ΛΑΤΟΜΕΙΑ. Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΤΟΜΕΙΑ. Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων"

Transcript

1 ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. 669/1977, Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων Αρ. 1 Κεφάλαιον Α Γενικαί διατάξεις 1. Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι μεταλλεύματα ή μεταλλευτικά ορυκτά, κατά τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικος. (Λατομεία είναι τύποι από τους οποίους εξορύσσονται τα λατομικά ορυκτά). 2. Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται, δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εις τας κάτωθι κατηγορίας: α) Βιομηχανίαι ορυκτά. β) Μάρμαρα και γ) αδρανή υλικά. Επί των τελευταίων τούτων ισχύουν αι διατάξεις του Νομ. 386/1976 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους», ως αύται συμπληρούνται υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Αρ Εις την κατηγορίαν των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται πάντα τα λατομικά ορυκτά εκτός των κατηγοριών των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Τοιαύτα είναι ιδία ο καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο κερλίτης, η κίσσηρις, η θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, αι άργιλλοι και αι μαργαϊκά πετρώματα τα χρησιμοποιούμενα εις την σιμεντοβιομηχανίαν. 2. Εις την κατηγορίαν των μαρμάρων υπάγονται διάφορα πετρώματα, ποικίλων χρωμάτων, εξορυσσόμενα εις όγκους, επιδεκτικά κοπής, λειάνσεως και στιλβώσεως, ως και ο πορόθιλος και το αλάβαστρον και ο όνυζ. 3. (Καταργήθηκε από με την περίπτ. γ' άρθρου 36 Ν. 1428/1934, ΦΕΚ Α' 43). 4. Επί πάσης αμφιβολίας, ή αμφισβητήσεως, περί του εις ποίαν κατηγορίαν υπάγεται λατομικόν ορυκτόν, αποφαίνεται ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Μεταλλείων, εκδιδομένην μετά γνωμοδότησιν του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικων Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

2 Αρ Το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των λατομικών εν γένει ορυκτών ανήκει εις τον ιδιοκτήτην του εδάφους, εις το οποίον ευρίσκονται ταύτα, ή εις εκείνον προς τον οποίον παρεχώρησεν ούτος το δικαίωμά του. 2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπον παραχώρησις, υπό του ιδιοκτήτου παντός δικαιώματός του αποδεικνύεται μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου. Αρ. 4 Αδεια εκμεταλλεύσεως 1. Η εκμετάλλευσις των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων καθ άπασαν την χώραν επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως χορηγουμένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, τη αιτήσει του έχοντος το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζεται η αρμοδιότης χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων ωρισμένων βιομηχανικών ορυκτών εις τους κατά τόπον αρμοδίους Νομάρχας. 2. (Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείου βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, εφ' όσον εκ της εκμεταλλεύσεως τούτων θέλουσι δημιουργηθή: α) κίνδυνοι της ζωής ή βλάβη της υγείας των περιοίκων, β) βλάβαι εις αρχαιολογικά ή ιστορικά μνημεία και εις τουριστικάς εγκαταστάσεις και γ) βλάβαι εις δημοσίας ωφελείας έργα. Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως εντός χώρων χαρακτηρισθέντων, βάσει των κειμένων διατάξεων, ως αρχαιολογικών τοιούτων. Επίσης δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως εις περιοχάς χαρακτηρισθείσας, κατ' εφαρτμογήν των κειμένων διατάξεων, ως ιδιαιτέρου πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους, εφ' όσον εκ της εκμεταλλεύσεως θέλουν προξενηθή βλάβαι αι οποίαι δεν θα ήτο δυνατόν να αποκατασταθούν ικανοποιητικώς, εκτιμωμένης προς τούτο και της οικονομικής, δια την Εθνικήν Οικονομίαν, σημασίας ήν κέκτηται το εξορυχθησόμενον ορυκτόν). Περί των ανωτέρω λόγων γνωμοδοτούν ητιολογημένως αι αρμόδιαι κατά τόπον περιφερειακαί υπηρεσίαι, εντός δύο μηνών από της υπό του Νομάρχου διαβιβάσεως εις τας υπηρεσίας τούτας των υπό του επομένου άρθρου προβλεπομένων δικαιολογητικών. Εαν, τυχόν, παρέλθη άπρακτος η ως άνω προβλεπομένη προθεσμία

3 θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι δια την χορήγησιν της αδείας εκμεταλλεύσεως. Προκειμένου για δασικές εκτάσεις, απαιτείται η κατ' αρχήν γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τη μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου, τη χορήγηση συναινέσεως για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως. Σε καθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών σε δάση ή δασικές εκτάσεις πριν από την έκδοση της εγκρίσεως επεμβάσεως του Νόμ. 998/ Η υπό της παρ. 1 του παρόντος άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται, δια μεν τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών δι' ωρισμένην ενιαίαν έκτασιν μη υποκειμένην εις περιορισμόν, μεγέθους, δια δε τα λατομεία μαρμάρων δι' έκτασιν επίσης ενιαίαν μεγίστην μεν μ2, ελαχίστην δε μ2. (Μικροτέρα έκτασις της κατά τα ανωτέρω ελαχίστης είναι επιτρεπτή: α) εφ' όσον αύτη δικαιολογείται εκ των ειδικών κοιτασματολογικών συνθηκών της λατομικής εκτάσεως, β) εφ' όσον ο ιδιοκτήτης της λατομικής εκτάσεως στερείται ετέρας συνεχομένης τοιαύτης, τα δε κοιτασματολογικά δεδομένα επιτρέπουν την εκμετάλλευσιν ταύτης και γ) εφ' όσον η μικροτέρα αύτη έκτασις προήλθε συνεπεία περικοπής χώρου της μείζονος εκτάσεως, διά λόγους δημοσίας ωφελείας. Αι υπό στοιχεία α και β περιπτώσεις διαπιστούνται υπό του αρμοδίου Επιθεωρητού Μεαταλλείων). Αρ. 5 1.Δια την απόκτησιν της υπό του άρθρ. 4 του παρόντος Νόμου προβλεπομένης αδείας, ο έχων το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου οφείλει όπως υποβάλη εις τον Νομάρχην, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται το λατομείον, τα κάτωθι: α) Σχετικήν αίτησιν εις διπλούν απευθυνομένης εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας αι Ενεργείας. β) Τοπογραφικόν διάγραμμα εις εξαπλούν, δεόντως χαρτοσημασμένου υπό κλίμακα 1:5.000, εις τον οποίον θα εμφαίνωνται τα όρια της λατομικής εκτάσεως, προσδιοριζόμενα δι'ορθογωνίων αζιμουθιακών συντεταγμένων εξηρτημένων εκ του Εθνικού τριγωνομετρικού δικτύου και ειδικώτερον εν αυτώ θα ορίζεται το κέντρον φύλλου χάρτου υπό κλίμακα 1: εντός του οποίου χάρτου εμπίπτει ο λατομικός χώρος, δια των στοιχείων του, ήτοι δια του κέντρου του L=γεωγραφικόν πλάτος, Μ=γεωγραφικόν μήκος από Αθηνών. Εις περίπτωσιν, καθ' ην δεν υφίστανται χάρται κλίμακος 1: θα ορίζεται

4 εν τω διαγράμματι το κέντρον της αζιμουθιακής προβολής δια των στοιχείων του, ήτοι L=γεωγραφικόν πλάτος Μ=γεωγραφικόν μήκος από Αθηνών. Μετά του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος δεόν να συνυποβάλλεται και απλούν σχεδιάγραμμα, εις ο θα αποτυπούνται στοιχεία της ευρυτέρας του λατομείου περιοχής και εις απόστασιν τουλάχιστον πεντακοσίων μέτρων πέριξ αυτού, ήτοι υφιστάμενα μεμονωμένα κτίσματα, βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, δασικαί εκτάσεις, τουριστικαί εγκαταστάσεις, αρχαιολογικά μνημεία, δημόσιοι οδοί, σιδηροδρομικαί γραμμαί, εναέριοι γραμμαί ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, τυχόν λατομεία εν ενεργεία και άλλα δημοσίας ωφελείας έργα. Τα ως άνω διαγράμματα θα είναι συντεταγμένα και υπογεγραμμένα υπό των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα επιστημόνων μηχανικών τα δε γεωδαιτικά και λοιπά στοιχεία αποτυπώσεως δέον, επί ποινή ακυρότητας της αιτήσεως, να είναι ακριβή. γ) Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται στον Κ.Μ.Λ.Ε. Η μελέτη αυτή υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία καθώς και το κεφάλαιο ερευνητικών εργασιών από πτυχιούχο γεωλόγο. δ) Έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α /5387/ " 2. Προκειμένου περι λατομείων αργίλλων και μαργών πλινθοποιΐας και κεραμοποιΐας η υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπόμενη άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται υπό του αρμοδίου Νομάρχου κατόπιν αιτήσεως του έχοντος το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, συνοδευομένη υφ' απλού σχεδιαγράμματος. Αρ Ερευνητικαί ή άλλαι εργασίαι αποσκοπούσαι εις την διαπίστωσιν της υπάρξεως βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων διεξάγονται άνευ της, υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου, απαιτουμένης αδείας εκμεταλλεύσεως, εφ' όσον δια την τοιαύτην έρευναν συναινεί ο ιδιοκτήτης του εδάφους, εφ' ου ήθελον διεξαχθή αύται, της συναινέσεως αποδεικνυομένης δι' εγγράφου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν. Εφ' όσον ιδιοκτήτης της ερευνητέας εκτάσεως είναι το Δημόσιον, την κατά τα άνω συναίνεσιν παρέχει ο αρμόδιος Νομάρχης.

5 2. Η έναρξις των, υπό της προηγουμένης παραγράφου, ερευνητικών εργασιών γναστοποιείται υπό του ενεργούντος ταύτας εις τον αρμόδιον Έφορον Αρχαιοτήτων και εις τον αρμόδιον Επιθεωρητήν Μεταλλείων, όστις δύναται να απαγορεύση την διεξαγωγήν των, εφ' όσον ήθελε διαπιστώσει ότι δι' αυτών προξενούνται βλάβαι εις αρχαιολογικά μνημεία, τουριστικάς εγκαταστάσεις, ή άλλα δημοσίας ωφελειας έργα, ή σοβαραί αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος ή διενεργείται εκμετάλλευσις. 3. Αι ερευνητικαί εργασίαι, περί ων η παρ. 1 του παρόντος, δέον όπως περατωθούν εντός ενός έτους από της συναινέσεως του ιδιοκτήτου. Παράτασις των ερευνητικών εργασιών επί εν εισέτι έτος, επιτρέπεται, τη εγκρίσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων εφ' όσον κατά την κρίσιν τούτου αύται κατατείνουν εις την πληρεστέραν διερεύνησιν του λατομικού χώρου. 4. Η μη συμμόρφωσις του ενεργούντος τας ερεύνας, προς τα, υπό των προηγουμένων παραγράφων, οριζόμενα, συνεπάγεται την επιβολήν των, κατά το άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος, ποινών. Ν. 1428/1984, Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 Ορισμοί. 1. Αδρανή υλικά, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, είναι τα υλικά διαφόρων διαστάσεων που προέρχονται από την εξόρυξη κατάλληλων πετρωμάτων ή την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και που χρησιμοποιούνται όπως έχουν ή μετά από θραύση ή λειτρίβηση ή ταξινόμηση για την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή με μορφή σκύρων ή μεγαλυτερων κομματιών, στην οδοποιία ή λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδομές, καθώς και τα ασβεστολιθικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβέστη ή υδραυλικών κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας. "Στην έννοια των αδρανών υλικών περιλαμβάνονται και οι δομικοί λίθοι, λαξευτοί ή όχι". 2. Λατομικός χώρος είναι η ενιαία έκταση γης στην οποία έχει δικαίωμα εντοπισμού κοιτάσματος ή εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ένας μόνο εκμεταλλευτής. 3. Λατομείο είναι η έκταση γης μέσα στο λατομικό χώρο όπου

6 αναπτύσσονται λατομικές εργασίες. 4. 'Οπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται μίσθωση λατομείου, νοείται μίσθωση λατομικού χώρου. Αρ. 2 Δικαίωμα εκμετάλλευσης. 1. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης μέσα στην οποία υπάρχουν αυτά ή σε εκείνον στον οποίο οι ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμά του αυτό. 2. (Καταργήθηκε από με την παρ. 7 άρθρου 24 Ν. 2115/1993, ΦΕΚ Α' 15). 3. Η παραχώρηση του πιο πάνω δικαιώματος από τον ιδιοκτήτη αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα χαρτοσημασμένο υπό κλίμακα 1:5000. Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζονται τα όρια της λατομικής έκτασης που προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. Στο ίδιο διάγραμμα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη υπό κλίμακα 1: , μέσα στον οποίο εμπίπτει ο λατομικός χώρος με τα στοιχεία του, δηλαδή δια του κέντρου του L (γεωγραφικό πλάτος) και του Μ (γεωγραφικό μήκος από Αθήνα). 4. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των λατομείων αδρανών υλικών που βρίσκονται σε χαρακτηρισμένα ως διακατεχόμενα δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις ανήκει στο Δημόσιο. Η παρεμπόδιση από το διακάτοχο της άσκησης του παραπάνω δικαιώματτος απαγορεύεται. "Συμβάσεις μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών, που έχουν καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως εκμισθωτή και τρίτων, εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του εδάφους των λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη δε θέση του εκμισθωτή Δημοσίου υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο αναγνωρισθείς τρίτος. Αρθρο: 3 βλ. και άρ. 13 Ν. 3335/2005. Καθορισμός λατομικών περιοχών. 1. Ως λατομικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις, που ακήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

7 (ν.π.δ.δ.), οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωμάτων, μορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεμάτων και συνθηκών προσπελάσεως προ αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα, για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών της παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος. 2. Οι λατομικές περιοχές σε κάθε νομό καθορίζονται εντός 5 ετών με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του νομαρχιακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών, αφότου ζητηθεί. Η ως άνω επιτροπή δύναται κατ' εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρμόδιο νομάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου για τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής. Η αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να συνοδεύεται από παράβολο δρχ. 3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται εντός 3 μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο βαθμού τουλάχιστον εισηγητή Α: 1) του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων, 2) Της Διευθύνσεως Δασών, 3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ειδικότητας πολιτικού ή τοπογράφου ή αρχιτέκτονα μηχανικού, 4) της Διευθύνσεως Εσωτερικών (Τ.Υ.Δ.Κ.), ειδικότητας τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού, 5) τον αρχαιολόγο προϊστάμενο της αρμόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 6) της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, 7) του Ι.Γ.Μ.Ε. ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και 8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Τ.Ε.Δ.Κ.. Οι υπάλληλοι των περίπτ. 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, της περίπτ. 7 από τη Διοίκηση του Ι.Γ.Μ.Ε., αν δε στη Νομαρχία δεν υπηρετούν υπάλληλοι των περίπτ. 2, 3, 4 και 6, από τον αρμόδιο Υπουργό. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και προεδρεύεται από τον υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας,

8 Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για 5 έτη, από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του νομάρχη, δύναται δε να παραταθεί για μια ακόμη διετία με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του νομάρχη. Εφόσον δεν έχει γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος νομάρχης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 ( ΦΕΚ 159/Α'), όπως αυτές ισχύουν, μετά την αντικατάσταση τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται στο ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α') σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν. Η τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του Νόμ. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών περιοχών χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των αδρανών υλικών υπερισχύει κατ' αρχήν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών. Κατ' εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα μεταλλευμάτων ή βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων σε σημαντικές ποσότητες

9 και έχουν ουσιώδη σημασία για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των ορυκτών αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτήν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, διατίθενται ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμεταλλεύσεως και για όσο χρόνο έχει το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως. Το ανωτέρω μίσθωμα ανέρχεται σε ποσοστό 10% στην τιμή πωλήσεως επί δαπέδου των ακατέργαστων υλικών ή 5% στην τιμή πωλήσεως επί δαπέδου των επεξεργασμένων υλικών.συμβάσεις αποκομιδής υλικών, που έχουν καταρτισθεί, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Αρ. 4 'Εργο Επιτροπής. 1. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρ. 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευετικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρ. 10 του νόμου αυτού. Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α'), σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του Ν. 1515/1985, σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τις πιο πάνω προστατευόμενες ζώνες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή ζητεί την αιτιολογημένη απλή γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας εντός (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. 2. Μετά τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Τ.Υ.Δ.Κ. όταν πρόκειται για περιοχές δημοσίων ή δημοτικών-

10 κοινοτικών εκτάσεων αντίστοιχα και του Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνουν σε: α. χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονται σε λατομικές περιοχές εντός δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή εκτάσεων ν.π.δ.δ., β. περιγραφή των απαιτουμένων έργων υποδομής και γ. εκτίμηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων αυτών. Οι εργασίες των ανωτέρω περίπτ. α', β' και γ', ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τον καθορισμό των λατομικών περιοχών. 3. Η αντιμετώπιση της δαπάνης των έργων υποδομής της προηγούμενης παραγράφου αναλαμβάνεται από τους μισθωτές των λατομικών χώρων κατ' αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη ή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Προκειμένου περί δημόσιων λατομείων, η δαπάνη των έργων υποδομής συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα. Ο ανάδοχος δημοσίου έργου που διαπιστώνεται ότι εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ. το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας (ΤΕΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων. Για τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί υπεξαιρέσεως του δημοσίου του Ποινικού Κώδικα. Αρ. 8 Εκμετάλλευση λατομείων. 1. Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα επιτρέπεται μονο μέσα στις λατομικές περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρ Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών έξω από τις λατομικές περιοχές επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με απόφαση του νομάρχη μετά αιτιολογημένη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν δεν καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρ. 3 του παρόντος η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο.

11 β) Εάν περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δομικών λίθων. Η εκμετάλλευση των λατομείων, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου και συνδέεται άμεσα με τον τόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Ειδικότερα για επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή συνεταιρισμούς ασβεστοποιών, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές ή ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Για τη συνδρομή των εν λόγω προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα ανωτέρω λατομεία, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες, μπορούν να διαθέτουν αδρανή υλικά και σε παρεμφερείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς και την πλεονάζουσα παραγωγή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το ύψος της πλεονάζουσας παραγωγής καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των αναγκών σε αδρανή υλικά εκτελέσεως εντός του νομού δημόσιων, δημοτικν ή κοινοτικών έργων και του ύψους της παραγωγής των λειτουργούντων εντός των λατομικών περιοχών λατομείων. γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων της παρ. 2 του άρθρ. 5. Για την ίδρυση λατομείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της παρ. 4 του άρθρ. 3 και της παρ. 1 του άρθρ. 4 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττικής είτε δημόσιων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 10 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής. 3. Πριν από τη μίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως σε λατομεία των περίπτ. α', β' και γ' της προηγούμενης

12 παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο νομάρχη εγγυητικής επιστολής εκμπληρώσεως των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριμένες ή θεωρημένες από τις αρμόδιες, κατά την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες, μελέτες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ίσο με το ποσό που αναφέρεται στις ανωτέρω εγκεκριμένες ή θεωρημένες μελέτες για τις δαπάνες αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος και προσαυξάνεται κατά 40% ανά πενταετία. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εκμεταλλευτή προς τις άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου κυρώσεις, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου, το δε ποσό διατίθεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των λατομικών χώρων. Με τις αποφάσεις των άρθρ. 7 και 9 του παρόντος ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής αυτής της παραγράφου. 4. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημόσιων έργων, απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία από τον ανάδοχο του έργου. Η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Αρ. 9 'Αδεια εκμετάλλευσης. 1. Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και των λατομείων των ν.π.δ.δ., επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εκμεταλλεύσεως, που χορηγεί ο νομάρχης. για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως επέχει θέση άδειας εκμεταλλεύσεως". 2. "Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ορίζεται σε 20 έτη και μπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρ. 6". Για τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται με τεχνική μελέτη και δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων. Τεχνική μελέτη απαιτείται και για τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, που βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές. 3. Πριν από την υπογραφή της συμβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως, κατατίθεται η πιο πάνω μελέτη

13 εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α /5387/ (ΦΕΚ 678 Β'), προκειμένου δε περί δασικών εκτάσεων, η έγκριση επεμβάσως, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 57 του Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'). Για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η υπό της παρ. 6 του άρθρ. 4 του Νόμ. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') προβλεπόμενη προέγκριση χωροθετήσεως. 4. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης, καθώς και η διαδικασία για την έγκρισή της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων. Το ύψος της αμοιβής των μελετητών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η προηγούμενη απόφαση μπορεί να περιλάβει και τις αμοιβές για κάθε είδος μελέτης μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών. 5. Η τεχνική μελέτη υπογράφεται στα διάφορα τμήματα και στοιχεία της από τους επιστήμονες που αντίστοιχα προβλέπονται από την περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Νόμ. 669/1977. Αρ. 10 Απαγόρευση εκμίσθωσης ή χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης. 1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων ή η χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., αν από την εκμετάλλευση αυτών δημιουργούνται, βάσει και της καθοριζόμενης από την παρ. 3 του παρόντος διαδικασία: α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις, γ) βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας, δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Δεν χορηγείται άδεια εκμεταλλεύσεως ούτε εγκρίνεται σύμβαση μισθώσεως οποιουδήποτε λατομείου, αν

14 από την τεχνική μελέτη άρθρ. 9 ήθελε καταδειχθεί, ότι δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμεταλλεύσεως βάσει των προβλεπόμενων από τον εκάστοτε ισυχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε χώρους που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους. 3. Για τους παραπάνω λόγους γνωμοδοτούν αιτιολογημένα οι αρμόδιες κατά τόπο περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Δημοσίων 'Εργων, Πολιτισμού και Επιστημών, Γεωργίας, της Επιθεώρησης Μεταλλείων, του ΕΟΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, για ιδιοκτησιακής φύσης θέματα, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών αφότου περιέλθουν σ' αυτές τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται από το νομάρχη ή η αίτηση με τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: Ο νομάρχης μέσα σε έξι μήνες από την παρέλευση του παραπάνω τρίμηνου χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης. 4. Ο νομάρχης συνάπτει τη σύμβαση μίσθωσης ή χορηγεί την άδεια εκμετάλλευσης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει ότι δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού. 5. Ο νομάρχης, αν αρνείται την εκμίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ή την παράταση της ισχύος της, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο με δικαστικό επιμελητή ή από την Αστυνομική Αρχή με απόδειξη. Αρ. 12 'Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων. 1. Για την εγκατάσταση μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών και τη λειτουργία τους είτε μέσα είτε έξω από λατομική περιοχή, απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 158, 159 και 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α'). 2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε δεκαπέντε έτη και δεν ισχύει πέρα από τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης ή της άδειας εκμετάλλευσης. 3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

15 "4. Για την ανέγερση, εντός λατομείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή βάσει των διατάξεων του εκδιδόμενου κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 26 Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΝΔ 210/1973), απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας". Αρ. 13 Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή. 1. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το λατομείο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 2. Ο εκμεταλλευτής λατομείου αδρανών υλικών υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους δελτίο δραστηριότητας ή δήλωση απραξίας, τα στοιχεία των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων. Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία διαβιβάζει το ένα στο Υπουργειο Ενεργείας και Φυσικών Πόρων και το άλλο στον αρμόδιο νομάρχη. 3. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν το πιο πάνω δελτίο δραστηριότητας ή τη δήλωση απραξίας ή τα υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή με ελλειπή στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο από " έως δραχμές" με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα ποσά που προέρχονται από τα πρόστιμα κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αναλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 15 αυτού του νόμου. Αρ. 15 Εποπτεία και έλεγχος εκμετάλλευσης. 1. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων. 2. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ασκεί την αστυνόμευση της λατομίας, ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, που

16 ισχύουν κάθε φορά, για την εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών και τις εγκαταστάσεις αξιοποίησης των αδρανών υλικών που βρίσκονται στους λατομικούς χώρους και επιβάλλει με απόφασή του στους εκμεταλλευτές τα συμπληρωματικά μέτρα που απαιτούνται για την ορθολογική εκμετάλλευση των λατομείων και την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων, των περίοικων και των διερχόμενων. Ελέγχει επίσης την εφαρμογή της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης την οποία και μπορεί να τροποποιεί και διατάσσει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της. 3. Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των όρων της άδειας εκμεταλλεύσεως ή της συμβάσεως ή της εγκρίσεως περιβαλλοντολογικών όρων ή της εγκρίσεως επεμβάσεως και των εντολών του επιθεωρητή μεταλλείων, τιμωρείται με πρόστιμο από έως δραχμές, που επιβάλλεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του επιθεωρητή μεταλλείων. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται και τα πρόστιμα, που προβλέπονται από το Νόμ. 1650/ Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ως και τα πρόστιμα του άρθρ. 16 του Νόμ. 1428/1984 αποδίδονται στους οικείους δήμους και κοινότητες, στην περιοχή των οποίων βρίσκονται τα λατομεία και διατίθενται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας. 5.Ο επιθεωρητής μεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ' υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή διενεργείται ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις υφιστάμενες διατάξεις, μπορεί να διατάξεις με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην κατά τόπους Αστυνομική Αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εκμετάλλευση του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή, ολική ή μερική διακοπή της εκμεταλλεύσεως. Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του λατομείου και οι προθεσμίες συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τα μέτρα αυτά.

17 6. Οι επιθεωρήσεις μεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τα π.δ. 238/1979 (ΦΕΚ 66 Α') και 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α'), είναι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες και δεν διέπονται από τις διατάξεις του Νόμ. 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α'). Αρ. 16 Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση. 1. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά, μάρμαρα ή βιομηχανικά ορυκτά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και με πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια ( ) έως πενήντα εκατομμύρια ( ) δρχ., που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του νομάρχη, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, διατάσσεται η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου. Η απόφαση του νομάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελία πλημμελειοδικών και στην αρμόδια αστυνομική αρχή προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία Η σφράγιση διενεργείται από τριμελή επιτροπή Υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συγκροτείται με την απόφαση σφραγίσεως. Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν. 2. Με απόφαση του νομάρχη, που λαμβάνεται ύστερα από ενημέρωση αυτών που ασκούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης, ζητείται από τη Δ.Ε.Η. η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση. Αρ. 22 Ν. 2115/1993 Προϋποθέσεις μεταφοράς λατομικών προϊόντων, Συνέπειες μη τήρησης αυτών Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμα, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Νόμ. 1903/1990 (ΦΕΚ 142 Α'). Η παράβαση της

18 ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως και επιβολή χρηματικού προστίμου από μέχρι δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Σε εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη μεταφορά κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 15 του Νόμ. 1428/1984.

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2115/93 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 15/Α/15-2-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1 : 1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή µεταλλευτικά ορυκτά, κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση και Βέλτιστες πρακτικές Εκμετάλλευσης Αδρανών Υλικών, Πάτρα, Τρίτη 18 Μαίου 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κολέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Άδειες εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003)

Νόµος 2971/2001. Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) Νόµος 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3201/2003) 1. 1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προσοχή: Κάθε μέριμνα έχει ληφθεί προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν κείμενο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς. Σε καμία περίπτωση όμως, η εταιρεία Invest in Greece, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3498 Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα