Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Σηέξγηνο Φαηδάθεο Γάζθαινο Βηνιόγνο, Msc ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κ.Π.Δ. Αξραλώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Ε θαη Ση ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζε 238 καζεηέο/ηξηεο ζε πέληε Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ην νπνίν πεξηείρε ελλέα εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ελλέα εξσηήζεηο ζηάζεσλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πνπ αθνινύζεζε, θαηέδεημε ηε ζπκβνιή πνπ έρεη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θαη ε ηάμε θνίηεζεο ζηε δηακόξθσζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τέινο, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο κε απνηειέζκαηα εξεπλώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζην δηεζλή ρώξν θαη θαηαθαίλεηαη ε αλάγθε ζπλέρηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δεκνηηθό Σρνιείν, εξσηεκαηνιόγην, καζεηέο, πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, γλώζεηο, ζηάζεηο. ΔΗΑΓΩΓΖ Πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ κειεηνύλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ππάξρνπλ αξθεηέο ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηνλ ειιαδηθό ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: α) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαιαλδξάθε (Μαιαλδξάθεο, 1996), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε ζπλέληεπμεο ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλώληαη ηδέεο θαη αληηιήςεηο παηδηώλ γύξσ από ηελ επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε γεληθόηεξα θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρώλ γηα ηε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ειιηπείο θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. β) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινπο, 1999), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλάηαη πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κηα ηνπηθή, θη όρη νηθνπκεληθή, ζεώξεζε ηνπ θαηλόκελνπ ηεο ξύπαλζεο, ελώ επηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ θαη η ηάμεο. γ) Σελ εξγαζία ηεο Ναιπαληίδνπ (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κειεηνύληαη νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γπκλαζίνπ γύξσ από ηνπο πγξόηνπνπο πξηλ θαη κεηά από ηελ

2 εθπόλεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζρεηηθό ζέκα. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, κεηά ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απμάλνπλ ηόζν νη γλώζεηο ηνπο γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, όζν θαη νη θηινπεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο. Από ην δηεζλή ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε α) Σελ έξεπλα ηνπ Αli (Ali, 1991) κε ζέκα «How do English pupils understand pollution?», ν νπνίνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ πεξηέρεη 4 αλνηρηέο εξσηήζεηο, δηεξεπλά γλώζεηο θαη ζηάζεηο δεθαηεηξάρξνλσλ θαη δεθαεπηάρξνλσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηόζν νη δεθαηεηξάρξνλνη όζν θαη νη δεθαεμάρξνλνη καζεηέο έρνπλ ειιηπείο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλά. Οη γλώζεηο απηέο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο, γεληθά νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ όηη ρξεηάδεηαη επέκβαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, αιιά απεθδύνληαη ησλ δηθώλ ηνπο επζπλώλ, αθνύ δελ εκθαλίδνληαη πξόζπκνη λα αιιάμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. β) Σελ έξεπλα ηνπ Hausbeck (Hausbeck et al, 1993) κε ζέκα: «Environmental Knowledge, awareness and concern among 11 th grade students». Ο εξεπλεηήο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηέρεη 86 εξσηήζεηο ηεο κνξθήο ζσζηό ιάζνο θαη ηεο κνξθήο ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ, δηεξεπλά ηηο γλώζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, όηη ελώ νη καζεηέο γεληθά γλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα γύξσ ηνπο, δελ έρνπλ επαξθείο γλώζεηο γηα ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινύλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ. Παξόια απηά, εθδειώλνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, αιιά ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα δξάζνπλ. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη θαηά πόζν πινπνηνύληαη νη ζηόρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κέζα από ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Θα κειεηεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Έλαο έκκεζνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 238 καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο από πέληε δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. ηα ηξία ζρνιεία νη καζεηέο/ηξηεο είραλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο παιηόηεξα, ελώ ζηα ππόινηπα δύν ζρνιεία πνπ επηιέρζεζαλ ηπραία νη καζεηέο δελ είραλ εθπνλήζεη πνηέ πξόγξακκα. Η επηινγή απηή, όινη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη θάηνηθνη αζηηθήο πεξηνρήο, έγηλε κε ζθνπό ην δείγκα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην νκνηνγελέο, ηαπηόρξνλα όκσο, απνηειεί θη έλαλ πεξηνξηζκό ηεο έξεπλαο. πλνιηθά, 104 καζεηέο/ηξηεο (44%) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ 134 καζεηέο/ηξηεο (56%) δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα είλαη κηθξόηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη,

3 πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηζρύεη ζην καζεηηθό πιεζπζκό ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο. Δπίζεο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (124 καζεηέο) είλαη αγόξηα, ελώ ην 47% (110 καζήηξηεο) είλαη θνξίηζηα. (m.v.=4). Σέινο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (126 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο, ελώ ην 47% (112 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο. ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηδόζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην (Cohen, L. & Manion L. 1997), ην νπνίν εθηόο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πεξηείρε θαη 18 εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αθνινπζνύκε ην δηαρσξηζκό ησλ γλώζεσλ από ηηο ζηάζεηο, γηαηί απηόο ν δηαρσξηζκόο ζπρλά απαληάηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Καξακέξεο, 2000) & (Μάλαιεο θ.α., 1999) & (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008) & (Νηνύβιε, 1997), αλ θαη ζύκθσλα κε ηελ Κνηλσληθή Ψπρνινγία απηό δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηό. ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό θιάδν σο ζηάζε ελλνείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ελόο εξεζίζκαηνο πάλσ ζε κηα αμηνινγηθή δηάζηαζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε πξνθύπηεη από ηξεηο άμνλεο πιεξνθνξηώλ: α) ην γλσζηηθό β) ην ζπλαηζζεκαηηθό ή ζπκηθό θαη γ) ην βνπιεηηθό δει. πιεξνθνξίεο γηα πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξέο ή κειινληηθέο πξνζέζεηο (Zanna M.P. & Rempel J.K. 1988, ζει. 319). ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην νη ελλέα εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθό άμνλα θαη απνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη νη άιιεο ελλέα αλαθέξνληαη ζην ζπκηθό θαη βνπιεηηθό άμνλα θαη ζπλαπνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ. Όιεο νη εξσηήζεηο γλώζεσλ είλαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε από πέληε πηζαλέο επηινγέο, ελώ ζηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα (Janeau, C. 1996). Δλδεηθηηθά θάπνηεο εξσηήζεηο είλαη: α) από ην γλσζηηθό άμνλα «Πνην από ηα παξαθάησ δώα ζεσξείηαη επηβιαβέο γηα ηε θύζε: - ν ιύθνο - ε αιεπνύ - ν ιαγόο - ν γύπαο - θαλέλα» β) από ην ζπκηθό άμνλα «Μνπ αξέζεη λα θνξάσ δεξκάηηλα ξνύρα θαη παπνύηζηα: - πκθσλώ απόιπηα - πκθσλώ - Γηαθσλώ - Γηαθσλώ απόιπηα» θαη γ) από ην βνπιεηηθό άμνλα «Χξεζηκνπνηώ ηεηξάδηα από αλαθπθισκέλν ραξηί: - πρλά - Μεξηθέο θνξέο - πάληα - Πνηέ». Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach (Αιεμόπνπινο, 1998) θαη ε ηηκή πνπ έδσζε ην SPSS 17.0 ήηαλ alpha= Η ζπγθεθξηκέλε ηηκή είλαη αξθεηά πςειή θαη κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αμηόπηζην. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS Δπεηδή όιεο νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ κέγεζνο δείγκαηνο πάλσ από είθνζη, ζηελ αλάιπζε ζεσξείηαη όηη ε θαηαλνκή πξνζεγγίδεη ηε z-θαηαλνκή. Δπίζεο, ε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηαη ηαθηηθή. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζε όιεο ηηο αλαιύζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό θξηηήξην U ησλ Mann Whitney (απιή αλάιπζε δηαζπνξάο ηαθηηθώλ ηηκώλ) (Παξαζθεπόπνπινο, η.2, 1990, ζ.ζ ) θαη ζαλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηέζεθε ην 5% δηπιήο θαηεύζπλζεο, πνπ ζπλήζσο ηίζεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο. Σέινο, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη κέζνη όξνη πνπ παξνπζηάδνληαη, αλαθέξνληαη ζηηο ηαθηηθέο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεηξνζέηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ηαθηηθή θιίκαθα αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο θη όρη ζην κέζν όξν ησλ ζσζηώλ απαληήζεώλ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ε θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ηαθηηθή θη όρη ηζνδηαζηεκηθή.

4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Ομάδερ ζύγκπιζηρ Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Με πξόγξακκα ,76-2,265 0,024* Με > Χσξίο Χσξίο πξόγξακκα ,76 Πίνακας 1. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ή κε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,265, p=0,024*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο. Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ (z=-0,743, p=0,458), ζπλεπώο νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ επεξεάδνληαη από ην αλ νη καζεηέο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή όρη. Φύλο μαθηηών/ηπιών και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ δύν θύισλ (z=0,095, p=0,925). Φύλο μαθηηών/ηπιών και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ εμαξηώληαη από ην θύιν ηνπο (z=-1,403, p=0,16). Σάξη θοίηηζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Σάξη Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Δ ,85-2,095 0,036* η > Δ η ,23 Πίνακας 2. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,095, p=0,036*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο.

5 Σάξη θοίηηζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ (z=-1,532, p=0,126). ΤΕΖΣΖΖ Όπσο θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δπηηπγράλνπλ, δειαδή, ην πέξαζκα από ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλα νξηζκέλν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ζε πην γεληθέο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Δίλαη ζεκαληηθή, ινηπόλ, ε ελίζρπζε θαη ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, αθνύ κέζα απ απηά επηηπγράλεηαη ε Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ (UNESCO, 1985). ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θη ν Καξακέξεο κε ηελ έξεπλά ηνπ (Καξακέξεο, 2000, ζ.ζ ) ν νπνίνο κε πεηξακαηηθή κέζνδν ζε καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη κε δηαπξαγκάηεπζε δώδεθα πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, παξνπζίαζε βειηίσζε ζε όια ηα ζέκαηα (Καξακέξεο, νπ.π. ζ. 353). Αλάινγν απνηέιεζκα έρνπκε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Καιατηδίδε (Καιατηδίδεο θ.α., 1999), ζηελ νπνία κε πξηλ θαη κεηά έξεπλα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ, δηαπηζηώζεθε όηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ όξν αεηθνξία ζε ζρέζε κε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. Δπηπξνζζέησο, όπσο θαηαδείρζεθε, νη γλώζεηο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δε ζπλνδεύνληαη από θαιιηέξγεηα ζεηηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα πνπ πξνβιεκαηίδεη, αθνύ νπζηαζηηθά νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο δελ αμηνπνηνύληαη γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο (UNESCO, 1985). Πηζαλώο, ηα πξνγξάκκαηα έηζη όπσο εθαξκόδνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία, νπιίδνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε γλώζεηο ηηο νπνίεο όκσο δε καζαίλνπλ πώο κπνξνύλ λα ηηο κεηνπζηώζνπλ ζε ζηάζεηο θαη θηινπεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο. ε αληίζεην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ε έξεπλα ηνπ Μάλαιε, ν νπνίνο ζπλέθξηλε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ θη ε δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε πνζνηηθά δεδνκέλα, επηβάιιεη κηα θξηηηθή θαη επηθπιαθηηθή ζηάζε. Οη δηεξγαζίεο πνπ κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο από ην άηνκν θαη ζηε ιεθηηθή ηνπο δηαηύπσζε είλαη ζύλζεηεο θαη δύζθνιν λα πξνζπειαζηνύλ. Ωο πξνο ην θύιν ηόζν νη γλώζεηο όζν θαη νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ησλ αγνξηώλ δε δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο ησλ θνξηηζηώλ. ηελ έξεπλα ηεο Νηνύβιε πνπ δηεμήρζε ζε καζεηέο Α Λπθείνπ (Νηνύβιε, 1997), νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θύιν, αιιά, ζύκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ηα θνξίηζηα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα. ην ίδην απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαηαιήγνπλ θαη νη Szagun θαη Mesenholl (Szagun &

6 Mesenholl, 1993, p. 43). Γεδνκέλνπ όηη θη νη δύν παξαπάλσ έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κε καζεηέο/ηξηεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ελδερνκέλσο νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλαθνξηθά κε ην θύιν ηνπο λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο, κε ηα θνξίηζηα λα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η ηάμε θνίηεζεο θαίλεηαη λα παίδεη ξόιν ζηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ όρη όκσο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ, παξαηεξνύκε όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο η ηάμεο ππεξηεξνύλ έλαληη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Δ ηάμεο. πλεπώο, ε αύμεζε ηεο ειηθίαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σν ζπκπέξαζκα απηό δε ζπκθσλεί νύηε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινο, 1999, ζ. 130), ζηελ νπνία νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, νύηε θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Ali. Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ, κε δηαθνξεηηθό γλσζηηθό επίπεδν ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, δε δηαθνξνπνηνύληαη. Καηά θαηξνύο έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν θαίλεηαη λα δίλεη ζηείξεο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ρσξίο λα ηνπο θάλεη ελεξγνύο πνιίηεο γύξσ από ζέκαηα πνπ θαηέρνπλ γλσζηηθά. Από όζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ, επηγξακκαηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ λα αθνξνύλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν καζεηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αξρηθά, πξέπεη, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Όπσο θάλεθε, καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εληξπθήζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη λα εληζρπζεί ε επηκόξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κέζα από επηκνξθώζεηο ζε Κ.Π.Δ. ή ζε άιινπο θνξείο, ώζηε νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ απνθηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εθπνλνύληαη πξέπεη λα αληινύλ ηε ζεκαηηθή ηνπο από ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα θεληξίδνπλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σέινο, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη όρη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ελεξγνπνηεζνύλ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ζθνπό λα ζπληειεζηεί αιιαγή ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ θαη πξαθηηθώλ ηνπο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αιεμόπνπινο, Γ. (1998). Χπρνκεηξία: Σρεδηαζκόο ηεζη θαη αλάιπζε εξσηήζεσλ. Σόκνο Α. Αζήλα: Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα. Καιατηδίδεο, Γ. & Οπδνύλεο, Κ. (1999). Η επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αεηθνξίαο από ηνπο καζεηέο

7 ηξίηεο γπκλαζίνπ ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Καξακέξεο Α. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο, ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ηεο Α/ζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζηα Πξαθηηθά «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 21 νπ αηώλα. Πξννπηηθή θαη δπλαηόηεηεο». Λάξηζα. Μαιαλδξάθεο Γ. (1996). Επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ιδέεο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ην ίδην ζέκα, αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο: Μηα πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Ρέζπκλν. Μάλαιεο Γ. & Πιαηαληηζηώηε. (1999). Μειέηε γηα αιιαγέο ζε γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Μαξηλόπνπινο Γ. (1999). Πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο: Πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηνπηθό ραξαθηήξα ή παγθόζκηα δηάζηαζε; ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Ναιπαληίδνπ Μ. & Κεραγηά Μ. & Γξάςα Ο. (2008). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ γηα ηνπο πγξόηνπνπο. Μειέηε πεξίπησζεο: Ο Υγξνβηόηνπνο ηεο Καιινλήο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ναύπιην Νηνύβιε Π. (1997). Καηαγξαθή γλώζεσλ, απόςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ, ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Θεζζαινλίθε. Παξαζθεπόπνπινο Ν. (1990). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνκ. Β. Αζήλα: Δθδόζεηο ηδίνπ. Ali I. (1991). How do English pupils understand pollution? Environmental Education and Information. vol. 10, No 4, p.p Cohen L. & Manion L. (1997). Μεζνδνινγία Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: Δθδόζεηο Έθθξαζε. Hausbec K.W. & Milbrath L. & Enright S. (1993). Environmental knowledge, awareness and concern among 11 th -Grade students: New York State. Journal of Environmental Education, p.p Janeau C. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Δθδόζεηο Σππσζήησ. Szagun G. & Mesenholl E. (1993). Environmental Ethics: An empirical study of west German adolescents. The Journal of Environmental Education, 25(1): p.p Unesco UNEP, International Environmental Education Programme, Environmental Education Series No 17, Zanna M.P. & Rempel J.K. (1988). Attitudes: A new look at an old concept. In Bar- Tal D. & Kruglanski A. (Eds), The social psychology of knowledge. New York: Cambridge University Press.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γαιάλε Μάξσ, (PhD) Δ.Δ.ΓΙ.Π Κιάδνπ I, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μπεθηάξεο Γηώξγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων 1 Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων Χξπζνύια Λαιαδήζε Αξρηηέθησλ-Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σρνιηθή Σύκβνπινο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο

Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Έξεπλα γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ηεο Πξσηνβάζκηαο, θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαξάιακπνο Μπαιήο 1, Γηώξγνο Καπνγηαλλόπνπινο 2, Νηθόιανο Σθίθνο 3, Μαξία Αγγειηθή Σηακνύιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα