ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημάρχου Δράμας Κυριάκου Χαρακίδη, και μετά από πρόσκλησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κυριάκος Χαρακίδης Κανένας 2) Μιχαήλ Μλεκάνης 3) Παύλος Ζαχαριάδης 4) Κυριάκος Γρηγορίου 5) Ιωάννης Ετόγλου Με την παρουσία και του πρακτικογράφου της επιτροπής, Παναγιώτη Ηλιάδη, υπαλλήλου του Δήμου που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 10/αριθμ. πρωτ. 64/ απόφαση Δημάρχου, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής την υπ αριθμ. 21/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με την οποία υπάρχει συμφωνία με τα όρια που τέθηκαν με την αριθμ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «κατανομής των πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητας για κάλυψη δαπανών έργων 2011». Επίσης παρουσιάζει στην επιτροπή την από 15/3/2011 πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας καθώς και τις προτάσεις ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ και χρηματοδότησης από πιθανές εκπτώσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση: - Των αποφάσεων - προτάσεων των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων - Της υπ αριθμ. 21 /2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής - Των προτάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.λ.π. Είδε τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 72 και 76 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δράμας έτους 2011, όπως παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ-ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΚΙΓΚ ΜΑΣΟΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΤΡ.ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΑΓΙΟ) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , 00 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,26 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ,26 ΣΥΝΟΛΟ: ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ = ,26 πληρωμή αποζημιώσεων, από απαλλοτριώσεις ρυμοτομούμενων κτισμάτων ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011, , , ,26 1. Μελέτη ενίσχυσης σκελετού σκυροδέματος στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου 2. Στατική μελέτη 2 ου ορόφου στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Κατασκευή 2 ου ορόφου στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Εσωτερική και αγροτική οδοποιία

3 5. Ηλεκτροφωτισμός Έργα στο παλιό γήπεδο Έργα εξυπηρέτησης στον «Προφήτη Ηλία» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ,00 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ,00 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ,00 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ,00 6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Ο.Π ,00 7. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ,00 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΚΑΙ ,00 ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 2. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ 3.000,00 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ,00 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.600,00 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ,00 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ -ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ,00 ΧΑΡΩΝ 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κ.ΑΓΡΟΥ 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ ,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΡΖΗ ΕΩΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗ 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.716,21 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΡΚΩΝ 8.000,00 4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 8.000,00 ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ,21 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (ΕΣΟΧΕΣ ΚΑΔΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΚΡΑΣΠΕΔΑ,ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ) 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,39 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ,00 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.500,00

4 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ,00 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 6.000,00 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΕ ΣΑΖΑΝΕΤ 1.000,00 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 3.000,00 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 5.000,00 4. ΓΗΠΕΔΟ 5X ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ) ,00 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ,00 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 7.000,00 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ,ΚΡΑΣΠΕΔΑ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) ,00 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. OΔΟΠΟΙΙΑ ,00 2. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ,00 3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.324,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (6) ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 7.846,63 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ,00

5 ΣΥΝΟΛΟ ,63 ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ (ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ,30 ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ Α. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ,00 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8.000,00 4. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗ 8.000,00 Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΔΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ,00 2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ 8.000,00 Γ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΗΓΗΣ ,00 Δ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΚΑΡΠΟΣ 1. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΚΑΛΩΤΗΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 8.938,51 ΣΥΝΟΛΟ ,51 ΣΑΤΑ (20%) Συντήρηση εθνικού δικτύου Συντήρηση κήπων πάρκων Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και στατικής επάρκειας κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Ταξιαρχών Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και στατικής επάρκειας κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Λιβαδερού Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Σιδηρονέρου Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Σιδηρονέρου Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού κτιρίου 10ου Δημ. Σχολείου Δράμας Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου 10ου Δημ. Σχολείου Δράμας Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και στατικής επάρκειας κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Δενδρακίων Μελέτη αποτύπωσης φέροντος οργανισμού κτιρίου παιδικού σταθμού Καλλιφύτου Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου παιδικού σταθμού Καλλιφύτου 4.200

6 Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης αποκατάστασης κτιρίου πρώην δημ. Σχολείου Ταξιαρχών για μετατροπή του σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης αποκατάστασης κτιρίου πρώην δημ. Σχολείου Λιβαδερού για μετατροπή του σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης αποκατάστασης κτιρίου πρώην δημ. Σχολείου Σιδηρονέρου για μετατροπή του σε κέντρο ενημέρωσης πληροφόρησης επισκεπτών Μελέτη ενεργειακής αποκατάστασης κτιρίου παλιού Δημαρχείου Δράμας Μελέτη βελτίωσης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου παλιού Δημαρχείου Δράμας Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης αποκατάστασης όψεων κτιρίου παλιού Δημαρχείου Δράμας Προκαταρκτικές εργασίες δημιουργίας νέων κοιμητηρίων Μελέτη ΓΠΣ ενιαίου Καλλικρατικού δήμου Μελέτη Αποτύπωσης φέροντος οργανισμού κτιρίου Δημοτ. Σχολείου Χωριστής Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Δημοτ. Σχολείου Χωριστής Ανάθεση τοπογραφικών μελετών οδοποιίας Τ.Κ. Σιδηρονέρου Μελέτη βελτίωσης συντήρησης 12 ου Δημοτ. Σχολείου Δράμας Μελέτη βελτίωσης συντήρησης Δημοτ. Σχολείου Χωριστής Κατασκευή οδών μεταξύ των ΟΤ (πρόταση ΕΣΠΑ) Μελέτη δημιουργίας χώρου μικρών καλλιεργειών Μελέτη παιδικού σταθμού Ι Μελέτη παιδικού σταθμού ΙΙ Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού (παλαιού) γηπέδου τένις Ενεργειακή μελέτη κτιρίου 1 ου Γυμνασίου 1 ου Λυκείου Μελέτη ανέγερσης δημοτικών ιατρείων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Επέκταση οδού Γερολύμπου-σύνδεση με γέφυρα πάνω από το χείμαρρο Καλλιφύτου Περιμετρική σύνδεση Αρκαδικού-Ε.Ο. Δράμας Νευροκοπίου Βελτίωση-ασφαλτόστρωση Μαυροβάτου-Μικροχωρίου Νέα οδική σύνδεση Μικροχωρίου-Χωριστής Νέα οδική σύνδεση Ξηροποτάμου-Μοναστηρακίου Νέα οδική σύνδεση Καλλίφυτος-Χωριστή (κτηνοτροφική ζώνη) Βελτίωση οδού και οδοστρώματος Μοναστηρακίου-Δράμας Σύνδεση με κεντρικό οδικό άξονα των χώρων ΣΜΑ-ΚΔΑΥ-ΧΑΔΑ-και του χώρου προσωρινής αποθήκευσης Δημιουργία και ανάπτυξη Δημοτικού Ιατρείου για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προμήθεια εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας Ανακαίνιση του παλιού Δημαρχείου και μετατροπή του σε Κοινωνικό-Πολιτιστικό Κέντρο όπου θα λειτουργούν δομές υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και Δια Βίου Μάθησης Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού βόρεια της πόλης Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού νότια της πόλης Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση οδού Λειβαδερό-Δενδράκια Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση οδού Σκαλωτή-Εργοτάξιο Δασαρχείου (πέτρινα) Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση οδού Σιδηρόνερο-Καλλίκαρπο Ανακατασκευή παλιού Δημοτικού Σχολείου Σιδηρονέρου και μετατροπή του, σε κέντρο ενημέρωσης πληροφόρησης επισκεπτών Ανακατασκευή παλιού Δημοτικού Σχολείου Λειβαδερού και μετατροπή του, σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ανακατασκευή παλιού Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών και μετατροπή του, σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤ ΕΙΝΟ ΜΕΝ Α ΓΙΑ ΧΡΗ ΜΑΤ ΟΔΟΤ ΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΘΑ ΝΕΣ ΕΚΠΤ ΩΣΕΙ Σ Κατασκευή χώρων μικρών καλλιεργειών (Κηπούπολη) Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ) Παραπέμπει στην επιτροπή διαβούλευσης το σχέδιο (προτάσεις) του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2011 για την κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωμοδότηση.

7 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 2/2011 ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 25.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Δ: ΒΕΖΔΩ1Ρ-ΟΟ3 1 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Π Ο Σ Π Σ Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ριθ.πρακτικού: 18/12-6-2013 ριθ.πόφασης:341/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2011 Συγχωνεύσεις Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Λαγκαδά Παρέμειναν ως είχαν: -Γυμνάσιο και Λύκειο Καλινδοίων -Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Κρυονερίου -Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα