ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν ε ς υγροτοπ ι- κ ές π ερ ιο χ ές π ρ α γ μ α το ποιείται με τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΕΤΑΑ και του ΕΚΒΥ (σελ. 1). Π ρόγρα μμα κ α τά ρ τισης σ τελεχ ώ ν νομαρχια κώ ν και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν υπηρεσιών για την αειφορκή δια χείρ ισ η το υ νερ ο ύ τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ε ρ κ ίν η ς, π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ τις Σέρρες (σελ. 2). Ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι το π ρόγρα μ μα "Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώνεια". Αρχίζει νέο π ρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη (σελ. 3). Heleco '95, πραγματοπ ο ιή θ η κ ε η Β' Δ ιε θ ν ή ς Έ κθεση και το Σ υ νέδ ρ ιο για το περιβάλλον (σελ. 4). Ν έες εκδόσεις για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή Ε κπ α ί δευση, τη ν προστασία ειδών και οικοσ υσ τημάτω ν τη ς χώρας μας καθώς και για τη ν οδική μ ετα φ ο ρ ά επ ικινδύνω ν εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν (σελ. 5). Π ραγματοπ οιήθηκε η 6η Π ανελλαδική Σ υνάντηση τω ν Π ερ ιβ α λλο ντικώ ν Οργανώσεων, στο Αγρίνιο και το Μ εσολόγγι (σελ. 6). Ε κ δ η λ ώ σ εις, σ υ ν έ δρια, συναντήσεις (σελ. 7). Ε π ιλεγ μ έν α θ έμ α τα δ ια χ είρ ισ η ς π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς είναι ο τίτλος της ν έ ας έκδοσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (σελ. 8). Κέντρο Πληροφόρησης του Δάσους Στροφυλιάς στην Κοινότητα Μετοχίου-Λάππα, φωτ. Λάμπρος Λογοθέτης Το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω το υ 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Σ τή ρ ιξη ς και μέσω το υ Π ρογράμμα το ς ΕΝ V IREG, έ χ ε ι δημιουργήσ ει τη ν αναγκαία υποδομή (Κ έντρ α Π ληροφ όρησ ης, φ υλάκια και π αρατηρητήρια) και έ χ ε ι προβεί σ την π ρομήθεια εξοπ λισ μού (οχήμα τα, π λω τά μέσα, εξο π λ ι σμός τω ν Κ έντρω ν Π ληροφ όρησ ης) με σκοπό τη ν προώθηση τη ς προστασίας τη ς φύσης, τη ν ενημέρω σ η και ευαισθητοποίηση το υ κοινού σ τις ο ικ ο λο γικ ές α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες στις α κόλο υ θ ες π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές: Δ έλ τα Έβρου, Λίμνη Β ισ τονίδα-λ ιμνοθάλασσα Π όρτο Λ ά γος, Λίμνη Κερκίνη, Λ ίμ νες Κορώ νεια και Βόλβη, Δ έλ τα Α λιά κμονα -Λ ο υδία -Α ξιού και Α λυκή Κίτρους, Λ ιμ νοθ ά λα σ σ ες Μ εσ ο λογγίο υ -Α ιτω λικο ύ, Λ ιμνοθάλασ σα Κ οτυχίου και Δ ά σος Σ τροφυλιά ς. Οι π ερ ιο χές α υ τέ ς εντά σ σ οντα ιι σ τον κα τά λογο Υ γροτόπ ω ν Δ ιεθνούς Σημασίας σ ύμφω να με τη Σύμβαση Ραμσάρ, ενώ έχ ο υ ν χαρακτηρισ θεί και ως Ε ιδικές Π ερ ιο χές Προστασίας με βάση τη ν Ο δηγία 79/4 0 9 /Ε Ο Κ για τη δ ια τήρησ η τω ν α γρ ίω ν π τη νώ ν και τη ν Ο δηγία 92/43/ΕΟ Κ για τη διατήρηση τω ν οικοτόπ ω ν, ειδώ ν άγριας πανίδας και χλω ρίδας. Μ ε βάση ειδικό σύμφ ω νο συνεργασ ίας, το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ σ υ νερ γά ζετα ι με τη ν Ελληνική Εταιρία Α νά π τυ ξη ς και Α υ τοδιοίκησ ης (ΕΕΤΑΑ) και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων (ΕΚΒΥ) για τη ν υλοποίηση το υ π ρογράμμα τος "Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν π εριοχώ ν". Το π ρόγραμμα α υτό ενισ χύετα ι από το Υπ ουργείο Π ερ ιβ ά λλο ν το ς Χ ω ρ οτα ξία ς και Δημοσίω ν Έ ργων, μέσω το υ Π ρογράμματο ς ΕΤΕΡΠΣ. Σκοποί το υ π ρογράμματος " Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υποδομής π ρ οσ τα τευόμενω ν π εριοχώ ν" είναι: Η διερ εύ νησ η και διαμόρφω σ η π ρότασ ης για τη δημιουργία ε ν δ εδ ειγ μ έν ο υ σ χήμα το ς φ ο ρ έω ν τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης για τη ν αξιοποίηση και λ ειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής στις π ερ ιο χές τω ν σ υ γκεκρ ιμένω ν υγροτόπω ν. Η κατάρτισ η σ χεδίω ν Π ρογραμμα τικής Σύμβασης μ ετα ξύ το υ σ χήμα τος φ ορέω ν τη ς Τ ο πικής Α υτοδιοίκησ ης και το υ ΥΠΕΧ Ω ΔΕ, καθώ ς και η αναγκαία προετοιμασ ία και ενημέρω σ η τω ν φ ο ρ έω ν αυτώ ν, ώ σ τε να διαμορφω θούν οι σ υνθήκες αξιοπ οίησ ης και λειτο υ ρ γία ς τη ς υποδομής. Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 f Πρόγραμμα κατάρτισης για το ν υγρότοπ ο της Κερκίνης Μ ε επ ιτυχία διεξήχθη από τις 2 5 έω ς τις 2 9 Σεπ τεμβρίου σ τη ν πόλη τω ν Σερρώ ν το σεμινάριο για τη ν αειφ ορική διαχείριση του νερού τη ς Λ ίμνη ς Κερκίνης, σ τα πλαίσια του π ρογράμματος M edw et, σ το οποίο σ υ μ μ ετέχ ει το Ε Κ Β Υ μέσω του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Λίμνη Κερκίνη, φωτ. Θεόδωρος Ναζηρίδης Το σ εμινάριο π αρακολούθησ αν 25 σ τελ έχ η τω ν δ η μ ο σίων υπηρεσιώ ν το υ Νομού Σερρώ ν που σ χ ετίζο ντα ι με τη δ ια χ είρ ισ η το υ ν ερ ο ύ τ η ς λ ίμ ν η ς. Οι ε ισ η γ η τ έ ς (από το Υ Π ΕΧΩΔΕ, το Υπ. Γεω ργίας, το ΑΠΘ, το ΕΚΒΥ, και από διάφ ο ρ ες υπ ηρεσ ίες το υ Νομού Σερρώ ν) α νέπ τυ ξα ν τις απόψ εις το υ ς για τα υ φ ισ τά μ ενα σ χετικά π ροβλήματα α λλά και για τα μ έτρ α διαχείρισ ης που θα βοηθούσαν στη συνύπαρξη τω ν επ ιμέρ ους αξιώ ν το υ υγροτόπ ου. Η συζήτηση ή τα ν ζω η ρή και ενδια φ έρ ουσ α σε όλη τη διάρκεια το υ σεμιναρίου, κάτι που το ΕΚΒΥ ελπ ίζει πως θα σ υμβάλει σ την ενίσχυση τη ς σ υνεργασ ίας τω ν αρμόδιω ν υπηρεσιών. Ήδη έ χ ε ι ολοκληρω θεί η άμεση α ξιολόγη σ η το υ σ εμινα ρίου με βάση τα ειδικά έντυπ α τα οποία οι σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες κλήθηκαν να συμπληρώ σουν τη ν τελ ευ τα ία ημέρα. Σύμφω να μ ε α υ τή ν, σ χ εδ ό ν ό λ ο ι οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς θ εω ρ ο ύ ν ό τι οι δ ιά φ ο ρ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες (θεωρία, εργασ ία σε ομάδες, επίσκεψ η σ το π εδίο, συζήτησ η) ή τα ν ισ ορροπ ημένες κα τά τη διάρκεια το υ σεμιναρίου ενώ όλοι έκρινα ν ό τι το εκπ α ιδευτικό υλικό που έλα β α ν ή τα ν κα λή ς έω ς πολύ κα λή ς π οιότητα ς. Η τεχ ν ικ ή γνώ ση τω ν εκπ α ιδευτώ ν και η ικα νότητά το υ ς να π ρ ο κα λο ύ ν σ υ ζη τή σ εις, ικα νοπ οίησ ε το υ ς σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τες. Σ χ εδ ό ν ό λοι δήλω σαν ότι το υ ς βοήθησ ε η εργασ ία σε δ ιεπ ισ τη μ ο νικές ομάδες, κάποιοι όμω ς α μ φ έβ α λλα ν για το κα τά πόσο θα μπορούσαν να χρησ ιμοποιήσουν αυτή τη μ έ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ θοδο σ την εργασ ία το υ ς. Σ χ εδ ό ν ό λοι έκρινα ν ό τι ο σκοπός και το π ερ ιεχ ό μ ενο το υ σ εμιναρίου σ υ νδ έο ντα ν με τις επ α γ γ ελ μ α τικ ές το υ ς α νά γκες και τη ν κα θημερινή το υ ς εργασία, ενώ η π λειοψ ηφ ία έκ ρ ινε ό τι το σεμινάριο το υ ς π ρ ο σ έφ ερ ε επ ιπ λέον εφ ό δ ια για τη ν άσκηση τη ς εργα σ ία ς το υ ς. Η οργάνω ση ικανοποίησε σ χεδ ό ν όλους το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες. Γ εν ικ ά, τα σ το ιχ ε ία π ου ικ α νο π ο ίη σ α ν π ερ ισ σ ό τερ ο ήτα ν: η καλή α νά π τυξη τω ν θ εμ ά τω ν από το υ ς εκπ α ιδ ευ τές, το ενδια φ έρ ο ν τω ν διοργανω τώ ν, η φ ιλική ατμόσ φ α ιρα που είχ ε α π οτέλεσ μα τη ν ευχάρισ τη παραμονή τω ν σ υ μ μ ετεχ ό - ν τω ν, η π ο λ ύ π λ ευ ρ η ε ξ έ τ α σ η τω ν θ ε μ ά τ ω ν, η έ λ λ ε ιψ η δυσπιστίας μ ετα ξύ τω ν επ ισ τημόνω ν που π ρεσ βεύουν διάφ ο ρ ες επ ισ τημονικές απόψ εις, κ.ά. Οι β ελτιώ σ εις και α λ λ α γ ές που οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς πρότειν α ν ήτα ν: π ερισ σ ότερος χρ ό νος για τη ν εξο ικείω σ η τω ν σ υ μ μ ετεχ ό ν τω ν με τις δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ οσ εγγίσ εις το υ σ εμινα ρίου, π ρ ο κ α τα β ο λικ ή π α ρα λα βή ό λ ω ν τω ν εισ η γ ή σ εω ν γραπ τώ ς, εμβάθυνση στα τεχ ν ικ ά π ροβλήμα τα και σ τις προτά σ εις για τη ν επίλυσή το υ ς, σ ύνθεση α π όψ εω ν από το υ ς εισ η γ η τές κ.λπ. Μ ε τη ν ευ γ εν ική χορηγία το υ Υ π ουργείου Μ ακεδονία ς Θ ράκης, τα π ρακτικά το υ σεμιναρίου θα εκδοθούν έω ς το τ έ λ ο ς το υ έτο υ ς και θα δια νεμηθούν σε σ χ ετικ ές με το α ν τικ είμ εν ο υπηρεσίες. Συνέχεια από τη σελ. 1 Το π ρόγραμμα άρχισ ε το ν Ιούνιο το υ 1995 και έω ς σήμερα έχ ο υ ν π ραγματοπ οιηθεί τα εξή ς : Π ρόσληψη τοπ ικώ ν σ υνερ γα τώ ν σ τις οκτώ π εριο χές. Διοργάνω ση ειδικώ ν σ υναντήσ εω ν σε καθεμία από τις π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές για τη ν α ναλυτική παρουσίαση το υ π ρογράμματος σ τους εμ π λεκ ό μ ενο υ ς φ ορείς. Δ ια μ ό ρ φ ω σ η π ρ ό τα σ η ς για το ε ν δ ε δ ε ιγ μ έ ν ο σ χήμα τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, το οποίο θα α να λά βει σε πρώτη φάση, μέσω Π ρογρα μμα τικής Σύμβασης, τη λειτο υ ρ γία τω ν υποδομώ ν σ τις π ρ ο σ τα τευ ό μ ενες π εριο χές. Π ρ ό τα σ η γ ια το π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο τ η ς Π ρ ο γ ρ α μ μ α τικ ή ς Σύμβασ ης ανά π εριο χή, η οποία θα α π ο τελ έ σ ει τη βάση τω ν σ υ ν ο μ ιλ ιώ ν και τ η ς α ν τα λ λ α γ ή ς α π ό ψ εω ν μ ε το υ ς εμ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ορείς. Η γνω στοποίηση τω ν τελ ικ ώ ν π ροτάσεω ν για τις Π ρογ ρ α μ μ α τικ ές Σ υμβάσεις και για τη ν υπ ογραφ ή το υ ς, σε σ τελ έχ η τω ν αρμοδίω ν υπηρεσιώ ν καθώ ς και σε εκπροσώ πους τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, θα π ραγματοπ οιηθεί σε σ χετική ημερίδ α σ την Αθήνα. 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 MedWet ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Ε ΥΑ ΙΣ Θ Η ΤΟ Π Ο ΙΗ Σ Η Κ Ο ΙΝ Ο Υ Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τις Βόλβη & Κορώνεια. Αρχίζει νέο πρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη. Το π ρ ό γρ α μ μ α M e d w e t σ τη γ ιο ρ τή τω ν π ο υ λιώ ν" σ τη Λ ίμ ν η Κ ο ρώ νεια Μ ετά από δ ε κ α έ ξι μ ή ν ες έ ν το ν η ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς, το π ρόγραμμα Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Β όλβη-κορώ - ν ε ια β α ίνει π ρος τη ν ο λοκλήρω σ ή το υ. Ξ εκ ίνη σ ε με τη ν εν α ρ κ τή ρ ια σ υνάντησ η ( ) και ακολούθησ αν η παρουσίαση το υ σ χεδίου Κ.Υ.Α. ( ), η επ ισ τημονική ημερίδα Βόλβη - Κορώ νεια: Βιολογική Ε ρευνα κα ι Ε ν η μ έ ρ ω σ η σ τα π λα ίσ ια τ η ς A G R O T IC A 95 ( ), τ ε χ ν ικ έ ς σ υσ κέψ εις για τα θ έμ α τα το υ νερού, τω ν α γροχημικώ ν ουσιών και τη ς α λιεία ς (Α νοιξη 95) και η ενδιά μεσ η συνάντησ η ( ) που έγ ιν ε στη Ν έα Μ άδυτο. Εκδόθηκαν τέσ σ ερ α φ υλλά δια (ένα γ ενικό και τρία ειδικά με τίτλ ο υ ς: Τα ψάρια και η α λιεία, Ν ερό: Π ολύ τιμο και α π ειλο ύ μ ενο, Ό ικ ο το υ ρ ισ τικ ό ς Ο δ ηγός τω ν δύο λιμ νώ ν ) και δύο α φ ίσ ες (μία γενική και μία για το Δ άσ ος τη ς Α π ολλω νίας) ενώ έτο ιμ η είναι και η Βαλίτσα τη ς Β όλβης και τη ς Κ ο ρώ νεια ς, ένα ο λοκληρω μ ένο εκπ α ιδευτικό π ακέτο Π ερ ιβ α λλο ντική ς Εκπαίδευσης, που θα δια τίθετα ι προς χρήση τω ν εκπαιδ ευ τικώ ν τη ς π ερ ιο χής από το ν έο έτο ς. Επίσης, μ ετά από μ ελ έτη και επ εξερ γ α σ ία σ το ιχ είω ν που π ερ ιγρ ά φ ο υ ν τη ν υ φ ισ τά μ ενη κα τάσ τασ η τω ν λιμνώ ν, διαμορφώ θηκαν π ροτάσεις για τα θ έμ α τα το υ αρδευτικού ν ερ ο ύ, τω ν α γρ ο χ η μ ικ ώ ν ουσιώ ν, τη ς α λ ιεία ς και το υ ο ικοτουρισ μού. Α υ τέ ς οι κύ ριες δράσ εις σ υ νοδεύτηκα ν από π λειάδα άλλω ν συμπληρω ματικώ ν δράσεω ν, επ αφώ ν και δημοσ ιεύσ εω ν, δημιουργώ ντα ς α να νεω μ έν ο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια τ η ν π ερ ιο χ ή και έν α δ ίκ τυ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τω ν εμ π λεκόμενω ν φ ορέω ν, ιδιαίτερα για τα θέμ α τα π ερ ιβάλλοντος. Το πρόγραμμα κλείν ει τις ερ γα σ ίες το υ τη Δ ευ τέρ α με τη ν τελ ικ ή σ υνάντησ η, που θα διοργανω θεί σε σ υνεργασία με το Επαρχείο Λ α γκα δά και θα δ ιεξα χ θ εί σ την ομώ νυμη πόλη. Θα παρουσιασθούν τα α π ο τελέσ μ α τα το υ π ρογράμματος και π αράλληλα θα ανακοινω θεί το τ ε λικό κ είμ ενο τη ς Κοινής Υ π ουργικής Απόφασ ης για τη ν οριοθέτησ η και προστασία τω ν δύο λιμνώ ν, που έ χ ε ι επ εξερ γ α σ θ εί το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ. Παρά λληλα, ετο ιμ ά ζετα ι και η τελ ικ ή αναφορά το υ π ρογράμματος, η οποία θα π εριλα μβάνει ό λ ε ς τις μ εθόδο υς που ακολουθήθηκαν, τις επ ιμέρ ους δράσεις και τα α π ο τελέσ μ α τά το υ ς και θα είναι διαθέσιμη για ό λους το υ ς ε μ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ο ρ είς και όσ ους εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να ενημερ ω θ ο ύ ν για τη ν εφ α ρ μ ο γή τη ς π ρω τοποριακής α υ τή ς δρασ τηριότητα ς. To M edw et όμω ς, θα σ υνεχίσ ει τη ν εκ σ τρ α τεία ευα ισ θητοπ οίησ ης και εν η μ έρ ω σ η ς σ τη ν Ε λλά δ α, π ερ ν ώ ν τα ς σ ε έν α ν ά λ λ ο υ γ ρ ό το π ο, α υ τό ν τη ς Λ ίμ νης Κερκίνης, και εφ α ρ μ ό ζο ντα ς εκ εί τη ν πείρα που ήδη έχ ε ι απ οκτηθεί από τη Βόλβη - Κορώ νεια, σε συνδυασμό και με όλα τα ά λλα υπ οπ ρογράμματα το υ M edw et: κα τάρτισ η, διαχείριση, χ α ρ το γ ρ ά φηση και διάδοσ η τω ν α π ο τελεσ μ ά τω ν τη ς επ ισ τη μ ο νική ς έρ ευ ν α ς. Η ενα ρ κτήρια σ υνάντησ η ήδη δ ιεξή χθη με επ ιτυχία, σ τις Σ έρ ρ ες, τη ν Παρασ κευή και π ρογραμματίζοντα ι ν έ ε ς σ υναντήσ εις, επ α φ ές και ε κ δόσ εις κα τά τη διάρκεια το υ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Ο Σ ύ λλογος Ναυπακτίων Φίλων του Π ερ ιβ ά λλο ντο ς Η Επιβίωση απευθύνει έκκληση για τη σωτηρία τω ν φυσικών εκτάσεω ν του Δ έλτα του Μόρνου. Ο υγρότοπος απειλείται από καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, εμπρησμούς, επιχωματώσεις και απόθεση σκουπιδιών. Τα πορίσματα της Ειδικής Χω ροταξικής Μ ελ έτη ς που συντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ENVIREG, αγνοήθηκαν. Η παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφο 65666/2.6.95) προς τις Νομαρχίες Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας δεν καρποφόρησε ακόμη. Κατά την Επιβίωση, μερικοί κάτοικοι τη ς περιοχής αντιτίθενται στη λήψη μέτρω ν προστασίας. φωτ. Γιώργος Μπλιώνης Η Γιορτή τω ν π ουλιώ ν, είναι το μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο π α γ κ ό σ μ ιο γ ε γ ο ν ό ς γ ια τα π ο υ λ ιά. Σ υ ν τ ο ν ίζ ε τ α ι από τη Δ ιε θ ν ή Ο μ ο σ π ο ν δ ία Ο ργανώ σ εω ν Birdlife International και φ έ το ς ή τα ν η δ εύ τερ η φ ορά τη ς διοργάνω σ ής τη ς, μ ε τ ά τ η ν ε π ιτ υ χ η μ έ ν η δ ιε ξ α γ ω γ ή τ η ς το Σ την Ελλάδα, το ν συντονισ μό είχ ε και τ ις δ ύ ο φ ο ρ έ ς η Ε λ λ η ν ικ ή Ο ρ ν ιθ ο λ ο γ ικ ή Ε ταιρεία και οι επ ιμέρ ους εκδ η λώ σ εις σε διάφ ο ρ ες υ γροτο π ικές π ερ ιο χές τη ς χώ ρας μας, γίν ο ν τα ι με τη ν άμεσ η σ υνεργασ ία τοπ ικώ ν φ ο ρ έω ν και π εριβαλλοντικώ ν οργανώ σ εω ν. Φ έτο ς διοργανώ θηκαν εκδηλώ σ εις παρατή ρ η σ η ς π ουλιώ ν σε 17 σ υνολικά Σ η μ α ντικές για τα Π ουλιά Π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, από τη ν Κ ρ ήτη μ έχ ρ ι το ν Εβρο. Μ ε τα ξύ α υ τώ ν επ ιλέχ θ η κ ε και η Λ ίμνη Κ ορώ νεια, όχι μόνο για τί είναι πολύ σ ημαντική για τα πουλιά για τ ί φ ιλ ο ξ ε ν ε ί δ ε κ ά δ ε ς είδ η, α λ λ ά και γ ια τί α ντιμ ετω π ίζει σ οβαρότατα π ροβλήματα υποβάθμισ ης. Τα π ερ ισ τα τικ ά τω ν ν εκ ρ ώ ν ψ α ριών και πουλιώ ν, ά λλω σ τε, ή τα ν πολύ πρόσφατα. Η εκδήλω σ η π ραγματοπ οιήθηκε το Σάββατο 7 Ο κτω βρίου, μέσα από τη συνεργασία τ η ς ΕΟΕ μ ε το ΕΚΒΥ και ε ιδ ικ ό τε ρ α μέσ ω το υ π ρογράμμα τος Ενημέρω ση και Ευαισθητοπ οίησ η Κ ο ινού για τις Λ ίμ ν ε ς Β ό λβη και Κ ο ρ ώ ν ε ια, τ ο ο π ο ίο α π ο τ ε λ ε ί τμ ή μ α τ η ς ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς M e d W e t. Τ ο ΕΚΒΥ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Μ πλιώ νης, βιολό γ ο ς, ο οποίος έδ ιν ε π ληροφ ορίες για τη ν κατάστασ η τω ν λιμνώ ν και δ ιέθ ετε ενημερ ω τικό υλικό σ τους σ υ μ μ ετέχ ο ν τες. Ε κ α το ντά δ ες ήτα ν εκ είνο ι που ήρθαν για να π αρατηρήσουν πουλιά σ την Κορώ νεια και α ν τα μ είφ θ η κ α ν μ ε τ α ξύ ά λ λ ω ν και από τη ν π α ρ ο υ σ ία τω ν φ ο ιν ικ ό π τ ε ρ ω ν π ου τα τ ε λευ τα ία χρόνια π αρατηρούνται στη λίμνη. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ H E L E C O 95 Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 9 έω ς και 12 Νοεμβρίου, η Β Δ ιεθνής Έκθεση και το συνέδριο H E LE C O 95. Α ντικείμενο της διοργάνωσης ή τα ν η τεχνο λο γία περ ιβάλλοντος σ τον ευρύτερο χώρο της Μ εσογείου.. ν ϊ. ί ' θ. Η HELECO 95 διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Προέδρου τη ς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και την υποστήριξη διεθνών οργανισμών. Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι τω ν περισ σσότερω ν υπουργείω ν, δημοσίων οργα νισμώ ν και επ ιχ ειρ ή σ εω ν, τω ν Α ν ω τά τω ν Ε κ π α ιδ ευ τικώ ν Ιδρυμάτων, τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και τη ς ΓΣΕΕ. Στον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας συναντήθηκαν για ένα τετρ α ήμερ ο, επ ισ τήμονες από όλον το ν κόσμο, εκ πρόσωποι βιομηχανικών και εμπορικών οίκων σχετικών με την τεχνολογία για το περιβάλλον, εκπρόσωποι από το δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συζητήθηκαν θέματα και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σ χετικές με νέα τεχνολογικά προϊόντα και παρ α γ ω γ ικές δ ια δ ικα σ ίες φ ιλ ικ ές προς το π ερ ιβ ά λλον. Παρουσ ιάσθηκαν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν ες λ ύ σ εις και δ ο κ ιμ α σ μ έν ες εφ α ρ μογές ως απάντηση στα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ν έες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου μίλησαν οι Υπουργοί Π ε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και υπουργοί και εκπρόσωποι υπουργείων χωρών τη ς Μ εσογείου και της ευρύτερ ης γεω γραφικής περιοχής. Επίσης ανέπ τυξαν εισηγήσεις εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι τω ν επιμελητηρίων και τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι θεματικοί ά ξο νες του συνεδρίου ήταν: Στερεά απόβλητα, ανακύκλωση και συσκευασία. Βιομηχανικά ατυχήματα, διαχείριση επικινδυνότητας. Αυτοκίνητο, ν έες τεχνολογίες, τεχ νολογίες αντιρρύπανσης. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίση νερού και ιλύος από τα επ εξεργασ μένα υγρά απόβλητα. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος. Ενέργεια και περιβάλλον, όρια εκπομπών, αναπτυξιακές επιλογές. Επιχειρησιακή οργάνωση, οικολογική διαχείριση προστασίας περιβάλλοντος. Στα τετραγω νικά μέτρα που κάλυπταν τα περίπτερα τη ς έκθεσης (167 σε αριθμό), τα 139 αφορούσαν βιομηχανικά συγκροτήματα και εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες 15 προέρχονταν απευθείας από το εξω τερικό (Νορβηγία, Ιταλία, Ολλανδία κ.λπ.). Συνολικά στο συνέδριο μίλησαν 118 επιστήμονες και ειδικοί από όλον τον κόσμο. Το Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπω ν-υ γροτόπω ν σ υ μ μ ετείχ ε στη HELECO 95 με δύο εισηγήσεις: 1. Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών χαρτογράφησης τα ξινο μ ικώ ν μονά δω ν μ εσ ο γ εια κ ώ ν υ γρ οτόπ ω ν. Ε λένη Φυτώκα, Γ. Ζαλίδης, Α. Μ αντζαβέλας, Μ. Καρτέρης, Α. Χαραλαμπίδης & R. Teme. 2. Χρήση τω ν Γ εω γρ α φ ικώ ν Σ υ σ τη μ ά τω ν Π ληροφ οριώ ν (Γ.Σ.Π.) στην επεξεργασία τω ν υδρολογικώ ν δεδομένω ν στις λεκά ν ες απορροής τω ν υγροτόπω ν. Α. Αποστολάκης, Ξ. Δημητριάδης, Γ. Ζαλίδης, Ν. Συλλαίος & Σ. Χατζηγιαννάκης. Το Μ ουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ισ τορίας σ υ μ μ ετείχ ε στην Εκθεση με ειδικά διαμορφ ω μένο π ερίπ τερο όπου παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χαρτογραφίας του ΕΜΠ (υπεύθυνος καθ. κ. Βέης), ανάγλυφος δορυφορικός χάρτης του ελληνικού χώρου. Ο χάρτης αυτός είναι μοναδικός γιατί για πρώτη φορά αποδίδεται με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και στο σύνολό του, ο ελληνικός και ο ευρύτερος γεω γραφικός χώρος, με απεικόνιση που χαρακτηρίζεται από μοναδική ακρίβεια δεδομένω ν και απόλυτη πιστότητα χρωμάτων. Επίσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων παρουσιάστηκαν στο περίπ τερο, θεματικοί χά ρτες τω ν ελληνικώ ν υγροτόπων, κινητή απεικόνιση τη ς τ έ ως Λίμνης Κάρλας (σε Η/Υ) και τράπεζα δεδομένω ν με τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία τους. Ο δ ική μ ε τ α φ ο ρ ά επ ικ ίν δ υ ν ω ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τω ν Ο κ. Χ ά ρ η ς Α γ γ ε λ ίδ η ς, δ ικ η γ ό ρ ο ς τω ν Γ ια ννιτσ ώ ν, γ ν ω σ τό ς ήδη ω ς εμ π ν ευ σ τή ς το υ π ρώ του σ τη ν Ε λλά δ α ο λοκλη ρ ω μ ένου εκπ αιδευτικού π ρογράμματος σ την ο ρ γα νική γεω ρ γία και συμπαραστάτης το υ αγώ να τη ς Αραβησού για τη σω τηρία τω ν πηγώ ν κ.λπ., έ χ ε ι προσθέσει στο εν ερ γ η τικ ό το υ και ά λλη μία πρωτοποριακή π ερ ιβ α λλοντική π ρω τοβουλία: τη ν ίδρυση το υ Ινσ τιτο ύ το υ Μ ετα φ ο ρ ι κώ ν Σπουδώ ν στα Γιαννιτσά, ένα ς από το υ ς σκοπούς το υ οποίου είναι η εκπαίδευση τω ν οδηγώ ν φ ο ρ τη γώ ν α υ το κινήτω ν που μ ετα φ έρ ο υ ν επικίνδυνα εμπ ορεύματα. Το Ινστιτο ύ το π ρόσ φατα έ χ ει εκδόσ ει δύο εγχειρ ίδ ια για το υ ς ε κ π α ιδ ευ ό μ ενους, με σ υ γ γ ρ α φ είς το υ ς κ.κ. Χάρη Α γ γ ελ ίδ η και Αναστάσιο Κηροπλάστη. Ο σον α φ ορά στη χώ ρα μας, επίσημα δ εν έ χ ε ι αρχίσ ει ακόμη να εφ α ρ μ ό ζετα ι η οικεία κοινοτική οδηγία και οι δ ιεθ νείς σ υμβάσ εις που ρυθμίζουν τη μ ετα φ ο ρ ά επικινδύνω ν εμπ ορευμάτω ν, τη ν εκπαίδευση τω ν ο δ η γώ ν κ.λπ. Η π ρ ω το β ο υ λία α υ τή, στη μικρή π όλη τω ν Για ννιτσ ώ ν, από π ο λ λ έ ς α π ό ψ εις δ ιδ α κ τική, θα παρουσ ιαστεί εκ τε ν έ σ τε ρ α σε επ ό μ ενο τεύ χ ο ς. Για το υ ς ανα γ ν ώ σ τες που θ έλ ο υ ν να επ ικοινω νήσ ουν με το Ινσ τιτούτο, η διεύθυνση είναι: Σ οφ ούλη 3, Γιαννιτσά, Τηλ /82780, Φ αξ /ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο Το πακέτο εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του προγράμματος αυτού είχε η κ. Ευγενία Φλογαίτη ενώ τον σχεδιασμό και την οργάνωση είχαν η κ. Νικόλ Μαγκλιβέρα και η κ. Ευαγγελία Μέρτζιου. Σκοπός του προγράμματος, όπως αυτός αναφέρεται στην εισαγωγή του εκπαιδευτικού πακέτου, ήταν η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα, διήρκησε δυόμιση χρόνια (Σεπτέμβριος 1992-Φεβρουάριος 1995) και ε ξε λίχθηκε σε τρεις φάσεις: υλοποίηση του αρχικού υλικού από ειδικούς διαφόρων κλάδων, πειραματική εφαρμογή του υλικού σε ειδικά επ ιλεγμένα σχολεία-αξιολόγηση και τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πακέτο διαρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες (έδαφος, νερό, αέρας, δάσος, αγροοικοσυστήματα-από την παραγωγή στην κατανάλωση, επιφανειακά νερά-υγρότοποι-ποτάμια-λίμνες, θάλασσα, απειλούμενα είδη, η ζωή στη Γη). Το πακέτο του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει: ένα εισαγωγικό φυλλάδιο, εννέα φυλλάδια για την ενημέρωση του δασκάλου στα παραπάνω θέματα και ένα πακέτο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με 150 φύλλα εργασίας, που καλύπτουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων. Απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Γ ια περισσ ό τερ ες π ληροφ ορίες: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση- Ελλάς, Ασκληπιού 14, Αθήνα, Τηλ./Φαξ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ζώ α π ου κ ιν δ υ ν ε ύ ουν: Κ α ρ έτα είνα ι ο τ ί τ λ ο ς έκ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ρ ό σ φ α τα, από τις εκδόσ εις ΕΡΕΥΝΗ ΤΕΣ και το ν Σ ύ λ λ ο γ ο για τη ν Π ρ ο σ τα σ ία τ η ς Θ α λ ά σ σ ια ς Χ ε λ ώ ν α ς, μ ε σ υ γ γρ α φ έα τη ν κ. Ά ννα Κρεμ έ ζ η - Μ α ρ γ α ρ ι τ ο ύ λ η, σ υ ν τ ο ν ίσ τ ρ ια τ ο υ π ρ ο γράμματο ς Π ερ ιβ α λλο ντικ ή ς Α γ ω γ ή ς. Η έ κ δ ο σ η α υ τή δ ίν ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς δια νθισ μένες με π ολλά έγχρω μ α σκίτσα, π αιδικές ζω γραφιές και φ ω το γρα φ ίες, για το υ ς μύθους και τις ισ τορίες για τις χ ε λώ νες, τις χ ε λ ώ ν ε ς σ την Ε λλάδα, τη ν κα ρ έτα στη θάλασσα και τη ν κα ρέτα σ την ακτή, τις φ ω λιές και τα χελω νάκια, το ν ρόλο τη ς θαλάσσιας χελώ να ς, τις προσπάθειες προστασίας που δ ιεξά γ ο ν τα ι τα τελ ευ τα ία χρόνια κ.λπ. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Σ ύ λλογος για τη ν Προστασία τη ς Θαλάσσιας Χ ελώ νας, Σολω μού 35, Αθήνα, Τηλ/Φ αξ Η Μαύρη Ο ικολογική Β ίβλος τω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν Ο ικ ο σ υ σ τη μ ά τω ν είνα ι ο τ ίτ λ ο ς το υ βιβλίου που κυ κλοφ όρησ ε με τη ν ευ κα ι ρία το υ Ευρωπαϊκού Έ το υ ς Δ ιατή ρ η σ η ς τη ς Φ ύσης 95, από τη Γ ενική Γρ α μ μ α τεία Ν έα ς Γ εν ιά ς και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Ο ικολογίας. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφ έρ ει η Ε κδοτική Ο μάδα (Γρηγόρης Τσούνης, Αναστασία Π α ντέρα, Φ ω τεινή Σιγανού, Χάρης Νικ ο λέτο ς) α π ευθύνετα ι σε όλο υ ς ε κ είν ο υ ς που εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να γ ν ω ρ ίσ ο υ ν τ η ν ε λ λ η ν ικ ή φ ύσ η και τα π ροβλήματά τη ς. Μ πορεί να α π ο τελ έ σ ε ι βοήθημα για τα π ρογράμματα Π ερ ιβ α λλο ντικής Εκπαίδευσης. Επίσης η γνω ριμία με το ν ελληνικό χώρο, τα κυριώ τερα οικοσ υσ τήματα και τα π ροβλήματά το υ ς, θα βοηθήσει ώ σ τε η στάση όλω ν μας να ε ί ναι θ ετική α π ένα ντι σ την ελ ληνική φ ύσ η. Στη σ υγγραφ ή και σ την έκδοση τη ς Μ αύρης Ο ικολογικής Βίβλου βοήθησαν εκ τό ς από τη ν επιστημονική ομάδα, μαθητές, ο μ ά δ ες νέω ν και υπ εύθυνοι Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Ε λληνικό Κ έντρο Ο ικολογίας, Μ ακρυγιάννη 7, Αθήνα, Τηλ Σ το τελ ευ τα ίο τεύ χ ο ς του ολλα νδικού περιοδικού Lychnari, ο κα θηγητής του Γεω ργικού Πανεπ ιστημίου το υ W ageningen, κ. Karle Sykora, παρουσιάζει ένα ενδια φ έρ ο ν άρθρο για το ν υγροτοπ ικό π λούτο τη ς χώ ρας μας, τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες που ασ κούντα ι σήμερα σε αυτούς, τις α π ειλές που υφ ίσ τανται καθώς και το ν ρόλο και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες το υ ΕΚΒΥ. Ο κ. Sykora έ χ ει επ ισ κεφ θεί α ρ κ ετές φ ο ρ ές τη χώ ρας μας, τα τελ ευ τα ία έτη, με αφ ορμή τη συνεργασ ία το υ με το ΕΚΒΥ, με το Α ρ ισ το τέλ ειο Π ανεπ ιστήμιο Θ εσ σ αλονίκης και με το Π ανεπ ιστήμιο Πατρώ ν, για τη ν εκπόνηση π ρογράμματος σ χετικό με τη βλάστηση τω ν ακτώ ν τη ς Ε λλάδας. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 6Π ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η 6η Συνάντηση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων με την πολιτεία και η ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με σκοπό τη βελτίωση της δράσης τους. Την ευθύνη της οργάνωσης της συνάντησης είχαν η Αιτωλική Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος και το Κέντρο Οικοτουρισμού και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αιτω λίας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων. Από την έναρξη της συνάντησης στο Αγρίνιο, φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τη ς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτω λαοκαρνανίας και του Δήμου Αγρίνιου και η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Μ έγαρο τη ς Γυμναστικής Εταιρείας Αγρίνιου. Σ υ μ μετείχα ν εκπρόσωποι 70 περίπου οργανώ σεω ν από όλη την Ελλάδα και από πλευράς πολιτείας παρευρέθησαν, ο Υ φ υ π ο υ ρ γός Ο ικο νομικώ ν κ. Γ εω ρ γ α κό π ο υ λ ο ς, ο ευ ρ ω βουλευτής κ. Παπαγιαννάκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουρουμπλής, ο Γ ε νικός Γραμματέας τη ς ΚΕΔΚΕ κ. Κοιμίσης, ο σύμβουλος του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Τσίρος, ο εκπρόσωπος του Υπ. Γεω ρ γίας κ. Λουκίσας, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Βαϊνάς, δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι. Η επιμέρους θεματολογία τη ς συνάντησης είχε ως εξής: Π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ές Ο ργα νώ σ εις σ την Ε λλά δα και σ την Ευρωπαϊκή Ενωση και σχέσεις του ς με την πολιτεία. Σχέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και Τοπικής Α υτοδιοίκησης. Θεσμικά, οργανωτικά, οικονομικά, φορολογικά και άλλα προβλήματα τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η κατάσταση τω ν υγροτόπω ν σήμερα και η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων σε μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων και Προϋποθέσεις για τη βελτίωση τη ς δράσης τω ν περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια τη ς συνάντησης συζητήθηκαν το ανω τέρω θέματα, αντηλλάγησαν εμπειρίες και απόψεις και συγκροτήθηκαν τρ εις ομάδες εργασίας γύρω από τις κεντρικές ειση γήσ εις, με σκοπό τη ν π εραιτέρω διερεύνησ η και ανάπ τυξη τω ν θεμάτων. Οι ομάδες εργασίας επ εξεργάσ τηκαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα: θεσμικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη σχέση τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν με τη ν π ο λιτεία, τη δ η μ ι ουργία δικτύου επικοινωνίας και την εξασφάλιση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη τω ν οργανώσεων και τη βελτίωση της δράσης τους. Αναλυτικότερα συζητήθηκε η οργανωτική δομή που θα πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική οργάνωση και επικράτησε η άποψη ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι ίσως το πιο ευέλικτο σχήμα οργάνωσης. Αναπτύχθηκαν επίσης τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια οργάνωση για να χαρακτηρισθεί ως περιβαλλοντική και αποφασίσθηκε να διερευνηθούν αναλυτικότερα και να παρουσιασθούν στην επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά τη δημιουργία δικτύου επικοινω νίας, ανα γνω ρίσ τηκε η ανάγκη σ υντονισ μού και κο ινή ς δράσης, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκαν ανησυχίες για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχήματος με ολιγομελή αντιπροσώπιση. Ε τσ ι αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδα εργασίας, η οποία θα καταγράψει σε πανελλαδικό επίπεδο κάθε προσπάθεια δικτύωσης και θα εισηγηθεί το θέμα στην επόμενη συνάντηση. Η ανάγκη αλληλοενημέρω σ ης και επικοινω νίας τω ν οργανώσεων προτάθηκε να καλυφθεί από τα υπάρχοντα οικολογικά έντυπα αλλά και να διερευνηθεί η δυνα τότητα έκδοσης κοινού εντύπου από ό λες τις οργανώσεις. Συνολικότερα τα α π οτελέσ ματα τω ν ομάδω ν εργασίας παρουσιάστηκαν στο σύνολο τω ν σ υμμετεχόντω ν και εξελ έ γ η επ ταμελής αντιπροσωπεία η οποία θα αναλάβει την προώθηση τω ν πορισμάτων. Τ έλος αποφασίσθηκε η 7η Συνάντηση να γίνει στην Αθήνα με υπεύθυνη ομάδα οργάνωσης το ν Ό μιλο Φίλων Βουνού και Θάλλασας. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑΝΩ ΣΕΙΣ Π ΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ Οι π ο λιτισ τικές εκδηλώ σ εις Η μαθιώ τικα φ έ το ς ή τα ν α φ ιερ ω μ έν ες στο π εριβάλλον, διήρκησαν ένα μήνα και για πρώτη φ ορά σ υ μ μ ετείχ ε η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας. Η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας είχ ε σ υνεχή παρουσία σ τις μ ε γ ά λ ε ς πόλ ε ις το υ Ν ομού Ημαθίας και σε δ ιά φ ο ρ ες κ ο ιν ό τη τες με τη ν παρουσίαση έκθεσ η ς φ ω το γραφία ς, η οποία σ υ νο δ ευ ό τα ν από επ εξη γηματικά κείμ ενα και αφ ορούσ ε τη ρύπανση το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, το υ ς σκουπ ιδότοπ ους, τις π α ρά νομες επ ιχω ματώ σ εις, τις α μμοληψ ίες, τη ν κα τα σ τρ οφ ή το υ παραποτάμιου δάσ ους το υ Α λιάκμονα, κ.ά. π ερ ιβ α λλοντικά π ροβλήματα το υ Ν ομού. Επίσης, πραγματοπ οίησ ε π ροβολές βιντεο τα ινία ς σ χ ετική ς με το π εριβάλλον το υ Ν ομού και μοίρασ ε ε ν η μ ε ρω τικά έντυπ α για τη ν ανακύκλω ση. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Α να π τυ ξια κή Ε τα ιρεία το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκης, το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση και το Ε λληνικό Κ έντρο Βιοτόπ ω ν-υ γροτόπ ω ν, συνδιοργόνω σ αν εβδομαδιαία σεμινάρια ενημέρ ω σ η ς και ευαισ θητοπ οίησ ης ειδικώ ν ομάδω ν κοινού, σε θ έμ α τα οικοτουρισ μού, για τις π εριο χές: Δ έλ τα Α ξιού και Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώ νεια. Τα σεμινάρια διήρκεσ αν από τις 11 έω ς τις 15 Σεπ τεμβρίου το υ 1995 και χρηματοδοτή θηκα ν από τη ν Κ οινοτική π ρω τοβουλία LEADER I, στα πλαίσια τη ς εκ σ τρ α τεία ς για θ έμ α τα ενημέρ ω σ ης για το π εριβάλλον του Νομού. Εκπρόσωποι τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης και εκπ α ιδευτικοί από τις δύο π ερ ιο χές, α π ο τέλεσ α ν το κοινό τω ν σ εμινα ρίων, τα οποία είχα ν σκοπό να ενημερώ σ ουν για τις δ υ να τό τ η τ ε ς, τα όρια και το υ ς π εριο ρισ μούς τη ς ο ικοτο υ ρ ισ τική ς α νά π τυ ξη ς τό σ ο σε επίπεδο χώ ρας όσο και τοπικά. Κατά τη διάρκεια τω ν σεμιναρίω ν π ραγματοπ οιήθηκε εκπ αιδευτική επ ίσ κεψ η τω ν σ υ μ μ ε τεχ ό ν τω ν σ την Πρέσπα, π εριοχή σ την οποία έ χ ε ι α να π τυχθεί υποδομή και εφ α ρ μ ό ζο ντα ι π ρογράμμα τα οικοτουρισ μού. Το σ εμινάριο φ ιλ ο ξεν ή θ η κ ε από τη ν Κ οινότητα Κυμίνω ν σ την περιοχή το υ δ έ λ τα και από τη ν Κ ο ινότητα Ν έας Μ αδύτο υ σ την π εριοχή τω ν λιμνώ ν. Μ ε αφ ορμή τω ν πραγματοποίηση τω ν σεμιναρίω ν εκδόθηκαν τρ ία ενημερ ω τικά έντυπ α, το πρώ το έντυπ ο α να λύει τις α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες τω ν υγροτόπ ω ν και τα επ όμενα δύο παρουσιάζουν ένα σ ύντο μο οδοιπορικό στις σ υ γκεκρ ιμ ένες υ γρ ο το π ικές π ερ ιο χές. 7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ιο σ υ ν έ δ ρ ιο ιχ θ υ ο λ ό γ ω ν Από τη ν Π αρασκευή 23 έω ς τη ν Κυριακή 24 Σ επ τεμβρίου έ γ ιν ε σ το ν Βόλο, το 7ο Π α νελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγω ν με ο ρ γ α ν ω τές το ν Π α νελλήνιο Σ ύ λλογο Ιχθυολόγω ν Υ π ουργείου Γ εω ρ γία ς και σ υ νδ ιο ρ γα νω τές το Υ π ουργείο Γεω ργία ς, το Π ανεπ ισ τήμιο Θ εσ σ αλίας και το ΓΕΩ ΤΕΕ (Π αράρτημα Κ ε ντρ ικ ή ς Μ α κεδονία ς). Οι ερ γα σ ίες το υ σ υνεδρίου π ρα γμα τοποιήθηκαν με τη ν υπ οσ τήριξη τη ς Ν ομαρχιακής Α υ τοδιοίκησης Μ αγνησ ίας, το υ Δ ήμου Βόλου και τη ς Α γρ ο τική ς Τράπ ε ζα ς τη ς Ε λλά δ α ς και διεξή χθησ α ν στο Α μ φ ιθέα τρ ο το υ Πανεπ ισ τημίου τη ς Θ εσ σαλίας. Το θ έμα το υ σ υνεδρίου ή τα ν Α λιευ τικά Π ρ οϊόντα, ενώ κύριος σκοπός το υ ή τα ν να παρουσιασθούν θ έμ α τα και ερ γ α σ ίες που μέσ α από ν έ ε ς τε χ ν ο λ ο γ ίε ς και π ρακτικές, θα προτείν ο υ ν λ ύ σ εις σε π ροβλήμα τα και α δυνα μίες που παρουσιάζει η χώ ρα μας σ τους το μ είς τη ς α λιείας, τη ς μεταπ οίησ ης και τη ς εμπ ορία ς τω ν α λιευ τικ ώ ν π ροϊόντω ν. Οι επ ιμέρ ους ε ν ό τη τ ε ς το υ σ υνεδρίου ήτα ν: παραγω γή, εμπορία α λιευ μ ά τω ν, μετα π οίησ η α λ ιευ τικ ώ ν π ροϊό ντω ν, κ α λλιέρ γ εια νέω ν ειδώ ν. Τ ην έν α ρ ξη εργασ ιώ ν το υ σ υνεδρίου έκ α νε ο υφυπουργ ό ς Γ ε ω ρ γ ία ς κ. Α κ ρ ιβ ά κ η ς. Σ το σ υ ν έδ ρ ιο σ υ μ μ ε τε ίχ α ν ιχ θ υ ο λ ό γ ο ι από ό λ ο υ ς σ χ εδ ό ν το υ ς ν ο μ ο ύ ς τη ς Ε λλά δας, από ερ ευ ν η τικ ά κέντρ α (ΕΚΘΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΘΑΒΙΚ) και από τα Π ανεπ ιστήμια. Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ Το πρώ το ελληνοβουλγα ρ ικό σ υνέδριο για το ν π οταμό Σ τρ υ μ ό να και τη Λ ίμνη Κ ερκίνη, π ραγμα τοπ οιήθηκε από τη ν 29η Ν οεμβρίου έω ς και τη ν 3η Δ εκεμβρίου σ τις Σ έρρες. Δ ιοργανώ θηκε από το Π αράρτημα Αν. Μ α κεδ ο νίας το υ ΓΕΩ ΤΕΕ. Μ ετα ξύ τω ν θεμ ά τω ν που αναπ τύχθηκαν, από 50 περίπου έ λ λ η ν ε ς και β ούλγα ρ ους ειδικούς, ή τα ν: η μ ε λ έ τη σ εισ μ ικό τη τα ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π ερ ιο χής το υ Σ τρ υ μ ό να, η α ντιπ λημμυρική π ροσ τασία το υ π ο τα μού, το σ χέδ ιο δράσ ης για δια τήρησ η και αναβάθμισ η το υ π ερ ιβ ά λλο ντο ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π εριοχής το υ Σ τρ υ μ ό να και τη ς Κερκίνης, οι α νθρω π ογενείς επ εμβά σ εις στη βιοπ οικιλότητα, το υδάτινο δυναμικό τη ς λ εκ ά ν η ς απορροής το υ Σ τρυμόνα κ.ά. Το ΕΚΒΥ σ υ μ μ ετείχ ε με τη ν α να κοίνωση Η συμβολή τη ς κα τάρτισ ης στη σ υνετή δια χείριση το υ υ γ ρ ο τό π ο υ τ η ς Κ ε ρ κ ίν η ς. Σ το π λα ίσ ιο το υ σ υ νεδ ρ ίο υ, οι έ λ λ η ν ε ς ε π ισ τή μ ο ν ες επ ισ κ έφ θ η κα ν τη Βουλγαρία. Οι Φίλοι το υ Μ ουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώ νουν, στο Μ ουσείο, τη ν Κυριακή 10 Δ εκεμ β ρ ί ου σ τις 6:00 μ.μ., παρουσίαση τη ς π ερ ιβ α λλοντικής ε κ π αιδευτικής δραστηριότητα ς Β α δ ίζοντα ς σε ρ έματα τη ς Α ττικ ή ς, η οποία διήρκησε από το ν Μ άρτιο το υ 1995 έω ς το ν Δ εκέμβριο. Στη δρασ τηριότητα αυτή σ υ μ μ ετείχα ν 25 παιδιά ηλικία ς 10 έω ς 17 ετώ ν και η παρουσίαση π εριλαμβάνει: περιήγηση σ την έκθεσ η, ξεφ ύ λλισ μ α τη ς ειδ ι κής έκδοσ ης και παρουσίαση τη ς δραστηριότητα ς με διαφ ά ν ειες και αφήγηση. Για π ερ ισ σ ότερ ες π ληροφ ορίες: Οι Φ ίλοι το Μ ουσ είου Γουλα νδρή Φ υσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, Τηλ Ο Σ ύνδεσ μος Ε λλήνω ν Π ερ ιφ ερ ειο λόγω ν και το επισ τημονικό π εριοδικό ΤΟΠΟΣ, διοργα νώ νουν επ ισ τημονικό σ υνέδριο με τίτλ ο : Π εριφ ερεια κή ανάπ τυξη, χω ρ ο τα ξία και π εριβάλλον στο πλαίσιο τη ς Ε νω μένης Ευρώ πης. Το σ υνέδριο υ π ο σ τη ρ ίζετα ι από το Υ π ουργείο Ε θνικής Ο ικονομίας και θα δ ιεξα χ θ εί σ τις 15 και 16 Δ εκεμ β ρ ίο υ 1995 στο Π ά ντειο Π ανεπ ισ τήμιο, με α φ ορμή το Ευρω παϊκό Ε το ς Δ ιατήρησ ης τη ς Φύσης 95. Οι θεμα τικοί ά ξο ν ε ς τω ν εργασιώ ν το υ συνεδρίου είναι: ευρω παϊκή ο λ ο κλήρω ση και π ερ ιφ ερ εια κή α νά π τυ ξη, χ ω ρ ο τα ξικ ό ς και π ερ ιφ ερ εια κός π ρογραμματισ μός και π ο λιτικές το υ π εριβ ά λ λ ο ν το ς και α νά π τυ ξη. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Λ ίλα Κ ρικώ νη, ΤΟ Π Ο Σ, Ε υπ α λίνου 17, Αθήνα, Τ ηλ./φ αξ Το έβδομο δ ιεθ νές Συνέδριο Ζ ω ογεω γραφ ία ς και Οικο λογία ς σ την Ελλάδα και τη ν ευ ρ ύ τερ η περιοχή, διοργα νώ νετα ι από τη ν Ελληνική Ζω ολογική Ε ταιρεία και θα πραγματοπ οιηθεί σ την Αθήνα το ν Απρίλιο το υ Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Α. Λ εγά κ ις, Ζ ω ο λο γικό Μ ουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Π ανεπ ιστήμιο Αθηνώ ν, Π ανεπ ισ τ η μ ιο ύ π ο λ η, Α θ ή ν α, Τ η λ , Φ αξ Τ ο τ ρ ίτ ο π α γ κ ό σ μ ιο Σ υ ν έ δ ρ ιο Ε ρ π ε τ ο λ ο γ ία ς θα π ραγματοπ οιηθεί σ την Π ράγα τη ς Δ ημοκρ α τία ς τη ς Τ σ ε χίας, από τις 2 έω ς τις 10 Απριλίου το υ Για περισσ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Z byn e k R ocek, D e p a rtm e n t of Paleontology, G eological Institute, Academ y of Sciences, Rozvojova 135, , Praha 6-Suchdol, Czech Republic, Tel , Fax ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 Λ. i B i l l U U. Μ ο υ σ ε ί ο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υ σ ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Από το Δάσος του Φρακτού, φωτ.: Λάμπρος Λογοθέτης Σ τα πλαίσια τη ς εκπ α ιδευτικής το υ δρασ τη ρ ιό τη τα ς το Μ ο υ σ είο Γουλα νδ ρ ή Φ υ σ ική ς Ισ το ρ ία ς, π ρ α γ μ α το π ο ίη σ ε π ρ ιν από μ ε ρ ικ ά έ τ η ( ) μ ε τ α πτυχιακά σ εμινάρια διαχείρισ ης και π ροστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, στα οποία δίδαξαν κ α θ η γ η τ έ ς Α ν ώ τ α τ ω ν Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν Ιδρυμάτω ν και ά λλοι ειδικοί επ ισ τήμονες. Η επ ιτυχία το υ π ρογράμματος ή τα ν μ εγά λη και π ολλοί δάσκαλοι, μ ε λ ε τη τ έ ς, ειδικοί επ ισ τήμ ο ν ες κ.ά., ζήτησ α ν α ντίγραφα τω ν δ ια λ έ ξεων. Το Μ ουσ είο θ εω ρ ώ ντα ς χρήσ ιμο να διευ ρ ύ νει το ν κύκλο το υ σ εμιναρίου, να χρησ ι μοποιήσει τη διδαχθείσ α ύλη και να τη ν προω θ ή σ ε ι σ το ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ ο ιν ό κα ι κ υ ρ ίω ς σ το υ ς εκπ α ιδευτικούς, π ραγματοπ οίησ ε τη ν έκδοσ η Ε π ιλ εγ μ έν α Θ έμ α τα Δ ια χείρ ισ η ς Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς, η οπ οία ε ν τά σ σ ε τα ι σ το π ρόγραμμά το υ για ενη μ έρ ω σ η το υ κοινού σ τα κ υ ρ ιό τερ α π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ά θ έμ α τα τη ς χώ ρας, σ το υ ς κινδ ύ νο υ ς που δ ια τρ έχ ει και σ τη ν α νά γκη ο ρ θ ο λ ο γ ικ ή ς δ ια χείρ ισ η ς το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Την ύλη α π ο τελο ύ ν οι εισ η γ ή σ εις 45 ο μ ιλητώ ν, κ α τα ν εμ η μ έν ες σε έ ξι θ εμ α τικ ές ε ν ό τη τ ε ς (βασικές α ρ χ ές και επισ τή μ ες το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, φυσικό αβιοτικό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, φ υ σ ικ ό β ιο τικ ό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, απ όβλητα και τε χ ν ο λ ο γ ίε ς π ροσ τασίας το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, π ο ιό τη τα π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, υ γεία και κοινω νικά και θεσμικά πλαίσια που διέπ ουν τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντος). Σ υ ντο νισ τή ς έκδ ο σ η ς το υ βιβλίου είναι ο καθ η γ η τή ς κ. Μ ά ρ κος Μ π ο ν α ζο ύ ν τα ς. Ό πω ς α ν α φ έρ ει σ το ν π ρ ό λογό το υ ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ το υ Μ ο υ σ είο υ, η π ροσ π άθεια α υ τή δ ε ν κα λύ π τει το ευ ρ ύ φάσμα το υ περιβ ά λ λ ο ν το ς τη ς χ ώ ρ α ς και υπ άρχουν τομ είς που έμ εινα ν α κάλυπ το ι σ τα πλαίσια το υ Σ ε μ ιναρίου. Ο τό μ ο ς α υ τό ς θα σ υμ π ληρω θεί μ ελ λ ο ν τικ ά, ώ σ τε να κ α λύ ψ ει και εκ είν ο υ ς το υ ς τομ είς που δ ε ν π εριλαμ βάνονται σ τη ν παρούσα έκδοση. Η επ ιστημ ονική και τε χ ν ο λ ο γ ική π ροσέγγισ η τω ν θεμ άτω ν και η πίεση γ ια τ η ν α ν τιμ ε τ ώ π ισ η τω ν α π ε ιλ ώ ν π ου π λ ή ττο υ ν το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τη ς χ ώ ρ α ς κ α θ ι σ το ύ ν α να γκα ία μία εμ π λουτισμ ένη και α ν α θεω ρημ ένη ν έα έκ δ ο σ η. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ο ρ ίες: Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 15, Νοέμβριος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ ISSN Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Εκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Α Ν ΙΜ Α G R A P H IC S Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜ Η Ν ΙΑ ΙΑ ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ ΚΕΝ ΤΡΟ Υ ΒΙΟ ΤΟ Π Ω Ν -ΥΓΡΟ ΤΟ Π Ω Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 12 ΔΡΧ. 103 Η επ ιμ ό ρ φ ω σ η τω ν εκπ αιδευτικώ ν στην Π.Ε. δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: LIFE ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 2 0 ΔΡΧ. 400 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΑΝ OI ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TOY EKBY ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αναπτύσσεται το Ευρωπαϊκό Όργανό για το περιβάλλον φωτ.: Σ. Ντάφης ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αναπτύσσεται το Ευρωπαϊκό Όργανό για το περιβάλλον φωτ.: Σ. Ντάφης ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΡΧ. 10 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ιδρύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΑΜΙΝΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Σταυρούλα X. Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηνητήκ: Ιωακείμ Σττηλιόττουλος Καλαμάτα, 2011 Σ Τ Ε Γ ( Τ Ε Γ Ε Π ) Π.255 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αειφορία και Αειφορική Α νάπτυξη ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Αειφορία και Αειφορική Α νάπτυξη ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΔΡΧ. 10 Αειφορία, μια λέξη -κλειδ ί για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως αρχή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ i > ΐ ή. ' c i n: v.t Αφιερώνεται στην μνήμη του πολυαγαπημένου μου θείου Δημοσθένη Φίλιου..-;>%. ^, 'ϊ. -Τ. ;. ;:' ' '... - a.,, ' ' '." ',ί. - \V-" ^. V

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛ Λ HNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 87 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛ Λ HNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 87 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛ Λ HNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 87 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Λίμνη Κερκίνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Μαρία Κατσακιώρη O Πανταζής Αλέξανδρος Γεράκης, ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. 'Τουριστική κίνηση και ανάπτυξη δραστηριότητας στο Νομό Εύβοιας (1 9 8 3-1993) '

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. 'Τουριστική κίνηση και ανάπτυξη δραστηριότητας στο Νομό Εύβοιας (1 9 8 3-1993) ' Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ2Ν ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ 'Τουριστική κίνηση και ανάπτυξη δραστηριότητας στο Νομό Εύβοιας (1 9 8 3-1993) ' ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι2ΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Η Δανειοδοτική Δραστηριότητα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος"

Η Δανειοδοτική Δραστηριότητα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Θέμα πτυχιακής εργασίας "Η Δανειοδοτική Δραστηριότητα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος" Την εργασία επιμελήθηκε η σπσυδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟΠΑΣ 'θέρμανση πόλης 6 0.0 0 0 κατοίκων με τηλεθέρμσνση' Εισηγητής: Κρυωνάς Δημήτριος Ντουμπου Χρυσή Σταλιοπούλου Μαρία Οκτώβριος 1994 Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο π Ε Ρ I Ε X ο Μ Δ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ. Εσωτερική Διανουη : 1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών (2) 2. Α. Νεαμονιτάκη. ΟΜΟΙ! ι AYTv«*..

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ. Εσωτερική Διανουη : 1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών (2) 2. Α. Νεαμονιτάκη. ΟΜΟΙ! ι AYTv«*.. ΟΜΟΙ! ι AYTv«*.. - EAHINW ; A p t. βτ-ω r ΦΟΡΤΗΓ6ΙΝ. A A A A O t 0 6 1 l2jll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα