Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Σηέξγηνο Φαηδάθεο Γάζθαινο Βηνιόγνο, Msc ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κ.Π.Δ. Αξραλώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Ε θαη Ση ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζε 238 καζεηέο/ηξηεο ζε πέληε Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ην νπνίν πεξηείρε ελλέα εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ελλέα εξσηήζεηο ζηάζεσλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πνπ αθνινύζεζε, θαηέδεημε ηε ζπκβνιή πνπ έρεη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θαη ε ηάμε θνίηεζεο ζηε δηακόξθσζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τέινο, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο κε απνηειέζκαηα εξεπλώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζην δηεζλή ρώξν θαη θαηαθαίλεηαη ε αλάγθε ζπλέρηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δεκνηηθό Σρνιείν, εξσηεκαηνιόγην, καζεηέο, πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, γλώζεηο, ζηάζεηο. ΔΗΑΓΩΓΖ Πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ κειεηνύλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ππάξρνπλ αξθεηέο ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηνλ ειιαδηθό ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: α) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαιαλδξάθε (Μαιαλδξάθεο, 1996), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε ζπλέληεπμεο ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλώληαη ηδέεο θαη αληηιήςεηο παηδηώλ γύξσ από ηελ επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε γεληθόηεξα θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρώλ γηα ηε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ειιηπείο θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. β) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινπο, 1999), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλάηαη πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κηα ηνπηθή, θη όρη νηθνπκεληθή, ζεώξεζε ηνπ θαηλόκελνπ ηεο ξύπαλζεο, ελώ επηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ θαη η ηάμεο. γ) Σελ εξγαζία ηεο Ναιπαληίδνπ (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κειεηνύληαη νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γπκλαζίνπ γύξσ από ηνπο πγξόηνπνπο πξηλ θαη κεηά από ηελ

2 εθπόλεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζρεηηθό ζέκα. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, κεηά ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απμάλνπλ ηόζν νη γλώζεηο ηνπο γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, όζν θαη νη θηινπεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο. Από ην δηεζλή ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε α) Σελ έξεπλα ηνπ Αli (Ali, 1991) κε ζέκα «How do English pupils understand pollution?», ν νπνίνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ πεξηέρεη 4 αλνηρηέο εξσηήζεηο, δηεξεπλά γλώζεηο θαη ζηάζεηο δεθαηεηξάρξνλσλ θαη δεθαεπηάρξνλσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηόζν νη δεθαηεηξάρξνλνη όζν θαη νη δεθαεμάρξνλνη καζεηέο έρνπλ ειιηπείο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλά. Οη γλώζεηο απηέο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο, γεληθά νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ όηη ρξεηάδεηαη επέκβαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, αιιά απεθδύνληαη ησλ δηθώλ ηνπο επζπλώλ, αθνύ δελ εκθαλίδνληαη πξόζπκνη λα αιιάμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. β) Σελ έξεπλα ηνπ Hausbeck (Hausbeck et al, 1993) κε ζέκα: «Environmental Knowledge, awareness and concern among 11 th grade students». Ο εξεπλεηήο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηέρεη 86 εξσηήζεηο ηεο κνξθήο ζσζηό ιάζνο θαη ηεο κνξθήο ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ, δηεξεπλά ηηο γλώζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, όηη ελώ νη καζεηέο γεληθά γλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα γύξσ ηνπο, δελ έρνπλ επαξθείο γλώζεηο γηα ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινύλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ. Παξόια απηά, εθδειώλνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, αιιά ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα δξάζνπλ. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη θαηά πόζν πινπνηνύληαη νη ζηόρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κέζα από ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Θα κειεηεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Έλαο έκκεζνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 238 καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο από πέληε δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. ηα ηξία ζρνιεία νη καζεηέο/ηξηεο είραλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο παιηόηεξα, ελώ ζηα ππόινηπα δύν ζρνιεία πνπ επηιέρζεζαλ ηπραία νη καζεηέο δελ είραλ εθπνλήζεη πνηέ πξόγξακκα. Η επηινγή απηή, όινη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη θάηνηθνη αζηηθήο πεξηνρήο, έγηλε κε ζθνπό ην δείγκα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην νκνηνγελέο, ηαπηόρξνλα όκσο, απνηειεί θη έλαλ πεξηνξηζκό ηεο έξεπλαο. πλνιηθά, 104 καζεηέο/ηξηεο (44%) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ 134 καζεηέο/ηξηεο (56%) δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα είλαη κηθξόηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη,

3 πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηζρύεη ζην καζεηηθό πιεζπζκό ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο. Δπίζεο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (124 καζεηέο) είλαη αγόξηα, ελώ ην 47% (110 καζήηξηεο) είλαη θνξίηζηα. (m.v.=4). Σέινο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (126 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο, ελώ ην 47% (112 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο. ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηδόζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην (Cohen, L. & Manion L. 1997), ην νπνίν εθηόο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πεξηείρε θαη 18 εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αθνινπζνύκε ην δηαρσξηζκό ησλ γλώζεσλ από ηηο ζηάζεηο, γηαηί απηόο ν δηαρσξηζκόο ζπρλά απαληάηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Καξακέξεο, 2000) & (Μάλαιεο θ.α., 1999) & (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008) & (Νηνύβιε, 1997), αλ θαη ζύκθσλα κε ηελ Κνηλσληθή Ψπρνινγία απηό δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηό. ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό θιάδν σο ζηάζε ελλνείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ελόο εξεζίζκαηνο πάλσ ζε κηα αμηνινγηθή δηάζηαζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε πξνθύπηεη από ηξεηο άμνλεο πιεξνθνξηώλ: α) ην γλσζηηθό β) ην ζπλαηζζεκαηηθό ή ζπκηθό θαη γ) ην βνπιεηηθό δει. πιεξνθνξίεο γηα πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξέο ή κειινληηθέο πξνζέζεηο (Zanna M.P. & Rempel J.K. 1988, ζει. 319). ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην νη ελλέα εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθό άμνλα θαη απνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη νη άιιεο ελλέα αλαθέξνληαη ζην ζπκηθό θαη βνπιεηηθό άμνλα θαη ζπλαπνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ. Όιεο νη εξσηήζεηο γλώζεσλ είλαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε από πέληε πηζαλέο επηινγέο, ελώ ζηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα (Janeau, C. 1996). Δλδεηθηηθά θάπνηεο εξσηήζεηο είλαη: α) από ην γλσζηηθό άμνλα «Πνην από ηα παξαθάησ δώα ζεσξείηαη επηβιαβέο γηα ηε θύζε: - ν ιύθνο - ε αιεπνύ - ν ιαγόο - ν γύπαο - θαλέλα» β) από ην ζπκηθό άμνλα «Μνπ αξέζεη λα θνξάσ δεξκάηηλα ξνύρα θαη παπνύηζηα: - πκθσλώ απόιπηα - πκθσλώ - Γηαθσλώ - Γηαθσλώ απόιπηα» θαη γ) από ην βνπιεηηθό άμνλα «Χξεζηκνπνηώ ηεηξάδηα από αλαθπθισκέλν ραξηί: - πρλά - Μεξηθέο θνξέο - πάληα - Πνηέ». Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach (Αιεμόπνπινο, 1998) θαη ε ηηκή πνπ έδσζε ην SPSS 17.0 ήηαλ alpha= Η ζπγθεθξηκέλε ηηκή είλαη αξθεηά πςειή θαη κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αμηόπηζην. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS Δπεηδή όιεο νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ κέγεζνο δείγκαηνο πάλσ από είθνζη, ζηελ αλάιπζε ζεσξείηαη όηη ε θαηαλνκή πξνζεγγίδεη ηε z-θαηαλνκή. Δπίζεο, ε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηαη ηαθηηθή. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζε όιεο ηηο αλαιύζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό θξηηήξην U ησλ Mann Whitney (απιή αλάιπζε δηαζπνξάο ηαθηηθώλ ηηκώλ) (Παξαζθεπόπνπινο, η.2, 1990, ζ.ζ ) θαη ζαλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηέζεθε ην 5% δηπιήο θαηεύζπλζεο, πνπ ζπλήζσο ηίζεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο. Σέινο, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη κέζνη όξνη πνπ παξνπζηάδνληαη, αλαθέξνληαη ζηηο ηαθηηθέο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεηξνζέηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ηαθηηθή θιίκαθα αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο θη όρη ζην κέζν όξν ησλ ζσζηώλ απαληήζεώλ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ε θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ηαθηηθή θη όρη ηζνδηαζηεκηθή.

4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Ομάδερ ζύγκπιζηρ Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Με πξόγξακκα ,76-2,265 0,024* Με > Χσξίο Χσξίο πξόγξακκα ,76 Πίνακας 1. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ή κε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,265, p=0,024*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο. Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ (z=-0,743, p=0,458), ζπλεπώο νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ επεξεάδνληαη από ην αλ νη καζεηέο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή όρη. Φύλο μαθηηών/ηπιών και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ δύν θύισλ (z=0,095, p=0,925). Φύλο μαθηηών/ηπιών και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ εμαξηώληαη από ην θύιν ηνπο (z=-1,403, p=0,16). Σάξη θοίηηζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Σάξη Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Δ ,85-2,095 0,036* η > Δ η ,23 Πίνακας 2. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,095, p=0,036*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο.

5 Σάξη θοίηηζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ (z=-1,532, p=0,126). ΤΕΖΣΖΖ Όπσο θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δπηηπγράλνπλ, δειαδή, ην πέξαζκα από ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλα νξηζκέλν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ζε πην γεληθέο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Δίλαη ζεκαληηθή, ινηπόλ, ε ελίζρπζε θαη ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, αθνύ κέζα απ απηά επηηπγράλεηαη ε Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ (UNESCO, 1985). ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θη ν Καξακέξεο κε ηελ έξεπλά ηνπ (Καξακέξεο, 2000, ζ.ζ ) ν νπνίνο κε πεηξακαηηθή κέζνδν ζε καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη κε δηαπξαγκάηεπζε δώδεθα πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, παξνπζίαζε βειηίσζε ζε όια ηα ζέκαηα (Καξακέξεο, νπ.π. ζ. 353). Αλάινγν απνηέιεζκα έρνπκε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Καιατηδίδε (Καιατηδίδεο θ.α., 1999), ζηελ νπνία κε πξηλ θαη κεηά έξεπλα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ, δηαπηζηώζεθε όηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ όξν αεηθνξία ζε ζρέζε κε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. Δπηπξνζζέησο, όπσο θαηαδείρζεθε, νη γλώζεηο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δε ζπλνδεύνληαη από θαιιηέξγεηα ζεηηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα πνπ πξνβιεκαηίδεη, αθνύ νπζηαζηηθά νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο δελ αμηνπνηνύληαη γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο (UNESCO, 1985). Πηζαλώο, ηα πξνγξάκκαηα έηζη όπσο εθαξκόδνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία, νπιίδνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε γλώζεηο ηηο νπνίεο όκσο δε καζαίλνπλ πώο κπνξνύλ λα ηηο κεηνπζηώζνπλ ζε ζηάζεηο θαη θηινπεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο. ε αληίζεην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ε έξεπλα ηνπ Μάλαιε, ν νπνίνο ζπλέθξηλε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ θη ε δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε πνζνηηθά δεδνκέλα, επηβάιιεη κηα θξηηηθή θαη επηθπιαθηηθή ζηάζε. Οη δηεξγαζίεο πνπ κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο από ην άηνκν θαη ζηε ιεθηηθή ηνπο δηαηύπσζε είλαη ζύλζεηεο θαη δύζθνιν λα πξνζπειαζηνύλ. Ωο πξνο ην θύιν ηόζν νη γλώζεηο όζν θαη νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ησλ αγνξηώλ δε δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο ησλ θνξηηζηώλ. ηελ έξεπλα ηεο Νηνύβιε πνπ δηεμήρζε ζε καζεηέο Α Λπθείνπ (Νηνύβιε, 1997), νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θύιν, αιιά, ζύκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ηα θνξίηζηα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα. ην ίδην απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαηαιήγνπλ θαη νη Szagun θαη Mesenholl (Szagun &

6 Mesenholl, 1993, p. 43). Γεδνκέλνπ όηη θη νη δύν παξαπάλσ έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κε καζεηέο/ηξηεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ελδερνκέλσο νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλαθνξηθά κε ην θύιν ηνπο λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο, κε ηα θνξίηζηα λα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η ηάμε θνίηεζεο θαίλεηαη λα παίδεη ξόιν ζηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ όρη όκσο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ, παξαηεξνύκε όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο η ηάμεο ππεξηεξνύλ έλαληη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Δ ηάμεο. πλεπώο, ε αύμεζε ηεο ειηθίαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σν ζπκπέξαζκα απηό δε ζπκθσλεί νύηε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινο, 1999, ζ. 130), ζηελ νπνία νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, νύηε θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Ali. Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ, κε δηαθνξεηηθό γλσζηηθό επίπεδν ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, δε δηαθνξνπνηνύληαη. Καηά θαηξνύο έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν θαίλεηαη λα δίλεη ζηείξεο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ρσξίο λα ηνπο θάλεη ελεξγνύο πνιίηεο γύξσ από ζέκαηα πνπ θαηέρνπλ γλσζηηθά. Από όζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ, επηγξακκαηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ λα αθνξνύλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν καζεηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αξρηθά, πξέπεη, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Όπσο θάλεθε, καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εληξπθήζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη λα εληζρπζεί ε επηκόξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κέζα από επηκνξθώζεηο ζε Κ.Π.Δ. ή ζε άιινπο θνξείο, ώζηε νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ απνθηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εθπνλνύληαη πξέπεη λα αληινύλ ηε ζεκαηηθή ηνπο από ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα θεληξίδνπλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σέινο, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη όρη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ελεξγνπνηεζνύλ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ζθνπό λα ζπληειεζηεί αιιαγή ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ θαη πξαθηηθώλ ηνπο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αιεμόπνπινο, Γ. (1998). Χπρνκεηξία: Σρεδηαζκόο ηεζη θαη αλάιπζε εξσηήζεσλ. Σόκνο Α. Αζήλα: Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα. Καιατηδίδεο, Γ. & Οπδνύλεο, Κ. (1999). Η επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αεηθνξίαο από ηνπο καζεηέο

7 ηξίηεο γπκλαζίνπ ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Καξακέξεο Α. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο, ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ηεο Α/ζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζηα Πξαθηηθά «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 21 νπ αηώλα. Πξννπηηθή θαη δπλαηόηεηεο». Λάξηζα. Μαιαλδξάθεο Γ. (1996). Επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ιδέεο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ην ίδην ζέκα, αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο: Μηα πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Ρέζπκλν. Μάλαιεο Γ. & Πιαηαληηζηώηε. (1999). Μειέηε γηα αιιαγέο ζε γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Μαξηλόπνπινο Γ. (1999). Πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο: Πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηνπηθό ραξαθηήξα ή παγθόζκηα δηάζηαζε; ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Ναιπαληίδνπ Μ. & Κεραγηά Μ. & Γξάςα Ο. (2008). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ γηα ηνπο πγξόηνπνπο. Μειέηε πεξίπησζεο: Ο Υγξνβηόηνπνο ηεο Καιινλήο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ναύπιην Νηνύβιε Π. (1997). Καηαγξαθή γλώζεσλ, απόςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ, ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Θεζζαινλίθε. Παξαζθεπόπνπινο Ν. (1990). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνκ. Β. Αζήλα: Δθδόζεηο ηδίνπ. Ali I. (1991). How do English pupils understand pollution? Environmental Education and Information. vol. 10, No 4, p.p Cohen L. & Manion L. (1997). Μεζνδνινγία Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: Δθδόζεηο Έθθξαζε. Hausbec K.W. & Milbrath L. & Enright S. (1993). Environmental knowledge, awareness and concern among 11 th -Grade students: New York State. Journal of Environmental Education, p.p Janeau C. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Δθδόζεηο Σππσζήησ. Szagun G. & Mesenholl E. (1993). Environmental Ethics: An empirical study of west German adolescents. The Journal of Environmental Education, 25(1): p.p Unesco UNEP, International Environmental Education Programme, Environmental Education Series No 17, Zanna M.P. & Rempel J.K. (1988). Attitudes: A new look at an old concept. In Bar- Tal D. & Kruglanski A. (Eds), The social psychology of knowledge. New York: Cambridge University Press.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα