- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ."

Transcript

1 ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζηα Γεκόζηα θαη ζηα εμνκνηνύκελα κε απηά έξγα θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 38,39 θαη 40 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ΙΚΑ". 1.Κνηλνπνηνύκε γ η α ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ ππ'αξηζ.φ21/2930/ απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ "πεξί αλακόξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα" πνπ εθδόζεθε θαηά εμνπζηνδόηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.6 ηνπ Ν.1902/90 θαη δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 686/ηΒ / θαη 774/ηΒ / Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε : α) Σξνπνπνηείηαη ην ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α ΙΚΑ. β) Αλαπξνζαξκόδνληαη νη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ησλ νηθνδνκηθνηερληθσλ έξγσλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη πξνζηίζεληαη λένη ζπληειεζηέο γ η α δηάθνξεο λέεο θαηεγνξίεο έξγσλ. γ) Σξνπνπνηνύληαη ηα εδ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη θαη' απηό ηνλ ηξόπν. - αλακνξθώλεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο. - απμάλεηαη ην όξην ηνπ θαηώηαηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο - απμάλεηαη ην όξην ησλ ζπλνιηθώλ εηζθνξώλ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ. δ)θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη παξ. 6 εδ.α' ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δπλαηόηεηα θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο. ε) Σξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 εδ.β ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό έξγν../.

2 2 Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαζώο θαη λα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέρξη θαη δελ έρνπλ βεβαησζεί νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 2.Καησηέξσ ζαο παξέρνπκε ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηαμηλνκηκέλεο σο αθνινύζσο Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά Οηθνδνκηθά έξγα. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη εμνκνηνπκέλσλ κε απηό. Γ. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό απηήο θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. Γ'. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό θιπ έξγν. Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα Ιδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα. 1) Όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηα νηθνδνκηθνηερληθά έξγα εθαξκόδεηαη εηδηθό ζύζηεκα, κε ην νπνίν,θαζνξίδνληαη,θαη αξρήλ, θαηά ηεθκαξηό ηξόπν νη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αζθάιηζε ησλ θαηαιακβαλόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ θαη εηδηθώηεξα : - Καζνξίδεηαη ην ύςνο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ην άξζξν 38 παξ.4α'ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζπληειεζηέο. - Με βάζε ηελ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν θαζνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε,ππνινγίδνληαη, κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα,νη θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. -Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ έξγσλ,θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ εηζθνξώλ, ειέγρεηαη ε εηιηθξίλεηα ησλ ππνβιεζεηζώλ θαηαζηάζεσλ,από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο καο. 2) Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ είλαη ζπκβαηηθόο,ζηελ δε δηακόξθσζε ηνπ ππεηζέξρνληαη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ε ηεθκαηξόκελε πνιπηέιεηα θαηαζθεπήο,ε νπνία επεξεάδεη κελ απνθαζηζηηθά ην θαηαζθεπαζηηθό θόζηνο ρσξίο λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ εξγαηηθή δαπάλε θαη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο,θξίζεθε αλαγθαίν ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ λα κελ ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ έξγσλ. Με ζηόρν ηελ ίζε αληηκεηώπηζε ησλ εξγνδνηώλ,ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ηελ πεξηζηνιή ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ κείσζε ηεο,εηζθνξνδηαθπγήο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνζηξηβώλ θαη ησλ αζέκηησλ ζπλαιιαγώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ειάρηζηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε - ηδηνθηήηε./.

3 3 έλαληη ηνπ ΙΚΑ θαηά ηξόπν απιό θαη κνλνζήκαλην, ζεζπίζηεθε ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ έλαληη ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ, κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. 3. Γηα ην λέν ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηνπο λένπο ζπληειεζηέο θαη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζαο ζεκεηώλνπκε ηα εμήο : α. Ο θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη είηε κεηά από άδεηα πνπ εθδίδεηαη από ηα Πνιενδνκηθά γξαθεία ή από άιιε Γεκόζηα Αξρή,είηε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ,είηε κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό,ππνινγίδεηαη κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο Πίλαθεο 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α, ΙΚΑ ζπληειεζηέο. β. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ δηεπθξηλίδνπκε θαη'αξράο απινπνηεηηθά ηελ ζεκαζία κεξηθώλ πνιενδνκηθώλ ελλνηώλ,πνπ ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ: PILOTIS (ππισηή ) νλνκάδεηαη ην ηζόγεην ελόο θηηξίνπ όηαλ απηό ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, είλαη ειεύζεξν από δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο. Τπόγεην είλαη ν όξνθνο ή ηκήκα νξόθνπ, ηνπ νπνίνπ ε νξνθή βξίζθεηαη έσο 1,50 κ. ςειόηεξα από ηελ νξηζηηθή (θπζηθή ή δηακνξθσκέλε )ζηάζκε ηνπ εδάθνπο (ζρ.1 θαη 2 ). ηεγαζκέλνη ρώξνη ζηάζκεπζεο νλνκάδνληαη νη ζηεγαζκέλνη ρώξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Οη ρώξνη απηνί κπνξεί λα απνηεινύλ ηκήκα ελόο θηηξίνπ (π.ρ. λα βξίζθνληαη ζην ππόγεην ηνπ ) ή λα είλαη απηνηειέο θηίξην. Ηκηϋπαίζξηνο ρώξνο είλαη ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο,ηνπ νπνίνπ ε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά είλαη αλνηθηή πξνο θνηλόρξεζην ρώξν (δξόκν, πιαηεία θ.ι.π.) ή ηνπο αθάιππηνπο ρώξνπο ηνπ νηθνπέδνπ θαη νη ππόινηπεο πιεπξέο νξίδνληαη από ηνίρνπο ή θνιώλεο (ζρ. 3 θαη 4 ). Αθάιππηνο ρώξνο ή πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη ν ρώξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ δελ θαιύπηεηαη από θηίξηα. Γηακόξθσζε ηνπ αθάιππηνπ ρώξνπ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ην ζύλνιν, ησλ θαηαζθεπώλ πνπ γίλνληαη ζηνλ αθάιππην ρώξν γηα ηελ δηακόξθσζή ηνπ (πεξίθξαμε, θεπνηερληθά έξγα, δξόκνη πεδώλ θαη απηνθηλήησλ, δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο, δηακόξθσζε ππαίζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θ.ι.π. Υώξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο είλαη νη ρώξνη πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξακνλή αηόκσλ (έζησ θαη ελόο ) επί δύν ηνπιάρηζηνλ ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν (όπσο θιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη, ρώξνη πγηεηλήο, κεραλνζηάζηα, απνζήθεο, ζηαύινη θ.ι.π.). Οη πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ αλαθέξνληαη ζε θηίξηα, ζηα νπνία δελ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εξγαζηώλ.δπεηδή ηα απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη πξνθαλέο όηη εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. κία, θαηνηθία απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή./.

4 - 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ε θαηαζθεπή ελόο δσκαηίνπ απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα από ηελ θαηαζθεπή ειεύζεξνπ ρώξνπ ΡILOTIS ηεο ίδηαο επηθαλείαο ),νη πίλαθεο έρνπλ ζπληαρζεί έηζη,ώζηε ιακβάλνληαη ππόςε νη παξάγνληεο απηνί. Δηδηθόηεξα ν Πίλαθαο 1 δίδεη ζπληειεζηέο ζηε ζηήιε 9,νη νπνίνη θαλεξώλνπλ ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε ελόο η.κ. θηηξίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ (ζηήιε 2), ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ην θηίξην δελ πεξηιακβάλεη εηδηθνύο ρώξνπο (ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS,ππόγεην βνεζεηηθώλ ρξήζεσλ, ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θ.ι.π.). Με ηνλ ίδην πίλαθα κπνξνύκε λα βξνύκε ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα ζε ελδηάκεζεο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο γηα 1 η.κ. θηηξίνπ (ζηήιεο 3 θαη 8). Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο η.κ. θηηξίνπ γξαθείσλ,ζα πάκε ζηελ γξακκή 2, ζηήιε 9 θαη ν πίλαθαο δίδεη 1,10 εκεξνκίζζηα. Αλαινγηθά, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα 200 η. κ. θηηξίνπ γξαθείσλ ππνινγίδνπκε όηη απαηηνύληαη 200Υ1,10 = 220 εκεξνκίζζηα. Γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε, από ηελ γξακκή 2 ζηήιε 3 βξίζθνπκε όηη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ, απαηηνύληαη 0,42 εκεξνκίζζηα γηα ην έλα η.κ., θαη αλαινγηθά 200X0,42 =84 εκεξνκίζζηα γηα ηα 200 η.κ.. Δάλ γηα θάπνην είδνο θηηξίνπ δελ ππάξρνπλ απηνηειείο δύν ή πεξηζζόηεξεο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, απηέο ελνπνηνύληαη θαη δίδεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο. (Π.ρ. έλα νξληζνηξνθείν κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί ρσξίο νηθνδνκηθό ζθειεηό από κπεηόλ ) θαη γηα απηό ε θάζε ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ έρεη ελνπνηεζεί κε ηελ θάζε ησλ ηνηρνπνηηώλ θαη δίδεηαη γηα ηελ ελνπνηεκέλε θάζε ζπληειεζηήο 0,27.Γηα πιεξόηεηα ζηνλ ίδην πίλαθα δίδνληαη ζπληειεζηέο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ, ζηηο νπνίεο βεβαίσο δελ έρεη λόεκα λα δηαθξίλνπκε ελδηάκεζεο θάζεηο. Ο πίλαθαο 2 δίδεη ζπληειεζηέο αγσγήο κε ηνπο νπνίνπο πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ εηδηθώλ ρώξσλ γηα λα βξνύκε ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε κε εηδηθνύο ρώξνπο,ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εύξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ από ηνλ πίλαθα 1.Όπνπ ζηνλ πίλαθα 2 ππάξρεη παύια, ζεκαίλεη όηη δελ ρξεηάδεηαη ζπληειεζηήο. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλδπαζκόο (νξληζνηξνθείν, ΡILOTIS) πξνθαλώο δελ έρεη λόεκα. Οκνίσο ν ζπλδπαζκόο (πνιπώξνθα θηίξηα παξθηλγθ, ΡILOTIS) δελ απαηηεί ηδηαίηεξε εμέηαζε, γηαηί ν ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS είλαη πεξίπνπ ηζνδύλακνο από απόςεσο αξηζκνύ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ κε ηνπο ρώξνπο ηνπ πνιπώξνθνπ παξθηλγθ. Ο πίλαθαο 3 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Γίδεη δε γηα θάζε κνλάδα εξγαζίαο ηνλ, θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ δηάθνξα επηκεηξεηηθά έζηκα, ζα γίλεηαη γεληθά δεθηό, όηη νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ ζα βξίζθνληαη κε./.

5 επηκεηξήζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ θαηαζθεπώλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε πόζα εκεξνκίζζηα θαη' ειάρηζην απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 200 η.κ. ηξηπηώλ αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, κε ηνλ ζπληειεζηή 5.01 ηνπ αληίζηνηρνπ θνλδπιίνπ ηνπ πίλαθα βξίζθνπκε 200X0,045=9 εκεξνκίζζηα. ηα επόκελα ζα εμεγήζνπκε πσο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ πίλαθα γηα ην θνλδύιη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ.δπεηδή ην λέν ζύζηεκα έρεη ραξαθηεξηζζεί λνκνζεηηθά αληηθεηκεληθό, γηα λα κελ ππάξρνπλ παξάπνλα, νη ζπληειεζηέο ησλ πηλάθσλ 1,2 θαη 3 έρνπλ ππνινγηζζεί έηζη ώζηε λα δίλνπλ 23% ιηγόηεξα εκεξνκίζζηα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ απαηηνύληαη θαηά κέζν όξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. γ. Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, θπξίσο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, παξίζηαηαη αλάγθε ππνινγηζκνύ ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (κεηά από πξόηαζή καο )ζρεδηάζηεθαλ Πίλαθεο Ι θαη Π (ζπλ. ππνδείγκαηα 1 θαη 2). Οη πίλαθεο. Ι θαη II, ζηνπο νπνίνπο ζα απεηθνλίδνληαη ην κελ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ, ην δε ν θαη' ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο, ζα ζπκπιεξώλνληαη εηο δηπινύλ θαηά πεξίπησζε, από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ.σν έλα αληίγξαθν ζα θξαηείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο θαη ζα ηίζεηαη ζηνλ εξγνδνηηθό θάθειν, ην δε δεύηεξν, ζην νπνίν ελππόγξαθα ζα ζεκεηώλεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν όηη παξαιήθζεθε ''αθξηβέο αληίγξαθν'' ζπλνδεπόκελν από ην γλσζηό ηξίρξσκν, ζα ππνβάιιεηαη ζηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία. Ο ππνινγηζκόο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο Πίλαθεο επηθαλεηώλ,ζα γίλεηαη από ηα γξαθεία Πνιενδνκίαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκίκσλ θηηξίσλ. Φπζηθά ε Γηνίθεζε θαη ηα θαηά ηόπνπο Τπνθ/καηα θαη Παξ/καηά καο, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ. δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ λνκίκσλ απαηηήζεσλ ηνπ Ιδξύκαηνο γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο από ηελ αλέγεξζε απζαηξέησλ θηηξίσλ ζα δεηείηαη θαη' αξρήλ ζπκπιεξσκέλνο ν πίλαθαο Ι ε ΙΙ θαηά πεξίπησζε. ε όζεο πξνπηώζεηο δελ ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο νη αξκόδηνη ππάιιεινη ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ζα πξνβαίλνπλ, κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο,ζηνλ ππνινγηζκό ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ απηώλ. Δπεηδή ηα απζαίξεηα θηίξηα είλαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απινύ ζρήκαηνο θαη κηθξνύ κεγέζνπο ζεσξνύκε, όηη είλαη κέζα ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Τπνθ/ησλ καο ε εξγαζία απηή. ην ζέκα απηό πξέπεη λα επηδεηρζεί ηδηαίηεξνο δήινο θαη επηκέιεηα, γηαηί ην Ίδξπκα ράλεη εμαηξεηηθά κεγάια πνζά από εηζθνξνδηαθπγή ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ απζαηξέησλ θηηξίσλ. Καηά ηελ εκβαδνκέηξεζε ησλ θηηξίσλ, θαη γηα απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκώλ, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη πάζεο Φύζεσο δηαθνζκεηηθέο πξνεμνρέο, νη εμώζηεο (ζρ.4), ε ηπρόλ ύπαξμε ζηέγεο θαη ε ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ (κε κπάισκα). Οη επηθάλεηεο ησλ θσηαγσγώλ θαη εζνρώλ ζην θηίξην ζα αθαηξνύληαη κόλν αλ έρνπλ πιάηνο πάλσ από 1,20 κ. (ζρ. 5 θαη δ). Δπίζεο ζα πξνζκεηξάηε ε επηθάλεηα θάηνςεο ησλ ππαηζξίσλ θιηκάθσλ αλόδνπ πξνο όξνθν../.

6 - 6 - Η επηθάλεηα ηνπ αθαιύπηνπ ρώξνπ ζα ιακβάλεηαη άπνςε κόλν κηα θνξά, δει. θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο πξώηεο νηθνδνκήο ζην θάζε νηθόπεδν θαη όρη θαηά ηελ αλέγεξζε πξνζζεθώλ ή άιισλ αλεμαξηήησλ θηηξίσλ ζην ίδην νηθόπεδν. ηα εθηόο ζρεδίνπ νηθόπεδα, ζύκθσλα κε ηα ήδε εθαξκνδόκελα από ην ΤΙΙΔΥΩΓΔ, σο αθάιππηνο ρώξνο ζα ιακβάλεηαη ην κηζό ηεο θαιππηόκελεο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο. Δάλ ππάξρεη ζύζηαζε θαηαθόξπθεο ζπληδηνθηεζίαο θαη νηθνδνκείηαη κόλν κία ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηνπ όινπ νηθνπέδνπ, ηόηε αθάιππηνο ρώξνο ιακβάλεηαη απηόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεξίδα απηή. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη εξγαζίεο ζηνλ αθάιππην θαηά ηελ αλαδηαξξύζκηζε, αλαθαίληζε θ.ι.π. ππαξρόλησλ θηηξίσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πίλαθα II. Γηα δηεπθόιπλζε ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ζαο ζηέιλνπκε γηα εθαξκνγή ηνπο πίλαθεο Ι θαη II (ζπλ. ππνδείγκαηα 3 θαη 4) κε ηνπο νπνίνπο βξίζθνπκε ηα απαηηνύκελα θαη'ειάρηζην εκεξνκίζζηα. ηνλ Πίλαθα Ι (ππόδεηγκα 3) πξνζεηέζεζαλ, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε, νη ζηήιεο 12 έσο θαη 17,από ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα Ι : Ο νπνίνο ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ κειεηεηή κεραληθό (ππόδεηγκα 1) ή από ππαιιήινπο ηνπ Ιδξύκαηνο (ππόδεηγκα 3) απνηειεί ζύκπηπμε ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλήζε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη ζπληαρζεί αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ. Η ζηήιε (2) δηαθξίλεη ηα θηίξηα αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο. ηελ θαηάηαμε απηή πξνζηίζεληαη θαη νη πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ κε κεραληθά κέζα, νη δε αληίζηνηρεο επηθάλεηεο γξάθνληαη πάληα ζηελ ζηήιε 8. Ωο επηθάλεηα γηα κελ ηελ αληηθαηάζηαζε ζηέγεο ιακβάλεηαη ππόςε ν νξηδόληηνο ρώξνο πνπ θαιύπηεη (επηθάλεηα νξηδόληηαο πξνβνιήο) γηα δε ηηο θαηεδαθίζεηο ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηεδαθηδνκέλνπ θηηξίνπ (ππνγείνπ, ηζνγείνπ θαη νξόθσλ). Σνλίδνπκε όηη ζηελ ζηήιε 8 κε ηνλ ηίηιν "Λνηπέο επηθάλεηεο" ζα αλαγξάθνληαη όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ δελ έρνπλ γξαθεί ζηηο πξνεγνύκελεο ζηήιεο (ππόγεηα θύξηαο ρξήζεο, θιεηζηόο ρώξνο ΡΙLOTIS επηθάλεηα νξόθσλ θαηαζθεπέο δώκαηνο ). Όηαλ έρνπκε έλα θηίξην κηαο θαη κόλν ρξήζεο ζα ζπκπιεξώζνπκε κόλνλ ηελ γξακκή ηνπ πίλαθα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλήθεη. Γειαδή αλ έρνπκε θηίξην θαηνηθηώλ ζπκπιεξώλνπκε ηελ γξακκή 1 κόλν, ελώ αλ έρνπκε πξαηήξην βελδίλεο ηελ γξακκή 6. ε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ρξήζεηο, γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηά ρξήζε θαη ζπκπιεξώλνληαη νη αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ πίλαθα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκό θαηά ρξήζε ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θάζε ρώξνπ ή απηή πνπ βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηεί.γειαδή ε επηθάλεηα ηεο./.

7 7 εηζόδνπ κηαο πνιπθαηνηθίαο πνπ νδεγεί ζηνπο νξόθνπο, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθίαο θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηνηθία", άζρεηα αλ ην ηζόγεην ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο ζηεγάδεη θαηαζηήκαηα. ην ίδην παξάδεηγκα, νη θαηαζθεπέο ζην δώκα (θνπβνύθιην θιηκαθνζηαζίνπ, κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα) θαηαηάζζνληαη νκνίσο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο", γηαηί βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηνύλ κόλνλ θαηνηθίεο. Αλ ην ππόγεην είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ηκήκαηα, όπνπ ην κελ πξώην είλαη παξάξηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηα νπνία επηθνηλσλνύλ κε εζσηεξηθέο ζθάιεο, ην δε δεύηεξν είλαη βνεζεηηθνί ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ ησλ νξόθσλ (απνζήθεο θ.ι.π.), ηόηε ε επηθάλεηα ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππνγείνπ θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηαζηήκαηα" θαη ε επηθάλεηα ηνπ δεπηέξνπ ηκήκαηνο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο". Δίλαη απηνλόεην όηη νη εκηππαίζξηνη ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηνηθίεο, ησλ γξαθείσλ ζηα γξαθεία θ.ι.π..αληίζεηα γηα ρώξνπο πνπ δελ έρνπλ ζαθή θαηάηαμε ζε κηα θαη κόλν ρξήζε (Τπόγεην, ρώξνη ζηάζκεπζεο,ειεύζεξνο ρώξνο ΡΙLOTIS, θνηλόρξεζηνη ρώξνη νξόθσλ, αθάιππηνο ρώξνο νηθνπέδνπ θ.ι.π.) γίλεηαη επηκεξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπο ζε κέξε αλάινγα ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ θάζε ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. Ο δηαρσξηζκόο ζε επί κέξνπο ρξήζεηο ζα γίλεη θαηαλνεηόο από ηελ κειέηε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα εγθύθιην. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πίλαθα Ι ζπκπιεξώλνπκε θαη' αξράο ηηο ζηήιεο 3 έσο θαη 8 κε ηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, ζε ηόζεο γξακκέο, όζεο θαη νη ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε γξακκή βξίζθνπκε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζηειώλ 3 έσο θαη 8,ην νπνίν θαη αλαγξάθνπκε ζηε ζηήιε 9 ηνπ πίλαθα. Σν παξαπάλσ άζξνηζκα εθθξάδεη ηελ επηθάλεηα ππνινγηζκνύ (Δ.Τ.) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, δει. ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε βαζηθνύο ρώξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή νη ζπληειεζηέο ηεο ζηήιεο 10. Καηόπηλ πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο ζηήιεο 9 θαη 10, ην δε γηλόκελν, ην νπνίν εθθξάδεη ηνλ δεηνύκελν θαη' ειάρηζην ζπλνιηθό αξηζκό εκεξνκηζζίσλ θαηά ρξήζε, αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε 11. Σέινο γηα λα βξνύκε ηνλ θαη' ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ γηα θάζε θάζε θαηαζθεπήο ζπκπιεξώλνπκε ηηο ζηήιεο 12 έσο θαη 17. πγθεθξηκέλα πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ζηήιε 11 κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ζηειώλ 12 έσο θαη 17. Σα γηλόκελα δίδνπλ ηα δεηνύκελα εκεξνκίζζηα θαηά ρξήζε θαη θάζε θαηαζθεπήο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα I I Πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε θνζηνιόγεζεο ησλ εθηεινπκέλσλ ή ππν εθηέιεζε εξγαζηώλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό. Η ζηήιε 5 ηνπ πίλαθα έρεη δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. Δπνκέλσο ε ζηήιε 6, πνπ εθθξάδεη ηα θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα πξνθύπηεη κε πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηειώλ 4 θαη 5. Σν άζξνηζκα (Α) ηεο ζηήιεο 6 είλαη ν θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζηήιεο 4../.

8 - 8 - Δθ'όζνλ ππάξρεη ζέκα ππνινγηζκνύ εκεξνκηζζίσλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα (αθάιππην ρώξν), δειαδή αλ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν ή αλ πξνβιέπεηαη αλαθαίληζε θ.ι.π. ήδε δηακνξθσκέλνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ (π.ρ. αλαπαιαίσζε παξαδνζηαθνύ θηηξίνπ) εθαξκόδνπκε ηνλ ηύπν πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. Ο ζπλνιηθά θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ (Α) θαη ηνπ εμαγνκέλνπ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ. 4. Οη ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο ηξεηο πξώηνπο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ πεξηπηώζεσλ θηηξίσλ θαη εξγαζηώλ. ε εληειώο ζπάληεο θαη εηδηθέο -πεξηπηώζεηο,όπνπ κπνξεί λα κελ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο, ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Σερληθήο Γ/λζεο. 5. Οη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπ Πίλαθα 1 θαη Πίλαθα 3 είλαη απόιπηα πεξηνξηζηηθνί. Δθθξάδνπλ ηνλ θαη ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ύςνο ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ζα ππνινγίδνληαη νη θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέεο εηζθνξέο. Σελ ίδηα ζεκαζία (δει. είλαη πεξηνξηζηηθνί) έρνπλ θαη νη ζπληειεζηέο ησλ ελδηάκεζσλ θάζεσλ ηνπ Πίλαθα 1 (θάζεηεο ζηήιεο 3 έσο θαη 8) θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ειέγρεηε εάλ ζε θάζε θάζε εξγαζίαο θαιύπηεηαη από ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ν κε βάζε ηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ εηζθνξέο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ πξναλαθεξόκελν έιεγρν, είλαη ε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηαζείο εληνιώλ αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί, όηη εξγνδόηεο δελ έρεη θαιύςεη κε ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο θαζνξηδόκελεο, από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, εκέξεο εξγαζίαο γηα κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο ησλ εξγαζηώλ θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ έρεη ππεξθαιύςεη ην γεληθό ζύλνιν εκεξώλ εξγαζίαο, ζα θαηαινγίδνληαη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ππνιεηπόκελεο (κε βάζε ηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο ) εκέξεο εξγαζίαο. Η ζύλζεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο είλαη πεξίπνπ δύν εκεξνκίζζηα ηερλίηε γηα θάζε έλα εκεξνκίζζην εξγάηε. 6. Από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηνλ αλαζρεδηαζκό ησλ εληύπσλ, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ήδε ππάξρνληα έληππα κε ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γειηίν Απνγξαθήο Νένπ Οηθνδνκηθνύ Έξγνπ (αξηζ.ηππ ). ηελ έλδεημε Πξνϋπνινγηζκόο θαη κόλνλ γηα ηα ηδησηηθά έξγα, ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο αληί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Αληίζεηα ζηα Γεκόζηα Έξγα ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκόδνληαη ηα κέρξη ζήκεξα ηζρύνληα../.

9 - 9 - β) Πηλαθίδα Παξαθνινύζεζεο (αξηζ. ηππ ) Δθηόο από ηελ αιιαγή ζηελ έλδεημε πξνϋπνινγηζκόο, πνπ απνηππώλεηαη ζηελ πηλαθίδα από ην θαξκπνληδέ Γειηίν Απνγξαθήο, θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο πηλαθίδαο, λα αλαγξάθνληαη νη θαη' ειάρηζην απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο θαηά ελδηάκεζε θάζε, γηα λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο. 7. Δηδηθά γηα ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ θάζεην ζηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 1, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, ζπληειεζηή δαπέδσλ δηεπθξηλίδεηαη όηη : α) κε ηνλ παξαπάλσ ζπληειεζηή θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ππό θαηαζθεπή θηηξίνπ, θαζνξίδεηαη ν θαη' ειάρηζηα απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ. β) γηα ηηο καξκαξηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 παξ.2 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, δελ ζεσξνύληαη νηθνδνκηθέο έρεη, θαη' αξρήλ, εθαξκνγή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ.5 εδ.α' ηνπ ΑΝ 1846/51, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ππόρξενο εξγνδόηεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ νη ππαγόκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Καη' εμαίξεζε, θαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 3 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηεινύληαη κε απηνηειώο απαζρνινύκελνπο, ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ, ππόρξενο γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ν ίδηνο (.η.δ. 588/85 ). ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εάλ ζε ηκήκα δαπέδνπ θηηξίνπ ηνπνζεηεζνύλ κάξκαξα θαη δηαπηζησζεί όηη, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απαζρνιήζεθε κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο ή ν δηαηεξώλ επηρείξεζε, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε άιιν ηακείν θύξηαο αζθάιηζεο (Σ.Δ.Β.Δ.), ζα κεηώζνπκε ηελ κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή απηό ειάρηζηε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα, θαηά ην ηκήκα ησλ εξγαζηώλ γηα ηηο νπνίεο ππόρξενο δελ είλαη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ αιιά ν εξγνδόηεο ηεο εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 8.Δπλόεην όηη, γηα όια ηα ελ ελεξγεία έξγα, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν απνγξαθήο ηνπο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζζνύλ, ζπκπιεξσκαηηθά, νη πίλαθεο 1 ή 2 θαηά πεξίπησζε, ζπκπιεξσκέλνη από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο ησλ έξγσλ πνπ ηπρόλ έρνπλ απνγξαθεί από θαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, ην νπνίν θαζνξίζηεθε κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, δελ ζα ειεγρζεί γηα ιόγνπο Υξεζηήο Γηνίθεζεο. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ έξγσλ κε αλαιπηηθό Πξνϋπνινγηζκό. 1.Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, ηέζεθαλ κε ζθνπό λα θαζνξίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε έξγσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη έσο ην 100πιάζην ηεο αλσηάηεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, απεπζείαο από ηα Τπνθ/καηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο../.

10 10 Ο ηξόπνο εθηέιεζεο πνιιώλ έξγσλ κεηαβιήζεθε ξηδηθά (επξεία ρξεζηκνπνίεζε κεραληθώλ κέζσλ, λέα κεραληθά κέζα, λέεο κέζνδνη εθηέιεζεο θιπ) από ηνλ ηειεπηαίν θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ην έηνο 1981, κε απνηέιεζκα, ε κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο απηνύο πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε ησλ έξγσλ λα απέρεη ζεκαληηθά ηεο πξαγκαηηθήο. Έηζη ζηελ πξάμε, πέξα από ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ αλαδόρσλ, είρε θαηαζηεί αλαγθαία ε ζπλδξνκή ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, κε ζπλέπεηα ηε θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο αξηζκνύ αιιά θαη επηβάξπλζεο κε ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ Τπεξεζηώλ καο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαζνξίζηεθαλ από ηελ Σερληθή Γ/λζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ην Αλώηαην Σερληθό πκβνύιην ηνπ ΙΚΑ λένη ζπληειεζηέο αληαπνθξηλόκελνη ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Αθόκε πξνζηέζεθαλ λέεο εξγαζίεο θαη θαζνξίζηεθαλ ΔΓ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ έξγσλ κε θαη' απνθνπή πξνϋπνινγηζκό, πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, θαζώο θαη έξγσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαηά θεθάιαηα εξγαζηώλ. 2. Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο νηθνδνκηθνηερληθώλ έξγσλ, πιελ ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ, πξνβιέπνληαη από ηνπο πίλαθεο 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη εηδηθόηεξα. α. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 4, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ' Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά ). β. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 5, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). γ. Οη ζπληειεζηέο ησλ Πηλάθσλ 6, 7 θαη 8, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη Ληκεληθώλ αληίζηνηρα, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά). δ. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 9 πιελ ηεο παξ. ε, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ απηό εξγαζηώλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (αζθαιηδνκέλσλ κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). Οη ζπληειεζηέο ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9, είλαη κηθηνί θαη θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ηόζν ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ θνηλώλ επηρεηξήζεσλ../.

11 Οη ζπληειεζηέο ησλ Δξγαζηώλ ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9 ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Σερληθή Γ/λζε, αλεμάξηεηα από ην ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ, από ηελ νπνία θαη ζα θαζνξίδεηαη ε αλαινγία ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο γηα νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 10 θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ, εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, έξγσλ κε θαη απνθνπή πξνϋπνινγηζκό πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, κε ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θ.ι.π. 3. Ωο γλσζηό, θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ πξνζδηνξίδεηαη κεηά από έθζεζε είηε ηεο Σερληθήο Γ/λζεο είηε ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ησλ Τπνθ/ησλ ΙΚΑ (ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί) ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζ απηό εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνπ ζπληειεζηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ πεξηγξαθόκελν θαη ζηελ Δγθ. 50/81 αθόινπζν ηξόπν. - γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία, πνπ ζα εθηειεζζεί από εξγαηνηερλίηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αζθαιηζζνύλ κε ηηο εηδηθέο δηαηάδεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Κ. Α. ΙΚΑ, (αζθάιηζε νηθνδόκσλ ) ππνινγίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε, θαηά θνλδύιην, κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο πίλαθεο 4,6,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 38 εηδηθνύο ζπληειεζηέο. - αζξνίδνληαη όιεο ζη θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελεο, επί κέξνπο εξγαηηθέο δαπάλεο «Σν άζξνηζκα απνηειεί ηε ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ. Σνλίδεηαη όηη, ε θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή κόλν ησλ εξγαηνηερληηώλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ (νηθνδόκσλ ). - Γηαηξείηαη ε, θαηά ηα αλσηέξσ, ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε δηα ηνπ πξνππνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ (αλεμάξηεηα κε ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο ζ απηόλ εξγαζίεο, νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο). Σν πειίθνλ αλάγεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό θαη απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ όινπ έξγνπ. 4.Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ν θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελνο ζπληειεζηήο εξγαηηθήο δαπάλεο : α) είλαη απόιπηα. πεξηνξηζηηθόο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 39 παξ. 5 εδ.γ' ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ), ρξεζηκεύεη δειαδή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ. Αληίζεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ε ζεκαζία ηνπο είλαη ελδεηθηηθή. Απνηεινύλ έλα είδνο ππμίδαο γηα ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έθηαζεο ηεο νθεηιήο ζε, πεξηπηώζεηο θαηαινγηζκνύ εηζθνξώλ θαηά θξίζε (κε ηήξεζε ή πιεκκειή ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηώλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο)../

12 β) εθαξκόδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό θάζε πηζηνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ, (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, Γ.Δ.,Δ.Ο.) Απξόβιεπηα θαη αλαζεσξήζεηο, ηηκώλ) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ύθνο ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ κε εμαίξεζε ηα πνζά ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ (Γ.Δ.Δ41/54/ & /224/ ).Δηδηθά γηα ηα πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ, πνπ πεξηέρνληαη ζπρλά ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο γίλεηαη ζπγθεληξσηηθή ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ γεληθό ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ. Αλ ηα αλσηέξσ πνζά αλαζεσξήζεσλ θαηαρσξνύληαη αλαιπηηθά, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, ζηνπο ινγαξηαζκνύο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε βάζε ηνπο γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πξνβιεπόκελνπο ζπληειεζηέο. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ ηόζν γηα ηνπο κεξηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο. Όηαλ όκσο έρεη γίλεη εθθαζάξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθόο ινγαξηαζκόο κε πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ θαη κόλν θαη εθόζνλ από ηελ εθθαζάξηζε θαη κεηά δελ πξνέθπςαλ λεώηεξα ζηνηρεία (θαηαγγειίεο θιπ) ζα ρνξεγείηε ηελ αηηνπκέλε βεβαίσζε ρσξίο εηδηθόηεξν έιεγρν. 5. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από εζηεγαζκέλεο επηρεηξήζεηο, ηόζν νη πξνβιεπόκελνη από ην άξζξν 38, ζπληειεζηέο, πίλαθαο 9, ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, όζν θαη νη θαζνξηδόκελνη από ηελ Σερληθή Γ/λζε έρνπλ ελδεηθηηθή ζεκαζία, ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο (Δγθ. 111/1965). Γ. κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν, πνζό απηήο, θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. 1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 1 εδ. α' ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, νθείιεηαη πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζε πεξίπησζε δε, πνπ απαηηείηαη άδεηα, πξηλ από ηελ έθδνζε απηήο. Σν ύςνο ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη ζε 15% ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν38 ζπληειεζηή, ην δε πνζό απηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 1000 δξρ. Δμάιινπ αλ ην ζύλνιν ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη δξρ. πξνθαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ. 2. Με ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38, απνδεζκεύεηαη, γηα ιόγνπο πνπ ζην θεθάιαην Α' ηεο παξνύζαο αλαθέξνληαη, ν θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό θάζε έξγνπ θαη θαζνξίδνληαη πιένλ (νη εηζθνξέο) κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο. Η πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ ζα ππνινγίδεηαη, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ δαπάλε πνπ αλαινγεί ζην 5% ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα ππέξ./.

13 ΙΚΑ+ΣΔΑΔΓΞΔ θαη ΔΛΓΔΟ, όπσο από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 νξίδεηαη. Ηκεξνκίζζην, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δαπάλεο, επί ηεο νπνίαο ζα ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ζα ιακβάλεηαη, θαη κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο, ην πξνβιεπόκελν από ηελ νηθεία ζύκβαζε εκεξνκίζζηα άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ γηα νηθνδνκηθό έξγν απαηηνύληαη θαη' ειάρηζηα 100 εκέξεο εξγαζίαο, ε πξνθαηαβνιή ζα ππνινγηζζεί ζηελ δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 5 εκέξεο εξγαζίαο έηζη ην εκεξνκίζζην ηνπ άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία (5 Υ 6370 = Δξγαηηθή Γαπάλε επί 60,51 = ΙΚΑ + ΣΔΑΔΓΞΔ,επί 25% = 7,963 ΔΛΓΔΟ) 3. Αθόκε κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 : - νξίδεηαη όηη, ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ην Σ.Η. ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη αλ ην ζύλνιν ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη ην δηπιάζην ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο,όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, πξνθαηαβάιιεηαη εμνινθιήξνπ. - θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη ηεο παξ.6 εδ.α ζρεηηθέο κε ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο θαη ζπλεπώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Γ. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. 1.Όπσο είλαη γλσζηό, κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ εδ.β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο, εάλ νη πξάγκαηη νθεηιόκελεο ππνιείπνληαη από ηηο κε βάζε ην άξζξν 38 ππνινγηδόκελεο, ιόγσ απνδεδεηγκέλεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ζην έξγν, ηνπ θπξίνπ απηνύ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο είρε θξηζεί, θαη' αξρήλ, απαξαίηεηε ε εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιή δήισζεο ζηηο ππεξεζίεο καο. ηε ζπλέρεηα όκσο έγηλε δεθηό από ηε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ, όηη κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, θηάλεη απηή λα απνδεηθλύεηαη (Γ.Δ /65 ). Σα πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ζηηο ππεξεζίεο καο ε πξναλαθεξόκελε δηάηαμε θαη ε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, καο νδήγεζαλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζπκπέξαζκα, όηη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο δηάηαμεο απηήο. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ όινπ ζέκαηνο ζπλεθηηκήζεθε θαη ε θξίζε ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κε αξηζ. 184/84, 186/89 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ισαλλίλσλ θαη 12116/90, 8024/91 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε ηηο νπνίεο :./.

14 απνξξίθζεθαλ πξνζθπγέο εξγνδνηώλ, παξ'όιν πνπ απηνί ήηαλ νηθνδόκνη, επεηδή νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηθαινύλην όηη απαζρνιήζεθαλ πξνζσπηθά ήηαλ άζρεηεο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπο. (Πξση. Ισαλλίλσλ 184/84 θαη 186/89). - απνξξίθζεθαλ επίζεο πξνζθπγέο εξγνδνηώλ νη νπνίνη γλσζηνπνίεζαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ πξνζσπηθή ηνπο απαζρόιεζε εθ ησλ πζηέξσλ, επεηδή δελ ηήξεζαλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ππνρξέσζε, ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιήο ζρεηηθήο δήισζεο (Γηνηθ. Πξση. Αζελώλ 12116/90 θαη 8024/91 ). 2.Από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε νξίδνληαη θαηά ζαθέζηαην ηξόπν ηα θαησηέξσ: α) Λακβάλεηαη ππόςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώησλ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί είλαη θαη επάγγεικα ε θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηεπθξηλίδεηαη, όηη θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη ζα ζεσξνύληαη εθείλνη πνπ έρνπλ πεξηζηαζηαθά εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ε απαζρόιεζε ηνπο απηή απνδεηθλύεηαη από ηα αζθαιηζηηθά ηνπο βηβιηάξηα. β) Δηδηθά θαη κόλνλ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ γηα ηηο νπνίεο σο γλσζηόλ δελ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο, ε ηδηόηεηα ηνπ θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνπ δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ, λα ιεθζεί ππ'όςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. γ) Η πξνζσπηθή απαζρόιεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο απαζρόιεζεο, έηζη ώζηε ηα όξγαλα ηνπ Ιδξύκαηνο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπλ απηή. δ) Γελ ιακβάλεηαη ππόςε, άξα απνξξίπηεηαη, θάζε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαθαινύληαη ζη νδεγίεο ηνπ Γ.Δ / Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο Αζθάιηζεο Οηθνδόκσλ, νη πξνϋπνινγηζζείζεο εηζθνξέο δελ ξπζκίδνληαη νε δόζεηο αιιά θαηαβάιινληαη, σο γλσζηόλ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ (κε βάζε ηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο εληνιώλ αζθάιηζεο). Έηζη ε θξάζε ηνπ εδ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ "επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ εηζθνξέο... ", γηα ηα έξγα πνπ παξαθνινπζνύληαη κεραλνγξαθηθά, έρεη ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο, θαηά ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα. Γηα παξάδεηγκα, εξγνδόηεο, ν νπνίνο αλεγείξεη θαηνηθία 100 ηκ. θαη είλαη νηθνδόκνο, δειώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ηνπ ζηελ ππεξεζία καο όηη ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο ησλ επηρξηζκάησλ ηεο νηθνδνκήο ηνπ. Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο εθηέιεζε ην ζύλνιν ησλ επηρξηζκάησλ, ρσξίο λα απαζρνιήζεη εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνπο, ηόηε δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ πνπ αλαινγνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο./.

15 εξγαζίεο (εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 27 εκέξεο εξγαζίαο Πίλαθαο 1, είδνο θηηξίνπ θαηνηθία, πξώηε θαηεγνξία θάζεηεο ζηήιεο 2, ζπληειεζηήο επηρξηζκάησλ 0,27, θάζεηε ζηήιε 5). Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο απαζρνιήζεθε κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε θαη απαζρόιεζε ηερλίηε νηθνδόκν, ηόηε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαινγία ηερλίηε - εξγάηε 2 πξνο 1, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη, θαη' ειάρηζηα, εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 18 εκέξεο εξγαζίαο (γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ ηερλίηε). 4.Οη δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εξγνδόηεο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο πξηλ ηελ θαη δήισζαλ όηη ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν ηνπο κεηά ηελ , εθαξκόδνληαη νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο. Δπλόεην, όηη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ειεγρζεί εάλ νη εξγνδόηεο πιεξνύλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 πξνϋπόζεζε (θαη επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη) 5.Απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ζα εθδίδνληαη θαη ζα θνηλνπνηνύληαη ζηνπο εξγνδόηεο πνπ δειώλνπλ απαζρόιεζε ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πιελ ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ, ησλ ηδίσλ ή ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπο, θαη δελ είλαη θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, ζαο ζηέιλνπκε ζρέδην απόθαζεο θαζνξηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο θαη πξνθαηαβνιήο θαη απνξξηπηηθώλ απνθάζεσλ αίηεζεο - δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην έξγν. Αθόκε γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ λένπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο ζαο ζηέιλνπκε : α) Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ, ππνινγηζκνύ επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θηηξίνπ θαη απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο (Τπνδείγκαηα 1 θαη 2 ). Οη πίλαθεο απηνί ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ κειεηεηή Μεραληθό, θαηά πεξίπησζε θαη ζα ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο καο θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ. β) Πίλαθα Ι, πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ (ππόδεηγκα 3). γ) Πίλαθα ΙΙ πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ νηθνδν-./.

16 κηθνηερληθώλ έξγσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο, εξγαζηώλ, αλαδηαξξπζκίζεσλ, αλαθαηλήζεσλ πνπ εθηεινύληαη άλεπ αδείαο θαη δ) ελλέα παξαδείγκαηα. Αθξηβέο αληίγξαθν Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ Λ. ΙΑΛΜΑ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα