2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο"

Transcript

1 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης Μαράτος, Γρηγόριος Δανελάτος). Αδικοπραξία. Στοιχεία για την ύπαρξη της. Παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και όταν υφίσταται παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας στα πλαίσια της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Αμέλεια υπάρχει και όταν ο δράστης δεν επέδειξε τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου της δραστηριότητας του, που αν τη κατέβαλε θα αποφεύγετο η βλάβη του τρίτου. Αυτά ισχύουν και στο γιατρό κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του. Νόμος 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Εφαρμογή και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Περιστατικά. Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση ή και προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας ή και ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και του περιουσιακού ή μη χαρακτήρα της ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή παράλειψη ορισμένης ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Έτσι παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεων ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προσκλήσεως ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας υπάρχει και όταν εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να καταβάλει την επιμέλεια που αν κατέβαλε με μέτρο τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητας του, θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζημιογόνου αποτελέσματος είτε προέβλεψε την επέλευση του εν λόγω αποτελέσματος είτε προέβλεψε ως ενδεχόμενο επελεύσεως του, ήλπιζε όμως ότι θα το αποφύγει.

2 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 59 Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων θεμελιώνει και την αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού για ζημία που προκαλείται από αυτόν κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του. Την ευθύνη αυτή, ως προς ορισμένα (ειδικά ) θέματα καλύπτει η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» το οποίο ορίζει μεταξύ άλλων ότι «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών» (παρ.1) ότι «ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» (παρ.2 εδ.β) ότι «ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής υπηρεσίας και της ζημίας» (παρ.3) ότι «ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας» (παρ.4) ότι «για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητας της, β) η εξωτερική μορφή της υπηρεσίας γ)ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας δ) η ελευθερία δράσης που αφήνεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας ε)το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και στ)το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος» (παρ.4 εδ. β) και ότι η «μόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν συνιστά υπαιτιότητα» (παρ.5). Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και οι ιατρικές υπηρεσίες, διότι ο παρέχων αυτές ιατρός ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, δεν υπόκειται δηλαδή σε συγκεκριμένες υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των υπηρεσιών (ασθενούς) αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του. Για την θεμελίωση της αδικοπρακτικής ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας. Έτσι αν στο πλαίσιο μιας ιατρικής πράξεως παραβιαστούν οι κανόνες και αρχές τις ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας ή οι εκ του γενικού καθήκοντος προνοίας και ασφάλειας απορρέουσες υποχρεώσεις επιμέλειας του μέσου συνετού ιατρού της ειδικότητας του ζημιώσαντος, τότε η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και συγχρόνως υπαίτια. Ενόψει δε της καθιερούμενης συναφώς νόθου αντικειμενικής ευθύνης με την έννοια της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως τόσο ως προς την παρανομία ο ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία του και τον αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας με την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως και τη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη του επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη, πρέπει να αποδείξει είτε την ανυπαρξία παράνομης και υπαίτιας πράξεως του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την παράνομη και υπαίτια πράξη του, είτε τη συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την άρση ή τη μείωση της ευθύνης του (ΑΠ 1227/2007 αδημ.). Αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Στις ο ενάγων μετέβη στο διαγνωστικό κέντρο της πρώτης εναγομένης στο οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής

3 60 δραστηριότητας κατά τρόπο ανεξάρτητο ο δεύτερος εναγόμενος ως ειδικός ακτινοδιαγνώστης, προκειμένου να υποβληθεί σε εξέταση καρωτίδων (triplex), διότι πριν από λίγες ημέρες εμφάνισε επεισόδιο μυϊκής αδυναμίας αριστερού άνω άκρου που διήρκεσε λίγη ώρα. Μετά την εξέταση ο δεύτερος εναγόμενος χορήγησε στον ενάγοντα την από γνωμάτευση στην οποία αναφέρεται ότι «ελέγχθηκαν οι κοινές καρωτίδες αμφοτεροπλεύρως, το εξωκρανιακό τμήμα των έσω, έξω καρωτίδων καθώς και οι σπονδυλικές και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: τα προαναφερθέντα αγγεία ελέγχονται με φυσιολογικό εύρος, είναι βατά και χαρακτηρίζονται από ηπιότατες τοιχωματικές αθηρωματικές αλλοιώσεις οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές ή αξιολογήσιμες στενώσεις. Οι σπονδυλικές ελέγχονται φυσιολογικού εύρους χωρίς αναστροφή της ροής τους». Στις , σε 83 ημέρες αργότερα, ο ενάγων εισήχθη εκτάκτως στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης δυσαρθρίας, πτώση γωνίας στόματος (αρ) και μυϊκής αδυναμίας αριστερών άκρων υποβλήθηκε εκ νέου σε εξέταση καρωτίδων (triplex), σύμφωνα με το οποίο διαγνώστηκε πλάκα χαμηλής ηχογένειας τουλάχιστον 2,7 εκ., αναγνωρίζεται το οπίσθιο τρίχωμα της (δε) έσω καρωτίδας, ενώ μία ακόμη πλάκα χαμηλής ηχογένειας τουλάχιστον 2 εκ. αναγνωρίζεται στο πρόσθιο τοίχωμα της δεξιάς έσω καρωτίδας προκαλώντας σε μέγιστο ποσοστό 95-99% στην δε αγγειογραφία καρωτίδων αναφέρεται ότι αναγνωρίζεται στένωση 99% μετά την έκφυση της ΔΕ έσω και μετρίου βαθμού αθηρωματικές αλλοιώσεις απεικονίζονται στην αρ. έσω σπονδυλικές βατές» υποβλήθηκε ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ στο ανωτέρω νοσοκομείο έως για ισχαιμικού τύπου αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην κατανομή της μέσης εγκεφαλικής δεξιά (βλ. προσκομιζόμενο από περιληπτικό σημείωμα νοσηλείας του ανωτέρω νοσοκομείου). Ακολούθως εισήχθη στις στην ΕΥΡΩ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και στις υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση του έγινε αφαίρεση αιμορραγικής πλάκας. Προηγούμενα υποβλήθηκε και στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙ- ΚΗ σε νέα εξέταση καρωτίδων (triplex) στην οποία παρατηρήθηκε επιμήκης στένωση της έσω καρωτίδας στο ύψος της εκφύσεως της 90% περίπου στένωση έξω καρωτίδας 30% περίπου, ενώ ο υποηχογενής χαρακτήρας της αθηρωματικής πλάκας αποδίδεται στη μεγάλη συγκέντρωση ενδοπλακικής αιμορραγίας στη δε εξέταση ενδαρτηριακής εκλεκτικής ψηφιακής αγγειογραφίας αγγείων τραχήλου και παναγγειογραφία εγκεφάλου βρέθηκε κρίσιμη στένωση ΔΕ έσω καρωτίδας από την έκφυση της πιθανώς αθηρωματικής αιτιολογίας. Και μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ενάγων η υγεία του δεν αποκαταστάθηκε, πάσχει από αριστερή ημιπληγία με πυραμιδική συνδρομή αριστερού ημιμορίου του σώματος (άνω και κάτω άκρου) συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Η βλάβη της υγείας την οποία υπέστη ο ενάγων δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε αμέλεια του δευτέρου εναγομένου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο δεύτερος εναγόμενος γνωμάτευσε κατά την εξέταση καρωτίδων στην οποία υποβλήθηκε ο ενάγων στις ότι τα αγγεία ελέγχονται με φυσιολογικό εύρος είναι βατά και χαρακτηρίζονται από ηπιότατες τοιχωματικές αθηρωματικές αλλοιώσεις

4 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 61 οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές ή αξιολογήσιμες στενώσεις. Η γνωμάτευση αυτή δεν αποδείχθηκε ότι ήταν εσφαλμένη. Αυτές οι αθηρωματικές αλλοιώσεις δεν μπορούν να προκαλέσουν αξιόλογες στενώσεις του αυλού των αγγείων ούτε προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές. Περαιτέρω, η αξιολόγηση της γνωμάτευσης του εναγομένου που ήταν όπως προαναφέρθηκε, ειδικός ακτινοδιαγνώστης καθώς και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή που έπρεπε να ακολουθήσει ο ενάγων ανήκε αποκλειστικά στον κλινικό ιατρό που παρακολουθούσε τον ενάγοντα. Στις αρμοδιότητες του δευτέρου εναγομένου ανήκε η εκτέλεση και η γνωμάτευση της εξέτασης και όχι η σύσταση της θεραπείας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου η οποία ανήκε στον θεράποντα κλινικό ιατρό. Ο ενάγων μετά τη διενέργεια της εξέτασης αυτής έπρεπε να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό του και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή στο στάδιο αυτό στο οποίο υπήρχαν ήπιες αλλοιώσεις σε συνδυασμό με το φυσιολογικό αποτέλεσμα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου που είχε ήδη υποβληθεί ήταν η ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου δηλαδή η διακοπή του καπνίσματος, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η επαναφορά της χοληστερίνης σε φυσιολογικά επίπεδα και η λήψη και αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων. Ο ίδιος ο ενάγων ισχυρίζεται ότι επισκέφθηκε το νευρολόγο ιατρό που τον παρακολουθούσε και του χορήγησε το φάρμακο PLAVIX, αγωγή όμως που δεν ακολούθησε όπως αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο περιληπτικό σημείωμα νοσηλείας του Π.Π.Γ.Ν. Πατρών. Επίσης ο ενάγων ήταν καπνιστής και είχε πολύ υψηλή χοληστερίνη (υπερλιπιδαιμία) παράγοντες που ήταν επιβαρυντικοί στην ασθένεια του. Σε κάθε όμως περίπτωση αποδείχθηκε από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη μετά 83 ημέρες ο ενάγων, οφείλεται στην απότομη αύξηση των διαστάσεων μιας μικρής αθηρωματικής πλάκας συνεπεία ενδοπλακικής αιμορραγίας με επακόλουθο στένωση του αγγείου και απόσπαση εμβόλων με αποτέλεσμα ο ασθενής να υποστεί ένα σημαντικού βαθμού αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιμικού τύπου. Η εικόνα αυτή εγκαθίσταται οξέως από τη ρήξη έως τη σημαντική στένωση του 90-95% ο μηχανισμός εγκατάστασης είναι αυτός της ενδοπλακικής αιμορραγίας με ρήξη πλάκας και συνάθροιση αιμοπεταλίων και είναι συχνό φαινόμενο σε ασθενείς με προϋπάρχουσα βλάβη στο τοίχωμα ανεξάρτητα από την αρχική του έκταση, οι οποίοι δεν ακολουθούν πιστά τη θεραπευτική αγωγή και δεν φροντίζουν να εξαλείψουν τους παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και να ρυθμίσουν την αρτηριακή τους πίεση. Το γεγονός ότι στο χειρουργείο που υποβλήθηκε ο ενάγων ανευρέθη αιμορραγική πλάκα, δηλαδή θρόμβωση του αγγείου και αφαιρέθηκε, σε συνδυασμό με τα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογραφικά αποτελέσματα που εμφάνισαν αθηρωματική πλάκα με στοιχεία μεγάλης ενδοπλακικής αιμορραγίας και στένωση της τάξης του 90-95% στη δεξιά έσω καρωτίδα και αλλοιώσεις της τάξης του 25% στην αντίστοιχο αριστερά, αποδεικνύει ότι ήταν οξεία η εγκατάσταση της στένωσης και τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε σε όλες τις εξετάσεις του ενάγοντος στην ετερόπλευρο έσω καρωτίδα σημαντική βλάβη συνηγορεί σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χειρουργικά ευρήματα υπέρ

5 62 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ της οξείας εγκατάστασης της στένωσης. Στενώσεις μη αιμοδυναμικά σημαντικές, μπορούν μεν σε μικρό χρονικό διάστημα να μετατραπούν σε μεγάλες και άνω του 90% αν η αθηρωματική πλάκα εμφανίσει ενδοπλακική αιμορραγία, το πρόβλημα όμως δημιουργείται και στις δύο πλευρές και ειδικότερα, αν ο ασθενής είχε με τη διαδικασία της χρόνιας εξέλιξης στένωση της τάξης του 90% στη μία εκ των καρωτίδων θα υπήρχε σημαντική στένωση τουλάχιστον άνω του 50% και στην ετερόπλευρη καρωτίδα, ενώ στην περίπτωση της απότομης αύξησης των διαστάσεων της αθηρωματικής πλάκας εμφανίζεται το πρόβλημα μόνο στη μία πλευρά όπως στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε αμελής συμπεριφορά του δευτέρου εναγομένου, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την εξέλιξη της υγείας και τη βλάβη που υπέστη ο ενάγων. Δεν αποδείχθηκε ότι έκανε εσφαλμένη διάγνωση της κατάστασης των καρωτίδων του ενάγοντος ώστε απότοκος αυτής να είναι το ισχαιμικού τύπου εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο τελευταίος στις Η διάγνωση του ήταν ορθή και ο ενάγων έπρεπε να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό του και να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Η εκκαλουμένη απόφαση, που απέρριψε την αγωγή ως κατ ουσίαν αβάσιμη, σε ορθή κατέληξε κρίση ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως. 22/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Αθηνά Τάσσου-Τζουμερκιώτη). Δημόσιο. Ακίνητά του που κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους προ της 1/1/1967. Παραχώρηση με βάση το ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από τον προς ον η παραχώρηση του μεγέθους του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά. Κατά το άρθρο 4 του α.ν. 263/1968 «Τροποποίηση νομοθεσίας περί προστασίας δημοσίων κτημάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 16 του Ν. 719/1977, 34 του Ν.1473/1984, 25 του Ν. 2166/1993 και 26 του Ν.2836/2000, «1. Πας αυθαίρετος κάτοχος δημοσίου κτήματος, ανήκοντος εις την ιδιωτικήν περιουσίαν του Δημοσίου και υπαγομένου εις αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε έχων τίτλον είτε στερούμενος τοιούτου, πάντως όμως κατέχων το κτήμα προ της 1ης Ιανουαρίου 1967, δικαιούται όπως, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, αίτινες δέον να συντρέχουν κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από του αυτού ως άνω χρόνου,

6 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 63 αιτήσηται παρά του αρμοδίου οικονομικού εφόρου την εξαγοράν τούτου εφόσον : α) Προκειμένου περί αστικού ακινήτου, έχει ανεγερθεί επ αυτού μόνιμον κτίσμα, εις ο κατοικεί ο ίδιος ή η οικογένεια του, έστω και κατά την θερινήν μόνον περίοδον ή χρησιμοποιεί τούτο, προσωπικώς, δι επαγγελματικούς σκοπούς, δεν κέκτηται δε κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος ετέραν ακίνητον περιουσίαν αξίας ανωτέρας των δραχμών ή μέσον ετήσιον εισόδημα μείζον των δραχμών κατά τα τρία προ του αυτού ως άνω χρόνου έτη, β) Προκειμένου περί αγροτικού κτήματος..3. Η εξαγορά, ούσα δυνητική δια το Δημόσιον, ενεργείται επί τη καταβολή εκ μέρους του αγοραστού τιμήματος ίσον :α) Προς τα 3/10 της κατά τον χρόνον της εξαγοράς αγοραίας αξίας, προκειμένου περί των αστικών ακινήτων και τα 2/10 της αυτής αξίας προκειμένου περί των αγροτικών κτημάτων, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο προ της 1ης Ιανουαρίου 1920 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής, β).γ) προς τα 8/10 δια τα αστικά ακίνητα και τα 6/10 δια τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικόν διάστημα από 29ης Οκτωβρίου 1940 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1966 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής.5. Το μειωμένο τίμημα που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για αξία του εκποιούμενου ακινήτου μέχρι τα δραχμές. Η αξία του ακινήτου πέρα από τα δραχμές καταβάλλεται από τον αγοραστή ολόκληρη..8. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί το χρόνο έναρξης της κατοχής του ακινήτου καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος, που προσδιορίσθηκε με την απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης του Νομάρχη». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει, ότι η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του κατόχου κτήματος ανήκοντος στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, γίνεται αρχικά διοικητικά με αίτηση του που κατατίθεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, με απόφαση του Νομάρχη και ήδη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Στην περίπτωση δε που η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, πλην όμως ο δικαιούχος αμφισβητεί το ύψος του τιμήματος που καθορίσθηκε από το Δημόσιο, τότε δικαιούται με αίτηση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, να ζητήσει τον καθορισμό του τιμήματος από το δικαστήριο κατ εύλογη αυτού κρίση, τάσσεται δε προς άσκηση του δικαιώματος αυτού προθεσμία ενός μηνός αρχόμενη από την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία εγκρίνεται από το Δημόσιο η εκποίηση του ακινήτου (ΕφΔωδ. 179/2004 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Εφ.Δωδ 215/1999 ΑρχΝ ). Πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :Με την 13072/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε το 5/ πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν. 2166/1993 για την απευθείας εκποίηση στους αιτούντες του ΑΒΚ 126 δημόσιου κτήματος και τμήματος του ΑΒΚ 128 δη-

7 64 μόσιου κτήματος, αντί τιμήματος ΕΥΡΩ, καταβλητέου σε έξι (6) εξαμηνιαίες δόσεις έντοκες προς 7% ετησίως. Πρόκειται για οικοπεδική έκταση άρτια και οικοδομήσιμη, συνολικής έκτασης 411, 74 τ.μ., που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλεως Μεσολογγίου και στην εντός σχεδίου πόλεως περιοχή, στο ΟΤ 212, επί της συμβολής των οδών Σ.Σταυροπούλου και Χρ. Ευαγγελάτου, πλησίον του ραδιοφωνικού σταθμού Μεσολογγίου και απεικονίζεται στο από μηνός Ιουνίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του εργολάβου δημοσίων έργων Κ.Κ., το οποίο θεωρήθηκε από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Αιτωλ/νίας Γ.Λ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η επιτροπή του άρθρου 26 του Ν. 2166/1993 αποδέχθηκε την από αίτηση της δικαιοπαρόχου των αιτούντων Φ.Χ.Δ..Κ. περί εξαγοράς απευθείας της άνω οικοπεδικής εκτάσεως, εντός της οποίας υπάρχει ισόγειο παράπηγμα από τσατμά και στέγη από κεραμίδια, την οποία η τελευταία κατείχε αυθαίρετα από το έτος 1966 περίπου και, αφού έλαβε υπόψη της τα συγκριτικά στοιχεία, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του εν λόγω ακινήτου καθώς και τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον οποίο προσδίδει η Πολιτεία στις περιπτώσεις αυτές, καθόρισε την αγοραία αξία του σε , 35 ΕΥΡΩ κ.λ.π. 34/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία Παπαθανασοπούλου, Εμμανουήλ Μπιρμπίλης). Μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο για εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών (π.δ. 19/ ). Αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση, δηλαδή η σιωπηρή παράταση. Παράταση της μίσθωσης. Τι απαιτείται. Εναντίωση του εκμισθωτή στην παράταση. Τέτοια θεωρείται η μονομερής δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης είτε γενικώς είτε με τους ίδιους όρους. Μπορεί να είναι και σιωπηρή και ρητή. Τέτοια δήλωση αποτελεί (εκτός από την άσκηση της αγωγής για απόδοση του μισθίου)και εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν δέχεται την παράταση της μίσθωσης. Η δήλωση μπορεί να γίνει και στην στεγαζόμενη υπηρεσία ή τον οικονομικό έφορο. Λεπτομέρειες. Οι μισθώσεις του δημοσίου υπάγονται στις διατάξεις του π.δ.34/1995 εφόσον έχουν συναφθεί μετά το ν.2648/1998. Περιστατικά. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 (όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ΑΝ 1120/1928) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ΑΝ 1540/1938) και 30 του ΠΔ/τος της 19/ «περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών», που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 34 του ΕισΝ.ΑΚ προκύπτει ότι σε μισθώσεις για την στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών αποκλείεται σιωπηρά αναμίσθωση, με την έννοια της σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης με τους ίδιους όρους για αόριστο χρόνο. Η παράταση αυτή της σύμβασης είναι δυνατή για ορισμένο και πάλι χρόνο, όμως προς τούτο χρειάζεται δήλωση

8 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 65 του Υπουργού Οικονομικών προς τον εκμισθωτή, τήρηση των διατυπώσεων και συνδρομή των προϋποθέσεων, που τάσσει η διάταξη του ως άνω άρθρο 29. Η χρησιμοποίηση του μισθίου ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο μετά την λήξη της σύμβασης μισθώσεως, κατά νομικό πλάσμα θεωρείται σιωπηρά παράταση για το χρονικό διάστημα της χρησιμοποιήσεως και υποχρεούται το Δημόσιο σε καταβολή, ως αποζημίωση, του συμφωνημένου μισθώματος και άλλης περαιτέρω ζημίας, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 ΑΚ, δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής αν και γνωρίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο, δεν εναντιώνεται. Ως εναντίωση, κατά την έννοια του νόμου, νοείται η μονομερής δήλωση του εκμισθωτή, ότι δεν στέργει στην συνέχιση της μίσθωσης, είτε γενικώς είτε με τους ίδιους όρους. Η εναντίωση μπορεί να είναι όχι μόνον ρητή, αλλά και σιωπηρή, να έγινε δηλαδή για άλλο σκοπό, που, όμως δείχνει κατά τους κανόνες της λογικής, συμπερασματικά την βούληση του εκμισθωτή να μην δεχθεί εξακολούθηση της μίσθωσης, με τους ίδιους όρους. Τέτοια σιωπηρή εναντίωση αποτελεί προδήλως, εκτός από την άσκηση αγωγής απόδοσης του μισθίου ακινήτου και εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν δέχεται την παράταση της μίσθωσης. Η εναντίωση αυτή αρκεί να γίνει προς την στεγαζόμενη υπηρεσία ή τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και δεν είναι απαραίτητο να γίνει αποκλειστικώς προς τον Υπουργό Οικονομικών ή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Δ/τος της 26-6/ «περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου, προκειμένου για δικόγραφο εισαγωγικό της δίκης. Τέτοιο,όμως, δικόγραφο δεν συνιστά η εναντίωση ως προς την παράταση της μίσθωσης (ΑΠ 1340/2003 ΕλλΔνη , ΑΠ 570/2000 ΕλλΔνη , ΑΠ 65/2000 ΕλλΔνη , ΑΠ 574/1999 ΕλλΔνη , ΑΠ 1691/1995 ΕλλΔνη , ΕΑ 8888/2005 ΕλλΔνη ). Μόλις, ο εκμισθωτής εναντιωθεί στην συνέχιση της μίσθωσης, αυτή λήγει αμέσως και ο εκμισθωτής μπορεί να αξιώσει την απόδοση της χρήσεως του μισθίου ακινήτου, κατ εφαρμογή του άρθρου 608 παρ.1ακ. δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ανανέωση της σύμβασης για αόριστο χρόνο, αλλά για συνέχιση αυτής, για όσο χρόνο δεν εναντιώνεται ο εκμισθωτής, συνεπώς δεν απαιτείται καταγγελία για την λύση της μίσθωσης κατ εφαρμογή του άρθρου 608 παρ.2 του ΑΚ. (Ι.Κατρά ΕλλΔνη , ΑΠ 922/1994 ΕΔΠ ΑΠ 863/1991 ΕλλΔνη , ΕΠατρ. 790/1996 ΕλλΔνη ). Περαιτέρω στο άρθρο 41 παρ.17 του Ν.2648/1998 ορίζονται τα εξής: «α) Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 19/ αντικαθίστανται ως εξής:«1)στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ή άλλη δημόσια χρήση, εφαρμόζονται ως προς την διάρκεια της μίσθωσης, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την καταγγελία της σύμβασης από τον εκμισθωτή, λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης του ακινήτου οι διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως ισχύουν», β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Π.Δ 19/ προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: «Κατ εξαίρεση επιτρέπεται παράταση, για μία μόνο φορά, της μίσθωσης, χωρίς την διεξαγωγή δημοπρασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται τούτο απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από την στεγαζόμενη υπηρεσία.

9 66 Η παράταση αυτή γίνεται με απλή δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών, που κοινοποιείται στον εκμισθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύουσας μίσθωσης, το δε μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ 34/1995, όπως ισχύουν», γ)οι διατάξεις της προηγουμένης περίπτωσης β αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται μόνον σε μισθώσεις, που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Η ισχύς της παραπάνω ρύθμισης αρχίζει από την δημοσίευση του Ν.2648/1998 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,που έγινε στις Η νέα ρύθμιση, με την οποία οι μισθώσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ. 34/95, αφορά μισθώσεις, που συνάπτονται μετά την ισχύ του Ν.2648/1998. Αυτό συνάγεται από τον συνδυασμό των εδαφίων β και γ της νέας αυτής ρύθμισης, τα οποία εισάγουν μεταβατική ρύθμιση, που αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις, που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.2648/1998, η θέσπιση των οποίων,σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε νόημα, κατά το περί τούτου εξαγόμενο εξ αντιδιαστολής επιχείρημα (ΑΠ 342/2002 ΕλλΔνη , ΕΠατρ 1115/200 προσκ.). Στην προκειμένη περίπτωση από την προσήκουσα εκτίμηση των επικαλουμένων και προσκομιζομένων εγγράφων (σημειώνεται ότι οι διάδικοι δεν εξέτασαν πρωτοδίκως μάρτυρες) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 7/5/1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, ο ενάγων εξεμίσθωσε στο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, στις , μετά από ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ σχετική μειοδοτική δημοπρασία, ένα διώροφο κτήριο, που βρίσκεται στην Αμαλιάδα Ηλείας, στην διασταύρωση των οδών Σισίνη και Αγ.Γεωργίου, προκειμένου να στεγασθούν σ αυτό οι υπηρεσίες της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αμαλιάδος. Το μίσθιο παραδόθηκε αυθημερόν στο εναγόμενο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε τριετής, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από έως Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των δραχμών. Ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης έληξε στις , το εναγόμενο, όμως Ελληνικό Δημόσιο εξακολούθησε να κατέχει και να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο και μετά την κατά τα άνω συμβατική λήξη της μίσθωσης, χωρίς να παραταθεί μονομερώς η διάρκεια της, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του ΠΔ Αλλά, ούτε και ο ενάγων εκμισθωτής εναντιώθηκε στην συνέχιση της ένδικης μίσθωσης και έτσι παρατάθηκε σιωπηρά, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης. Με την 1115/2005 τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, αναπροσαρμόστηκε το μηνιαίο μίσθωμα, κατόπιν ασκήσεως της από αγωγής του ενάγοντος, στο ποσό των ευρώ από και εφεξής. Στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο τελευταίος με την από εξώδικη δήλωση του προς το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, την οποία κοινοποίησε προς την Κτηματική Υπηρεσία του Ν.Ηλείας και προς το ΝΣΚ, στις 31/8/2007 (βλ. τις επικαλούμενες και νομίμως προσκομιζόμενες 999Γ και 8481δ / εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στα Πρωτοδικεία Ηλείας και Αθηνών Δ.Τ και Α.Π αντίστοιχα), εναντιώθηκε στην περαιτέρω συνέχιση της ένδικης μίσθωσης με τους ισχύοντες όρους, ζητώντας ανα-

10 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ προσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος στο ποσό των ευρώ. Συνεπώς, από την κατά τα άνω εναντίωση του ενάγοντος εκμισθωτή, έληξε η σιωπηρά παραταθείσα για ορισμένο χρόνο ένδικη σύμβαση μίσθωσης και έκτοτε ανέκυψε η υποχρέωση του εναγομένου προς απόδοση της χρήσεως του ενδίκου μισθίου ακινήτου, μη απαιτουμένης καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 608 παρ.2 του ΑΚ για την λύση αυτής, στην οποία εκ περισσού ο ενάγων προέβη για μίσθωση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης. Εξάλλου, η ένδικη μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του προδιαληφθέντος ΠΔ 19/ και δεν τυγχάνουν εφαμρογής σ αυτήν, σύμφωνα 67 με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, οι διατάξεις του ΠΔ 34/95, ως προς τη διάρκεια της, αφού αυτή έχει συναφθεί πριν από τις , οπότε άρχισε να ισχύει το άρθρο 41 παρ.17 του Ν.2648/1998. Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο το οποίο δέχθηκε ότι η ένδικη μίσθωση έληξε από την εναντίωση του ενάγοντος εκμισθωτή στην περαιτέρω παράταση της μίσθωσης, μη απαιτουμένης καταγγελίας για την λύση της και ότι δεν εφαρμόζονται επ αυτής οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ.17 του Ν.2648/1998, αλλά εκείνες του ΠΔ 19/ , δεν έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή των προδιαληφθεισών διατάξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τους δεύτερο και τρίτος λόγους εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 43/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Διονύσιος Παλλαδινός-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Σωτήριος Βαβαρούτας). Αδικοπραξία. Ζημία θετική και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. Η κατά του ζημιώσαντα αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος, εκ του νόμου υποχρεούμενος, κατέβαλε στον παθόντα, που απέσχε από την εργασία του τις αποδοχές του. Η υποχρέωση του τρίτου προς παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου όπως στην περίπτωση του Δημοσίου που παρέχει το μισθό σε πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει εργασία λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά. Από τις διατάξεις των άρθρων 298 εδ. α και 914 ΑΚ προκύπτει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντος, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντος (θετική ζημία) και το διαφυγόν κέρδος. Στο άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ ορίζεται ότι η αξίωση αποζημιώσεως δεν αποκλείεται εκ του ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται γενικότερη αρχή, κατά την οποία η κατά του ζημιώσαντος αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος εκ του νόμου υποχρεούμενος κατέ-

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σελ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών υπαλλήλων, γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 495 1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 201/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Μπιτσακάκη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Λέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα