ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ. Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν /53.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ. Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν.. 2687/53."

Transcript

1 Κεφάλαιον Β ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ Αρθρα 5-20 Ι. Εισηγητικές Eκθέσεις 1. Αρχική Εισηγητική Έκθεση Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν /53. Εις το άρθρον 6 του παρόντος Σχεδίου, η Αναθεωρητική Επιτροπή έκρινεν ότι τα των στοιχείων του εγγραφησομένου εις ελληνικόν νηολόγιον πλοίου επαρκώς ορίζονται εν τω Κώδικι Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου, δι ο και παρέπεμψεν εις τας σχετικάς διατάξεις αυτού. Εις το άρθρον 8 του παρόντος Σχεδίου, η Αναθεωρητική Επιτροπή έκρινεν ότι τα εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου δέον να ορίζωνται δι Υπουργικών Αποφάσεων αντί του υπό του προηγουμένου Σχεδίου προβλεπομένου Βασ. ιατάγματος. Εις το άρθρον 9 του παρόντος Σχεδίου ελήφθη μέριμνα διαβιβάσεως του φακέλλου προσωρινής νηολογήσεως εις την Αρχήν της οριστικής νηολογήσεως. Η εν παραγράφω 4 του άρθρου 9 προβλεπομένη παράτασις του χρόνου διαρκείας του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος εφαρμοσθήσεται, εν πάση περιπτώσει, επί του εν παραγράφω 2 του αυτού άρθρου μεγίστου ορίου των εξ (6) μηνών. Η Αναθεωρητική Επιτροπή διεσκεύασεν το άρθρον 11 του παρόντος Σχεδίου συστοίχως προς τα άρθρα 188 και 189 παραφυλαττομένων των επί των ναυτικών τούτων εργασιών ειδικών διατάξεων ως π.χ. των περί επιθαλασσίου αρωγής διατάξεων του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου, του Κώδικος Αλιείας κ.λπ. Εις το άρθρον 13 του προηγουμένου Σχεδίου η Αναθεωρητική Επιτροπή εθεώρησεν ενδεδειγμένον να συμπεριληφθή ρητώς η περίπτωσις μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου. Εις το άρθρον 15 του παρόντος Σχεδίου η Αναθεωρητική Επιτροπή εθεώρησεν ως αυτονόητον την ακυρότητα της άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργού συντε-

2 76 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα λουμένης μεταβιβάσεως δι ό και απήλειψεν την διάταξιν του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Η Αναθεωρητική Επιτροπή διετήρησεν το άρθρον 16 του προηγουμένου Σχεδίου, καίτοι εξεφράσθησαν υπό ενίων μελών αυτής ενδοιασμοί ως προς το πρακτικώς εφαρμόσιμον της διατάξεως ταύτης. Εθεωρήθη ως αυτονόητον ότι διατάξεις ειδικών νόμων (ως π.χ. το άρθρον 13 του Ν /1953) διατηρούν την ισχύν αυτών. Προσθήκαι τινές επενεχθείσαι υπό της Αναθεωρητικής Επιτροπής εις το άρθρον 20 του παρόντος Σχεδίου, αποβλέπουν εις την κατά το δυνατόν μετά πληρότητος διατύπωσιν των εν τω άρθρω τούτω εξουσιοδοτήσεων. 2. Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Π.. για την αντικατάσταση του Άρθρου 5 (Π.. 11/2000 Α11) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.. 187/73 περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου (ΦΕΚ 261 Α/ ) αναγνωρίζονται ως ελληνικά μόνον τα πλοία που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα των οποίων τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό. 2. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική ημοκρατία διατηρώντας σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα εγγραφής στα ελληνικά νηολόγια μόνο στα πλοία που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή ελληνικά νομικά πρόσωπα, των οποίων τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 6, 48, 52, 58 και 221 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1251/70 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1970 περί του δικαιώματος των εργαζομένων να παραμένουν στην επικράτεια κράτους μέλους μετά την άσκηση σ αυτό ορισμένης εργασίας και από το άρθρο 7 της οδηγίας 75/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης εκεμβρίου 1974 περί του δικαιώματος των υπηκόων ενός κράτους μέλους να παραμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους μετά την άσκηση σε αυτό μη μισθωτής δραστηριότητας. 3. Στις το ΕΚ εξέδωσε την απόφαση του επί της σχετικής υποθέσεως C-62/96 με την οποία απεδέχθη την προσφυγή της Ε. Επιτροπής. Κατόπιν τούτου η χώρα μας θα πρέπει να συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης του ΕΚ και να λάβει τα προσήκοντα μέτρα τροποποίησης της εθνικής της νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 5 του Κ..Ν Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική απαιτείται η έκδοση του παρόντος Π.. με την εφαρμογή του οποίου θα αναγνωρίζονται πλέον

3 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 77 ως Ελληνικά και τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά σε υπηκόους ή σε εταιρείες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης της Ε.Κ. 5. Επίσης, προκειμένου περί εταιρειών των λοιπών Κ-Μ της Ε.Ε. για την αναγνώριση του εμπορικού πλοίου ως ελληνικού απαιτείται η εγκατάσταση τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της Συνθήκης της Ε.Ε, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κ-Μ της Ε.Ε. η απαίτηση της εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Η διαχείριση των πλοίων απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά ο οριζόμενος κατά την νηολόγηση του πλοίου εκπρόσωπος ή εγγυητής καθώς επίσης το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου το οποίο ασκεί την διαχείριση πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. 6. Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου Π. έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους ή τις εταιρείες των Κ-Μ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Έτσι έχει το υποβαλλόμενο σχέδιο Π.., το οποίο παρακαλούμε να περιβάλλετε με την έγκριση σας.

4 78 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΙΙ. ιατάξεις Κεφαλαίου Β Μέρους Πρώτου Άρθρα 5 έως 20 Άρθρον 5. Όροι αναγνωρίσεως πλοίων ως Ελληνικών 1 1. Αναγνωρίζονται ως Ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά σε έλληνες υπηκόους ή σε ελληνικά νομικά πρόσωπα ή σε υπηκόους των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Εταιρείες των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών τους, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό τίτλο κτήσης κυριότητας. 2. Προκειμένου περί εταιρειών των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση του εμπορικού πλοίου ως ελληνικού απαιτείται η εγκατάστασή τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαίτηση εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση του πλοίου απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Ο οριζόμενος κατά τη νηολόγηση του πλοίου εκπρόσωπος ή εγγυητής 1. Το άρθρο 5 αντικατεστάθη ως ανωτέρω παρατίθεται σύμφωνα με το Άρθρο Μόνο του Π.. 11/2000 (ΦΕΚ. Α 11/ 2000). Οι λόγοι που επέβαλαν την αντικατάσταση και μάλιστα με Π.. και όχι με διάταξη νόμου διαλαμβάνονται στην Εισηγητική έκθεση που παρατίθεται ανωτέρω. Το κείμενο του έχει ως κατωτέρω: Προεδρικό ιάταγμα υπ αριθμ. 11/2000 (Α 11) «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.. 187/73 Περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου (Α 261)» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παργ. 4 του Ν. 1440/84 (Α 70), τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1832/90 (Α 101) και το άρθρο 19 του ν. 2367/93 (Α 261). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παργ. 2α του ν. 2469/97 (Α 38). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 342/ Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την υπ αριθμ. 527/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, ικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ Το άρθρο 5 του Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου (Ν.. 187/73-Α 261) αντικαθίσταται ως εξής: Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ιατάγματος. Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2000

5 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 79 καθώς επίσης το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί τη διαχείριση, θα είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. 3. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους ή τις εταιρείες των Κρατών-Μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). 4. Εάν το έγγραφο μεταβίβασης της κυριότητος του πλοίου καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, για την καταχώρησή του στο Νηολόγιο απαιτείται θεώρηση από Προξενική Αρχή ή Επισημείωση (APOSTILLE) σύμφωνα με τη ιεθνή Σύμβαση της Χάγης του Με Προεδρικό ιάταγμα 2 που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση Ελληνικών πλοίων ως επιβατηγών. Β Κατ εξουσιοδήτηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Π.. 364/88 (ΦΕΚ Α 159/88) 3 «Αναγνώριση Ελληνικών Πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγησή τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας». Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 2 παργ. 1, 5 παργ. 3, 32, 33, 36, 39 και 168 πργ. 1 του Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου που κυρώθηκε με το Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ). 2. Το άρθρο 1 του Νόμ. 3141/1955 «περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 43 Α /1955). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παργ. 2 της αριθμ /3/82/ (ΦΕΚ 219/Β /82) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 4. Τη 270/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την 320/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 2. Σε εκτέλεση της παργ. 5 του ως άνω άρθρου 5 δεν εξεδόθη νεώτερο εισχέτι σχετικό Π.. Επί του προκειμένου εξακολουθεί να ισχύει το κατ εξουσιοδότηση της παργ. 3 του προϊσχύσαντος άρθρου 5, Π.. 364/88 (Α 159) που παρατίθεται κατωτέρω. 3. Το Π.. 364/88 παρατίθεται κατωτέρω νομοτεχνικά κωδικοποιημένο όπως οι διατάξεις αυτού αντικατεστάθησαν τελικώς από το Π.. 101/99 (Α 108).

6 80 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Ορισμοί Κατά την εφαρμογή του /τος αυτού, νοείται: 1. Ε.Ε.Π.: Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων. 2. Επιβατηγό Πλοίο: Το πλοίο το οποίο ναυπηγήθηκε ή μετασκευάσθηκε για να μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες. 3. Τουριστικό Πλοίο: Κάθε πλοίο που απασχολείται στην εκτέλεση κυκλικών πλόων θαλάσσιας περιήγησης και αναψυχής. 3.α. Επαγγελματικό Τουριστικό Πλοίο: Κάθε τουριστικό πλοίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών με ναύλο. 3.β. Τουριστικό Πλοίο Αναψυχής: Κάθε τουριστικό πλοίο που δεν είναι επαγγελματικό. 4. Πιστοποιητικό Ασφαλείας: Το πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) των οποίων η έκδοση προβλέπεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί επιθεωρήσεων και ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, ανάλογα με τους πλόες που εκτελούν. 5. υναμικώς υποστηριζόμενο σκάφος: Το σκάφος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του Π.. 797/81 (Α 209) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν, Κανονισμού περί ασφαλείας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών» όπως ισχύει κάθε φορά. (Η παργ. 5 προστέθηκε από το άρθρο 1 του Π.. 333/95 (ΦΕΚ Α 179/95). Άρθρο 2. Εφαρμογή 1. Το /γμα αυτό εφαρμόζεται στα πλοία που έχουν εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια και πρόκειται ν αναγνωρισθούν ως «επιβατηγά» και σύμφωνα με τους κανονισμούς επιθεωρήσεων και ασφαλείας που ισχύουν, εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ασφαλείας. 2. Το /γμα αυτό δεν εφαρμόζεται στα τουριστικά πλοία αναψυχής, ανεξάρτητα από τον αριθμό επιβατών που παραλαμβάνουν. Άρθρο 3. Ηλικία Αναγνώριση 1. Για να αναγνωρισθεί Ελληνικό Πλοίο ως «επιβατηγό» πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανάλογα με την περίπτωση. (α) Στην περίπτωση που εκτελεί διεθνείς πλόες πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ιεθνούς Σύμβασης «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (.Σ. ΠΑΑ-ΖΕΘ 74) που κυρώθηκε με το Ν. 1045/80 (Α 95) όπως ισχύει κάθε φορά και των ισχυόντων εθνικών κανονισμών. (β) Στην περίπτωση που εκτελεί πλόες εσωτερικού πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυόντων εθνικών κανονισμών. 2. Η αναγνώριση Ελληνικού πλοίου ως «επιβατηγού», που πληροί τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου, συντελείται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος και επέρχεται με την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας του. 3. Ως χρόνος αναγνώρισης λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής από τον ιευθυντή της ΕΕΠ της «Ειδικής Έκθεσης Αναγνώρισης» του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

7 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου Πλοία που αναγνωρίσθηκαν ως «Ελληνικά Επιβατηγά» και στη συνέχεια άλλαξαν σημαία, εφόσον επανέλθουν στην ελληνική σημαία υπόκεινται στη διαδικασία αναγνώρισης μόνο για το μέρος που επιβάλλεται λόγω μετασκευών ή αλλαγής πλόων υπό τον όρο ότι τα σχέδια, μελέτες και λοιπά στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αναγνώριση εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕΠ. (Το άρθρο 3, όπως αρχικά αντικατεστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.. 103/93 (Α 47) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Π.. 333/95 (Α 179), αντικατεστάθη εκ νέου, ως ανωτέρω παρατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.. 101/99 (Α 108). Άρθρο 4. ιαδικασία Ειδική Έκθεση Αναγνώρισης 1. Η Ε.Ε.Π. μετά την υποβολή αίτησης για την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας ελληνικού πλοίου, αφού διαπιστώσει ότι το πλοίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία ανάλογα με την κατηγορία τους, χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις ή ελλείψεις, συντάσσει «ειδική έκθεση αναγνώρισης» στην οποία περιέχονται: α) Το είδος του πλοίου και η κατηγορία πλόων, β) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πλοίου, των μηχανών και του εξοπλισμού του. γ) Η ημερομηνία θέσης τρόπιδας και καθέλκυσης. (Το εδάφιο (γ) της ως άνω παργ. 1 αντικατεστάθη ως ανωτέρω παρατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.. 101/99 (Α /108)). δ) Σύντομη περιγραφή όλων των τομέων επιθεώρησης. ε) Βεβαίωση ότι το πλοίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει για την κατηγορία του χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις ή ελλείψεις. στ) Εξαιρέσεις ή απαλλαγές που εγκρίνονται για το πλοίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ζ) Ημερομηνία και υπογραφή του ιευθυντή της ΕΕΠ. 2. Η σύνταξη της «ειδικής έκθεσης αναγνώρισης» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας ελληνικού επιβατηγού πλοίου. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής και των σχεδίων και μελετών του πλοίου, αν τούτο είναι 100 κοχ. και άνω, αποστέλλεται από την ΕΕΠ στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Άρθρο 5. Αλλαγή πλοίων 1. Πλοία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί σαν «Ελληνικά Επιβατηγά» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.. 524/70 «περί αναγνωρίσεως επιβατηγών πλοίων ως Ελληνικών επιβατηγών πλοίων και καθορισμού ηλικίας εξόδου αυτών» (ΦΕΚ 100 Α /70) και των Π.. 569/68 «περί των απαιτουμένων στοιχείων για την αναγνώριση πλοίων ως Ελληνικών Επιβατηγών» (ΦΕΚ 190 Α/1968) και 825/79 «περί τηρητέας διαδικασίας και των όρων αναγνωρίσεως πλοίων ως Ελληνικών Επιβατηγών (ΦΕΚ 238 Α /1979) όπως τροποποιήθηκε με το Π.. 576/81 «περί τροποποιήσεώς του υπ αριθμ. 825/79 Π. /τος» (ΦΕΚ 149 Α /81) ή της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων αυτών, εφόσον ζητήσουν αλλαγή πλόων θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης μιας ορισμένης κατηγορίας πλόων εσωτερικού, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση εσωτερικών πλόων μεγαλύτερης κατηγορίας, θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα νέα πλοία, όπως αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο της ανα-

8 82 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα γνώρισής τους, με ελάχιστο όριο για αυτά που αναγνωρίστηκαν πριν από την 2/ τις απαιτήσεις που ίσχυαν αμέσως μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν.. 524/70. β) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης πλόων εσωτερικού, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση διεθνών πλόων, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για νέα πλοία της.σ. ΠΑΑΖΕΘ που ίσχυε κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους ή της προηγούμενης ανάλογα με την ημερομηνία που τοποθετήθηκε η τρόπιδά τους, με ελάχιστο όριο τη συμμόρφωση, για τα πλοία που ναυπηγήθηκαν πριν από το 1965 και αναγνωρίστηκαν πριν από την , στις απαιτήσεις για υπάρχοντα της.σ. Π.Α.Α.ΖΕΘ 1974 όπως αυτές καθορίζονται τουλάχιστον για νέα πλοία της.σ. Π.Α.Α.ΖΕΘ. γ) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης διεθνών πλόων, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση πλόων εσωτερικού, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για τα νέα πλοία, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους, με ελάχιστο όριο γι αυτά που αναγνωρίστηκαν πριν από την τις απαιτήσεις που ίσχυαν αμέσως μετά τη θέση σ εφαρμογή του Ν.. 524/ Πλοία τα οποία αναγνωρίζονται ως «επιβατηγά», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον ζητήσουν αλλαγή πλόων μετά την αναγνώρισή τους, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία, ανάλογα με την κατηγορία τους. (Η παργ. 2, που αρχικά είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Π.. 103/93 και στη συνέχεια με το άρθρο 3 του Π.. 333/95, αντικαθίσταται εκ νέου, ως ανωτέρω παρατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.. 101/99 (Α 108). Άρθρο 6. Εξυπηρέτηση δημοσίας ανάγκης Για εξυπηρέτηση δημοσίας ανάγκης μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στον πλοιοκτήτη Ελληνικού πλοίου που τελεί υπό αναγνώριση ή έχει αναγνωρισθεί ως «επιβατηγό» υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένων διαρρυθμίσεων έναντι σχετικής αποζημίωσης ή και επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους, τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται στις παργ. 4, 5,6 και 7 του άρθρου 10 του Νόμου 6059/1934 (ΦΕΚ Α 71/1934). Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής δεν χωρεί η αναγνώριση του πλοίου «ως επιβατηγού» ή σε περίπτωση αναγνωρισμένου πλοίου αίρεται η αναγνώρισή του αυτή με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του /ντή της Ε.Ε.Π. Η παραπάνω απόφαση επιφέρει και άρση της ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου. Άρθρο 7. Τροποποίηση του Π.. 684/76 (Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.. 684/76 «περί διατάξεων, αφορωσών την δι επιβατηγών πλοίων, εξυπηρέτησιν των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας» (Α 249)). Άρθρο 8. Τροποποίηση του Β.. 542/68 (ΦΕΚ Α 181/68) (Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.. 684/76). Άρθρο 9. Μεταβατικές διατάξεις ( ιαλαμβάνονται διατάξεις μεταβατικής ισχύος).

9 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 83 Άρθρο 10. Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.. 276/1986 (ΦΕΚ 124 Α /1986). Άρθρο 11. Ισχύς Η ισχύς του /τος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γ Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. 542/68 (Α 181). «Περί εφαρμογής του Νόμου 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων». Άρθρο 18. Σχέδια, μελέτες και στοιχεία Ελληνικών επιβατηγών πλοίων που υποβάλλονται κατά περίπτωση. Άρθρο 19. Υπογραφή σχεδίων, μελετών και στοιχείων. Άρθρο 20. Πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες μικρής διάρκειας. (Επισημαίνονται τα ως άνω άρθρα, που προσετέθησαν στο Β 542/68 με το άρθρο 6 του Π.. 175/88 (Α 77), και αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις εκδόσεως του πρώτου Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) ή πιστοποιητικού ΠΑΖΕΘ Ελληνικού επιβατηγού πλοίου προκειμένου να αναγνωρισθεί ως Ελληνικό επιβατηγό πλοίο). 2. Π.. 684/76 (Α 249). «Περί διατάξεων αφορωσών την δι επιβατηγών πλοίων εξυπηρέτησιν των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας». Άρθρο 2. Γενικαί προϋποθέσεις και όροι δρομολογήσεως. (Το άρθρο 2 αντικατεστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.. 364/88 (Α 159). 3. Π.. 917/79 (Α 257) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων». Άρθρο 6. Υποβλητέα στοιχεία δι ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά πλοία. παργ. 1 εδ.(γ). 4. Π.. 797/81 (Α 209/81) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί ασφαλείας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών». Άρθρον 4. υναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη κατασκευασθέντα εις αλλοδαπήν. Άρθρον 22. Αναγνώρισις.

10 84 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα 5. Π.. 61/84 (Α 19) «Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού». Άρθρον 12. Αναγνώριση. 6. Π.. 270/88 (Α 120) «Κανονισμός για την καταλληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτελούν θαλάσσιους πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Άρθρο 9. Αναγνώριση. 7. Π.. 103/99 (Α 110). «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». Άρθρο 8. Επιθεωρήσεις Άρθρο 10. Πιστοποιητικά. (Επισημαίνονται τα ως άνω άρθρα του Π.. 103/99 που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις εκδόσεως του πρώτου, για όλα τα νέα Ε/Γ πλοία, αλλά και για όλα τα υπάρχοντα, πιστοποιητικά ασφαλείας επιβατηγού πλοίου, προκειμένου αναγνωρισθούν ως Ελληνικά επιβατηγά πλοία). Άρθρο 6. Νηολόγησις 1. Η αναγνώρισις πλοίου ως ελληνικού συντελείται δια της εγγραφής αυτού εις Νηολόγιον, τηρούμενον υπό Λιμενικής Αρχής εν τη ημεδαπή ή τοιαύτης εν τη αλλοδαπή οριζομένης δια Π. ιατάγματος 4 εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας (Μεταφορών και Επικοινωνιών). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Κώδικος του Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου Τα εγγραφόμενα εις τα νηολόγια των εν τη αλλοδαπή Λιμενικών Αρχών πλοία, δέον όπως εντός προθεσμίας ενός έτους μετανηολογηθούν εις τα νηολόγια εσωτερικού. 3. Το όνομα του πλοίου ορίζεται υπό του πλοιοκτήτου. 4. Σε εκτέλεση της παργ. 1 του άρθρου 6 εξεδόθη το Π.. 21/79 (Α 7) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων» με επισήμανση στο άρθρο 5 αυτού όπως ανάλογα τροποποιήθηκε με το Π.. 209/82 άρθρο Μόνο (Α 31). Οι σχετικές διατάξεις παρατίθενται αμέσως κατωτέρω. 5. Σχετικαί επί του προκειμένου διατάξεις του Κ.Ι.Ν.. είναι τα άρθρα 2, 3 και 4.

11 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 85 Β Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 25/30 Οκτ «Περί τροποποιήσεως των περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων διατάξεων». Έχοντες υπ όψει τον Νόμον 816, άρθρο 5 της 26 Αυγ. 1917» περί της διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού», ως ούτος ισχύει, και το από 7 Μαΐου 1919 Ν. /μα «περί υπαγωγής του Εμπορικού Ναυτικού εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας», προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν: Άρθρον 1 1. Αρμόδιαι Αρχαί δια την κατ άρθρο 5 του δια του Ν.. 187/1973 κυρωθέντος Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου, αναγνώρισιν πλοίων ως Ελληνικών (νηολόγησιν) είναι: α. Άπαντα τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία ως και τα Υπολιμεναρχεία Ιθάκης και Ύδρας. β. Τα Προξενικά Λιμεναρχεία Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Τόκιο της Ιαπωνίας. (Η περίπτ. (β), όπως είχε αντικατασταθεί αρχικά το άρθρο 1 από το άρθρο 5 Π.. 21/ 1979 (ΦΕΚ Α 7) αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από το Π.. 209/1982 (Α 31). γ. Άπαντα τα Υπολιμεναρχεία (πλην Ιθάκης και Ύδρας) διά πλοία μόνον μέχρις 60 κοχ. (Α κλάσεως) 2. ιά την αναγνώρισιν ως Ελληνικών (νηολόγησιν) αλιευτικών και σπογγαλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων αρμόδιοι είναι και οι Λιμενικοί Σταθμοί, οι αναφερόμενοι εις το άρθρον μόνον του από Β. /τος. (Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 5 του Π.. 21/79 (Α 7)). 2. Κ.Ι.Ν.. Άρθρον 2 Το Ελληνικόν πλοίον εγγράφεται εις νηολόγιον του κράτους. Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το όνομα και την ιθαγένειαν του πλοιοκτήτου, διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, τον τίτλον κτήσεως της κυριότητος, το όνομα του πλοίου, το διεθνές σήμα, τας επί τη βάσει επισήμου καταμετρήσεως διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου και την δύναμιν της μηχανής. Η πράξις της νηολογήσεως χρονολογείται και υπογράφεται υπό του φύλακος του νηολογίου. Κεκυρωμένον αντίγραφον του τίτλου της κυριότητος κατατίθεται και τηρείται παρά τω φύλακι του νηολογίου. Άρθρον 3 Η πράξις της νηολογήσεως είναι άκυρος εάν εξ αυτής δεν προκύπτη η ταυτότης του πλοίου. Άρθρον 4 ύναται να νηολογηθή και το ναυπηγούμενον πλοίον. «Ναυπηγούμενον πλοίον υπάρχει και όταν προσάγεται η περί ναυπηγήσεώς του οριστική σύμβασις ή έγγραφος δήλωσις διατηρούντος ναυπηγικήν επιχείρησιν εν Ελλάδι ότι απεφάσισε την κατασκευήν πλοίου δι ίδιον λογαριασμόν».

12 86 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα (Η εντός διάταξις προσετέθη διά της παργ. 1 άρθρου 2 του Α.Ν. 136/67). Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το ναυπηγείον και τον τόπον της ναυπηγήσεως, το όνομα και την ιθαγένειαν του προσώπου διά λογαριασμόν του οποίου ναυπηγείται το πλοίον, διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, την ύλην εξ ης κατασκευάζεται το πλοίον, το όνομα αυτού ως και τας προβλεπομένας διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου, το είδος και την δύναμιν της μηχανής. Άρθρον 7. Έγγραφον Εθνικότητος 1. Υπό της αναγνωρισάσης το πλοίον Αρχής εκδίδεται έγγραφον εθνικότητος περιλαμβάνον τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδικεύσεως του πλοίου (όνομα, χωρητικότης, αριθμός και λιμήν νηολογήσεως κ.λπ.), στοιχεία πλοιοκτήτου ως και άλλα στοιχεία δια Π. ιατάγματος, οριζόμενα, αναγόμενα εις την τεχνικήν περιγραφήν του πλοίου. 2. Το έγγραφον εθνικότητος φυλάσσεται πάντοτε επί του πλοίου. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 402/95. (ΦΕΚΑ 227/95) 6. Για το έγγραφο εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. Γ. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Άρθρο 105 K.I.N.. Ο εκμεταλλευόμενος δι εαυτόν πλοίον ανήκον εις άλλον (εφοπλιστής) οφείλει να δηλώση τούτο εγγράφως από κοινού μετά του κυρίου του πλοίου εις την λιμενικήν αρχήν του τόπου της νηολογήσεως. Η δήλωσις περιλαμβάνουσα το όνομα, την ιθαγένειαν και την κατοικίαν του εφοπλιστού, την διάρκειαν της εκμεταλλεύσεως ως και τα χαρακτηριστικά του πλοίου καταχωρίζεται εις το νηολόγιο και σημειούται εις το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Μη γενομένης τοιαύτης δηλώσεως ο κύριος του πλοίου τεκμαίρεται ότι εκμεταλλεύεται τούτο δι εαυτόν. Ο εφοπλιστής έχει το κατά τας διατάξεις του παρόντος τίτλου δικαίωμα παραχωρήσεως. 2. ιεθνής Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Κυρωτικός νόμος 2321/95 ΦΕΚ (Α 136). Άρθρο 91 Εθνικότητα πλοίων. 6. Βλ. Μ. Μαλέρμπας - Ναυτιλιακά Έγγραφα Πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ., σελ. 169 επ. ενθα παρατίθενται οι διατάξεις του εν λόγω Π..

13 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου Κάθε κράτος καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της εθνικότητας του σε πλοία, για την νηολόγηση πλοίων στην επικράτεια του και για το δικαίωμα να φέρουν την σημαία του. Τα πλοία έχουν την εθνικότητα του Κράτους τη σημαία του οποίου δικαιούνται να φέρουν. Πρέπει να υπάρχει πραγματικός δεσμός ανάμεσα στο Κράτος και το πλοίο. 2. Κάθε Κράτος εκδίδει στα πλοία, στα οποία έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του, έγγραφα για το σκοπό αυτό. 3. Άρθρο 114 παρ. 1 Κ..Ν.. Τήρησις βιβλίων ναυτιλιακών εγγράφων. 1. Ο πλοίαρχος συντάσσει το ημερολόγιο της γέφυρας, επιμελείται δε όπως τηρούνται κανονικώς και ευρίσκονται επί του πλοίου και πάντα τα άλλα κεκανονισμένα βιβλία και έγγραφα. 4. Έγγραφο εθνικότητος μονίμων και προσωρινών Θαλασσίων εγκαταστάσεων πλωτών κατασκευών πλοίων και πλοιαρίων του άρθρου 12 του Ν. 2289/1995 (Α 27) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ.Ε.Ν. και Υ. Β. ΕτΤ. Αριθμ /4/95/ (ΦΕΚ 1017Β 95). «Για ειδικό νηολόγιο, ειδικό υποθηκολόγιο, ειδικό βιβλίο κατασχέσεων, τύπο εγγράφου εθνικότητος, απονομή διακριτικών σημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Ν. 2289/95 (ΦΕΚ 27 A / ) για θαλάσσιες εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές, πλοία και πλοιάρια» 8. Άρθρον 8. Εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου Το αναγνωρισθέν ως ελληνικόν πλοίον φέρει υποχρεωτικώς αναγεγραμμένα επί της εξωτερικής επιφανείας του το όνομα και τον λιμένα νηολογήσεως κατά τα δια υπουργικών αποφάσεων 9 οριζόμενα. Β. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 1 (14)3 Νοεμβ «Περί Εμπορικής Ναυτιλίας» 7. Βλ. Μ. Μαλέρμπας. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ. σελ. 181, επ. ενθα παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση του ειδικού αυτού εγγράφου εθνικότητος. 8. Βλ. Μ. Μαλέρμπας. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ. σελ. 182, επ. ενθα παρατίθενται οι διατάξεις της εν λόγω Κ.Υ.Α.. 9. Οι, επί του προκειμένου Υ. Αποφάσεις δεν έχουν εισέτι εκδοθεί.

14 88 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Άρθρον 10 Όλα εν γένει τα εμπορικά πλοία καθώς και τα μετερχόμενα την ατμοπλοΐαν και αλιείαν μικρότερα πλοιάρια, διαιρούνται εις δύο κλάσεις, εξ ων τα μεν από (30) τόννων και κατωτέρω ανάγονται εις την α, τα δε επέκεινα των (30) τόννων εις την β κλάσιν. Έκαστον των πλοίων τούτων λαμβάνει ειδικόν όνομα. Το όνομα τούτο, ως και το του λιμένος εις το οποίον ανάγονται και ο αριθμός της εις τα νηολόγια καταχωρήσεως σημειούται εις την πρύμνην. Η ως ανωτέρω σημείωσις των αριθμών και στοιχείων γίνεται και εις τα της α και εις τα της β κλάσεως πλοία, δια λευκού ελαιοτρίπτου χρώματος και επί μέλανος δαπέδου τα δε στοιχεία πρέπει να έχωσι ύψος ενός δεκαμέτρου. ια πάσαν αυτογνώμονα αλλαγήν, επίχρισιν ή απόσβεσιν των παρά της Αρχής τεθέντων εις το πλοίον σημείων επιβάλλεται εις μεν τα πλοία α κλάσεως πρόστιμον (500) δραχμών, εις δε τα της β δραχμών. 2. Κ..Ν.. Άρθρο 225. Παράβασις υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου. 1. ια φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών τιμωρείται ο πλοίαρχος όστις: ιγ) δεν τηρεί τας διατάξεις τας αφορώσας εις τα εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου ή εξαλείφει, αλλοιοί, καλύπτει ή αποκρύπτει ταύτα. Άρθρον 9. Προσωρινόν έγγραφον εθνικότητος Α. Ορισμός διατάξεων 1. Επιτρέπεται η υπό Λιμενικών ή Προξενικών Αρχών έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος 10 εις πλοία, δια τα οποία υφίστανται μεν όροι αναγνωρίσεως αυτών ως ελληνικών, δεν καθίσταται όμως αύτη αμέσως εφικτή. 2. Η διάρκεια της ισχύος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ορίζεται εν αυτώ, δεν δύναται δε να είναι ανωτέρα των εξ μηνών. 3. Η χορηγήσασα το προσωρινόν έγγραφον Αρχή διαβιβάζει αμελητί τον οικείον φάκελλον εις την Ελληνικήν Λιμενικήν Αρχήν ένθα θα νηολογηθεί το πλοίον. 4. Η έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ανακοινούται αμέσως εις το Υπουργείον, δυνάμενον, εάν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι, να συντάμη ή παρατείνη την διάρκειαν της ισχύος αυτού. Άρθρον 10. Σημαία Α. Ορισμός διατάξεων Μόνον πλοία εγγεγραμμένα εις το ελληνικόν νηολόγιον ή εις ά εχορηγήθησαν προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα εν ισχύι, φέρουν την Ελληνικήν σημαίαν. 10. Ο τύπος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος διαλαμβάνεται στο άρθρο 2 του Π.. 402/95 (Α 227) το οποίο μνημονεύεται ανωτέρω στις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις του άρθρου 7.

15 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 89 Β. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 1. (14)/3 Νοεμβρ «Περί Εμπορικής Ναυτιλίας» Άρθρον 1 Όλα τα Ελληνικά εμπορικά πλοία οφείλουν να φέρουσι την Εθνικήν Σημαίαν. 2. Νόμος 851/78 (Α 233) «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του ιακριτικού Σήματος του Προέδρου της ημοκρατίας» Άρθρον 1. Εθνική Σημαία Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, αποτελείται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταινιών, εξ ων οι πέντε (5) κυαναί και οι τέσσαρες (4) λευκαί ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυαναί, αι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί. Άρθρον 2. Χρησιμοποίησις Εθνικής Σημαίας 1. Η Εθνική Σημαία παραμένει εν επάρσει καθ εκάστην από της ογδόης πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου, εις: θ) Τα Εμπορικά πλοία Τα μεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιμοποιουμένων Σημαιών ορίζονται ως κατωτέρω:... γ)...εις τα Εμπορικά πλοία υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Άρθρον 6. Σημαιοστολισμός Απονομή Τιμών και Σεβασβού προς τας Σημαίας 1. Αι οριζόμεναι εκάστοτε: α)... β) ημέραι τοπικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, πένθους, τελετής ή υποδοχής επισήμων προσώπων, καθορίζονται υπό του οικείου Νομάρχη, προκειμένου δε περί σημαιοστολισμού εμπορικών πλοίων, εν τω λιμένι, δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρον 8. Ποινικαί κυρώσεις Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Προεδρικών ιαταγμάτων τιμωρούνται διά κρατήσεως μέχρι δύο (2) μηνών, ή προστίμου ή και δι αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ όσων κατ άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.

16 90 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα 3. Π.Κ. Άρθρον 181. Προσβολή συμβόλων του Ελληνικού Κράτους (Όπως αντικατεστάθη από την παργ. 6 του άρθρου 33 του νόμου 2172/93 (ΦΕΚ Α 207). Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. 4. Κ..Ν.. Άρθρον 249. Επιβολή προσωρινής στερήσεως. 1. Προσωρινή στέρησης επιβάλλεται: α) ιά πάσαν πράξιν προσβάλλουσαν την Πατρίδα, τον Πρόεδρον της ημοκρατίας, την Σημαίαν και τα λοιπά σύμβολα του Ελληνικού Κράτους. 5. Κ.Ε.Φ.Π Β.. 806/70 (Α 275) Άρθρον 14. Εθνική Σημαία 1. Η σημαία του Εμπορικού Ναυτικού επαίρεται εις το στολίδιον της πρύμνης. 6. Κ.Ε.Υ.Ε.Π. Β.. 683/60 (Α 158) Άρθρον 167. Σημαία 1. Η σημαία του Εμπορικού Ναυτικού επαίρεται εις το στολίδιον της πρύμνης. Άρθρον 11. ικαιώματα πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν Α. Ορισμός διατάξεων 1. Αποκλειστικά δικαιώματα των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων είναι: α) 11 β) Εντός ή μεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων: αα) πάσης φύσεως ρυμουλκικαί εργασίαι κατά τα ειδικώτερον εν τω άρθρω 188 οριζόμενα, ββ) παροχή επιθαλασσίου αρωγής ως και η διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών κατά τα εν τω άρθρω 189 οριζόμενα, γγ) αλιεία ως και πάσα άλλη εργασία. 2. Περί των ανωτέρω εν περιπτ. β θεμάτων εφαρμόζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι ειδικαί διατάξεις. 11. Το εδάφιο (α) της παργ. 1 του άρθρου 11 κατεργήθηκε από το Άρθρο Τέταρτο «Κατεργούμενες ιατάξεις» του Π.. 344/03 (Α 314). «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ 3577/92) του Συμβουλίου»

17 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 91 Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Κοινή Υ. Απόφαση. Αριθμ. 2123/03/2001/ (Β 269) «Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων». (Το ως άνω Π.. παρατίθεται κατωτέρω στις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις του άρθρου 141). Άρθρον 12. Μεταβολή στοιχείων νηολογήσεως 1. Μεταβολή ονόματος πλοίου ή μετανηολόγησις πλοίου από λιμένος εις λιμένα επιτρέπεται κατά τα δια Π. ιατάγματος οριζόμενα. 2. Μεταβολαί των κατά το άρθρον 6 εγγεγραμμένων εν τω νηολογίω στοιχείων γνωστοποιούνται εγγράφως και αμελλητί υπό του πλοιοκτήτου προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως μετά των οικείων δικαιολογητικών, προς ενέργειαν των αναγκαίων μεταβολών. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Π.. 28/84 (Α 7) «Μετονομασία πλοίων» Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρ. 2 παρ. 1 και 12 του Ν.. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/1973)» περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου». 2. Την υπ αριθμ. 825/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρ. 1. Όταν υποβάλλεται αίτηση μετονομασίας πλοίου ο αρμόδιος νηολόγος εξετάζει αν ο αιτών είναι ο κύριος του πλοίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και αν το πλοίο βαρύνεται με υποθήκη. Στην τελευταία περίπτωση απαιτεί έγγραφη συναίνεση των ενυποθήκων δανειστών. Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ο νηολόγος διαγράφει χιαστί με κόκκινη γραμμή το προηγούμενο όνομα από την επικεφαλίδα του σχετικού φύλλου του νηολογίου σε τρόπο που να διακρίνεται τέλεια και κάτω από αυτό σημειώνει το νέο όνομα με κεφαλαία γράμματα, προτάσσοντας τη λέξη «μετονομάστηκε». Επίσης σχετική εγγραφή για τη μετονομασία γίνεται και στη στήλη των παρατηρήσεων της μερίδας του πλοίου. Μετά την εγγραφή ο Νηολόγος αναφέρει στο Υ.Ε.Ν. με σήμα το νέο όνομα για την ενημέρωση του μητρώου πλοίων και εάν πρόκειται για ενυπόθηκο πλοίο μεριμνά και για την ενημέρωση του υποθηκολογίου.

18 92 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Άρθρ. 2. Ο ναυτικός υποθηκοφύλακας μόλις πληροφορηθεί το νέο όνομα του πλοίου, διαγράφει χιαστί με κόκκινη γραμμή το παλαιό όνομα του πλοίου από την επικεφαλίδα της σχετικής σελίδας του υποθηκοφυλακείου με τρόπο που να διακρίνεται τέλεια και δίπλα αναγράφει το νέο όνομα σημειώνοντας πριν από αυτή τη λέξη «μετονομάστηκε». Επίσης σχετική με τη μετονομασία εγγραφή κάνει και στη στήλη παρατηρήσεων της μερίδας του πλοίου. Άρθρ. 3. Ο τηρών τα νηολόγια μόνο στην περίπτωση μετονομασίας επιβατηγών πλοίων ζητά από το Υ.Ε.Ν. με σήμα έγκριση του ονόματος για αποφυγή σύγχυσης από τη συνωνυμία. Εγκρινομένης της μετονομασίας καταχωρίζει το όνομα στο νηολόγιο αναγράφοντας στην τρίτη στήλη της μερίδας του πλοίου σχετική σημείωση με τον αριθμό της εγκριτικής διαταγής του Υ.Ε.Ν. και ενημερώνει το Ναυτικό Υποθηκοφύλακα για την αντίστοιχη ενημέρωση των βιβλίων του. Άρθρ. 4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Β..7/9/23 (ΦΕΚ 257 Α/ ) περί μετονομασίας ενυποθήκων πλοίων. Άρθρον 13. Αντικατάστασις εγγράφου εθνικότητος 1. Νέον έγγραφον εθνικότητος εκδίδεται: α) λόγω μεταβολής στοιχείων εκ των διαλαμβανομένων, κατά το άρθρον 7, εν τω εγγράφω εθνικότητος. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιστρέφεται το παλαιόν εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως. β) λόγω απωλείας, καταστροφής ή φθοράς του προηγουμένως εκδοθέντος, βεβαιουμένης ενόρκως υπό του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου, ή Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής. 2. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως του εγγράφου εθνικότητος λόγω φθοράς ή αλλαγής πλοιοκτησίας, το αντικαθιστάμενον επιστρέφεται εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως. Εν τω νέω εγγράφω εθνικότητος μνημονεύεται η αιτία της εκδόσεως αυτού. Άρθρον 14. Απόδειξις ιθαγενείας νέου πλοιοκτήτου ιά την εγγραφήν εις το οικείον νηολόγιον τίτλου μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου, εν όλω ή εν μέρει, απαιτείται και η προσκόμισις πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού περί της ελληνικής ιθαγενείας του προς ον η μετάθεσις της κυριότητος κατά τον χρόνον της εγγραφής. Η παρούσα διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 εξαιρέσεων.

19 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 93 Άρθρον 15. Εκποίησις ή υποθήκευσις πλοίου εις αλλοδαπούς 1. Εν περιπτώσει πολέμου ή επιστρατεύσεως, γενικής ή μερικής, δύναται διά Π. ιατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου να ορισθεί ότι απαιτείται προηγουμένη άδεια του Υπουργού διά την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν του πλοίου εν όλω ή εν μέρει προς ωρισμένης εθνικότητος αλλοδαπούς, δι ωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή δι ωρισμένον τύπον πλοίου. 2. Προκειμένου περί επιβατηγών σιδηρών ακτοπλοϊκών πλοίων, επιβατηγών, οχηματαγωγών, ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών, απαιτείται, οπωσδήποτε, άδεια του Υπουργού διά την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν αυτού εις αλλοδαπούς. Επί πλωτών ναυπηγημάτων, εν τη εννοία του Κ.Ι.Ν.., απαιτείται, διά την προς αλλοδαπούς συμβατικήν εκποίησιν, άδεια του Υπουργού. Άρθρον 16. Λόγοι απωλείας εθνικότητος 1. Η Ελληνική εθνικότης του πλοίου απώλλυται όταν εκλίπουν οι όροι κτήσεως αυτής, οι προβλεπόμενοι υπό του άρθρου Όταν η κυριότης πλοίου περιέρχεται εις αλλοδαπούς κατά πεντήκοντα ακριβώς εκατοστά εκ συμβατικής αιτίας, η μεταβίβγασις της κυριότητος είναι αυτοδικαίως άκυρος κατά ποσοστόν μεν ενός εκατοστού, εάν το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν είναι μείζον του ενός εκατοστού, κατ αυτό δε τούτο το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν, εάν τούτο είναι ίσον ή ελάσσον του ενός εκατοστού. 3. Όταν η μεταβίβασις της κυριότητος εις αλλοδαπούς προέρχεται εκ μη συμβατικής αιτίας, το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα μερίδιον των αλλοδαπών περιορίζεται αναλόγως, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα. Εν τη περιπτώσει ταύτη το ποσοστόν, καθ ο περιορίζεται, ως ανωτέρω, το μερίδιον των αλλοδαπών, προσαυξάνει την μερίδα των ημεδαπών κατά λόγον της επί της κυριότητος του πλοίου μερίδος των, επί αποζημιώσει καθοριζομένη υπό του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή του Πρωτοδικείου του λιμένος νηολογήσεως του πλοίου. Άρθρον 17. Γνωστοποίησις απωλείας εθνικότητος 1. Η απώλεια της ελληνικής εθνικότητος πλοίου γνωστοποιείται αμελλητί, δι εγγράφου δηλώσεως, προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως, επισυναπτομένου εις αυτήν επισήμου αντιγράφου του τίτλου ή του εγγράφου, του πιστοποιούντος την απώλειαν.

20 94 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Υπόχρεως προς υποβολήν της ανωτέρω δηλώσεως είναι ο Έλλην Πλοιοκτήτης, εν περιπτώσει δε απωλείας της εθνικότητος, επελθούσης αιτία θανάτου, ο καθολικός αυτού διάδοχος. Άρθρον 18. ιαγραφή πλοίου εκ του νηολογίου Ελληνικόν πλοίον διαγράφεται εκ του οικείου νηολογίου: α) επί απωλείας της ελληνικής εθνικότητος, β) επί απωλείας του πλοίου, γ) επί διαλύσεως του πλοίου οπωσδήποτε επερχομένης, δ) επί ελλείψεως ειδήσεων περί του πλοίου επί εξάμηνον από της τελευταίας πληροφορίας, εις ήν περίπτωσιν πιθανολογείται σφόδρα η απώλεια αυτού. 2. Η διαγραφή ενεργείται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως υπό της Αρχής του λιμένος νηολογήσεως, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, μετά σχετικήν έρευναν των επαγομένων την διαγραφήν περιστατικών. Άρθρον 19 Ακύρωσις διαγραφής Πλοίον διαγραφέν εκ του νηολογίου ένεκεν απωλείας εφ όσον ήθελε μεταγενεστέρως ανελκυσθή, θεωρείται μη διαγραφέν, ακυρουμένης, έκτοτε δι αποφάσεως του Υπουργού, της προηγουμένης διαγραφής του. 2. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί πλοίου, διαγραφέντος εκ του νηολογίου εις την περίπτωσιν δ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, εφ όσον ήθελον ληφθή ειδήσεις περί υπάρξεως αυτού. Άρθρον 20. Θέματα ρυθμιστέα δια Π. ιαταγμάτων ιά Π. ιαταγμάτων ορίζονται: α) αι αρμόδιαι προς αναγνώρισιν ελληνικών πλοίων Λιμενικαί Αρχαί, β) αι διακρίσεις των νηολογίων κατά κατηγορίας πλοίων, γ) ο τύπος των εν τοις νηολογίοις πράξεων και εγγράφων, 12. Σχετική με το άρθρο 18 τυγχάνει η αριθμ. 1031/87 Γνωμοδότηση του Ν.Σ. Υ.Ε.Ν. αριθμ. Πρωτ. 1259/ΦΕΚ. 62/ προς Υ.Ε.Ν./ ιεύθυνση Ακτοπλοΐας. 13. Σχετική επί του προκειμένου τυγχάνει η αριθμ. 1031/87 Γνωμοδότηση του Ν.Σ. Υ.Ε.Ν. αριθμ. Πρωτ. 1259/62/ προς Υ.Ε.Ν./ ιεύθυνση Ακτοπλοΐας.

21 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 95 δ) ο τύπος του εγγράφου εθνικότητος, ε) τα της απονομής εις πλοία διεθνών διακριτικών σημάτων, στ) τα της μεταγραφής, εκ των υφισταμένων νηολογίων και αστυνομικών βιβλίων (λεμβολόγια, βιβλία φορτηγίδων κ.λπ.) εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος καταρτισθησόμενα νηολόγια, ζ) τα της τηρήσεως γενικών μητρώων πλοίων παρά τω Υπουργείω, η) αι διακρίσεις των ναυτικών υποθηκολογίων κατά κατηγορίας πλοίων, θ) αι αρμόδιαι Λιμενικαί Αρχαί εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή προς τήρησιν ναυτικών υποθηκολογίων, βιβλίων εκθέσεων και βιβλίων κατασχέσεων, ι) ο τύπος των εν τοις ναυτικοίς υποθηκολογίοις, βιβλίοις εκθέσεων ή κατασχέσεων πράξεων και εγγραφών, ο τρόπος τηρήσεως αυτών ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια. ια) αι αρμόδιαι Αρχαί διά την εποπτείαν, έλεγχον και επιθεώρησιν της κανονικής τηρήσεως των νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Σε εκτέλεση της παργ. (α) του άρθρου 20 εξεδόθησαν α) Π.. 21/79 (Α 7) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων, όπως ανάλογα τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο του Π.. 209/82 (Α 31). β) Π.. 26/84 (Α 7) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων». Σημειώνω πάντως ότι τα θέματα του άρθρου 20 του Κ..Ν.., που αναφέρονται γενικά στο νομικό καθεστώς των νηολογίων, στην ευρύτερη μορφή του και έκταση, ρυθμίζονται βασικά από το Β της 20/17 Ιουλίου 1910 «Περί νηολογίων-ναυτικών υποθηκολογίων» και το Β.. της 25/30 Οκτωβρίου 1919 «Περί τροποποιήσεως των περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων διατάξεων» όπως διατάξεις αυτών τροποποιήθηκαν, αντικατεστάθησαν, συμπληρώθηκαν ή κατεργήθηκαν μεταγενέστερα, και ισχύουν τώρα. 2. Σε εκτέλεση της παργ. (δ) του άρθρου 20 εξεδόθη το Π.. 402/95 (Α 227) «Για το έγγραφο εθνικότητος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» ( ιαλαμβάνεται ανωτέρω στο άρθρο 7).

22 96 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΙΙΙ. Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Β 1. Αντάπασης Α., «Κώδιξ Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου και σχετικές κατ άρθρο διατάξεις». 2. Μαλέρμπας Μ., «Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. και ιεθνείς Συμβάσεις Οδηγίες Ε.Ε.». 3. Χαμηλάκης Ν., «Εγχειρίδιο Νηολογίων Ναυτικών Υποθηκολογίων και Βιβλίο Κατασχέσεων». 4. Λυκούδης Π., «Νηολόγια και Ναυτικά Υποθηκολόγια». 5. ελούκα Ν., «Ναυτικόν ίκαιον», Κιάντου-Παμπούκη Α., «Ναυτικό ίκαιο», Ρόκα Κ., «Ναυτικόν ίκαιον», Ρόκα Ι., «Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο», 1994.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ... 4 Άρθρο 1: Σκοπός Αρµοδιότητες... 4 Άρθρο 2:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης.

ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης. ΝΑΥΤΙΚΑ Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης. Αρ. 1 Ι. Γενικαί Διατάξεις 1. Η μέριμνα της εξευρέσεως εργασίας επί πλοίων εις εργάτας θαλάσσης δια τε την ημεδαπήν και αλλοδαπήν ανατίθεται αποκλειστικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις

Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Νόµος 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α 37/30.3.1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον Γενικαί ιατάξεις Άρθρον 1 Ορισµός ανώνυµης εταιρείας - Αριθµός και ευθύνη µετόχων 1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύµων Εταιρειών ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)] Αρθρο 1. Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια των Όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί

Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΝΑΥΤΙΚΟΙ) 1 Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή* Περίληψη Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/7338 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 6 Φεβρουαρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Αρ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/1055 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.Δ/νση Μ. Ασίας 2 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3327.1/64/13 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3327.1/33/14 ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα