ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν ε ς υγροτοπ ι- κ ές π ερ ιο χ ές π ρ α γ μ α το ποιείται με τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΕΤΑΑ και του ΕΚΒΥ (σελ. 1). Π ρόγρα μμα κ α τά ρ τισης σ τελεχ ώ ν νομαρχια κώ ν και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν υπηρεσιών για την αειφορκή δια χείρ ισ η το υ νερ ο ύ τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ε ρ κ ίν η ς, π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ τις Σέρρες (σελ. 2). Ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι το π ρόγρα μ μα "Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώνεια". Αρχίζει νέο π ρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη (σελ. 3). Heleco '95, πραγματοπ ο ιή θ η κ ε η Β' Δ ιε θ ν ή ς Έ κθεση και το Σ υ νέδ ρ ιο για το περιβάλλον (σελ. 4). Ν έες εκδόσεις για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή Ε κπ α ί δευση, τη ν προστασία ειδών και οικοσ υσ τημάτω ν τη ς χώρας μας καθώς και για τη ν οδική μ ετα φ ο ρ ά επ ικινδύνω ν εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν (σελ. 5). Π ραγματοπ οιήθηκε η 6η Π ανελλαδική Σ υνάντηση τω ν Π ερ ιβ α λλο ντικώ ν Οργανώσεων, στο Αγρίνιο και το Μ εσολόγγι (σελ. 6). Ε κ δ η λ ώ σ εις, σ υ ν έ δρια, συναντήσεις (σελ. 7). Ε π ιλεγ μ έν α θ έμ α τα δ ια χ είρ ισ η ς π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς είναι ο τίτλος της ν έ ας έκδοσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (σελ. 8). Κέντρο Πληροφόρησης του Δάσους Στροφυλιάς στην Κοινότητα Μετοχίου-Λάππα, φωτ. Λάμπρος Λογοθέτης Το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω το υ 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Σ τή ρ ιξη ς και μέσω το υ Π ρογράμμα το ς ΕΝ V IREG, έ χ ε ι δημιουργήσ ει τη ν αναγκαία υποδομή (Κ έντρ α Π ληροφ όρησ ης, φ υλάκια και π αρατηρητήρια) και έ χ ε ι προβεί σ την π ρομήθεια εξοπ λισ μού (οχήμα τα, π λω τά μέσα, εξο π λ ι σμός τω ν Κ έντρω ν Π ληροφ όρησ ης) με σκοπό τη ν προώθηση τη ς προστασίας τη ς φύσης, τη ν ενημέρω σ η και ευαισθητοποίηση το υ κοινού σ τις ο ικ ο λο γικ ές α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες στις α κόλο υ θ ες π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές: Δ έλ τα Έβρου, Λίμνη Β ισ τονίδα-λ ιμνοθάλασσα Π όρτο Λ ά γος, Λίμνη Κερκίνη, Λ ίμ νες Κορώ νεια και Βόλβη, Δ έλ τα Α λιά κμονα -Λ ο υδία -Α ξιού και Α λυκή Κίτρους, Λ ιμ νοθ ά λα σ σ ες Μ εσ ο λογγίο υ -Α ιτω λικο ύ, Λ ιμνοθάλασ σα Κ οτυχίου και Δ ά σος Σ τροφυλιά ς. Οι π ερ ιο χές α υ τέ ς εντά σ σ οντα ιι σ τον κα τά λογο Υ γροτόπ ω ν Δ ιεθνούς Σημασίας σ ύμφω να με τη Σύμβαση Ραμσάρ, ενώ έχ ο υ ν χαρακτηρισ θεί και ως Ε ιδικές Π ερ ιο χές Προστασίας με βάση τη ν Ο δηγία 79/4 0 9 /Ε Ο Κ για τη δ ια τήρησ η τω ν α γρ ίω ν π τη νώ ν και τη ν Ο δηγία 92/43/ΕΟ Κ για τη διατήρηση τω ν οικοτόπ ω ν, ειδώ ν άγριας πανίδας και χλω ρίδας. Μ ε βάση ειδικό σύμφ ω νο συνεργασ ίας, το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ σ υ νερ γά ζετα ι με τη ν Ελληνική Εταιρία Α νά π τυ ξη ς και Α υ τοδιοίκησ ης (ΕΕΤΑΑ) και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων (ΕΚΒΥ) για τη ν υλοποίηση το υ π ρογράμμα τος "Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν π εριοχώ ν". Το π ρόγραμμα α υτό ενισ χύετα ι από το Υπ ουργείο Π ερ ιβ ά λλο ν το ς Χ ω ρ οτα ξία ς και Δημοσίω ν Έ ργων, μέσω το υ Π ρογράμματο ς ΕΤΕΡΠΣ. Σκοποί το υ π ρογράμματος " Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υποδομής π ρ οσ τα τευόμενω ν π εριοχώ ν" είναι: Η διερ εύ νησ η και διαμόρφω σ η π ρότασ ης για τη δημιουργία ε ν δ εδ ειγ μ έν ο υ σ χήμα το ς φ ο ρ έω ν τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης για τη ν αξιοποίηση και λ ειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής στις π ερ ιο χές τω ν σ υ γκεκρ ιμένω ν υγροτόπω ν. Η κατάρτισ η σ χεδίω ν Π ρογραμμα τικής Σύμβασης μ ετα ξύ το υ σ χήμα τος φ ορέω ν τη ς Τ ο πικής Α υτοδιοίκησ ης και το υ ΥΠΕΧ Ω ΔΕ, καθώ ς και η αναγκαία προετοιμασ ία και ενημέρω σ η τω ν φ ο ρ έω ν αυτώ ν, ώ σ τε να διαμορφω θούν οι σ υνθήκες αξιοπ οίησ ης και λειτο υ ρ γία ς τη ς υποδομής. Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 f Πρόγραμμα κατάρτισης για το ν υγρότοπ ο της Κερκίνης Μ ε επ ιτυχία διεξήχθη από τις 2 5 έω ς τις 2 9 Σεπ τεμβρίου σ τη ν πόλη τω ν Σερρώ ν το σεμινάριο για τη ν αειφ ορική διαχείριση του νερού τη ς Λ ίμνη ς Κερκίνης, σ τα πλαίσια του π ρογράμματος M edw et, σ το οποίο σ υ μ μ ετέχ ει το Ε Κ Β Υ μέσω του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Λίμνη Κερκίνη, φωτ. Θεόδωρος Ναζηρίδης Το σ εμινάριο π αρακολούθησ αν 25 σ τελ έχ η τω ν δ η μ ο σίων υπηρεσιώ ν το υ Νομού Σερρώ ν που σ χ ετίζο ντα ι με τη δ ια χ είρ ισ η το υ ν ερ ο ύ τ η ς λ ίμ ν η ς. Οι ε ισ η γ η τ έ ς (από το Υ Π ΕΧΩΔΕ, το Υπ. Γεω ργίας, το ΑΠΘ, το ΕΚΒΥ, και από διάφ ο ρ ες υπ ηρεσ ίες το υ Νομού Σερρώ ν) α νέπ τυ ξα ν τις απόψ εις το υ ς για τα υ φ ισ τά μ ενα σ χετικά π ροβλήματα α λλά και για τα μ έτρ α διαχείρισ ης που θα βοηθούσαν στη συνύπαρξη τω ν επ ιμέρ ους αξιώ ν το υ υγροτόπ ου. Η συζήτηση ή τα ν ζω η ρή και ενδια φ έρ ουσ α σε όλη τη διάρκεια το υ σεμιναρίου, κάτι που το ΕΚΒΥ ελπ ίζει πως θα σ υμβάλει σ την ενίσχυση τη ς σ υνεργασ ίας τω ν αρμόδιω ν υπηρεσιών. Ήδη έ χ ε ι ολοκληρω θεί η άμεση α ξιολόγη σ η το υ σ εμινα ρίου με βάση τα ειδικά έντυπ α τα οποία οι σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες κλήθηκαν να συμπληρώ σουν τη ν τελ ευ τα ία ημέρα. Σύμφω να μ ε α υ τή ν, σ χ εδ ό ν ό λ ο ι οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς θ εω ρ ο ύ ν ό τι οι δ ιά φ ο ρ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες (θεωρία, εργασ ία σε ομάδες, επίσκεψ η σ το π εδίο, συζήτησ η) ή τα ν ισ ορροπ ημένες κα τά τη διάρκεια το υ σεμιναρίου ενώ όλοι έκρινα ν ό τι το εκπ α ιδευτικό υλικό που έλα β α ν ή τα ν κα λή ς έω ς πολύ κα λή ς π οιότητα ς. Η τεχ ν ικ ή γνώ ση τω ν εκπ α ιδευτώ ν και η ικα νότητά το υ ς να π ρ ο κα λο ύ ν σ υ ζη τή σ εις, ικα νοπ οίησ ε το υ ς σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τες. Σ χ εδ ό ν ό λοι δήλω σαν ότι το υ ς βοήθησ ε η εργασ ία σε δ ιεπ ισ τη μ ο νικές ομάδες, κάποιοι όμω ς α μ φ έβ α λλα ν για το κα τά πόσο θα μπορούσαν να χρησ ιμοποιήσουν αυτή τη μ έ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ θοδο σ την εργασ ία το υ ς. Σ χ εδ ό ν ό λοι έκρινα ν ό τι ο σκοπός και το π ερ ιεχ ό μ ενο το υ σ εμιναρίου σ υ νδ έο ντα ν με τις επ α γ γ ελ μ α τικ ές το υ ς α νά γκες και τη ν κα θημερινή το υ ς εργασία, ενώ η π λειοψ ηφ ία έκ ρ ινε ό τι το σεμινάριο το υ ς π ρ ο σ έφ ερ ε επ ιπ λέον εφ ό δ ια για τη ν άσκηση τη ς εργα σ ία ς το υ ς. Η οργάνω ση ικανοποίησε σ χεδ ό ν όλους το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες. Γ εν ικ ά, τα σ το ιχ ε ία π ου ικ α νο π ο ίη σ α ν π ερ ισ σ ό τερ ο ήτα ν: η καλή α νά π τυξη τω ν θ εμ ά τω ν από το υ ς εκπ α ιδ ευ τές, το ενδια φ έρ ο ν τω ν διοργανω τώ ν, η φ ιλική ατμόσ φ α ιρα που είχ ε α π οτέλεσ μα τη ν ευχάρισ τη παραμονή τω ν σ υ μ μ ετεχ ό - ν τω ν, η π ο λ ύ π λ ευ ρ η ε ξ έ τ α σ η τω ν θ ε μ ά τ ω ν, η έ λ λ ε ιψ η δυσπιστίας μ ετα ξύ τω ν επ ισ τημόνω ν που π ρεσ βεύουν διάφ ο ρ ες επ ισ τημονικές απόψ εις, κ.ά. Οι β ελτιώ σ εις και α λ λ α γ ές που οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς πρότειν α ν ήτα ν: π ερισ σ ότερος χρ ό νος για τη ν εξο ικείω σ η τω ν σ υ μ μ ετεχ ό ν τω ν με τις δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ οσ εγγίσ εις το υ σ εμινα ρίου, π ρ ο κ α τα β ο λικ ή π α ρα λα βή ό λ ω ν τω ν εισ η γ ή σ εω ν γραπ τώ ς, εμβάθυνση στα τεχ ν ικ ά π ροβλήμα τα και σ τις προτά σ εις για τη ν επίλυσή το υ ς, σ ύνθεση α π όψ εω ν από το υ ς εισ η γ η τές κ.λπ. Μ ε τη ν ευ γ εν ική χορηγία το υ Υ π ουργείου Μ ακεδονία ς Θ ράκης, τα π ρακτικά το υ σεμιναρίου θα εκδοθούν έω ς το τ έ λ ο ς το υ έτο υ ς και θα δια νεμηθούν σε σ χ ετικ ές με το α ν τικ είμ εν ο υπηρεσίες. Συνέχεια από τη σελ. 1 Το π ρόγραμμα άρχισ ε το ν Ιούνιο το υ 1995 και έω ς σήμερα έχ ο υ ν π ραγματοπ οιηθεί τα εξή ς : Π ρόσληψη τοπ ικώ ν σ υνερ γα τώ ν σ τις οκτώ π εριο χές. Διοργάνω ση ειδικώ ν σ υναντήσ εω ν σε καθεμία από τις π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές για τη ν α ναλυτική παρουσίαση το υ π ρογράμματος σ τους εμ π λεκ ό μ ενο υ ς φ ορείς. Δ ια μ ό ρ φ ω σ η π ρ ό τα σ η ς για το ε ν δ ε δ ε ιγ μ έ ν ο σ χήμα τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, το οποίο θα α να λά βει σε πρώτη φάση, μέσω Π ρογρα μμα τικής Σύμβασης, τη λειτο υ ρ γία τω ν υποδομώ ν σ τις π ρ ο σ τα τευ ό μ ενες π εριο χές. Π ρ ό τα σ η γ ια το π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο τ η ς Π ρ ο γ ρ α μ μ α τικ ή ς Σύμβασ ης ανά π εριο χή, η οποία θα α π ο τελ έ σ ει τη βάση τω ν σ υ ν ο μ ιλ ιώ ν και τ η ς α ν τα λ λ α γ ή ς α π ό ψ εω ν μ ε το υ ς εμ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ορείς. Η γνω στοποίηση τω ν τελ ικ ώ ν π ροτάσεω ν για τις Π ρογ ρ α μ μ α τικ ές Σ υμβάσεις και για τη ν υπ ογραφ ή το υ ς, σε σ τελ έχ η τω ν αρμοδίω ν υπηρεσιώ ν καθώ ς και σε εκπροσώ πους τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, θα π ραγματοπ οιηθεί σε σ χετική ημερίδ α σ την Αθήνα. 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 MedWet ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Ε ΥΑ ΙΣ Θ Η ΤΟ Π Ο ΙΗ Σ Η Κ Ο ΙΝ Ο Υ Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τις Βόλβη & Κορώνεια. Αρχίζει νέο πρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη. Το π ρ ό γρ α μ μ α M e d w e t σ τη γ ιο ρ τή τω ν π ο υ λιώ ν" σ τη Λ ίμ ν η Κ ο ρώ νεια Μ ετά από δ ε κ α έ ξι μ ή ν ες έ ν το ν η ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς, το π ρόγραμμα Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Β όλβη-κορώ - ν ε ια β α ίνει π ρος τη ν ο λοκλήρω σ ή το υ. Ξ εκ ίνη σ ε με τη ν εν α ρ κ τή ρ ια σ υνάντησ η ( ) και ακολούθησ αν η παρουσίαση το υ σ χεδίου Κ.Υ.Α. ( ), η επ ισ τημονική ημερίδα Βόλβη - Κορώ νεια: Βιολογική Ε ρευνα κα ι Ε ν η μ έ ρ ω σ η σ τα π λα ίσ ια τ η ς A G R O T IC A 95 ( ), τ ε χ ν ικ έ ς σ υσ κέψ εις για τα θ έμ α τα το υ νερού, τω ν α γροχημικώ ν ουσιών και τη ς α λιεία ς (Α νοιξη 95) και η ενδιά μεσ η συνάντησ η ( ) που έγ ιν ε στη Ν έα Μ άδυτο. Εκδόθηκαν τέσ σ ερ α φ υλλά δια (ένα γ ενικό και τρία ειδικά με τίτλ ο υ ς: Τα ψάρια και η α λιεία, Ν ερό: Π ολύ τιμο και α π ειλο ύ μ ενο, Ό ικ ο το υ ρ ισ τικ ό ς Ο δ ηγός τω ν δύο λιμ νώ ν ) και δύο α φ ίσ ες (μία γενική και μία για το Δ άσ ος τη ς Α π ολλω νίας) ενώ έτο ιμ η είναι και η Βαλίτσα τη ς Β όλβης και τη ς Κ ο ρώ νεια ς, ένα ο λοκληρω μ ένο εκπ α ιδευτικό π ακέτο Π ερ ιβ α λλο ντική ς Εκπαίδευσης, που θα δια τίθετα ι προς χρήση τω ν εκπαιδ ευ τικώ ν τη ς π ερ ιο χής από το ν έο έτο ς. Επίσης, μ ετά από μ ελ έτη και επ εξερ γ α σ ία σ το ιχ είω ν που π ερ ιγρ ά φ ο υ ν τη ν υ φ ισ τά μ ενη κα τάσ τασ η τω ν λιμνώ ν, διαμορφώ θηκαν π ροτάσεις για τα θ έμ α τα το υ αρδευτικού ν ερ ο ύ, τω ν α γρ ο χ η μ ικ ώ ν ουσιώ ν, τη ς α λ ιεία ς και το υ ο ικοτουρισ μού. Α υ τέ ς οι κύ ριες δράσ εις σ υ νοδεύτηκα ν από π λειάδα άλλω ν συμπληρω ματικώ ν δράσεω ν, επ αφώ ν και δημοσ ιεύσ εω ν, δημιουργώ ντα ς α να νεω μ έν ο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια τ η ν π ερ ιο χ ή και έν α δ ίκ τυ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τω ν εμ π λεκόμενω ν φ ορέω ν, ιδιαίτερα για τα θέμ α τα π ερ ιβάλλοντος. Το πρόγραμμα κλείν ει τις ερ γα σ ίες το υ τη Δ ευ τέρ α με τη ν τελ ικ ή σ υνάντησ η, που θα διοργανω θεί σε σ υνεργασία με το Επαρχείο Λ α γκα δά και θα δ ιεξα χ θ εί σ την ομώ νυμη πόλη. Θα παρουσιασθούν τα α π ο τελέσ μ α τα το υ π ρογράμματος και π αράλληλα θα ανακοινω θεί το τ ε λικό κ είμ ενο τη ς Κοινής Υ π ουργικής Απόφασ ης για τη ν οριοθέτησ η και προστασία τω ν δύο λιμνώ ν, που έ χ ε ι επ εξερ γ α σ θ εί το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ. Παρά λληλα, ετο ιμ ά ζετα ι και η τελ ικ ή αναφορά το υ π ρογράμματος, η οποία θα π εριλα μβάνει ό λ ε ς τις μ εθόδο υς που ακολουθήθηκαν, τις επ ιμέρ ους δράσεις και τα α π ο τελέσ μ α τά το υ ς και θα είναι διαθέσιμη για ό λους το υ ς ε μ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ο ρ είς και όσ ους εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να ενημερ ω θ ο ύ ν για τη ν εφ α ρ μ ο γή τη ς π ρω τοποριακής α υ τή ς δρασ τηριότητα ς. To M edw et όμω ς, θα σ υνεχίσ ει τη ν εκ σ τρ α τεία ευα ισ θητοπ οίησ ης και εν η μ έρ ω σ η ς σ τη ν Ε λλά δ α, π ερ ν ώ ν τα ς σ ε έν α ν ά λ λ ο υ γ ρ ό το π ο, α υ τό ν τη ς Λ ίμ νης Κερκίνης, και εφ α ρ μ ό ζο ντα ς εκ εί τη ν πείρα που ήδη έχ ε ι απ οκτηθεί από τη Βόλβη - Κορώ νεια, σε συνδυασμό και με όλα τα ά λλα υπ οπ ρογράμματα το υ M edw et: κα τάρτισ η, διαχείριση, χ α ρ το γ ρ ά φηση και διάδοσ η τω ν α π ο τελεσ μ ά τω ν τη ς επ ισ τη μ ο νική ς έρ ευ ν α ς. Η ενα ρ κτήρια σ υνάντησ η ήδη δ ιεξή χθη με επ ιτυχία, σ τις Σ έρ ρ ες, τη ν Παρασ κευή και π ρογραμματίζοντα ι ν έ ε ς σ υναντήσ εις, επ α φ ές και ε κ δόσ εις κα τά τη διάρκεια το υ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Ο Σ ύ λλογος Ναυπακτίων Φίλων του Π ερ ιβ ά λλο ντο ς Η Επιβίωση απευθύνει έκκληση για τη σωτηρία τω ν φυσικών εκτάσεω ν του Δ έλτα του Μόρνου. Ο υγρότοπος απειλείται από καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, εμπρησμούς, επιχωματώσεις και απόθεση σκουπιδιών. Τα πορίσματα της Ειδικής Χω ροταξικής Μ ελ έτη ς που συντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ENVIREG, αγνοήθηκαν. Η παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφο 65666/2.6.95) προς τις Νομαρχίες Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας δεν καρποφόρησε ακόμη. Κατά την Επιβίωση, μερικοί κάτοικοι τη ς περιοχής αντιτίθενται στη λήψη μέτρω ν προστασίας. φωτ. Γιώργος Μπλιώνης Η Γιορτή τω ν π ουλιώ ν, είναι το μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο π α γ κ ό σ μ ιο γ ε γ ο ν ό ς γ ια τα π ο υ λ ιά. Σ υ ν τ ο ν ίζ ε τ α ι από τη Δ ιε θ ν ή Ο μ ο σ π ο ν δ ία Ο ργανώ σ εω ν Birdlife International και φ έ το ς ή τα ν η δ εύ τερ η φ ορά τη ς διοργάνω σ ής τη ς, μ ε τ ά τ η ν ε π ιτ υ χ η μ έ ν η δ ιε ξ α γ ω γ ή τ η ς το Σ την Ελλάδα, το ν συντονισ μό είχ ε και τ ις δ ύ ο φ ο ρ έ ς η Ε λ λ η ν ικ ή Ο ρ ν ιθ ο λ ο γ ικ ή Ε ταιρεία και οι επ ιμέρ ους εκδ η λώ σ εις σε διάφ ο ρ ες υ γροτο π ικές π ερ ιο χές τη ς χώ ρας μας, γίν ο ν τα ι με τη ν άμεσ η σ υνεργασ ία τοπ ικώ ν φ ο ρ έω ν και π εριβαλλοντικώ ν οργανώ σ εω ν. Φ έτο ς διοργανώ θηκαν εκδηλώ σ εις παρατή ρ η σ η ς π ουλιώ ν σε 17 σ υνολικά Σ η μ α ντικές για τα Π ουλιά Π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, από τη ν Κ ρ ήτη μ έχ ρ ι το ν Εβρο. Μ ε τα ξύ α υ τώ ν επ ιλέχ θ η κ ε και η Λ ίμνη Κ ορώ νεια, όχι μόνο για τί είναι πολύ σ ημαντική για τα πουλιά για τ ί φ ιλ ο ξ ε ν ε ί δ ε κ ά δ ε ς είδ η, α λ λ ά και γ ια τί α ντιμ ετω π ίζει σ οβαρότατα π ροβλήματα υποβάθμισ ης. Τα π ερ ισ τα τικ ά τω ν ν εκ ρ ώ ν ψ α ριών και πουλιώ ν, ά λλω σ τε, ή τα ν πολύ πρόσφατα. Η εκδήλω σ η π ραγματοπ οιήθηκε το Σάββατο 7 Ο κτω βρίου, μέσα από τη συνεργασία τ η ς ΕΟΕ μ ε το ΕΚΒΥ και ε ιδ ικ ό τε ρ α μέσ ω το υ π ρογράμμα τος Ενημέρω ση και Ευαισθητοπ οίησ η Κ ο ινού για τις Λ ίμ ν ε ς Β ό λβη και Κ ο ρ ώ ν ε ια, τ ο ο π ο ίο α π ο τ ε λ ε ί τμ ή μ α τ η ς ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς M e d W e t. Τ ο ΕΚΒΥ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Μ πλιώ νης, βιολό γ ο ς, ο οποίος έδ ιν ε π ληροφ ορίες για τη ν κατάστασ η τω ν λιμνώ ν και δ ιέθ ετε ενημερ ω τικό υλικό σ τους σ υ μ μ ετέχ ο ν τες. Ε κ α το ντά δ ες ήτα ν εκ είνο ι που ήρθαν για να π αρατηρήσουν πουλιά σ την Κορώ νεια και α ν τα μ είφ θ η κ α ν μ ε τ α ξύ ά λ λ ω ν και από τη ν π α ρ ο υ σ ία τω ν φ ο ιν ικ ό π τ ε ρ ω ν π ου τα τ ε λευ τα ία χρόνια π αρατηρούνται στη λίμνη. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ H E L E C O 95 Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 9 έω ς και 12 Νοεμβρίου, η Β Δ ιεθνής Έκθεση και το συνέδριο H E LE C O 95. Α ντικείμενο της διοργάνωσης ή τα ν η τεχνο λο γία περ ιβάλλοντος σ τον ευρύτερο χώρο της Μ εσογείου.. ν ϊ. ί ' θ. Η HELECO 95 διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Προέδρου τη ς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και την υποστήριξη διεθνών οργανισμών. Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι τω ν περισ σσότερω ν υπουργείω ν, δημοσίων οργα νισμώ ν και επ ιχ ειρ ή σ εω ν, τω ν Α ν ω τά τω ν Ε κ π α ιδ ευ τικώ ν Ιδρυμάτων, τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και τη ς ΓΣΕΕ. Στον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας συναντήθηκαν για ένα τετρ α ήμερ ο, επ ισ τήμονες από όλον το ν κόσμο, εκ πρόσωποι βιομηχανικών και εμπορικών οίκων σχετικών με την τεχνολογία για το περιβάλλον, εκπρόσωποι από το δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συζητήθηκαν θέματα και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σ χετικές με νέα τεχνολογικά προϊόντα και παρ α γ ω γ ικές δ ια δ ικα σ ίες φ ιλ ικ ές προς το π ερ ιβ ά λλον. Παρουσ ιάσθηκαν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν ες λ ύ σ εις και δ ο κ ιμ α σ μ έν ες εφ α ρ μογές ως απάντηση στα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ν έες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου μίλησαν οι Υπουργοί Π ε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και υπουργοί και εκπρόσωποι υπουργείων χωρών τη ς Μ εσογείου και της ευρύτερ ης γεω γραφικής περιοχής. Επίσης ανέπ τυξαν εισηγήσεις εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι τω ν επιμελητηρίων και τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι θεματικοί ά ξο νες του συνεδρίου ήταν: Στερεά απόβλητα, ανακύκλωση και συσκευασία. Βιομηχανικά ατυχήματα, διαχείριση επικινδυνότητας. Αυτοκίνητο, ν έες τεχνολογίες, τεχ νολογίες αντιρρύπανσης. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίση νερού και ιλύος από τα επ εξεργασ μένα υγρά απόβλητα. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος. Ενέργεια και περιβάλλον, όρια εκπομπών, αναπτυξιακές επιλογές. Επιχειρησιακή οργάνωση, οικολογική διαχείριση προστασίας περιβάλλοντος. Στα τετραγω νικά μέτρα που κάλυπταν τα περίπτερα τη ς έκθεσης (167 σε αριθμό), τα 139 αφορούσαν βιομηχανικά συγκροτήματα και εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες 15 προέρχονταν απευθείας από το εξω τερικό (Νορβηγία, Ιταλία, Ολλανδία κ.λπ.). Συνολικά στο συνέδριο μίλησαν 118 επιστήμονες και ειδικοί από όλον τον κόσμο. Το Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπω ν-υ γροτόπω ν σ υ μ μ ετείχ ε στη HELECO 95 με δύο εισηγήσεις: 1. Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών χαρτογράφησης τα ξινο μ ικώ ν μονά δω ν μ εσ ο γ εια κ ώ ν υ γρ οτόπ ω ν. Ε λένη Φυτώκα, Γ. Ζαλίδης, Α. Μ αντζαβέλας, Μ. Καρτέρης, Α. Χαραλαμπίδης & R. Teme. 2. Χρήση τω ν Γ εω γρ α φ ικώ ν Σ υ σ τη μ ά τω ν Π ληροφ οριώ ν (Γ.Σ.Π.) στην επεξεργασία τω ν υδρολογικώ ν δεδομένω ν στις λεκά ν ες απορροής τω ν υγροτόπω ν. Α. Αποστολάκης, Ξ. Δημητριάδης, Γ. Ζαλίδης, Ν. Συλλαίος & Σ. Χατζηγιαννάκης. Το Μ ουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ισ τορίας σ υ μ μ ετείχ ε στην Εκθεση με ειδικά διαμορφ ω μένο π ερίπ τερο όπου παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χαρτογραφίας του ΕΜΠ (υπεύθυνος καθ. κ. Βέης), ανάγλυφος δορυφορικός χάρτης του ελληνικού χώρου. Ο χάρτης αυτός είναι μοναδικός γιατί για πρώτη φορά αποδίδεται με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και στο σύνολό του, ο ελληνικός και ο ευρύτερος γεω γραφικός χώρος, με απεικόνιση που χαρακτηρίζεται από μοναδική ακρίβεια δεδομένω ν και απόλυτη πιστότητα χρωμάτων. Επίσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων παρουσιάστηκαν στο περίπ τερο, θεματικοί χά ρτες τω ν ελληνικώ ν υγροτόπων, κινητή απεικόνιση τη ς τ έ ως Λίμνης Κάρλας (σε Η/Υ) και τράπεζα δεδομένω ν με τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία τους. Ο δ ική μ ε τ α φ ο ρ ά επ ικ ίν δ υ ν ω ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τω ν Ο κ. Χ ά ρ η ς Α γ γ ε λ ίδ η ς, δ ικ η γ ό ρ ο ς τω ν Γ ια ννιτσ ώ ν, γ ν ω σ τό ς ήδη ω ς εμ π ν ευ σ τή ς το υ π ρώ του σ τη ν Ε λλά δ α ο λοκλη ρ ω μ ένου εκπ αιδευτικού π ρογράμματος σ την ο ρ γα νική γεω ρ γία και συμπαραστάτης το υ αγώ να τη ς Αραβησού για τη σω τηρία τω ν πηγώ ν κ.λπ., έ χ ε ι προσθέσει στο εν ερ γ η τικ ό το υ και ά λλη μία πρωτοποριακή π ερ ιβ α λλοντική π ρω τοβουλία: τη ν ίδρυση το υ Ινσ τιτο ύ το υ Μ ετα φ ο ρ ι κώ ν Σπουδώ ν στα Γιαννιτσά, ένα ς από το υ ς σκοπούς το υ οποίου είναι η εκπαίδευση τω ν οδηγώ ν φ ο ρ τη γώ ν α υ το κινήτω ν που μ ετα φ έρ ο υ ν επικίνδυνα εμπ ορεύματα. Το Ινστιτο ύ το π ρόσ φατα έ χ ει εκδόσ ει δύο εγχειρ ίδ ια για το υ ς ε κ π α ιδ ευ ό μ ενους, με σ υ γ γ ρ α φ είς το υ ς κ.κ. Χάρη Α γ γ ελ ίδ η και Αναστάσιο Κηροπλάστη. Ο σον α φ ορά στη χώ ρα μας, επίσημα δ εν έ χ ε ι αρχίσ ει ακόμη να εφ α ρ μ ό ζετα ι η οικεία κοινοτική οδηγία και οι δ ιεθ νείς σ υμβάσ εις που ρυθμίζουν τη μ ετα φ ο ρ ά επικινδύνω ν εμπ ορευμάτω ν, τη ν εκπαίδευση τω ν ο δ η γώ ν κ.λπ. Η π ρ ω το β ο υ λία α υ τή, στη μικρή π όλη τω ν Για ννιτσ ώ ν, από π ο λ λ έ ς α π ό ψ εις δ ιδ α κ τική, θα παρουσ ιαστεί εκ τε ν έ σ τε ρ α σε επ ό μ ενο τεύ χ ο ς. Για το υ ς ανα γ ν ώ σ τες που θ έλ ο υ ν να επ ικοινω νήσ ουν με το Ινσ τιτούτο, η διεύθυνση είναι: Σ οφ ούλη 3, Γιαννιτσά, Τηλ /82780, Φ αξ /ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο Το πακέτο εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του προγράμματος αυτού είχε η κ. Ευγενία Φλογαίτη ενώ τον σχεδιασμό και την οργάνωση είχαν η κ. Νικόλ Μαγκλιβέρα και η κ. Ευαγγελία Μέρτζιου. Σκοπός του προγράμματος, όπως αυτός αναφέρεται στην εισαγωγή του εκπαιδευτικού πακέτου, ήταν η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα, διήρκησε δυόμιση χρόνια (Σεπτέμβριος 1992-Φεβρουάριος 1995) και ε ξε λίχθηκε σε τρεις φάσεις: υλοποίηση του αρχικού υλικού από ειδικούς διαφόρων κλάδων, πειραματική εφαρμογή του υλικού σε ειδικά επ ιλεγμένα σχολεία-αξιολόγηση και τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πακέτο διαρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες (έδαφος, νερό, αέρας, δάσος, αγροοικοσυστήματα-από την παραγωγή στην κατανάλωση, επιφανειακά νερά-υγρότοποι-ποτάμια-λίμνες, θάλασσα, απειλούμενα είδη, η ζωή στη Γη). Το πακέτο του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει: ένα εισαγωγικό φυλλάδιο, εννέα φυλλάδια για την ενημέρωση του δασκάλου στα παραπάνω θέματα και ένα πακέτο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με 150 φύλλα εργασίας, που καλύπτουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων. Απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Γ ια περισσ ό τερ ες π ληροφ ορίες: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση- Ελλάς, Ασκληπιού 14, Αθήνα, Τηλ./Φαξ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ζώ α π ου κ ιν δ υ ν ε ύ ουν: Κ α ρ έτα είνα ι ο τ ί τ λ ο ς έκ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ρ ό σ φ α τα, από τις εκδόσ εις ΕΡΕΥΝΗ ΤΕΣ και το ν Σ ύ λ λ ο γ ο για τη ν Π ρ ο σ τα σ ία τ η ς Θ α λ ά σ σ ια ς Χ ε λ ώ ν α ς, μ ε σ υ γ γρ α φ έα τη ν κ. Ά ννα Κρεμ έ ζ η - Μ α ρ γ α ρ ι τ ο ύ λ η, σ υ ν τ ο ν ίσ τ ρ ια τ ο υ π ρ ο γράμματο ς Π ερ ιβ α λλο ντικ ή ς Α γ ω γ ή ς. Η έ κ δ ο σ η α υ τή δ ίν ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς δια νθισ μένες με π ολλά έγχρω μ α σκίτσα, π αιδικές ζω γραφιές και φ ω το γρα φ ίες, για το υ ς μύθους και τις ισ τορίες για τις χ ε λώ νες, τις χ ε λ ώ ν ε ς σ την Ε λλάδα, τη ν κα ρ έτα στη θάλασσα και τη ν κα ρέτα σ την ακτή, τις φ ω λιές και τα χελω νάκια, το ν ρόλο τη ς θαλάσσιας χελώ να ς, τις προσπάθειες προστασίας που δ ιεξά γ ο ν τα ι τα τελ ευ τα ία χρόνια κ.λπ. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Σ ύ λλογος για τη ν Προστασία τη ς Θαλάσσιας Χ ελώ νας, Σολω μού 35, Αθήνα, Τηλ/Φ αξ Η Μαύρη Ο ικολογική Β ίβλος τω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν Ο ικ ο σ υ σ τη μ ά τω ν είνα ι ο τ ίτ λ ο ς το υ βιβλίου που κυ κλοφ όρησ ε με τη ν ευ κα ι ρία το υ Ευρωπαϊκού Έ το υ ς Δ ιατή ρ η σ η ς τη ς Φ ύσης 95, από τη Γ ενική Γρ α μ μ α τεία Ν έα ς Γ εν ιά ς και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Ο ικολογίας. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφ έρ ει η Ε κδοτική Ο μάδα (Γρηγόρης Τσούνης, Αναστασία Π α ντέρα, Φ ω τεινή Σιγανού, Χάρης Νικ ο λέτο ς) α π ευθύνετα ι σε όλο υ ς ε κ είν ο υ ς που εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να γ ν ω ρ ίσ ο υ ν τ η ν ε λ λ η ν ικ ή φ ύσ η και τα π ροβλήματά τη ς. Μ πορεί να α π ο τελ έ σ ε ι βοήθημα για τα π ρογράμματα Π ερ ιβ α λλο ντικής Εκπαίδευσης. Επίσης η γνω ριμία με το ν ελληνικό χώρο, τα κυριώ τερα οικοσ υσ τήματα και τα π ροβλήματά το υ ς, θα βοηθήσει ώ σ τε η στάση όλω ν μας να ε ί ναι θ ετική α π ένα ντι σ την ελ ληνική φ ύσ η. Στη σ υγγραφ ή και σ την έκδοση τη ς Μ αύρης Ο ικολογικής Βίβλου βοήθησαν εκ τό ς από τη ν επιστημονική ομάδα, μαθητές, ο μ ά δ ες νέω ν και υπ εύθυνοι Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Ε λληνικό Κ έντρο Ο ικολογίας, Μ ακρυγιάννη 7, Αθήνα, Τηλ Σ το τελ ευ τα ίο τεύ χ ο ς του ολλα νδικού περιοδικού Lychnari, ο κα θηγητής του Γεω ργικού Πανεπ ιστημίου το υ W ageningen, κ. Karle Sykora, παρουσιάζει ένα ενδια φ έρ ο ν άρθρο για το ν υγροτοπ ικό π λούτο τη ς χώ ρας μας, τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες που ασ κούντα ι σήμερα σε αυτούς, τις α π ειλές που υφ ίσ τανται καθώς και το ν ρόλο και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες το υ ΕΚΒΥ. Ο κ. Sykora έ χ ει επ ισ κεφ θεί α ρ κ ετές φ ο ρ ές τη χώ ρας μας, τα τελ ευ τα ία έτη, με αφ ορμή τη συνεργασ ία το υ με το ΕΚΒΥ, με το Α ρ ισ το τέλ ειο Π ανεπ ιστήμιο Θ εσ σ αλονίκης και με το Π ανεπ ιστήμιο Πατρώ ν, για τη ν εκπόνηση π ρογράμματος σ χετικό με τη βλάστηση τω ν ακτώ ν τη ς Ε λλάδας. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 6Π ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η 6η Συνάντηση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων με την πολιτεία και η ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με σκοπό τη βελτίωση της δράσης τους. Την ευθύνη της οργάνωσης της συνάντησης είχαν η Αιτωλική Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος και το Κέντρο Οικοτουρισμού και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αιτω λίας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων. Από την έναρξη της συνάντησης στο Αγρίνιο, φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τη ς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτω λαοκαρνανίας και του Δήμου Αγρίνιου και η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Μ έγαρο τη ς Γυμναστικής Εταιρείας Αγρίνιου. Σ υ μ μετείχα ν εκπρόσωποι 70 περίπου οργανώ σεω ν από όλη την Ελλάδα και από πλευράς πολιτείας παρευρέθησαν, ο Υ φ υ π ο υ ρ γός Ο ικο νομικώ ν κ. Γ εω ρ γ α κό π ο υ λ ο ς, ο ευ ρ ω βουλευτής κ. Παπαγιαννάκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουρουμπλής, ο Γ ε νικός Γραμματέας τη ς ΚΕΔΚΕ κ. Κοιμίσης, ο σύμβουλος του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Τσίρος, ο εκπρόσωπος του Υπ. Γεω ρ γίας κ. Λουκίσας, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Βαϊνάς, δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι. Η επιμέρους θεματολογία τη ς συνάντησης είχε ως εξής: Π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ές Ο ργα νώ σ εις σ την Ε λλά δα και σ την Ευρωπαϊκή Ενωση και σχέσεις του ς με την πολιτεία. Σχέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και Τοπικής Α υτοδιοίκησης. Θεσμικά, οργανωτικά, οικονομικά, φορολογικά και άλλα προβλήματα τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η κατάσταση τω ν υγροτόπω ν σήμερα και η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων σε μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων και Προϋποθέσεις για τη βελτίωση τη ς δράσης τω ν περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια τη ς συνάντησης συζητήθηκαν το ανω τέρω θέματα, αντηλλάγησαν εμπειρίες και απόψεις και συγκροτήθηκαν τρ εις ομάδες εργασίας γύρω από τις κεντρικές ειση γήσ εις, με σκοπό τη ν π εραιτέρω διερεύνησ η και ανάπ τυξη τω ν θεμάτων. Οι ομάδες εργασίας επ εξεργάσ τηκαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα: θεσμικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη σχέση τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν με τη ν π ο λιτεία, τη δ η μ ι ουργία δικτύου επικοινωνίας και την εξασφάλιση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη τω ν οργανώσεων και τη βελτίωση της δράσης τους. Αναλυτικότερα συζητήθηκε η οργανωτική δομή που θα πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική οργάνωση και επικράτησε η άποψη ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι ίσως το πιο ευέλικτο σχήμα οργάνωσης. Αναπτύχθηκαν επίσης τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια οργάνωση για να χαρακτηρισθεί ως περιβαλλοντική και αποφασίσθηκε να διερευνηθούν αναλυτικότερα και να παρουσιασθούν στην επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά τη δημιουργία δικτύου επικοινω νίας, ανα γνω ρίσ τηκε η ανάγκη σ υντονισ μού και κο ινή ς δράσης, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκαν ανησυχίες για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχήματος με ολιγομελή αντιπροσώπιση. Ε τσ ι αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδα εργασίας, η οποία θα καταγράψει σε πανελλαδικό επίπεδο κάθε προσπάθεια δικτύωσης και θα εισηγηθεί το θέμα στην επόμενη συνάντηση. Η ανάγκη αλληλοενημέρω σ ης και επικοινω νίας τω ν οργανώσεων προτάθηκε να καλυφθεί από τα υπάρχοντα οικολογικά έντυπα αλλά και να διερευνηθεί η δυνα τότητα έκδοσης κοινού εντύπου από ό λες τις οργανώσεις. Συνολικότερα τα α π οτελέσ ματα τω ν ομάδω ν εργασίας παρουσιάστηκαν στο σύνολο τω ν σ υμμετεχόντω ν και εξελ έ γ η επ ταμελής αντιπροσωπεία η οποία θα αναλάβει την προώθηση τω ν πορισμάτων. Τ έλος αποφασίσθηκε η 7η Συνάντηση να γίνει στην Αθήνα με υπεύθυνη ομάδα οργάνωσης το ν Ό μιλο Φίλων Βουνού και Θάλλασας. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑΝΩ ΣΕΙΣ Π ΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ Οι π ο λιτισ τικές εκδηλώ σ εις Η μαθιώ τικα φ έ το ς ή τα ν α φ ιερ ω μ έν ες στο π εριβάλλον, διήρκησαν ένα μήνα και για πρώτη φ ορά σ υ μ μ ετείχ ε η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας. Η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας είχ ε σ υνεχή παρουσία σ τις μ ε γ ά λ ε ς πόλ ε ις το υ Ν ομού Ημαθίας και σε δ ιά φ ο ρ ες κ ο ιν ό τη τες με τη ν παρουσίαση έκθεσ η ς φ ω το γραφία ς, η οποία σ υ νο δ ευ ό τα ν από επ εξη γηματικά κείμ ενα και αφ ορούσ ε τη ρύπανση το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, το υ ς σκουπ ιδότοπ ους, τις π α ρά νομες επ ιχω ματώ σ εις, τις α μμοληψ ίες, τη ν κα τα σ τρ οφ ή το υ παραποτάμιου δάσ ους το υ Α λιάκμονα, κ.ά. π ερ ιβ α λλοντικά π ροβλήματα το υ Ν ομού. Επίσης, πραγματοπ οίησ ε π ροβολές βιντεο τα ινία ς σ χ ετική ς με το π εριβάλλον το υ Ν ομού και μοίρασ ε ε ν η μ ε ρω τικά έντυπ α για τη ν ανακύκλω ση. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Α να π τυ ξια κή Ε τα ιρεία το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκης, το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση και το Ε λληνικό Κ έντρο Βιοτόπ ω ν-υ γροτόπ ω ν, συνδιοργόνω σ αν εβδομαδιαία σεμινάρια ενημέρ ω σ η ς και ευαισ θητοπ οίησ ης ειδικώ ν ομάδω ν κοινού, σε θ έμ α τα οικοτουρισ μού, για τις π εριο χές: Δ έλ τα Α ξιού και Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώ νεια. Τα σεμινάρια διήρκεσ αν από τις 11 έω ς τις 15 Σεπ τεμβρίου το υ 1995 και χρηματοδοτή θηκα ν από τη ν Κ οινοτική π ρω τοβουλία LEADER I, στα πλαίσια τη ς εκ σ τρ α τεία ς για θ έμ α τα ενημέρ ω σ ης για το π εριβάλλον του Νομού. Εκπρόσωποι τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης και εκπ α ιδευτικοί από τις δύο π ερ ιο χές, α π ο τέλεσ α ν το κοινό τω ν σ εμινα ρίων, τα οποία είχα ν σκοπό να ενημερώ σ ουν για τις δ υ να τό τ η τ ε ς, τα όρια και το υ ς π εριο ρισ μούς τη ς ο ικοτο υ ρ ισ τική ς α νά π τυ ξη ς τό σ ο σε επίπεδο χώ ρας όσο και τοπικά. Κατά τη διάρκεια τω ν σεμιναρίω ν π ραγματοπ οιήθηκε εκπ αιδευτική επ ίσ κεψ η τω ν σ υ μ μ ε τεχ ό ν τω ν σ την Πρέσπα, π εριοχή σ την οποία έ χ ε ι α να π τυχθεί υποδομή και εφ α ρ μ ό ζο ντα ι π ρογράμμα τα οικοτουρισ μού. Το σ εμινάριο φ ιλ ο ξεν ή θ η κ ε από τη ν Κ οινότητα Κυμίνω ν σ την περιοχή το υ δ έ λ τα και από τη ν Κ ο ινότητα Ν έας Μ αδύτο υ σ την π εριοχή τω ν λιμνώ ν. Μ ε αφ ορμή τω ν πραγματοποίηση τω ν σεμιναρίω ν εκδόθηκαν τρ ία ενημερ ω τικά έντυπ α, το πρώ το έντυπ ο α να λύει τις α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες τω ν υγροτόπ ω ν και τα επ όμενα δύο παρουσιάζουν ένα σ ύντο μο οδοιπορικό στις σ υ γκεκρ ιμ ένες υ γρ ο το π ικές π ερ ιο χές. 7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ιο σ υ ν έ δ ρ ιο ιχ θ υ ο λ ό γ ω ν Από τη ν Π αρασκευή 23 έω ς τη ν Κυριακή 24 Σ επ τεμβρίου έ γ ιν ε σ το ν Βόλο, το 7ο Π α νελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγω ν με ο ρ γ α ν ω τές το ν Π α νελλήνιο Σ ύ λλογο Ιχθυολόγω ν Υ π ουργείου Γ εω ρ γία ς και σ υ νδ ιο ρ γα νω τές το Υ π ουργείο Γεω ργία ς, το Π ανεπ ισ τήμιο Θ εσ σ αλίας και το ΓΕΩ ΤΕΕ (Π αράρτημα Κ ε ντρ ικ ή ς Μ α κεδονία ς). Οι ερ γα σ ίες το υ σ υνεδρίου π ρα γμα τοποιήθηκαν με τη ν υπ οσ τήριξη τη ς Ν ομαρχιακής Α υ τοδιοίκησης Μ αγνησ ίας, το υ Δ ήμου Βόλου και τη ς Α γρ ο τική ς Τράπ ε ζα ς τη ς Ε λλά δ α ς και διεξή χθησ α ν στο Α μ φ ιθέα τρ ο το υ Πανεπ ισ τημίου τη ς Θ εσ σαλίας. Το θ έμα το υ σ υνεδρίου ή τα ν Α λιευ τικά Π ρ οϊόντα, ενώ κύριος σκοπός το υ ή τα ν να παρουσιασθούν θ έμ α τα και ερ γ α σ ίες που μέσ α από ν έ ε ς τε χ ν ο λ ο γ ίε ς και π ρακτικές, θα προτείν ο υ ν λ ύ σ εις σε π ροβλήμα τα και α δυνα μίες που παρουσιάζει η χώ ρα μας σ τους το μ είς τη ς α λιείας, τη ς μεταπ οίησ ης και τη ς εμπ ορία ς τω ν α λιευ τικ ώ ν π ροϊόντω ν. Οι επ ιμέρ ους ε ν ό τη τ ε ς το υ σ υνεδρίου ήτα ν: παραγω γή, εμπορία α λιευ μ ά τω ν, μετα π οίησ η α λ ιευ τικ ώ ν π ροϊό ντω ν, κ α λλιέρ γ εια νέω ν ειδώ ν. Τ ην έν α ρ ξη εργασ ιώ ν το υ σ υνεδρίου έκ α νε ο υφυπουργ ό ς Γ ε ω ρ γ ία ς κ. Α κ ρ ιβ ά κ η ς. Σ το σ υ ν έδ ρ ιο σ υ μ μ ε τε ίχ α ν ιχ θ υ ο λ ό γ ο ι από ό λ ο υ ς σ χ εδ ό ν το υ ς ν ο μ ο ύ ς τη ς Ε λλά δας, από ερ ευ ν η τικ ά κέντρ α (ΕΚΘΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΘΑΒΙΚ) και από τα Π ανεπ ιστήμια. Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ Το πρώ το ελληνοβουλγα ρ ικό σ υνέδριο για το ν π οταμό Σ τρ υ μ ό να και τη Λ ίμνη Κ ερκίνη, π ραγμα τοπ οιήθηκε από τη ν 29η Ν οεμβρίου έω ς και τη ν 3η Δ εκεμβρίου σ τις Σ έρρες. Δ ιοργανώ θηκε από το Π αράρτημα Αν. Μ α κεδ ο νίας το υ ΓΕΩ ΤΕΕ. Μ ετα ξύ τω ν θεμ ά τω ν που αναπ τύχθηκαν, από 50 περίπου έ λ λ η ν ε ς και β ούλγα ρ ους ειδικούς, ή τα ν: η μ ε λ έ τη σ εισ μ ικό τη τα ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π ερ ιο χής το υ Σ τρ υ μ ό να, η α ντιπ λημμυρική π ροσ τασία το υ π ο τα μού, το σ χέδ ιο δράσ ης για δια τήρησ η και αναβάθμισ η το υ π ερ ιβ ά λλο ντο ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π εριοχής το υ Σ τρ υ μ ό να και τη ς Κερκίνης, οι α νθρω π ογενείς επ εμβά σ εις στη βιοπ οικιλότητα, το υδάτινο δυναμικό τη ς λ εκ ά ν η ς απορροής το υ Σ τρυμόνα κ.ά. Το ΕΚΒΥ σ υ μ μ ετείχ ε με τη ν α να κοίνωση Η συμβολή τη ς κα τάρτισ ης στη σ υνετή δια χείριση το υ υ γ ρ ο τό π ο υ τ η ς Κ ε ρ κ ίν η ς. Σ το π λα ίσ ιο το υ σ υ νεδ ρ ίο υ, οι έ λ λ η ν ε ς ε π ισ τή μ ο ν ες επ ισ κ έφ θ η κα ν τη Βουλγαρία. Οι Φίλοι το υ Μ ουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώ νουν, στο Μ ουσείο, τη ν Κυριακή 10 Δ εκεμ β ρ ί ου σ τις 6:00 μ.μ., παρουσίαση τη ς π ερ ιβ α λλοντικής ε κ π αιδευτικής δραστηριότητα ς Β α δ ίζοντα ς σε ρ έματα τη ς Α ττικ ή ς, η οποία διήρκησε από το ν Μ άρτιο το υ 1995 έω ς το ν Δ εκέμβριο. Στη δρασ τηριότητα αυτή σ υ μ μ ετείχα ν 25 παιδιά ηλικία ς 10 έω ς 17 ετώ ν και η παρουσίαση π εριλαμβάνει: περιήγηση σ την έκθεσ η, ξεφ ύ λλισ μ α τη ς ειδ ι κής έκδοσ ης και παρουσίαση τη ς δραστηριότητα ς με διαφ ά ν ειες και αφήγηση. Για π ερ ισ σ ότερ ες π ληροφ ορίες: Οι Φ ίλοι το Μ ουσ είου Γουλα νδρή Φ υσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, Τηλ Ο Σ ύνδεσ μος Ε λλήνω ν Π ερ ιφ ερ ειο λόγω ν και το επισ τημονικό π εριοδικό ΤΟΠΟΣ, διοργα νώ νουν επ ισ τημονικό σ υνέδριο με τίτλ ο : Π εριφ ερεια κή ανάπ τυξη, χω ρ ο τα ξία και π εριβάλλον στο πλαίσιο τη ς Ε νω μένης Ευρώ πης. Το σ υνέδριο υ π ο σ τη ρ ίζετα ι από το Υ π ουργείο Ε θνικής Ο ικονομίας και θα δ ιεξα χ θ εί σ τις 15 και 16 Δ εκεμ β ρ ίο υ 1995 στο Π ά ντειο Π ανεπ ισ τήμιο, με α φ ορμή το Ευρω παϊκό Ε το ς Δ ιατήρησ ης τη ς Φύσης 95. Οι θεμα τικοί ά ξο ν ε ς τω ν εργασιώ ν το υ συνεδρίου είναι: ευρω παϊκή ο λ ο κλήρω ση και π ερ ιφ ερ εια κή α νά π τυ ξη, χ ω ρ ο τα ξικ ό ς και π ερ ιφ ερ εια κός π ρογραμματισ μός και π ο λιτικές το υ π εριβ ά λ λ ο ν το ς και α νά π τυ ξη. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Λ ίλα Κ ρικώ νη, ΤΟ Π Ο Σ, Ε υπ α λίνου 17, Αθήνα, Τ ηλ./φ αξ Το έβδομο δ ιεθ νές Συνέδριο Ζ ω ογεω γραφ ία ς και Οικο λογία ς σ την Ελλάδα και τη ν ευ ρ ύ τερ η περιοχή, διοργα νώ νετα ι από τη ν Ελληνική Ζω ολογική Ε ταιρεία και θα πραγματοπ οιηθεί σ την Αθήνα το ν Απρίλιο το υ Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Α. Λ εγά κ ις, Ζ ω ο λο γικό Μ ουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Π ανεπ ιστήμιο Αθηνώ ν, Π ανεπ ισ τ η μ ιο ύ π ο λ η, Α θ ή ν α, Τ η λ , Φ αξ Τ ο τ ρ ίτ ο π α γ κ ό σ μ ιο Σ υ ν έ δ ρ ιο Ε ρ π ε τ ο λ ο γ ία ς θα π ραγματοπ οιηθεί σ την Π ράγα τη ς Δ ημοκρ α τία ς τη ς Τ σ ε χίας, από τις 2 έω ς τις 10 Απριλίου το υ Για περισσ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Z byn e k R ocek, D e p a rtm e n t of Paleontology, G eological Institute, Academ y of Sciences, Rozvojova 135, , Praha 6-Suchdol, Czech Republic, Tel , Fax ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 Λ. i B i l l U U. Μ ο υ σ ε ί ο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υ σ ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Από το Δάσος του Φρακτού, φωτ.: Λάμπρος Λογοθέτης Σ τα πλαίσια τη ς εκπ α ιδευτικής το υ δρασ τη ρ ιό τη τα ς το Μ ο υ σ είο Γουλα νδ ρ ή Φ υ σ ική ς Ισ το ρ ία ς, π ρ α γ μ α το π ο ίη σ ε π ρ ιν από μ ε ρ ικ ά έ τ η ( ) μ ε τ α πτυχιακά σ εμινάρια διαχείρισ ης και π ροστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, στα οποία δίδαξαν κ α θ η γ η τ έ ς Α ν ώ τ α τ ω ν Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν Ιδρυμάτω ν και ά λλοι ειδικοί επ ισ τήμονες. Η επ ιτυχία το υ π ρογράμματος ή τα ν μ εγά λη και π ολλοί δάσκαλοι, μ ε λ ε τη τ έ ς, ειδικοί επ ισ τήμ ο ν ες κ.ά., ζήτησ α ν α ντίγραφα τω ν δ ια λ έ ξεων. Το Μ ουσ είο θ εω ρ ώ ντα ς χρήσ ιμο να διευ ρ ύ νει το ν κύκλο το υ σ εμιναρίου, να χρησ ι μοποιήσει τη διδαχθείσ α ύλη και να τη ν προω θ ή σ ε ι σ το ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ ο ιν ό κα ι κ υ ρ ίω ς σ το υ ς εκπ α ιδευτικούς, π ραγματοπ οίησ ε τη ν έκδοσ η Ε π ιλ εγ μ έν α Θ έμ α τα Δ ια χείρ ισ η ς Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς, η οπ οία ε ν τά σ σ ε τα ι σ το π ρόγραμμά το υ για ενη μ έρ ω σ η το υ κοινού σ τα κ υ ρ ιό τερ α π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ά θ έμ α τα τη ς χώ ρας, σ το υ ς κινδ ύ νο υ ς που δ ια τρ έχ ει και σ τη ν α νά γκη ο ρ θ ο λ ο γ ικ ή ς δ ια χείρ ισ η ς το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Την ύλη α π ο τελο ύ ν οι εισ η γ ή σ εις 45 ο μ ιλητώ ν, κ α τα ν εμ η μ έν ες σε έ ξι θ εμ α τικ ές ε ν ό τη τ ε ς (βασικές α ρ χ ές και επισ τή μ ες το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, φυσικό αβιοτικό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, φ υ σ ικ ό β ιο τικ ό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, απ όβλητα και τε χ ν ο λ ο γ ίε ς π ροσ τασίας το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, π ο ιό τη τα π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, υ γεία και κοινω νικά και θεσμικά πλαίσια που διέπ ουν τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντος). Σ υ ντο νισ τή ς έκδ ο σ η ς το υ βιβλίου είναι ο καθ η γ η τή ς κ. Μ ά ρ κος Μ π ο ν α ζο ύ ν τα ς. Ό πω ς α ν α φ έρ ει σ το ν π ρ ό λογό το υ ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ το υ Μ ο υ σ είο υ, η π ροσ π άθεια α υ τή δ ε ν κα λύ π τει το ευ ρ ύ φάσμα το υ περιβ ά λ λ ο ν το ς τη ς χ ώ ρ α ς και υπ άρχουν τομ είς που έμ εινα ν α κάλυπ το ι σ τα πλαίσια το υ Σ ε μ ιναρίου. Ο τό μ ο ς α υ τό ς θα σ υμ π ληρω θεί μ ελ λ ο ν τικ ά, ώ σ τε να κ α λύ ψ ει και εκ είν ο υ ς το υ ς τομ είς που δ ε ν π εριλαμ βάνονται σ τη ν παρούσα έκδοση. Η επ ιστημ ονική και τε χ ν ο λ ο γ ική π ροσέγγισ η τω ν θεμ άτω ν και η πίεση γ ια τ η ν α ν τιμ ε τ ώ π ισ η τω ν α π ε ιλ ώ ν π ου π λ ή ττο υ ν το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τη ς χ ώ ρ α ς κ α θ ι σ το ύ ν α να γκα ία μία εμ π λουτισμ ένη και α ν α θεω ρημ ένη ν έα έκ δ ο σ η. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ο ρ ίες: Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 15, Νοέμβριος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ ISSN Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Εκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Α Ν ΙΜ Α G R A P H IC S Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HITACHI In s p ir e t h e N e x t ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΣ RAF-25RPA / RAC-25FPA RAF-35RPA / RAC-35FPA RAF-50RPA / RAC-50FPA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μ Ο Ν ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 / 10.07.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 / 10.07.2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α VΙΙ K.Y.A. 471 / 10.07.2002 «Προσδιορισμός τω ν λειτουργικώ ν μορφών και τάξεω ν τω ν τουριστικώ ν καταλυμ άτω ν και λοιπ ών τουριστικώ ν εγκαταστάσεω ν που είναι δυν ατό να εντάσσον ται στα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ Βαρέα Μέταλλα στο περιβάλλον και στο υδάτινα οικοσυστήματα Αποκατάσταση υνροτοπων Λ Q 1 Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα