- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ."

Transcript

1 ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζηα Γεκόζηα θαη ζηα εμνκνηνύκελα κε απηά έξγα θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 38,39 θαη 40 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ΙΚΑ". 1.Κνηλνπνηνύκε γ η α ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ ππ'αξηζ.φ21/2930/ απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ "πεξί αλακόξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα" πνπ εθδόζεθε θαηά εμνπζηνδόηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.6 ηνπ Ν.1902/90 θαη δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 686/ηΒ / θαη 774/ηΒ / Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε : α) Σξνπνπνηείηαη ην ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α ΙΚΑ. β) Αλαπξνζαξκόδνληαη νη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ησλ νηθνδνκηθνηερληθσλ έξγσλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη πξνζηίζεληαη λένη ζπληειεζηέο γ η α δηάθνξεο λέεο θαηεγνξίεο έξγσλ. γ) Σξνπνπνηνύληαη ηα εδ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη θαη' απηό ηνλ ηξόπν. - αλακνξθώλεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο. - απμάλεηαη ην όξην ηνπ θαηώηαηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο - απμάλεηαη ην όξην ησλ ζπλνιηθώλ εηζθνξώλ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ. δ)θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη παξ. 6 εδ.α' ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δπλαηόηεηα θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο. ε) Σξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 εδ.β ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό έξγν../.

2 2 Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαζώο θαη λα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέρξη θαη δελ έρνπλ βεβαησζεί νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 2.Καησηέξσ ζαο παξέρνπκε ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηαμηλνκηκέλεο σο αθνινύζσο Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά Οηθνδνκηθά έξγα. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη εμνκνηνπκέλσλ κε απηό. Γ. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό απηήο θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. Γ'. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό θιπ έξγν. Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα Ιδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα. 1) Όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηα νηθνδνκηθνηερληθά έξγα εθαξκόδεηαη εηδηθό ζύζηεκα, κε ην νπνίν,θαζνξίδνληαη,θαη αξρήλ, θαηά ηεθκαξηό ηξόπν νη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αζθάιηζε ησλ θαηαιακβαλόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ θαη εηδηθώηεξα : - Καζνξίδεηαη ην ύςνο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ην άξζξν 38 παξ.4α'ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζπληειεζηέο. - Με βάζε ηελ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν θαζνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε,ππνινγίδνληαη, κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα,νη θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. -Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ έξγσλ,θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ εηζθνξώλ, ειέγρεηαη ε εηιηθξίλεηα ησλ ππνβιεζεηζώλ θαηαζηάζεσλ,από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο καο. 2) Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ είλαη ζπκβαηηθόο,ζηελ δε δηακόξθσζε ηνπ ππεηζέξρνληαη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ε ηεθκαηξόκελε πνιπηέιεηα θαηαζθεπήο,ε νπνία επεξεάδεη κελ απνθαζηζηηθά ην θαηαζθεπαζηηθό θόζηνο ρσξίο λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ εξγαηηθή δαπάλε θαη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο,θξίζεθε αλαγθαίν ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ λα κελ ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ έξγσλ. Με ζηόρν ηελ ίζε αληηκεηώπηζε ησλ εξγνδνηώλ,ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ηελ πεξηζηνιή ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ κείσζε ηεο,εηζθνξνδηαθπγήο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνζηξηβώλ θαη ησλ αζέκηησλ ζπλαιιαγώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ειάρηζηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε - ηδηνθηήηε./.

3 3 έλαληη ηνπ ΙΚΑ θαηά ηξόπν απιό θαη κνλνζήκαλην, ζεζπίζηεθε ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ έλαληη ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ, κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. 3. Γηα ην λέν ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηνπο λένπο ζπληειεζηέο θαη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζαο ζεκεηώλνπκε ηα εμήο : α. Ο θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη είηε κεηά από άδεηα πνπ εθδίδεηαη από ηα Πνιενδνκηθά γξαθεία ή από άιιε Γεκόζηα Αξρή,είηε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ,είηε κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό,ππνινγίδεηαη κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο Πίλαθεο 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α, ΙΚΑ ζπληειεζηέο. β. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ δηεπθξηλίδνπκε θαη'αξράο απινπνηεηηθά ηελ ζεκαζία κεξηθώλ πνιενδνκηθώλ ελλνηώλ,πνπ ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ: PILOTIS (ππισηή ) νλνκάδεηαη ην ηζόγεην ελόο θηηξίνπ όηαλ απηό ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, είλαη ειεύζεξν από δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο. Τπόγεην είλαη ν όξνθνο ή ηκήκα νξόθνπ, ηνπ νπνίνπ ε νξνθή βξίζθεηαη έσο 1,50 κ. ςειόηεξα από ηελ νξηζηηθή (θπζηθή ή δηακνξθσκέλε )ζηάζκε ηνπ εδάθνπο (ζρ.1 θαη 2 ). ηεγαζκέλνη ρώξνη ζηάζκεπζεο νλνκάδνληαη νη ζηεγαζκέλνη ρώξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Οη ρώξνη απηνί κπνξεί λα απνηεινύλ ηκήκα ελόο θηηξίνπ (π.ρ. λα βξίζθνληαη ζην ππόγεην ηνπ ) ή λα είλαη απηνηειέο θηίξην. Ηκηϋπαίζξηνο ρώξνο είλαη ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο,ηνπ νπνίνπ ε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά είλαη αλνηθηή πξνο θνηλόρξεζην ρώξν (δξόκν, πιαηεία θ.ι.π.) ή ηνπο αθάιππηνπο ρώξνπο ηνπ νηθνπέδνπ θαη νη ππόινηπεο πιεπξέο νξίδνληαη από ηνίρνπο ή θνιώλεο (ζρ. 3 θαη 4 ). Αθάιππηνο ρώξνο ή πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη ν ρώξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ δελ θαιύπηεηαη από θηίξηα. Γηακόξθσζε ηνπ αθάιππηνπ ρώξνπ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ην ζύλνιν, ησλ θαηαζθεπώλ πνπ γίλνληαη ζηνλ αθάιππην ρώξν γηα ηελ δηακόξθσζή ηνπ (πεξίθξαμε, θεπνηερληθά έξγα, δξόκνη πεδώλ θαη απηνθηλήησλ, δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο, δηακόξθσζε ππαίζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θ.ι.π. Υώξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο είλαη νη ρώξνη πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξακνλή αηόκσλ (έζησ θαη ελόο ) επί δύν ηνπιάρηζηνλ ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν (όπσο θιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη, ρώξνη πγηεηλήο, κεραλνζηάζηα, απνζήθεο, ζηαύινη θ.ι.π.). Οη πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ αλαθέξνληαη ζε θηίξηα, ζηα νπνία δελ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εξγαζηώλ.δπεηδή ηα απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη πξνθαλέο όηη εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. κία, θαηνηθία απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή./.

4 - 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ε θαηαζθεπή ελόο δσκαηίνπ απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα από ηελ θαηαζθεπή ειεύζεξνπ ρώξνπ ΡILOTIS ηεο ίδηαο επηθαλείαο ),νη πίλαθεο έρνπλ ζπληαρζεί έηζη,ώζηε ιακβάλνληαη ππόςε νη παξάγνληεο απηνί. Δηδηθόηεξα ν Πίλαθαο 1 δίδεη ζπληειεζηέο ζηε ζηήιε 9,νη νπνίνη θαλεξώλνπλ ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε ελόο η.κ. θηηξίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ (ζηήιε 2), ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ην θηίξην δελ πεξηιακβάλεη εηδηθνύο ρώξνπο (ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS,ππόγεην βνεζεηηθώλ ρξήζεσλ, ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θ.ι.π.). Με ηνλ ίδην πίλαθα κπνξνύκε λα βξνύκε ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα ζε ελδηάκεζεο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο γηα 1 η.κ. θηηξίνπ (ζηήιεο 3 θαη 8). Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο η.κ. θηηξίνπ γξαθείσλ,ζα πάκε ζηελ γξακκή 2, ζηήιε 9 θαη ν πίλαθαο δίδεη 1,10 εκεξνκίζζηα. Αλαινγηθά, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα 200 η. κ. θηηξίνπ γξαθείσλ ππνινγίδνπκε όηη απαηηνύληαη 200Υ1,10 = 220 εκεξνκίζζηα. Γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε, από ηελ γξακκή 2 ζηήιε 3 βξίζθνπκε όηη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ, απαηηνύληαη 0,42 εκεξνκίζζηα γηα ην έλα η.κ., θαη αλαινγηθά 200X0,42 =84 εκεξνκίζζηα γηα ηα 200 η.κ.. Δάλ γηα θάπνην είδνο θηηξίνπ δελ ππάξρνπλ απηνηειείο δύν ή πεξηζζόηεξεο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, απηέο ελνπνηνύληαη θαη δίδεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο. (Π.ρ. έλα νξληζνηξνθείν κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί ρσξίο νηθνδνκηθό ζθειεηό από κπεηόλ ) θαη γηα απηό ε θάζε ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ έρεη ελνπνηεζεί κε ηελ θάζε ησλ ηνηρνπνηηώλ θαη δίδεηαη γηα ηελ ελνπνηεκέλε θάζε ζπληειεζηήο 0,27.Γηα πιεξόηεηα ζηνλ ίδην πίλαθα δίδνληαη ζπληειεζηέο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ, ζηηο νπνίεο βεβαίσο δελ έρεη λόεκα λα δηαθξίλνπκε ελδηάκεζεο θάζεηο. Ο πίλαθαο 2 δίδεη ζπληειεζηέο αγσγήο κε ηνπο νπνίνπο πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ εηδηθώλ ρώξσλ γηα λα βξνύκε ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε κε εηδηθνύο ρώξνπο,ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εύξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ από ηνλ πίλαθα 1.Όπνπ ζηνλ πίλαθα 2 ππάξρεη παύια, ζεκαίλεη όηη δελ ρξεηάδεηαη ζπληειεζηήο. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλδπαζκόο (νξληζνηξνθείν, ΡILOTIS) πξνθαλώο δελ έρεη λόεκα. Οκνίσο ν ζπλδπαζκόο (πνιπώξνθα θηίξηα παξθηλγθ, ΡILOTIS) δελ απαηηεί ηδηαίηεξε εμέηαζε, γηαηί ν ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS είλαη πεξίπνπ ηζνδύλακνο από απόςεσο αξηζκνύ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ κε ηνπο ρώξνπο ηνπ πνιπώξνθνπ παξθηλγθ. Ο πίλαθαο 3 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Γίδεη δε γηα θάζε κνλάδα εξγαζίαο ηνλ, θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ δηάθνξα επηκεηξεηηθά έζηκα, ζα γίλεηαη γεληθά δεθηό, όηη νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ ζα βξίζθνληαη κε./.

5 επηκεηξήζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ θαηαζθεπώλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε πόζα εκεξνκίζζηα θαη' ειάρηζην απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 200 η.κ. ηξηπηώλ αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, κε ηνλ ζπληειεζηή 5.01 ηνπ αληίζηνηρνπ θνλδπιίνπ ηνπ πίλαθα βξίζθνπκε 200X0,045=9 εκεξνκίζζηα. ηα επόκελα ζα εμεγήζνπκε πσο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ πίλαθα γηα ην θνλδύιη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ.δπεηδή ην λέν ζύζηεκα έρεη ραξαθηεξηζζεί λνκνζεηηθά αληηθεηκεληθό, γηα λα κελ ππάξρνπλ παξάπνλα, νη ζπληειεζηέο ησλ πηλάθσλ 1,2 θαη 3 έρνπλ ππνινγηζζεί έηζη ώζηε λα δίλνπλ 23% ιηγόηεξα εκεξνκίζζηα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ απαηηνύληαη θαηά κέζν όξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. γ. Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, θπξίσο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, παξίζηαηαη αλάγθε ππνινγηζκνύ ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (κεηά από πξόηαζή καο )ζρεδηάζηεθαλ Πίλαθεο Ι θαη Π (ζπλ. ππνδείγκαηα 1 θαη 2). Οη πίλαθεο. Ι θαη II, ζηνπο νπνίνπο ζα απεηθνλίδνληαη ην κελ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ, ην δε ν θαη' ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο, ζα ζπκπιεξώλνληαη εηο δηπινύλ θαηά πεξίπησζε, από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ.σν έλα αληίγξαθν ζα θξαηείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο θαη ζα ηίζεηαη ζηνλ εξγνδνηηθό θάθειν, ην δε δεύηεξν, ζην νπνίν ελππόγξαθα ζα ζεκεηώλεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν όηη παξαιήθζεθε ''αθξηβέο αληίγξαθν'' ζπλνδεπόκελν από ην γλσζηό ηξίρξσκν, ζα ππνβάιιεηαη ζηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία. Ο ππνινγηζκόο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο Πίλαθεο επηθαλεηώλ,ζα γίλεηαη από ηα γξαθεία Πνιενδνκίαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκίκσλ θηηξίσλ. Φπζηθά ε Γηνίθεζε θαη ηα θαηά ηόπνπο Τπνθ/καηα θαη Παξ/καηά καο, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ. δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ λνκίκσλ απαηηήζεσλ ηνπ Ιδξύκαηνο γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο από ηελ αλέγεξζε απζαηξέησλ θηηξίσλ ζα δεηείηαη θαη' αξρήλ ζπκπιεξσκέλνο ν πίλαθαο Ι ε ΙΙ θαηά πεξίπησζε. ε όζεο πξνπηώζεηο δελ ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο νη αξκόδηνη ππάιιεινη ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ζα πξνβαίλνπλ, κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο,ζηνλ ππνινγηζκό ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ απηώλ. Δπεηδή ηα απζαίξεηα θηίξηα είλαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απινύ ζρήκαηνο θαη κηθξνύ κεγέζνπο ζεσξνύκε, όηη είλαη κέζα ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Τπνθ/ησλ καο ε εξγαζία απηή. ην ζέκα απηό πξέπεη λα επηδεηρζεί ηδηαίηεξνο δήινο θαη επηκέιεηα, γηαηί ην Ίδξπκα ράλεη εμαηξεηηθά κεγάια πνζά από εηζθνξνδηαθπγή ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ απζαηξέησλ θηηξίσλ. Καηά ηελ εκβαδνκέηξεζε ησλ θηηξίσλ, θαη γηα απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκώλ, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη πάζεο Φύζεσο δηαθνζκεηηθέο πξνεμνρέο, νη εμώζηεο (ζρ.4), ε ηπρόλ ύπαξμε ζηέγεο θαη ε ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ (κε κπάισκα). Οη επηθάλεηεο ησλ θσηαγσγώλ θαη εζνρώλ ζην θηίξην ζα αθαηξνύληαη κόλν αλ έρνπλ πιάηνο πάλσ από 1,20 κ. (ζρ. 5 θαη δ). Δπίζεο ζα πξνζκεηξάηε ε επηθάλεηα θάηνςεο ησλ ππαηζξίσλ θιηκάθσλ αλόδνπ πξνο όξνθν../.

6 - 6 - Η επηθάλεηα ηνπ αθαιύπηνπ ρώξνπ ζα ιακβάλεηαη άπνςε κόλν κηα θνξά, δει. θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο πξώηεο νηθνδνκήο ζην θάζε νηθόπεδν θαη όρη θαηά ηελ αλέγεξζε πξνζζεθώλ ή άιισλ αλεμαξηήησλ θηηξίσλ ζην ίδην νηθόπεδν. ηα εθηόο ζρεδίνπ νηθόπεδα, ζύκθσλα κε ηα ήδε εθαξκνδόκελα από ην ΤΙΙΔΥΩΓΔ, σο αθάιππηνο ρώξνο ζα ιακβάλεηαη ην κηζό ηεο θαιππηόκελεο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο. Δάλ ππάξρεη ζύζηαζε θαηαθόξπθεο ζπληδηνθηεζίαο θαη νηθνδνκείηαη κόλν κία ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηνπ όινπ νηθνπέδνπ, ηόηε αθάιππηνο ρώξνο ιακβάλεηαη απηόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεξίδα απηή. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη εξγαζίεο ζηνλ αθάιππην θαηά ηελ αλαδηαξξύζκηζε, αλαθαίληζε θ.ι.π. ππαξρόλησλ θηηξίσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πίλαθα II. Γηα δηεπθόιπλζε ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ζαο ζηέιλνπκε γηα εθαξκνγή ηνπο πίλαθεο Ι θαη II (ζπλ. ππνδείγκαηα 3 θαη 4) κε ηνπο νπνίνπο βξίζθνπκε ηα απαηηνύκελα θαη'ειάρηζην εκεξνκίζζηα. ηνλ Πίλαθα Ι (ππόδεηγκα 3) πξνζεηέζεζαλ, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε, νη ζηήιεο 12 έσο θαη 17,από ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα Ι : Ο νπνίνο ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ κειεηεηή κεραληθό (ππόδεηγκα 1) ή από ππαιιήινπο ηνπ Ιδξύκαηνο (ππόδεηγκα 3) απνηειεί ζύκπηπμε ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλήζε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη ζπληαρζεί αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ. Η ζηήιε (2) δηαθξίλεη ηα θηίξηα αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο. ηελ θαηάηαμε απηή πξνζηίζεληαη θαη νη πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ κε κεραληθά κέζα, νη δε αληίζηνηρεο επηθάλεηεο γξάθνληαη πάληα ζηελ ζηήιε 8. Ωο επηθάλεηα γηα κελ ηελ αληηθαηάζηαζε ζηέγεο ιακβάλεηαη ππόςε ν νξηδόληηνο ρώξνο πνπ θαιύπηεη (επηθάλεηα νξηδόληηαο πξνβνιήο) γηα δε ηηο θαηεδαθίζεηο ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηεδαθηδνκέλνπ θηηξίνπ (ππνγείνπ, ηζνγείνπ θαη νξόθσλ). Σνλίδνπκε όηη ζηελ ζηήιε 8 κε ηνλ ηίηιν "Λνηπέο επηθάλεηεο" ζα αλαγξάθνληαη όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ δελ έρνπλ γξαθεί ζηηο πξνεγνύκελεο ζηήιεο (ππόγεηα θύξηαο ρξήζεο, θιεηζηόο ρώξνο ΡΙLOTIS επηθάλεηα νξόθσλ θαηαζθεπέο δώκαηνο ). Όηαλ έρνπκε έλα θηίξην κηαο θαη κόλν ρξήζεο ζα ζπκπιεξώζνπκε κόλνλ ηελ γξακκή ηνπ πίλαθα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλήθεη. Γειαδή αλ έρνπκε θηίξην θαηνηθηώλ ζπκπιεξώλνπκε ηελ γξακκή 1 κόλν, ελώ αλ έρνπκε πξαηήξην βελδίλεο ηελ γξακκή 6. ε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ρξήζεηο, γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηά ρξήζε θαη ζπκπιεξώλνληαη νη αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ πίλαθα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκό θαηά ρξήζε ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θάζε ρώξνπ ή απηή πνπ βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηεί.γειαδή ε επηθάλεηα ηεο./.

7 7 εηζόδνπ κηαο πνιπθαηνηθίαο πνπ νδεγεί ζηνπο νξόθνπο, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθίαο θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηνηθία", άζρεηα αλ ην ηζόγεην ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο ζηεγάδεη θαηαζηήκαηα. ην ίδην παξάδεηγκα, νη θαηαζθεπέο ζην δώκα (θνπβνύθιην θιηκαθνζηαζίνπ, κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα) θαηαηάζζνληαη νκνίσο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο", γηαηί βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηνύλ κόλνλ θαηνηθίεο. Αλ ην ππόγεην είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ηκήκαηα, όπνπ ην κελ πξώην είλαη παξάξηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηα νπνία επηθνηλσλνύλ κε εζσηεξηθέο ζθάιεο, ην δε δεύηεξν είλαη βνεζεηηθνί ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ ησλ νξόθσλ (απνζήθεο θ.ι.π.), ηόηε ε επηθάλεηα ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππνγείνπ θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηαζηήκαηα" θαη ε επηθάλεηα ηνπ δεπηέξνπ ηκήκαηνο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο". Δίλαη απηνλόεην όηη νη εκηππαίζξηνη ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηνηθίεο, ησλ γξαθείσλ ζηα γξαθεία θ.ι.π..αληίζεηα γηα ρώξνπο πνπ δελ έρνπλ ζαθή θαηάηαμε ζε κηα θαη κόλν ρξήζε (Τπόγεην, ρώξνη ζηάζκεπζεο,ειεύζεξνο ρώξνο ΡΙLOTIS, θνηλόρξεζηνη ρώξνη νξόθσλ, αθάιππηνο ρώξνο νηθνπέδνπ θ.ι.π.) γίλεηαη επηκεξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπο ζε κέξε αλάινγα ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ θάζε ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. Ο δηαρσξηζκόο ζε επί κέξνπο ρξήζεηο ζα γίλεη θαηαλνεηόο από ηελ κειέηε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα εγθύθιην. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πίλαθα Ι ζπκπιεξώλνπκε θαη' αξράο ηηο ζηήιεο 3 έσο θαη 8 κε ηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, ζε ηόζεο γξακκέο, όζεο θαη νη ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε γξακκή βξίζθνπκε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζηειώλ 3 έσο θαη 8,ην νπνίν θαη αλαγξάθνπκε ζηε ζηήιε 9 ηνπ πίλαθα. Σν παξαπάλσ άζξνηζκα εθθξάδεη ηελ επηθάλεηα ππνινγηζκνύ (Δ.Τ.) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, δει. ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε βαζηθνύο ρώξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή νη ζπληειεζηέο ηεο ζηήιεο 10. Καηόπηλ πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο ζηήιεο 9 θαη 10, ην δε γηλόκελν, ην νπνίν εθθξάδεη ηνλ δεηνύκελν θαη' ειάρηζην ζπλνιηθό αξηζκό εκεξνκηζζίσλ θαηά ρξήζε, αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε 11. Σέινο γηα λα βξνύκε ηνλ θαη' ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ γηα θάζε θάζε θαηαζθεπήο ζπκπιεξώλνπκε ηηο ζηήιεο 12 έσο θαη 17. πγθεθξηκέλα πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ζηήιε 11 κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ζηειώλ 12 έσο θαη 17. Σα γηλόκελα δίδνπλ ηα δεηνύκελα εκεξνκίζζηα θαηά ρξήζε θαη θάζε θαηαζθεπήο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα I I Πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε θνζηνιόγεζεο ησλ εθηεινπκέλσλ ή ππν εθηέιεζε εξγαζηώλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό. Η ζηήιε 5 ηνπ πίλαθα έρεη δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. Δπνκέλσο ε ζηήιε 6, πνπ εθθξάδεη ηα θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα πξνθύπηεη κε πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηειώλ 4 θαη 5. Σν άζξνηζκα (Α) ηεο ζηήιεο 6 είλαη ν θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζηήιεο 4../.

8 - 8 - Δθ'όζνλ ππάξρεη ζέκα ππνινγηζκνύ εκεξνκηζζίσλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα (αθάιππην ρώξν), δειαδή αλ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν ή αλ πξνβιέπεηαη αλαθαίληζε θ.ι.π. ήδε δηακνξθσκέλνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ (π.ρ. αλαπαιαίσζε παξαδνζηαθνύ θηηξίνπ) εθαξκόδνπκε ηνλ ηύπν πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. Ο ζπλνιηθά θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ (Α) θαη ηνπ εμαγνκέλνπ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ. 4. Οη ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο ηξεηο πξώηνπο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ πεξηπηώζεσλ θηηξίσλ θαη εξγαζηώλ. ε εληειώο ζπάληεο θαη εηδηθέο -πεξηπηώζεηο,όπνπ κπνξεί λα κελ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο, ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Σερληθήο Γ/λζεο. 5. Οη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπ Πίλαθα 1 θαη Πίλαθα 3 είλαη απόιπηα πεξηνξηζηηθνί. Δθθξάδνπλ ηνλ θαη ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ύςνο ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ζα ππνινγίδνληαη νη θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέεο εηζθνξέο. Σελ ίδηα ζεκαζία (δει. είλαη πεξηνξηζηηθνί) έρνπλ θαη νη ζπληειεζηέο ησλ ελδηάκεζσλ θάζεσλ ηνπ Πίλαθα 1 (θάζεηεο ζηήιεο 3 έσο θαη 8) θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ειέγρεηε εάλ ζε θάζε θάζε εξγαζίαο θαιύπηεηαη από ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ν κε βάζε ηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ εηζθνξέο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ πξναλαθεξόκελν έιεγρν, είλαη ε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηαζείο εληνιώλ αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί, όηη εξγνδόηεο δελ έρεη θαιύςεη κε ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο θαζνξηδόκελεο, από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, εκέξεο εξγαζίαο γηα κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο ησλ εξγαζηώλ θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ έρεη ππεξθαιύςεη ην γεληθό ζύλνιν εκεξώλ εξγαζίαο, ζα θαηαινγίδνληαη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ππνιεηπόκελεο (κε βάζε ηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο ) εκέξεο εξγαζίαο. Η ζύλζεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο είλαη πεξίπνπ δύν εκεξνκίζζηα ηερλίηε γηα θάζε έλα εκεξνκίζζην εξγάηε. 6. Από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηνλ αλαζρεδηαζκό ησλ εληύπσλ, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ήδε ππάξρνληα έληππα κε ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γειηίν Απνγξαθήο Νένπ Οηθνδνκηθνύ Έξγνπ (αξηζ.ηππ ). ηελ έλδεημε Πξνϋπνινγηζκόο θαη κόλνλ γηα ηα ηδησηηθά έξγα, ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο αληί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Αληίζεηα ζηα Γεκόζηα Έξγα ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκόδνληαη ηα κέρξη ζήκεξα ηζρύνληα../.

9 - 9 - β) Πηλαθίδα Παξαθνινύζεζεο (αξηζ. ηππ ) Δθηόο από ηελ αιιαγή ζηελ έλδεημε πξνϋπνινγηζκόο, πνπ απνηππώλεηαη ζηελ πηλαθίδα από ην θαξκπνληδέ Γειηίν Απνγξαθήο, θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο πηλαθίδαο, λα αλαγξάθνληαη νη θαη' ειάρηζην απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο θαηά ελδηάκεζε θάζε, γηα λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο. 7. Δηδηθά γηα ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ θάζεην ζηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 1, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, ζπληειεζηή δαπέδσλ δηεπθξηλίδεηαη όηη : α) κε ηνλ παξαπάλσ ζπληειεζηή θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ππό θαηαζθεπή θηηξίνπ, θαζνξίδεηαη ν θαη' ειάρηζηα απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ. β) γηα ηηο καξκαξηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 παξ.2 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, δελ ζεσξνύληαη νηθνδνκηθέο έρεη, θαη' αξρήλ, εθαξκνγή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ.5 εδ.α' ηνπ ΑΝ 1846/51, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ππόρξενο εξγνδόηεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ νη ππαγόκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Καη' εμαίξεζε, θαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 3 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηεινύληαη κε απηνηειώο απαζρνινύκελνπο, ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ, ππόρξενο γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ν ίδηνο (.η.δ. 588/85 ). ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εάλ ζε ηκήκα δαπέδνπ θηηξίνπ ηνπνζεηεζνύλ κάξκαξα θαη δηαπηζησζεί όηη, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απαζρνιήζεθε κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο ή ν δηαηεξώλ επηρείξεζε, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε άιιν ηακείν θύξηαο αζθάιηζεο (Σ.Δ.Β.Δ.), ζα κεηώζνπκε ηελ κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή απηό ειάρηζηε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα, θαηά ην ηκήκα ησλ εξγαζηώλ γηα ηηο νπνίεο ππόρξενο δελ είλαη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ αιιά ν εξγνδόηεο ηεο εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 8.Δπλόεην όηη, γηα όια ηα ελ ελεξγεία έξγα, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν απνγξαθήο ηνπο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζζνύλ, ζπκπιεξσκαηηθά, νη πίλαθεο 1 ή 2 θαηά πεξίπησζε, ζπκπιεξσκέλνη από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο ησλ έξγσλ πνπ ηπρόλ έρνπλ απνγξαθεί από θαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, ην νπνίν θαζνξίζηεθε κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, δελ ζα ειεγρζεί γηα ιόγνπο Υξεζηήο Γηνίθεζεο. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ έξγσλ κε αλαιπηηθό Πξνϋπνινγηζκό. 1.Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, ηέζεθαλ κε ζθνπό λα θαζνξίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε έξγσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη έσο ην 100πιάζην ηεο αλσηάηεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, απεπζείαο από ηα Τπνθ/καηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο../.

10 10 Ο ηξόπνο εθηέιεζεο πνιιώλ έξγσλ κεηαβιήζεθε ξηδηθά (επξεία ρξεζηκνπνίεζε κεραληθώλ κέζσλ, λέα κεραληθά κέζα, λέεο κέζνδνη εθηέιεζεο θιπ) από ηνλ ηειεπηαίν θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ην έηνο 1981, κε απνηέιεζκα, ε κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο απηνύο πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε ησλ έξγσλ λα απέρεη ζεκαληηθά ηεο πξαγκαηηθήο. Έηζη ζηελ πξάμε, πέξα από ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ αλαδόρσλ, είρε θαηαζηεί αλαγθαία ε ζπλδξνκή ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, κε ζπλέπεηα ηε θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο αξηζκνύ αιιά θαη επηβάξπλζεο κε ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ Τπεξεζηώλ καο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαζνξίζηεθαλ από ηελ Σερληθή Γ/λζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ην Αλώηαην Σερληθό πκβνύιην ηνπ ΙΚΑ λένη ζπληειεζηέο αληαπνθξηλόκελνη ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Αθόκε πξνζηέζεθαλ λέεο εξγαζίεο θαη θαζνξίζηεθαλ ΔΓ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ έξγσλ κε θαη' απνθνπή πξνϋπνινγηζκό, πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, θαζώο θαη έξγσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαηά θεθάιαηα εξγαζηώλ. 2. Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο νηθνδνκηθνηερληθώλ έξγσλ, πιελ ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ, πξνβιέπνληαη από ηνπο πίλαθεο 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη εηδηθόηεξα. α. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 4, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ' Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά ). β. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 5, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). γ. Οη ζπληειεζηέο ησλ Πηλάθσλ 6, 7 θαη 8, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη Ληκεληθώλ αληίζηνηρα, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά). δ. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 9 πιελ ηεο παξ. ε, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ απηό εξγαζηώλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (αζθαιηδνκέλσλ κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). Οη ζπληειεζηέο ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9, είλαη κηθηνί θαη θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ηόζν ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ θνηλώλ επηρεηξήζεσλ../.

11 Οη ζπληειεζηέο ησλ Δξγαζηώλ ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9 ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Σερληθή Γ/λζε, αλεμάξηεηα από ην ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ, από ηελ νπνία θαη ζα θαζνξίδεηαη ε αλαινγία ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο γηα νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 10 θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ, εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, έξγσλ κε θαη απνθνπή πξνϋπνινγηζκό πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, κε ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θ.ι.π. 3. Ωο γλσζηό, θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ πξνζδηνξίδεηαη κεηά από έθζεζε είηε ηεο Σερληθήο Γ/λζεο είηε ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ησλ Τπνθ/ησλ ΙΚΑ (ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί) ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζ απηό εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνπ ζπληειεζηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ πεξηγξαθόκελν θαη ζηελ Δγθ. 50/81 αθόινπζν ηξόπν. - γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία, πνπ ζα εθηειεζζεί από εξγαηνηερλίηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αζθαιηζζνύλ κε ηηο εηδηθέο δηαηάδεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Κ. Α. ΙΚΑ, (αζθάιηζε νηθνδόκσλ ) ππνινγίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε, θαηά θνλδύιην, κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο πίλαθεο 4,6,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 38 εηδηθνύο ζπληειεζηέο. - αζξνίδνληαη όιεο ζη θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελεο, επί κέξνπο εξγαηηθέο δαπάλεο «Σν άζξνηζκα απνηειεί ηε ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ. Σνλίδεηαη όηη, ε θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή κόλν ησλ εξγαηνηερληηώλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ (νηθνδόκσλ ). - Γηαηξείηαη ε, θαηά ηα αλσηέξσ, ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε δηα ηνπ πξνππνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ (αλεμάξηεηα κε ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο ζ απηόλ εξγαζίεο, νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο). Σν πειίθνλ αλάγεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό θαη απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ όινπ έξγνπ. 4.Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ν θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελνο ζπληειεζηήο εξγαηηθήο δαπάλεο : α) είλαη απόιπηα. πεξηνξηζηηθόο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 39 παξ. 5 εδ.γ' ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ), ρξεζηκεύεη δειαδή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ. Αληίζεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ε ζεκαζία ηνπο είλαη ελδεηθηηθή. Απνηεινύλ έλα είδνο ππμίδαο γηα ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έθηαζεο ηεο νθεηιήο ζε, πεξηπηώζεηο θαηαινγηζκνύ εηζθνξώλ θαηά θξίζε (κε ηήξεζε ή πιεκκειή ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηώλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο)../

12 β) εθαξκόδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό θάζε πηζηνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ, (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, Γ.Δ.,Δ.Ο.) Απξόβιεπηα θαη αλαζεσξήζεηο, ηηκώλ) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ύθνο ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ κε εμαίξεζε ηα πνζά ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ (Γ.Δ.Δ41/54/ & /224/ ).Δηδηθά γηα ηα πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ, πνπ πεξηέρνληαη ζπρλά ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο γίλεηαη ζπγθεληξσηηθή ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ γεληθό ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ. Αλ ηα αλσηέξσ πνζά αλαζεσξήζεσλ θαηαρσξνύληαη αλαιπηηθά, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, ζηνπο ινγαξηαζκνύο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε βάζε ηνπο γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πξνβιεπόκελνπο ζπληειεζηέο. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ ηόζν γηα ηνπο κεξηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο. Όηαλ όκσο έρεη γίλεη εθθαζάξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθόο ινγαξηαζκόο κε πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ θαη κόλν θαη εθόζνλ από ηελ εθθαζάξηζε θαη κεηά δελ πξνέθπςαλ λεώηεξα ζηνηρεία (θαηαγγειίεο θιπ) ζα ρνξεγείηε ηελ αηηνπκέλε βεβαίσζε ρσξίο εηδηθόηεξν έιεγρν. 5. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από εζηεγαζκέλεο επηρεηξήζεηο, ηόζν νη πξνβιεπόκελνη από ην άξζξν 38, ζπληειεζηέο, πίλαθαο 9, ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, όζν θαη νη θαζνξηδόκελνη από ηελ Σερληθή Γ/λζε έρνπλ ελδεηθηηθή ζεκαζία, ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο (Δγθ. 111/1965). Γ. κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν, πνζό απηήο, θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. 1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 1 εδ. α' ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, νθείιεηαη πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζε πεξίπησζε δε, πνπ απαηηείηαη άδεηα, πξηλ από ηελ έθδνζε απηήο. Σν ύςνο ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη ζε 15% ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν38 ζπληειεζηή, ην δε πνζό απηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 1000 δξρ. Δμάιινπ αλ ην ζύλνιν ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη δξρ. πξνθαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ. 2. Με ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38, απνδεζκεύεηαη, γηα ιόγνπο πνπ ζην θεθάιαην Α' ηεο παξνύζαο αλαθέξνληαη, ν θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό θάζε έξγνπ θαη θαζνξίδνληαη πιένλ (νη εηζθνξέο) κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο. Η πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ ζα ππνινγίδεηαη, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ δαπάλε πνπ αλαινγεί ζην 5% ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα ππέξ./.

13 ΙΚΑ+ΣΔΑΔΓΞΔ θαη ΔΛΓΔΟ, όπσο από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 νξίδεηαη. Ηκεξνκίζζην, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δαπάλεο, επί ηεο νπνίαο ζα ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ζα ιακβάλεηαη, θαη κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο, ην πξνβιεπόκελν από ηελ νηθεία ζύκβαζε εκεξνκίζζηα άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ γηα νηθνδνκηθό έξγν απαηηνύληαη θαη' ειάρηζηα 100 εκέξεο εξγαζίαο, ε πξνθαηαβνιή ζα ππνινγηζζεί ζηελ δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 5 εκέξεο εξγαζίαο έηζη ην εκεξνκίζζην ηνπ άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία (5 Υ 6370 = Δξγαηηθή Γαπάλε επί 60,51 = ΙΚΑ + ΣΔΑΔΓΞΔ,επί 25% = 7,963 ΔΛΓΔΟ) 3. Αθόκε κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 : - νξίδεηαη όηη, ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ην Σ.Η. ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη αλ ην ζύλνιν ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη ην δηπιάζην ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο,όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, πξνθαηαβάιιεηαη εμνινθιήξνπ. - θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη ηεο παξ.6 εδ.α ζρεηηθέο κε ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο θαη ζπλεπώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Γ. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. 1.Όπσο είλαη γλσζηό, κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ εδ.β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο, εάλ νη πξάγκαηη νθεηιόκελεο ππνιείπνληαη από ηηο κε βάζε ην άξζξν 38 ππνινγηδόκελεο, ιόγσ απνδεδεηγκέλεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ζην έξγν, ηνπ θπξίνπ απηνύ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο είρε θξηζεί, θαη' αξρήλ, απαξαίηεηε ε εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιή δήισζεο ζηηο ππεξεζίεο καο. ηε ζπλέρεηα όκσο έγηλε δεθηό από ηε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ, όηη κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, θηάλεη απηή λα απνδεηθλύεηαη (Γ.Δ /65 ). Σα πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ζηηο ππεξεζίεο καο ε πξναλαθεξόκελε δηάηαμε θαη ε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, καο νδήγεζαλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζπκπέξαζκα, όηη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο δηάηαμεο απηήο. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ όινπ ζέκαηνο ζπλεθηηκήζεθε θαη ε θξίζε ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κε αξηζ. 184/84, 186/89 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ισαλλίλσλ θαη 12116/90, 8024/91 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε ηηο νπνίεο :./.

14 απνξξίθζεθαλ πξνζθπγέο εξγνδνηώλ, παξ'όιν πνπ απηνί ήηαλ νηθνδόκνη, επεηδή νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηθαινύλην όηη απαζρνιήζεθαλ πξνζσπηθά ήηαλ άζρεηεο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπο. (Πξση. Ισαλλίλσλ 184/84 θαη 186/89). - απνξξίθζεθαλ επίζεο πξνζθπγέο εξγνδνηώλ νη νπνίνη γλσζηνπνίεζαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ πξνζσπηθή ηνπο απαζρόιεζε εθ ησλ πζηέξσλ, επεηδή δελ ηήξεζαλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ππνρξέσζε, ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιήο ζρεηηθήο δήισζεο (Γηνηθ. Πξση. Αζελώλ 12116/90 θαη 8024/91 ). 2.Από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε νξίδνληαη θαηά ζαθέζηαην ηξόπν ηα θαησηέξσ: α) Λακβάλεηαη ππόςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώησλ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί είλαη θαη επάγγεικα ε θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηεπθξηλίδεηαη, όηη θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη ζα ζεσξνύληαη εθείλνη πνπ έρνπλ πεξηζηαζηαθά εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ε απαζρόιεζε ηνπο απηή απνδεηθλύεηαη από ηα αζθαιηζηηθά ηνπο βηβιηάξηα. β) Δηδηθά θαη κόλνλ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ γηα ηηο νπνίεο σο γλσζηόλ δελ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο, ε ηδηόηεηα ηνπ θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνπ δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ, λα ιεθζεί ππ'όςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. γ) Η πξνζσπηθή απαζρόιεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο απαζρόιεζεο, έηζη ώζηε ηα όξγαλα ηνπ Ιδξύκαηνο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπλ απηή. δ) Γελ ιακβάλεηαη ππόςε, άξα απνξξίπηεηαη, θάζε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαθαινύληαη ζη νδεγίεο ηνπ Γ.Δ / Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο Αζθάιηζεο Οηθνδόκσλ, νη πξνϋπνινγηζζείζεο εηζθνξέο δελ ξπζκίδνληαη νε δόζεηο αιιά θαηαβάιινληαη, σο γλσζηόλ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ (κε βάζε ηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο εληνιώλ αζθάιηζεο). Έηζη ε θξάζε ηνπ εδ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ "επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ εηζθνξέο... ", γηα ηα έξγα πνπ παξαθνινπζνύληαη κεραλνγξαθηθά, έρεη ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο, θαηά ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα. Γηα παξάδεηγκα, εξγνδόηεο, ν νπνίνο αλεγείξεη θαηνηθία 100 ηκ. θαη είλαη νηθνδόκνο, δειώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ηνπ ζηελ ππεξεζία καο όηη ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο ησλ επηρξηζκάησλ ηεο νηθνδνκήο ηνπ. Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο εθηέιεζε ην ζύλνιν ησλ επηρξηζκάησλ, ρσξίο λα απαζρνιήζεη εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνπο, ηόηε δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ πνπ αλαινγνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο./.

15 εξγαζίεο (εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 27 εκέξεο εξγαζίαο Πίλαθαο 1, είδνο θηηξίνπ θαηνηθία, πξώηε θαηεγνξία θάζεηεο ζηήιεο 2, ζπληειεζηήο επηρξηζκάησλ 0,27, θάζεηε ζηήιε 5). Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο απαζρνιήζεθε κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε θαη απαζρόιεζε ηερλίηε νηθνδόκν, ηόηε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαινγία ηερλίηε - εξγάηε 2 πξνο 1, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη, θαη' ειάρηζηα, εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 18 εκέξεο εξγαζίαο (γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ ηερλίηε). 4.Οη δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εξγνδόηεο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο πξηλ ηελ θαη δήισζαλ όηη ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν ηνπο κεηά ηελ , εθαξκόδνληαη νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο. Δπλόεην, όηη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ειεγρζεί εάλ νη εξγνδόηεο πιεξνύλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 πξνϋπόζεζε (θαη επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη) 5.Απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ζα εθδίδνληαη θαη ζα θνηλνπνηνύληαη ζηνπο εξγνδόηεο πνπ δειώλνπλ απαζρόιεζε ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πιελ ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ, ησλ ηδίσλ ή ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπο, θαη δελ είλαη θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, ζαο ζηέιλνπκε ζρέδην απόθαζεο θαζνξηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο θαη πξνθαηαβνιήο θαη απνξξηπηηθώλ απνθάζεσλ αίηεζεο - δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην έξγν. Αθόκε γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ λένπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο ζαο ζηέιλνπκε : α) Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ, ππνινγηζκνύ επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θηηξίνπ θαη απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο (Τπνδείγκαηα 1 θαη 2 ). Οη πίλαθεο απηνί ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ κειεηεηή Μεραληθό, θαηά πεξίπησζε θαη ζα ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο καο θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ. β) Πίλαθα Ι, πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ (ππόδεηγκα 3). γ) Πίλαθα ΙΙ πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ νηθνδν-./.

16 κηθνηερληθώλ έξγσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο, εξγαζηώλ, αλαδηαξξπζκίζεσλ, αλαθαηλήζεσλ πνπ εθηεινύληαη άλεπ αδείαο θαη δ) ελλέα παξαδείγκαηα. Αθξηβέο αληίγξαθν Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ Λ. ΙΑΛΜΑ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα