ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1"

Transcript

1 ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΔΡΧ. 1 Πρόγραμμα αξιοποίησης και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τη ς υπ οδομής για οκτώ προσ τα τε υ ό μ ε ν ε ς υγροτοπ ι- κ ές π ερ ιο χ ές π ρ α γ μ α το ποιείται με τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΕΤΑΑ και του ΕΚΒΥ (σελ. 1). Π ρόγρα μμα κ α τά ρ τισης σ τελεχ ώ ν νομαρχια κώ ν και π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν υπηρεσιών για την αειφορκή δια χείρ ισ η το υ νερ ο ύ τ η ς Λ ίμ ν η ς Κ ε ρ κ ίν η ς, π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ τις Σέρρες (σελ. 2). Ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι το π ρόγρα μ μα "Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώνεια". Αρχίζει νέο π ρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη (σελ. 3). Heleco '95, πραγματοπ ο ιή θ η κ ε η Β' Δ ιε θ ν ή ς Έ κθεση και το Σ υ νέδ ρ ιο για το περιβάλλον (σελ. 4). Ν έες εκδόσεις για την Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ή Ε κπ α ί δευση, τη ν προστασία ειδών και οικοσ υσ τημάτω ν τη ς χώρας μας καθώς και για τη ν οδική μ ετα φ ο ρ ά επ ικινδύνω ν εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν (σελ. 5). Π ραγματοπ οιήθηκε η 6η Π ανελλαδική Σ υνάντηση τω ν Π ερ ιβ α λλο ντικώ ν Οργανώσεων, στο Αγρίνιο και το Μ εσολόγγι (σελ. 6). Ε κ δ η λ ώ σ εις, σ υ ν έ δρια, συναντήσεις (σελ. 7). Ε π ιλεγ μ έν α θ έμ α τα δ ια χ είρ ισ η ς π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς είναι ο τίτλος της ν έ ας έκδοσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (σελ. 8). Κέντρο Πληροφόρησης του Δάσους Στροφυλιάς στην Κοινότητα Μετοχίου-Λάππα, φωτ. Λάμπρος Λογοθέτης Το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω το υ 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Σ τή ρ ιξη ς και μέσω το υ Π ρογράμμα το ς ΕΝ V IREG, έ χ ε ι δημιουργήσ ει τη ν αναγκαία υποδομή (Κ έντρ α Π ληροφ όρησ ης, φ υλάκια και π αρατηρητήρια) και έ χ ε ι προβεί σ την π ρομήθεια εξοπ λισ μού (οχήμα τα, π λω τά μέσα, εξο π λ ι σμός τω ν Κ έντρω ν Π ληροφ όρησ ης) με σκοπό τη ν προώθηση τη ς προστασίας τη ς φύσης, τη ν ενημέρω σ η και ευαισθητοποίηση το υ κοινού σ τις ο ικ ο λο γικ ές α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες στις α κόλο υ θ ες π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές: Δ έλ τα Έβρου, Λίμνη Β ισ τονίδα-λ ιμνοθάλασσα Π όρτο Λ ά γος, Λίμνη Κερκίνη, Λ ίμ νες Κορώ νεια και Βόλβη, Δ έλ τα Α λιά κμονα -Λ ο υδία -Α ξιού και Α λυκή Κίτρους, Λ ιμ νοθ ά λα σ σ ες Μ εσ ο λογγίο υ -Α ιτω λικο ύ, Λ ιμνοθάλασ σα Κ οτυχίου και Δ ά σος Σ τροφυλιά ς. Οι π ερ ιο χές α υ τέ ς εντά σ σ οντα ιι σ τον κα τά λογο Υ γροτόπ ω ν Δ ιεθνούς Σημασίας σ ύμφω να με τη Σύμβαση Ραμσάρ, ενώ έχ ο υ ν χαρακτηρισ θεί και ως Ε ιδικές Π ερ ιο χές Προστασίας με βάση τη ν Ο δηγία 79/4 0 9 /Ε Ο Κ για τη δ ια τήρησ η τω ν α γρ ίω ν π τη νώ ν και τη ν Ο δηγία 92/43/ΕΟ Κ για τη διατήρηση τω ν οικοτόπ ω ν, ειδώ ν άγριας πανίδας και χλω ρίδας. Μ ε βάση ειδικό σύμφ ω νο συνεργασ ίας, το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ σ υ νερ γά ζετα ι με τη ν Ελληνική Εταιρία Α νά π τυ ξη ς και Α υ τοδιοίκησ ης (ΕΕΤΑΑ) και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Β ιοτόπ ω ν-υ γροτόπων (ΕΚΒΥ) για τη ν υλοποίηση το υ π ρογράμμα τος "Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής π ρ ο σ τα τευ ό μ ενω ν π εριοχώ ν". Το π ρόγραμμα α υτό ενισ χύετα ι από το Υπ ουργείο Π ερ ιβ ά λλο ν το ς Χ ω ρ οτα ξία ς και Δημοσίω ν Έ ργων, μέσω το υ Π ρογράμματο ς ΕΤΕΡΠΣ. Σκοποί το υ π ρογράμματος " Αξιοποίηση και λειτο υ ρ γία τη ς υποδομής π ρ οσ τα τευόμενω ν π εριοχώ ν" είναι: Η διερ εύ νησ η και διαμόρφω σ η π ρότασ ης για τη δημιουργία ε ν δ εδ ειγ μ έν ο υ σ χήμα το ς φ ο ρ έω ν τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης για τη ν αξιοποίηση και λ ειτο υ ρ γία τη ς υπ οδομής στις π ερ ιο χές τω ν σ υ γκεκρ ιμένω ν υγροτόπω ν. Η κατάρτισ η σ χεδίω ν Π ρογραμμα τικής Σύμβασης μ ετα ξύ το υ σ χήμα τος φ ορέω ν τη ς Τ ο πικής Α υτοδιοίκησ ης και το υ ΥΠΕΧ Ω ΔΕ, καθώ ς και η αναγκαία προετοιμασ ία και ενημέρω σ η τω ν φ ο ρ έω ν αυτώ ν, ώ σ τε να διαμορφω θούν οι σ υνθήκες αξιοπ οίησ ης και λειτο υ ρ γία ς τη ς υποδομής. Συνεχίζεται στη σελίδα 2

2 f Πρόγραμμα κατάρτισης για το ν υγρότοπ ο της Κερκίνης Μ ε επ ιτυχία διεξήχθη από τις 2 5 έω ς τις 2 9 Σεπ τεμβρίου σ τη ν πόλη τω ν Σερρώ ν το σεμινάριο για τη ν αειφ ορική διαχείριση του νερού τη ς Λ ίμνη ς Κερκίνης, σ τα πλαίσια του π ρογράμματος M edw et, σ το οποίο σ υ μ μ ετέχ ει το Ε Κ Β Υ μέσω του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε. Λίμνη Κερκίνη, φωτ. Θεόδωρος Ναζηρίδης Το σ εμινάριο π αρακολούθησ αν 25 σ τελ έχ η τω ν δ η μ ο σίων υπηρεσιώ ν το υ Νομού Σερρώ ν που σ χ ετίζο ντα ι με τη δ ια χ είρ ισ η το υ ν ερ ο ύ τ η ς λ ίμ ν η ς. Οι ε ισ η γ η τ έ ς (από το Υ Π ΕΧΩΔΕ, το Υπ. Γεω ργίας, το ΑΠΘ, το ΕΚΒΥ, και από διάφ ο ρ ες υπ ηρεσ ίες το υ Νομού Σερρώ ν) α νέπ τυ ξα ν τις απόψ εις το υ ς για τα υ φ ισ τά μ ενα σ χετικά π ροβλήματα α λλά και για τα μ έτρ α διαχείρισ ης που θα βοηθούσαν στη συνύπαρξη τω ν επ ιμέρ ους αξιώ ν το υ υγροτόπ ου. Η συζήτηση ή τα ν ζω η ρή και ενδια φ έρ ουσ α σε όλη τη διάρκεια το υ σεμιναρίου, κάτι που το ΕΚΒΥ ελπ ίζει πως θα σ υμβάλει σ την ενίσχυση τη ς σ υνεργασ ίας τω ν αρμόδιω ν υπηρεσιών. Ήδη έ χ ε ι ολοκληρω θεί η άμεση α ξιολόγη σ η το υ σ εμινα ρίου με βάση τα ειδικά έντυπ α τα οποία οι σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες κλήθηκαν να συμπληρώ σουν τη ν τελ ευ τα ία ημέρα. Σύμφω να μ ε α υ τή ν, σ χ εδ ό ν ό λ ο ι οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς θ εω ρ ο ύ ν ό τι οι δ ιά φ ο ρ ες δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες (θεωρία, εργασ ία σε ομάδες, επίσκεψ η σ το π εδίο, συζήτησ η) ή τα ν ισ ορροπ ημένες κα τά τη διάρκεια το υ σεμιναρίου ενώ όλοι έκρινα ν ό τι το εκπ α ιδευτικό υλικό που έλα β α ν ή τα ν κα λή ς έω ς πολύ κα λή ς π οιότητα ς. Η τεχ ν ικ ή γνώ ση τω ν εκπ α ιδευτώ ν και η ικα νότητά το υ ς να π ρ ο κα λο ύ ν σ υ ζη τή σ εις, ικα νοπ οίησ ε το υ ς σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τες. Σ χ εδ ό ν ό λοι δήλω σαν ότι το υ ς βοήθησ ε η εργασ ία σε δ ιεπ ισ τη μ ο νικές ομάδες, κάποιοι όμω ς α μ φ έβ α λλα ν για το κα τά πόσο θα μπορούσαν να χρησ ιμοποιήσουν αυτή τη μ έ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ θοδο σ την εργασ ία το υ ς. Σ χ εδ ό ν ό λοι έκρινα ν ό τι ο σκοπός και το π ερ ιεχ ό μ ενο το υ σ εμιναρίου σ υ νδ έο ντα ν με τις επ α γ γ ελ μ α τικ ές το υ ς α νά γκες και τη ν κα θημερινή το υ ς εργασία, ενώ η π λειοψ ηφ ία έκ ρ ινε ό τι το σεμινάριο το υ ς π ρ ο σ έφ ερ ε επ ιπ λέον εφ ό δ ια για τη ν άσκηση τη ς εργα σ ία ς το υ ς. Η οργάνω ση ικανοποίησε σ χεδ ό ν όλους το υ ς σ υ μ μ ε τέχ ο ν τες. Γ εν ικ ά, τα σ το ιχ ε ία π ου ικ α νο π ο ίη σ α ν π ερ ισ σ ό τερ ο ήτα ν: η καλή α νά π τυξη τω ν θ εμ ά τω ν από το υ ς εκπ α ιδ ευ τές, το ενδια φ έρ ο ν τω ν διοργανω τώ ν, η φ ιλική ατμόσ φ α ιρα που είχ ε α π οτέλεσ μα τη ν ευχάρισ τη παραμονή τω ν σ υ μ μ ετεχ ό - ν τω ν, η π ο λ ύ π λ ευ ρ η ε ξ έ τ α σ η τω ν θ ε μ ά τ ω ν, η έ λ λ ε ιψ η δυσπιστίας μ ετα ξύ τω ν επ ισ τημόνω ν που π ρεσ βεύουν διάφ ο ρ ες επ ισ τημονικές απόψ εις, κ.ά. Οι β ελτιώ σ εις και α λ λ α γ ές που οι σ υ μ μ ε τέ χ ο ν τε ς πρότειν α ν ήτα ν: π ερισ σ ότερος χρ ό νος για τη ν εξο ικείω σ η τω ν σ υ μ μ ετεχ ό ν τω ν με τις δ ια φ ο ρ ετικ ές π ρ οσ εγγίσ εις το υ σ εμινα ρίου, π ρ ο κ α τα β ο λικ ή π α ρα λα βή ό λ ω ν τω ν εισ η γ ή σ εω ν γραπ τώ ς, εμβάθυνση στα τεχ ν ικ ά π ροβλήμα τα και σ τις προτά σ εις για τη ν επίλυσή το υ ς, σ ύνθεση α π όψ εω ν από το υ ς εισ η γ η τές κ.λπ. Μ ε τη ν ευ γ εν ική χορηγία το υ Υ π ουργείου Μ ακεδονία ς Θ ράκης, τα π ρακτικά το υ σεμιναρίου θα εκδοθούν έω ς το τ έ λ ο ς το υ έτο υ ς και θα δια νεμηθούν σε σ χ ετικ ές με το α ν τικ είμ εν ο υπηρεσίες. Συνέχεια από τη σελ. 1 Το π ρόγραμμα άρχισ ε το ν Ιούνιο το υ 1995 και έω ς σήμερα έχ ο υ ν π ραγματοπ οιηθεί τα εξή ς : Π ρόσληψη τοπ ικώ ν σ υνερ γα τώ ν σ τις οκτώ π εριο χές. Διοργάνω ση ειδικώ ν σ υναντήσ εω ν σε καθεμία από τις π ρ ο σ τα τευ ό μ εν ες π ερ ιο χές για τη ν α ναλυτική παρουσίαση το υ π ρογράμματος σ τους εμ π λεκ ό μ ενο υ ς φ ορείς. Δ ια μ ό ρ φ ω σ η π ρ ό τα σ η ς για το ε ν δ ε δ ε ιγ μ έ ν ο σ χήμα τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, το οποίο θα α να λά βει σε πρώτη φάση, μέσω Π ρογρα μμα τικής Σύμβασης, τη λειτο υ ρ γία τω ν υποδομώ ν σ τις π ρ ο σ τα τευ ό μ ενες π εριο χές. Π ρ ό τα σ η γ ια το π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο τ η ς Π ρ ο γ ρ α μ μ α τικ ή ς Σύμβασ ης ανά π εριο χή, η οποία θα α π ο τελ έ σ ει τη βάση τω ν σ υ ν ο μ ιλ ιώ ν και τ η ς α ν τα λ λ α γ ή ς α π ό ψ εω ν μ ε το υ ς εμ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ορείς. Η γνω στοποίηση τω ν τελ ικ ώ ν π ροτάσεω ν για τις Π ρογ ρ α μ μ α τικ ές Σ υμβάσεις και για τη ν υπ ογραφ ή το υ ς, σε σ τελ έχ η τω ν αρμοδίω ν υπηρεσιώ ν καθώ ς και σε εκπροσώ πους τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης, θα π ραγματοπ οιηθεί σε σ χετική ημερίδ α σ την Αθήνα. 2/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 MedWet ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Ε ΥΑ ΙΣ Θ Η ΤΟ Π Ο ΙΗ Σ Η Κ Ο ΙΝ Ο Υ Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τις Βόλβη & Κορώνεια. Αρχίζει νέο πρόγραμμα για τη Λίμνη Κερκίνη. Το π ρ ό γρ α μ μ α M e d w e t σ τη γ ιο ρ τή τω ν π ο υ λιώ ν" σ τη Λ ίμ ν η Κ ο ρώ νεια Μ ετά από δ ε κ α έ ξι μ ή ν ες έ ν το ν η ς δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς, το π ρόγραμμα Ε νημέρω σ η και Ευαισθητοποίηση Κοινού για τις Λ ίμ νες Β όλβη-κορώ - ν ε ια β α ίνει π ρος τη ν ο λοκλήρω σ ή το υ. Ξ εκ ίνη σ ε με τη ν εν α ρ κ τή ρ ια σ υνάντησ η ( ) και ακολούθησ αν η παρουσίαση το υ σ χεδίου Κ.Υ.Α. ( ), η επ ισ τημονική ημερίδα Βόλβη - Κορώ νεια: Βιολογική Ε ρευνα κα ι Ε ν η μ έ ρ ω σ η σ τα π λα ίσ ια τ η ς A G R O T IC A 95 ( ), τ ε χ ν ικ έ ς σ υσ κέψ εις για τα θ έμ α τα το υ νερού, τω ν α γροχημικώ ν ουσιών και τη ς α λιεία ς (Α νοιξη 95) και η ενδιά μεσ η συνάντησ η ( ) που έγ ιν ε στη Ν έα Μ άδυτο. Εκδόθηκαν τέσ σ ερ α φ υλλά δια (ένα γ ενικό και τρία ειδικά με τίτλ ο υ ς: Τα ψάρια και η α λιεία, Ν ερό: Π ολύ τιμο και α π ειλο ύ μ ενο, Ό ικ ο το υ ρ ισ τικ ό ς Ο δ ηγός τω ν δύο λιμ νώ ν ) και δύο α φ ίσ ες (μία γενική και μία για το Δ άσ ος τη ς Α π ολλω νίας) ενώ έτο ιμ η είναι και η Βαλίτσα τη ς Β όλβης και τη ς Κ ο ρώ νεια ς, ένα ο λοκληρω μ ένο εκπ α ιδευτικό π ακέτο Π ερ ιβ α λλο ντική ς Εκπαίδευσης, που θα δια τίθετα ι προς χρήση τω ν εκπαιδ ευ τικώ ν τη ς π ερ ιο χής από το ν έο έτο ς. Επίσης, μ ετά από μ ελ έτη και επ εξερ γ α σ ία σ το ιχ είω ν που π ερ ιγρ ά φ ο υ ν τη ν υ φ ισ τά μ ενη κα τάσ τασ η τω ν λιμνώ ν, διαμορφώ θηκαν π ροτάσεις για τα θ έμ α τα το υ αρδευτικού ν ερ ο ύ, τω ν α γρ ο χ η μ ικ ώ ν ουσιώ ν, τη ς α λ ιεία ς και το υ ο ικοτουρισ μού. Α υ τέ ς οι κύ ριες δράσ εις σ υ νοδεύτηκα ν από π λειάδα άλλω ν συμπληρω ματικώ ν δράσεω ν, επ αφώ ν και δημοσ ιεύσ εω ν, δημιουργώ ντα ς α να νεω μ έν ο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια τ η ν π ερ ιο χ ή και έν α δ ίκ τυ ο επ ικ ο ιν ω ν ία ς τω ν εμ π λεκόμενω ν φ ορέω ν, ιδιαίτερα για τα θέμ α τα π ερ ιβάλλοντος. Το πρόγραμμα κλείν ει τις ερ γα σ ίες το υ τη Δ ευ τέρ α με τη ν τελ ικ ή σ υνάντησ η, που θα διοργανω θεί σε σ υνεργασία με το Επαρχείο Λ α γκα δά και θα δ ιεξα χ θ εί σ την ομώ νυμη πόλη. Θα παρουσιασθούν τα α π ο τελέσ μ α τα το υ π ρογράμματος και π αράλληλα θα ανακοινω θεί το τ ε λικό κ είμ ενο τη ς Κοινής Υ π ουργικής Απόφασ ης για τη ν οριοθέτησ η και προστασία τω ν δύο λιμνώ ν, που έ χ ε ι επ εξερ γ α σ θ εί το ΥΠ ΕΧΩ ΔΕ. Παρά λληλα, ετο ιμ ά ζετα ι και η τελ ικ ή αναφορά το υ π ρογράμματος, η οποία θα π εριλα μβάνει ό λ ε ς τις μ εθόδο υς που ακολουθήθηκαν, τις επ ιμέρ ους δράσεις και τα α π ο τελέσ μ α τά το υ ς και θα είναι διαθέσιμη για ό λους το υ ς ε μ π λ εκ ό μ εν ο υ ς φ ο ρ είς και όσ ους εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να ενημερ ω θ ο ύ ν για τη ν εφ α ρ μ ο γή τη ς π ρω τοποριακής α υ τή ς δρασ τηριότητα ς. To M edw et όμω ς, θα σ υνεχίσ ει τη ν εκ σ τρ α τεία ευα ισ θητοπ οίησ ης και εν η μ έρ ω σ η ς σ τη ν Ε λλά δ α, π ερ ν ώ ν τα ς σ ε έν α ν ά λ λ ο υ γ ρ ό το π ο, α υ τό ν τη ς Λ ίμ νης Κερκίνης, και εφ α ρ μ ό ζο ντα ς εκ εί τη ν πείρα που ήδη έχ ε ι απ οκτηθεί από τη Βόλβη - Κορώ νεια, σε συνδυασμό και με όλα τα ά λλα υπ οπ ρογράμματα το υ M edw et: κα τάρτισ η, διαχείριση, χ α ρ το γ ρ ά φηση και διάδοσ η τω ν α π ο τελεσ μ ά τω ν τη ς επ ισ τη μ ο νική ς έρ ευ ν α ς. Η ενα ρ κτήρια σ υνάντησ η ήδη δ ιεξή χθη με επ ιτυχία, σ τις Σ έρ ρ ες, τη ν Παρασ κευή και π ρογραμματίζοντα ι ν έ ε ς σ υναντήσ εις, επ α φ ές και ε κ δόσ εις κα τά τη διάρκεια το υ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ Ο Σ ύ λλογος Ναυπακτίων Φίλων του Π ερ ιβ ά λλο ντο ς Η Επιβίωση απευθύνει έκκληση για τη σωτηρία τω ν φυσικών εκτάσεω ν του Δ έλτα του Μόρνου. Ο υγρότοπος απειλείται από καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, εμπρησμούς, επιχωματώσεις και απόθεση σκουπιδιών. Τα πορίσματα της Ειδικής Χω ροταξικής Μ ελ έτη ς που συντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ENVIREG, αγνοήθηκαν. Η παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφο 65666/2.6.95) προς τις Νομαρχίες Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας δεν καρποφόρησε ακόμη. Κατά την Επιβίωση, μερικοί κάτοικοι τη ς περιοχής αντιτίθενται στη λήψη μέτρω ν προστασίας. φωτ. Γιώργος Μπλιώνης Η Γιορτή τω ν π ουλιώ ν, είναι το μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο π α γ κ ό σ μ ιο γ ε γ ο ν ό ς γ ια τα π ο υ λ ιά. Σ υ ν τ ο ν ίζ ε τ α ι από τη Δ ιε θ ν ή Ο μ ο σ π ο ν δ ία Ο ργανώ σ εω ν Birdlife International και φ έ το ς ή τα ν η δ εύ τερ η φ ορά τη ς διοργάνω σ ής τη ς, μ ε τ ά τ η ν ε π ιτ υ χ η μ έ ν η δ ιε ξ α γ ω γ ή τ η ς το Σ την Ελλάδα, το ν συντονισ μό είχ ε και τ ις δ ύ ο φ ο ρ έ ς η Ε λ λ η ν ικ ή Ο ρ ν ιθ ο λ ο γ ικ ή Ε ταιρεία και οι επ ιμέρ ους εκδ η λώ σ εις σε διάφ ο ρ ες υ γροτο π ικές π ερ ιο χές τη ς χώ ρας μας, γίν ο ν τα ι με τη ν άμεσ η σ υνεργασ ία τοπ ικώ ν φ ο ρ έω ν και π εριβαλλοντικώ ν οργανώ σ εω ν. Φ έτο ς διοργανώ θηκαν εκδηλώ σ εις παρατή ρ η σ η ς π ουλιώ ν σε 17 σ υνολικά Σ η μ α ντικές για τα Π ουλιά Π ερ ιο χ ές τη ς χώ ρας, από τη ν Κ ρ ήτη μ έχ ρ ι το ν Εβρο. Μ ε τα ξύ α υ τώ ν επ ιλέχ θ η κ ε και η Λ ίμνη Κ ορώ νεια, όχι μόνο για τί είναι πολύ σ ημαντική για τα πουλιά για τ ί φ ιλ ο ξ ε ν ε ί δ ε κ ά δ ε ς είδ η, α λ λ ά και γ ια τί α ντιμ ετω π ίζει σ οβαρότατα π ροβλήματα υποβάθμισ ης. Τα π ερ ισ τα τικ ά τω ν ν εκ ρ ώ ν ψ α ριών και πουλιώ ν, ά λλω σ τε, ή τα ν πολύ πρόσφατα. Η εκδήλω σ η π ραγματοπ οιήθηκε το Σάββατο 7 Ο κτω βρίου, μέσα από τη συνεργασία τ η ς ΕΟΕ μ ε το ΕΚΒΥ και ε ιδ ικ ό τε ρ α μέσ ω το υ π ρογράμμα τος Ενημέρω ση και Ευαισθητοπ οίησ η Κ ο ινού για τις Λ ίμ ν ε ς Β ό λβη και Κ ο ρ ώ ν ε ια, τ ο ο π ο ίο α π ο τ ε λ ε ί τμ ή μ α τ η ς ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ς M e d W e t. Τ ο ΕΚΒΥ εκπροσώπησε ο κ. Γ. Μ πλιώ νης, βιολό γ ο ς, ο οποίος έδ ιν ε π ληροφ ορίες για τη ν κατάστασ η τω ν λιμνώ ν και δ ιέθ ετε ενημερ ω τικό υλικό σ τους σ υ μ μ ετέχ ο ν τες. Ε κ α το ντά δ ες ήτα ν εκ είνο ι που ήρθαν για να π αρατηρήσουν πουλιά σ την Κορώ νεια και α ν τα μ είφ θ η κ α ν μ ε τ α ξύ ά λ λ ω ν και από τη ν π α ρ ο υ σ ία τω ν φ ο ιν ικ ό π τ ε ρ ω ν π ου τα τ ε λευ τα ία χρόνια π αρατηρούνται στη λίμνη. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ H E L E C O 95 Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 9 έω ς και 12 Νοεμβρίου, η Β Δ ιεθνής Έκθεση και το συνέδριο H E LE C O 95. Α ντικείμενο της διοργάνωσης ή τα ν η τεχνο λο γία περ ιβάλλοντος σ τον ευρύτερο χώρο της Μ εσογείου.. ν ϊ. ί ' θ. Η HELECO 95 διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Προέδρου τη ς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και την υποστήριξη διεθνών οργανισμών. Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι τω ν περισ σσότερω ν υπουργείω ν, δημοσίων οργα νισμώ ν και επ ιχ ειρ ή σ εω ν, τω ν Α ν ω τά τω ν Ε κ π α ιδ ευ τικώ ν Ιδρυμάτων, τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και τη ς ΓΣΕΕ. Στον χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας συναντήθηκαν για ένα τετρ α ήμερ ο, επ ισ τήμονες από όλον το ν κόσμο, εκ πρόσωποι βιομηχανικών και εμπορικών οίκων σχετικών με την τεχνολογία για το περιβάλλον, εκπρόσωποι από το δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συζητήθηκαν θέματα και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σ χετικές με νέα τεχνολογικά προϊόντα και παρ α γ ω γ ικές δ ια δ ικα σ ίες φ ιλ ικ ές προς το π ερ ιβ ά λλον. Παρουσ ιάσθηκαν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έν ες λ ύ σ εις και δ ο κ ιμ α σ μ έν ες εφ α ρ μογές ως απάντηση στα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις ν έες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου μίλησαν οι Υπουργοί Π ε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και υπουργοί και εκπρόσωποι υπουργείων χωρών τη ς Μ εσογείου και της ευρύτερ ης γεω γραφικής περιοχής. Επίσης ανέπ τυξαν εισηγήσεις εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι τω ν επιμελητηρίων και τη ς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι θεματικοί ά ξο νες του συνεδρίου ήταν: Στερεά απόβλητα, ανακύκλωση και συσκευασία. Βιομηχανικά ατυχήματα, διαχείριση επικινδυνότητας. Αυτοκίνητο, ν έες τεχνολογίες, τεχ νολογίες αντιρρύπανσης. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίση νερού και ιλύος από τα επ εξεργασ μένα υγρά απόβλητα. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος. Ενέργεια και περιβάλλον, όρια εκπομπών, αναπτυξιακές επιλογές. Επιχειρησιακή οργάνωση, οικολογική διαχείριση προστασίας περιβάλλοντος. Στα τετραγω νικά μέτρα που κάλυπταν τα περίπτερα τη ς έκθεσης (167 σε αριθμό), τα 139 αφορούσαν βιομηχανικά συγκροτήματα και εμπορικές επιχειρήσεις από τις οποίες 15 προέρχονταν απευθείας από το εξω τερικό (Νορβηγία, Ιταλία, Ολλανδία κ.λπ.). Συνολικά στο συνέδριο μίλησαν 118 επιστήμονες και ειδικοί από όλον τον κόσμο. Το Ελληνικό Κ έντρο Β ιοτόπω ν-υ γροτόπω ν σ υ μ μ ετείχ ε στη HELECO 95 με δύο εισηγήσεις: 1. Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών χαρτογράφησης τα ξινο μ ικώ ν μονά δω ν μ εσ ο γ εια κ ώ ν υ γρ οτόπ ω ν. Ε λένη Φυτώκα, Γ. Ζαλίδης, Α. Μ αντζαβέλας, Μ. Καρτέρης, Α. Χαραλαμπίδης & R. Teme. 2. Χρήση τω ν Γ εω γρ α φ ικώ ν Σ υ σ τη μ ά τω ν Π ληροφ οριώ ν (Γ.Σ.Π.) στην επεξεργασία τω ν υδρολογικώ ν δεδομένω ν στις λεκά ν ες απορροής τω ν υγροτόπω ν. Α. Αποστολάκης, Ξ. Δημητριάδης, Γ. Ζαλίδης, Ν. Συλλαίος & Σ. Χατζηγιαννάκης. Το Μ ουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ισ τορίας σ υ μ μ ετείχ ε στην Εκθεση με ειδικά διαμορφ ω μένο π ερίπ τερο όπου παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χαρτογραφίας του ΕΜΠ (υπεύθυνος καθ. κ. Βέης), ανάγλυφος δορυφορικός χάρτης του ελληνικού χώρου. Ο χάρτης αυτός είναι μοναδικός γιατί για πρώτη φορά αποδίδεται με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και στο σύνολό του, ο ελληνικός και ο ευρύτερος γεω γραφικός χώρος, με απεικόνιση που χαρακτηρίζεται από μοναδική ακρίβεια δεδομένω ν και απόλυτη πιστότητα χρωμάτων. Επίσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων παρουσιάστηκαν στο περίπ τερο, θεματικοί χά ρτες τω ν ελληνικώ ν υγροτόπων, κινητή απεικόνιση τη ς τ έ ως Λίμνης Κάρλας (σε Η/Υ) και τράπεζα δεδομένω ν με τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία τους. Ο δ ική μ ε τ α φ ο ρ ά επ ικ ίν δ υ ν ω ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τω ν Ο κ. Χ ά ρ η ς Α γ γ ε λ ίδ η ς, δ ικ η γ ό ρ ο ς τω ν Γ ια ννιτσ ώ ν, γ ν ω σ τό ς ήδη ω ς εμ π ν ευ σ τή ς το υ π ρώ του σ τη ν Ε λλά δ α ο λοκλη ρ ω μ ένου εκπ αιδευτικού π ρογράμματος σ την ο ρ γα νική γεω ρ γία και συμπαραστάτης το υ αγώ να τη ς Αραβησού για τη σω τηρία τω ν πηγώ ν κ.λπ., έ χ ε ι προσθέσει στο εν ερ γ η τικ ό το υ και ά λλη μία πρωτοποριακή π ερ ιβ α λλοντική π ρω τοβουλία: τη ν ίδρυση το υ Ινσ τιτο ύ το υ Μ ετα φ ο ρ ι κώ ν Σπουδώ ν στα Γιαννιτσά, ένα ς από το υ ς σκοπούς το υ οποίου είναι η εκπαίδευση τω ν οδηγώ ν φ ο ρ τη γώ ν α υ το κινήτω ν που μ ετα φ έρ ο υ ν επικίνδυνα εμπ ορεύματα. Το Ινστιτο ύ το π ρόσ φατα έ χ ει εκδόσ ει δύο εγχειρ ίδ ια για το υ ς ε κ π α ιδ ευ ό μ ενους, με σ υ γ γ ρ α φ είς το υ ς κ.κ. Χάρη Α γ γ ελ ίδ η και Αναστάσιο Κηροπλάστη. Ο σον α φ ορά στη χώ ρα μας, επίσημα δ εν έ χ ε ι αρχίσ ει ακόμη να εφ α ρ μ ό ζετα ι η οικεία κοινοτική οδηγία και οι δ ιεθ νείς σ υμβάσ εις που ρυθμίζουν τη μ ετα φ ο ρ ά επικινδύνω ν εμπ ορευμάτω ν, τη ν εκπαίδευση τω ν ο δ η γώ ν κ.λπ. Η π ρ ω το β ο υ λία α υ τή, στη μικρή π όλη τω ν Για ννιτσ ώ ν, από π ο λ λ έ ς α π ό ψ εις δ ιδ α κ τική, θα παρουσ ιαστεί εκ τε ν έ σ τε ρ α σε επ ό μ ενο τεύ χ ο ς. Για το υ ς ανα γ ν ώ σ τες που θ έλ ο υ ν να επ ικοινω νήσ ουν με το Ινσ τιτούτο, η διεύθυνση είναι: Σ οφ ούλη 3, Γιαννιτσά, Τηλ /82780, Φ αξ /ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο Το πακέτο εκπαιδευτικού υλικού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό του προγράμματος αυτού είχε η κ. Ευγενία Φλογαίτη ενώ τον σχεδιασμό και την οργάνωση είχαν η κ. Νικόλ Μαγκλιβέρα και η κ. Ευαγγελία Μέρτζιου. Σκοπός του προγράμματος, όπως αυτός αναφέρεται στην εισαγωγή του εκπαιδευτικού πακέτου, ήταν η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα είχε πιλοτικό χαρακτήρα, διήρκησε δυόμιση χρόνια (Σεπτέμβριος 1992-Φεβρουάριος 1995) και ε ξε λίχθηκε σε τρεις φάσεις: υλοποίηση του αρχικού υλικού από ειδικούς διαφόρων κλάδων, πειραματική εφαρμογή του υλικού σε ειδικά επ ιλεγμένα σχολεία-αξιολόγηση και τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πακέτο διαρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες (έδαφος, νερό, αέρας, δάσος, αγροοικοσυστήματα-από την παραγωγή στην κατανάλωση, επιφανειακά νερά-υγρότοποι-ποτάμια-λίμνες, θάλασσα, απειλούμενα είδη, η ζωή στη Γη). Το πακέτο του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει: ένα εισαγωγικό φυλλάδιο, εννέα φυλλάδια για την ενημέρωση του δασκάλου στα παραπάνω θέματα και ένα πακέτο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων με 150 φύλλα εργασίας, που καλύπτουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων. Απευθύνεται στον δάσκαλο και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο. Γ ια περισσ ό τερ ες π ληροφ ορίες: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση- Ελλάς, Ασκληπιού 14, Αθήνα, Τηλ./Φαξ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ζώ α π ου κ ιν δ υ ν ε ύ ουν: Κ α ρ έτα είνα ι ο τ ί τ λ ο ς έκ δ ο σ η ς που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε π ρ ό σ φ α τα, από τις εκδόσ εις ΕΡΕΥΝΗ ΤΕΣ και το ν Σ ύ λ λ ο γ ο για τη ν Π ρ ο σ τα σ ία τ η ς Θ α λ ά σ σ ια ς Χ ε λ ώ ν α ς, μ ε σ υ γ γρ α φ έα τη ν κ. Ά ννα Κρεμ έ ζ η - Μ α ρ γ α ρ ι τ ο ύ λ η, σ υ ν τ ο ν ίσ τ ρ ια τ ο υ π ρ ο γράμματο ς Π ερ ιβ α λλο ντικ ή ς Α γ ω γ ή ς. Η έ κ δ ο σ η α υ τή δ ίν ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς δια νθισ μένες με π ολλά έγχρω μ α σκίτσα, π αιδικές ζω γραφιές και φ ω το γρα φ ίες, για το υ ς μύθους και τις ισ τορίες για τις χ ε λώ νες, τις χ ε λ ώ ν ε ς σ την Ε λλάδα, τη ν κα ρ έτα στη θάλασσα και τη ν κα ρέτα σ την ακτή, τις φ ω λιές και τα χελω νάκια, το ν ρόλο τη ς θαλάσσιας χελώ να ς, τις προσπάθειες προστασίας που δ ιεξά γ ο ν τα ι τα τελ ευ τα ία χρόνια κ.λπ. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Σ ύ λλογος για τη ν Προστασία τη ς Θαλάσσιας Χ ελώ νας, Σολω μού 35, Αθήνα, Τηλ/Φ αξ Η Μαύρη Ο ικολογική Β ίβλος τω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν Ο ικ ο σ υ σ τη μ ά τω ν είνα ι ο τ ίτ λ ο ς το υ βιβλίου που κυ κλοφ όρησ ε με τη ν ευ κα ι ρία το υ Ευρωπαϊκού Έ το υ ς Δ ιατή ρ η σ η ς τη ς Φ ύσης 95, από τη Γ ενική Γρ α μ μ α τεία Ν έα ς Γ εν ιά ς και το Ε λληνικό Κ έντρ ο Ο ικολογίας. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφ έρ ει η Ε κδοτική Ο μάδα (Γρηγόρης Τσούνης, Αναστασία Π α ντέρα, Φ ω τεινή Σιγανού, Χάρης Νικ ο λέτο ς) α π ευθύνετα ι σε όλο υ ς ε κ είν ο υ ς που εν δ ια φ έρ ο ν τα ι να γ ν ω ρ ίσ ο υ ν τ η ν ε λ λ η ν ικ ή φ ύσ η και τα π ροβλήματά τη ς. Μ πορεί να α π ο τελ έ σ ε ι βοήθημα για τα π ρογράμματα Π ερ ιβ α λλο ντικής Εκπαίδευσης. Επίσης η γνω ριμία με το ν ελληνικό χώρο, τα κυριώ τερα οικοσ υσ τήματα και τα π ροβλήματά το υ ς, θα βοηθήσει ώ σ τε η στάση όλω ν μας να ε ί ναι θ ετική α π ένα ντι σ την ελ ληνική φ ύσ η. Στη σ υγγραφ ή και σ την έκδοση τη ς Μ αύρης Ο ικολογικής Βίβλου βοήθησαν εκ τό ς από τη ν επιστημονική ομάδα, μαθητές, ο μ ά δ ες νέω ν και υπ εύθυνοι Π ερ ιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης. Για π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες: Ε λληνικό Κ έντρο Ο ικολογίας, Μ ακρυγιάννη 7, Αθήνα, Τηλ Σ το τελ ευ τα ίο τεύ χ ο ς του ολλα νδικού περιοδικού Lychnari, ο κα θηγητής του Γεω ργικού Πανεπ ιστημίου το υ W ageningen, κ. Karle Sykora, παρουσιάζει ένα ενδια φ έρ ο ν άρθρο για το ν υγροτοπ ικό π λούτο τη ς χώ ρας μας, τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες που ασ κούντα ι σήμερα σε αυτούς, τις α π ειλές που υφ ίσ τανται καθώς και το ν ρόλο και τις δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες το υ ΕΚΒΥ. Ο κ. Sykora έ χ ει επ ισ κεφ θεί α ρ κ ετές φ ο ρ ές τη χώ ρας μας, τα τελ ευ τα ία έτη, με αφ ορμή τη συνεργασ ία το υ με το ΕΚΒΥ, με το Α ρ ισ το τέλ ειο Π ανεπ ιστήμιο Θ εσ σ αλονίκης και με το Π ανεπ ιστήμιο Πατρώ ν, για τη ν εκπόνηση π ρογράμματος σ χετικό με τη βλάστηση τω ν ακτώ ν τη ς Ε λλάδας. ΑΜΦΙΒΙΟΝ/5

6 6Π ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η 6η Συνάντηση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου Θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η διερεύνηση των σχέσεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων με την πολιτεία και η ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με σκοπό τη βελτίωση της δράσης τους. Την ευθύνη της οργάνωσης της συνάντησης είχαν η Αιτωλική Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος και το Κέντρο Οικοτουρισμού και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αιτω λίας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων. Από την έναρξη της συνάντησης στο Αγρίνιο, φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τη ς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτω λαοκαρνανίας και του Δήμου Αγρίνιου και η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Μ έγαρο τη ς Γυμναστικής Εταιρείας Αγρίνιου. Σ υ μ μετείχα ν εκπρόσωποι 70 περίπου οργανώ σεω ν από όλη την Ελλάδα και από πλευράς πολιτείας παρευρέθησαν, ο Υ φ υ π ο υ ρ γός Ο ικο νομικώ ν κ. Γ εω ρ γ α κό π ο υ λ ο ς, ο ευ ρ ω βουλευτής κ. Παπαγιαννάκης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουρουμπλής, ο Γ ε νικός Γραμματέας τη ς ΚΕΔΚΕ κ. Κοιμίσης, ο σύμβουλος του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Τσίρος, ο εκπρόσωπος του Υπ. Γεω ρ γίας κ. Λουκίσας, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Βαϊνάς, δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι. Η επιμέρους θεματολογία τη ς συνάντησης είχε ως εξής: Π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ές Ο ργα νώ σ εις σ την Ε λλά δα και σ την Ευρωπαϊκή Ενωση και σχέσεις του ς με την πολιτεία. Σχέσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και Τοπικής Α υτοδιοίκησης. Θεσμικά, οργανωτικά, οικονομικά, φορολογικά και άλλα προβλήματα τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η κατάσταση τω ν υγροτόπω ν σήμερα και η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η παρέμβαση τω ν περιβαλλοντικών οργανώσεων σε μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων και Προϋποθέσεις για τη βελτίωση τη ς δράσης τω ν περιβαλλοντικώ ν οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια τη ς συνάντησης συζητήθηκαν το ανω τέρω θέματα, αντηλλάγησαν εμπειρίες και απόψεις και συγκροτήθηκαν τρ εις ομάδες εργασίας γύρω από τις κεντρικές ειση γήσ εις, με σκοπό τη ν π εραιτέρω διερεύνησ η και ανάπ τυξη τω ν θεμάτων. Οι ομάδες εργασίας επ εξεργάσ τηκαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα: θεσμικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη σχέση τω ν π ερ ιβ α λλοντικώ ν με τη ν π ο λιτεία, τη δ η μ ι ουργία δικτύου επικοινωνίας και την εξασφάλιση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη τω ν οργανώσεων και τη βελτίωση της δράσης τους. Αναλυτικότερα συζητήθηκε η οργανωτική δομή που θα πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική οργάνωση και επικράτησε η άποψη ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι ίσως το πιο ευέλικτο σχήμα οργάνωσης. Αναπτύχθηκαν επίσης τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια οργάνωση για να χαρακτηρισθεί ως περιβαλλοντική και αποφασίσθηκε να διερευνηθούν αναλυτικότερα και να παρουσιασθούν στην επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά τη δημιουργία δικτύου επικοινω νίας, ανα γνω ρίσ τηκε η ανάγκη σ υντονισ μού και κο ινή ς δράσης, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκαν ανησυχίες για τη δημιουργία συγκεκριμένου σχήματος με ολιγομελή αντιπροσώπιση. Ε τσ ι αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδα εργασίας, η οποία θα καταγράψει σε πανελλαδικό επίπεδο κάθε προσπάθεια δικτύωσης και θα εισηγηθεί το θέμα στην επόμενη συνάντηση. Η ανάγκη αλληλοενημέρω σ ης και επικοινω νίας τω ν οργανώσεων προτάθηκε να καλυφθεί από τα υπάρχοντα οικολογικά έντυπα αλλά και να διερευνηθεί η δυνα τότητα έκδοσης κοινού εντύπου από ό λες τις οργανώσεις. Συνολικότερα τα α π οτελέσ ματα τω ν ομάδω ν εργασίας παρουσιάστηκαν στο σύνολο τω ν σ υμμετεχόντω ν και εξελ έ γ η επ ταμελής αντιπροσωπεία η οποία θα αναλάβει την προώθηση τω ν πορισμάτων. Τ έλος αποφασίσθηκε η 7η Συνάντηση να γίνει στην Αθήνα με υπεύθυνη ομάδα οργάνωσης το ν Ό μιλο Φίλων Βουνού και Θάλλασας. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑΝΩ ΣΕΙΣ Π ΕΡΙΒ ΑΛΛΟΝ ΤΙΚΕΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕΙΣ Οι π ο λιτισ τικές εκδηλώ σ εις Η μαθιώ τικα φ έ το ς ή τα ν α φ ιερ ω μ έν ες στο π εριβάλλον, διήρκησαν ένα μήνα και για πρώτη φ ορά σ υ μ μ ετείχ ε η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας. Η Ο ικολογική Ο μάδα Β έροιας είχ ε σ υνεχή παρουσία σ τις μ ε γ ά λ ε ς πόλ ε ις το υ Ν ομού Ημαθίας και σε δ ιά φ ο ρ ες κ ο ιν ό τη τες με τη ν παρουσίαση έκθεσ η ς φ ω το γραφία ς, η οποία σ υ νο δ ευ ό τα ν από επ εξη γηματικά κείμ ενα και αφ ορούσ ε τη ρύπανση το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, το υ ς σκουπ ιδότοπ ους, τις π α ρά νομες επ ιχω ματώ σ εις, τις α μμοληψ ίες, τη ν κα τα σ τρ οφ ή το υ παραποτάμιου δάσ ους το υ Α λιάκμονα, κ.ά. π ερ ιβ α λλοντικά π ροβλήματα το υ Ν ομού. Επίσης, πραγματοπ οίησ ε π ροβολές βιντεο τα ινία ς σ χ ετική ς με το π εριβάλλον το υ Ν ομού και μοίρασ ε ε ν η μ ε ρω τικά έντυπ α για τη ν ανακύκλω ση. 6/ΑΜΦΙΒΙΟΝ

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Α να π τυ ξια κή Ε τα ιρεία το υ Ν ομού Θ εσ σ α λονίκης, το Π αγκόσμιο Τ α μείο για τη Φύση και το Ε λληνικό Κ έντρο Βιοτόπ ω ν-υ γροτόπ ω ν, συνδιοργόνω σ αν εβδομαδιαία σεμινάρια ενημέρ ω σ η ς και ευαισ θητοπ οίησ ης ειδικώ ν ομάδω ν κοινού, σε θ έμ α τα οικοτουρισ μού, για τις π εριο χές: Δ έλ τα Α ξιού και Λ ίμ νες Βόλβη και Κορώ νεια. Τα σεμινάρια διήρκεσ αν από τις 11 έω ς τις 15 Σεπ τεμβρίου το υ 1995 και χρηματοδοτή θηκα ν από τη ν Κ οινοτική π ρω τοβουλία LEADER I, στα πλαίσια τη ς εκ σ τρ α τεία ς για θ έμ α τα ενημέρ ω σ ης για το π εριβάλλον του Νομού. Εκπρόσωποι τη ς Τοπικής Α υτοδιοίκησ ης και εκπ α ιδευτικοί από τις δύο π ερ ιο χές, α π ο τέλεσ α ν το κοινό τω ν σ εμινα ρίων, τα οποία είχα ν σκοπό να ενημερώ σ ουν για τις δ υ να τό τ η τ ε ς, τα όρια και το υ ς π εριο ρισ μούς τη ς ο ικοτο υ ρ ισ τική ς α νά π τυ ξη ς τό σ ο σε επίπεδο χώ ρας όσο και τοπικά. Κατά τη διάρκεια τω ν σεμιναρίω ν π ραγματοπ οιήθηκε εκπ αιδευτική επ ίσ κεψ η τω ν σ υ μ μ ε τεχ ό ν τω ν σ την Πρέσπα, π εριοχή σ την οποία έ χ ε ι α να π τυχθεί υποδομή και εφ α ρ μ ό ζο ντα ι π ρογράμμα τα οικοτουρισ μού. Το σ εμινάριο φ ιλ ο ξεν ή θ η κ ε από τη ν Κ οινότητα Κυμίνω ν σ την περιοχή το υ δ έ λ τα και από τη ν Κ ο ινότητα Ν έας Μ αδύτο υ σ την π εριοχή τω ν λιμνώ ν. Μ ε αφ ορμή τω ν πραγματοποίηση τω ν σεμιναρίω ν εκδόθηκαν τρ ία ενημερ ω τικά έντυπ α, το πρώ το έντυπ ο α να λύει τις α ξίες και λ ειτο υ ρ γ ίες τω ν υγροτόπ ω ν και τα επ όμενα δύο παρουσιάζουν ένα σ ύντο μο οδοιπορικό στις σ υ γκεκρ ιμ ένες υ γρ ο το π ικές π ερ ιο χές. 7 ο Π α ν ε λ λ ή ν ιο σ υ ν έ δ ρ ιο ιχ θ υ ο λ ό γ ω ν Από τη ν Π αρασκευή 23 έω ς τη ν Κυριακή 24 Σ επ τεμβρίου έ γ ιν ε σ το ν Βόλο, το 7ο Π α νελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγω ν με ο ρ γ α ν ω τές το ν Π α νελλήνιο Σ ύ λλογο Ιχθυολόγω ν Υ π ουργείου Γ εω ρ γία ς και σ υ νδ ιο ρ γα νω τές το Υ π ουργείο Γεω ργία ς, το Π ανεπ ισ τήμιο Θ εσ σ αλίας και το ΓΕΩ ΤΕΕ (Π αράρτημα Κ ε ντρ ικ ή ς Μ α κεδονία ς). Οι ερ γα σ ίες το υ σ υνεδρίου π ρα γμα τοποιήθηκαν με τη ν υπ οσ τήριξη τη ς Ν ομαρχιακής Α υ τοδιοίκησης Μ αγνησ ίας, το υ Δ ήμου Βόλου και τη ς Α γρ ο τική ς Τράπ ε ζα ς τη ς Ε λλά δ α ς και διεξή χθησ α ν στο Α μ φ ιθέα τρ ο το υ Πανεπ ισ τημίου τη ς Θ εσ σαλίας. Το θ έμα το υ σ υνεδρίου ή τα ν Α λιευ τικά Π ρ οϊόντα, ενώ κύριος σκοπός το υ ή τα ν να παρουσιασθούν θ έμ α τα και ερ γ α σ ίες που μέσ α από ν έ ε ς τε χ ν ο λ ο γ ίε ς και π ρακτικές, θα προτείν ο υ ν λ ύ σ εις σε π ροβλήμα τα και α δυνα μίες που παρουσιάζει η χώ ρα μας σ τους το μ είς τη ς α λιείας, τη ς μεταπ οίησ ης και τη ς εμπ ορία ς τω ν α λιευ τικ ώ ν π ροϊόντω ν. Οι επ ιμέρ ους ε ν ό τη τ ε ς το υ σ υνεδρίου ήτα ν: παραγω γή, εμπορία α λιευ μ ά τω ν, μετα π οίησ η α λ ιευ τικ ώ ν π ροϊό ντω ν, κ α λλιέρ γ εια νέω ν ειδώ ν. Τ ην έν α ρ ξη εργασ ιώ ν το υ σ υνεδρίου έκ α νε ο υφυπουργ ό ς Γ ε ω ρ γ ία ς κ. Α κ ρ ιβ ά κ η ς. Σ το σ υ ν έδ ρ ιο σ υ μ μ ε τε ίχ α ν ιχ θ υ ο λ ό γ ο ι από ό λ ο υ ς σ χ εδ ό ν το υ ς ν ο μ ο ύ ς τη ς Ε λλά δας, από ερ ευ ν η τικ ά κέντρ α (ΕΚΘΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΘΑΒΙΚ) και από τα Π ανεπ ιστήμια. Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ Το πρώ το ελληνοβουλγα ρ ικό σ υνέδριο για το ν π οταμό Σ τρ υ μ ό να και τη Λ ίμνη Κ ερκίνη, π ραγμα τοπ οιήθηκε από τη ν 29η Ν οεμβρίου έω ς και τη ν 3η Δ εκεμβρίου σ τις Σ έρρες. Δ ιοργανώ θηκε από το Π αράρτημα Αν. Μ α κεδ ο νίας το υ ΓΕΩ ΤΕΕ. Μ ετα ξύ τω ν θεμ ά τω ν που αναπ τύχθηκαν, από 50 περίπου έ λ λ η ν ε ς και β ούλγα ρ ους ειδικούς, ή τα ν: η μ ε λ έ τη σ εισ μ ικό τη τα ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π ερ ιο χής το υ Σ τρ υ μ ό να, η α ντιπ λημμυρική π ροσ τασία το υ π ο τα μού, το σ χέδ ιο δράσ ης για δια τήρησ η και αναβάθμισ η το υ π ερ ιβ ά λλο ντο ς τη ς ευ ρ ύ τερ η ς π εριοχής το υ Σ τρ υ μ ό να και τη ς Κερκίνης, οι α νθρω π ογενείς επ εμβά σ εις στη βιοπ οικιλότητα, το υδάτινο δυναμικό τη ς λ εκ ά ν η ς απορροής το υ Σ τρυμόνα κ.ά. Το ΕΚΒΥ σ υ μ μ ετείχ ε με τη ν α να κοίνωση Η συμβολή τη ς κα τάρτισ ης στη σ υνετή δια χείριση το υ υ γ ρ ο τό π ο υ τ η ς Κ ε ρ κ ίν η ς. Σ το π λα ίσ ιο το υ σ υ νεδ ρ ίο υ, οι έ λ λ η ν ε ς ε π ισ τή μ ο ν ες επ ισ κ έφ θ η κα ν τη Βουλγαρία. Οι Φίλοι το υ Μ ουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώ νουν, στο Μ ουσείο, τη ν Κυριακή 10 Δ εκεμ β ρ ί ου σ τις 6:00 μ.μ., παρουσίαση τη ς π ερ ιβ α λλοντικής ε κ π αιδευτικής δραστηριότητα ς Β α δ ίζοντα ς σε ρ έματα τη ς Α ττικ ή ς, η οποία διήρκησε από το ν Μ άρτιο το υ 1995 έω ς το ν Δ εκέμβριο. Στη δρασ τηριότητα αυτή σ υ μ μ ετείχα ν 25 παιδιά ηλικία ς 10 έω ς 17 ετώ ν και η παρουσίαση π εριλαμβάνει: περιήγηση σ την έκθεσ η, ξεφ ύ λλισ μ α τη ς ειδ ι κής έκδοσ ης και παρουσίαση τη ς δραστηριότητα ς με διαφ ά ν ειες και αφήγηση. Για π ερ ισ σ ότερ ες π ληροφ ορίες: Οι Φ ίλοι το Μ ουσ είου Γουλα νδρή Φ υσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, Τηλ Ο Σ ύνδεσ μος Ε λλήνω ν Π ερ ιφ ερ ειο λόγω ν και το επισ τημονικό π εριοδικό ΤΟΠΟΣ, διοργα νώ νουν επ ισ τημονικό σ υνέδριο με τίτλ ο : Π εριφ ερεια κή ανάπ τυξη, χω ρ ο τα ξία και π εριβάλλον στο πλαίσιο τη ς Ε νω μένης Ευρώ πης. Το σ υνέδριο υ π ο σ τη ρ ίζετα ι από το Υ π ουργείο Ε θνικής Ο ικονομίας και θα δ ιεξα χ θ εί σ τις 15 και 16 Δ εκεμ β ρ ίο υ 1995 στο Π ά ντειο Π ανεπ ισ τήμιο, με α φ ορμή το Ευρω παϊκό Ε το ς Δ ιατήρησ ης τη ς Φύσης 95. Οι θεμα τικοί ά ξο ν ε ς τω ν εργασιώ ν το υ συνεδρίου είναι: ευρω παϊκή ο λ ο κλήρω ση και π ερ ιφ ερ εια κή α νά π τυ ξη, χ ω ρ ο τα ξικ ό ς και π ερ ιφ ερ εια κός π ρογραμματισ μός και π ο λιτικές το υ π εριβ ά λ λ ο ν το ς και α νά π τυ ξη. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Λ ίλα Κ ρικώ νη, ΤΟ Π Ο Σ, Ε υπ α λίνου 17, Αθήνα, Τ ηλ./φ αξ Το έβδομο δ ιεθ νές Συνέδριο Ζ ω ογεω γραφ ία ς και Οικο λογία ς σ την Ελλάδα και τη ν ευ ρ ύ τερ η περιοχή, διοργα νώ νετα ι από τη ν Ελληνική Ζω ολογική Ε ταιρεία και θα πραγματοπ οιηθεί σ την Αθήνα το ν Απρίλιο το υ Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λ η ρ ο φ ο ρ ίες: κ. Α. Λ εγά κ ις, Ζ ω ο λο γικό Μ ουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Π ανεπ ιστήμιο Αθηνώ ν, Π ανεπ ισ τ η μ ιο ύ π ο λ η, Α θ ή ν α, Τ η λ , Φ αξ Τ ο τ ρ ίτ ο π α γ κ ό σ μ ιο Σ υ ν έ δ ρ ιο Ε ρ π ε τ ο λ ο γ ία ς θα π ραγματοπ οιηθεί σ την Π ράγα τη ς Δ ημοκρ α τία ς τη ς Τ σ ε χίας, από τις 2 έω ς τις 10 Απριλίου το υ Για περισσ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς : Z byn e k R ocek, D e p a rtm e n t of Paleontology, G eological Institute, Academ y of Sciences, Rozvojova 135, , Praha 6-Suchdol, Czech Republic, Tel , Fax ΑΜΦΙΒΙΟΝ/7

8 Λ. i B i l l U U. Μ ο υ σ ε ί ο Γ ο υ λ α ν δ ρ ή Φ υ σ ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Από το Δάσος του Φρακτού, φωτ.: Λάμπρος Λογοθέτης Σ τα πλαίσια τη ς εκπ α ιδευτικής το υ δρασ τη ρ ιό τη τα ς το Μ ο υ σ είο Γουλα νδ ρ ή Φ υ σ ική ς Ισ το ρ ία ς, π ρ α γ μ α το π ο ίη σ ε π ρ ιν από μ ε ρ ικ ά έ τ η ( ) μ ε τ α πτυχιακά σ εμινάρια διαχείρισ ης και π ροστασίας το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, στα οποία δίδαξαν κ α θ η γ η τ έ ς Α ν ώ τ α τ ω ν Ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν Ιδρυμάτω ν και ά λλοι ειδικοί επ ισ τήμονες. Η επ ιτυχία το υ π ρογράμματος ή τα ν μ εγά λη και π ολλοί δάσκαλοι, μ ε λ ε τη τ έ ς, ειδικοί επ ισ τήμ ο ν ες κ.ά., ζήτησ α ν α ντίγραφα τω ν δ ια λ έ ξεων. Το Μ ουσ είο θ εω ρ ώ ντα ς χρήσ ιμο να διευ ρ ύ νει το ν κύκλο το υ σ εμιναρίου, να χρησ ι μοποιήσει τη διδαχθείσ α ύλη και να τη ν προω θ ή σ ε ι σ το ε υ ρ ύ τ ε ρ ο κ ο ιν ό κα ι κ υ ρ ίω ς σ το υ ς εκπ α ιδευτικούς, π ραγματοπ οίησ ε τη ν έκδοσ η Ε π ιλ εγ μ έν α Θ έμ α τα Δ ια χείρ ισ η ς Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς, η οπ οία ε ν τά σ σ ε τα ι σ το π ρόγραμμά το υ για ενη μ έρ ω σ η το υ κοινού σ τα κ υ ρ ιό τερ α π ερ ιβ α λ λ ο ν τικ ά θ έμ α τα τη ς χώ ρας, σ το υ ς κινδ ύ νο υ ς που δ ια τρ έχ ει και σ τη ν α νά γκη ο ρ θ ο λ ο γ ικ ή ς δ ια χείρ ισ η ς το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς. Την ύλη α π ο τελο ύ ν οι εισ η γ ή σ εις 45 ο μ ιλητώ ν, κ α τα ν εμ η μ έν ες σε έ ξι θ εμ α τικ ές ε ν ό τη τ ε ς (βασικές α ρ χ ές και επισ τή μ ες το υ π ερ ιβ ά λλοντο ς, φυσικό αβιοτικό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, φ υ σ ικ ό β ιο τικ ό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, απ όβλητα και τε χ ν ο λ ο γ ίε ς π ροσ τασίας το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, π ο ιό τη τα π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς, υ γεία και κοινω νικά και θεσμικά πλαίσια που διέπ ουν τη ν προστασία το υ π ερ ιβ ά λλοντος). Σ υ ντο νισ τή ς έκδ ο σ η ς το υ βιβλίου είναι ο καθ η γ η τή ς κ. Μ ά ρ κος Μ π ο ν α ζο ύ ν τα ς. Ό πω ς α ν α φ έρ ει σ το ν π ρ ό λογό το υ ο κ. Α γ γ ε λ ο ς Γ ο υ λ α ν δ ρ ή ς, Π ρ ό ε δ ρ ο ς το υ Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ το υ Μ ο υ σ είο υ, η π ροσ π άθεια α υ τή δ ε ν κα λύ π τει το ευ ρ ύ φάσμα το υ περιβ ά λ λ ο ν το ς τη ς χ ώ ρ α ς και υπ άρχουν τομ είς που έμ εινα ν α κάλυπ το ι σ τα πλαίσια το υ Σ ε μ ιναρίου. Ο τό μ ο ς α υ τό ς θα σ υμ π ληρω θεί μ ελ λ ο ν τικ ά, ώ σ τε να κ α λύ ψ ει και εκ είν ο υ ς το υ ς τομ είς που δ ε ν π εριλαμ βάνονται σ τη ν παρούσα έκδοση. Η επ ιστημ ονική και τε χ ν ο λ ο γ ική π ροσέγγισ η τω ν θεμ άτω ν και η πίεση γ ια τ η ν α ν τιμ ε τ ώ π ισ η τω ν α π ε ιλ ώ ν π ου π λ ή ττο υ ν το π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τη ς χ ώ ρ α ς κ α θ ι σ το ύ ν α να γκα ία μία εμ π λουτισμ ένη και α ν α θεω ρημ ένη ν έα έκ δ ο σ η. Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ο ρ ίες: Μ ουσ είο Γουλα νδρή Φυσικής Ιστορίας, Λ εβίδου 13, Κηφισιά, τη λ Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 15, Νοέμβριος 1995 Διμηνιαία έκδοση του ΕΚΒΥ ISSN Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Εκδοσης: Μαρία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Κατσακιώρη, Μάνος Κουτράκης, Σπύρος Ντάφης Φ ω τοσ τοιχειοθεσ ία - Εκτύπωση: Α Ν ΙΜ Α G R A P H IC S Υιοί Α. Υ φ α ντή Ο.Ε., Φ ραγκίνη 9, Θ εσ σ αλονίκη Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' :

ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΛΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 13 ΔΡΧ. 1 \ Φ ' : Η σ υ μ β α τό τη τα τω ν μεθόδων γεω ργικής παραγω γής με τις απ αιτήσεις προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνητοί υγρότοποι. για την απογραφή τω ν υγροτόπω ν. Υδατικοί πόροι Το πρόβλημα εντείνεται

Οι τεχνητοί υγρότοποι. για την απογραφή τω ν υγροτόπω ν. Υδατικοί πόροι Το πρόβλημα εντείνεται ΔIM H NIAIA Ε Κ ΔΟ ΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPO Y ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟ ΤΟ Π ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 36 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Οι τεχνητοί υγρότοποι ως μέσο επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί

Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Καταλονία καινοτομεί ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 53 ΕΥΡΩ 1,25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Από το 2 0 0 3 στο 2 0 0 4 Το ΕΚΒΥ ενδυναμώνεται και εργάζεται με το βλέμμα προς

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 94 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 20 χρόνια ΕΚΒΥ Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Ε Κ Β Υ Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Σ ε αυτό το τεύχος Η βελτίωση τω ν γνώσεων σχετικά με τις π ροσ τατευόμενες π εριοχές αλλά και παράλληλα η

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 50 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Παγκόσμια Ημέρα για τ οπεριβαλον Ευρω παϊκό Δ ίκτυα Πληροφ όρησης για τη Β ιοποικ ιλότ ητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ Βαρέα Μέταλλα στο περιβάλλον και στο υδάτινα οικοσυστήματα Αποκατάσταση υνροτοπων Λ Q 1 Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια

Προώθηση του αειφόρου τουρισμού στηνουκρανια ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 82 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Η κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτύπων και ειδών στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659

Πίνακας διανομής. Πειραιάς 19-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΑΠ 32398/15659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Υ ΓΕ ΙΑ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2πς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ Σ Π Ο ΛΙΤΙΚΩ Ν ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν Υ Γ Ε ΙΑ Σ & Κ Ο ΙΝ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ w w w. c a d s e s - w a r e m a. n e t ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτέλεσε σταθμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε. Χατζηχαραλάμπους και Π.Α. Γεράκης Συντονιστές έκδοσης ΤΕ Υ Χ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Χρόνια Πολλά! Ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Καλές Γιορτές! Restaurant Royal. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 221 - Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΡΧ. 500 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5. w ^ i ^ r o O T M @ T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i. S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w?

S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5. w ^ i ^ r o O T M @ T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i. S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w? S D G S I V d l S V m < D > V f f l S m F 5 w ^ i ^ r o O T M @ T M S ) i i r n m s u i r e i E a g ^ i S w, a h h (9 p o r.? w ι λ ψ w?w s l Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Κυριάκος,

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 333 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υγρά ψύξεως a/c Από το CFC-12 (Freon 12) στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα