ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3» ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΝΟΙΔ, ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΙΑΝΟΜΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΜΔΡΟ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΧΝ) ΤΝΓΔΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΝΟΜΗ (ΑΗΚ) ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΧΓΟ/ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΜΔΣΡΗΔΧΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΑΗΚ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ/ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ

2 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.0 Οριςμοί Συμμόρφωςη με τουσ ιςχφοντεσ Κανόνεσ Μεταφοράσ και Διανομήσ, με Πρότυπα και Τεχνικοφσ Όρουσ Σφνδεςησ και Λειτουργίασ του Φωτοβολταϊκοφ Συςτήματοσ Λειτουργία και Περιοριςμόσ ή Διακοπή τησ Λειτουργίασ του Φωτοβολταϊκοφ Συςτήματοσ Συντελεςτήσ Ιςχφοσ Παραγωγοφ/Καταναλωτή (ςυν φ ) Διαχωριςμόσ Ευθυνών ςτο Σημείο Σφνδεςησ (Όριο Ιδιοκτηςίασ, Όριο Ευθφνησ Λειτουργίασ και Όριο Καταςκευήσ) Ζργα που απαιτοφνται για τη Σφνδεςη του Φωτοβολταϊκοφ Συςτήματοσ με το Δίκτυο Χαμηλήσ Τάςησ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) Διοχζτευςη τησ Παραγόμενησ Ενζργειασ και Προτεραιότητα ςτην Κατανομή Συντήρηςη Τροποποίηςη Εγκαταςτάςεων Παραγωγοφ/Καταναλωτή Άλλεσ Απαιτήςεισ Συμμόρφωςη με τουσ Κανόνεσ και τη ςχετική Νομοθεςία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: Σππηθά Κπθιψκαηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, δπλακηθφηεηαο κέρξη θαη 3kW, δηαζπλδεδεκέλν κε ην Γίθηπν Υακειήο Σάζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΑΗΚ) Πεξηπηψζεηο Net Metering Διάρηζηεο Απαηηήζεηο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΝΣΤΠΟ 11 8/2013, ΒΔΒΑΙΧΗ ΓΙΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Γεληθφ Γηάηαγκα Δμαίξεζεο (Κ.Γ.Π. 281/2013). ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΓΗΛΧΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ/ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ Δ ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

3 3 1.0 Οριςμοί «ΑΗΚ» ζεκαίλεη ηεv Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ πoπ ηδξχζεθε βάζεη ηoπ άξζξoπ 3 ηνπ πεξί Αλάπηπμεο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ, Κεθ. 171, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα θαη φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη είλαη λνκηθφ πξφζσπν κε δηαξθή δηαδνρή θαη θoηvή ζθξαγίδα θαη κε εμνπζία vα απνθηά, θαηέρεη θαη δηαζέηεη ηδηνθηεζία, vα ζπvάπηεη ζπκβάζεηο, vα εvάγεη θαη εvάγεηαη ζηo φλνκα ηεο θαη vα θάλεη νηηδήπνηε ηo oπoίo είλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ζθνπνχο ηoπ Νφκνπ απηνχ. «Αίηεζε» ζεκαίλεη ηελ αίηεζε ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή πξνο ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΑΗΚ) γηα ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηνπ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο, κε ηε κέζνδν πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο («Net Metering»). «Γξακκή χλδεζεο» έρεη ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6.3. «Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ)» είλαη ε Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΗΚ), αζθψληαο ην ξφιν ηεο απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Κχπξνπ (ΓΜΚ)» φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Αξηζκφο 122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «Γίθηπν» ή «χζηεκα» ζεκαίλεη ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηεο ΑΗΚ. «Γίθηπν χλδεζεο» είλαη ην κέξνο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο κέρξη ην Όξην Ιδηνθηεζίαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζην χζηεκα Γηαλνκήο θαη απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 6.2. Σν Γίθηπν χλδεζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ιδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΑΗΚ) θαη ζα κπνξεί νπνηεδήπνηε ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμππεξέηεζε θαη άιισλ ρξεζηψλ (Παξαγσγψλ ή/θαη Καηαλαισηψλ). «Έγθξηζε ηεο Αίηεζεο» ζεκαίλεη ηελ έγθξηζε ηεο Αίηεζεο, απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ), γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο. «Έξγα ηνπ ΙΓ» ζεκαίλεη ηα έξγα (θαηαζθεπαζηηθά θαη άιια) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γίθηπν χλδεζεο ηα νπνία ν ΙΓ (Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο) αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη δπλάκεη ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΧΝ) χλδεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) πξνο ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην χζηεκα Γηαλνκήο. «Έξγα ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή ππφ ηελ Ιδηνθηεζία ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή» ζεκαίλεη ηα έξγα (θαηαζθεπαζηηθά θαη άιια) πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο δπλάκεη ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΧΝ) χλδεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) πξνο ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην χζηεκα Γηαλνκήο θαη ηα νπνία αθνξνχλ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα θαη ηνλ Πίλαθα Μεηξεηψλ θαη Διέγρνπ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ηα έξγα απηά ζα είλαη ζηελ ηδηνθηεζία θαη επζχλε ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο γηα ην Όξην Ιδηνθηεζίαο, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Σερληθφ Οδεγφ. «Ηκεξνκελία Λεηηνπξγίαο» φπσο νξίδεηαη ζηελ Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, φπσο ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε. Η Ηκεξνκελία Λεηηνπξγίαο θαζνξίδεη, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κηα κνλάδα παξαγσγήο είλαη δηαζέζηκε γηα θαηαλνκή. Η Ηκεξνκελία Λεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6.8.

4 4 «Ηκεξνκελία χλδεζεο» φπσο νξίδεηαη ζηελ Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Γηα ζθνπνχο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ, ε αλαθνξά ζε «Υξήζηε» ζηνλ πην πάλσ νξηζκφ ζεκαίλεη ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή. Η Ηκεξνκελία χλδεζεο θαζνξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6.8. «Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΙΓ)» είλαη ε Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΗΚ), αζθψληαο ην ξφιν ηεο απηφ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «Ιδηνθηήηεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο (ΙΜ)» είλαη ε Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΗΚ) αζθψληαο ην ξφιν ηεο απηφ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «Καιή Δπαγγεικαηηθή Πξαθηηθή» φπσο νξίδεηαη ζηελ Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, φπσο ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε. «Καλφλεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ» φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο» φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. Η ηζρχνπζα έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο είλαη ε Έθδνζε 4.0.0, ε νπνία εθδφζεθε ηνλ Ινχιην «Καηαλαισηήο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν πξνκεζεχεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ππνζηαηηθφ γηα θαηαλάισζε ζην ππνζηαηηθφ απηφ. «Καηαξρήλ Έγθξηζε» ζεκαίλεη ηελ θαηαξρήλ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞ.Δ., γηα παξνρή ρνξεγίαο γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε κηθξνχ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ηε κέζνδν πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering), ελσκέλν κε ην Γίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο ή/θαη αλαζεψξεζεο ή/θαη αληηθαηάζηαζεο ή/θαη αλάθιεζεο/αθχξσζεο ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή απηή (ηζρχεη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επάισησλ θαη εππαζψλ θαηαλαισηψλ). «Καηαζηάζεηο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο» φπσο νξίδεηαη ζηελ Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, φπσο ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε. «Μεηξεηηθή Γηάηαμε» νξίδεηαη ε Γηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Ηιεθηξνληθφ Μεηξεηή ακθίδξνκεο κέηξεζεο πνπ ζα θαηαγξάθεη ηελ παξαγφκελε απφ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα εμέξρεηαη πξνο ην Γίθηπν (Export reading) θαη ηελ εηζεξρφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην Γίθηπν πξνο ην ππνζηαηηθφ (νηθία ή θηίξην ηνπηθήο Αξρήο) ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή (Import reading), ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη/ πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 2.20 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ, ππφ ηνλ ηίηιν: «Μεηξεηέο θαη Γσκάηην/Πίλαθαο Μεηξεηψλ θαη Διέγρνπ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή». «Όξην Δπζχλεο Λεηηνπξγίαο» έρεη ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 5.2. «Όξην Ιδηνθηεζίαο» έρεη ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 5.1. «Όξην Καηαζθεπήο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ φξην κέρξη ην νπνίν θάζε πκβαιιφκελνο (Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ θαη Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο) αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη εξγαζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Σερληθφ Οδεγφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 5.3.

5 5 «Παξέθθιηζε ή απφθιηζε ή εμαίξεζε» ζεκαίλεη ηελ παξέθθιηζε ή απφθιηζε ή εμαίξεζε απφ ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο πνπ ρνξεγείηαη γξαπηψο ζηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή απφ ηε ΡΑΔΚ, δπλάκεη θαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ή νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ πξφλνηα κεηαγελέζηεξεο έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο πνπ ρνξεγείηαη γξαπηψο ζηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή απφ ηε ΡΑΔΚ. «Πίλαθαο Μεηξεηψλ θαη Διέγρνπ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή» νξίδεηαη ν Πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Μεηξεηέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηνλ νπνίν ζα δηαζπλδεζνχλ νη Μεηξεηέο, ηνλ Δμνπιηζκφ θαη ηα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο, ηνπο Απηφκαηνπο Γηαθφπηεο θαη ηνλ Δμνπιηζκφ Γηαθνπήο, Απφδεπμεο, Γείσζεο, Διέγρνπ θαη Πξνζηαζίαο, ηφζν ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο φζν θαη ηεο Γξακκήο χλδεζεο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, ν νπνίνο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην Γίθηπν χλδεζεο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ). Ο Πίλαθαο Μεηξεηψλ θαη Διέγρνπ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή. «ΡΑΔΚ» ζεκαίλεη ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 4 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «εκείν χλδεζεο» φπσο νξίδεηαη ζηελ Έθδνζε ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, φπσο ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε. To εκείν χλδεζεο βξίζθεηαη ζην Όξην Ιδηνθηεζίαο. «πλνιηθά Έξγα Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηα Έξγα ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή ππφ ηελ Ιδηνθηεζία ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή. «χζηεκα Γηαλνκήο» ή «Γίθηπν Γηαλνκήο» είλαη ην ζχζηεκα, πνπ δελ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ην νπνίν απνηειείηαη, θχξηα ή εμ νινθιήξνπ απφ: (α)ειεθηξηθέο γξακκέο ησλ δηθηχσλ κέζεο θαη ρακειήο Σάζεο κεηαμχ απηφκαησλ δηαθνπηψλ θπθιψκαηνο ή δηαθνπηψλ κέζεο Σάζεο ζηνπο ππνζηαζκνχο κεηαθνξάο πνπ αλήθνπλ ζην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνχ απφ κνλάδεο παξαγσγήο ή άιια ζεκεία εηζφδνπ κέρξη ην ζεκείν παξάδνζεο ζε πειάηεο ή άιινπο ρξήζηεο, θαη (β)νπνηνδήπνηε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο αλήθεη ή είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνχ. «χζηεκα Μεηαθνξάο» ζεκαίλεη ζχζηεκα κεηαθνξάο, φπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπο ηνπ 2003 έσο 2012, Ν.122(Ι)/2003, φπσο ηξνπνπνηνχληαη εθάζηνηε. «πκςεθηζκφο Μεηξήζεσλ» νξίδεηαη σο ε κέζνδνο πνπ αθνξά Καηαλαισηέο, πνπ ζηηο νξνθέο ησλ ππνζηαηηθψλ ηνπο, (ή εληφο ηνπ ίδηνπ ηεκαρίνπ κε ην ππνζηαηηθφ), έρεη εγθαηαζηαζεί κηθξφ Φσηνβνιηατθφ χζηεκα κε ηζρχ κέρξη θαη 3kWp. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηζαγφκελεο απφ ην Γίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ην ππνζηαηηθφ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ππνζηαηηθνχ ηνπ θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ε νπνία εγρέεηαη ζην Γίθηπν, γηα θάζε δίκελν. Οπνηαδήπνηε πιενλάζκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζην επφκελν δίκελν, ελψ νπνηαδήπνηε ειιείκκαηα ζα ηηκνινγνχληαη απφ ηελ ΑΗΚ. ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ θάζε δσδεθάκελεο πεξηφδνπ ζπκςεθηζκνχ (έηνπο ζπκςεθηζκνχ) φπσο θαζνξίδεηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφ, αξκνδίσο θαη θαζνιηθά, ζα γίλεηαη ε ηειηθή εθθαζάξηζε. Δπί ηνπ παξφληνο, σο ηειεπηαίνο ινγαξηαζκφο θάζε έηνπο ζπκςεθηζκνχ ζεσξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή γηα ηνλ νπνίν έγηλε θαηαγξαθή εληφο

6 6 Απξηιίνπ ή Μαΐνπ. Σπρφλ πιενλάζκαηα δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ έλα έηνο ζπκςεθηζκνχ ζην επφκελν. «ρέδην Ηιηαθή Δλέξγεηα γηα Όινπο, Μάηνο 2014, Καηεγνξία Α» ζεκαίλεη ην ρέδην Πξνψζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, Καηεγνξία Α: ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΜΔΣΡΗΔΧΝ («NET-METERING») - A1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΔ ΔΤΑΛΧΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ - Α2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΔ ΜΗ ΔΤΑΛΧΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ (ΑΝΔΤ ΥΟΡΗΓΙΑ) - Α3. ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΣΙΡΙΑ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΔΓΡΑ ΑΡΥΧΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ θαη νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ή/θαη αλαζεψξεζεο ή/θαη αληηθαηάζηαζεο ή/θαη αλάθιεζεο ηνπ ρεδίνπ ή/θαη Αλαθνίλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε λένπ ζρεηηθνχ ρεδίνπ απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. «ρέδην πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ» ζεκαίλεη ην ζρέδην ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ), ππφ ηνλ ηίηιν «Γηεπξπκέλε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πκςεθηζκνχ κεηξήζεσλ ηεο Δηζαγφκελεο απφ ην Γίθηπν κε ηελ παξαγφκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα (Net Metering) εγθαηεζηεκέλα ζε νηθίεο θαη θηίξηα πνπ απνηεινχλ έδξα ηνπηθψλ Αξρψλ». «Φσηνβνιηατθφ χζηεκα» ζεκαίλεη ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ηνπο κεηαηξνπείο Σάζεο, ηηο βάζεηο ζηήξημεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ Δμνπιηζκφ θαη ηα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο, ηνπο Απηφκαηνπο Γηαθφπηεο θαη ηνλ Δμνπιηζκφ Γηαθνπήο, Απφδεπμεο, Διέγρνπ, Πξνζηαζίαο θαη Γείσζεο, ηελ Αιεμηθεξαπληθή Πξνζηαζία (surge arresters), ηε Μεηξεηηθή Γηάηαμε (Μεηξεηήο πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ) θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή. Σν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαηεπζείαλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλφκελνπ, ε νπνία κπνξεί λα δηνρεηεπηεί θαηεπζείαλ ζην Γίθηπν Γηαλνκήο ή/θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή. 2.0 Συμμόρφωςη με τουσ ιςχύοντεσ Κανόνεσ Μεταφοράσ και Διανομήσ, με Πρότυπα και Τεχνικούσ Όρουσ Σύνδεςησ και Λειτουργίασ του Φωτοβολταΰκού Συςτήματοσ Οη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο θαζνξίδνληαη ζηνπο ηζρχνληεο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο (ΚΜΓ), θαζψο θαη ζηα Πξφηππα θαη ζηνπο Σερληθνχο Όξνπο χλδεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ (ρέδην ΓΓ (ΑΗΚ) «.Μ.3»). Δηδηθφηεξα ηνλίδνληαη ηα πην θάησ, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε άιιε πξφλνηα ησλ ΚΜΓ θαη ησλ Πξνηχπσλ ή/θαη ησλ Σερληθψλ θαη Άιισλ Όξσλ ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή.

7 7 2.1 πκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΓΓ) χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νη Μνλάδεο Παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ή είλαη ηθαλέο λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια κε ην χζηεκα Γηαλνκήο, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο. 2.2 πκκφξθσζε κε Δπξσπατθέο Οδεγίεο Η θαηαζθεπή ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ Σάζεσο θαη κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, 73/23/EEC (Electrical Apparatus Low Voltage Directive) θαη 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) θαη 93/68/EEC (ζήκαλζε CE), σο επίζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ Γήισζε πκκφξθσζεο (Declaration of Conformity) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ηνπο κεηαηξνπείο Σάζεο (inverters) θαη ηηο βάζεηο ζηήξημεο. 2.3 Απαηηήζεηο γηα ηηο βάζεηο ζηήξημεο Γηα ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ Φσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ (Certificate) απφ εγθεθξηκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ε ζηαηηθή κειέηε ησλ βάζεσλ ζηήξημεο ησλ Φσηνβνιηατθψλ Πιαηζίσλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσθψδηθσλ. Οη βάζεηο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα αληέρνπλ ηηο κέγηζηεο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 20 ρξφληα εγγχεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή/εγθαηαζηάηε, ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΡΑΔΚ, εκεξνκελίαο , ππφ ηνλ ηίηιν: «ΠΡΟΣΤΠΑ». ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηηο βάζεηο ζηήξημεο δελ πξνζθνκίδεηαη Πηζηνπνηεηηθφ, φπσο πην πάλσ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη Βεβαίσζε Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, κέινπο ηνπ ΔΣΔΚ, πνπ λα πηζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 1. Οη βάζεηο ζηήξημεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσθψδηθεο. 2. Οη βάζεηο ζηήξημεο είλαη ηθαλέο λα αληέρνπλ ηηο κέγηζηεο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ. 3. Οη βάζεηο ζηήξημεο έρνπλ δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα. 2.4 πκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηχπνπ VDE-AR-N 4105: θαη ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ Σν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα πνπ ζα ζπλδεζεί ζην Γίθηπν Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεξκαληθνχ Πξνηχπνπ VDE-AR-N 4105: κε ηίηιν Power generation systems connected to the low-voltage distribution network: Technical minimum requirements for the connection to and parallel operation with low-voltage distribution networks, ή άιιν δηεζλέο ή εζληθφ πξφηππν κε ίζνπο ή πην απαηηεηηθνχο φξνπο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ γεξκαληθφ πξφηππν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Δπηπξφζζεηα, ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα πνπ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα IEC 61727: Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface, IEC : Solar Photovoltaic (PV) Power Supply Systems, IEC 60755: General Requirements for Residual Current

8 8 Operated Protective Devices, ΔΝ 62446(2009): Grid Connected Photovoltaic Systems Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection (IEC 62446(2009), IEC (all parts): Low-voltage electrical installations, ΔΝ 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks, CYS EN (2013): Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks, θαη EN 50524(July 2009): Data sheet and name plate for photovoltaic inverters. Όιεο νη ηερληθέο απαηηήζεηο θαη πξφλνηεο ησλ πην πάλσ πξνηχπσλ θαη ηερληθψλ φξσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη. 2.5 πκκφξθσζε κε ηα ηππηθά θπθιψκαηα ΣΑ/513, ΣΑ/514, ΣΑ/515, ΣΑ/516 θαη ΣΑ/517, Αλαζ. Α, εκεξνκελίαο Ινχληνο 2014, ηνπ Παξαξηήκαηνο I. H δηαζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ), ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο πξφλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηππηθψλ θπθισκάησλ (Μνλνγξακκηθά Γηαγξάκκαηα) κε Αξηζκνχο ρεδίσλ ΣΑ/513, ΣΑ/514, ΣΑ/515, ΣΑ/516 θαη ΣΑ/517, Αλαζ. Α, εκεξνκελίαο Ινχληνο 2014, πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ. 2.6 Βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ πξνηχπνπ VDE-AR-N 4105: θαη ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο χκθσλα κε ην πην πάλσ πξφηππν VDE-AR-N 4105: θαη ηνπο ηζρχνληεο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα πνπ ζα ζπλδεζεί ζην χζηεκα Γηαλνκήο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: πκκεηξία Φάζεσλ θαη ζπγρξνληζκφο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ), ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ. Απηφκαηε κείσζε/κεηαβνιή ελεξγνχ ηζρχνο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.9 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Έιεγρν Άεξγνπ Ιζρχνο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.10 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Απηφκαηε κεηαβνιή πληειεζηή Ιζρχνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαγσγή ελεξγνχ Ιζρχνο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.10 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ. Ρπζκίζεηο Πξνζηαζίαο θαη ζπλζήθεο απνζχλδεζεο θαη επαλαζχλδεζεο κεηαηξνπέσλ, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 2.8 θαη 2.17 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Λεηηνπξγία Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο ππφ/ππέξ πρλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 2.8 θαη 2.9 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Ρχζκηζε θαη Έιεγρνο Σάζεο, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 2.8, 2.10, 2.13 θαη 2.17 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Λεηηνπξγία ζηελ παξνπζία δηαηαξαρψλ Σάζεο, κεηαβνιή Σάζεο ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο, απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο Σάζεο, αλαιακπέο ηεο Σάζεο, Αξκνληθέο, αζπκκεηξία Σάζεο, ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.13 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ Πξνζηαζία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο θαη ηεο Γξακκήο χλδεζεο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 2.8 θαη 2.17 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ.

9 9 2.7 πκκφξθσζε, ζε ζρέζε κε ην ζπληειεζηή ηζρχνο θαη ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ιζρχνο, κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο νη Γηεζπαξκέλνη Παξαγσγνί πνπ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ ή ζπλδένληαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη, ζε ζρέζε κε ην ζπληειεζηή ηζρχνο θαη ηελ παξαγσγή Άεξγνπ Ιζρχνο, κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν Γ Ρπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ηνπ Μεηαηξνπέα Σάζεο (Inverter) ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο ψζηε λα παξέρεη ηηο πξνζηαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα: Δίδνο Πξνζηαζίαο Ρχζκηζε Υξφλνο ελεξγνπ νίεζεο πξνζηα ζίαο Τπφηαζεο (Undervoltage) U< 0,8 Un (184V) 200ms (200 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) Τπέξηαζεο (Overvoltage) U> 1,10 Un (253V) 200ms Τπνζπρλφηεηαο (Underfrequency) f< 47,0 Hz 200ms Τπεξζπρλφηεηαο (Overfrequency) f> 51,5Hz 200ms Πξνζηαζία έλαληη απψιεηαο ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο (Loss of Mains LoM) Islanding (Nεζηδνπνίεζε): Μεηαηφπηζεο Γηαλίζκαηνο Σάζεο (Voltage Vector Shifting), ή 8 200ms Ρπζκνχ Μεηαβνιήο πρλφηεηαο (Rate of Change of Frequency RoCoF) 1,6 Ηz/s 200ms Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ηνπ κεηαηξνπέα Σάζεο ζα κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη, απφ ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Η παξαγσγή κέζσ ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ην Γίθηπν ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) επξίζθεηαη ππφ Σάζε θαη ζα δηαθφπηεηαη απηφκαηα (εληφο 200ms) φηαλ δηαθνπεί ε παξνρή ζην Γίθηπν ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ). Γηα ελεξγφ πξνζηαζία ηνπ Γηθηχνπ απφ ηε λεζηδνπνίεζε (islanding), εληφο ηνπ θάζε κεηαηξνπέα Σάζεο (inverter) ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέηξεζε ζχλζεηεο αληίζηαζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN VDE (6-2006). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηφκαηεο απνζχλδεζεο, ε επαλαζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ ιεπηψλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 1. Η αχμεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ ζα δηνρεηεχεηαη ζην Γίθηπν δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιίζε ηνπ 10% ηεο κέγηζηεο ελεξγνχ ηζρχνο γηα θάζε ιεπηφ.

10 10 Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ζα αληρλεχεη ην εθρπφκελν ζπλερέο ξεχκα (DC) ζηελ έμνδν ηνπ θαη ζα απνζπλδέεη απηφκαηα (εληφο 200ms) ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εθρπφκελν ζπλερέο ξεχκα (DC) ζην εκείν χλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο μεπεξάζεη ην 0,5% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο Φσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο. 2.9 Μείσζε/Μεηαβνιή Δλεξγνχ Ιζρχνο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε δηαθχκαλζεο/ κεηαβνιήο ηεο παξαγφκελεο ελεξγνχ ηζρχνο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ Γηθηχνπ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 2. Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ζα κεηψλεη ηελ παξαγφκελε ελεξγφ ηζρχ αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο, δηαηεξψληαο ηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηαζεξή. Όηαλ ε ζπρλφηεηα ηνπ Γηθηχνπ ππεξβεί ην φξην ησλ 50,2Hz (fgrid 50.2Hz) ηφηε ε παξαγφκελε απφ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ηζρχο ζα κεηψλεηαη θαηά 4% γηα

11 11 θάζε 0,1Hz αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο (ΓΡ=40%x Pm per Hz φπνπ ΓΡ=Μείσζε Ιζρχνο θαη Ρm = Παξαγφκελε ελεξγφο Ιζρχο ηε ζηηγκή πνπ ε ζπρλφηεηα ππεξβαίλεη ηα 50,2Hz) θαη ηζρχεη γηα 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Η παξαγφκελε ηζρχο ζα θηλείηαη ζπλερψο πάλσ θαη θάησ ζηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηεο ζπρλφηεηαο (κε θιίζε 40% ηνπ Pm γηα θάζε Hz) ζην δηάζηεκα 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Δάλ ε ζπρλφηεηα θαηέιζεη μαλά πην ρακειά απφ 50,2Hz θαη εθείλε ηε ζηηγκή ε δπλαηή παξαγφκελε ηζρχο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ελεξγφ ηζρχ Pm (παγσκέλε ηηκή πην πάλσ), ηφηε ε αχμεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο πνπ ζα δηνρεηεχεηαη ζην Γίθηπν δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ θιίζε ηνπ 10% ηεο κέγηζηεο ελεξγνχ ηζρχνο PAmax γηα θάζε ιεπηφ. Ο κεηαηξνπέαο ζα παξακέλεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζην δηάζηεκα: 47,0 Hz fgrid 50,2Hz θαη ζα απνζπλδέεη θαη απνκνλψλεη απηφκαηα, εληφο 200ms (200 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ), ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα φηαλ: fgrid 47,0Hz, fgrid 51,5Hz πληειεζηήο Ιζρχνο θαη Έιεγρνο Άεξγνπ Ιζρχνο Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (inverter) ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο Άεξγνπ Ιζρχνο, έηζη ψζηε ν πληειεζηήο Ιζρχνο ζην εκείν χλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,90 ρσξεηηθφο (Απνξξφθεζε Άεξγνπ Ιζρχνο) θαη 0,90 επαγσγηθφο (Έγρπζε Άεξγνπ Ιζρχνο). Ο κεηαηξνπέαο Σάζεο (Inverter) ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλνο θαη πξνγξακκαηηζκέλνο έηζη ψζηε ν πληειεζηήο Ιζρχνο ζην εκείν χλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο λα αθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε δηαθχκαλζεο ηνπ πληειεζηή Ιζρχνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε/κεηαβνιή ηεο παξαγφκελεο Δλεξγνχ Ιζρχνο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ρεδηάγξακκα 3.

12 12 ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δλεξγφο Ιζρχο Δμφδνπ ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20% ηεο Μέγηζηεο Παξαγσγήο Δλεξγνχ Ιζρχνο, ηφηε ν πην πάλσ πεξηνξηζκφο παχεη λα ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη, ε έλλνηα ηνπ ρσξεηηθνχ ζπληειεζηή ηζρχνο, γηα Ρχζκηζε ηεο Σάζεο, κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ζεκαίλεη ηελ απνξξφθεζε Άεξγνπ Ιζρχνο θαη «ρσξεηηθή θφξηηζε» ηεο Μνλάδαο Παξαγσγήο, φπσο απνδίδεηαη ε έλλνηα απηή ζην Άξζξν Σ15Α ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πληειεζηή Ιζρχνο γηα έιεγρν ηεο Σάζεο θαη ηεο Άεξγνπ Ιζρχνο, ζα κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη, απφ ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο ρέζε Διέγρνπ Γηθηχνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Σν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα πνπ ζα ζπλδεζεί ζην Γίθηπν Γηαλνκήο, ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: Γπλαηφηεηα κεηαηξνπέα Σάζεο (inverter) λα απνζπλδέεη θαη λα απνκνλψλεη απηφκαηα (εληφο 200ms) ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα απφ ην χζηεκα Γηαλνκήο (ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.8 πην πάλσ) Γπλαηφηεηα κείσζεο/κεηαβνιήο ελεξγνχ ηζρχνο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα (ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.9 πην πάλσ) Σξνθνδνζία/απνξξφθεζε, ξχζκηζε Άεξγνπ Ιζρχνο, έιεγρνο πληειεζηή Ιζρχνο θαη ξχζκηζε/έιεγρνο Σάζεο (ζχκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 2.10 πην πάλσ) Γηθαίσκα ΓΓ (ΑΗΚ) λα δηελεξγεί έιεγρν ή δνθηκή ζην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα 2.13 ΣΑΗ Ο ΓΓ (ΑΗΚ) ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί νπνηνλδήπνηε έιεγρν ή δνθηκή ζεσξεί αλαγθαία, ζην κεηαηξνπέα Σάζεο (inverter), ζηα Φσηνβνιηατθά πιαίζηα θαη ζηνλ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ή/θαη ζχζηεκα ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή, πξηλ ή κεηά ηε ζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο (ΑΗΚ), θαζφιε ηε δηάξθεηα πνπ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα δηνρεηεχεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Γίθηπν Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο Δχξνο Σάζεο ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο Σν χζηεκα Γηαλνκήο πεξηιακβάλεη Γίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο αθφινπζεο νλνκαζηηθέο Σάζεηο: Υακειή Σάζε (ΥΣ) Μέζε Σάζε (ΜΣ) 230 Volts θάζε πξνο νπδέηεξν 400 Volts θάζε πξνο θάζε Volts (11kV) Volts (22kV) Ο Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ην χζηεκα Γηαλνκήο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ην εχξνο αλνρήο ηεο Υακειήο Σάζεο ζα είλαη: 230V ±10%, θάζε πξνο νπδέηεξν θαη 400V±10% θάζε πξνο θάζε. Η πξνθχπηνπζα Σάζε ζηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ πζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, αιιά αλακέλεηαη λα ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο:

13 13 Ολνκαζηηθή Σάζε (V) Μέγηζηε Σάζε (V) Διάρηζηε Σάζε (V) Μεηαβαιιφκελε αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ψξα ηεο εκέξαο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Υξήζηε Η ζπληζηψζα αξλεηηθήο αθνινπζίαο ηεο θαζηθήο Σάζεο ησλ Σάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο γεληθά δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 5% ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, ην χζηεκα Γηαλνκήο θαη νπνηεζδήπνηε ζπλδέζεηο Υξεζηψλ ζε απηφ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ Πειαηψλ κε θαλνληθέο ηηκέο πρλφηεηαο θαη Σάζεο Λεηηνπξγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σάζεο, ηεο πρλφηεηαο, ησλ βπζίζεσλ, ησλ δηαθνπψλ, ησλ αζπκκεηξηψλ θαη ησλ αξκνληθψλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξφζθαηεο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα Σππνπνίεζε Ηιεθηξνινγίαο (CENELEC). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνδηαγξαθέο απηέο πεξηγξάθνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σάζεο πνπ αλακέλεηαη ζηα ηεξκαηηθά άθξα ηεο παξνρήο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην Άξζξν Γ2.4.1 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, ε πρλφηεηα ηεο ηξνθνδφηεζεο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Σν αλακελφκελν εχξνο ηεο πρλφηεηαο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν Σ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. «Σ Η νλνκαζηηθή πρλφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο νξίδεηαη ζηα 50Hz: (α) (β) Δχξνο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: 49,5 έσο 50,5 Ηz. Καηά ηε δηάξθεηα δηαηαξαρψλ ζην χζηεκα Μεηαθνξάο: 47,0 έσο 52,0 Hz.» Ρχζκηζε θαη Έιεγρνο Σάζεο χκθσλα κε ην Άξζξν Γ1.6.4 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νη ζπλδέζεηο ζην χζηεκα Γηαλνκήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ απαξαίηεηε ξχζκηζε Σάζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Οη Μνλάδεο Παξαγσγήο / ηαζκνί Παξαγσγήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε Σάζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ειέγρνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο εάλ δεηεζεί απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή Γηαηαξαρέο Σάζεο χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νη Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο νθείινπλ λα κελ δεκηνπξγνχλ δηαηαξαρέο Σάζεο ζε ηέηνηεο ζηάζκεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο Υξήζηεο. Ο Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο νθείιεη κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο λα επηιέμεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ παξνπζία δηαηαξαρψλ ζε ζηάζκεο πνπ είλαη επηηξεπηέο απφ ηελ πξνδηαγξαθή ΔΝ ηεο Γηεζλνχο Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC) φπσο ηξνπνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

14 14 Σα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα VDE-AR-N 4105: , IEC 61727, IEC , IEC 60755, IEC , IEC (all parts), IEC 62446(2009), ΔΝ 50160, CYS EN (2013) θαη ΔΝ (July 2009). χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ βιάβεο θαη ρεηξηζκψλ, ε Σάζε (κε πρλφηεηα ηελ νλνκαζηηθή ηνπ εμνπιηζκνχ) κπνξεί κεηαβαηηθά λα κεησζεί ή λα απμεζεί. Η αχμεζε ή κείσζε ηεο Σάζεο επεξεάδεηαη απφ ηε κέζνδν Γείσζεο ηνπ νπδέηεξνπ θφκβνπ ζην χζηεκα Γηαλνκήο θαη ε Σάζε κπνξεί λα κεησζεί κεηαβαηηθά ζην κεδέλ ζην ζεκείν ηνπ ζθάικαηνο. Η πξνδηαγξαθή ΔΝ 50160, κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πεξηέρεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απνθιίζεηο θαη ηηο δηαηαξαρέο ηεο Σάζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ή ζπλδεζεί ζην χζηεκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ. Ιδηαίηεξα ηνλίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ ηεο πιεπξάο ηνπ AC ηνπ κεηαηξνπέα Σάζεο ελφζσ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα είλαη ζπγρξνληζκέλν κε ην χζηεκα Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ. Αληίζεηα, εάλ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ιεηηνπξγεί απνκνλσκέλα απφ ην χζηεκα Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ, επηβάιιεηαη ε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ ηεο πιεπξάο AC ηνπ κεηαηξνπέα Σάζεο πκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2004/108/ΔΚ (Οδεγία Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο) χκθσλα κε ην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, έλαο φξνο ηεο ζχλδεζεο θαζνξίδεη φηη ε άκεζε ή έκκεζε ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή ζην χζηεκα Γηαλνκήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2004/108/ΔΚ (Οδεγία Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο), κε ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ή ηεο αληίζηνηρεο Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα ηελ έρεη ζην κέιινλ αληηθαηαζηήζεη Μεηαβνιή Σάζεο Τπφ ηαζεξέο πλζήθεο (Steady State Voltage Change) χκθσλα κε ην πξφηππν VDE-AR-N 4105: , Παξάγξαθνο 5.3 (Permissible Voltage Change), ε κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ηεο Σάζεο ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζην εκείν χλδεζεο, ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 3%. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη ε Σάζε ζην εκείν χλδεζεο ή βαζχηεξα ζην Γίθηπν λα μεπεξλά, είηε απμεηηθά είηε πησηηθά, ηα φξηα Σάζεο γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Γηα ην χζηεκα Μεηαθνξάο ηα φξηα απηά νξίδνληαη ην Άξζξν Σ θαη γηα ην χζηεκα Γηαλνκήο ζην Άξζξν Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Απφηνκεο Μεηαβνιέο ηεο Tάζεο (Rapid Voltage Changes) χκθσλα κε ην πξφηππν VDE-AR-N 4105: , Παξάγξαθνο (Rapid Voltage Changes), oη απφηνκεο κεηαβνιέο ηεο Σάζεο ζην εκείν χλδεζεο πνπ πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαθνπήο (switching operation: connection and disconnection) ελφο Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 3% (Γumax 3%). Γηα ηελ ηηκή ηνπ 3%, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κηα θνξά εληφο 10 ιεπηψλ.

15 Αλαιακπέο ηεο Σάζεο χκθσλα κε ην πξφηππν VDE-AR-N 4105: , Παξάγξαθνο (Flicker), νη αλαιακπέο ηεο Σάζεο (Voltage Flickering and Fluctuation) ζην εκείν χλδεζεο πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζε ζηάζκεο επηηξεπηέο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην φξην Ρlt=0,5 (Long-term flicker strength: Plt 0,5) Αξκνληθέο Αλαθνξηθά κε απαηηήζεηο γηα αξκνληθέο, ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζα πξέπεη λα ηεξεί ηελ Παξάγξαθν 5.4.4, ππφ ηνλ ηίηιν: «Harmonics and Inter-harmonics», ηνπ πξνηχπνπ VDE-AR-N 4105: Σα αξκνληθά ξεχκαηα (harmonic currents) ζα πξέπεη λα κεηξνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC (VDE ). Η νιηθή αξκνληθή παξακφξθσζε ηνπ ξεχκαηνο εμφδνπ ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην εκείν χλδεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%. Γηα αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πην πάλσ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αξκνληθέο Σάζεο θαη γηα θαζνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζπλεηζθνξάο αξκνληθψλ απφ ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα, ν ΓΜΚ/ΓΓ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξά, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, ηηο αξκνληθέο Σάζεο ζην εκείν χλδεζεο. Οη κεηξήζεηο απηέο θαη νη ζπγθξίζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζπλδεδεκέλν θαη απνζπλδεδεκέλν απφ ην Γίθηπν θαηά πεξίπησζε πγρξνληζκφο Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) Σν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζα πξέπεη λα ζπγρξνλίδεηαη απηφκαηα κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ). Καηά ην ζπγρξνληζκφ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο ζην εκείν χλδεζεο: Η δηαθχκαλζε ηεο Σάζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 3% απηήο ηνπ Γηθηχνπ. Η ζπρλφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε απηή ηνπ Γηθηχνπ. Η δηαδνρή ησλ θάζεσλ λα είλαη ε ίδηα. Οη Σάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θάζεσλ λα κελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο θαζηθή απφθιηζε ηάζκεο Βξαρπθχθισζεο Η ζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηα επίπεδα βξαρπθχθισζεο ηνπ Γηθηχνπ. Αλ κεηά απφ έξεπλεο απνδεηρηεί φηη ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα απμάλεη ηα επίπεδα ζθάικαηνο ζην Γίθηπν πέξαλ ησλ επηζπκεηψλ ή πέξαλ ηεο ηθαλφηεηαο ηζρχνο βξαρπθχθισζεο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαθνπήο ηνπ Γηθηχνπ, ηφηε ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο θαη ν ΓΓ ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα πεξηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ βξαρπθχθισζεο. εκεηψλεηαη φηη νη ηππηθέο ζηάζκεο βξαρπθχθισζεο γηα ην χζηεκα Μεηαθνξάο θαη γηα ην χζηεκα Γηαλνκήο θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηα Άξζξα Σ1.8.6 θαη Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Η ηθαλφηεηα ηζρχνο Βξαρπθχθισζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή ζην εκείν χλδεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο ηάζκεο Βξαρπθχθισζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο, φπσο δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο. Η επηινγή ηνπ Δμνπιηζκνχ γηα ζχλδεζε ζηε Υακειή Σάζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηε κείσζε ησλ ξεπκάησλ Βξαρπθχθισζεο ιφγσ παξεκβνιήο κήθνπο γξακκήο.

16 Η ηξνθνδφηεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υξήζηε πξέπεη λα ειέγρεηαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ηεο απφ κία ζπζθεπή πξνζηαζίαο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ην Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο ηάζκεο Μφλσζεο Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ρεηξηζκψλ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή πνπ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα Γηαλνκήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα κφλσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν Γ1.6.6 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα αληέρεη, χζηεξα απφ θαηάιιειεο δνθηκέο, ζε ελαιιαζζφκελε Σάζε ηνπιάρηζηνλ 0,6kV γηα ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζχζηεκα Υακειήο Σάζεο (400V) (ζχκθσλα κε ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο εμνπιηζκνχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηεζλνχο Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο IEC) Παξέκβαζε ζε ζπζηήκαηα αθνπζηηθήο ζπρλφηεηαο (Interference on audiofrequency systems) ην χζηεκα Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ιεηηνπξγεί χζηεκα Γηαρείξηζεο Φνξηίνπ (Load Management using a Ripple Control System) ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηα 283,3 Ηz. Σν κέγηζην χςνο Σάζεο ηνπ είλαη 12V θαη επεξεάδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ππθλσηψλ ή/ θαη ειεθηξνγελλεηξηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη ζην ρψξν εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο (ή άιια ζπζηήκαηα πνπ κεηψλνπλ ζε κε επηηξεπηά επίπεδα ην ζήκα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Φνξηίνπ), ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο νθείιεη λα ιάβεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην ΓΓ ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε ην ζήκα λα δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαη λα ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ΓΜΚ/ΓΓ γηα ηα κέηξα απηά. Γηα αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο απηήο ηεο απαίηεζεο, ν ΓΓ ζα κεηξά, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, ην ζήκα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Φνξηίνπ ζην εκείν χλδεζεο. Οη κεηξήζεηο απηέο θαη νη ζπγθξίζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζπλδεδεκέλν θαη απνζπλδεδεκέλν απφ ην Γίθηπν θαηά πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ κέρξη λα ιεθζνχλ απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ Ripple παξαηεξεζεί φηη πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζην ζχζηεκα Ripple, ν ΓΓ δηαηεξεί δηθαίσκα λα δηαθφςεη άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, κέρξη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή γηα άξζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέηνηα πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή Πξνζηαζία Πξνζηαζία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Η πξνζηαζία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο είλαη επζχλε ηνπ Παξαγσγνχ/ Καηαλαισηή. O Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο έλαληη δηαηαξαρψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην χζηεκα Γηαλνκήο θαη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά ην Άξζξν Γ1.6.2 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, φπσο επίζεο θαη έλαληη νπνηνλδήπνηε άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δεκηά.

17 Πξνζηαζία Γηθηχνπ θαη Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Σν Φσηνβνιηατθφ χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ/ πξνζηαζίαο, ψζηε δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Δπηπξφζζεηα απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο πνπ εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, ν Παξαγσγφο/ Καηαλαισηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, θαηά ην Άξζξν Γ1.6.2 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νχησο ψζηε ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα λα απνζπλδέεηαη ζε ζπλζήθεο κε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε παξαβίαζε ησλ νξίσλ Σάζεο ή ζπρλφηεηαο ή/θαη ζε απψιεηα ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο (Loss of Mains (LνM)) θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ππφ κνξθή λεζίδαο. Ο Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιεια πζηήκαηα Πξνζηαζίαο θαη Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ. Αλαθνξά ζηηο αλαγθαίεο Πξνζηαζίεο γίλεηαη θαη ζηηο Παξαγξάθνπο 2.8, 2.19 θαη 2.22 ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ, ππφ ηνπο ηίηινπο: «Ρπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ησλ Μεηαηξνπέσλ Σάζεο (Inverters) ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο», «Βαζηθέο Πξφλνηεο Πξνηχπσλ» θαη «Ηιεθηξνινγηθή Δγθαηάζηαζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή», αληίζηνηρα, θαζψο θαη ζην παξψλ ππνθεθάιαην 2.17, ππφ ηνλ ηίηιν: «Πξνζηαζία» Πξνζηαζίεο κέζσ ηνπ Απηφκαηνπ Γηαθφπηε Δμαγσγήο Ιζρχνο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο (ηζρχεη γηα φια ηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα, αλεμαξηήησο Ιζρχνο). Ο Απηφκαηνο Γηαθφπηεο Δμαγσγήο Ιζρχνο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο πξνζηαζίεο: (i) Πξνζηαζία Τπεξθφξηηζεο/Τπεξέληαζεο (Overload/Overcurrent Protection) Υξφλνο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο = 200ms (ii) Πξνζηαζία Βξαρπθχθισζεο (Short Circuit Protection) Υξφλνο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο = 200ms (iii) (iv) Πξνζηαζία έλαληη άκεζεο ειεθηξηθήο επαθήο (Protection against electric shock) Υξφλνο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο = 200ms, θαη Πξνζηαζία Ρεχκαηνο Γηαθπγήο (Residual Current Protection RCD type AC) Ρχζκηζε: 300mA, Υξφλνο Δλεξγνπνίεζεο Πξνζηαζίαο = 200ms Ο Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί δηπνιηθφ Μηθξφ-Απηφκαην Γηαθφπηε (Γηπνιηθφ MCB) γηα κνλνθαζηθή ζχλδεζε ή ηεηξαπνιηθφ Μηθξφ-Απηφκαην Γηαθφπηε (Σεηξαπνιηθφ MCB) γηα ηξηθαζηθή ζχλδεζε, Type C, 10kA θαη αληίζηνηρε πζθεπή Γηαθπγήο Ρεχκαηνο (RCD), Type AC/S 300mA, πνπ λα ζπλάδνπλ κε ην πξφηππν BS EN 60947, θαη λα ηα εγθαηαζηήζεη ζηελ έμνδν ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, ζηνλ Πίλαθα Μεηξεηψλ θαη Διέγρνπ ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή (ΠΜΔΠ), πιεζίνλ ηνπ Μεηξεηή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ ηεο εηζαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην Γίθηπν πξνο ην ππνζηαηηθφ θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εμάγεηαη πξνο ην Γίθηπν (Net-Metering) Μεηξεηήο Δηζαγσγήο - Δμαγσγήο (Import/Export Meter), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ. Ο Γηαθφπηεο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θιεηδψλεη ζηε ζέζε OFF, θαη λα θέξεη θαηάιιειε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε.

18 Πξνζηαζίεο κέζσ ηνπ Μεηαηξνπέα Σάζεο (Inverter) Οη πην θάησ πξνζηαζίεο ζα παξέρνληαη κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα Σάζεο: (i) πξνζηαζία ππέξηαζεο θαη ππφηαζεο, (ii) πξνζηαζία ππεξζπρλφηεηαο θαη ππνζπρλφηεηαο, θαη (iii) πξνζηαζία έλαληη απψιεηαο ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο (Loss of Mains LoM), ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο Παξαγξάθνπο 2.8, θαη ηνπ παξφληνο Σερληθνχ Οδεγνχ, ππφ ηνπο ηίηινπο: «Ρπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ησλ Μεηαηξνπέσλ Σάζεο (Inverters) ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο», «Δγθαηάζηαζε, Έιεγρνο θαη Ρχζκηζε Πξνζηαζίαο» θαη «ρεκαηηζκφο Νεζίδσλ (Islanding)», αληίζηνηρα. Η πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο/ππεξέληαζεο (overload/ overcurrent protection), ε πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο (short circuit protection), ή πξνζηαζία έλαληη άκεζεο ειεθηξηθήο επαθήο (Protection against electric shock) θαη ε πξνζηαζία ξεχκαηνο δηαθπγήο (Residual Current Protection RCD) ζα παξέρνληαη κέζσ ηνπ Απηφκαηνπ Γηαθφπηε Δμαγσγήο Ιζρχνο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ Δγθαηάζηαζε, Έιεγρνο θαη Ρχζκηζε Πξνζηαζίαο χκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο, νη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο θαη πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ζην Γίθηπν Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Σα Άξζξα Γ θαη Γ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο είλαη ζρεηηθά. Πξνζηαηεπηηθέο Γηαηάμεηο θαη Ρπζκίζεηο Πξνζηαζίαο Δίδνο Πξνζηαζίαο Ρχζκηζε Υξφλνο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο Τπφηαζεο (Undervoltage) U< 0,80 Un (184V) 200ms Τπέξηαζεο (Overvoltage) U> 1,10 Un (253V) 200ms Τπνζπρλφηεηαο (Underfrequency) f< 47,0 Hz 200ms Τπεξζπρλφηεηαο (Overfrequency) f> 51,5Hz 200ms Τπεξθφξηηζεο/Τπεξέληαζεο (Overload/Overcurrent Protection) Βξαρπθχθισζεο (Short Circuit Protection) Πξνζηαζία έλαληη άκεζεο ειεθηξηθήο επαθήο (protection against electric shock) Πξνζηαζία Ρεχκαηνο Γηαθπγήο (Residual Current Protection RCD) Πξνζηαζία έλαληη απψιεηαο ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο (Loss of Mains LoM) Islanding (Nεζηδνπνίεζε): Μεηαηφπηζεο Γηαλχζκαηνο Σάζεο (Voltage Vector Shifting) ή Ρπζκνχ Μεηαβνιήο πρλφηεηαο (Rate of Change of Frequency RoCoF) 200ms 200ms 200ms 300mA 200ms 8 200ms 1,6 Hz/s 200ms

19 19 Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ζα πξέπεη, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα έιεγρν/επηζεψξεζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία (Σκήκα Δπηζεσξεηψλ Δγθαηαζηάζεσλ) ηνπ ΓΓ (ΑΗΚ) γηα αμηνιφγεζε, έιεγρν θαη έγθξηζε. Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ζα κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη, απφ ην ΓΓ (ΑΗΚ), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο. Οη ξπζκίζεηο Πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή θαη ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Παξάγξαθν H ζπληήξεζε ησλ Ηιεθηξνλφκσλ θαη ησλ πζηεκάησλ Πξνζηαζίαο είλαη επζχλε ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή θαη ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηνλ Παξαγσγφ/ Καηαλαισηή ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα (manuals) ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ γηα έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηνπ πζηήκαηνο, ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ππνβνιήο, ζην ΓΓ (AHK), ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ (Commissioning Tests) ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, γηα αμηνιφγεζε, έιεγρν θαη έγθξηζε. Δπηπιένλ, ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζην ΓΓ (ΑΗΚ) φια ηα ειεθηξνινγηθά ζρεδηαγξάκκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο θαη ηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (manuals) ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα θάζε ζχζηεκα, κεράλεκα θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα έρεη εγθαηαζηήζεη ρεκαηηζκφο Νεζίδσλ (Islanding) Η παξαηεηακέλε ιεηηνπξγία ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ππφ κνξθή λεζίδαο (δει. ην Φσηνβνιηατθφ χζηεκα λα ηξνθνδνηεί έλα απνζπαζκέλν κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο) δελ είλαη επηηξεπηή θαη ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιειε πξνζηαζία ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο λεζίδσλ. (Σα Άξζξα Γ θαη Σ ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο είλαη ζρεηηθά). Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία έλαληη απψιεηαο ηεο θχξηαο ηξνθνδφηεζεο (Loss of Mains LoM), ηχπνπ Μεηαηφπηζεο Γηαλχζκαηνο Σάζεο (Voltage Vector Shifting) ή άιινπ ηχπνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην ΓΓ (ΑΗΚ) Πξνζηαζία δηά απηφκαηεο απνζχλδεζεο ηεο πεγήο ηελ πιεπξά D.C. δελ απαηηείηαη πξνζηαζία δηά απηφκαηεο απνζχλδεζεο ηεο πεγήο. ηελ πιεπξά A.C., εάλ ν Μεηαηξνπέαο Σάζεο βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηεο νηθνδνκήο έηζη ψζηε ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην ηνπ Φ/Β πζηήκαηνο λα έρεη καθξά δηαδξνκή, απαηηείηαη πξνζηαζία βιάβεο πξνο ηε γε κέζσ RCD, ηφζν ζηελ αθεηεξία ηνπ θαισδίνπ πιεζίνλ ηεο εμφδνπ απφ ην Μεηαηξνπέα Σάζεο, φζν θαη ζηνλ Σεξκαηηζκφ ηνπ θαισδίνπ, πιεζίνλ ηνπ Μεηξεηή ηνπ Φ/Β πζηήκαηνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πεγή ηνπ ξεχκαηνο ζα ζεσξείηαη ν Μεηαηξνπέαο Σάζεο θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, πεγή ζα ζεσξείηαη ην Γίθηπν Υ.Σ. ηεο ΑΗΚ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πνπ πεγή ηνπ ξεχκαηνο ζεσξείηαη ν Μεηαηξνπέαο Σάζεο, ην RCD πξέπεη λα είλαη Σχπνπ Β, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν IEC 60755, εθηφο εάλ ν Μεηαηξνπέαο Σάζεο είλαη εθνδηαζκέλνο κε Μεηαζρεκαηηζηή Απνκφλσζεο, νπφηε δελ απαηηείηαη φπσο ην RCD είλαη Σχπνπ Β. ε πεξίπησζε πνπ ν Μεηαηξνπέαο Σάζεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην εκείν χλδεζεο κε ην Γίθηπν Υ.Σ. ψζηε λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε κηαο κφλν πξνζηαζίαο κέζσ RCD, γηα ην νπνίν ε πεγή ξεχκαηνο ζα ζεσξείηαη ην Γίθηπν Υ.Σ. ηεο ΑΗΚ. Ννείηαη φηη, αλ ζηνλ Μεηαηξνπέα Σάζεο ππάξρεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή πξνζηαζίαο RCD, δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε άιιεο εμσηεξηθήο ζπζθεπήο πξνζηαζίαο RCD.

20 Γηαθφπηεο (Isolator) Δμαγσγήο Ιζρχνο Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Δπηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ, ν Παξαγσγφο/Καηαλαισηήο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί δηπνιηθφ Γηαθφπηε (two pole switch) γηα κνλνθαζηθή ζχλδεζε ή ηεηξαπνιηθφ Γηαθφπηε (four pole switch) γηα ηξηθαζηθή ζχλδεζε, πνπ λα ζπλάδεη κε ην Πξφηππν BS EN 60947, θαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεη ζηελ έμνδν ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζηνλ ΠΜΔΠ, πιεζίνλ ηνπ Μεηξεηή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ. Ο Γηαθφπηεο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θιεηδψλεη ζηε ζέζε OFF θαη λα θέξεη θαηάιιειε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο Απηφκαηνο Γηαθφπηεο Δμαγσγήο Ιζρχνο ηεο Γξακκήο χλδεζεο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Παξαγσγφ/Καηαλαισηή, είλαη δηπνιηθφο γηα κνλνθαζηθή ζχλδεζε ή ηεηξαπνιηθφο γηα ηξηθαζηθή ζχλδεζε θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θιεηδψλεη ζηε ζέζε OFF, ηφηε, ν δηπνιηθφο ή ν ηεηξαπνιηθφο Γηαθφπηεο (two pole or four pole switch) δελ είλαη απαξαίηεηνο Γηαηάμεηο Γείσζεο Η γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή είλαη επζχλε ηνπ Παξαγσγνχ/Καηαλαισηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΓΓ θαηά ην Άξζξν Γ1.6.3 ηεο Έθδνζεο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Βαζηθέο Πξφλνηεο Πξνηχπσλ Πξφηππν IEC Σίηινο: Photovoltaic (PV) Systems Characteristics of the utility interface Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν Κχξηα ζέκαηα πξνηχπνπ: Σάζε, Έληαζε & πρλφηεηα Όξηα Σάζεο Λεηηνπξγίαο Γηαθπκάλζεηο Σάζεο Έθρπζε DC Όξηα πρλφηεηαο Λεηηνπξγίαο Αξκνληθέο & κεηαηφπηζε θπκκαηνκνξθήο Απψιεηα Σάζεο Γηθηχνπ Τπέξ/Τπφ Σάζε & πρλφηεηα Πξνζηαζία απνκνλσκέλεο παξαγσγήο (Islanding) Αληίδξαζε ζε επαλαθνξά Γηθηχνπ Γεηψζεηο Πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο Απνκφλσζε θαη δηαθνπή Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλαθέξεηαη ζε κνλνθαζηθά θαη ηξηθαζηθά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην Γίθηπν θαη φρη απηφλνκα. ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαζνξίδνληαη νη ρξφλνη αληίδξαζεο ηνπ κεηαηξνπέα ζε ζπλζήθεο αζηαζνχο θαη εθηφο ησλ νξίσλ Σάζεο. Καζνξίδνληαη ηα φξηα ππεξζπρλφηεηαο θαη ππνζπρλφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ν κεηαηξνπέαο, φπσο επίζεο ν ρξφλνο απνζχλδεζεο απφ ην Γίθηπν ζε πεξίπησζε απψιεηαο Σάζεο ηνπ Γηθηχνπ ( 200ms) θαη ν ρξφλνο επαλαζχλδεζεο ηνπ κεηαηξνπέα κεηά ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ Γηθηχνπ ( 3 ιεπηά). Γηα πξνζηαζία βξαρπθπθιψκαηνο, απνκφλσζε θαη δηαθνπή παξαπέκπεη ζην πξφηππν IEC

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Εφαρμογή Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για Μικρά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ηελ νξνθή λφκηκα αλεγεξκέλσλ ππνζηαηηθψλ ή ζην έδαθνο εληφο ηνπ ηδίνπ ηεκαρίνπ πνπ βξίζθεηαη ην λφκηκν ππνζηαηηθφ.

1. ηελ νξνθή λφκηκα αλεγεξκέλσλ ππνζηαηηθψλ ή ζην έδαθνο εληφο ηνπ ηδίνπ ηεκαρίνπ πνπ βξίζθεηαη ην λφκηκν ππνζηαηηθφ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΣΗ ΑΗΚ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΜΔΣΡΗΔΧΝ (NET METERING) Δ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 1.0 ΔΙΑΓΧΓΗ χκθσλα κε ην ρέδην Πξνψζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα