ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ. Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν /53.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ. Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν.. 2687/53."

Transcript

1 Κεφάλαιον Β ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ Αρθρα 5-20 Ι. Εισηγητικές Eκθέσεις 1. Αρχική Εισηγητική Έκθεση Η εις το άρθρον 5 αναφερομένη επιφύλαξις αφορά εις τας διατάξεις του Ν /53. Εις το άρθρον 6 του παρόντος Σχεδίου, η Αναθεωρητική Επιτροπή έκρινεν ότι τα των στοιχείων του εγγραφησομένου εις ελληνικόν νηολόγιον πλοίου επαρκώς ορίζονται εν τω Κώδικι Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου, δι ο και παρέπεμψεν εις τας σχετικάς διατάξεις αυτού. Εις το άρθρον 8 του παρόντος Σχεδίου, η Αναθεωρητική Επιτροπή έκρινεν ότι τα εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου δέον να ορίζωνται δι Υπουργικών Αποφάσεων αντί του υπό του προηγουμένου Σχεδίου προβλεπομένου Βασ. ιατάγματος. Εις το άρθρον 9 του παρόντος Σχεδίου ελήφθη μέριμνα διαβιβάσεως του φακέλλου προσωρινής νηολογήσεως εις την Αρχήν της οριστικής νηολογήσεως. Η εν παραγράφω 4 του άρθρου 9 προβλεπομένη παράτασις του χρόνου διαρκείας του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος εφαρμοσθήσεται, εν πάση περιπτώσει, επί του εν παραγράφω 2 του αυτού άρθρου μεγίστου ορίου των εξ (6) μηνών. Η Αναθεωρητική Επιτροπή διεσκεύασεν το άρθρον 11 του παρόντος Σχεδίου συστοίχως προς τα άρθρα 188 και 189 παραφυλαττομένων των επί των ναυτικών τούτων εργασιών ειδικών διατάξεων ως π.χ. των περί επιθαλασσίου αρωγής διατάξεων του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου, του Κώδικος Αλιείας κ.λπ. Εις το άρθρον 13 του προηγουμένου Σχεδίου η Αναθεωρητική Επιτροπή εθεώρησεν ενδεδειγμένον να συμπεριληφθή ρητώς η περίπτωσις μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου. Εις το άρθρον 15 του παρόντος Σχεδίου η Αναθεωρητική Επιτροπή εθεώρησεν ως αυτονόητον την ακυρότητα της άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργού συντε-

2 76 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα λουμένης μεταβιβάσεως δι ό και απήλειψεν την διάταξιν του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Η Αναθεωρητική Επιτροπή διετήρησεν το άρθρον 16 του προηγουμένου Σχεδίου, καίτοι εξεφράσθησαν υπό ενίων μελών αυτής ενδοιασμοί ως προς το πρακτικώς εφαρμόσιμον της διατάξεως ταύτης. Εθεωρήθη ως αυτονόητον ότι διατάξεις ειδικών νόμων (ως π.χ. το άρθρον 13 του Ν /1953) διατηρούν την ισχύν αυτών. Προσθήκαι τινές επενεχθείσαι υπό της Αναθεωρητικής Επιτροπής εις το άρθρον 20 του παρόντος Σχεδίου, αποβλέπουν εις την κατά το δυνατόν μετά πληρότητος διατύπωσιν των εν τω άρθρω τούτω εξουσιοδοτήσεων. 2. Εισηγητική Έκθεση επί του σχεδίου Π.. για την αντικατάσταση του Άρθρου 5 (Π.. 11/2000 Α11) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.. 187/73 περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου (ΦΕΚ 261 Α/ ) αναγνωρίζονται ως ελληνικά μόνον τα πλοία που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα των οποίων τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό. 2. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε ενώπιον του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική ημοκρατία διατηρώντας σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα εγγραφής στα ελληνικά νηολόγια μόνο στα πλοία που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή ελληνικά νομικά πρόσωπα, των οποίων τα κεφάλαια ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους κατά το ίδιο ποσοστό, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 6, 48, 52, 58 και 221 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1251/70 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1970 περί του δικαιώματος των εργαζομένων να παραμένουν στην επικράτεια κράτους μέλους μετά την άσκηση σ αυτό ορισμένης εργασίας και από το άρθρο 7 της οδηγίας 75/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης εκεμβρίου 1974 περί του δικαιώματος των υπηκόων ενός κράτους μέλους να παραμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους μετά την άσκηση σε αυτό μη μισθωτής δραστηριότητας. 3. Στις το ΕΚ εξέδωσε την απόφαση του επί της σχετικής υποθέσεως C-62/96 με την οποία απεδέχθη την προσφυγή της Ε. Επιτροπής. Κατόπιν τούτου η χώρα μας θα πρέπει να συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης του ΕΚ και να λάβει τα προσήκοντα μέτρα τροποποίησης της εθνικής της νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 5 του Κ..Ν Για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική απαιτείται η έκδοση του παρόντος Π.. με την εφαρμογή του οποίου θα αναγνωρίζονται πλέον

3 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 77 ως Ελληνικά και τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά σε υπηκόους ή σε εταιρείες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης της Ε.Κ. 5. Επίσης, προκειμένου περί εταιρειών των λοιπών Κ-Μ της Ε.Ε. για την αναγνώριση του εμπορικού πλοίου ως ελληνικού απαιτείται η εγκατάσταση τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της Συνθήκης της Ε.Ε, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κ-Μ της Ε.Ε. η απαίτηση της εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Η διαχείριση των πλοίων απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά ο οριζόμενος κατά την νηολόγηση του πλοίου εκπρόσωπος ή εγγυητής καθώς επίσης το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου το οποίο ασκεί την διαχείριση πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. 6. Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου Π. έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους ή τις εταιρείες των Κ-Μ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Έτσι έχει το υποβαλλόμενο σχέδιο Π.., το οποίο παρακαλούμε να περιβάλλετε με την έγκριση σας.

4 78 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΙΙ. ιατάξεις Κεφαλαίου Β Μέρους Πρώτου Άρθρα 5 έως 20 Άρθρον 5. Όροι αναγνωρίσεως πλοίων ως Ελληνικών 1 1. Αναγνωρίζονται ως Ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά σε έλληνες υπηκόους ή σε ελληνικά νομικά πρόσωπα ή σε υπηκόους των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Εταιρείες των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 48 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών τους, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό τίτλο κτήσης κυριότητας. 2. Προκειμένου περί εταιρειών των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση του εμπορικού πλοίου ως ελληνικού απαιτείται η εγκατάστασή τους κατά την έννοια του άρθρου 43 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απαίτηση εγκατάστασης πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή της νηολόγησης του πλοίου. Στο πλαίσιο αυτό η διαχείριση του πλοίου απαιτείται να ασκείται από την Ελλάδα. Ο οριζόμενος κατά τη νηολόγηση του πλοίου εκπρόσωπος ή εγγυητής 1. Το άρθρο 5 αντικατεστάθη ως ανωτέρω παρατίθεται σύμφωνα με το Άρθρο Μόνο του Π.. 11/2000 (ΦΕΚ. Α 11/ 2000). Οι λόγοι που επέβαλαν την αντικατάσταση και μάλιστα με Π.. και όχι με διάταξη νόμου διαλαμβάνονται στην Εισηγητική έκθεση που παρατίθεται ανωτέρω. Το κείμενο του έχει ως κατωτέρω: Προεδρικό ιάταγμα υπ αριθμ. 11/2000 (Α 11) «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.. 187/73 Περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου (Α 261)» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παργ. 4 του Ν. 1440/84 (Α 70), τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1832/90 (Α 101) και το άρθρο 19 του ν. 2367/93 (Α 261). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παργ. 2α του ν. 2469/97 (Α 38). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την υπ αριθμ. 342/ Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την υπ αριθμ. 527/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, ικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ Το άρθρο 5 του Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου (Ν.. 187/73-Α 261) αντικαθίσταται ως εξής: Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ιατάγματος. Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2000

5 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 79 καθώς επίσης το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί τη διαχείριση, θα είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. 3. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους υπηκόους ή τις εταιρείες των Κρατών-Μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). 4. Εάν το έγγραφο μεταβίβασης της κυριότητος του πλοίου καταρτίστηκε στην αλλοδαπή, για την καταχώρησή του στο Νηολόγιο απαιτείται θεώρηση από Προξενική Αρχή ή Επισημείωση (APOSTILLE) σύμφωνα με τη ιεθνή Σύμβαση της Χάγης του Με Προεδρικό ιάταγμα 2 που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, καθορίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση Ελληνικών πλοίων ως επιβατηγών. Β Κατ εξουσιοδήτηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Π.. 364/88 (ΦΕΚ Α 159/88) 3 «Αναγνώριση Ελληνικών Πλοίων ως επιβατηγών και τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγησή τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας». Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 2 παργ. 1, 5 παργ. 3, 32, 33, 36, 39 και 168 πργ. 1 του Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου που κυρώθηκε με το Ν.. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ). 2. Το άρθρο 1 του Νόμ. 3141/1955 «περί συστάσεως παρά τω Υ.Ε.Ν. Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 43 Α /1955). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παργ. 2 της αριθμ /3/82/ (ΦΕΚ 219/Β /82) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 4. Τη 270/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 5. Την 320/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 2. Σε εκτέλεση της παργ. 5 του ως άνω άρθρου 5 δεν εξεδόθη νεώτερο εισχέτι σχετικό Π.. Επί του προκειμένου εξακολουθεί να ισχύει το κατ εξουσιοδότηση της παργ. 3 του προϊσχύσαντος άρθρου 5, Π.. 364/88 (Α 159) που παρατίθεται κατωτέρω. 3. Το Π.. 364/88 παρατίθεται κατωτέρω νομοτεχνικά κωδικοποιημένο όπως οι διατάξεις αυτού αντικατεστάθησαν τελικώς από το Π.. 101/99 (Α 108).

6 80 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Ορισμοί Κατά την εφαρμογή του /τος αυτού, νοείται: 1. Ε.Ε.Π.: Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων. 2. Επιβατηγό Πλοίο: Το πλοίο το οποίο ναυπηγήθηκε ή μετασκευάσθηκε για να μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες. 3. Τουριστικό Πλοίο: Κάθε πλοίο που απασχολείται στην εκτέλεση κυκλικών πλόων θαλάσσιας περιήγησης και αναψυχής. 3.α. Επαγγελματικό Τουριστικό Πλοίο: Κάθε τουριστικό πλοίο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών με ναύλο. 3.β. Τουριστικό Πλοίο Αναψυχής: Κάθε τουριστικό πλοίο που δεν είναι επαγγελματικό. 4. Πιστοποιητικό Ασφαλείας: Το πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) των οποίων η έκδοση προβλέπεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί επιθεωρήσεων και ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, ανάλογα με τους πλόες που εκτελούν. 5. υναμικώς υποστηριζόμενο σκάφος: Το σκάφος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του Π.. 797/81 (Α 209) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν, Κανονισμού περί ασφαλείας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών» όπως ισχύει κάθε φορά. (Η παργ. 5 προστέθηκε από το άρθρο 1 του Π.. 333/95 (ΦΕΚ Α 179/95). Άρθρο 2. Εφαρμογή 1. Το /γμα αυτό εφαρμόζεται στα πλοία που έχουν εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια και πρόκειται ν αναγνωρισθούν ως «επιβατηγά» και σύμφωνα με τους κανονισμούς επιθεωρήσεων και ασφαλείας που ισχύουν, εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ασφαλείας. 2. Το /γμα αυτό δεν εφαρμόζεται στα τουριστικά πλοία αναψυχής, ανεξάρτητα από τον αριθμό επιβατών που παραλαμβάνουν. Άρθρο 3. Ηλικία Αναγνώριση 1. Για να αναγνωρισθεί Ελληνικό Πλοίο ως «επιβατηγό» πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανάλογα με την περίπτωση. (α) Στην περίπτωση που εκτελεί διεθνείς πλόες πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ιεθνούς Σύμβασης «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (.Σ. ΠΑΑ-ΖΕΘ 74) που κυρώθηκε με το Ν. 1045/80 (Α 95) όπως ισχύει κάθε φορά και των ισχυόντων εθνικών κανονισμών. (β) Στην περίπτωση που εκτελεί πλόες εσωτερικού πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυόντων εθνικών κανονισμών. 2. Η αναγνώριση Ελληνικού πλοίου ως «επιβατηγού», που πληροί τις απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου, συντελείται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος και επέρχεται με την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας του. 3. Ως χρόνος αναγνώρισης λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής από τον ιευθυντή της ΕΕΠ της «Ειδικής Έκθεσης Αναγνώρισης» του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

7 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου Πλοία που αναγνωρίσθηκαν ως «Ελληνικά Επιβατηγά» και στη συνέχεια άλλαξαν σημαία, εφόσον επανέλθουν στην ελληνική σημαία υπόκεινται στη διαδικασία αναγνώρισης μόνο για το μέρος που επιβάλλεται λόγω μετασκευών ή αλλαγής πλόων υπό τον όρο ότι τα σχέδια, μελέτες και λοιπά στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αναγνώριση εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕΠ. (Το άρθρο 3, όπως αρχικά αντικατεστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.. 103/93 (Α 47) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Π.. 333/95 (Α 179), αντικατεστάθη εκ νέου, ως ανωτέρω παρατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.. 101/99 (Α 108). Άρθρο 4. ιαδικασία Ειδική Έκθεση Αναγνώρισης 1. Η Ε.Ε.Π. μετά την υποβολή αίτησης για την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας ελληνικού πλοίου, αφού διαπιστώσει ότι το πλοίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία ανάλογα με την κατηγορία τους, χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις ή ελλείψεις, συντάσσει «ειδική έκθεση αναγνώρισης» στην οποία περιέχονται: α) Το είδος του πλοίου και η κατηγορία πλόων, β) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πλοίου, των μηχανών και του εξοπλισμού του. γ) Η ημερομηνία θέσης τρόπιδας και καθέλκυσης. (Το εδάφιο (γ) της ως άνω παργ. 1 αντικατεστάθη ως ανωτέρω παρατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.. 101/99 (Α /108)). δ) Σύντομη περιγραφή όλων των τομέων επιθεώρησης. ε) Βεβαίωση ότι το πλοίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει για την κατηγορία του χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις ή ελλείψεις. στ) Εξαιρέσεις ή απαλλαγές που εγκρίνονται για το πλοίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ζ) Ημερομηνία και υπογραφή του ιευθυντή της ΕΕΠ. 2. Η σύνταξη της «ειδικής έκθεσης αναγνώρισης» είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ασφαλείας ελληνικού επιβατηγού πλοίου. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής και των σχεδίων και μελετών του πλοίου, αν τούτο είναι 100 κοχ. και άνω, αποστέλλεται από την ΕΕΠ στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Άρθρο 5. Αλλαγή πλοίων 1. Πλοία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί σαν «Ελληνικά Επιβατηγά» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.. 524/70 «περί αναγνωρίσεως επιβατηγών πλοίων ως Ελληνικών επιβατηγών πλοίων και καθορισμού ηλικίας εξόδου αυτών» (ΦΕΚ 100 Α /70) και των Π.. 569/68 «περί των απαιτουμένων στοιχείων για την αναγνώριση πλοίων ως Ελληνικών Επιβατηγών» (ΦΕΚ 190 Α/1968) και 825/79 «περί τηρητέας διαδικασίας και των όρων αναγνωρίσεως πλοίων ως Ελληνικών Επιβατηγών (ΦΕΚ 238 Α /1979) όπως τροποποιήθηκε με το Π.. 576/81 «περί τροποποιήσεώς του υπ αριθμ. 825/79 Π. /τος» (ΦΕΚ 149 Α /81) ή της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων αυτών, εφόσον ζητήσουν αλλαγή πλόων θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης μιας ορισμένης κατηγορίας πλόων εσωτερικού, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση εσωτερικών πλόων μεγαλύτερης κατηγορίας, θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα νέα πλοία, όπως αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο της ανα-

8 82 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα γνώρισής τους, με ελάχιστο όριο για αυτά που αναγνωρίστηκαν πριν από την 2/ τις απαιτήσεις που ίσχυαν αμέσως μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν.. 524/70. β) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης πλόων εσωτερικού, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση διεθνών πλόων, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για νέα πλοία της.σ. ΠΑΑΖΕΘ που ίσχυε κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους ή της προηγούμενης ανάλογα με την ημερομηνία που τοποθετήθηκε η τρόπιδά τους, με ελάχιστο όριο τη συμμόρφωση, για τα πλοία που ναυπηγήθηκαν πριν από το 1965 και αναγνωρίστηκαν πριν από την , στις απαιτήσεις για υπάρχοντα της.σ. Π.Α.Α.ΖΕΘ 1974 όπως αυτές καθορίζονται τουλάχιστον για νέα πλοία της.σ. Π.Α.Α.ΖΕΘ. γ) Πλοία τα οποία κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους είχαν δικαίωμα εκτέλεσης διεθνών πλόων, για να μπορέσουν να αναλάβουν την εκτέλεση πλόων εσωτερικού, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για τα νέα πλοία, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο της αναγνώρισής τους, με ελάχιστο όριο γι αυτά που αναγνωρίστηκαν πριν από την τις απαιτήσεις που ίσχυαν αμέσως μετά τη θέση σ εφαρμογή του Ν.. 524/ Πλοία τα οποία αναγνωρίζονται ως «επιβατηγά», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον ζητήσουν αλλαγή πλόων μετά την αναγνώρισή τους, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία, ανάλογα με την κατηγορία τους. (Η παργ. 2, που αρχικά είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Π.. 103/93 και στη συνέχεια με το άρθρο 3 του Π.. 333/95, αντικαθίσταται εκ νέου, ως ανωτέρω παρατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.. 101/99 (Α 108). Άρθρο 6. Εξυπηρέτηση δημοσίας ανάγκης Για εξυπηρέτηση δημοσίας ανάγκης μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στον πλοιοκτήτη Ελληνικού πλοίου που τελεί υπό αναγνώριση ή έχει αναγνωρισθεί ως «επιβατηγό» υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένων διαρρυθμίσεων έναντι σχετικής αποζημίωσης ή και επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους, τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται στις παργ. 4, 5,6 και 7 του άρθρου 10 του Νόμου 6059/1934 (ΦΕΚ Α 71/1934). Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής δεν χωρεί η αναγνώριση του πλοίου «ως επιβατηγού» ή σε περίπτωση αναγνωρισμένου πλοίου αίρεται η αναγνώρισή του αυτή με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του /ντή της Ε.Ε.Π. Η παραπάνω απόφαση επιφέρει και άρση της ισχύος του πιστοποιητικού ασφαλείας του πλοίου. Άρθρο 7. Τροποποίηση του Π.. 684/76 (Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.. 684/76 «περί διατάξεων, αφορωσών την δι επιβατηγών πλοίων, εξυπηρέτησιν των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας» (Α 249)). Άρθρο 8. Τροποποίηση του Β.. 542/68 (ΦΕΚ Α 181/68) (Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.. 684/76). Άρθρο 9. Μεταβατικές διατάξεις ( ιαλαμβάνονται διατάξεις μεταβατικής ισχύος).

9 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 83 Άρθρο 10. Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.. 276/1986 (ΦΕΚ 124 Α /1986). Άρθρο 11. Ισχύς Η ισχύς του /τος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γ Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. 542/68 (Α 181). «Περί εφαρμογής του Νόμου 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων». Άρθρο 18. Σχέδια, μελέτες και στοιχεία Ελληνικών επιβατηγών πλοίων που υποβάλλονται κατά περίπτωση. Άρθρο 19. Υπογραφή σχεδίων, μελετών και στοιχείων. Άρθρο 20. Πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες μικρής διάρκειας. (Επισημαίνονται τα ως άνω άρθρα, που προσετέθησαν στο Β 542/68 με το άρθρο 6 του Π.. 175/88 (Α 77), και αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις εκδόσεως του πρώτου Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) ή πιστοποιητικού ΠΑΖΕΘ Ελληνικού επιβατηγού πλοίου προκειμένου να αναγνωρισθεί ως Ελληνικό επιβατηγό πλοίο). 2. Π.. 684/76 (Α 249). «Περί διατάξεων αφορωσών την δι επιβατηγών πλοίων εξυπηρέτησιν των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας». Άρθρο 2. Γενικαί προϋποθέσεις και όροι δρομολογήσεως. (Το άρθρο 2 αντικατεστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.. 364/88 (Α 159). 3. Π.. 917/79 (Α 257) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων». Άρθρο 6. Υποβλητέα στοιχεία δι ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά πλοία. παργ. 1 εδ.(γ). 4. Π.. 797/81 (Α 209/81) «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί ασφαλείας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών». Άρθρον 4. υναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη κατασκευασθέντα εις αλλοδαπήν. Άρθρον 22. Αναγνώρισις.

10 84 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα 5. Π.. 61/84 (Α 19) «Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού». Άρθρον 12. Αναγνώριση. 6. Π.. 270/88 (Α 120) «Κανονισμός για την καταλληλότητα και τις επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων που παραλαμβάνουν επιβάτες και εκτελούν θαλάσσιους πλόες μικρής απόστασης και πλόες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Άρθρο 9. Αναγνώριση. 7. Π.. 103/99 (Α 110). «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». Άρθρο 8. Επιθεωρήσεις Άρθρο 10. Πιστοποιητικά. (Επισημαίνονται τα ως άνω άρθρα του Π.. 103/99 που αναφέρονται στους όρους και τις προϋποθέσεις εκδόσεως του πρώτου, για όλα τα νέα Ε/Γ πλοία, αλλά και για όλα τα υπάρχοντα, πιστοποιητικά ασφαλείας επιβατηγού πλοίου, προκειμένου αναγνωρισθούν ως Ελληνικά επιβατηγά πλοία). Άρθρο 6. Νηολόγησις 1. Η αναγνώρισις πλοίου ως ελληνικού συντελείται δια της εγγραφής αυτού εις Νηολόγιον, τηρούμενον υπό Λιμενικής Αρχής εν τη ημεδαπή ή τοιαύτης εν τη αλλοδαπή οριζομένης δια Π. ιατάγματος 4 εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας (Μεταφορών και Επικοινωνιών). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Κώδικος του Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου Τα εγγραφόμενα εις τα νηολόγια των εν τη αλλοδαπή Λιμενικών Αρχών πλοία, δέον όπως εντός προθεσμίας ενός έτους μετανηολογηθούν εις τα νηολόγια εσωτερικού. 3. Το όνομα του πλοίου ορίζεται υπό του πλοιοκτήτου. 4. Σε εκτέλεση της παργ. 1 του άρθρου 6 εξεδόθη το Π.. 21/79 (Α 7) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων» με επισήμανση στο άρθρο 5 αυτού όπως ανάλογα τροποποιήθηκε με το Π.. 209/82 άρθρο Μόνο (Α 31). Οι σχετικές διατάξεις παρατίθενται αμέσως κατωτέρω. 5. Σχετικαί επί του προκειμένου διατάξεις του Κ.Ι.Ν.. είναι τα άρθρα 2, 3 και 4.

11 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 85 Β Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 25/30 Οκτ «Περί τροποποιήσεως των περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων διατάξεων». Έχοντες υπ όψει τον Νόμον 816, άρθρο 5 της 26 Αυγ. 1917» περί της διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού», ως ούτος ισχύει, και το από 7 Μαΐου 1919 Ν. /μα «περί υπαγωγής του Εμπορικού Ναυτικού εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας», προτάσει του Ημετέρου επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσομεν: Άρθρον 1 1. Αρμόδιαι Αρχαί δια την κατ άρθρο 5 του δια του Ν.. 187/1973 κυρωθέντος Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου, αναγνώρισιν πλοίων ως Ελληνικών (νηολόγησιν) είναι: α. Άπαντα τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία ως και τα Υπολιμεναρχεία Ιθάκης και Ύδρας. β. Τα Προξενικά Λιμεναρχεία Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Τόκιο της Ιαπωνίας. (Η περίπτ. (β), όπως είχε αντικατασταθεί αρχικά το άρθρο 1 από το άρθρο 5 Π.. 21/ 1979 (ΦΕΚ Α 7) αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από το Π.. 209/1982 (Α 31). γ. Άπαντα τα Υπολιμεναρχεία (πλην Ιθάκης και Ύδρας) διά πλοία μόνον μέχρις 60 κοχ. (Α κλάσεως) 2. ιά την αναγνώρισιν ως Ελληνικών (νηολόγησιν) αλιευτικών και σπογγαλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων αρμόδιοι είναι και οι Λιμενικοί Σταθμοί, οι αναφερόμενοι εις το άρθρον μόνον του από Β. /τος. (Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 5 του Π.. 21/79 (Α 7)). 2. Κ.Ι.Ν.. Άρθρον 2 Το Ελληνικόν πλοίον εγγράφεται εις νηολόγιον του κράτους. Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το όνομα και την ιθαγένειαν του πλοιοκτήτου, διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, τον τίτλον κτήσεως της κυριότητος, το όνομα του πλοίου, το διεθνές σήμα, τας επί τη βάσει επισήμου καταμετρήσεως διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου και την δύναμιν της μηχανής. Η πράξις της νηολογήσεως χρονολογείται και υπογράφεται υπό του φύλακος του νηολογίου. Κεκυρωμένον αντίγραφον του τίτλου της κυριότητος κατατίθεται και τηρείται παρά τω φύλακι του νηολογίου. Άρθρον 3 Η πράξις της νηολογήσεως είναι άκυρος εάν εξ αυτής δεν προκύπτη η ταυτότης του πλοίου. Άρθρον 4 ύναται να νηολογηθή και το ναυπηγούμενον πλοίον. «Ναυπηγούμενον πλοίον υπάρχει και όταν προσάγεται η περί ναυπηγήσεώς του οριστική σύμβασις ή έγγραφος δήλωσις διατηρούντος ναυπηγικήν επιχείρησιν εν Ελλάδι ότι απεφάσισε την κατασκευήν πλοίου δι ίδιον λογαριασμόν».

12 86 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα (Η εντός διάταξις προσετέθη διά της παργ. 1 άρθρου 2 του Α.Ν. 136/67). Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το ναυπηγείον και τον τόπον της ναυπηγήσεως, το όνομα και την ιθαγένειαν του προσώπου διά λογαριασμόν του οποίου ναυπηγείται το πλοίον, διορισμόν αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, την ύλην εξ ης κατασκευάζεται το πλοίον, το όνομα αυτού ως και τας προβλεπομένας διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου, το είδος και την δύναμιν της μηχανής. Άρθρον 7. Έγγραφον Εθνικότητος 1. Υπό της αναγνωρισάσης το πλοίον Αρχής εκδίδεται έγγραφον εθνικότητος περιλαμβάνον τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδικεύσεως του πλοίου (όνομα, χωρητικότης, αριθμός και λιμήν νηολογήσεως κ.λπ.), στοιχεία πλοιοκτήτου ως και άλλα στοιχεία δια Π. ιατάγματος, οριζόμενα, αναγόμενα εις την τεχνικήν περιγραφήν του πλοίου. 2. Το έγγραφον εθνικότητος φυλάσσεται πάντοτε επί του πλοίου. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 402/95. (ΦΕΚΑ 227/95) 6. Για το έγγραφο εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. Γ. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Άρθρο 105 K.I.N.. Ο εκμεταλλευόμενος δι εαυτόν πλοίον ανήκον εις άλλον (εφοπλιστής) οφείλει να δηλώση τούτο εγγράφως από κοινού μετά του κυρίου του πλοίου εις την λιμενικήν αρχήν του τόπου της νηολογήσεως. Η δήλωσις περιλαμβάνουσα το όνομα, την ιθαγένειαν και την κατοικίαν του εφοπλιστού, την διάρκειαν της εκμεταλλεύσεως ως και τα χαρακτηριστικά του πλοίου καταχωρίζεται εις το νηολόγιο και σημειούται εις το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Μη γενομένης τοιαύτης δηλώσεως ο κύριος του πλοίου τεκμαίρεται ότι εκμεταλλεύεται τούτο δι εαυτόν. Ο εφοπλιστής έχει το κατά τας διατάξεις του παρόντος τίτλου δικαίωμα παραχωρήσεως. 2. ιεθνής Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Κυρωτικός νόμος 2321/95 ΦΕΚ (Α 136). Άρθρο 91 Εθνικότητα πλοίων. 6. Βλ. Μ. Μαλέρμπας - Ναυτιλιακά Έγγραφα Πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ., σελ. 169 επ. ενθα παρατίθενται οι διατάξεις του εν λόγω Π..

13 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου Κάθε κράτος καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της εθνικότητας του σε πλοία, για την νηολόγηση πλοίων στην επικράτεια του και για το δικαίωμα να φέρουν την σημαία του. Τα πλοία έχουν την εθνικότητα του Κράτους τη σημαία του οποίου δικαιούνται να φέρουν. Πρέπει να υπάρχει πραγματικός δεσμός ανάμεσα στο Κράτος και το πλοίο. 2. Κάθε Κράτος εκδίδει στα πλοία, στα οποία έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του, έγγραφα για το σκοπό αυτό. 3. Άρθρο 114 παρ. 1 Κ..Ν.. Τήρησις βιβλίων ναυτιλιακών εγγράφων. 1. Ο πλοίαρχος συντάσσει το ημερολόγιο της γέφυρας, επιμελείται δε όπως τηρούνται κανονικώς και ευρίσκονται επί του πλοίου και πάντα τα άλλα κεκανονισμένα βιβλία και έγγραφα. 4. Έγγραφο εθνικότητος μονίμων και προσωρινών Θαλασσίων εγκαταστάσεων πλωτών κατασκευών πλοίων και πλοιαρίων του άρθρου 12 του Ν. 2289/1995 (Α 27) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ.Ε.Ν. και Υ. Β. ΕτΤ. Αριθμ /4/95/ (ΦΕΚ 1017Β 95). «Για ειδικό νηολόγιο, ειδικό υποθηκολόγιο, ειδικό βιβλίο κατασχέσεων, τύπο εγγράφου εθνικότητος, απονομή διακριτικών σημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Ν. 2289/95 (ΦΕΚ 27 A / ) για θαλάσσιες εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές, πλοία και πλοιάρια» 8. Άρθρον 8. Εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου Το αναγνωρισθέν ως ελληνικόν πλοίον φέρει υποχρεωτικώς αναγεγραμμένα επί της εξωτερικής επιφανείας του το όνομα και τον λιμένα νηολογήσεως κατά τα δια υπουργικών αποφάσεων 9 οριζόμενα. Β. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 1 (14)3 Νοεμβ «Περί Εμπορικής Ναυτιλίας» 7. Βλ. Μ. Μαλέρμπας. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ. σελ. 181, επ. ενθα παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση του ειδικού αυτού εγγράφου εθνικότητος. 8. Βλ. Μ. Μαλέρμπας. Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. κ.λπ. σελ. 182, επ. ενθα παρατίθενται οι διατάξεις της εν λόγω Κ.Υ.Α.. 9. Οι, επί του προκειμένου Υ. Αποφάσεις δεν έχουν εισέτι εκδοθεί.

14 88 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Άρθρον 10 Όλα εν γένει τα εμπορικά πλοία καθώς και τα μετερχόμενα την ατμοπλοΐαν και αλιείαν μικρότερα πλοιάρια, διαιρούνται εις δύο κλάσεις, εξ ων τα μεν από (30) τόννων και κατωτέρω ανάγονται εις την α, τα δε επέκεινα των (30) τόννων εις την β κλάσιν. Έκαστον των πλοίων τούτων λαμβάνει ειδικόν όνομα. Το όνομα τούτο, ως και το του λιμένος εις το οποίον ανάγονται και ο αριθμός της εις τα νηολόγια καταχωρήσεως σημειούται εις την πρύμνην. Η ως ανωτέρω σημείωσις των αριθμών και στοιχείων γίνεται και εις τα της α και εις τα της β κλάσεως πλοία, δια λευκού ελαιοτρίπτου χρώματος και επί μέλανος δαπέδου τα δε στοιχεία πρέπει να έχωσι ύψος ενός δεκαμέτρου. ια πάσαν αυτογνώμονα αλλαγήν, επίχρισιν ή απόσβεσιν των παρά της Αρχής τεθέντων εις το πλοίον σημείων επιβάλλεται εις μεν τα πλοία α κλάσεως πρόστιμον (500) δραχμών, εις δε τα της β δραχμών. 2. Κ..Ν.. Άρθρο 225. Παράβασις υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου. 1. ια φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών τιμωρείται ο πλοίαρχος όστις: ιγ) δεν τηρεί τας διατάξεις τας αφορώσας εις τα εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου ή εξαλείφει, αλλοιοί, καλύπτει ή αποκρύπτει ταύτα. Άρθρον 9. Προσωρινόν έγγραφον εθνικότητος Α. Ορισμός διατάξεων 1. Επιτρέπεται η υπό Λιμενικών ή Προξενικών Αρχών έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος 10 εις πλοία, δια τα οποία υφίστανται μεν όροι αναγνωρίσεως αυτών ως ελληνικών, δεν καθίσταται όμως αύτη αμέσως εφικτή. 2. Η διάρκεια της ισχύος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ορίζεται εν αυτώ, δεν δύναται δε να είναι ανωτέρα των εξ μηνών. 3. Η χορηγήσασα το προσωρινόν έγγραφον Αρχή διαβιβάζει αμελητί τον οικείον φάκελλον εις την Ελληνικήν Λιμενικήν Αρχήν ένθα θα νηολογηθεί το πλοίον. 4. Η έκδοσις προσωρινού εγγράφου εθνικότητος ανακοινούται αμέσως εις το Υπουργείον, δυνάμενον, εάν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι, να συντάμη ή παρατείνη την διάρκειαν της ισχύος αυτού. Άρθρον 10. Σημαία Α. Ορισμός διατάξεων Μόνον πλοία εγγεγραμμένα εις το ελληνικόν νηολόγιον ή εις ά εχορηγήθησαν προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα εν ισχύι, φέρουν την Ελληνικήν σημαίαν. 10. Ο τύπος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητος διαλαμβάνεται στο άρθρο 2 του Π.. 402/95 (Α 227) το οποίο μνημονεύεται ανωτέρω στις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις του άρθρου 7.

15 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 89 Β. Σχετικές συνάδουσες διατάξεις 1. Β.. της 1. (14)/3 Νοεμβρ «Περί Εμπορικής Ναυτιλίας» Άρθρον 1 Όλα τα Ελληνικά εμπορικά πλοία οφείλουν να φέρουσι την Εθνικήν Σημαίαν. 2. Νόμος 851/78 (Α 233) «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του ιακριτικού Σήματος του Προέδρου της ημοκρατίας» Άρθρον 1. Εθνική Σημαία Η Εθνική Σημαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, αποτελείται εξ εννέα ίσου πλάτους οριζοντίων ταινιών, εξ ων οι πέντε (5) κυαναί και οι τέσσαρες (4) λευκαί ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυαναί, αι δε άλλαι εναλλάξ λευκαί και κυαναί. Άρθρον 2. Χρησιμοποίησις Εθνικής Σημαίας 1. Η Εθνική Σημαία παραμένει εν επάρσει καθ εκάστην από της ογδόης πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου, εις: θ) Τα Εμπορικά πλοία Τα μεγέθη των εις εκάστην περίπτωσιν χρησιμοποιουμένων Σημαιών ορίζονται ως κατωτέρω:... γ)...εις τα Εμπορικά πλοία υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Άρθρον 6. Σημαιοστολισμός Απονομή Τιμών και Σεβασβού προς τας Σημαίας 1. Αι οριζόμεναι εκάστοτε: α)... β) ημέραι τοπικού σημαιοστολισμού, λόγω εορτασμού, πένθους, τελετής ή υποδοχής επισήμων προσώπων, καθορίζονται υπό του οικείου Νομάρχη, προκειμένου δε περί σημαιοστολισμού εμπορικών πλοίων, εν τω λιμένι, δι αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρον 8. Ποινικαί κυρώσεις Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων Προεδρικών ιαταγμάτων τιμωρούνται διά κρατήσεως μέχρι δύο (2) μηνών, ή προστίμου ή και δι αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ όσων κατ άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.

16 90 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα 3. Π.Κ. Άρθρον 181. Προσβολή συμβόλων του Ελληνικού Κράτους (Όπως αντικατεστάθη από την παργ. 6 του άρθρου 33 του νόμου 2172/93 (ΦΕΚ Α 207). Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. 4. Κ..Ν.. Άρθρον 249. Επιβολή προσωρινής στερήσεως. 1. Προσωρινή στέρησης επιβάλλεται: α) ιά πάσαν πράξιν προσβάλλουσαν την Πατρίδα, τον Πρόεδρον της ημοκρατίας, την Σημαίαν και τα λοιπά σύμβολα του Ελληνικού Κράτους. 5. Κ.Ε.Φ.Π Β.. 806/70 (Α 275) Άρθρον 14. Εθνική Σημαία 1. Η σημαία του Εμπορικού Ναυτικού επαίρεται εις το στολίδιον της πρύμνης. 6. Κ.Ε.Υ.Ε.Π. Β.. 683/60 (Α 158) Άρθρον 167. Σημαία 1. Η σημαία του Εμπορικού Ναυτικού επαίρεται εις το στολίδιον της πρύμνης. Άρθρον 11. ικαιώματα πλοίων υπό Ελληνικήν σημαίαν Α. Ορισμός διατάξεων 1. Αποκλειστικά δικαιώματα των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων είναι: α) 11 β) Εντός ή μεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων: αα) πάσης φύσεως ρυμουλκικαί εργασίαι κατά τα ειδικώτερον εν τω άρθρω 188 οριζόμενα, ββ) παροχή επιθαλασσίου αρωγής ως και η διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών κατά τα εν τω άρθρω 189 οριζόμενα, γγ) αλιεία ως και πάσα άλλη εργασία. 2. Περί των ανωτέρω εν περιπτ. β θεμάτων εφαρμόζονται και αι εκάστοτε ισχύουσαι ειδικαί διατάξεις. 11. Το εδάφιο (α) της παργ. 1 του άρθρου 11 κατεργήθηκε από το Άρθρο Τέταρτο «Κατεργούμενες ιατάξεις» του Π.. 344/03 (Α 314). «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ 3577/92) του Συμβουλίου»

17 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 91 Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Κοινή Υ. Απόφαση. Αριθμ. 2123/03/2001/ (Β 269) «Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων». (Το ως άνω Π.. παρατίθεται κατωτέρω στις κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις του άρθρου 141). Άρθρον 12. Μεταβολή στοιχείων νηολογήσεως 1. Μεταβολή ονόματος πλοίου ή μετανηολόγησις πλοίου από λιμένος εις λιμένα επιτρέπεται κατά τα δια Π. ιατάγματος οριζόμενα. 2. Μεταβολαί των κατά το άρθρον 6 εγγεγραμμένων εν τω νηολογίω στοιχείων γνωστοποιούνται εγγράφως και αμελλητί υπό του πλοιοκτήτου προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως μετά των οικείων δικαιολογητικών, προς ενέργειαν των αναγκαίων μεταβολών. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Π.. 28/84 (Α 7) «Μετονομασία πλοίων» Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρ. 2 παρ. 1 και 12 του Ν.. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/1973)» περί Κώδικος ημοσίου Ναυτικού ικαίου». 2. Την υπ αριθμ. 825/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρ. 1. Όταν υποβάλλεται αίτηση μετονομασίας πλοίου ο αρμόδιος νηολόγος εξετάζει αν ο αιτών είναι ο κύριος του πλοίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και αν το πλοίο βαρύνεται με υποθήκη. Στην τελευταία περίπτωση απαιτεί έγγραφη συναίνεση των ενυποθήκων δανειστών. Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ο νηολόγος διαγράφει χιαστί με κόκκινη γραμμή το προηγούμενο όνομα από την επικεφαλίδα του σχετικού φύλλου του νηολογίου σε τρόπο που να διακρίνεται τέλεια και κάτω από αυτό σημειώνει το νέο όνομα με κεφαλαία γράμματα, προτάσσοντας τη λέξη «μετονομάστηκε». Επίσης σχετική εγγραφή για τη μετονομασία γίνεται και στη στήλη των παρατηρήσεων της μερίδας του πλοίου. Μετά την εγγραφή ο Νηολόγος αναφέρει στο Υ.Ε.Ν. με σήμα το νέο όνομα για την ενημέρωση του μητρώου πλοίων και εάν πρόκειται για ενυπόθηκο πλοίο μεριμνά και για την ενημέρωση του υποθηκολογίου.

18 92 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Άρθρ. 2. Ο ναυτικός υποθηκοφύλακας μόλις πληροφορηθεί το νέο όνομα του πλοίου, διαγράφει χιαστί με κόκκινη γραμμή το παλαιό όνομα του πλοίου από την επικεφαλίδα της σχετικής σελίδας του υποθηκοφυλακείου με τρόπο που να διακρίνεται τέλεια και δίπλα αναγράφει το νέο όνομα σημειώνοντας πριν από αυτή τη λέξη «μετονομάστηκε». Επίσης σχετική με τη μετονομασία εγγραφή κάνει και στη στήλη παρατηρήσεων της μερίδας του πλοίου. Άρθρ. 3. Ο τηρών τα νηολόγια μόνο στην περίπτωση μετονομασίας επιβατηγών πλοίων ζητά από το Υ.Ε.Ν. με σήμα έγκριση του ονόματος για αποφυγή σύγχυσης από τη συνωνυμία. Εγκρινομένης της μετονομασίας καταχωρίζει το όνομα στο νηολόγιο αναγράφοντας στην τρίτη στήλη της μερίδας του πλοίου σχετική σημείωση με τον αριθμό της εγκριτικής διαταγής του Υ.Ε.Ν. και ενημερώνει το Ναυτικό Υποθηκοφύλακα για την αντίστοιχη ενημέρωση των βιβλίων του. Άρθρ. 4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το Β..7/9/23 (ΦΕΚ 257 Α/ ) περί μετονομασίας ενυποθήκων πλοίων. Άρθρον 13. Αντικατάστασις εγγράφου εθνικότητος 1. Νέον έγγραφον εθνικότητος εκδίδεται: α) λόγω μεταβολής στοιχείων εκ των διαλαμβανομένων, κατά το άρθρον 7, εν τω εγγράφω εθνικότητος. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιστρέφεται το παλαιόν εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως. β) λόγω απωλείας, καταστροφής ή φθοράς του προηγουμένως εκδοθέντος, βεβαιουμένης ενόρκως υπό του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου, ή Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής. 2. Εν περιπτώσει αντικαταστάσεως του εγγράφου εθνικότητος λόγω φθοράς ή αλλαγής πλοιοκτησίας, το αντικαθιστάμενον επιστρέφεται εις την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως. Εν τω νέω εγγράφω εθνικότητος μνημονεύεται η αιτία της εκδόσεως αυτού. Άρθρον 14. Απόδειξις ιθαγενείας νέου πλοιοκτήτου ιά την εγγραφήν εις το οικείον νηολόγιον τίτλου μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου, εν όλω ή εν μέρει, απαιτείται και η προσκόμισις πιστοποιητικού ή άλλου αποδεικτικού περί της ελληνικής ιθαγενείας του προς ον η μετάθεσις της κυριότητος κατά τον χρόνον της εγγραφής. Η παρούσα διάταξις δεν έχει εφαρμογήν επί των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 εξαιρέσεων.

19 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 93 Άρθρον 15. Εκποίησις ή υποθήκευσις πλοίου εις αλλοδαπούς 1. Εν περιπτώσει πολέμου ή επιστρατεύσεως, γενικής ή μερικής, δύναται διά Π. ιατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου να ορισθεί ότι απαιτείται προηγουμένη άδεια του Υπουργού διά την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν του πλοίου εν όλω ή εν μέρει προς ωρισμένης εθνικότητος αλλοδαπούς, δι ωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή δι ωρισμένον τύπον πλοίου. 2. Προκειμένου περί επιβατηγών σιδηρών ακτοπλοϊκών πλοίων, επιβατηγών, οχηματαγωγών, ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών, απαιτείται, οπωσδήποτε, άδεια του Υπουργού διά την συμβατικήν εκποίησιν ή υποθήκευσιν αυτού εις αλλοδαπούς. Επί πλωτών ναυπηγημάτων, εν τη εννοία του Κ.Ι.Ν.., απαιτείται, διά την προς αλλοδαπούς συμβατικήν εκποίησιν, άδεια του Υπουργού. Άρθρον 16. Λόγοι απωλείας εθνικότητος 1. Η Ελληνική εθνικότης του πλοίου απώλλυται όταν εκλίπουν οι όροι κτήσεως αυτής, οι προβλεπόμενοι υπό του άρθρου Όταν η κυριότης πλοίου περιέρχεται εις αλλοδαπούς κατά πεντήκοντα ακριβώς εκατοστά εκ συμβατικής αιτίας, η μεταβίβγασις της κυριότητος είναι αυτοδικαίως άκυρος κατά ποσοστόν μεν ενός εκατοστού, εάν το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν είναι μείζον του ενός εκατοστού, κατ αυτό δε τούτο το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα των μερίδων ποσοστόν, εάν τούτο είναι ίσον ή ελάσσον του ενός εκατοστού. 3. Όταν η μεταβίβασις της κυριότητος εις αλλοδαπούς προέρχεται εκ μη συμβατικής αιτίας, το μεταβιβασθέν και προκαλέσαν την ισότητα μερίδιον των αλλοδαπών περιορίζεται αναλόγως, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα. Εν τη περιπτώσει ταύτη το ποσοστόν, καθ ο περιορίζεται, ως ανωτέρω, το μερίδιον των αλλοδαπών, προσαυξάνει την μερίδα των ημεδαπών κατά λόγον της επί της κυριότητος του πλοίου μερίδος των, επί αποζημιώσει καθοριζομένη υπό του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή του Πρωτοδικείου του λιμένος νηολογήσεως του πλοίου. Άρθρον 17. Γνωστοποίησις απωλείας εθνικότητος 1. Η απώλεια της ελληνικής εθνικότητος πλοίου γνωστοποιείται αμελλητί, δι εγγράφου δηλώσεως, προς την Λιμενικήν Αρχήν του λιμένος νηολογήσεως, επισυναπτομένου εις αυτήν επισήμου αντιγράφου του τίτλου ή του εγγράφου, του πιστοποιούντος την απώλειαν.

20 94 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα Υπόχρεως προς υποβολήν της ανωτέρω δηλώσεως είναι ο Έλλην Πλοιοκτήτης, εν περιπτώσει δε απωλείας της εθνικότητος, επελθούσης αιτία θανάτου, ο καθολικός αυτού διάδοχος. Άρθρον 18. ιαγραφή πλοίου εκ του νηολογίου Ελληνικόν πλοίον διαγράφεται εκ του οικείου νηολογίου: α) επί απωλείας της ελληνικής εθνικότητος, β) επί απωλείας του πλοίου, γ) επί διαλύσεως του πλοίου οπωσδήποτε επερχομένης, δ) επί ελλείψεως ειδήσεων περί του πλοίου επί εξάμηνον από της τελευταίας πληροφορίας, εις ήν περίπτωσιν πιθανολογείται σφόδρα η απώλεια αυτού. 2. Η διαγραφή ενεργείται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως υπό της Αρχής του λιμένος νηολογήσεως, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, μετά σχετικήν έρευναν των επαγομένων την διαγραφήν περιστατικών. Άρθρον 19 Ακύρωσις διαγραφής Πλοίον διαγραφέν εκ του νηολογίου ένεκεν απωλείας εφ όσον ήθελε μεταγενεστέρως ανελκυσθή, θεωρείται μη διαγραφέν, ακυρουμένης, έκτοτε δι αποφάσεως του Υπουργού, της προηγουμένης διαγραφής του. 2. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί πλοίου, διαγραφέντος εκ του νηολογίου εις την περίπτωσιν δ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, εφ όσον ήθελον ληφθή ειδήσεις περί υπάρξεως αυτού. Άρθρον 20. Θέματα ρυθμιστέα δια Π. ιαταγμάτων ιά Π. ιαταγμάτων ορίζονται: α) αι αρμόδιαι προς αναγνώρισιν ελληνικών πλοίων Λιμενικαί Αρχαί, β) αι διακρίσεις των νηολογίων κατά κατηγορίας πλοίων, γ) ο τύπος των εν τοις νηολογίοις πράξεων και εγγράφων, 12. Σχετική με το άρθρο 18 τυγχάνει η αριθμ. 1031/87 Γνωμοδότηση του Ν.Σ. Υ.Ε.Ν. αριθμ. Πρωτ. 1259/ΦΕΚ. 62/ προς Υ.Ε.Ν./ ιεύθυνση Ακτοπλοΐας. 13. Σχετική επί του προκειμένου τυγχάνει η αριθμ. 1031/87 Γνωμοδότηση του Ν.Σ. Υ.Ε.Ν. αριθμ. Πρωτ. 1259/62/ προς Υ.Ε.Ν./ ιεύθυνση Ακτοπλοΐας.

21 Κεφάλαιον Β : Εθνικότης Πλοίου 95 δ) ο τύπος του εγγράφου εθνικότητος, ε) τα της απονομής εις πλοία διεθνών διακριτικών σημάτων, στ) τα της μεταγραφής, εκ των υφισταμένων νηολογίων και αστυνομικών βιβλίων (λεμβολόγια, βιβλία φορτηγίδων κ.λπ.) εις τα κατά τας διατάξεις του παρόντος καταρτισθησόμενα νηολόγια, ζ) τα της τηρήσεως γενικών μητρώων πλοίων παρά τω Υπουργείω, η) αι διακρίσεις των ναυτικών υποθηκολογίων κατά κατηγορίας πλοίων, θ) αι αρμόδιαι Λιμενικαί Αρχαί εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή προς τήρησιν ναυτικών υποθηκολογίων, βιβλίων εκθέσεων και βιβλίων κατασχέσεων, ι) ο τύπος των εν τοις ναυτικοίς υποθηκολογίοις, βιβλίοις εκθέσεων ή κατασχέσεων πράξεων και εγγραφών, ο τρόπος τηρήσεως αυτών ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια. ια) αι αρμόδιαι Αρχαί διά την εποπτείαν, έλεγχον και επιθεώρησιν της κανονικής τηρήσεως των νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων. Β Κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις 1. Σε εκτέλεση της παργ. (α) του άρθρου 20 εξεδόθησαν α) Π.. 21/79 (Α 7) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων, όπως ανάλογα τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο του Π.. 209/82 (Α 31). β) Π.. 26/84 (Α 7) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση ενίων διατάξεων περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων». Σημειώνω πάντως ότι τα θέματα του άρθρου 20 του Κ..Ν.., που αναφέρονται γενικά στο νομικό καθεστώς των νηολογίων, στην ευρύτερη μορφή του και έκταση, ρυθμίζονται βασικά από το Β της 20/17 Ιουλίου 1910 «Περί νηολογίων-ναυτικών υποθηκολογίων» και το Β.. της 25/30 Οκτωβρίου 1919 «Περί τροποποιήσεως των περί νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων διατάξεων» όπως διατάξεις αυτών τροποποιήθηκαν, αντικατεστάθησαν, συμπληρώθηκαν ή κατεργήθηκαν μεταγενέστερα, και ισχύουν τώρα. 2. Σε εκτέλεση της παργ. (δ) του άρθρου 20 εξεδόθη το Π.. 402/95 (Α 227) «Για το έγγραφο εθνικότητος των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» ( ιαλαμβάνεται ανωτέρω στο άρθρο 7).

22 96 Κ..Ν.. Μέρος Πρώτον: Πλοία και Βοηθητικά Ναυπηγήματα ΙΙΙ. Βιβλιογραφία Κεφαλαίου Β 1. Αντάπασης Α., «Κώδιξ Ιδιωτικού Ναυτικού ικαίου και σχετικές κατ άρθρο διατάξεις». 2. Μαλέρμπας Μ., «Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων κατά Κ..Ν.. και ιεθνείς Συμβάσεις Οδηγίες Ε.Ε.». 3. Χαμηλάκης Ν., «Εγχειρίδιο Νηολογίων Ναυτικών Υποθηκολογίων και Βιβλίο Κατασχέσεων». 4. Λυκούδης Π., «Νηολόγια και Ναυτικά Υποθηκολόγια». 5. ελούκα Ν., «Ναυτικόν ίκαιον», Κιάντου-Παμπούκη Α., «Ναυτικό ίκαιο», Ρόκα Κ., «Ναυτικόν ίκαιον», Ρόκα Ι., «Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Ναυτικό ίκαιο», 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Γενικό Εισαγωγικό Σημείωμα της Επιτροπής Συντάξεως του Κώδικος επί του Σχεδίου Κ..Ν...61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Γενικό Εισαγωγικό Σημείωμα της Επιτροπής Συντάξεως του Κώδικος επί του Σχεδίου Κ..Ν...61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή στον Κώδικα ημοσίου Ναυτικού ικαίου...47 1. Προοίμιο - Γενικά...47 2. Επιδιωκόμενος σκοπός του Κώδικος.Ν.. - Προστατευόμενο έννομο αγαθό...48 3. Eμπλεκόμενοι φορείς και παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β )

ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β ) Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β ) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ:7ΠΘΜΗ- Π36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191248 ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 ΠΟΛ. 1041 ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 10184 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις 1 Άγγελος Θ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νοέμβριος 2003 Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2743/1999 (Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 τ.α /13.10.1999 και παρατίθεται, σε ανεπίσημη κωδικοποίηση, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση υπογραφής

Εξουσιοδότηση υπογραφής Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθρα 2,18,19, 20, Παράρτημα, καθώς και κάθε ειδικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Απλήρωτης Ναυτικής Εργασίας» α. Επί της αρχής Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα Πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Η Εγκύκλιoς 28/2010 και τα Γενικά Έγγραφα Α50-1/2011& Α50-3/2011 της Διεύθυνσής μας

Σχετικά: Η Εγκύκλιoς 28/2010 και τα Γενικά Έγγραφα Α50-1/2011& Α50-3/2011 της Διεύθυνσής μας Αθήνα, 18/07/2016 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. A50-24 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα