Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099"

Transcript

1 Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών κατασκευών "STeel CONnections". Η νέα έκδοση προσφέρει τις εξής νέες δυνατότητες: Νέες συνδέσεις μεταξύ κοιλοδοκών. Συνδέσεις τύπου Τ ή Υ με τα μέλη στο ίδιο επίπεδο και ΤΤ ή ΥΥ με τα μέλη και τη χορδή σε διαφορετικά επίπεδα Οι τύποι των συνδέσεων που περιλαμβάνονται είναι: CHS μέλος σε CHS χορδή Ι/Η μέλος σε CHS χορδή RHS μέλος σε CHS χορδή CHS μέλος σε RHS χορδή RHS μέλος σε RHS χορδή Ι/Η μέλος σε RHS χορδή CHS μέλος σε I/H χορδή RHS μέλος σε Ι/Η χορδή Οι ελεγχοι που πραγματοποιούνται βασίζονται το κεφάλαιο 7 του ΕΝ και είναι οι εξής: Αντοχή του πέλματος της χορδής. Αντοχή του κορμού της χορδής. Αντοχή της χορδής σε διάτμηση. Αντοχή σε διάτρηση Αντοχή των διαγωνίων. Αντοχή μέλους σε τοπικό λυγισμό.

2 Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κόμβων καθορίζονται οι συνδέσεις οι οποίες μπορούν να επιλυθούν αναλυτικά. Αυτές οι περιοχές ισχύος εξασφαλίζουν ότι οι τρόποι αστοχίας του κόμβου είναι αυτοί που περιγράφονται στις σχέσεις του κανονισμού. Για κόμβους εντός των περιοχών ισχύος κάποιες μορφές αστοχίας μπορούν να αγνοηθούν υπό όρους αλλά για κόμβους εκτός των περιοχών μπορεί να επέλθουν μορφές αστοχίας που δεν περιγράφονται στον κανονισμό και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους γεωμετρικούς ελέγχους και προειδοποιεί το χρήστη στην περίπτωση που ο κόμβος είναι εκτός ορίων. Eπίσης δίνεται η δυνατότητα προσθήκης κατάλληλων ενισχυτικών ελασμάτων στα πέλματα ή στον κορμό της χορδής με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής της σύνδεσης. Tα μέλη μπορούν να καταπονούνται από αξονική δύναμη, θλιπτική ή εφελκυστική και από ροπές εντός και εκτός επιπέδου ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εντατικών μεγεθών σύμφωνα με τον ΕΝ Προστέθηκαν δύο νέες συνδέςσεις τέμνουσας, δοκού σε δοκό και δοκού σε υποστύλωμα αλλά με περιστραμένη την διατομή των κυρίων μελών κατά 90 μοίρες. Ο υπολογισμός είναι πλήρης κατα τα πρότυπα των υπαρχουσών συνδέσεων τέμνουσας. Η σύνδεση πραγματοποιείται με πλευρική λεπίδα κορμού ή με γωνιακά ελάσματα και διαστασιολογείται για τη γενική τριδιάστατη εντατική κατάσταση η οποία περιλαμβανει τέμνουσα στον ισχυρό και ασθενή άξονα καθώς και (εφελκυστική ή θλιπτική) αξονική δύναμη. Οι αναλύσεις και οι μεταφορές των εντατικών μεγεθών εκτελούνται στον χώρο και κάθε συστατικό της σύνδεσης ελέγχεται σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των Ευρωκωδίκων 3 (μέρη 1 και 8) για την γενικευμένη ένταση που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις εμφανιζόμενες εκκεντρότητες φόρτισης. Συγκεκριμένα, οι εκτελούμενοι έλεγχοι περιλαμβάνουν: ψαλιδισμό του κοχλία για τη δυσμενέστερη συνισταμένη διατμητική δύναμη, αλληλεπίδραση διάτμησης - εφελκυσμού των κοχλιών, διατμητική απόσχιση λόγω τέμνουσας και αξονικής δύναμης του κορμού της δοκού και της πλευρικής λεπίδας, σύνθλιψη άντυγας λόγω αξονικής και τέμνουσας δύναμης του κορμού της δοκού και της πλευρικής λεπίδας, έλεγχο της δοκού και της πλευρικής λεπίδας σε διάτμηση και κάμψη

3 κατά τον ισχυρό και ασθενή άξονα, αξονική δύναμη καθώς και αλληλεπίδραση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση της διατομής λόγω των κοχλιών αλλά και τυχόν απότμησης της δοκού, έλεγχο του κορμού της κύριας δοκού ή του στύλου σε κάμψη λόγω αξονικής της δοκού καθώς και έλεγχο της συγκόλλησης της πλευρικής λεπίδας με τον κορμό της κύριας δοκού/στύλου με την μέθοδο των συνιστωσών. Προστέθηκαν πολλές νέες δυνατότητες στις υπάρχουσες συνδέσεις με μετωπικές πλάκες. Δημιουργήθηκε νέα φόρμα βελτιστοποίησης ώστε να αξιοποιούνται όλα τα εντατικά μεγέθη της δοκού. Το πρόγραμμα εισάγει αυτόματα τις φορτίσεις για το κάθε μέγιστο εντατικό μέγεθος και η βελτιστοποίηση γίνεται πλέον για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον η φόρμα εμπλουτίστηκε με όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στην σύνδεση στην προηγούμενη έκδοση, όπως ο υπολογισμός του haunch stiffener και των τεσσάρων στηλών κοχλιών. Νέα πιο λεπτομερής φόρμα υπολογισμού συγκολλήσεων που περιλαμβάνει και δυνατότητα εσωρραφών στα πέλματα των δοκών. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις τάσεις ( από την τριδιάστατη εντατική κατάσταση) σε όλα τα κρίσιμα σημεία της συγκόλλησης και εφαρμόζει το κριτήριο Von Mises. Επιπλέον υπολογίζει την αντοχή της συγκόλλησης για ροπή ίση με τη ροπή αντοχής της σύνδεσης και την αντοχή της συγκόλλησης τοπικά στην περιοχή των βραχέων Τ ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση τάσεων στην περιοχή.

4 Παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα δυσμενέστερα αποτελέσματα για καλύτερη εποπτεία της συμπεριφοράς της συγκόλλησης. Στην φόρμα των αποτελεσμάτων προστέθηκε η δυνατότητα της γραφικής αναπαράστασης των δυνάμεων σε κάθε σειρά κοχλιών στις συνδέσεις με μετωπική πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο φαίνονται ταυτόχρονα, για όλες τις σειρές κοχλιών: η αξονική αντοχή της σειράς (και συνεπώς η κατανομή των δυνάμεων στην σύνδεση), ο τρόπος αστοχίας και ο τύπος του κρίσιμου συστατικού στοιχείου. Μέσω της γεωμετρικής αναπαράστασης ο μελετητής καταλαβαίνει αμέσως αν έχει ενεργοποιηθεί η ελαστική κατανομή των δυνάμεων, λόγω του τρίτου τρόπου αστοχίας, σε κάθε σειρά.

5 Στις συνδέσεις με μετωπική πλάκα έχουν προστεθεί περισσότερες επιλογές για τον χρήστη που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού της αντοχής σε ολίσθηση και της καμπτικής αντοχής στον ασθενή άξονα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να θεωρήσει ότι για η εφελκυστική δύναμη στην μια πλευρά της σύνδεσης αντισταθμίζεται από ίση θλίψη στην άλλη, επομένως η τριβή στη θλιβόμενη πλευρά εξασφαλίζει την αντοχή σε ολίσθηση χωρίς να γίνει απομείωση, όπως αναφέρεται στην 3.9.2(2) του ΕΝ έναντι της συντηρητικής απομείωσης της αντοχής σε ολίσθηση (ΕΝ (1)). Αυτή η λογική ακολουθείται ευρέως στη βιβλιογραφία και οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερες αντοχές. Για τον υπολογισμό της αντοχής σε ροπή περί του ασθενούς άξονα το πρόγραμμα χρησιμοποιούσε τον συντηρητικό μοχλοβραχίονα 0.5W Bf. Τώρα δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του ακριβούς μοχλοβραχίονα μέσω της ισορροπίας των δυνάμεων στη θλιβόμενη και την εφελκυόμενη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται αρκετά μεγαλύτερες ροπές αντοχής σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις σε γραφικά, στο πρόγραμμα διαχείρισης διατομών και προστέθηκαν οι Γαλλικοί κανονισμοί. Με εκτίμηση, Ομάδα υποστήριξης SOFiSTiK Hellas Α.Ε.

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές κατασκευές 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος

ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιµέλεια έκδοσης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος ISBN 960-431-892-6 Εκδόσεις ΖΗΤΗ 18o χλµ. Θεσσαλονίκης-Περαίας Τ.Θ. 4171 T.K. 570 19 Περαία Θεσσαλονίκη Τηλ.: +30 23920 72222 Τ.Ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα