ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2006: α) τεσσάρων (4) τεχνικών του Ταμείου Χρη ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και β) πέντε (5) τεχνικών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στο Δι καστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Τροποποίηση της υπ αριθμ /2725/1998 (Β 338) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και δι καιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατι κών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τεχνολο γίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2682/1999»... 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ /1/1998 υπουργι κής απόφασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυ τιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική ση μαία» (Β 704/ ) Aνάκληση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του Τσοπανιάν Σαργκίς του Χάμλετ κ.λπ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8142/387/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) απόφασης του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Σύστα ση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διενέρ γειας / Αξιολόγησης και σύσταση Υποεπιτροπής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημέ να Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Β ΚΥΚΛΟΣ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 5232/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Συμπλήρωση της υπ αριθμ /1326/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρό τηση 5μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολό γησης και σύσταση Υποεπιτροπής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Προ γράμματα κατάρτισης στις περιοχές Ολοκλη ρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 8224/391/ Απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς IANAKITSIDI VIOLETTA (ΓΙΑΝΑΚΙΤΣΙΝΤΙ ΒΙΟΛΕΤΑ) του DIMITRI (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) και της LIUDMILA (ΛΙ ΟΥΝΤΜΙΛΑΣ) σύζ. Πουλιόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε νή Νακβεταούρι Μαράντι (NAKVETAURI MARADI) του Αβραάμ και της Μακρίνας Χορήγηση άδειας λειτουργίας Στέγης Υποστηριζό μενης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες... 9 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 1170/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ (1) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2006: α) τεσσάρων (4) τεχνικών του Ταμείου Χρη ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και β) πέντε (5) τεχνι κών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στο Δικαστικό Μέ γαρο Θεσσαλονίκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ. Α / «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελ ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας των Δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης». 3. Του ν.δ. 1017/71 «Περί ιδρύσεως ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως ισχύει.

2 6426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Του π.δ/τος 435/1988 «Περί Οργανισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.», όπως ισχύει. Β. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στην 994/ συνεδρίασή του για έγκριση υπερωρια κής απασχόλησης συνολικά, για τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και για οκτακόσιες (800) ώρες, ήτοι διακόσιες (200) ώρες στον κάθε υπάλληλο, και για πέντε (5) τεχνικούς υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στο Δ.Μ. Θεσ σαλονίκης και για χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) ώρες, ήτοι διακόσιες πενήντα (250) ώρες στον κάθε υπάλληλο, για το έτος 2006, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το 2006: α) για τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ. Κ., που υπηρετούν στον Άρειο Πάγο και για οκτακόσιες (800) ώρες, ήτοι διακόσιες (200) ώρες στον κάθε υπάλ ληλο, και β) για πέντε (5) τεχνικούς υπαλλήλους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που υπηρετούν στο Δ.Μ. Θεσσαλονίκης και για χίλιες διακόσιες πενήντα (1250) ώρες, ήτοι διακόσιες πενήντα (250) ώρες στον κάθε υπάλληλο. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0261 του προ ϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έτους 2006, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού ,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ /1385 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2725/1998 (Β 338) κοι νής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και δικαι ολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατικών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2682/1999» OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΟ ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας». β. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 8, των άρθρων 121 και 123 αντίστοιχα του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός Τελω νειακός Κώδικας». γ. Του άρθρου 3 της κ.υ.α /2725/1998 (Β 338) «Δι αδικασίες και δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατικών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τε χνολογίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2682/1999» όπως τροποποιήθηκε με τις κ.υ.α /3639/1999 (Β 2140) και 46771/2146/2001 (Β 973). δ. Του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα «(Α 98). 2. Το γεγονός ότι εργοστασιακοί τύποι οχημάτων εί ναι δυνατό να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρ/των οδηγίας ΕΕ, που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων, μεταγενέστερης αυτής με την οποία έχουν πιστοποιηθεί και αναφέρεται στη Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. 3. Το γεγονός ότι από διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της κ.υ.α /2725/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μεταχειρισμένα Οι βεβαιώσεις των υποπαραγράφων 2.1 και 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 θα χορηγούνται κατά περί πτωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επι κοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως εξής: α) Βάσει της οδηγίας ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων που εκ κατασκευής πληροί το όχημα και αναγράφεται στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης Ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου, που έχει χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαπίστωση κάλυψης ενός οχήματος από δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου θα γίνεται με την υποβολή από τον κάτοχό του στην υπηρεσία χορήγησης των βεβαιώσεων των υποπαραγράφων 2.1 και 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 2, είτε αντιγράφου του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος είτε της ξένης άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναγράφεται ο αριθμός της ολικής έγκρισης τύπου, είτε από επιθεώ ρηση του οχήματος. Στην περίπτωση που η έγκριση τύπου αφορά συγκε κριμένα οχήματα και αναφέρει ότι μπορεί να συμπλη ρωθεί με τη διαδικασία της ΥΑ 37212/43109/1991 (Β 900), θα ακολουθείται όμοια διαδικασία και για αυτά τα με ταχειρισμένα οχήματα. β) Αν το συγκεκριμένο όχημα δεν καλύπτεται από έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων, που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τε χνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, είτε βεβαιώνεται από επικυρωμένη βεβαί ωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην χώρα μας ή στη χώρα αγοράς του οχήματος ή της Κρατικής Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας του ότι το όχημα πληροί εκ κατασκευής οδηγία καυσαερίων διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στα δικαιολογητικά του εδαφίου 2.α, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει: Στην περίπτωση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βά ρους μέχρι και 3,5 τόνους ή επιβατικών αυτοκινήτων τα δικαιολογητικά των παρακάτω παραγράφων αα και ββ. Στην περίπτωση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βά ρους πάνω από 3,5 τόνους το δικαιολογητικό της πα ρακάτω παραγράφου ββ. αα) Πιστοποιητικό καυσαερίων σύμφωνα με Οδηγία του άρθρου 1 για επιβατικά ή των Οδηγιών 91/542/ΕΟΚ φάση Β ή 96/69/ΕΕ ή μεταγενέστερη αυτών για φορ τηγά. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό, θα γίνεται ο έλεγχος που προβλέπεται στην παρ. 1, περίπτωση ΙΙ, του άρθρου 1 της ΚΥΑ 16203/1195/1996 (Β 391), χωρίς να χορηγείται στη συνέχεια ΓΕΜΟ, το εκδιδόμενο πι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6427 στοποιητικό καλύπτει και οχήματα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (εργοστασιακός τύπο, παραλλαγή, έκδοση, τύπος κινητήρα κλπ) με αυτό που μετρήθηκε σύμφωνα με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας ή στη χώρα αγοράς του οχήματος ή της Κρατικής Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλο φορίας του οχήματος. ββ) Πρωτότυπη βεβαίωση της Κρατικής Αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας ή στη χώρα αγοράς του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου..., αριθμός κινητήρα...) καλύπτεται εκ κατασκευής από το πιστο ποιητικό καυσαερίων του προηγούμενου εδαφίου. Η ανωτέρω βεβαίωση, όταν εκδίδεται από το εργοστάσιο κατασκευής ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του εργοστα σίου κατασκευής στη χώρα αγοράς, θα επικυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 29900/77, όπως ισχύει κάθε φορά. Τόσο στην περίπτωση α), όσο και στην περίπτωση β), ο κάτοχος του οχήματος θα προσκομίζει την πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας από την χορηγούσα την βεβαίωση υπηρεσία θα επισυνάπτεται στη βεβαίωση και δεύτερο επικυρωμένο αντίγραφο θα κρατείται στο αρχείο της. γ) Στην περίπτωση που απαιτείται η μετακίνηση του οχήματος στο ΚΤΕΟ για τους προαναφερόμενους ελέγχους παρέχεται έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στην οποία έχει κατατεθεί το σχετικό δηλωτι κό εισαγωγής ή η δήλωση άφιξης. Η έγκριση παρέχε ται μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αφού προηγούμενα ληφθούν τα αναγκαία, κατά την κρίση της αρμοδίας Τελωνειακής αρχής, διασφαλιστικά των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρα (εξασφάλιση ταυ τότητας του αυτοκινήτου, λεπτομερής καταγραφή του πρόσθετα εξοπλισμού κλπ). Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, αρμό δια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης είναι: η υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία ανήκει η Τελωνειακή Αρχή, η οποία εκδίδει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του οχήματος ή η υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία έχει έδρα ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος του οχή ματος Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημο σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Απριλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ Aριθμ /01/2006 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /1/1998 Υ.Α. «Εισαγω γή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύ νου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία» (Β 704/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2013/1992 «Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974 (ΠΑΑΖΕΘ)»και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α 28). 2. Τις διατάξεις της Υ. Α. αριθμ /1/ (Β704/ ) «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλι ακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία» όπως τρο ποποιήθηκε με τις Υ.Α /01/2001 (Β 534/ ), την Υ. Α /04/2001 (Β 1564/ ), την Υ. Α /01/2002 ( Β 1002/ ) την Υ.Α /66/2003/ , την Υ.Α /01/2005 (Β 244/ ) και την Υ.Α /01/2005 (Β 556/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 362/1984 «Κα νονισμός τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών εμπορικών πλοίων»(α124) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 28/2000 (Α22). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 242/1999 «Ορ γανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 201), όπως αυτό αναριθμήθηκε με το π.δ. 320/2001 (Α 217). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μίας δι αδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (Α 28) και του άρθρου 3 του π.δ. 206/1987 (Α 94). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπ αριθ. A.Π /02/04/ έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΑΝ Δ «Τε λική αναφορά της 8ης Συνόδου της Υ/Ε Έρευνας και Δι άσωσης και Τηλεπικοινωνιών (COMSAR 8)» παράγραφος 2.3.3, η Υ/Ε του ΙΜΟ εισηγείται ότι η φυλακή ακρόασης στον δίαυλο 16/VH από τα πλοία που υπάγονται στην Δ.Σ. SOLAS, θα πρέπει να διατηρηθεί για το άμεσο μέλλον μετά την για τον σκοπό της ύπαρξης ενός διαύλου ειδοποίησης και επικοινωνιών κινδύνου για εκείνα τα πλοία που δεν υπάγονται στη Δ.Σ.SOLAS και δεν είναι εξοπλισμένα με σύστημα GMDSS αλλά και για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιών γέφυρας προς γέφυρα των πλοίων που υπάγονται στη Δ.Σ. SOLAS. 8. To υπ αριθμ /01/05/ έγγραφο ΥΕΝ/ ΚΝΠ/ΔΑΝ γ, δ. 9. Tο γεγονός ότι ο εξοπλισμός των πλοίων που έχουν ήδη συμμορφωθεί με την Υ. Α. αριθμ /1/ (Β704/ ) και φέρουν συσκευές VH/DSC παρέ χει και την δυνατότητα ακρόασης και εκπομπής στον δίαυλο 16 του VH. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4 6428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Στο άρθρο 1 της Υ. Α /1/1998 (Β 704), στην πα ράγραφο 1 προστίθενται υποπαράγραφοι (κ), (κα), (κβ) και (κγ) ως εξής: «(κ) Συντήρηση ξηράς (shore based maintenance) : οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται σε πλοίο, το οποίο φέρει εξοπλισμό GMDSS και οι οποί ες αφορούν τον πρωτεύοντα ραδιοεξοπλισμό (primary equipment) αυτού, αποτελεί δε μία από τις μεθόδους με τις οποίες διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των λει τουργικών απαιτήσεων. (κα) Παροχέας συντήρησης ξηράς: νομικό ή φυσικό πρό σωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες συντήρησης ξηράς. (κβ) Νέο πλοίο: Το πλοίο το οποίο εφοδιάσθηκε για πρώτη φορά με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας υπό την Ελ ληνική σημαία την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου (κγ) Υπάρχον πλοίο: Κάθε πλοίο που δεν είναι νέο.» Άρθρο 2 Η παρ. 3 του άρθρου 14 της Υ.Α /1/1998 (Β704), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 της Υ.Α /01/2002/ (Β 1002/2002), και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 2 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της Υ.Α /01/2005 (Β 244/ ) καταργείται. Άρθρο 3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπουργικής από φασης /1/98/25.6/1998 (Β 704), όπως έχει προστε θεί με την υπουργική απόφαση /01/ (Β 534) και τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση /01/2005 (Β 244/ ) τροποποιείται ως εξής: «3. Ορίζεται προθεσμία μέχρι την για την υπο χρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης για τις ακόλουθες κατηγορίες υπαρχόντων την πλοίων: α) Επιβατηγές Λάντζες κάτω των 24 μ. μεταξύ καθέτων που εκτελούν πλόες εντός του Κόλπου της Πύλου. β ) Επαγγελματικά τουριστικά πλοία κάτω των 12 επιβατών (χωρίς πλήρωμα), που εκτελούν πλόες εσω τερικού κατά την διάρκεια των οποίων παραμένουν συνεχώς μέσα στην κάλυψη του δικτύου σταθμών VH του Ολυμπία Ράδιο. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα πλοία των εν λόγω κατηγοριών υποχρεούνται σε εγκατάσταση εξοπλισμού ραδιοτηλεφωνίας VH που προβλέπεται στο άρθρο 9 π.δ. 362/1984 για σκοπούς διεξαγωγής τηλεπικοινωνιών κινδύνου και ασφάλειας στο δίαυλο 16/VH. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εν λόγω εξοπλι σμού (VH), θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε (2003) 2912 της 4ης Σεπτεμβρίου Εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή, διακοπεί η φυ λακή ακρόασης από χειριστή στον δίαυλο 16/VH μέσω δικτύου ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ, τα ανωτέρω πλοία θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με τις απαιτήσεις της Υ. Α /1/98 (Β 704)». Άρθρο 4 Στο άρθρο 2 της Υ. Α /1/98 (Β 704),η παρά γραφος 4 που είχε προστεθεί με το άρθρο 1 της αριθμ. υπουργικής απόφασης /04/2001/ (ΦΕΚ 1564) και ακολούθως τροποποιήθηκε με το άρ θρο 5 της υπουργικής απόφασης /01/05/ (ΦΕΚ Β 244), και το άρθρο 1 της Υυπουργικής απόφασης /01/2005/ (ΦΕΚ Β 556) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα νέα Επαγγελματικά τουριστικά πλοία κάτω των 12 επιβατών (χωρίς πλήρωμα), που εκτελούν πλό ες εσωτερικού και δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης /1/98 (Β 704) θα πρέπει, μέχρι την , να συνδεθεί ο δέκτης GPS (εάν υπάρχει) με τον πομποδέκτη VH/DSC για την παροχή πληροφοριών θέσης πλοίου και Είτε να φέρουν EPIRB αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης ελεύθερης πλεύσης και να εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς περιορισμούς. Είτε να φέρουν δεύτερο μόνιμα εγκατεστημένο πο μποδέκτη VH/DSC υποχρεωτικά συνδεδεμένο με δέκτη GPS και να εκτελούν πλόες εσωτερικού κατά την διάρ κεια των οποίων θα παραμένουν συνεχώς μέσα στην κάλυψη του δικτύου σταθμών VH/DSC του ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ όπως αυτή αποτυπώνεται στόν εκάστοτε ισχύο ντα χάρτη ραδιοκάλυψης του δικτύου αυτού.» Άρθρο 5 Στο τέλος του Πίνακα Ραδιοεξοπλισμού του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης /1/98 (Β 704) η παρα τήρηση που προστέθηκε με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης /01/2005/ (ΦΕΚ Β 556) αντι καθίσταται ως εξής: «Παρατήρηση: Στα νέα επαγγελματικά τουριστικά πλοία μέχρι 12 επιβατών (χωρίς πλήρωμα),που εκτελούν πλόες εσω τερικού θα πρέπει, μέχρι την , να συνδεθεί ο δέκτης GPS (εάν υπάρχει) με τον πομποδέκτη VH/DSC για την παροχή πληροφοριών θέσης πλοίου και Είτε να φέρουν EPIRB αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης ελεύθερης πλεύσης και να εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς περιορισμούς. Είτε να φέρουν δεύτερο μόνιμα εγκατεστημένο πο μποδέκτη VH/DSC υποχρεωτικά συνδεδεμένο με δέκτη GPS και να εκτελούν πλόες εσωτερικού κατά την διάρ κεια των οποίων θα παραμένουν συνεχώς μέσα στην κάλυψη του δικτύου σταθμών VH/DSC του ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ όπως αυτή αποτυπώνεται στόν εκάστοτε ισχύ οντα χάρτη ραδιοκάλυψης του δικτύου αυτού. Η εγκατάσταση δορυφορικού ΕPIRB χειροκίνητης ενεργοποίησης, θα πρέπει να γίνεται κοντά στην θέση, από την οποία κυβερνάται το πλοίο». Άρθρο 6 Το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης /1/98 (Β 704) αντικαθίσταται ως εξής: «Στο σταθμό ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου πρέπει να υπάρχουν τα πιο κάτω έγγραφα, βιβλία και έντυπα ανάλογα και με τις θαλάσσιες περιοχές ταξιδιών του πλοίου: 1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού τηλεπικοινωνιών. 2. Το κατά περίπτωση ισχύον πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του πλοίου. 3. Τα κατά περίπτωση ανάλογα με την περιοχές πλόων πιστοποιητικά χειριστών του σταθμού ραδιοεπικοινω νιών του πλοίου. 4. Το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατάλογος παράκτιων σταθμών και παράκτιων επίγειων σταθμών με τους οποίους είναι πιθανό να επικοινωνήσει το πλοίο. Επίσης, κατάλογο παρακτίων σταθμών και παράκτιων επίγειων σταθμών που παρέ χουν ναυτιλιακές και μετεωρολογικές προαγγελίες και άλλες επειγούσης φύσεως αγγελίες στα πλοία. (Για Ελληνικά πλοία που πλέουν αποκλειστικά σε προκαθορισμένες περιοχές Α1 απαιτούνται εναλλακτικά πίνακες με τα τηλεπικοινωνιακά στοιχεία των παρά κτιων σταθμών και των επίγειων σταθμών ξηράς της περιοχής πλόων του πλοίου, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας του πλοίου) 6. Κατάλογος σταθμών πλοίων της ITU (LIST V) Δεν απαιτείται για Ελληνικά πλοία που ταξιδεύουν αποκλειστικά σε προκαθορισμένες θαλάσσιες περιοχές Α1 εφόσον φέρουν αντίστοιχους πίνακες πλοίων της περιοχής πλόων τους. 7. Κατάλογος της ITU με τα Διεθνή Διακριτικά Σήμα τα (ΔΔΣ) και τα Διακριτικά Σταθμών Πλοίων (ΔΣΠ) των σταθμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας (ITU LIST VIIA) Δεν απαιτείται για Ελληνικά πλοία που ταξιδεύουν αποκλειστικά σε προκαθορισμένες θαλάσσιες περιο χές Α1 εφόσον φέρουν αντίστοιχο πίνακα πλοίων της περιοχής πλόων τους. 8. Εγχειρίδιο της ITU για χρήση στην κινητή ναυτική και κινητή ναυτική δορυφορική υπηρεσία. Δεν απαιτείται για Ελληνικά πλοία που ταξιδεύουν αποκλειστικά σε προκαθορισμένες θαλάσσιες περιοχές Α1 εφόσον φέρουν ειδική εγκύκλιο και οδηγίες ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ. 9. π.δ. 28/2000 (Α 22) Tροποποίηση διατάξεων του π.δ.362/1984 Κανονισμός τηλεπικοινωνιών των Ελληνι κών Εμπορικών Πλοίων (Α 124) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.24/1988 (Α 9) και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών πλοίων που εντάσσονται στο πα γκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) 10. Έντυπα και βιβλία που είναι απαραίτητα για τη δια χείριση και λογιστική τακτοποίηση των τηλεπικοινωνια κών τελών του σταθμού ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου. Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση της εκκαθαρίστριας εταιρείας ότι τα στοιχεία αυτά τηρούνται από αυτήν. 11. Πίνακα οδηγιών του ΙΜΟ Διαδικασίες για πλοιάρ χους πλοίων GMDSS που βρίσκονται σε κίνδυνο. 12. Κατά περίπτωση πίνακα οδηγιών του ΙΜΟ Διαδι κασία για την λήψη και διαχείριση συναγερμού κινδύνου (Distress alert) μέσω VH, M ή M/H (ανάλογα με τον εξοπλισμό DSC του πλοίου). 13. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.» Άρθρο 7 Παρατείνονται μέχρι την οι προθεσμίες συμ μόρφωσης που τέθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 της Υ.Α /01/2005 (ΦΕΚ 244/2005). Άρθρο 8 Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς 27 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (4) Aνάκληση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί από κτησης Ελληνικής Ιθαγένειας του Τσοπανιάν Σαρ γκίς του Χάμλετ κ.λπ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 1428/ απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανα τολικής Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις τ.α ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/ τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 2598/ προγε νέστερη απόφασή της, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1564/ (τ. Β ) και με την οποία απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια ο Τσοπανιάν Σαργκίς του Χάμλετ. Με την υπ αριθμ. 1429/ απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλ λοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι ας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/ τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 1953/ προ 1179/ τ. Β και με την οποία απέκτησε την Ελλη νική Ιθαγένεια ο Σάκωφ Κουζμά του Αρχιμήδη και εγκρί θηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του. Με την υπ αριθμ. 1430/ απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλ λοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι ας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/ τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 4588/ προ 346/ τ. Β και με την οποία απέκτησε την Ελλη νική Ιθαγένεια η Χουμπασβίλι Γκούλο του Νικολάου. Με την υπ αριθμ. 1431/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι ας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/

6 6430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 255/ προ 808/ τ. Β και με την οποία απέκτησε την Ελ ληνική Ιθαγένεια η Κούρντοβα Ρόζα του Αγάπιου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της. Με την υπ αριθμ. 1432/ απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλ λοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι ας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/ τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 2364/ προ 409/ τ. Β και με την οποία απέκτησε την Ελλη νική Ιθαγένεια η Ζίροβα Άννα του Γεωργίου και εγκρί θηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου της. Με την υπ αριθμ. 1556/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολι ας» και την αριθμ. 1104/ ( ΦΕΚ 413/ τ. Β ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενι κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί ας Θράκης, ανακαλείται η υπ αριθμ. 2363/ προ 409/ τ. Β και με την οποία απέκτησε την Ελ ληνική Ιθαγένεια ο Ζίροβ Ανδρέας του Ελευθερίου και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του επωνύμου του. Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Αριθμ /1620 (5) Συμπλήρωση της αριθμ. 8142/387/ (ΦΕΚ 249/ Β/ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρό τηση 5μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης και σύσταση Υποεπιτροπής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση ανέρ γων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΚΕΚ) Β ΚΥΚΛΟΣ» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 5232/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί κηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α./30.5/1997). 2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 3. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1813/Β/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Κοι νής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 5. Την υπ αριθμ. 8142/387/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης και σύσταση Υποεπιτροπής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Β ΚΥΚΛΟΣ» που προκηρύχθη κε με την υπ αριθμ. 5232/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 6. Το γεγονός ότι από παραδρομή δεν αναφέρθηκε στην αρχική σύνθεση της ανωτέρω Επιτροπής το ανα πληρωματικό μέλος ΕΜΑ που συμμετέχει στην Υποε πιτροπή, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. 8142/387/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε τρίτο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του διαγωνισμού την Λάγιου Ρήγα Αι κατερίνη, εμπειρογνώμονα αξιολογητή του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ). Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 8142/387/ (ΦΕΚ 249/Β/ ) απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 10 Απριλίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Aριθμ /1621 (6) Συμπλήρωση της αριθμ /1326/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας «Σύσταση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης και σύσταση Υποεπιτρο πής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτι κού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 8224/391/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί κηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α./30.5/1997). 2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6431 διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ) και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/ ). 3. Το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1813/Β/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ αριθμ / Κοι νής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, ( ), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμ ματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης». 5. Την υπ αριθμ /1326/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση και συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Διενέρ γειας / Αξιολόγησης και σύσταση Υποεπιτροπής του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Προγράμματα κατάρτισης στις περιοχές Ολοκληρω μένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» που προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 8224/391/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 6. Το γεγονός ότι από παραδρομή δεν αναφέρθηκε στην αρχική σύνθεση της ανωτέρω Επιτροπής το ανα πληρωματικό μέλος ΕΜΑ που συμμετέχει στην Υποε πιτροπή, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ /1326/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε τρίτο αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του διαγωνι σμού την Τασούλα Ελένη, εμπειρογνώμονα αξιολογητή του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ). Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ /1326/ απόφασή μας. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 10 Απριλίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ (7) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς IANAKITSIDI VIOLETTA (ΓΙΑΝΑΚΙΤΣΙΝΤΙ ΒΙΟΛΕΤΑ) του DIMITRI (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) και της LIUDMILA (ΛΙΟΥΝΤΜΙ ΛΑΣ) σύζ. Πουλιόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /2911/ (ταυταριθμ.) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Τ.Α) (Αποκατά σταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβ. Ένωση και άλλες διατάξεις) και του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Τ.Α), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση της IANAKITSIDI VIOLETTA (ΓΙΑΝΑ ΚΙΤΣΙΝΤΙ ΒΙΟΛΕΤΑ) του DIMITRI (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) και της LIUDMILA (ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑΣ) σύζ. Πουλιόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου, ομογενούς από την Ρωσία, περί απο κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ (8) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή Νακβεταούρι Μαράντι (NAKVETAURI MARADI) του Αβραάμ και της Μακρίνας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την 10665/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή η από αίτη ση του ομογενούς Νακβεταούρι Μαράντι (NAKVETAURI MARADI) του Αβραάμ και της Μακρίνας περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Aριθμ. 52 (9) Χορήγηση άδειας λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 2. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 «Περί οργανωμένων υπηρεσιών παροχής προστασίας Κοιν. Πρόνοιας κ.α. διατάξεις». 3. Η υπ αριθμ. Γ4α/Φ.201/1791/1998 κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 517/Β/27.5/1998 ΦΕΚ και 579/Β/11.6/1998 «Περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΣΑΔ ΑΜΕΑ». 4. Τα υπ αριθμ. 21 και 22 άρθρα του ν. 3329/ΦΕΚ 81/ Α/ που αφορούν «Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοιν. Αλ ληλεγγύης». 5. Η με υπ αριθμ. 6587/ απόφαση μας περί χορηγήσεως άδειας ίδρυσης ΣΤΕΓΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙ ΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ειδικές Ανάγκες στην μονάδα «ΕΛΠΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ε.» 6. Η από αίτηση με τα προβλεπόμενα δικ/κά της ανωτέρω μονάδας με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας. 7. Η από έκθεση αυτοψίας της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3182/ απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εν λόγω μονάδα, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην ιδιωτική μονάδα «ΕΛΠΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Λυράκο Γεώργιο του Δημητρίου, άδεια λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α. με έδρα την θέση Καρμπουνάρι του Δήμου Λουτρακίου Πε

8 6432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ραχώρας με σκοπό την στέγαση (κατοικία ), θεραπεία και αποκατάσταση ατόμων με κινητικές, αισθητηριακές αναπηρίες ψυχικές παθήσεις και διαταραχές, νοητική υστέρηση και λοιπές βαριές αναπηρίες. Στόχος της μονάδας είναι η παροχή υπηρεσιών υγεί ας ημερήσιας και νυχτερινής νοσηλείας σε ασθενείς που έχουν ανάγκη την φυσική αποκ/ση με σύγχρονες μεθόδους και μέσα της ιατρικής και επαγγελματικής κατάρτισης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των Α.Μ.Ε.Α. και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων να διαβιούν περισσότερο αυτόνομα και ενεργά στο κοι νωνικό και φυσικό περιβάλλον ανεξάρτητα από ηλικία, φύλλο ή βαθμό αναπηρίας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται υπό τον όρο της τήρη σης των διατάξεων της προαναφερόμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κόρινθος, 7 Απριλίου 2006 Ο Νομάρχης ΝΙΚ. ΤΑΓΑΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην υπ αριθμ. 1170/ απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, αναφορικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για το προσωπικό της ΝΑ Κοζάνης, κατά το Α εξάμηνο του έτους 2006, που δημοσιεύθηκε στο 293/ ΦΕΚ (τεύχος Β ), γίνεται η εξής διόρθωση: στη σελίδα 3470, από το λανθασμένο: Α/Α υπηρεσία Αριθμός Σύνολο Ώρες Ώρες Ώρες Ημερ. Ώρες Νυχτ. υπαλλήλων ωρών απογ. Νυχτερινής Εξαιρ. & Εξαιρ. & Εργ. Εργασίας Κυριακών Κυριακών 3. Δ/νση Εμπορίου στο ορθό: Α/Α υπηρεσία Αριθμός Σύνολο Ώρες Ώρες Ώρες Ημερ. Ώρες Νυχτ. υπαλλήλων ωρών απογ. Νυχτερινής Εξαιρ. & Εξαιρ. & Εργ. Εργασίας Κυριακών Κυριακών 3. Δ/νση Εμπορίου (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα