Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ"

Transcript

1 Αιώνια Φλόγα (Η ιστορία του Ντέιμεν) Ένα σύντομο διήγημα της Άλισον Νόελ Eternal Flame by Alyson Noël. Copyright 2010 by Alyson Noël, LLC. By arrangement with the author. All rights reserved. Για την ελληνική μετάφραση: Ντίνα Καρύδη, 2010 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2010

2 2 ΑΛΗΟΝ ΝΟΔΛ «Τε ζηηγκή ποσ άθοσζα ηελ πρώηε κοσ ηζηορία αγάπες άρτηζα λα ζε αλαδεηώ δίτως λα γλωρίδω πως πορεσόκοσλ ζηα ησθιά. Οη εραζηές δε ζσλαληηούληαη θάποσ, ηειηθά. Βρίζθοληαη ο έλας κέζα ζηολ άιιολ από ηελ αρτή». Ροσκί Παρίσι 8 Αυγούστου 1608 Γέξλσ πίζσ ζην θάζηζκα κε ηε βεινύδηλε επέλδπζε θαη θιείλσ ηα κάηηα κνπ ζηνλ ήρν ησλ νπιώλ πνπ ρηππνύλ κε δύλακε ηνπο ιηζόζηξσηνπο δξόκνπο. Σν ξπζκηθό πνδνβνιεηό είλαη απόιπηα ζπγρξνληζκέλν κε ηνλ νξπκαγδό ησλ ηξνρώλ ηεο άκαμαο θαη βγάδεη έλαλ ήρν ην ίδην γιπθό κε όιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρσ αθνύζεη. Δίλαη ν ήρνο ηεο απόδξαζεο. Ο ήρνο ηνπ απνραηξεηηζκνύ. Έλαο ήρνο πνπ κε θαζεζύραδε πάληα ζην παξειζόλ πξνζθέξνληάο κνπ ηελ απαξαίηεηε εγγύεζε όηη νη αλεπηζύκεηεο εξσηήζεηο θαη νη ππνςίεο ησλ θαηλνύξγησλ κνπ γλσζηώλ ζύληνκα ζα δηαιύνληαλ, θαη ζα κνπ επέηξεπαλ κηα ζύληνκε αλάπαπια ζε κηα θαηλνύξγηα ηνπνζεζία πξηλ αξρίζσ πάιη λα κεηαθηλνύκαη. Δίκαη ηζηγγάλνο Ννκάο Αγύξηεο Πεξηπιαλώκελνο Δίκαη θάπνηνο πνπ πεξηθέξεηαη αδηάθνπα, αλ θαη όρη πάληα από επηινγή. Σα πξάγκαηα πνπ νη άιινη ζεσξνύλ δεδνκέλα κηα κόληκε δηεύζπλζε, κηα κεγάιε νηθνγέλεηα, κηα νκάδα από αγαπεηνύο θαη έκπηζηνπο θίινπο δελ είλαη γηα κέλα. Έρσ μαλαθάλεη απηό ην ιάζνο θαη πήξα ην κάζεκά κνπ κε ηνλ δύζθνιν ηξόπν. Δίρα πείζεη ηνλ εαπηό κνπ όηη δελ πεηξάδεη λα κείλσ, λα εγθαηαζηαζώ θάπνπ, κόλν θαη κόλν γηα λα μππλήζσ κέζα ζηε κέζε ηεο λύρηαο από ηε θσηηά ησλ ππξζώλ, ηελ απεηιή ησλ ζπαζηώλ θαη ηελ νινέλα απμαλόκελε πζηεξία ελόο πιήζνπο πνπ ην θαζνδεγνύζε ν θόβνο. Έλα ιάζνο πνπ δε ζα μαλαθάλσ. Μαδεύσ ηελ θνπξηίλα κε ηηο ρξπζέο κπνξληνύξεο θαη ηηο θνπληίηζεο θαη ηε ζπξώρλσ ζηελ άθξε θξπθνθνηηάδνληαο έμσ από ην ηεηξάγσλν παξαζπξάθη. Παξαηεξώ ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό. Δίλαη ηόζν

3 ΑΗΩΝΗΑ ΦΛΟΓΑ 3 ζθνηεηλόο, ηόζν εθζακβσηηθόο, ηόζν γεκάηνο από θεληίδηα ιακπεξώλ άζηξσλ, πνπ κνπ θέξλεη ζην λνπ ηελ θνζκεκαηνζήθε ηεο Νηξίλα: κία ηεξάζηηα ππμίδα κε επέλδπζε από κεηάμη, ε νπνία μερείιηδε από ηελ θαιύηεξε ζπιινγή πνιύηηκσλ ιίζσλ πνπ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα αγνξάζεη. Σν κπαιό κνπ γεκίδεη από ηε ζθέςε ηεο. Σα θινγεξά θόθθηλα καιιηά ηεο, ην ππόιεπθν δέξκα ηεο, ηα εληππσζηαθά ζκαξαγδέληα κάηηα ηεο θαη ην παγεξά άγξην ρακόγειό ηεο ζπλζέηνπλ κηα ηόζν εθπιεθηηθή, ηόζν ζαγελεπηηθή νκνξθηά πνπ εδώ θαη ρξόληα, αηώλεο κάιινλ, κνπ θαηλόηαλ αξθεηή. Αιιά όρη πηα Σώξα, ε κνλαδηθή κνπ ειπίδα είλαη λα απαιιαγώ από ην παξακηθξό ίρλνο ηεο. Να ππνβηβάζσ ηελ θνπέια κε ηελ νπνία πέξαζα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο κνπ ζε κηα αλεπαίζζεηε, καθξηλή αλάκλεζε πνπ ζα πξνηηκνύζα λα ζβήζσ. Αλ θαη, γηα λα είκαη δίθαηνο, δελ είλαη ε Νηξίλα απηή πνπ άιιαμε. Σα ρξόληα πεξλνύζαλ, αιιά εθείλε παξέκελε ίδηα θαη απαξάιιαρηε. Γε δηέθεξε ζε ηίπνηε από ην λεαξό θνξίηζη πνπ, πξηλ από πνιιά ρξόληα, ζα ιεγα αηώλεο, έζσζα από ην νξθαλνηξνθείν. Εειόθζνλε Κηεηηθή Άπιεζηε Σν ελδηαθέξνλ ηεο κνλνπσιεί έλα πιήζνο από ηόζν βαζηέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ θαίλεηαη όηη δελ έρνπλ ηέινο, ελώ θξαηά ην πην αδεθάγν θνκκάηη ηεο όξεμήο ηεο απνθιεηζηηθά γηα κέλα. Καη ελώ είλαη αιήζεηα όηη θάπνηε ηελ επηζπκνύζα θη εγώ, ηειεπηαία δελ κπνξώ λα αηζζαλζώ ην ίδην. Ζ άκαμά κνπ ζηξίβεη πξνο ηα δεμηά, αιιά ε ζέα δελ αιιάδεη. Παξακέλεη ζηαζεξή θαη αηώληα, ζαλ θαη κέλα. Ο ήιηνο αλαηέιιεη θαη δύεη κε ζπλέπεηα, ελώ ην θεγγάξη θαη ηα αζηέξηα ιάκπνπλ δπλαηά όπσο ηε κέξα ηεο γέλλεζήο κνπ πξηλ από δηαθόζηα πεξίπνπ ρξόληα έλα θπζηθό θαηλόκελν πνπ ζεσξώ δεδνκέλν, ρσξίο λα αθηεξώλσ πνηέ ρξόλν γηα λα εθηηκήζσ ην αιεζηλό, επαλαιακβαλόκελν ζαύκα πνπ θξύβεηαη πίζσ ηνπ. Δίλαη έλα κεηνλέθηεκα από ηε κεξηά κνπ, πνπ ειπίδσ λα δηνξζώζσ όηαλ απειεπζεξσζώ απ απηό ην κέξνο. Ο νδεγόο κνπ κεηξηάδεη ην ξπζκό, ζεκάδη όηη πιεζηάδνπκε, θαη άζειά κνπ αλαξσηηέκαη αλ θάπνηνη από ηνπο θαιεζκέλνπο ηεο απνςηλήο δεμίσζεο, θάπνηνη από ηνπο ππνηηζέκελνπο θίινπο κνπ, ζα

4 4 ΑΛΗΟΝ ΝΟΔΛ παξαηεξήζνπλ όηη έρσ αιιάμεη όηη δελ είκαη πηα ν ίδηνο θαηά θνηλή νκνινγία, ν καηαηόδνμνο θαη επηθαλεηαθόο άλζξσπνο πνπ όινη μέξνπλ. Κάηη έρεη αιιάμεη, θάηη πνπ δελ κπνξώ λα πξνζδηνξίζσ απόιπηα. Δίλαη ιεο θαη ν ηξόπνο πνπ έθαλα θάπνηα πξάγκαηα, πνπ έβιεπα θάπνηα πξάγκαηα, ν ηξόπνο πνπ δξνύζα δελ απνδίδεη πηα. Καη δελ έρσ άιιε επηινγή από ην λα πξνρσξήζσ ζην κνλαδηθό πξάγκα πνπ είκαη επηθνξηηζκέλνο λα αλαθαιύςσ όπνην θη αλ είλαη απηό. Σν κνλαδηθό, θεπγαιέν, απξνζδηόξηζην πξάγκα πνπ έρεη πνιύ κεγαιύηεξε ζεκαζία από νηηδήπνηε έρσ γλσξίζεη σο ηώξα. Όπσο ε ιάκςε ηεο απνβάζξαο θαιεί ην λαύηε λα πηάζεη ιηκάλη, έηζη θη απηό κε σζεί λα πξνρσξήζσ πξνο ηα εκπξόο κε θάλεη λα γαληδσζώ ζηελ ειπίδα. ** Σα άινγά κνπ ριηκηληξίδνπλ θαη ρηππνύλ ηα πόδηα ηνπο κε δύλακε πάλσ ζην ιηζόζηξσην έλδεημε όηη πξέπεη λα ηξαβήμσ ηελ θνπξηίλα κνπ, λα πεξάζσ βηαζηηθά ην ρέξη κνπ πάλσ από ηα καιιηά θαη ην γηιέθν κνπ, λα βάισ ζηελ ηζέπε ην κηθξό δέκα πνπ έθεξα γηα ηελ νηθνδέζπνηλα, λα θάλσ λεύκα ζηνλ νδεγό κνπ θαη λα πξνρσξήζσ πξνο ηελ είζνδν, επαλαιακβάλνληαο ζησπειά: Αληίο Arrivederci Au revoir Auf Wiedersehen Λέμεηο πνπ έρσ πεη ηόζεο θνξέο, ζε ηόζεο γιώζζεο, πνπ ινγηθά ζα έπξεπε λα ηηο πξνθέξσ κε κεγαιύηεξε επρέξεηα ηώξα. Καη κνινλόηη έρσ πνιύ θαηξό λα έξζσ ζην Παξίζη, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ πξνθαιέζσ αδηθαηνιόγεηεο ππνςίεο ζρεηηθά κε ηελ πεγή ηνπ πινύηνπ κνπ ή ηελ εκθάληζή κνπ, πνπ δελ αιιάδεη, θαη δε γεξλάσ πνηέ νη δύν αλαπόθεπθηεο εξσηήζεηο πνπ ππξνδνηνύλ πάληα ηε θπγή κνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό δηαπηζηώλσ όηη είκαη λεπξηθόο, πιήηησ, ιαρηαξώ λα πξνρσξήζσ πξνο απηή ηελ αλείπσηε κνίξα πνπ ζίγνπξα κε πεξηκέλεη. Έλαο ππεξέηεο κε ζηνιή αλνίγεη ηελ πόξηα θαη κε ππνδέρεηαη ζε έλα ζπίηη ηόζν επηβιεηηθό ζε κέγεζνο θαη πνιπηέιεηα, πνπ ζα κπνξνύζε άλεηα λα θηινμελήζεη ρίιηνπο επγελείο. Λίγν πξηλ πξνρσξήζσ ζην αζηξαθηεξό καξκάξηλν πάησκα όπνπ ζα εκπιαθώ ζε έλα ρνξό από λεύκαηα, ρακόγεια θαη θηιηά ζηα δπν κάγνπια εθηειώληαο ην είδνο ησλ ραηξεηηζκώλ πνπ εύθνια μερληνύληαη, όκσο επηβάιινληαη πάληα ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο, θνληνζηέθνκαη γηα κηα ζηηγκή γηα λα ξνπθήμσ ηελ ελέξγεηα. πληνλίδνκαη κε ηελ θαθνθσλία

5 ΑΗΩΝΗΑ ΦΛΟΓΑ 5 πνπ επηθξαηεί ζην κπαιό ηνπ θαζελόο θξπθαθνύγνληαο ηηο πην πξνζσπηθέο ζθέςεηο ηνπο, πξνηνύ ηηο απνκνλώζσ θαη εζηηάζσ ζηελ νηθνδέζπνηλα πνπ βιέπσ ζηελ άιιε άθξε ηεο αίζνπζαο. Πξόθεηηαη γηα κηα γπλαίθα κε θξαπγαιέν ληύζηκν, επηθξηηηθή, ππεξβνιηθά επηξξεπή ζην θόθθηλν θξαζί θαη κε πξνηίκεζε ζην πην θαθνπξναίξεην θνπηζνκπνιηό. Μόιηο ηελ θνηηάδσ, κόιηο αθνύσ ηα θαθεληξερή ιόγηα πνπ ερνύλ κέζα ζην κπαιό ηεο, αλαξσηηέκαη γηαηί θάπνηε πίζηεςα όηη ήηαλ θίιε κνπ. Αθνπκπώ ην κηθξό βεινύδηλν θνπηί ζηα άπιεζηα δάρηπιά ηεο θαη γνλαηίδσ κπξνζηά ηεο, γλσξίδνληαο όηη ην ιάγλν βιέκκα ηεο νθείιεηαη ηόζν ζην αθξηβό θόζκεκα κε ιακπεξά πεηξάδηα πνπ ηεο απνθαιύπηεηαη κε ην άλνηγκα ηεο θνκςήο βεινύδηλεο ζήθεο όζν θαη ζηελ πξόζθαηε εξγέληθε ηδηόηεηά κνπ, θάηη πνπ δελ έρεη πεξάζεη απαξαηήξεην. Τίποηε ποσ δελ κπορεί λα δηορζωζεί κε κηα βηαζηηθή αιιαγή ζηης ζέζεης ηωλ ζσλδαηησκόλωλ, ζθέθηεηαη θαη κνπ απεπζύλεη γξήγνξα έλα ξαδηνύξγν ρακόγειν. Βιέπεη πάληα ην ίδην όηαλ κε θνηηάδεη κηα αζηείξεπηε πεγή γνεηείαο, πινύηνπ θαη νκνξθηάο πνπ είλαη απνθαζηζκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο όθειόο ηεο. Έρεη αθνύζεη ηηο δηαδόζεηο γηα ηελ αδπλακία κνπ ζηα όκνξθα θαη πξόζπκα λεαξά πιάζκαηα θαη κε βάδεη λα θαζίζσ δίπια ζηελ Νηάθλη, κηα ειθπζηηθή κειαρξηλή. Σα κάηηα ηεο, πνπ ηξεκνπαίδνπλ, θαη ην λαδηάξηθν γέιην ηεο ζα ήηαλ αξθεηά γηα λα κε ςπραγσγήζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε βξαδηά. Όρη απόςε. Όζν εππαξνπζίαζηεο θη αλ είλαη νη λεαξέο, ειεύζεξεο γπλαίθεο, δελ ππάξρεη νύηε κία αλάκεζά ηνπο πνπ λα κπνξεί λα θξαηήζεη έζησ θαη ζην ειάρηζην ην ελδηαθέξνλ κνπ. Παξ όια απηά, απειεπζεξώλνκαη από ηε δίλε ηνπ κπαινύ ηεο νηθνδέζπνηλαο θαη εζηηάδσ ζηελ Νηάθλη ηε ραηξεηώ θαη ηεο ρακνγειώ κεραληθά, ζπγρξνλίδνληαο άςνγα ηηο πλεπκαηώδεηο αηάθεο κνπ, ζαλ εζνπνηόο ζε έλα έξγν κε θαινγξακκέλν ζελάξην. Γηαζθεδάδσ παξαθνινπζώληαο πώο ην ρέξη ηεο αγγίδεη ηπραία δήζελ ην δηθό κνπ ηξηάληα εθηά θνξέο κέρξη ζηηγκήο! ελώ κεηξάσ ηα πηάηα ηνπ πινύζηνπ γεύκαηνο πνπ απιώο ζθαιίδσ κέρξη ηώξα έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζνύπαο. Γλσξίδσ όηη κε θάζε πηάην πνπ απνκαθξύλεηαη πιεζηάδσ όιν θαη πην θνληά ζηνλ απνραηξεηηζκό. ηνλ πξαγκαηηθό ιόγν πνπ βξίζθνκαη εδώ. «Monsieur» Ζ θσλή κε απνζπά από ηηο ζθέςεηο κνπ. Ο ήρνο ηεο είλαη ηόζν απαιόο, ηόζν κεισδηθόο, ηόζν ιπξηθόο, πνπ κε θάλεη λα αλαηξηρηάζσ.

6 6 ΑΛΗΟΝ ΝΟΔΛ «Monsieur» επαλαιακβάλεη εθείλε, ελώ ε δηθή κνπ θσλή δηαιύεηαη πάλσ ζηε γιώζζα κνπ. Γελ έρσ μαλαδεί πνηέ ηόζν γαιάδηα κάηηα, ηόζν ρξπζαθέληα καιιηά, ηόζν απαιό, κεηαμέλην θαη δειεαζηηθό δέξκα. Θα έδηλα ηα πάληα γηα λα αθνπκπήζσ πάλσ ηνπ. Γελ έρσ μαλαδεί πνηέ θάηη ηόζν ππέξνρν όπσο απηή «Pardon» Κάλεη κηα ππόθιηζε θαη ηα κάγνπιά ηεο παίξλνπλ ηελ πην όκνξθε ξνδ απόρξσζε, ηαπηόρξνλα δε πεγαίλεη κεξηθά βήκαηα πην πίζσ. Πεξλάεη ηε ζησπή κνπ γηα απηαξέζθεηα, αιαδνλεία θαη έπαξζε θαη, ξίρλνληαο κηα καηηά ζηε ξαθή ησλ ξνύρσλ κνπ, ζηε ιάκςε ησλ θνπκπηώλ κνπ, ζηε γεινησδέζηαηα αθξηβή ελδπκαζία κνπ, κε θαηαηάζζεη ζηνλ ηύπν ηνπ ζλνκπ πνπ δε ζα θαηαδερόηαλ πνηέ λα απεπζύλεη ην ιόγν ζε θάπνηα ηόζν παξαθαηηαλή. «Pardon moi» ιέσ θαη κνινλόηη ηα γαιιηθά δελ είλαη ε κεηξηθή κνπ γιώζζα, μεγιηζηξνύλ αβίαζηα από ην ζηόκα κνπ. Αξπάδσ ην ρέξη ηεο θαη παξαηεξώ όηη ην δέξκα ηεο είλαη ηόζν δεζηό, ηόζν ειεθηξηζκέλν όηαλ αθνπκπάεη ζην δηθό κνπ, πνπ κπαίλσ ζηνλ πεηξαζκό λα κείλσ έηζη θαη λα κελ ηελ αθήζσ πνηέ. Αδπλαηώληαο λα ζπγθξαηεζώ, ηε ξσηάσ: «Πνηα είζαη;» Σόηε παξαηεξώ ηνλ ηξόπν πνπ θνηηάδεη πξνο ηελ νηθνδέζπνηλά καο, θαη ην πξόζσπό ηεο θνθθηλίδεη πεξηζζόηεξν θαζώο ζθύβεη ζεκλά ην θεθάιη. Ξέξσ όηη ηεο πξνθάιεζα κεγάιε ακεραλία, ίζσο θαη κπειάδεο, γεγνλόο πνπ κε θάλεη λα κεηαληώλσ πνπ ηεο κίιεζα. «Δίκαη ε Δβαιίλ, θύξηε». Σν βιέκκα ηεο ζπλαληά ληξνπαιά ην δηθό κνπ ελώ πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ην ρέξη ηεο από ην θξάηεκά κνπ. «Μπνξώ λα απνκαθξύλσ ην πηάην, ζαο παξαθαιώ;» εθώλεη ην πηγνύλη ηεο θαη κε θνηηάδεη κε ηέηνην ηξόπν, πνπ ληώζσ έλα θύκα ήξεκεο δεζηαζηάο λα θπιάεη νξκεηηθά κέζα κνπ. Όζν θη αλ πξνζπαζώ, όκσο, δελ κπνξώ λα ζηξέςσ αιινύ ηε καηηά κνπ δελ κπνξώ λα κε ληώζσ ηελ αίζζεζε ηνπ δέξκαηόο ηεο. «Νηέηκελ, ζε παξαθαιώ» Ζ Νηάθλη κε απνηξέπεη ρηππώληαο ην καλίθη κνπ κε ηελ άθξε από ην θνθηεξό λύρη ηεο, πνπ κνηάδεη κε ζηηιέην. Με πξνηξέπεη λα αθήζσ απηό ην εθπιεθηηθό ρέξη, ε μαθληθή απώιεηα ηνπ νπνίνπ θάλεη ηνλ θόζκν κνπ λα ζθνηεηληάζεη. «Ση ζα έιεγε ε Νηξίλα αλ ζε έβιεπε λα θαινπηάλεηο έηζη κηα ππεξέηξηα;» Σα κάηηα ηεο, άζπιαρλα θαη ςπρξά, αγγίδνπλ ην θνξκί κνπ. Πόζν βνιηθό! Ζ ίδηα είρε μεράζεη νιόηεια ηελ Νηξίλα κόιηο πξηλ από έλα ιεπηό πνπ επηδεηνύζε ηελ πξνζνρή κνπ, αιιά ηώξα κνπ ηελ ππελζπκίδεη πξόζπκα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βάιεη απηή ηελ θνπέια απηή ηελ όκνξθε, εθπιεθηηθή θνπέια ζηε ζέζε ηεο. «Ζ Νηξίλα είλαη ζηελ Οπγγαξία», ιέσ πηέδνληαο ηνλ εαπηό κνπ λα απνκαθξύλεη ην βιέκκα ηνπ από ηε ζαγήλε απηώλ ησλ

7 ΑΗΩΝΗΑ ΦΛΟΓΑ 7 θαηαγάιαλσλ καηηώλ θαη από ηελ απαιή ρξπζαθέληα ηνύθα πνπ θαηάθεξε λα δξαπεηεύζεη από ην ζθνπθάθη ηεο. Παξαηεξώ πξνζεθηηθά ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηνπ πξνζώπνπ ηεο, ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηεο, ηηο θηλήζεηο ηεο, ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θσλήο ηεο, έηζη ώζηε λα ηηο απνηππώζσ ζηε κλήκε κνπ θαη λα κε ρξεηαζηεί λα δήζσ νύηε κηα ζηηγκή καθξηά ηνπο. «Ο θαζέλαο καο πήξε ην δξόκν ηνπ» πξνζζέησ, γλσξίδνληαο όηη απηή ε δήισζε ζα πξνθαιέζεη κεγάιν ζθάλδαιν θαη θνπηζνκπνιηό. Αιιά δε κ ελδηαθέξεη πηα. Γελ ην είπα γηα εθείλνπο. Σν είπα γηα ηελ θνπέια. Σελ Δβαιίλ Σν πην πνηεηηθό όλνκα πνπ έρσ αθνύζεη πνηέ. Σελ αθνινπζώ κε ηα κάηηα θαζώο θάλεη ην γύξν ηνπ ηξαπεδηνύ. Σν ρακεισκέλν βιέκκα θαη νη θάινη ζηα ρέξηα ηεο κνπ θαλεξώλνπλ όηη έρεη δνθηκάζεη ηηο αλαξίζκεηεο θαη παξάινγεο απαηηήζεηο ησλ ππνηηζέκελσλ θίισλ κνπ. Ωζηόζν, ε θιίζε ηνπ πηγνπληνύ θαη ε γξακκή ησλ θξπδηώλ ηεο ππαηλίζζνληαη κηα επθπΐα θαη δύλακε πνπ όινη έρνπλ επηιέμεη λα παξαβιέςνπλ. Αλίθαλνη λα δνπλ πέξα από ηελ απιή θαη δηόινπ θνιαθεπηηθή ζηνιή ηεο ζεξβηηόξαο πνπ θνξάεη ππνρξεσηηθά, πέξα από ην κνλόηνλν ζθνπθάθη πνπ μέξσ όηη θξύβεη έλαλ πινύζην ρείκαξξν από ρξπζόμαλζα καιιηά, εθείλνη εληππσζηάδνληαη από ηα πην επηθαλεηαθά πξάγκαηα ζηε δσή θύξνο, ρξήκαηα, θνηλσληθή ηάμε, απηά αθξηβώο πνπ δηαζέησ ζε αθζνλία, απηά αθξηβώο γηα ηα νπνία κε πξνζθάιεζαλ εδώ. Γελ κπνξνύλ λα δνπλ απηό πνπ βιέπσ εγώ. Γελ κπνξνύλ λα δνπλ ην κεγαιεηώδεο πεξηερόκελν πέξα από ην ζιηβεξό πεξηηύιηγκα, θαη παξακέλνπλ απειπηζηηθά ηπθινί ζ εθείλν αθξηβώο πνπ είλαη ηόζν μεθάζαξν γηα κέλα. Απηό ην θνξίηζη απηή ε ππεξέηξηα απηή ε Δβαιίλ ελζαξθώλεη απόιπηα όια όζα αλαδεηώ. Δίλαη ην πεπξσκέλν κνπ ε αηηία ηεο ύπαξμήο κνπ! Καη ηώξα πνπ ηε βξήθα, δελ έρσ θαλέλα ιόγν λα θύγσ! Όρη, αθνύ όια απηά πνπ ςάρλσ, όια απηά πνπ ρξεηάδνκαη βξίζθνληαη εδώ Κάζνκαη αλαπαπηηθά ζηελ θαξέθια κνπ θαη αηζζάλνκαη πην άλεηα από θάζε άιιε θνξά. Ξαλαπαίξλσ γξήγνξα ην ξόιν ηνπ γνεηεπηηθνύ θαιεζκέλνπ πνπ πξνηξέπεη ηελ νηθνδέζπνηλα ηνπ δείπλνπ λα ρακνγειάζεη θαη λα γλέςεη επηδνθηκαζηηθά θαη ηελ Νηάθλη λα γείξεη πξνο ην κέξνο κνπ θαη λα αξπάμεη ην ρέξη κνπ γηα άιιε κηα θνξά. Τπάξρνπλ επηπηώζεηο γηα όζνπο ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Σώξα ινηπόλ πνπ ζθνπεύσ λα

8 8 ΑΛΗΟΝ ΝΟΔΛ παξακείλσ εδώ, δελ έρσ άιιε επηινγή από ην λα παίμσ ζύκθσλα κε απηνύο ηνπο θαλόλεο. Γηα ηελ ώξα, ηνπιάρηζηνλ Αύξην, όκσο, ζα ηε βξσ. Αύξην, ε Δβαιίλ θη εγώ ζα ζπλαληεζνύκε ηπραία. Καη κεηά, πάιη κεζαύξην Καη αληηκεζαύξην Ζ ζύκπησζε ζα επαλαιακβάλεηαη, κέρξη λα κνπ δνζεί ε επθαηξία λα ηε γλσξίζσ λα θεξδίζσ ηε βαζηά εκπηζηνζύλε πνπ απαηηείηαη γηα λα ηεο πξνζθέξσ ην κνλαδηθό πξάγκα πνπ έρσ πνιύ θαηξό λα πξνζθέξσ ζε θάπνηνλ: Σν ειημίξην ηεο αηώληαο δσήο! Σα κάηηα κνπ ηνικνύλ λα δηαζηαπξσζνύλ γηα κηα αθόκε θνξά κε ηα δηθά ηεο, θαη γηα κηα ζηηγκή ηξππώλσ βηαζηηθά κέζα ζην κπαιό ηεο. Υξεηάδνκαη κηα επηβεβαίσζε όηη δελ είκαη κόλν εγώ όηη ληώζεη θη εθείλε απηό ην ππέξνρν κνύδηαζκα, απηή ηε γιπθηά έμαςε, καδί κε ηελ όκνξθε ππόζρεζε δσήο πνπ ηε ζπλνδεύεη. Έλα θαηλόκελν πνπ δελ κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε είλαη ηόζν δηαθνξεηηθό από νηηδήπνηε έρνπκε βηώζεη θαη νη δύν ζην παξειζόλ. Καη ηόηε, ην ίδην βηαζηηθά, απνηξαβηέκαη. Απνκαθξύλσ ην βιέκκα κνπ θαη γπξίδσ ζηε δεμίσζε. Γειάσ, πίλσ, πξνζπνηνύκαη όηη δηαζθεδάδσ κε ηνπο ππόινηπνπο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή γλσξίδσ θαιά όηη ε δσή κνπ έρεη αιιάμεη ακεηάθιεηα, γηα πάληα. Γλσξίδσ όηη ζην εμήο ηίπνηε, ηίπνηε απνιύησο δε ζα είλαη πηα ην ίδην. Δπηζθεθζείηε ην site θαη βξείηε δώξα, wallpapers, κελύκαηα από ηε Υώξα ηνπ Καινθαηξηνύ, βίληεν θαη πνιιά άιια αθόκε!

9 ΑΗΩΝΗΑ ΦΛΟΓΑ 9 Ζ ΥΩΡΑ ΣΩΝ ΚΗΩΝ Αλακέλεηαη λα θσθιοθορήζεη Πίζηεπε πάληα όηη εθείλνο ήηαλ ην πεπξσκέλν ηεο. Αλ, όκσο, ε κνίξα έρεη άιια ζρέδηα; Ζ Έβεξ θαη ν Νηέηκελ έρνπλ δήζεη ακέηξεηεο δσέο ζην παξειζόλ θαη πνιέκεζαλ αδίζηαθηνπο ερζξνύο γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη γηα πάληα καδί. Κη ελώ ην όλεηξν θαίλεηαη επηηέινπο λα γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα, κηα παλίζρπξε θαηάξα πέθηεη πάλσ ζηνλ Νηέηκελ Αξθεί έλα άγγηγκα ησλ ρεξηώλ ηνπο ή έλα απαιό θηιί γηα λα ξίμεη ηνλ Νηέηκελ ζηε Υώξα ησλ θηώλ. Ζ Έβεξ είλαη απνθαζηζκέλε λα ζώζεη ηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη ζην πιεπξό ηεο ζα ζηαζεί έλαο ζέξθεξ, ν Σδνπλη. Παξόιν πνπ ηνλ έρεη ζπλαληήζεη κόλν κηα θνξά, ληώζεη θάηη νηθείν ζηνλ Σδνπλη. Αηζζάλεηαη καγλεηηζκέλε από ην αγόξη κε ηα πξάζηλα κάηηα, ηηο καγηθέο ηθαλόηεηεο θαη ην κπζηεξηώδεο παξειζόλ. Πάληα πίζηεπε όηη ν Νηέηκελ είλαη ε αδειθή ςπρή ηεο. Αιιά κέξα ηε κέξα ε ζρέζε ηεο κε ηνλ Σδνπλη γίλεηαη νινέλα θαη πην δπλαηή θαη ζέηεη ζε δνθηκαζία ηνλ έξσηά ηεο γηα ηνλ Νηέηκελ Σν ηξίην βηβιίν ηεο ζεηξάο ΟΗ ΑΘΑΝΑΣΟΗ ηεο Άιηζνλ Νόει αθόκε πην απξνζδόθεην ΚΟΣΔΗΝΖ ΦΛΟΓΑ Αλακέλεηαη λα θσθιοθορήζεη ηελ ηέηαξηε καγεπηηθή ζπλέρεηα ηεο ζεηξάο «Οη Αζάλαηνη» ε Έβεξ βνεζά ηε κεηάβαζε ηεο θίιεο ηεο Υέηβελ ζηνλ θόζκν ησλ Αζαλάησλ. πλεπαξκέλε από ηηο θαηλνύξηεο ηεο δπλάκεηο, ε Υέηβελ ζέηεη απεξίζθεπηα όινπο ζε θίλδπλν, κε απνηέιεζκα ε θηιία ησλ δύν θνξηηζηώλ λα θινληζηεί. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Έβεξ βπζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηνλ θόζκν ηεο καγείαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ερζξνύ ηεο Ρόκαλ θαη λα ειεπζεξώζεη ηνλ Νηέηκελ από ηελ εμνπζία ηνπ. Σν μόξθη ηεο Έβεξ όκσο γπξίδεη ελαληίνλ ηεο θαη μαθληθά βξίζθεηαη δεκέλε κε ηνλ πην ζαλάζηκν αληίπαιό ηεο. Αλαθαιύςηε ηα βηβιία ηεο ζεηξά «Οι Αθάνατοι» Κπθινθνξνύλ ζηα βηβιηνπσιεία Δπηζθεθηείηε ηελ Άιηζνλ θαη ζην

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΩΝ ΥΩΡΙΑΔΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΤ Η θνηλόηεηα ησλ Σρσξηάδσλ, όπσο θαη θάζε άιιε θνηλόηεηα, είρε κηα ζεηξά από έζηκα θαη πξνιήςεηο γηα δηάθνξα ζπκβάληα ηεο δσήο, ηεο γέλλεζε, ην γάκν, ην ζάλαην θιαι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε

Ρν «Ονύπει» ηνπ Σξήζηνπ Εαινθώζηα θπθινθόξεζε πξώηε θνξά ην 1944. Ζ αλά ρείξαο έθδνζε, πξνινγηζκέλε από ηνλ Πηξαηάξρε Αιέμαλδξν Ξαπάγν, είλαη ε ηξίηε ΣΣΟΟΖΖΠΠΡΡΝΝ ΕΕΑΑΙΙ ΝΝΘΘΥΥΠΠΡΡΑΑ Ρ Ο Υ Π Ε Λ ΞΞΟΟΝΝΙΙΔΔ ΓΓΝΝΚΚΔΔ ΛΛΑΑ ΑΑΙΙΔΔ ΜΜΑΑΛΛΓΓΟΟΝΝ ΞΞΑΑΞΞΑΑΓΓΝΝ ΞΞξξώώηηεε έέθθδδννζζεε 11994444 ΚΚάάη ηηννοο ''' 6655 ΑΑππξξί ίίιιη ηηννοο ''' 7711 ΠΠεεππηηέέκκββξξη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο»,

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο

Διαβάστε περισσότερα