Απόφασης 2015 ΣΕ Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφασης 2015 ΣΕ 086800003. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ Αθήνα Πληροφορίες : Ε. ΜΠΙΖΑ Τηλ.: Φαξ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : 2251 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Ένταξη - Χρηµατοδότηση Πράξεων, στο µέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρµογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : A/A Απόφασης Ένταξης Χρηµατοδότησης : η ΚΩ ΙΚΟI ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ.Α.Α : Οι αναφερόµενοι στους επισυναπτόµενους καταλόγους του σηµείου Η της παρούσας Απόφασης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΑΕ : ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ «ιάλυση των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών» 2015 ΣΕ Οι αναφερόµενοι στους επισυναπτόµενους καταλόγους του σηµείου H της παρούσας Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας» ας». 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας». 1

2 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ , όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα του µέτρου Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ). 5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ). 6. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική µορφή Σήµατα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», και ιδιαίτερα την παρ. 4, του άρθρου Το Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265// ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο , Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 32, 59, 62 & Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 10. Το Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). 11. Το Π. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», όπως τροποποιείται και ισχύει. 12. Το Π.. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως διορθώθηκε και ισχύει. 13. Το Π.. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει. 14. Την αριθµ / (ΦΕΚ 1205/Β/ ) ΚΥΑ «Έγκριση του Κανονισµού ιαδικασίας Πληρωµών του Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». 15. Την αριθµ / (ΦΕΚ 2437/Β/ ) ΚΥΑ αναδιάρθρωση, αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αλιεία». 16. Την αριθµ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) ΚΥΑ «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας ». 2

3 17. Την αριθ / (ΦΕΚ 485Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά της ηµόσιας απάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωµή των µέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ και της ράσης 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων», του µέτρου 4.2. του ΕΠΑΛ περιόδου από το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε)». 18. Την αριθµ. 1676/ (ΦΕΚ 1867/Β/ ) ΚΥΑ Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις (Αξόνων - Μέτρων) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. Αλιείας, όπως ισχύει. 19. Την αριθµ. 71/ (ΦΕΚ 1874/Β/ ) ΚΥΑ «Καθορισµός διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. 20. Την αριθµ. 656/ απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών για την κατανοµή ηµόσιας απάνης στα µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας όπως τροποποιείται και ισχύει. 21. Την αριθµ. 195/ (ΦΕΚ 399/Β/ ) Υ.Α. «τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθµ. 2925/ (ΦΕΚ 2178/Β/ ) Υ.Α. για το Σύστηµα ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 22. Την µε αριθµό 2536/35588/ Απόφαση «ιορισµός Γενικού Γραµµατέα στη Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 23. Την αριθµ. 395/ (ΦΕΚ 383B/ ) Υ.Α. Ε.Π. Αλιείας , Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου», Μέτρο 1.1: «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», 3 η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 24. Την αριθµ / Εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για την πληρωµή του µέτρου 1.1 «Μόνιµη Παύση Αλιευτικών ραστηριοτήτων του Άξονα Προτεραιότητας 1» του ΕΠΑΛ , όπως τροποποιείται και ισχύει. 25. Την µε αριθµ. 1110/ Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης µε την οποία επικαιροποιείται το Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας. 26. Την με αριθμ. 122/ Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Παροπλισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (μηχανότρατα). 27. Την µε αριθµ. φακ /2015 και µε αριθ. σχεδίου 2056/ εγκύκλιο της /νσης Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού, σχετικά µε τις ενέργειες των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 1.1, του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ (3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). 28. Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Τη ΣΑΕ 0868, Κ.Ε. 2015ΣΕ του Π..Ε, όπως τροποποιείται και ισχύει. 30. Το υπ αριθµ. (2015) /06/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, σχετικά µε το χρόνο επιλεξιµότητας των δαπανών. 3

4 31. Τις αιτήσεις χρηµατοδότησης των ικαιούχων µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά έγγραφα, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας µέσω των αρµόδιων Υπηρεσιών Αλιείας, στο πλαίσιο της 395/ (ΦΕΚ 383B/ ) Υ.Α. 3 ης Πρόσκλησης Μέτρου 1.1 Ε.Π.ΑΛ Τα σχετικά ελτία Αξιολόγησης Πράξεων, µε τα οποία τεκµηριώνεται η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων και η ένταξή τους στο Μέτρο 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΟΥ ΕΠΑΛ Την Ένταξη εννέα (9) Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων µε τη ΙΑΛΥΣΗ των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Οι εντασσόµενες Πράξεις, των οποίων τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σηµείου H της παρούσας, κατανέµονται στις περιοχές στόχου σύγκλισης και εκτός στόχου σύγκλισης και εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού (ΕΣΠ) «επαγγελµατικά σκάφη που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο», ως ακολούθως: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: επτά (7) Πράξεις ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: δύο (2) Πράξεις Β. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 1. Τη χρηµατοδότηση των ικαιούχων των ενταγµένων Πράξεων των καταλόγων του σηµείου H της παρούσας µε τη µορφή δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, για τη µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη «ΙΑΛΥΣΗ» των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών τους. 2. Η συνολική ηµόσια απάνη (..) των ενταγµένων Πράξεων, η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.), ανέρχεται σε ,00 και κατανέµεται στις περιοχές στόχου σύγκλισης και εκτός στόχου σύγκλισης καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού (ΕΣΠ) «επαγγελµατικά σκάφη που διαθέτουν στην άδειά τους το εργαλείο «δίχτυ τράτας βυθού» (ΟΤΒ), (μηχανότρατα), ανεξαρτήτως εάν αυτό εμφανίζεται ως κύριο ή δευτερεύον εργαλείο», ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: ,00 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ: ,00 4

5 3. Η εγκριθείσα µε την παρούσα Απόφαση, ηµόσια απάνη για την ολοκλήρωση των ενταγµένων Πράξεων, έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 0868 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων(Π..Ε.), µε Κωδικό Έργου 2015ΣΕ Τα αναλυτικά στοιχεία των ικαιούχων και των αλιευτικών σκαφών, όπως αυτά βεβαιώθηκαν από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές µετά τη διασταύρωσή τους µε τα ναυτιλιακά έγγραφα και το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση εκάστου ικαιούχου παρουσιάζονται στους καταλόγους του σηµείου H της παρούσας. Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση υπολογίστηκε βάσει των: «ηµεροµηνία έναρξης πλόων» & «ολική χωρητικότητας σε GT» και δεν επιδέχεται αναθεώρησης εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι των κατωτέρω σηµείων 5 & Η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση των ικαιούχων µειώνεται : κατά το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται από την ασφάλεια, (δηµοσιονοµική διόρθωση), σε περίπτωση απώλειας του αλιευτικού σκάφους µεταξύ της ηµεροµηνίας της παρούσας Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης και του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος για την υλοποίηση της Πράξης (οριστική παύση διάλυση - του αλιευτικού σκάφους. 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του σκάφους, όπως αυτά παρουσιάζονται στους Καταλόγους του σηµείου Η της παρούσας και ειδικότερα η «ηµεροµηνία έναρξης πλόων» και η «χωρητικότητα σε GT» (βασικές παράµετροι για τον υπολογισµό της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης), δεν ταυτίζονται µε τα πρωτογενή στοιχεία του σκάφους που τηρούνται στο φάκελο της Λιµενικής Αρχής νηολόγησής του, κατά τη χρονική περίοδο προετοιµασίας του αλιευτικού σκάφους για τη διάλυσή του (έκδοση των απαιτούµενων αδειών ανέλκυσης και διάλυσης), το γεγονός δε αυτό επιφέρει τη µείωση ή την αύξηση της εγκριθείσας µε την παρούσα δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, ενηµερώνεται άµεσα ο ικαιούχος, προκειµένου να δηλώσει µε Υπεύθυνη ήλωση για τη συνέχιση ή µη της διαδικασίας διάλυσης του αλιευτικού σκάφους. 7. Σε συνέχεια του ανωτέρω σηµείου και σε περίπτωση συνέχισης των διαδικασιών διάλυσης, εάν από τα νέα στοιχεία προκύπτει: α) µείωση της εγκεκριµένης δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας µαζί µε το φάκελο πληρωµής, αίτηµα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 71/ (άρθρο 9) και την ΥΑ 395/ (άρθρο12), συνοδευόµενο από τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία βάσει των οποίων επαναπροσδιορίζεται και εγκρίνεται η δηµόσια οικονοµική ενίσχυση µε την Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής. β) αύξηση της εγκεκριµένης δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η διαδικασία της διάλυσης και υποβάλλεται στην ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας αίτηµα τροποποίησης από το ικαιούχο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 71/ (άρθρο 9) και την ΥΑ 395/ (άρθρο12), συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, εγκρίνεται µε Απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης, η οποία κοινοποιείται στο ικαιούχο για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της διάλυσης. Σε περίπτωση µη αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, ισχύουν τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 71/

6 Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των Πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 16 η Νοεµβρίου Ως ολοκλήρωση φυσικού αντικειµένου Πράξης, θεωρείται η διάλυση του σκάφους και η έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό ιάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ), κατά το άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/ Στην Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο της ενίσχυσης που έχει επαληθευτεί - πιστοποιηθεί, καθώς και το οικονοµικό αντικείµενο που αντιστοιχεί µε βάση την επιβεβαίωση των στοιχείων του σκάφους (ηµεροµηνία έναρξης πλόων & χωρητικότητα σε GT) που είναι οι βασικές παράµετροι για τον υπολογισµό της οικονοµικής ενίσχυσης. - Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι δυνατόν να παραταθεί το µέγιστο για ακόµα (15) δεκαπέντε ηµερολογιακές ηµέρες, (καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης), κατόπιν υποβολής πλήρως τεκµηριωµένου αιτήµατος του ικαιούχου στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και αποδοχή ή µη του αιτήµατος παράτασης, ενηµερώνοντας εγγράφως το ικαιούχο και την ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας (άρθρο 13 της σχετικής Υ.Α.). - Η παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή υποβολή αιτήµατος δεκαπενθήµερης παράτασης στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αποτελεί λόγο ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης και ακύρωσης της χρηµατοδότησης από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της αριθµ. 395/ Υ.Α. - Πρόσκλησης, το οποίο µεταφέρεται αυτούσιο για διευκόλυνση στην παρούσα ως εξής: 1. Ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών και υποβολή αιτήµατος επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης από το ικαιούχο. 1.1 Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας µετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων α) ενηµερώνει µε συστηµένη επιστολή τους ικαιούχους για την ένταξή τους στο Μέτρο 1.1 του ΕΠΑΛ , καλώντας τους να προσέλθουν, εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος (ορίζεται από την Υπηρεσία Αλιείας) για την παραλαβή της Απόφασης και την υπογραφή (σε 2 αντίγραφα) σχετικού Πρακτικού παραλαβής - αποδοχής όρων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 4. β) κοινοποιεί την Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές νηολόγησης των σκαφών. 1.2 Η παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης από το ικαιούχο σηµαίνει αυτόµατα και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης. 6

7 1.3 Η µη προσέλευση του ικαιούχου για την παραλαβή, ή η µη υπογραφή του Πρακτικού παραλαβής εντός της ηµεροµηνίας που έχει τεθεί από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση του ικαιούχου από τη χρηµατοδότηση. 1.4 Ο ικαιούχος µετά την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης - Χρηµατοδότησης από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που προηγούνται της οριστικής παύσης του σκάφους (σκάφος ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών, έκδοση απαραίτητων αδειών για τη διάλυση από την αρµόδια Λιµενική Αρχή) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτηµα επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, συνοδευόµενο από τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. 1.5 Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας ελέγχει τα δικαιολογητικά ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης πιστοποίησης, οµαδοποιεί εφόσον είναι εφικτό, τα ενταχθέντα στην χωρική της αρµοδιότητα σκάφη σε σχέση µε τον τόπο διάλυσής τους και ενηµερώνει το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης ή των Πράξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών σκαφών στον ίδιο τόπο, που έχει προκαθοριστεί) και την έκδοση της Έκθεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης αλιευτικού σκάφους) για κάθε Πράξη χωριστά, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/ Επιτόπια Επαλήθευση - Πιστοποίηση Πράξης από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) - Το έργο της επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης εκτελείται από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.), το οποίο λειτουργεί ως όργανο της ΕΥΕ ΕΠΑλΘ, ή από την Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης µε αρµοδιότητες δευτεροβάθµιας Επιτροπής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 71/ Η εκτέλεση του έργου της ανωτέρω παραγράφου είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη του Ο.Ε.Ε., το οποίο συνεδριάζει κατ αρχήν µε τα τακτικά µέλη και σε περίπτωση κωλύµατος µε τα αναπληρωµατικά Προετοιµασία επιτόπιας επαλήθευσης πιστοποίησης: - Πριν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (διάλυση του σκάφους ή οµάδας σκαφών), τα µέλη του αρµοδίου Ο.Ε.Ε. οφείλουν να προβούν προπαρασκευαστικά, σε έλεγχο του αιτήµατος επαλήθευσης πιστοποίησης του ικαιούχου και σε επιβεβαίωση των σηµείων ελέγχου Α1 έως Α4 του Υποδείγµατος 5. - Στη συνέχεια, ενηµερώνεται εγγράφως ο ικαιούχος ή οι ικαιούχοι σε περίπτωση οµάδας σκαφών, για την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την επικείµενη επαλήθευση - πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα δικαιολογητικά - στοιχεία, που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης Επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση: - Η επιτόπια επαλήθευση πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου, πραγµατοποιείται στην έδρα του ικαιούχου ή στον τόπο διάλυσης του σκάφους και συνίσταται στην πραγµάτωση των σηµείων ελέγχου Β1 έως Β4 του Υποδείγµατος 5, ήτοι: ταυτοποίηση του σκάφους σε σχέση µε τις αρχικά υποβληθείσες φωτογραφίες στην Αίτηση Ένταξης, επιβεβαίωση ότι η Άδεια επαγγελµατικής αλιείας σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρηµένη για το έτος που πραγµατοποιείται η διάλυση), λήψη φωτογραφιών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης, 7

8 πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου της ενίσχυσης (πλήρης διάλυση του σκάφους και καταστροφή της τρόπιδας), σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση - Το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σηµεία ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξης (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5), η οποία συµπληρώνεται κατά τον προπαρασκευαστικό έλεγχο (σηµεία ελέγχου Α1 έως Α4) και κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου (σηµεία ελέγχου Β1 έως Β4) και φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης Σύνταξη Έκθεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Πράξης (Πρακτικό διάλυσης): - Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τη Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης, το αρµόδιο Ο.Ε.Ε. συντάσσει (σε 5 αντίγραφα) Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό διάλυσης), σύµφωνα µε το συνηµµένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 6, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή. - Στην Έκθεση προσδιορίζονται: το φυσικό αντικείµενο (διάλυση αλιευτικού σκάφους), που έχει επαληθευτεί πιστοποιηθεί, καθώς και το αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο µε βάση τα διασταυρωµένα στοιχεία της «ηµεροµηνίας έναρξης πλόων» και της «χωρητικότητας σε GT». Η Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης τηρείται στο φάκελο της Πράξης. - Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης η αρµόδια Λιµενική Αρχή, κινεί άµεσα τη διαδικασία οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή Λεµβολόγια και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), ενώ η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας προβαίνει στην ακύρωση µε διάτρηση της συναφούς άδειας αλιείας. - Οι αρµόδιες Λιµενικές Αρχές συµπληρώνουν οπωσδήποτε τα εξής πεδία του σχετικού ελτίου 2 για τη διαγραφή του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ - ΚΑΜ: ένδειξη «DES» στο πεδίο Τύπος Γεγονότος, ηµεροµηνία διαγραφής από τα νηολόγια στο πεδίο «Ηµεροµηνία Γεγονότος», η οποία µπορεί να συµπίπτει και µε «την ηµεροµηνία της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης», ένδειξη «AC» στο πεδίο Κωδικός Ενίσχυσης. 3. Αίτηση ικαιούχου για την καταβολή της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης 3.1 Αίτηση πληρωµής και απαιτούµενα δικαιολογητικά: Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, ο ικαιούχος υποβάλλει, στην κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αίτηση συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο κατωτέρω σηµείο 3.2, για την καταβολή της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης (Κοινοτικής και Εθνικής), σε µια δόση. 3.2 Το αναλυτικό περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών πληρωµής είναι: α. Αίτηση του ικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός λογαριασµού (ΙΒΑΝ) και η Τράπεζα που επιθυµεί να κατατεθούν οι οικονοµικές ενισχύσεις. β. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού, στην οποία αναγράφεται ο αριθµός IBAN. γ. Άδεια επαγγελµατικής αλιείας του αλιευτικού σκάφους, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρηµένη για το έτος που πραγµατοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους). δ. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, για την οριστική διαγραφή του σκάφους λόγω διάλυσης, από τα νηολόγια, καθώς και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών. 8

9 ε. Αντίγραφο από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, του ελτίου 2 «διαγραφής του σκάφους από το ΕΑΜ». στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ζ. Απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης του. Σ. ανάλογα µε τη φύση της νοµικής µορφής εκπροσώπησης της πλοιοκτησίας του σκάφους, την κατανοµή αξιωµάτων και εξουσιοδότηση του προσώπου για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου σχετικού µε την πληρωµή της Πράξης. Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της αριθµ. 395/ Υ.Α., το οποίο µεταφέρεται αυτούσιο για διευκόλυνση στην παρούσα ως εξής: 1. Η κατά τόπο αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, αφού λάβει υπόψη την υποβληθείσα από το Ο.Ε.Ε. Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, εξετάζει λεπτοµερώς τα στοιχεία του φακέλου της ενταχθείσας Πράξης και των υποβληθέντων µε την αίτηση πληρωµής δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει πληρότητα αυτών, προβαίνει: α. Στην ακύρωση µε διάτρηση της άδειας αλιείας του σκάφους, την οποία και φυλάσσει εσαεί στο φάκελο του σκάφους. β. Στη σύνταξη «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης», µε βάση τον πλήρη φάκελο της Πράξης και την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7. γ. ιαβιβάζει στην ΕΥΕ ΕΠΑλΘ, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πληρωµής του ικαιούχου, φάκελο πληρωµής µε τα κάτωθι δικαιολογητικά (πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) και ενδεχόµενες παρατηρήσεις: Πρακτικό παραλαβής - αποδοχής όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης. Αίτηση επιτόπιας επαλήθευσης του ικαιούχου (εις διπλούν). Αίτηση πληρωµής του ικαιούχου (εις διπλούν). Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης - Πιστοποίησης του Ο.Ε.Ε. (εις διπλούν). ικαιολογητικά (β) εις διπλούν, (δ), (ε), (στ) εις διπλούν, (ζ), του σηµείου 3.2 του άρθρου 14 της παρούσας. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (εις διπλούν). Συµπληρωµένο το συνοδευτικό κατάλογο δικαιολογητικών πληρωµής, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 8. δ. ιατηρεί τους φακέλους µε το σύνολο των δικαιολογητικών για κάθε ενταγµένη Πράξη της παρούσας, τουλάχιστον µέχρι το έτος Η ΕΥΕ ΕΠΑλΘ, µετά την παραλαβή του φακέλου πληρωµής, πραγµατοποιεί τον οριστικό έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθεί µετά από έλεγχο στα Μητρώα σκαφών ΕΑΜ - ΚΑΜ ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή του σκάφους (µε στοιχεία που συµφωνούν µε αυτά της Απόφασης Ένταξης), προβαίνει σε εκτύπωση του ιστορικού του σκάφους από τα ΕΑΜ - ΚΑΜ και στην έκδοση «Απόφασης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής Πράξης», µε την οποία: βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης. Στη συνέχεια διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάκελο δικαιολογητικών πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 12 της αριθµ. 71/ (ΦΕΚ 1874/Β/ ) ΚΥΑ). 3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, (διαπιστευµένος φορέας πληρωµής για το ΕΠΑΛ ), µετά το διοικητικό έλεγχο της πληρότητας του φακέλου, την επιβεβαίωση της έγκρισης πληρωµής και τους απαραίτητους λογιστικούς ελέγχους, εκδίδει εντολή πληρωµής προς το τραπεζικό ίδρυµα που τηρείται ο Ειδικός Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), για την εκτέλεση της πληρωµής στο ακέραιο και αποκλειστικά 9

10 στον ατοµικό τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται, ούτε να εκχωρείται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών της δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί και εγκριθεί στην Απόφαση Ένταξης Χρηµατοδότησης Πράξης και στην Απόφαση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης και Πληρωµής Πράξης. - Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας για οποιαδήποτε αιτία, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε την αριθµ. 2058/ Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστηµα ηµοσιονοµικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας », όπως τροποποιείται και ισχύει. ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι ικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων, των ενταγµένων πράξεων των Καταλόγων του σηµείου Η της παρούσας, για τη µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, µε τη διάλυση των σκαφών τους, αποδέχονται τους ακόλουθους όρους: 1. Να παραλάβουν την απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης της Πράξης από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας εντός της ορισθείσας ηµεροµηνίας, στην συστηµένη επιστολή της αρµόδιας Υπηρεσία Αλιείας (σηµείο 1.1 της παρούσας), υπογράφοντας το Πρακτικό Παραλαβής Αποδοχής Όρων. 2. Με την παραλαβή της Απόφασης αυτόµατα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας για την καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης. 3. Η µη προσέλευση των ικαιούχων για την παραλαβή, ή η µη υπογραφή του πρακτικού παραλαβής εντός της ηµεροµηνίας που έχει τεθεί από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας, θεωρείται σιωπηρή παραίτηση από την χρηµατοδότηση και επισύρει την ανάκληση της Απόφασης ένταξης Πράξης και την ακύρωση της χρηµατοδότησής της. 4. Να ολοκληρώσουν (µε την παραλαβή της Απόφασης), όλες τις διοικητικές πράξεις που σχετίζονται µε την επικείµενη διάλυση του σκάφους (σηµείο 1.4 της παρούσας) και να υποβάλουν το αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης στη Υπηρεσία Αλιείας, συνοδευόµενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειµένου να ολοκληρωθεί η Πράξη (διάλυση του σκάφους), εντός του χρονοδιαγράµµατος του σηµείου Γ, της παρούσας. 5. Να υποβάλουν (µετά τη διάλυση του σκάφους), αίτηση πληρωµής για την καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύµφωνα µε το σηµείο.3.2 της παρούσας. 6. Να υποβάλουν αίτηµα τροποποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας για οποιαδήποτε παρέκκλιση (αλλαγή) στην παρούσα Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξης, εντός των ορίων του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ 71/ και το άρθρο12 της ΥΑ 870/ Την αναγκαιότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης Χρηµατοδότησης Πράξης, σε περιπτώσεις όπως ενδεικτικά: παραίτηση του ικαιούχου της ενίσχυσης για διάφορους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης, 10

11 παρέλευση του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης πράξης, χωρίς ο ικαιούχος να έχει προβεί σε υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή σε υποβολή αιτήµατος δεκαπενθήµερης (15 ηµέρες) παράτασης στην αρµόδια Υπηρεσίας Αλιείας, ή σε υποβολή αιτήµατος τροποποίησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 71/ και στο άρθρο12 της ΥΑ 870/ , διαπίστωση προβληµάτων από την ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Πράξης, και αδυναµία του ικαιούχου να συµµορφωθεί µε τις σχετικές συστάσεις, κατόπιν πορίσµατος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΥ ΕΦ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας ή των ΟΕ. ή άλλης εθνικής ή κοινοτικής αρχής. 8. Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και να διευκολύνει τις αρµόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου (Εθνικές και Κοινοτικές) που παρακολουθούν και ελέγχουν την ολοκλήρωση της Πράξης, προσκοµίζοντας οποιαδήποτε δικαιολογητικά ή πληροφορίες του ζητηθούν. 9. Την τήρηση, τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2020, όλων των σχετικών µε τη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη δικαιολογητικών εγγράφων. 10. Τη δηµοσιοποίηση στοιχείων του ικαιούχου της Πράξης που εντάσσεται στο Ε.Π. Αλιείας καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 11. Τις επιπτώσεις από τη µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων, της Απόφασης Ένταξης Χρηµατοδότησης µετά του Συµφώνου Αποδοχής και των προβλεποµένων στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ του Μέτρου 1.1, ιδίως δε τη δυνατότητα ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και ακύρωσης της χρηµατοδότησης, χωρίς να απαιτείται η συµφωνία του ικαιούχου. 12. Να ενηµερώσει την κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ένταξης, σε περίπτωση που η πράξη υλοποιηθεί εκτός χωρικής αρµοδιότητάς της, προκειµένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επαλήθευση - πιστοποίηση υλοποίησης της πράξης από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε) που έχει συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου. 13. Να υποβάλει σχετικό αίτηµα, εγγραφής του στο Μητρώο Συναλλασσοµένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική Εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Να υποβάλλει σχετικό αίτηµα παραίτησης από την υλοποίηση της πράξης σε περίπτωση αδυναµίας υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σχετικής ΥΑ. Ζ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Με την έκδοση της παρούσας Απόφασης Ένταξης-Χρηµατοδότησης, αναλαµβάνεται η δέσµευση για την καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων στον δικαιούχο της πράξης, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις αυτής, καθώς και οι διατάξεις της αριθµ. 71/ (ΦΕΚ 1874/Β/ ) ΚΥΑ και της αριθµ. 395/ (ΦΕΚ 383B/ ) ΥΑ - Πρόσκλησης. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρωµής, κατά τα οριζόµενα στις αριθµ. 71/ (ΦΕΚ 1874/Β/ ) ΚΥΑ και της 11

12 αριθµ. 395/ (ΦΕΚ 383B/ ) ΥΑ- Πρόσκλησης, ή δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας ή ακόµα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, τότε διακόπτεται η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων και κινούνται οι σχετικές διαδικασίες ανάκλησης της παρούσας Απόφασης και ακύρωσης της δέσµευσης για την χορήγηση των οικονοµικών ενισχύσεων. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρµόδια Όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου ότι οι ενέργειες που χρηµατοδοτήθηκαν δεν έχουν διεξαχθεί νοµότυπα, ή για τυχόν παρεκκλίσεις στη χρήση τους πέραν του σκοπού που χρηµατοδοτήθηκαν, εφαρµόζονται οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε την αριθµ. 2058/ (ΦΕΚ 1563/Β/2008) ΚΥΑ «Σύστηµα ηµοσιονοµικών ιορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση του Ε.Π. Αλιεία », όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Για την πρόληψη και αντιµετώπιση της απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά. Η. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι εντασσόµενες πράξεις περιέχονται στους επισυναπτόµενους έξι (6) Καταλόγους, ανά χωρική αρµοδιότητα Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι Εισηγητές Ο Προϊστάµενος Μονάδας Β Η Προϊστάµενη Υπηρεσίας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Γ. ΦΛΕΡΗΣ Π. ΠΟΛΥΖΟΥ Χ. Κασίµης Συνηµµένα: Πίνακες εντασσοµένων Πράξεων 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ : 1. Τµήµατα Αλιείας Περιφερειακών Ενοτήτων: Αχαΐας Ευβοίας Θεσσαλονίκης Καβάλας Λευκάδας Σάµου 2. ικαιούχοι: Μέσω των αρµόδιων Τµηµάτων Αλιείας Π.Ε. 3. Αρµόδιες Λιµενικές Αρχές: Μέσω των αρµόδιων Τµηµάτων Αλιείας Π.Ε. 1. ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, Τµήµα Αλιείας. οµοκού 5, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ : 1. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας Μονάδα Α (για δηµοσιοποίηση) 2. Γεν /νση Βιώσιµης Αλιείας /νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων 3. ΥΠ. ΟΙΚ. Υ.Ν.Τ. Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Αστυνοµίας & Τάξης /νση Ελέγχου Αλιείας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ : 1. Γραφείο κ. Γ. Γ. Αγροτικής Πολιτικής και ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 2. ΕΥΕ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας (2) 13

14 1 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Αχαΐας αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 16/4/2015 Αχαΐας 1) ΑΖΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1) GRC ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΠ ,00 235,24 24, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 (50%) 2) ) ΑΖΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (50%) Γ ΠΑΤΡΩΝ 2 16/4/2015 Αχαΐας ΕΝΑΛΙΟΣ ΑΛΙΕΙΑ Ν.Ε , GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΙ ΝΠ ,00 458,70 29, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,50 Γ ΠΑΤΡΩΝ Συνολική ηµ. δαπάνη ,50

15 2 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Ευβοίας αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 21/4/2015 Ευβοίας 1) ΣΚΟΝ ΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1) GRC ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΝΧ348 82,00 205,83 24, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 (50%) 2) ) ΣΚΟΝ ΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (50%) ΧΑΛΚΙ ΑΣ 2 24/4/2015 Ευβοίας 1) ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (50%) 1) GRC ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΧ189 79,00 341,82 25, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 2) ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (25%) 2) ) ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 3) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (25%) ΧΑΛΚΙ ΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,00

16 3 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Θεσσαλονίκης αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 24/4/2015 Θεσ/νίκης 1) ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (25%) 1) GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘ ,00 345,58 24, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 2) ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (45%) 2) ) ΚΑΡ ΙΟΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 3) (30%) ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,00

17 4 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Καβάλας αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 2/4/2015 Καβάλας 1) ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (45%) 1) GRC Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΚ ,00 294,04 25, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,50 2) ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (10%) 2) ) ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 3) (45%) Β ΞΑΝΘΗΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,50

18 5 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Λευκάδας αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 21/4/2015 Λευκάδας ΑΡΓΩ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GRC ΛΕΥΚΑ Α ΝΛ79 52,00 169,07 25, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 ΛΕΥΚΑ ΑΣ 2 21/4/2015 Λευκάδας ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ GRC ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΛ294 49,00 345,00 21, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 ΛΕΥΚΑ ΑΣ Συνολική ηµ. δαπάνη ,00

19 6 Κατάλογος ενταγµένων πράξεων Σάµου αα Ηµνία Υπηρεσία Ονοµατεπώνυµο ΑΦΜ / ΟΥ ΚΩ ΑΜΑΣ Όνοµα Σκάφους Αρ. Νηολ. GT kw LOA Έναρξη Ηλικία Αλ. Εργαλ. Επιλέξιµο Πρωτ. Αλιείας ΟΠΣΑΑ Πλόων Σκάφους κόστος ( ) 1 24/4/2015 Σάµου ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Ν.Ε GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΣ ,00 330,00 27, ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (ΟΤB) ,00 ΣΑΜΟΥ Συνολική ηµ. δαπάνη ,00 Γενικό Σύνολο ηµ. απάνης ,00

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διάλυση του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ» ΚΛΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γιώργος Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η

«ιάλυση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών» Οι αναφερόμενοι στους επισυναπτόμενους. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Λεωφόρος Αθηνών 58 Τ.Κ 0 Αθήνα ΑΘΗΝΑ: 8.0.0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 090 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Χ. Χατζιδάκη Τηλ.: 0 57506 ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 19 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 395/6.3.2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: «ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» Τηλ.: 210-8665632 email : ιnfoalieia@mou.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (07.03.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π.

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2335 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1240 Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 2013) Επιχειρησι ακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ)

Διαβάστε περισσότερα

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28 Ταχ. Κώδικας: 691 00, Κοµοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα