειονομικές εγκαταστάσεις 3. κοινά καταλύματα 4. χώρος Α Βοηθειών 5. κυλικείο Γενικός φωτισμός υ- παίθριος 1. δημόσιος φωτισμός 2. φωτισμός εργοταξίου Γενικός φωτισμός ε- ντός κτιρίων 1. λυχνίες Κυκλοφορία εργοταξίου 1. οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχέδιο) Κατασκευαστικός εξοπλισμός Πυροπροστασία 1. σταθερός 1. φορητοί πυροσβεστήρες 2. όργανα ελέγχου 15

16 3.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Εξασφάλιση εργοταξίου Διάθεση λυμάτων Εγκαταστάσεις προσωπικού Τεχνικές εγκαταστάσεις Συσκευές και υλικά Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού σε περίπτωση μολυσμένου εδάφους Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Εξασφάλιση εργοταξίου 1. περιφράξεις ασφαλείας μετατοπιζόμενες 2. προειδοποιητικά σήματα 3. θέση μετακίνησης υλικών Διάθεση λυμάτων 1. καθαρισμός ολόσωμων στολών προστασίας 2. πλυντήριο υποδημάτων 3. δεξαμενή λυμάτων χαμηλής ρυπαρότητας 4. πλύση εργαλείων λεκάνη απορροής 5. πλύση εργαλείων κέλυφος/θόλος 6. δεξαμενή λυμάτων- υψηλής ρυπαρότητας 7. εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 16

17 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση μολυσμένου εδάφους Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Διάθεση λυμάτων (συνέχεια) 8. καθαρισμός ελαστικών 9. λουτρό απολύμανσης 10. τελικός καθαρισμός εργαλείων και μηχανημάτων Εγκαταστάσεις προσωπικού 1. μονάδα απολύμανσης Τεχνικές εγκαταστάσεις 1. χώροι πλυντηρίων & στεγνωτηρίων 2. χώροι Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και συσκευών μέτρησης 3. πρόσθετος εξοπλισμός πυροπροστασίας 4. σύστημα παροχής αέρα 5. σύστημα απαγωγής αέρα 6. χώρος καθαρισμών και συντήρησης 7. αυτοκινούμενες κλίμακες 8. σύστημα καταιωνισμού 9. συστήματα εξατμίσεων σε μόνιμη υποπίεση 10. σύστημα καθαρισμού αέρα εξατμίσεων 17

18 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση μολυσμένου εδάφους Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Συσκευές και υλικά 1. αντλία ανιχνευτή αερίου 2. πολυανιχνευτής αερίου 3. ανιχνευτής ιονισμού φλόγας 4. ανιχνευτής φωτοιονισμού (ΑΦΙ) 5. πρόσθετες συσκευές μέτρησης 6. μετρήσεις μολυσματικών ουσιών 7. δειγματοληψία & ανάλυση 8. ένδυμα προστασίας, για τρίτους 9. γάντια προστασίας, για τρίτους 10. επενδύτες υποδημάτων μίας χρήσης, για τρίτους 11. καλτσάκια, για τρίτους 12. γαλότσες, για τρίτους 13. κιβώτιο χρησιμοποιημένων ενδυμάτων μίας χρήσης 14. κράνη ασφαλείας, για τρίτους 15. αναπνευστικές προσωπίδες φιλτρο-φυσητήρα, για τρίτους 16. αναπνευστικές προσωπίδες φίλτρου χωρίς φυσητήρα, για τρίτους 17. ημιπροσωπίδες φιλτραρίσματος αναπνοής 18. κιβώτιο χρησιμοποιημένων φίλτρων αναπνοής 19. συσκευή αναπνευστήρα 18

19 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση μολυσμένου εδάφους Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Συσκευές και υλικά (συνέχεια) 20. συστήματα φίλτρων για μηχανήματα κατασκευής 21. φίλτρα κουβουκλίων 22. εγκαταστάσεις αέρα 19

20 3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ) A Προϊόντα αμιαντο-τσιμέντου Εξασφάλιση εργοταξίου Διάθεση αποβλήτων Εγκαταστάσεις προσωπικού Συσκευές και υλικά B Αμίαντος (εύθρυπτος) Εξασφάλιση εργοταξίου Διάθεση αποβλήτων Εγκαταστάσεις προσωπικού Τεχνικές εγκαταστάσεις Συσκευές και υλικά Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση εργασιών κατεδάφισης, αποκατάστασης και συντήρησης αμιάντου - A Προϊόντα αμιαντοτσιμέντου Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Εξασφάλιση εργοταξίου 1. περιφράξεις ασφαλείας μετατοπιζόμενες 2. αποκλεισμός χώρων εργασίας 3. σφράγιση ενώσεων Διάθεση αποβλήτων 1. καθαρισμός λύματος Εγκαταστάσεις προσωπικού 1. μονάδα απολύμανσης 2. αεροστεγής θάλαμος - μονός 20

21 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση εργασιών κατεδάφισης, αποκατάστασης και συντήρησης αμιάντου - A Προϊόντα αμιαντοτσιμέντου Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Συσκευές και υλικά 1. βιομηχανικές σκούπες κενού 2. προστατευτική στολή μίας χρήσης, για τρίτους 3. κιβώτιο χρησιμοποιημένων στολών μίας χρήσης 4. αναπνευστικές συσκευές προστασίας για φίλτρα 5. αναπνευστικές προσωπίδες φιλτρο-φυσητήρα 6. φίλτρα σωματιδίων 7. επενδύτες υποδημάτων μίας χρήσης Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση εργασιών κατεδάφισης, αποκατάστασης και συντήρησης αμιάντου - Β Αμίαντος εύθρυπτος Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Εξασφάλιση εργοταξίου 1. σφράγιση χώρων εργασίας 2. αντιστήριξη του φέροντος οργανισμού 3. ενιαία συσκευασία 4. προειδοποιητική σήμανση 5. κλείδωμα υλικών 21

22 Οργάνωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού σε περίπτωση εργασιών κατεδάφισης, αποκατάστασης και συντήρησης αμιάντου - Β Αμίαντος εύθρυπτος Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Διάθεση αποβλήτων 1. συσκευή σκλήρυνσης 2. καθαρισμός λύματος 3. τελικός καθαρισμός Εγκαταστάσεις προσωπικού 1. αεροστεγής θάλαμος 3πλός 2. αεροστεγής θάλαμος 4πλός 3. αυτόματο ντους 4. αεροστεγής θάλαμος μονός 5. μετατόπιση αεροστεγών θαλάμων Τεχνικές εγκαταστάσεις 1. διατήρηση υποπίεσης 2. συσκευές αναρρόφησης 3. κιβώτιο με κλείδωμα, για ενδιάμεση αποθήκευση Συσκευές και υλικά 1. βιομηχανικές σκούπες κενού 2. μέτρα προστασίας 22

23 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πίνακας Κινδύνων Ηλεκτροπληξία από εναέρια δίκτυα Ηλεκτροπληξία από εναέρια γυμνά καλώδια Ηλεκτροπληξία από υπεδάφια δίκτυα Μολυσμένα εδάφη Μολυσμένα κτίρια Κατάρρευση υφιστάμενων κατασκευών και άλλων εγκαταστάσεων Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών και άλλων εγκαταστάσεων Παρακείμενα εργοτάξια Ατύχημα από διακίνηση ανθρώπων και υλικών Θόρυβος Δραστηριότητα: Προκαταρκτικές εργασίες Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Ηλεκτροπληξία από εναέρια δίκτυα 1. κάλυψη 2. προφυλακτήρας 3. αποσύνδεση 4. τήρηση απόστασης 5. μετατόπιση Ηλεκτροπληξία από εναέρια γυμνά καλώδια 1. προφυλακτήρας 2. αποσύνδεση 3. τήρηση απόστασης Ηλεκτροπληξία από υπεδάφια δίκτυα (ρεύμα) 1. εντοπισμός δικτύου 2. εξασφάλιση δικτύου Μολυσμένα εδάφη 1. προσδιορισμός επικίνδυνων ουσιών 2. σχέδιο εργασίας (σχέδιο ασφάλειας) 23

24 Δραστηριότητα: Προκαταρκτικές εργασίες Κίνδυνοι, Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί 1. καθορισμός επικίνδυνων Μολυσμένα κτίρια ουσιών 2. σχέδιο εργασίας (ασφάλεια εργασίας) επιβεβαίωση ευστάθειας 2. υποστηρίξεις 3. εκσκαφή υποστηριγμάτων βάθους 1.25 m Κατάρρευση υφιστάμενων κατασκευών και 4. εκσκαφή υποστηριγμάτων βάθους > 1.25 m άλλων εγκαταστάσεων 5. αντιστήριξη υποστηριγμάτων επιβεβαίωση ευστάθειας 2. εξασφάλιση κατασκευών και άλλων εγκαταστάσεων Κατάρρευση παρακείμενων κατασκευών και 4. εκσκαφή υποστηριγμά- 3. υποστηρίξεις άλλων εγκαταστάσεων των βάθους 1.25 m 5. εκσκαφή υποστηριγμάτων βάθους > 1,25 m 6. αντιστήριξη υποστηριγμάτων 24

25 Δραστηριότητα: Προκαταρκτικές εργασίες Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Παρακείμενα εργοτάξια 1. σχέδιο εγκαταστάσεων εργοταξίου 2. γραπτή συμφωνία Ατύχημα από διακίνηση ανθρώπων και υλικών 1. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχέδιο) 2. πλήρης αποκλεισμός 3. προστατευτικός τοίχος 4. προστατευμένη διάβαση 5. υπόγεια διάβαση πεζών 6. γέφυρα πεζών 7. σηματοδότες προστασίας Θόρυβος 1. μηχανήματα χαμηλής εκπομπής θορύβου 2. Εγκλεισμός χώρου με θόρυβο 3. ηχομονωτική ενθυλάκωση 4. ηχοαπορροφητικός τοίχος 5. ηχοπετάσματα 6. προστασία ακοής (ΜΑΠ) 7. μείωση ωρών εργασίας 25

26 4.2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Πίνακας Κινδύνων Κατάρρευση κατασκευής Τραυματισμός από πίπτοντα αντικείμενα (Επικίνδυνες περιοχές) Πτώση από ύψος Πτώση από ύψος κατά την πρόσβαση στη θέση εργασίας Πτώση από κλιμακοστάσιο Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε μη βατά στοιχεία δόμησης Εργασία σε περιορισμένους χώρους Ανατίναξη Εργασία αυτογενούς κοπής (με φλόγα) Δραστηριότητα : Κατεδαφίσεις Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Κατάρρευση κατασκευής 1. οδηγίες κατεδάφισης Τραυματισμός από πίπτοντα αντικείμενα (Επικίνδυνες περιοχές) 1. αποκλεισμός Πτώση από ύψος 1. ικριώματα εργασίας 2. περίβλημα ικριωμάτων 3. χειρολισθήρες 4. χειρολισθήρες κλιμακοστασίων 5. χειρολισθήρες ανοιγμάτων τοίχου 6. ικριώματα ασφάλειας για εργασίες στέγης 7. πρόβολοι 8. δίχτυα ασφάλειας 9. ανυψούμενες εξέδρες 26

27 Δραστηριότητα: Κατεδαφίσεις Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση από ύψος κατά την πρόσβαση στη θέση εργασίας 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. ανυψούμενες εξέδρες 4. κλωβοί εργασίας Πτώση από κλιμακοστάσιο Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα Πτώση σε μη βατά στοιχεία δόμησης 1. καλύμματα κατανομής του φορτίου 2. δίχτυα ασφάλειας Εργασία σε περιορισμένους χώρους 1. σύστημα εξαερισμού 2. μέσα προστασίας της αναπνοής Ανατίναξη 1. σχέδιο ανατίναξης 2. σχέδιο διαχωρισμού 3. δομική ανάλυση 27

28 Δραστηριότητα : Κατεδαφίσεις Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Εργασία αυτογενούς κοπής (με φλόγα) 1. εξαερισμός 28

29 4.3 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Πίνακας κινδύνων Υπόγεια νερά Κατάρρευση πρανούς Φρεάτια Θέσεις εργασίας και διαδρομές σε ύψος, εκσκαφές και φρεάτια Πτώση κατά την πρόσβαση σε εκσκαφές Δραστηριότητα : Χωματουργικά Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Υπόγεια νερά 1. χαμήλωμα στάθμης νερού 2. τοιχείο αντιστήριξης 3. σφράγιση πυθμένα Κατάρρευση πρανούς 1. βάθος 1.25 m χωρίς αντιστήριξη 2. βάθος > 1.25 m χωρίς αντιστήριξη, σε βράχο 3. επιβεβαίωση ευστάθειας 4. αντιστήριξη Φρεάτια 1. φρεάτια βάθους 1.25 m χωρίς αντιστήριξη 2. φρεάτια βάθους 1.75 m με μερική αντιστήριξη 3. φρεάτια βάθους > 1.25 m χωρίς αντιστήριξη, σε βράχο 4. επιβεβαίωση ευστάθειας 5. φρεάτια με αντιστήριξη 29

30 Δραστηριότητα : Χωματουργικά Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Φρεάτια (συνέχεια) 6. εκσκαφή φρεατίων μεταξύ αντιστηριγμάτων 7. υποστηρίγματα 8. εκσκαφή βάθους 1.25m για υποστηρίγματα 9. εκσκαφή βάθους > 1.25m για υποστηρίγματα 10. αντιστήριξη για υποστηρίγματα Θέσεις εργασίας σε ύψος, εκσκαφές και φρεάτια 1. χειρολισθήρες Πτώση κατά την πρόσβαση σε εκσκαφές 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. βαθμίδες πρανών 3. αναβαθμοί 30

31 4.4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Πίνακας κινδύνων Τραυματισμός από προκατασκευασμένα στοιχεία κατά την τοποθέτηση Κατάρρευση ξυλοτύπων (καλούπια) Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση από κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος Φρέατα (κατακόρυφα) Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Προσωρινές κατασκευές Μεταφορά φορτίων Συγκόλληση Δραστηριότητες: Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, Οπτοπλινθοδομές και Εγκαταστάσεις Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Τραυματισμός από προκατασκευασμένα στοιχεία κατά την τοποθέτηση 1. οδηγίες τοποθέτησης Κατάρρευση ξυλοτύπων (καλούπια) 1. βάσεις έδρασης 2. κατασκευαστικά σχέδια 3. σχεδιασμος τοποθέτησης Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα 3. δίχτυα ασφάλειας Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση από κλιμακοστάσιο 31

32 Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό 2. σωσίβια 3. βάρκες Θέσεις εργασίας σε ύψος 2. σταθερά ικριώματα 3. ικριώματα εργασίας 4. ικριώματα ασφάλειας 5. δίχτυα ασφάλειας Φρέατα (κατακόρυφα) 2. δάπεδα συγκράτησης πτώσης 3. εγκαταστάσεις διάσωσης ατόμων Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. ανυψούμενες εξέδρες 4. εξοπλισμός ανέλκυσης 5. οικοδομικός ανελκυστήρας για μεταφορά ατόμων 6. επί τόπου κλίμακες 32

33 Δραστηριότητες : Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομές και εγκαταστάσεις Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Προσωρινές κατασκευές προστασία με σχοινιά Μεταφορά φορτίων Συγκόλληση 1. ανυψούμενες εξέδρες 2. συσκευές μετακίνησης δομικών λίθων 3. μηχανές διακίνησης δομικών λίθων 1. εξαερισμός 2. μέσα προστασίας της α- ναπνοής 3. πυροπροστασία 33

34 4.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Πίνακας κινδύνων Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου / ανοίγματα στέγης Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και προσβάσεις στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Πρόσβαση σε μη βατά στοιχεία δόμησης Δραστηριότητες: Επένδυση Τοίχων Και Δαπέδων, Στεγάσεις, Συναρμολογήσεις (ξυλουργικές εργασίες) Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου / ανοίγματα στέγης 1. περιφράγματα 2. καλύμματα 3. δίχτυα ασφάλειας Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και προσβάσεις στο νερό 2. σωσίβια 3. βάρκες 34

35 Δραστηριότητες: Επένδυση Τοίχων Και Δαπέδων, Στεγάσεις, Συναρμολογήσεις (ξυλουργικές εργασίες) Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Θέσεις εργασίας σε ύψος 2. ικρίωμα εργασίας 3. ικρίωμα ασφαλείας 4. ικρίωμα ασφάλειας για εργασία σε στέγη 5. τοίχοι ασφάλειας στέγης 6. δίχτυα ασφάλειας 7. άγκιστρο ασφάλειας στέγης 8. σύστημα αγκύρωσης σε επίπεδες στέγες 9. εξοπλισμός ανέλκυσης Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. ανυψούμενες εξέδρες 4. εξοπλισμός ανέλκυσης 5. οικοδομικός ανελκυστήρας με μεταφορά ατόμων 6. μηχανικές κλίμακες 7. επί τόπου κλίμακες Πρόσβαση σε μη βατά στοιχεία δόμησης 1. καλύμματα κατανομής του φορτίου 2. ικρίωμα ασφαλείας 3. δίχτυ ασφάλειας 35

36 4.6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Πίνακας κινδύνων Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και διαδρομές σε νερά Θέσεις εργασίας και διαδρομές σε ύψος Φρέατα (κατακόρυφα) Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Πρόσβαση σε μη βατά στοιχεία δόμησης Εργασία σε περιορισμένους χώρους Συγκολλήσεις Δραστηριότητα: Συναρμολογήσεις (μεταλλουργικές εργασίες) Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και διαδρομές σε νερά 2. σωσίβια 3. βάρκες Θέσεις εργασίας και διαδρομές σε ύψος 2. ικριώματα εργασίας (ατόμων) 3. κινητά ικριώματα 4. δομική ανάλυση 5. ανυψούμενες εξέδρες εργασίας 36

37 Δραστηριότητα : Συναρμολογήσεις (μεταλλουργικές εργασίες) Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Φρέατα (κατακόρυφα) 2. δάπεδα συγκράτησης πτώσης 3. εγκαταστάσεις διάσωσης ατόμων Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. ανυψούμενες εξέδρες 4. επί τόπου κλίμακες 5. εξοπλισμός ανέλκυσης Πρόσβαση σε μη βατά στοιχεία δόμησης 1. καλύμματα διασποράς φορτίου 2. δίχτυα ασφάλειας Εργασία σε περιορισμένους χώρους 1. σύστημα εξαερισμού 2. αναπνευστικά συστήματα Συγκολλήσεις 1. εξαερισμός 2. αναπνευστικά συστήματα 3. μέσα ατομικής προστασίας 4. πυροπροστασία 37

38 4.7 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Πίνακας κινδύνων Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος Θέσεις εργασίας οροφών σε ύψος Φρέατα (κατακόρυφα) Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Σκόνη Θόρυβος Αναθυμιάσεις από μονωτικά υλικά & χημικά πρόσμικτα Δραστηριότητες: Επιχρίσματα, Μονώσεις και συντήρηση κτιρίων Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος 2. κινητά ικριώματα Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος 1. ικριώματα εργασίας 2. διεύρυνση των δαπέδων ικριωμάτων 3. πρόσθετοι χειρολισθήρες 4. κάλυψη ικριωμάτων 38

39 Δραστηριότητες: Επιχρίσματα, Μονώσεις και συντήρηση κτιρίων Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Θέσεις εργασίας οροφών σε ύψος 1. ικριώματα εργασίας 2. κινητά ικριώματα Φρέατα (κατακόρυφα) 2. δάπεδα συγκράτησης πτώσης Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. επί τόπου κλίμακες Σκόνη Θόρυβος 4. Διατάξεις απαγωγής σκόνης στα μηχανήματα 5. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ*, μάσκας προσώπου και γάντια 1. μηχανήματα χαμηλής εκπομπής θορύβου 2. Εγκλεισμός χώρου με θόρυβο 3. ηχομονωτική ενθυλάκωση 4. ηχοαπορροφητικός τοίχος 5. ηχοπετάσματα 6. προστασία ακοής (ΜΑΠ) 7. μείωση ωρών εργασίας Αναθυμιάσεις από μονωτικά υλικά & χημικά πρόσμικτα 1. υποκατάστατα 2. συστάσεις πληροφόρησης από τα δελτία ασφάλειας (MSDS) 3. Κατάλληλη σήμανση χημικών ουσιών. 4. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ*, μάσκας προσώπου και γάντια 39

40 4.8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας κινδύνων Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος Θέσεις εργασίας οροφών σε ύψος Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Εργασία σε περιορισμένους χώρους Επικίνδυνες ουσίες Δραστηριότητες: Χρωματισμοί, Υαλοπίνακες Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο 2. συρόμενα ικριώματα Θέσεις εργασίας και πρόσβαση στο νερό Θέσεις εργασίας σε ύψος 2. κινητά ικριώματα 3. ανυψούμενη εξέδρα Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος 1. ικριώματα εργασίας 2. διεύρυνση δαπέδων ι- κριωμάτων 3. πρόσθετοι χειρολισθήρες 4. περίβλημα ικριωμάτων 5. κινητά ικριώματα 6. δομική ανάλυση 7. ανυψούμενες εξέδρες 40

41 Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Θέσεις εργασίας οροφών σε ύψος 1. ικριώματα εργασίας (σαν σταθερά ικριώματα) 2. ικριώματα εργασία (σαν αναρτημένα ικριώματα) 3. κινητά ικριώματα 4. συρόμενα ικριώματα 5. ανυψούμενες εξέδρες Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσια εργοταξίου 2. προεξέχοντα φατνώματα ικριωμάτων με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. ανελκυστήρες ατόμων 4. επί τόπου κλίμακες Εργασία σε περιορισμένους χώρους 1. σύστημα εξαερισμού 2. αναπνευστικά συστήματα Επικίνδυνες ουσίες 1. υποκατάστατα 2. συστάσεις πληροφόρησης από τα δελτία ασφάλειας (MSDS) 3. Κατάλληλη σήμανση χημικών ουσιών. 4. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ*, μάσκας προσώπου και γάντια 41

42 4.9 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας σε ύψος Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος Επικίνδυνες ουσίες Μυοσκελετικές καταπονήσεις Δραστηριότητα: Επένδυση τοίχων και δαπέδων Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Πτώση σε ανοίγματα δαπέδου 1. περιφράγματα 2. καλύμματα Πτώση σε ανοίγματα τοίχου Πτώση σε κλιμακοστάσιο Θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κινητά ικριώματα 2. αναρτώμενα ικριώματα Θέσεις εργασίας όψεων σε ύψος 1. ικρίωμα εργασίας (σαν σταθερό ικρίωμα) 2. κάλυψη ικριώματος 42

43 Δραστηριότητα: Επένδυση τοίχων και δαπέδων Κίνδυνοι Λύσεις - Μέτρα Κανονισμοί Προσβάσεις στις θέσεις εργασίας σε ύψος 1. κλιμακοστάσιο εργοταξίου 2. ικριώματα με εσωτερικές κινητές κλίμακες 3. επί τόπου κλίμακες Επικίνδυνες ουσίες 1. υποκατάστατα 2. συστάσεις πληροφόρησης από τα δελτία ασφάλειας (MSDS) 3. Σήμανση επικίνδυνων ουσιών 4. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ Μυοσκελετικές καταπονήσεις 1. ανυψούμενες εξέδρες 2. συσκευές μετακίνησης πλακιδίων και άλλων υλικών 3. Μείωση χρόνου εργασίας 43

44 5. ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΥ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παράρτημα 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Παράρτημα 2: ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ 44

45 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ: Κτίριο κατοικιών και γραφείων Οργάνωση εργοταξίου χρονοδιάγραμμα σχέδιο διαδοχής εργασιών κατασκευής σχέδιο περιοχής με πληροφορίες εργοταξίου κανόνες εργοταξίου Ειδικότητες/Εργασίες/Ανάδοχοι συμβάσεως Κίνδυνοι για την ΑΥΕ λύσεις συντονισμός σταδιο μελέτης στάδιο κατασκευής - διαδοχή εργασιών μέτρα/λύσεις σχ.εκτέλεσης τεχνικές προδιαγραφές Προκαταρκτικές εργασίες ηλεκτροπληξία από εναέρια γυμνά καλώδια τήρηση απόστασης ηλεκτροπληξία από υπεδάφια δίκτυα μετατόπιση δικτύων κατάρρευση παρακείμενων κτισμάτων επιβεβαίωση ευστάθειας τοίχος προστασίας ατύχημα από διακίνηση ανθρώπων και υλικών σχέδιο εγκαταστάσεων / εξοπλισμού εργοταξίου τροχαίο ατύχημα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχέδιο) υπόγεια διάβαση πεζών θόρυβος μείωση ωρών εργασίας προστασία ακοής σχέδιο εγκαταστάσεων / εξοπλισμού εργοταξίου εξασφάλιση εργοταξίου περιμάνδρωση πύλες ατύχημα από έλλειψη υποδομών ρεύμα νερό τηλεφωνία τηλαντιγραφή (φάξ) απόβλητα λύματα - δεξαμενές διαχείριση στερεών καιρικές συνθήκες / έλλειψη συνθηκών υγιεινής μονάδες ενδιαίτησης ημέρας υγειονομικές εγκαταστάσεις ατύχημα από έλλειψη φωτισμού δημόσιος φωτισμός φωτισμός εργοταξίου γενικός φωτισμός εντός κτηρίων εργοταξιακό τροχαίο ατύχημα σχέδιο εγκαταστάσεων / εξοπλισμού εργοταξίου ανατροπή/κατάρρευση κατασκευαστικού επιβεβαίωση ευστάθειας εξοπλισμού Κατεδαφίσεις κατάρρευση κατασκευής οδηγίες κατεδάφισης Χωματουργικά Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος Κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα Οπτοπλινθοδομές τραυματισμός από πίπτοντα αντικείμενα πτώση από ύψος υπόγεια νερά κατάρρευση πρανούς πτώση κατά την πρόσβαση εκσκαφής πτώση σε εκσκαφή φρεατίου τραυματισμός από προκατασκευασμένα στοιχεία κατάρρευση ξυλοτύπων πτώση σε ανοίγματα δαπέδου περιμάνδρωση προστασία με σχοινιά έμφραξη με αντιστήριγμα σφράγιση πυθμένα τοίχος αντιστήριξης χειρολισθήρας κλιμακοστάσιο εργοταξίου κάλυμμα με αντιστήριγμα έναντι πτώσης οριζόντια αντιστήριξη οδηγίες τοποθέτησης βάσεις έδρασης κατασκευαστικά σχέδια <<<<< σχεδιασμος τοποθέτησης καλύμματα πτώση σε ανοίγματα τοίχου πτώση από κλιμακοστάσιο χειρολισθήρας χειρολισθήρας Θεμελίωση Υπόγειο Υπόγειο ισόγειο/ δεύτερος τέταρτος/ έκτος δώμα 2 1 πρώτος /τρίτος πέμπτος όροφος όροφος όροφος όροφος πτώση από εργασία σε όψη ικρίωμα εργασίας / ασφάλειας Επένδυση τοίχων και δαπέδων Στεγάσεις Εγκαταστάσεις πτώση σε φρεάτιο πτώση σε ανοίγματα δαπέδου σταθμοί εργασίας σε ύψος πτώση από αέτωμα πτώση από γείσωμα πτώση σε ανοίγματα δαπέδου πτώση σε ανοίγματα τοίχου πτώση από κλιμακοστάσιο θέσεις εργασίας σε ύψος δάπεδα συγκράτησης πτώσης καλύμματα ικρίωμα ασφάλειας ικρίωμα ασφάλειας εργασιών στέγης καλύμματα χειρολισθήρας χειρολισθήρας Μονώσεις και συντήρηση κτιρίων Επιχρίσματα πτώση σε φρεάτιο πτώσης από εργασία σε ύψος πτώση από κλιμακοστάσιο δάπεδα συγκράτησης πτώσης ικρίωμα εργασίας ικρίωμα εργασίας Σμιλεύσεις πτώση από κλιμακοστάσιο χειρολισθήρας Συναρμολογήσεις, (ξυλουργικές και μεταλλουργικές εργασίες) εγκατάσταση κουφωμάτων κοινόχρηστα μέσα ασφάλειας πτώση από κλιμακοστάσιο χειρολισθήρας τοίχος προστασίας ικριώματα εργασίας όψεων και στέγης /ασφαλείας δάπεδα συγκράτησης πτώσης χειρολισθήρας χειρολισθήρας καλύμματα χειρολισθήρας Επεξηγήσεις κλιμακοστάσιο εργοταξίου εκτέλεση έτοιμο για προκήρυξη για τις προδιαγραφές αποδόσεως κύριος του έργου έτοιμο για κατασκευή περιοχή έργου εξαρτήσεις - στάδιο μελέτης συντονιστής εξαρτήσεις - στάδιο εκτέλεσης ημερομ./υπογραφή Αριθ.σχεδίου: συντονισμός κοινών δραστηριοτήτων

46 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ : Γεφυροποιία Οργάνωση εργοταξίου χρονοδιάγραμμα σχέδιο περιοχής με πληροφορίες εργοταξίου σχέδιο διαδοχής εργασιών κατασκευής κανόνες εργοταξίου Δραστηριότητες /Ανάδοχοι συμβάσεως κίνδυνοι ΑΥΕ λύσεις συντονισμός σταδιο μελέτης στάδιο κατασκευής - διαδοχή εργασιών μέτρα/λύσεις 2008 σχ.εκτέλεσης τεχνικές προδιαγραφές Προκαταρκτικές εργασίες ηλεκτροπληξία από ηλεκτρικά δίκτυα τήρηση απόστασης τροχαίο ατύχημα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχέδιο) πλήρης αποκλεισμός τοίχος προστασίας ατύχημα από διακίνηση ανθρώπων και υλικών σχέδιο εγκαταστάσεων / εξοπλισμού εργοταξίου ατύχημα από έλλειψη υποδομών ρεύμα - ηλεκτογεννήτρια νερό - υδροφόρα αέριο - δεξαμενή υγραερίου τηλεφωνία -κινητή / σταθερή απόβλητα λύματα - δεξαμενές διαχείριση στερεών καιρικές συνθήκες / έλλειψη συνθηκών υγιεινής μονάδες ενδιαίτησης ημέρας υγειονομικές εγκαταστάσεις ατύχημα από έλλειψη φωτισμού φωτισμός εργοταξίου εργοταξιακό τροχαίο ατύχημα σχέδιο εγκαταστάσεων / εξοπλισμού εργοταξίου ανατροπή/κατάρρευση κατασκευαστικού εξοπλισμού επιβεβαίωση ευστάθειας Χωματουργικά κατάρρευση πρανών πρανή με κλίση 60 με τοιχο αντιστήριξης Κατασκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπερκατασκευή πτώση από ύψος χειρολισθήρας ικρίωμα ασφάλειας πτώση κατά την πρόσβαση υπερκατασκευής κλιμακοστάσιο εργοταξίου πυλώνες πτώση από ύψος ικρίωμα εργασίας βάθρα πτώση από ύψος ικρίωμα εργασίας πυλών βάθρο βάθρο υπερκατασκευή πτώση κατά τη διαχείριση ογκωδών υλικών - τοποθέτηση ικρίωμα εργασίας οδηγίες εγκατάστασης Μεταλλικές κατασκευές Εργασίες ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου κοινόχρηστα μέσα ασφάλειας τραυματισμός από μεγάλους ξυλοτύπους (καλούπια) σχέδιο θέσεων θέσεις εργασίας σε ύψος χειρολισθήρας ικρίωμα ασφάλειας κλιμακοστάσιο εργοταξίου θέσεις εργασίας σε ύψος ικρίωμα εργασίας ανυψούμενες εξέδρες τοίχος προστασίας χειρολισθήρας Επεξηγήσεις ικρίωμα ασφάλειας ικρίωμα εργασίας κλιμακοστάσιο εργοταξίου εκτέλεση έτοιμο για διακήρυξη για τις προδιαγραφές αποδόσεως έτοιμο για κατασκευή εξαρτήσεις - στάδιο μελέτης κύριος του έργου περιοχή έργου συντονιστής

ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) TMHMA A' Γενικά 1. Είδος του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις επισκευών στο κτήριο του ΔΑΚΕ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1074/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια.

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ενημερωτικό δελτίο Ημερομηνία Έκδοσης 15/06/2012 Ενημέρωση διάλεξη με θέμα : Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Oval. Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης. ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου Ηρακλής Πασσάδης.

Η εμπειρία του Oval. Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης. ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου Ηρακλής Πασσάδης. Η εμπειρία του Oval Ψηλά κτίρια Ασφάλεια και Υγεία Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης ΕΤΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ 14 Ιανουαρίου 2017 Ηρακλής Πασσάδης CEO Cybarco Ltd Το Oval Εικονικό κτίριο στη Λεμεσό Γραφειακοί χώροι 2 υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ )

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 1 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αυτό αφορά πλακοστρώσεις ηλεκτροφωτισμούς στους οικισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια Εγκατάσταση Εργοταξίου Εφαρμογή στοιχείων χάραξης Α & Β φάση χωματουργικών εργασιών Επενδύσεις Πρανών. 1. Μη ύπαρξη οδικών δικτύων πρόσβασης στη θέση του έργου 2. Απότομη κλίση των προσωρινών ή υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη

Καταγραφή προβλημάτων ασφάλειας στο κτίριο του Ευκλείδη Καταγραφή προβλημάτων στο κτίριο του Ευκλείδη Ερευνητική εργασία της Α τάξης του 6 ου εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Τμήμα 1 ο Το κτίριο του Ευκλείδη Εκτίμηση κινδύνου Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας Γενικά στοιχεία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΡΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα μελέτη αφορά την τοποθέτηση υπόγειας δεξαμενής καυσίμου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ματίνα Πισιµίση Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας τηλ. 210-3214105 fax 210-3214294

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα