Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Σηέξγηνο Φαηδάθεο Γάζθαινο Βηνιόγνο, Msc ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κ.Π.Δ. Αξραλώλ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Ε θαη Ση ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζε 238 καζεηέο/ηξηεο ζε πέληε Δεκνηηθά Σρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ην νπνίν πεξηείρε ελλέα εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ελλέα εξσηήζεηο ζηάζεσλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πνπ αθνινύζεζε, θαηέδεημε ηε ζπκβνιή πνπ έρεη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θαη ε ηάμε θνίηεζεο ζηε δηακόξθσζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τέινο, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο κειέηεο κε απνηειέζκαηα εξεπλώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζην δηεζλή ρώξν θαη θαηαθαίλεηαη ε αλάγθε ζπλέρηζεο θαη ελίζρπζεο ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή Έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δεκνηηθό Σρνιείν, εξσηεκαηνιόγην, καζεηέο, πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, γλώζεηο, ζηάζεηο. ΔΗΑΓΩΓΖ Πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ κειεηνύλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ππάξρνπλ αξθεηέο ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηνλ ειιαδηθό ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: α) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαιαλδξάθε (Μαιαλδξάθεο, 1996), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε ζπλέληεπμεο ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλώληαη ηδέεο θαη αληηιήςεηο παηδηώλ γύξσ από ηελ επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε γεληθόηεξα θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρώλ γηα ηε ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ειιηπείο θαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. β) Σε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινπο, 1999), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, εξεπλάηαη πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κηα ηνπηθή, θη όρη νηθνπκεληθή, ζεώξεζε ηνπ θαηλόκελνπ ηεο ξύπαλζεο, ελώ επηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζεώξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ θαη η ηάμεο. γ) Σελ εξγαζία ηεο Ναιπαληίδνπ (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008), ζηελ νπνία κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ κειεηνύληαη νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γπκλαζίνπ γύξσ από ηνπο πγξόηνπνπο πξηλ θαη κεηά από ηελ

2 εθπόλεζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζρεηηθό ζέκα. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο, κεηά ηελ εθπόλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απμάλνπλ ηόζν νη γλώζεηο ηνπο γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, όζν θαη νη θηινπεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο. Από ην δηεζλή ρώξν ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε α) Σελ έξεπλα ηνπ Αli (Ali, 1991) κε ζέκα «How do English pupils understand pollution?», ν νπνίνο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ πεξηέρεη 4 αλνηρηέο εξσηήζεηο, δηεξεπλά γλώζεηο θαη ζηάζεηο δεθαηεηξάρξνλσλ θαη δεθαεπηάρξνλσλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ξύπαλζεο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ηόζν νη δεθαηεηξάρξνλνη όζν θαη νη δεθαεμάρξνλνη καζεηέο έρνπλ ειιηπείο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ δηεξεπλά. Οη γλώζεηο απηέο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηάζεηο, γεληθά νη καζεηέο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ όηη ρξεηάδεηαη επέκβαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, αιιά απεθδύνληαη ησλ δηθώλ ηνπο επζπλώλ, αθνύ δελ εκθαλίδνληαη πξόζπκνη λα αιιάμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. β) Σελ έξεπλα ηνπ Hausbeck (Hausbeck et al, 1993) κε ζέκα: «Environmental Knowledge, awareness and concern among 11 th grade students». Ο εξεπλεηήο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηέρεη 86 εξσηήζεηο ηεο κνξθήο ζσζηό ιάζνο θαη ηεο κνξθήο ησλ πνιιαπιώλ επηινγώλ, δηεξεπλά ηηο γλώζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο εξεπλεηήο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, όηη ελώ νη καζεηέο γεληθά γλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα γύξσ ηνπο, δελ έρνπλ επαξθείο γλώζεηο γηα ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινύλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ. Παξόια απηά, εθδειώλνπλ ηελ επηζπκία λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, αιιά ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα δξάζνπλ. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη θαηά πόζν πινπνηνύληαη νη ζηόρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κέζα από ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Θα κειεηεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη ζηάζεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Έλαο έκκεζνο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 238 καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο από πέληε δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ρνιεία ηεο πόιεο ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. ηα ηξία ζρνιεία νη καζεηέο/ηξηεο είραλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο παιηόηεξα, ελώ ζηα ππόινηπα δύν ζρνιεία πνπ επηιέρζεζαλ ηπραία νη καζεηέο δελ είραλ εθπνλήζεη πνηέ πξόγξακκα. Η επηινγή απηή, όινη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη θάηνηθνη αζηηθήο πεξηνρήο, έγηλε κε ζθνπό ην δείγκα λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην νκνηνγελέο, ηαπηόρξνλα όκσο, απνηειεί θη έλαλ πεξηνξηζκό ηεο έξεπλαο. πλνιηθά, 104 καζεηέο/ηξηεο (44%) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ελώ 134 καζεηέο/ηξηεο (56%) δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα είλαη κηθξόηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη,

3 πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηζρύεη ζην καζεηηθό πιεζπζκό ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο. Δπίζεο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (124 καζεηέο) είλαη αγόξηα, ελώ ην 47% (110 καζήηξηεο) είλαη θνξίηζηα. (m.v.=4). Σέινο, ην 53% ηνπ δείγκαηόο (126 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο, ελώ ην 47% (112 καζεηέο/ηξηεο) είλαη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο. ε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηδόζεθε αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην (Cohen, L. & Manion L. 1997), ην νπνίν εθηόο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πεξηείρε θαη 18 εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αθνινπζνύκε ην δηαρσξηζκό ησλ γλώζεσλ από ηηο ζηάζεηο, γηαηί απηόο ν δηαρσξηζκόο ζπρλά απαληάηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Καξακέξεο, 2000) & (Μάλαιεο θ.α., 1999) & (Ναιπαληίδνπ θ.α., 2008) & (Νηνύβιε, 1997), αλ θαη ζύκθσλα κε ηελ Κνηλσληθή Ψπρνινγία απηό δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηό. ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό θιάδν σο ζηάζε ελλνείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ελόο εξεζίζκαηνο πάλσ ζε κηα αμηνινγηθή δηάζηαζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε πξνθύπηεη από ηξεηο άμνλεο πιεξνθνξηώλ: α) ην γλσζηηθό β) ην ζπλαηζζεκαηηθό ή ζπκηθό θαη γ) ην βνπιεηηθό δει. πιεξνθνξίεο γηα πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξέο ή κειινληηθέο πξνζέζεηο (Zanna M.P. & Rempel J.K. 1988, ζει. 319). ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην νη ελλέα εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζην γλσζηηθό άμνλα θαη απνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο γλώζεσλ θαη νη άιιεο ελλέα αλαθέξνληαη ζην ζπκηθό θαη βνπιεηηθό άμνλα θαη ζπλαπνηεινύλ ηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ. Όιεο νη εξσηήζεηο γλώζεσλ είλαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηε ζσζηή απάληεζε από πέληε πηζαλέο επηινγέο, ελώ ζηηο εξσηήζεηο ζηάζεσλ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζεκεηώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα (Janeau, C. 1996). Δλδεηθηηθά θάπνηεο εξσηήζεηο είλαη: α) από ην γλσζηηθό άμνλα «Πνην από ηα παξαθάησ δώα ζεσξείηαη επηβιαβέο γηα ηε θύζε: - ν ιύθνο - ε αιεπνύ - ν ιαγόο - ν γύπαο - θαλέλα» β) από ην ζπκηθό άμνλα «Μνπ αξέζεη λα θνξάσ δεξκάηηλα ξνύρα θαη παπνύηζηα: - πκθσλώ απόιπηα - πκθσλώ - Γηαθσλώ - Γηαθσλώ απόιπηα» θαη γ) από ην βνπιεηηθό άμνλα «Χξεζηκνπνηώ ηεηξάδηα από αλαθπθισκέλν ραξηί: - πρλά - Μεξηθέο θνξέο - πάληα - Πνηέ». Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach (Αιεμόπνπινο, 1998) θαη ε ηηκή πνπ έδσζε ην SPSS 17.0 ήηαλ alpha= Η ζπγθεθξηκέλε ηηκή είλαη αξθεηά πςειή θαη κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αμηόπηζην. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS Δπεηδή όιεο νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ κέγεζνο δείγκαηνο πάλσ από είθνζη, ζηελ αλάιπζε ζεσξείηαη όηη ε θαηαλνκή πξνζεγγίδεη ηε z-θαηαλνκή. Δπίζεο, ε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζεσξείηαη ηαθηηθή. Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο, ζε όιεο ηηο αλαιύζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθό θξηηήξην U ησλ Mann Whitney (απιή αλάιπζε δηαζπνξάο ηαθηηθώλ ηηκώλ) (Παξαζθεπόπνπινο, η.2, 1990, ζ.ζ ) θαη ζαλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηέζεθε ην 5% δηπιήο θαηεύζπλζεο, πνπ ζπλήζσο ηίζεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο. Σέινο, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη κέζνη όξνη πνπ παξνπζηάδνληαη, αλαθέξνληαη ζηηο ηαθηηθέο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεηξνζέηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε ηαθηηθή θιίκαθα αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο θη όρη ζην κέζν όξν ησλ ζσζηώλ απαληήζεώλ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ε θιίκαθα κέηξεζεο είλαη ηαθηηθή θη όρη ηζνδηαζηεκηθή.

4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Ομάδερ ζύγκπιζηρ Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Με πξόγξακκα ,76-2,265 0,024* Με > Χσξίο Χσξίο πξόγξακκα ,76 Πίνακας 1. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ή κε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,265, p=0,024*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο. Παπακολούθηζη ή όσι ππογπάμμαηορ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο καζεηώλ (z=-0,743, p=0,458), ζπλεπώο νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ επεξεάδνληαη από ην αλ νη καζεηέο έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή όρη. Φύλο μαθηηών/ηπιών και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ δύν θύισλ (z=0,095, p=0,925). Φύλο μαθηηών/ηπιών και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο δελ εμαξηώληαη από ην θύιν ηνπο (z=-1,403, p=0,16). Σάξη θοίηηζηρ και γνώζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ καζεηώλ/ηξησλ. Δθαπμογή κπιηηπίος U ηων Mann Whitney Σάξη Ν Μ.Ο. z p ύγκπιζη μέζων όπων Δ ,85-2,095 0,036* η > Δ η ,23 Πίνακας 2. Γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο. Η ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (z=-2,095, p=0,036*) καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε όηη νη δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ/ηξηώλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο γλώζεηο γύξσ από ηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Από ηελ επηκέξνπο ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ πξνθύπηεη πσο νη καζεηέο/ηξηεο η ηάμεο έρνπλ πςειόηεξεο επηδόζεηο.

5 Σάξη θοίηηζηρ και ζηάζειρ για θέμαηα πεπιβάλλονηορ Από ηελ αλάιπζε θάλεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ (z=-1,532, p=0,126). ΤΕΖΣΖΖ Όπσο θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δπηηπγράλνπλ, δειαδή, ην πέξαζκα από ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη έλα νξηζκέλν πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, ζε πην γεληθέο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Δίλαη ζεκαληηθή, ινηπόλ, ε ελίζρπζε θαη ε επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, αθνύ κέζα απ απηά επηηπγράλεηαη ε Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ (UNESCO, 1985). ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θη ν Καξακέξεο κε ηελ έξεπλά ηνπ (Καξακέξεο, 2000, ζ.ζ ) ν νπνίνο κε πεηξακαηηθή κέζνδν ζε καζεηέο/ηξηεο Δ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη κε δηαπξαγκάηεπζε δώδεθα πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πεξηβαιινληηθή γλώζε ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ, παξνπζίαζε βειηίσζε ζε όια ηα ζέκαηα (Καξακέξεο, νπ.π. ζ. 353). Αλάινγν απνηέιεζκα έρνπκε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Καιατηδίδε (Καιατηδίδεο θ.α., 1999), ζηελ νπνία κε πξηλ θαη κεηά έξεπλα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ, δηαπηζηώζεθε όηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαηαλννύλ θαιύηεξα ηνλ όξν αεηθνξία ζε ζρέζε κε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. Δπηπξνζζέησο, όπσο θαηαδείρζεθε, νη γλώζεηο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δε ζπλνδεύνληαη από θαιιηέξγεηα ζεηηθόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα πνπ πξνβιεκαηίδεη, αθνύ νπζηαζηηθά νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο δελ αμηνπνηνύληαη γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο (UNESCO, 1985). Πηζαλώο, ηα πξνγξάκκαηα έηζη όπσο εθαξκόδνληαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία, νπιίδνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε γλώζεηο ηηο νπνίεο όκσο δε καζαίλνπλ πώο κπνξνύλ λα ηηο κεηνπζηώζνπλ ζε ζηάζεηο θαη θηινπεξηβαιινληηθέο ελέξγεηεο. ε αληίζεην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ε έξεπλα ηνπ Μάλαιε, ν νπνίνο ζπλέθξηλε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Γπκλαζίνπ πνπ έρνπλ εθπνλήζεη πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ εθπνλήζεη. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ θη ε δηαηύπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε πνζνηηθά δεδνκέλα, επηβάιιεη κηα θξηηηθή θαη επηθπιαθηηθή ζηάζε. Οη δηεξγαζίεο πνπ κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζηε δεκηνπξγία ζηάζεσλ ησλ αηόκσλ, ζηε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο από ην άηνκν θαη ζηε ιεθηηθή ηνπο δηαηύπσζε είλαη ζύλζεηεο θαη δύζθνιν λα πξνζπειαζηνύλ. Ωο πξνο ην θύιν ηόζν νη γλώζεηο όζν θαη νη ζηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο ησλ αγνξηώλ δε δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο ησλ θνξηηζηώλ. ηελ έξεπλα ηεο Νηνύβιε πνπ δηεμήρζε ζε καζεηέο Α Λπθείνπ (Νηνύβιε, 1997), νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην θύιν, αιιά, ζύκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ηα θνξίηζηα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα. ην ίδην απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαηαιήγνπλ θαη νη Szagun θαη Mesenholl (Szagun &

6 Mesenholl, 1993, p. 43). Γεδνκέλνπ όηη θη νη δύν παξαπάλσ έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κε καζεηέο/ηξηεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ελδερνκέλσο νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αλαθνξηθά κε ην θύιν ηνπο λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο, κε ηα θνξίηζηα λα επηδεηθλύνπλ ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η ηάμε θνίηεζεο θαίλεηαη λα παίδεη ξόιν ζηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ όρη όκσο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ, παξαηεξνύκε όηη νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο η ηάμεο ππεξηεξνύλ έλαληη ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Δ ηάμεο. πλεπώο, ε αύμεζε ηεο ειηθίαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Σν ζπκπέξαζκα απηό δε ζπκθσλεί νύηε κε ην ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ηνπ Μαξηλόπνπινπ (Μαξηλόπνπινο, 1999, ζ. 130), ζηελ νπνία νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο δε δηαθνξνπνηνύληαη αλάκεζα ζε καζεηέο/ηξηεο Δ θαη η ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, νύηε θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Ali. Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ, κε δηαθνξεηηθό γλσζηηθό επίπεδν ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, δε δηαθνξνπνηνύληαη. Καηά θαηξνύο έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν θαίλεηαη λα δίλεη ζηείξεο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ρσξίο λα ηνπο θάλεη ελεξγνύο πνιίηεο γύξσ από ζέκαηα πνπ θαηέρνπλ γλσζηηθά. Από όζα παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ, επηγξακκαηηθά, θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ λα αθνξνύλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν καζεηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αξρηθά, πξέπεη, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Όπσο θάλεθε, καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εληξπθήζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη λα εληζρπζεί ε επηκόξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κέζα από επηκνξθώζεηο ζε Κ.Π.Δ. ή ζε άιινπο θνξείο, ώζηε νη επηπιένλ γλώζεηο πνπ απνθηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο. Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εθπνλνύληαη πξέπεη λα αληινύλ ηε ζεκαηηθή ηνπο από ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ώζηε λα θεληξίδνπλ πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σέινο, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη όρη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ελεξγνπνηεζνύλ εζσηεξηθά θίλεηξα κάζεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ζθνπό λα ζπληειεζηεί αιιαγή ησλ θαζεκεξηλώλ ζπλεζεηώλ θαη πξαθηηθώλ ηνπο γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αιεμόπνπινο, Γ. (1998). Χπρνκεηξία: Σρεδηαζκόο ηεζη θαη αλάιπζε εξσηήζεσλ. Σόκνο Α. Αζήλα: Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα. Καιατηδίδεο, Γ. & Οπδνύλεο, Κ. (1999). Η επίδξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο αεηθνξίαο από ηνπο καζεηέο

7 ηξίηεο γπκλαζίνπ ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Καξακέξεο Α. (2000). Αμηνιόγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο γλώζεο, ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ηεο Α/ζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζηα Πξαθηηθά «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 21 νπ αηώλα. Πξννπηηθή θαη δπλαηόηεηεο». Λάξηζα. Μαιαλδξάθεο Γ. (1996). Επηβάξπλζε παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Ιδέεο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ην ίδην ζέκα, αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο: Μηα πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Ρέζπκλν. Μάλαιεο Γ. & Πιαηαληηζηώηε. (1999). Μειέηε γηα αιιαγέο ζε γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ πνπ πινπνίεζαλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Μαξηλόπνπινο Γ. (1999). Πώο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο: Πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα κε ηνπηθό ραξαθηήξα ή παγθόζκηα δηάζηαζε; ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Ναιπαληίδνπ Μ. & Κεραγηά Μ. & Γξάςα Ο. (2008). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ γηα ηνπο πγξόηνπνπο. Μειέηε πεξίπησζεο: Ο Υγξνβηόηνπνο ηεο Καιινλήο ζην Πεξηιήςεηο αλαθνηλώζεσλ 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ναύπιην Νηνύβιε Π. (1997). Καηαγξαθή γλώζεσλ, απόςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ, ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. (Μεηαπηπρηαθή εξγαζία). Θεζζαινλίθε. Παξαζθεπόπνπινο Ν. (1990). Σηαηηζηηθή εθαξκνζκέλε ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηνκ. Β. Αζήλα: Δθδόζεηο ηδίνπ. Ali I. (1991). How do English pupils understand pollution? Environmental Education and Information. vol. 10, No 4, p.p Cohen L. & Manion L. (1997). Μεζνδνινγία Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: Δθδόζεηο Έθθξαζε. Hausbec K.W. & Milbrath L. & Enright S. (1993). Environmental knowledge, awareness and concern among 11 th -Grade students: New York State. Journal of Environmental Education, p.p Janeau C. (1996). Η έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην. Τν εγρεηξίδην ηνπ θαινύ εξεπλεηή. Αζήλα: Δθδόζεηο Σππσζήησ. Szagun G. & Mesenholl E. (1993). Environmental Ethics: An empirical study of west German adolescents. The Journal of Environmental Education, 25(1): p.p Unesco UNEP, International Environmental Education Programme, Environmental Education Series No 17, Zanna M.P. & Rempel J.K. (1988). Attitudes: A new look at an old concept. In Bar- Tal D. & Kruglanski A. (Eds), The social psychology of knowledge. New York: Cambridge University Press.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα