- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ."

Transcript

1 ΘΔΜΑ: ''Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζηα Γεκόζηα θαη ζηα εμνκνηνύκελα κε απηά έξγα θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 38,39 θαη 40 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ΙΚΑ". 1.Κνηλνπνηνύκε γ η α ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ ππ'αξηζ.φ21/2930/ απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Τγείαο Πξόλνηαο & Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ "πεξί αλακόξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα νηθνδνκνηερληθά έξγα" πνπ εθδόζεθε θαηά εμνπζηνδόηεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.6 ηνπ Ν.1902/90 θαη δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 686/ηΒ / θαη 774/ηΒ / Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε : α) Σξνπνπνηείηαη ην ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α ΙΚΑ. β) Αλαπξνζαξκόδνληαη νη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ησλ νηθνδνκηθνηερληθσλ έξγσλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη πξνζηίζεληαη λένη ζπληειεζηέο γ η α δηάθνξεο λέεο θαηεγνξίεο έξγσλ. γ) Σξνπνπνηνύληαη ηα εδ. α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη θαη' απηό ηνλ ηξόπν. - αλακνξθώλεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο. - απμάλεηαη ην όξην ηνπ θαηώηαηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο - απμάλεηαη ην όξην ησλ ζπλνιηθώλ εηζθνξώλ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαβάιινληαη εθάπαμ. δ)θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη παξ. 6 εδ.α' ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δπλαηόηεηα θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο. ε) Σξνπνπνηείηαη ε παξ. 2 εδ.β ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό έξγν../.

2 2 Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαζώο θαη λα εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέρξη θαη δελ έρνπλ βεβαησζεί νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 2.Καησηέξσ ζαο παξέρνπκε ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηαμηλνκηκέλεο σο αθνινύζσο Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ εηζθνξώλ ζηα ηδησηηθά Οηθνδνκηθά έξγα. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη εμνκνηνπκέλσλ κε απηό. Γ. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ζην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν πνζό απηήο θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. Γ'. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην νηθνδνκηθό θιπ έξγν. Α. ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηα Ιδησηηθά νηθνδνκηθά έξγα. 1) Όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηα νηθνδνκηθνηερληθά έξγα εθαξκόδεηαη εηδηθό ζύζηεκα, κε ην νπνίν,θαζνξίδνληαη,θαη αξρήλ, θαηά ηεθκαξηό ηξόπν νη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αζθάιηζε ησλ θαηαιακβαλόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ θαη εηδηθώηεξα : - Καζνξίδεηαη ην ύςνο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ην άξζξν 38 παξ.4α'ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζπληειεζηέο. - Με βάζε ηελ θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν θαζνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε,ππνινγίδνληαη, κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα,νη θαηαβιεηέεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. -Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ έξγσλ,θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ εηζθνξώλ, ειέγρεηαη ε εηιηθξίλεηα ησλ ππνβιεζεηζώλ θαηαζηάζεσλ,από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο καο. 2) Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ είλαη ζπκβαηηθόο,ζηελ δε δηακόξθσζε ηνπ ππεηζέξρνληαη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ε ηεθκαηξόκελε πνιπηέιεηα θαηαζθεπήο,ε νπνία επεξεάδεη κελ απνθαζηζηηθά ην θαηαζθεπαζηηθό θόζηνο ρσξίο λα έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ εξγαηηθή δαπάλε θαη ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο,θξίζεθε αλαγθαίν ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ θαη'ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ λα κελ ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ησλ έξγσλ. Με ζηόρν ηελ ίζε αληηκεηώπηζε ησλ εξγνδνηώλ,ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ηελ πεξηζηνιή ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ κείσζε ηεο,εηζθνξνδηαθπγήο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πξνζηξηβώλ θαη ησλ αζέκηησλ ζπλαιιαγώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηώλ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ειάρηζηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε - ηδηνθηήηε./.

3 3 έλαληη ηνπ ΙΚΑ θαηά ηξόπν απιό θαη κνλνζήκαλην, ζεζπίζηεθε ν λένο ηξόπνο ππνινγηζκνύ έλαληη ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ, κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. 3. Γηα ην λέν ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ηνπο λένπο ζπληειεζηέο θαη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ζαο ζεκεηώλνπκε ηα εμήο : α. Ο θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ εθηεινύληαη είηε κεηά από άδεηα πνπ εθδίδεηαη από ηα Πνιενδνκηθά γξαθεία ή από άιιε Γεκόζηα Αξρή,είηε θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ,είηε κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό,ππνινγίδεηαη κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο Πίλαθεο 1,2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α, ΙΚΑ ζπληειεζηέο. β. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ δηεπθξηλίδνπκε θαη'αξράο απινπνηεηηθά ηελ ζεκαζία κεξηθώλ πνιενδνκηθώλ ελλνηώλ,πνπ ζα ζπλαληήζνπκε παξαθάησ: PILOTIS (ππισηή ) νλνκάδεηαη ην ηζόγεην ελόο θηηξίνπ όηαλ απηό ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, είλαη ειεύζεξν από δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο. Τπόγεην είλαη ν όξνθνο ή ηκήκα νξόθνπ, ηνπ νπνίνπ ε νξνθή βξίζθεηαη έσο 1,50 κ. ςειόηεξα από ηελ νξηζηηθή (θπζηθή ή δηακνξθσκέλε )ζηάζκε ηνπ εδάθνπο (ζρ.1 θαη 2 ). ηεγαζκέλνη ρώξνη ζηάζκεπζεο νλνκάδνληαη νη ζηεγαζκέλνη ρώξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Οη ρώξνη απηνί κπνξεί λα απνηεινύλ ηκήκα ελόο θηηξίνπ (π.ρ. λα βξίζθνληαη ζην ππόγεην ηνπ ) ή λα είλαη απηνηειέο θηίξην. Ηκηϋπαίζξηνο ρώξνο είλαη ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο,ηνπ νπνίνπ ε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά είλαη αλνηθηή πξνο θνηλόρξεζην ρώξν (δξόκν, πιαηεία θ.ι.π.) ή ηνπο αθάιππηνπο ρώξνπο ηνπ νηθνπέδνπ θαη νη ππόινηπεο πιεπξέο νξίδνληαη από ηνίρνπο ή θνιώλεο (ζρ. 3 θαη 4 ). Αθάιππηνο ρώξνο ή πεξηβάιισλ ρώξνο είλαη ν ρώξνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ δελ θαιύπηεηαη από θηίξηα. Γηακόξθσζε ηνπ αθάιππηνπ ρώξνπ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ην ζύλνιν, ησλ θαηαζθεπώλ πνπ γίλνληαη ζηνλ αθάιππην ρώξν γηα ηελ δηακόξθσζή ηνπ (πεξίθξαμε, θεπνηερληθά έξγα, δξόκνη πεδώλ θαη απηνθηλήησλ, δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο, δηακόξθσζε ππαίζξησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θ.ι.π. Υώξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο είλαη νη ρώξνη πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξακνλή αηόκσλ (έζησ θαη ελόο ) επί δύν ηνπιάρηζηνλ ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν (όπσο θιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη, ρώξνη πγηεηλήο, κεραλνζηάζηα, απνζήθεο, ζηαύινη θ.ι.π.). Οη πίλαθεο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ αλαθέξνληαη ζε θηίξηα, ζηα νπνία δελ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εξγαζηώλ.δπεηδή ηα απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη πξνθαλέο όηη εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. κία, θαηνηθία απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή./.

4 - 4 - ηεο, από έλα νξληζνηξνθείν ηεο ίδηα επηθαλείαο ),όπσο θαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ρώξσλ, πνπ από ηελ θύζε ηνπο είλαη απιέο θαηαζθεπέο (π.ρ. ε θαηαζθεπή ελόο δσκαηίνπ απαηηεί πεξηζζόηεξα εκεξνκίζζηα από ηελ θαηαζθεπή ειεύζεξνπ ρώξνπ ΡILOTIS ηεο ίδηαο επηθαλείαο ),νη πίλαθεο έρνπλ ζπληαρζεί έηζη,ώζηε ιακβάλνληαη ππόςε νη παξάγνληεο απηνί. Δηδηθόηεξα ν Πίλαθαο 1 δίδεη ζπληειεζηέο ζηε ζηήιε 9,νη νπνίνη θαλεξώλνπλ ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε ελόο η.κ. θηηξίνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ (ζηήιε 2), ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη ην θηίξην δελ πεξηιακβάλεη εηδηθνύο ρώξνπο (ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS,ππόγεην βνεζεηηθώλ ρξήζεσλ, ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο θ.ι.π.). Με ηνλ ίδην πίλαθα κπνξνύκε λα βξνύκε ηα απαηηνύκελα θαη' ειάρηζην εκεξνκίζζηα ζε ελδηάκεζεο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο γηα 1 η.κ. θηηξίνπ (ζηήιεο 3 θαη 8). Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο η.κ. θηηξίνπ γξαθείσλ,ζα πάκε ζηελ γξακκή 2, ζηήιε 9 θαη ν πίλαθαο δίδεη 1,10 εκεξνκίζζηα. Αλαινγηθά, αλ ζέινπκε λα βξνύκε ηα εκεξνκίζζηα γηα 200 η. κ. θηηξίνπ γξαθείσλ ππνινγίδνπκε όηη απαηηνύληαη 200Υ1,10 = 220 εκεξνκίζζηα. Γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε, από ηελ γξακκή 2 ζηήιε 3 βξίζθνπκε όηη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ, απαηηνύληαη 0,42 εκεξνκίζζηα γηα ην έλα η.κ., θαη αλαινγηθά 200X0,42 =84 εκεξνκίζζηα γηα ηα 200 η.κ.. Δάλ γηα θάπνην είδνο θηηξίνπ δελ ππάξρνπλ απηνηειείο δύν ή πεξηζζόηεξεο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, απηέο ελνπνηνύληαη θαη δίδεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο. (Π.ρ. έλα νξληζνηξνθείν κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί ρσξίο νηθνδνκηθό ζθειεηό από κπεηόλ ) θαη γηα απηό ε θάζε ηνπ νηθνδνκηθνύ ζθειεηνύ έρεη ελνπνηεζεί κε ηελ θάζε ησλ ηνηρνπνηηώλ θαη δίδεηαη γηα ηελ ελνπνηεκέλε θάζε ζπληειεζηήο 0,27.Γηα πιεξόηεηα ζηνλ ίδην πίλαθα δίδνληαη ζπληειεζηέο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ, ζηηο νπνίεο βεβαίσο δελ έρεη λόεκα λα δηαθξίλνπκε ελδηάκεζεο θάζεηο. Ο πίλαθαο 2 δίδεη ζπληειεζηέο αγσγήο κε ηνπο νπνίνπο πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ εηδηθώλ ρώξσλ γηα λα βξνύκε ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε κε εηδηθνύο ρώξνπο,ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εύξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ από ηνλ πίλαθα 1.Όπνπ ζηνλ πίλαθα 2 ππάξρεη παύια, ζεκαίλεη όηη δελ ρξεηάδεηαη ζπληειεζηήο. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλδπαζκόο (νξληζνηξνθείν, ΡILOTIS) πξνθαλώο δελ έρεη λόεκα. Οκνίσο ν ζπλδπαζκόο (πνιπώξνθα θηίξηα παξθηλγθ, ΡILOTIS) δελ απαηηεί ηδηαίηεξε εμέηαζε, γηαηί ν ειεύζεξνο ρώξνο ΡILOTIS είλαη πεξίπνπ ηζνδύλακνο από απόςεσο αξηζκνύ απαηηνπκέλσλ εκεξνκηζζίσλ κε ηνπο ρώξνπο ηνπ πνιπώξνθνπ παξθηλγθ. Ο πίλαθαο 3 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. Γίδεη δε γηα θάζε κνλάδα εξγαζίαο ηνλ, θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ δηάθνξα επηκεηξεηηθά έζηκα, ζα γίλεηαη γεληθά δεθηό, όηη νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ ζα βξίζθνληαη κε./.

5 επηκεηξήζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ θαηαζθεπώλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα βξνύκε πόζα εκεξνκίζζηα θαη' ειάρηζην απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 200 η.κ. ηξηπηώλ αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, κε ηνλ ζπληειεζηή 5.01 ηνπ αληίζηνηρνπ θνλδπιίνπ ηνπ πίλαθα βξίζθνπκε 200X0,045=9 εκεξνκίζζηα. ηα επόκελα ζα εμεγήζνπκε πσο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ πίλαθα γηα ην θνλδύιη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ.δπεηδή ην λέν ζύζηεκα έρεη ραξαθηεξηζζεί λνκνζεηηθά αληηθεηκεληθό, γηα λα κελ ππάξρνπλ παξάπνλα, νη ζπληειεζηέο ησλ πηλάθσλ 1,2 θαη 3 έρνπλ ππνινγηζζεί έηζη ώζηε λα δίλνπλ 23% ιηγόηεξα εκεξνκίζζηα ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ απαηηνύληαη θαηά κέζν όξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. γ. Όπσο πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ, θπξίσο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ Πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, παξίζηαηαη αλάγθε ππνινγηζκνύ ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ (κεηά από πξόηαζή καο )ζρεδηάζηεθαλ Πίλαθεο Ι θαη Π (ζπλ. ππνδείγκαηα 1 θαη 2). Οη πίλαθεο. Ι θαη II, ζηνπο νπνίνπο ζα απεηθνλίδνληαη ην κελ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ, ην δε ν θαη' ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο, ζα ζπκπιεξώλνληαη εηο δηπινύλ θαηά πεξίπησζε, από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ.σν έλα αληίγξαθν ζα θξαηείηαη από ηηο Τπεξεζίεο καο θαη ζα ηίζεηαη ζηνλ εξγνδνηηθό θάθειν, ην δε δεύηεξν, ζην νπνίν ελππόγξαθα ζα ζεκεηώλεηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν όηη παξαιήθζεθε ''αθξηβέο αληίγξαθν'' ζπλνδεπόκελν από ην γλσζηό ηξίρξσκν, ζα ππνβάιιεηαη ζηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία. Ο ππνινγηζκόο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο Πίλαθεο επηθαλεηώλ,ζα γίλεηαη από ηα γξαθεία Πνιενδνκίαο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκίκσλ θηηξίσλ. Φπζηθά ε Γηνίθεζε θαη ηα θαηά ηόπνπο Τπνθ/καηα θαη Παξ/καηά καο, δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ. δ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ λνκίκσλ απαηηήζεσλ ηνπ Ιδξύκαηνο γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο από ηελ αλέγεξζε απζαηξέησλ θηηξίσλ ζα δεηείηαη θαη' αξρήλ ζπκπιεξσκέλνο ν πίλαθαο Ι ε ΙΙ θαηά πεξίπησζε. ε όζεο πξνπηώζεηο δελ ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο νη αξκόδηνη ππάιιεινη ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ζα πξνβαίλνπλ, κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο,ζηνλ ππνινγηζκό ησλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ απηώλ. Δπεηδή ηα απζαίξεηα θηίξηα είλαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απινύ ζρήκαηνο θαη κηθξνύ κεγέζνπο ζεσξνύκε, όηη είλαη κέζα ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Τπνθ/ησλ καο ε εξγαζία απηή. ην ζέκα απηό πξέπεη λα επηδεηρζεί ηδηαίηεξνο δήινο θαη επηκέιεηα, γηαηί ην Ίδξπκα ράλεη εμαηξεηηθά κεγάια πνζά από εηζθνξνδηαθπγή ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ απζαηξέησλ θηηξίσλ. Καηά ηελ εκβαδνκέηξεζε ησλ θηηξίσλ, θαη γηα απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκώλ, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη πάζεο Φύζεσο δηαθνζκεηηθέο πξνεμνρέο, νη εμώζηεο (ζρ.4), ε ηπρόλ ύπαξμε ζηέγεο θαη ε ππεξύςσζε ηνπ ηζνγείνπ (κε κπάισκα). Οη επηθάλεηεο ησλ θσηαγσγώλ θαη εζνρώλ ζην θηίξην ζα αθαηξνύληαη κόλν αλ έρνπλ πιάηνο πάλσ από 1,20 κ. (ζρ. 5 θαη δ). Δπίζεο ζα πξνζκεηξάηε ε επηθάλεηα θάηνςεο ησλ ππαηζξίσλ θιηκάθσλ αλόδνπ πξνο όξνθν../.

6 - 6 - Η επηθάλεηα ηνπ αθαιύπηνπ ρώξνπ ζα ιακβάλεηαη άπνςε κόλν κηα θνξά, δει. θαηά ηελ αλέγεξζε ηεο πξώηεο νηθνδνκήο ζην θάζε νηθόπεδν θαη όρη θαηά ηελ αλέγεξζε πξνζζεθώλ ή άιισλ αλεμαξηήησλ θηηξίσλ ζην ίδην νηθόπεδν. ηα εθηόο ζρεδίνπ νηθόπεδα, ζύκθσλα κε ηα ήδε εθαξκνδόκελα από ην ΤΙΙΔΥΩΓΔ, σο αθάιππηνο ρώξνο ζα ιακβάλεηαη ην κηζό ηεο θαιππηόκελεο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο. Δάλ ππάξρεη ζύζηαζε θαηαθόξπθεο ζπληδηνθηεζίαο θαη νηθνδνκείηαη κόλν κία ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηνπ όινπ νηθνπέδνπ, ηόηε αθάιππηνο ρώξνο ιακβάλεηαη απηόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεξίδα απηή. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη εξγαζίεο ζηνλ αθάιππην θαηά ηελ αλαδηαξξύζκηζε, αλαθαίληζε θ.ι.π. ππαξρόλησλ θηηξίσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πίλαθα II. Γηα δηεπθόιπλζε ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε ζαο ζηέιλνπκε γηα εθαξκνγή ηνπο πίλαθεο Ι θαη II (ζπλ. ππνδείγκαηα 3 θαη 4) κε ηνπο νπνίνπο βξίζθνπκε ηα απαηηνύκελα θαη'ειάρηζην εκεξνκίζζηα. ηνλ Πίλαθα Ι (ππόδεηγκα 3) πξνζεηέζεζαλ, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε, νη ζηήιεο 12 έσο θαη 17,από ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο θαηαζθεπήο, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα Ι : Ο νπνίνο ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ κειεηεηή κεραληθό (ππόδεηγκα 1) ή από ππαιιήινπο ηνπ Ιδξύκαηνο (ππόδεηγκα 3) απνηειεί ζύκπηπμε ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλήζε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη ζπληαρζεί αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηώλ. Η ζηήιε (2) δηαθξίλεη ηα θηίξηα αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο. ηελ θαηάηαμε απηή πξνζηίζεληαη θαη νη πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ζηέγεο θαη θαηεδαθίζεσλ κε κεραληθά κέζα, νη δε αληίζηνηρεο επηθάλεηεο γξάθνληαη πάληα ζηελ ζηήιε 8. Ωο επηθάλεηα γηα κελ ηελ αληηθαηάζηαζε ζηέγεο ιακβάλεηαη ππόςε ν νξηδόληηνο ρώξνο πνπ θαιύπηεη (επηθάλεηα νξηδόληηαο πξνβνιήο) γηα δε ηηο θαηεδαθίζεηο ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηεδαθηδνκέλνπ θηηξίνπ (ππνγείνπ, ηζνγείνπ θαη νξόθσλ). Σνλίδνπκε όηη ζηελ ζηήιε 8 κε ηνλ ηίηιν "Λνηπέο επηθάλεηεο" ζα αλαγξάθνληαη όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, πνπ δελ έρνπλ γξαθεί ζηηο πξνεγνύκελεο ζηήιεο (ππόγεηα θύξηαο ρξήζεο, θιεηζηόο ρώξνο ΡΙLOTIS επηθάλεηα νξόθσλ θαηαζθεπέο δώκαηνο ). Όηαλ έρνπκε έλα θηίξην κηαο θαη κόλν ρξήζεο ζα ζπκπιεξώζνπκε κόλνλ ηελ γξακκή ηνπ πίλαθα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλήθεη. Γειαδή αλ έρνπκε θηίξην θαηνηθηώλ ζπκπιεξώλνπκε ηελ γξακκή 1 κόλν, ελώ αλ έρνπκε πξαηήξην βελδίλεο ηελ γξακκή 6. ε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ρξήζεηο, γίλεηαη δηαρσξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ θαηά ρξήζε θαη ζπκπιεξώλνληαη νη αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ πίλαθα. Γηα ηνλ δηαρσξηζκό θαηά ρξήζε ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θάζε ρώξνπ ή απηή πνπ βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηεί.γειαδή ε επηθάλεηα ηεο./.

7 7 εηζόδνπ κηαο πνιπθαηνηθίαο πνπ νδεγεί ζηνπο νξόθνπο, κε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθίαο θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηνηθία", άζρεηα αλ ην ηζόγεην ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο ζηεγάδεη θαηαζηήκαηα. ην ίδην παξάδεηγκα, νη θαηαζθεπέο ζην δώκα (θνπβνύθιην θιηκαθνζηαζίνπ, κεραλνζηάζην αλειθπζηήξα) θαηαηάζζνληαη νκνίσο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο", γηαηί βάζηκα ηεθκαίξεηαη όηη εμππεξεηνύλ κόλνλ θαηνηθίεο. Αλ ην ππόγεην είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν ηκήκαηα, όπνπ ην κελ πξώην είλαη παξάξηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηα νπνία επηθνηλσλνύλ κε εζσηεξηθέο ζθάιεο, ην δε δεύηεξν είλαη βνεζεηηθνί ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ ησλ νξόθσλ (απνζήθεο θ.ι.π.), ηόηε ε επηθάλεηα ηνπ πξώηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππνγείνπ θαηαηάζζεηαη ζηε ρξήζε "θαηαζηήκαηα" θαη ε επηθάλεηα ηνπ δεπηέξνπ ηκήκαηνο ζηε ρξήζε "θαηνηθίεο". Δίλαη απηνλόεην όηη νη εκηππαίζξηνη ρώξνη ησλ θαηνηθηώλ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηνηθίεο, ησλ γξαθείσλ ζηα γξαθεία θ.ι.π..αληίζεηα γηα ρώξνπο πνπ δελ έρνπλ ζαθή θαηάηαμε ζε κηα θαη κόλν ρξήζε (Τπόγεην, ρώξνη ζηάζκεπζεο,ειεύζεξνο ρώξνο ΡΙLOTIS, θνηλόρξεζηνη ρώξνη νξόθσλ, αθάιππηνο ρώξνο νηθνπέδνπ θ.ι.π.) γίλεηαη επηκεξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ηνπο ζε κέξε αλάινγα ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ θάζε ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. Ο δηαρσξηζκόο ζε επί κέξνπο ρξήζεηο ζα γίλεη θαηαλνεηόο από ηελ κειέηε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα εγθύθιην. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πίλαθα Ι ζπκπιεξώλνπκε θαη' αξράο ηηο ζηήιεο 3 έσο θαη 8 κε ηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, ζε ηόζεο γξακκέο, όζεο θαη νη ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε γξακκή βξίζθνπκε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζηειώλ 3 έσο θαη 8,ην νπνίν θαη αλαγξάθνπκε ζηε ζηήιε 9 ηνπ πίλαθα. Σν παξαπάλσ άζξνηζκα εθθξάδεη ηελ επηθάλεηα ππνινγηζκνύ (Δ.Τ.) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, δει. ηελ ηζνδύλακε επηθάλεηα ζε βαζηθνύο ρώξνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη έρνπλ εθαξκνγή νη ζπληειεζηέο ηεο ζηήιεο 10. Καηόπηλ πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο ζηήιεο 9 θαη 10, ην δε γηλόκελν, ην νπνίν εθθξάδεη ηνλ δεηνύκελν θαη' ειάρηζην ζπλνιηθό αξηζκό εκεξνκηζζίσλ θαηά ρξήζε, αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε 11. Σέινο γηα λα βξνύκε ηνλ θαη' ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ γηα θάζε θάζε θαηαζθεπήο ζπκπιεξώλνπκε ηηο ζηήιεο 12 έσο θαη 17. πγθεθξηκέλα πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ ζηήιε 11 κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ζηειώλ 12 έσο θαη 17. Σα γηλόκελα δίδνπλ ηα δεηνύκελα εκεξνκίζζηα θαηά ρξήζε θαη θάζε θαηαζθεπήο. Δηδηθόηεξα γηα ηνλ πίλαθα I I Πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε θνζηνιόγεζεο ησλ εθηεινπκέλσλ ή ππν εθηέιεζε εξγαζηώλ κε αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό. Η ζηήιε 5 ηνπ πίλαθα έρεη δείθηεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξνκηζζίσλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. Δπνκέλσο ε ζηήιε 6, πνπ εθθξάδεη ηα θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελα εκεξνκίζζηα πξνθύπηεη κε πνιιαπιαζηαζκό ησλ ζηειώλ 4 θαη 5. Σν άζξνηζκα (Α) ηεο ζηήιεο 6 είλαη ν θαη' ειάρηζην, απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζηήιεο 4../.

8 - 8 - Δθ'όζνλ ππάξρεη ζέκα ππνινγηζκνύ εκεξνκηζζίσλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα (αθάιππην ρώξν), δειαδή αλ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν ή αλ πξνβιέπεηαη αλαθαίληζε θ.ι.π. ήδε δηακνξθσκέλνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ (π.ρ. αλαπαιαίσζε παξαδνζηαθνύ θηηξίνπ) εθαξκόδνπκε ηνλ ηύπν πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. Ο ζπλνιηθά θαη ειάρηζην απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ (Α) θαη ηνπ εμαγνκέλνπ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ. 4. Οη ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο ηξεηο πξώηνπο πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ πεξηπηώζεσλ θηηξίσλ θαη εξγαζηώλ. ε εληειώο ζπάληεο θαη εηδηθέο -πεξηπηώζεηο,όπνπ κπνξεί λα κελ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο, ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Σερληθήο Γ/λζεο. 5. Οη ζπληειεζηέο ππνινγηζκνύ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπ Πίλαθα 1 θαη Πίλαθα 3 είλαη απόιπηα πεξηνξηζηηθνί. Δθθξάδνπλ ηνλ θαη ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην ύςνο ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ζα ππνινγίδνληαη νη θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέεο εηζθνξέο. Σελ ίδηα ζεκαζία (δει. είλαη πεξηνξηζηηθνί) έρνπλ θαη νη ζπληειεζηέο ησλ ελδηάκεζσλ θάζεσλ ηνπ Πίλαθα 1 (θάζεηεο ζηήιεο 3 έσο θαη 8) θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ειέγρεηε εάλ ζε θάζε θάζε εξγαζίαο θαιύπηεηαη από ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ν κε βάζε ηνλ επί κέξνπο ζπληειεζηή πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ εηζθνξέο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ πξναλαθεξόκελν έιεγρν, είλαη ε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηαζείο εληνιώλ αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί, όηη εξγνδόηεο δελ έρεη θαιύςεη κε ηηο ππνβιεζείζεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο θαζνξηδόκελεο, από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, εκέξεο εξγαζίαο γηα κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ελδηάκεζεο θάζεηο ησλ εξγαζηώλ θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ έρεη ππεξθαιύςεη ην γεληθό ζύλνιν εκεξώλ εξγαζίαο, ζα θαηαινγίδνληαη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ππνιεηπόκελεο (κε βάζε ηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο ) εκέξεο εξγαζίαο. Η ζύλζεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο είλαη πεξίπνπ δύν εκεξνκίζζηα ηερλίηε γηα θάζε έλα εκεξνκίζζην εξγάηε. 6. Από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηνλ αλαζρεδηαζκό ησλ εληύπσλ, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ήδε ππάξρνληα έληππα κε ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γειηίν Απνγξαθήο Νένπ Οηθνδνκηθνύ Έξγνπ (αξηζ.ηππ ). ηελ έλδεημε Πξνϋπνινγηζκόο θαη κόλνλ γηα ηα ηδησηηθά έξγα, ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ θαη ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο αληί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Αληίζεηα ζηα Γεκόζηα Έξγα ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκόδνληαη ηα κέρξη ζήκεξα ηζρύνληα../.

9 - 9 - β) Πηλαθίδα Παξαθνινύζεζεο (αξηζ. ηππ ) Δθηόο από ηελ αιιαγή ζηελ έλδεημε πξνϋπνινγηζκόο, πνπ απνηππώλεηαη ζηελ πηλαθίδα από ην θαξκπνληδέ Γειηίν Απνγξαθήο, θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο πηλαθίδαο, λα αλαγξάθνληαη νη θαη' ειάρηζην απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο θαηά ελδηάκεζε θάζε, γηα λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο. 7. Δηδηθά γηα ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ θάζεην ζηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 1, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, ζπληειεζηή δαπέδσλ δηεπθξηλίδεηαη όηη : α) κε ηνλ παξαπάλσ ζπληειεζηή θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ ππό θαηαζθεπή θηηξίνπ, θαζνξίδεηαη ν θαη' ειάρηζηα απαηηνύκελνο αξηζκόο εκεξώλ εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ. β) γηα ηηο καξκαξηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35 παξ.2 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, δελ ζεσξνύληαη νηθνδνκηθέο έρεη, θαη' αξρήλ, εθαξκνγή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ.5 εδ.α' ηνπ ΑΝ 1846/51, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ππόρξενο εξγνδόηεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ νη ππαγόκελνη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ιδξύκαηνο παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Καη' εμαίξεζε, θαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 παξ. 3 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηεινύληαη κε απηνηειώο απαζρνινύκελνπο, ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλεη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ, ππόρξενο γηα ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη ν ίδηνο (.η.δ. 588/85 ). ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εάλ ζε ηκήκα δαπέδνπ θηηξίνπ ηνπνζεηεζνύλ κάξκαξα θαη δηαπηζησζεί όηη, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απαζρνιήζεθε κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο ή ν δηαηεξώλ επηρείξεζε, ν νπνίνο ππάγεηαη ζε άιιν ηακείν θύξηαο αζθάιηζεο (Σ.Δ.Β.Δ.), ζα κεηώζνπκε ηελ κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή απηό ειάρηζηε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα, θαηά ην ηκήκα ησλ εξγαζηώλ γηα ηηο νπνίεο ππόρξενο δελ είλαη ν θύξηνο ηνπ έξγνπ αιιά ν εξγνδόηεο ηεο εζηεγαζκέλεο επηρείξεζεο. 8.Δπλόεην όηη, γηα όια ηα ελ ελεξγεία έξγα, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν απνγξαθήο ηνπο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκηζζνύλ, ζπκπιεξσκαηηθά, νη πίλαθεο 1 ή 2 θαηά πεξίπησζε, ζπκπιεξσκέλνη από ηνλ Μειεηεηή Μεραληθό ηνπ έξγνπ. Σν ύςνο ηνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο ησλ έξγσλ πνπ ηπρόλ έρνπλ απνγξαθεί από θαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, ην νπνίν θαζνξίζηεθε κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, δελ ζα ειεγρζεί γηα ιόγνπο Υξεζηήο Γηνίθεζεο. Β. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ππνινγηζκνύ ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ πληειεζηή Δξγαηηθήο Γαπάλεο ησλ έξγσλ κε αλαιπηηθό Πξνϋπνινγηζκό. 1.Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 38 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, ηέζεθαλ κε ζθνπό λα θαζνξίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε έξγσλ, ησλ νπνίσλ ν πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη έσο ην 100πιάζην ηεο αλσηάηεο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, απεπζείαο από ηα Τπνθ/καηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο../.

10 10 Ο ηξόπνο εθηέιεζεο πνιιώλ έξγσλ κεηαβιήζεθε ξηδηθά (επξεία ρξεζηκνπνίεζε κεραληθώλ κέζσλ, λέα κεραληθά κέζα, λέεο κέζνδνη εθηέιεζεο θιπ) από ηνλ ηειεπηαίν θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ην έηνο 1981, κε απνηέιεζκα, ε κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο απηνύο πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε ησλ έξγσλ λα απέρεη ζεκαληηθά ηεο πξαγκαηηθήο. Έηζη ζηελ πξάμε, πέξα από ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ αλαδόρσλ, είρε θαηαζηεί αλαγθαία ε ζπλδξνκή ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, κε ζπλέπεηα ηε θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο αξηζκνύ αιιά θαη επηβάξπλζεο κε ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ Τπεξεζηώλ καο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαζνξίζηεθαλ από ηελ Σερληθή Γ/λζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ην Αλώηαην Σερληθό πκβνύιην ηνπ ΙΚΑ λένη ζπληειεζηέο αληαπνθξηλόκελνη ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Αθόκε πξνζηέζεθαλ λέεο εξγαζίεο θαη θαζνξίζηεθαλ ΔΓ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ έξγσλ κε θαη' απνθνπή πξνϋπνινγηζκό, πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, θαζώο θαη έξγσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θαηά θεθάιαηα εξγαζηώλ. 2. Οη ζπληειεζηέο εξγαηηθήο δαπάλεο νηθνδνκηθνηερληθώλ έξγσλ, πιελ ησλ ηδησηηθώλ νηθνδνκηθώλ, πξνβιέπνληαη από ηνπο πίλαθεο 4, 5, 6, 7, 8, 9 θαη 10, ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ θαη εηδηθόηεξα. α. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 4, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ' Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά ). β. Οη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα 5, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). γ. Οη ζπληειεζηέο ησλ Πηλάθσλ 6, 7 θαη 8, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθώλ θαη Ληκεληθώλ αληίζηνηρα, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ (απαζρνινπκέλσλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ Κεθαιαίνπ - έλζεκα νηθνδνκηθά). δ. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 9 πιελ ηεο παξ. ε, θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ απηό εξγαζηώλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε εξγαζίεο εθηεινύκελεο από κόληκν πξνζσπηθό εζηεγαζκέλσλ επηρεηξήζεσλ (αζθαιηδνκέλσλ κε ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ). Οη ζπληειεζηέο ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9, είλαη κηθηνί θαη θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ηόζν ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ θνηλώλ επηρεηξήζεσλ../.

11 Οη ζπληειεζηέο ησλ Δξγαζηώλ ηεο παξ. ε ηνπ Πίλαθα 9 ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Σερληθή Γ/λζε, αλεμάξηεηα από ην ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ ησλ έξγσλ, από ηελ νπνία θαη ζα θαζνξίδεηαη ε αλαινγία ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο γηα νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε. Οη ζπληειεζηέο ηνπ Πίλαθα 10 θαζνξίδνπλ ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ, εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ, έξγσλ κε θαη απνθνπή πξνϋπνινγηζκό πνπ δηαζέηνπλ πξόγξακκα πιεξσκώλ, κε ζπλνπηηθό πξνϋπνινγηζκό θ.ι.π. 3. Ωο γλσζηό, θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ πξνζδηνξίδεηαη κεηά από έθζεζε είηε ηεο Σερληθήο Γ/λζεο είηε ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ ησλ Τπνθ/ησλ ΙΚΑ (ην ηκήκα ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ αληηζηνηρεί) ζηελ εξγαηηθή δαπάλε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζ απηό εξγαηνηερληηώλ νηθνδόκσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εξγαηηθήο δαπάλεο θαη ηνπ ζπληειεζηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ πεξηγξαθόκελν θαη ζηελ Δγθ. 50/81 αθόινπζν ηξόπν. - γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία, πνπ ζα εθηειεζζεί από εξγαηνηερλίηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αζθαιηζζνύλ κε ηηο εηδηθέο δηαηάδεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Κ. Α. ΙΚΑ, (αζθάιηζε νηθνδόκσλ ) ππνινγίδεηαη ε εξγαηηθή δαπάλε, θαηά θνλδύιην, κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηνπο πίλαθεο 4,6,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 38 εηδηθνύο ζπληειεζηέο. - αζξνίδνληαη όιεο ζη θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελεο, επί κέξνπο εξγαηηθέο δαπάλεο «Σν άζξνηζκα απνηειεί ηε ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ. Σνλίδεηαη όηη, ε θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελε εξγαηηθή δαπάλε αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή κόλν ησλ εξγαηνηερληηώλ πνπ αζθαιίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ (Κεθάιαην Σ ) ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ (νηθνδόκσλ ). - Γηαηξείηαη ε, θαηά ηα αλσηέξσ, ζπλνιηθή εξγαηηθή δαπάλε δηα ηνπ πξνππνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ (αλεμάξηεηα κε ηηο ζπκπεξηιακβαλόκελεο ζ απηόλ εξγαζίεο, νηθνδνκηθέο θαη κε νηθνδνκηθέο). Σν πειίθνλ αλάγεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό θαη απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή εξγαηηθήο δαπάλεο ηνπ όινπ έξγνπ. 4.Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ν θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελνο ζπληειεζηήο εξγαηηθήο δαπάλεο : α) είλαη απόιπηα. πεξηνξηζηηθόο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 39 παξ. 5 εδ.γ' ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ), ρξεζηκεύεη δειαδή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ. Αληίζεηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ε ζεκαζία ηνπο είλαη ελδεηθηηθή. Απνηεινύλ έλα είδνο ππμίδαο γηα ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έθηαζεο ηεο νθεηιήο ζε, πεξηπηώζεηο θαηαινγηζκνύ εηζθνξώλ θαηά θξίζε (κε ηήξεζε ή πιεκκειή ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηώλ ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο)../

12 β) εθαξκόδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό θάζε πηζηνπνίεζεο ινγαξηαζκνύ, (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, Γ.Δ.,Δ.Ο.) Απξόβιεπηα θαη αλαζεσξήζεηο, ηηκώλ) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ύθνο ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ κε εμαίξεζε ηα πνζά ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ (Γ.Δ.Δ41/54/ & /224/ ).Δηδηθά γηα ηα πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ, πνπ πεξηέρνληαη ζπρλά ζηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο γίλεηαη ζπγθεληξσηηθή ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνλ γεληθό ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ. Αλ ηα αλσηέξσ πνζά αλαζεσξήζεσλ θαηαρσξνύληαη αλαιπηηθά, γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, ζηνπο ινγαξηαζκνύο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο δαπάλεο ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε βάζε ηνπο γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πξνβιεπόκελνπο ζπληειεζηέο. Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ ηόζν γηα ηνπο κεξηθνύο, όζν θαη γηα ηνπο ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο. Όηαλ όκσο έρεη γίλεη εθθαζάξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθόο ινγαξηαζκόο κε πνζά από αλαζεσξήζεηο ηηκώλ θαη κόλν θαη εθόζνλ από ηελ εθθαζάξηζε θαη κεηά δελ πξνέθπςαλ λεώηεξα ζηνηρεία (θαηαγγειίεο θιπ) ζα ρνξεγείηε ηελ αηηνπκέλε βεβαίσζε ρσξίο εηδηθόηεξν έιεγρν. 5. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από εζηεγαζκέλεο επηρεηξήζεηο, ηόζν νη πξνβιεπόκελνη από ην άξζξν 38, ζπληειεζηέο, πίλαθαο 9, ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, όζν θαη νη θαζνξηδόκελνη από ηελ Σερληθή Γ/λζε έρνπλ ελδεηθηηθή ζεκαζία, ρξεζηκεύνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο (Δγθ. 111/1965). Γ. κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο πξνθαηαβνιήο, ην θαηώηαην θαηαβαιιόκελν, πνζό απηήο, θαη ην όξην ηνπ εθάπαμ θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ πξνθαηαβνιήο. 1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 1 εδ. α' ηνπ ΚΑ ΙΚΑ, πξνθεηκέλνπ γηα ηδησηηθά νηθνδνκηθνηερληθά έξγα, νθείιεηαη πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζε πεξίπησζε δε, πνπ απαηηείηαη άδεηα, πξηλ από ηελ έθδνζε απηήο. Σν ύςνο ηεο πξνθαηαβνιήο αλέξρεηαη ζε 15% ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνβιεπόκελν από ην άξζξν38 ζπληειεζηή, ην δε πνζό απηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 1000 δξρ. Δμάιινπ αλ ην ζύλνιν ησλ πξπθαζνξηδνκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη δξρ. πξνθαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ. 2. Με ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38, απνδεζκεύεηαη, γηα ιόγνπο πνπ ζην θεθάιαην Α' ηεο παξνύζαο αλαθέξνληαη, ν θαζνξηζκόο ησλ θαη' ειάρηζηα θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό θάζε έξγνπ θαη θαζνξίδνληαη πιένλ (νη εηζθνξέο) κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο. Η πξνθαηαβνιή εηζθνξώλ ζα ππνινγίδεηαη, από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ δαπάλε πνπ αλαινγεί ζην 5% ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα αζθάιηζηξα ππέξ./.

13 ΙΚΑ+ΣΔΑΔΓΞΔ θαη ΔΛΓΔΟ, όπσο από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 νξίδεηαη. Ηκεξνκίζζην, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δαπάλεο, επί ηεο νπνίαο ζα ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ζα ιακβάλεηαη, θαη κόλν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο, ην πξνβιεπόκελν από ηελ νηθεία ζύκβαζε εκεξνκίζζηα άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ γηα νηθνδνκηθό έξγν απαηηνύληαη θαη' ειάρηζηα 100 εκέξεο εξγαζίαο, ε πξνθαηαβνιή ζα ππνινγηζζεί ζηελ δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 5 εκέξεο εξγαζίαο έηζη ην εκεξνκίζζην ηνπ άγακνπ ηερλίηε ρσξίο ηξηεηία (5 Υ 6370 = Δξγαηηθή Γαπάλε επί 60,51 = ΙΚΑ + ΣΔΑΔΓΞΔ,επί 25% = 7,963 ΔΛΓΔΟ) 3. Αθόκε κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 : - νξίδεηαη όηη, ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από ην Σ.Η. ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη αλ ην ζύλνιν ησλ νθεηινκέλσλ εηζθνξώλ είλαη κέρξη ην δηπιάζην ηεο 22αο αζθαιηζηηθήο θιάζεο,όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, πξνθαηαβάιιεηαη εμνινθιήξνπ. - θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 εδ.γ' θαη ηεο παξ.6 εδ.α ζρεηηθέο κε ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληί πξνθαηαβνιήο θαη ζπλεπώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιή αληί εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Γ. ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. 1.Όπσο είλαη γλσζηό, κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ εδ.β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κ.Α. ΙΚΑ, επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο, εάλ νη πξάγκαηη νθεηιόκελεο ππνιείπνληαη από ηηο κε βάζε ην άξζξν 38 ππνινγηδόκελεο, ιόγσ απνδεδεηγκέλεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ζην έξγν, ηνπ θπξίνπ απηνύ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο είρε θξηζεί, θαη' αξρήλ, απαξαίηεηε ε εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιή δήισζεο ζηηο ππεξεζίεο καο. ηε ζπλέρεηα όκσο έγηλε δεθηό από ηε Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ, όηη κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, θηάλεη απηή λα απνδεηθλύεηαη (Γ.Δ /65 ). Σα πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ζηηο ππεξεζίεο καο ε πξναλαθεξόκελε δηάηαμε θαη ε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο, καο νδήγεζαλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ζπκπέξαζκα, όηη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο δηάηαμεο απηήο. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ όινπ ζέκαηνο ζπλεθηηκήζεθε θαη ε θξίζε ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη κε αξηζ. 184/84, 186/89 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Ισαλλίλσλ θαη 12116/90, 8024/91 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε ηηο νπνίεο :./.

14 απνξξίθζεθαλ πξνζθπγέο εξγνδνηώλ, παξ'όιν πνπ απηνί ήηαλ νηθνδόκνη, επεηδή νη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηθαινύλην όηη απαζρνιήζεθαλ πξνζσπηθά ήηαλ άζρεηεο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπο. (Πξση. Ισαλλίλσλ 184/84 θαη 186/89). - απνξξίθζεθαλ επίζεο πξνζθπγέο εξγνδνηώλ νη νπνίνη γλσζηνπνίεζαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ πξνζσπηθή ηνπο απαζρόιεζε εθ ησλ πζηέξσλ, επεηδή δελ ηήξεζαλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ππνρξέσζε, ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ππνβνιήο ζρεηηθήο δήισζεο (Γηνηθ. Πξση. Αζελώλ 12116/90 θαη 8024/91 ). 2.Από ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε νξίδνληαη θαηά ζαθέζηαην ηξόπν ηα θαησηέξσ: α) Λακβάλεηαη ππόςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώησλ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί είλαη θαη επάγγεικα ε θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηεπθξηλίδεηαη, όηη θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη ζα ζεσξνύληαη εθείλνη πνπ έρνπλ πεξηζηαζηαθά εξγαζηεί ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ε απαζρόιεζε ηνπο απηή απνδεηθλύεηαη από ηα αζθαιηζηηθά ηνπο βηβιηάξηα. β) Δηδηθά θαη κόλνλ γηα ηηο εξγαζίεο ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ γηα ηηο νπνίεο σο γλσζηόλ δελ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο, ε ηδηόηεηα ηνπ θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνπ δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξνθεηκέλνπ, λα ιεθζεί ππ'όςε ε πξνζσπηθή απαζρόιεζε ζην έξγν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ. γ) Η πξνζσπηθή απαζρόιεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο απαζρόιεζεο, έηζη ώζηε ηα όξγαλα ηνπ Ιδξύκαηνο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαπηζηώζνπλ απηή. δ) Γελ ιακβάλεηαη ππόςε, άξα απνξξίπηεηαη, θάζε εθ ησλ πζηέξσλ ππνβνιή δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαθαινύληαη ζη νδεγίεο ηνπ Γ.Δ / Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραλνγξαθηθνύ πζηήκαηνο Αζθάιηζεο Οηθνδόκσλ, νη πξνϋπνινγηζζείζεο εηζθνξέο δελ ξπζκίδνληαη νε δόζεηο αιιά θαηαβάιινληαη, σο γλσζηόλ, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ (κε βάζε ηηο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο εληνιώλ αζθάιηζεο). Έηζη ε θξάζε ηνπ εδ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ ΚΑ ΙΚΑ "επηζηξέθνληαη νη επί πιένλ εηζθνξέο... ", γηα ηα έξγα πνπ παξαθνινπζνύληαη κεραλνγξαθηθά, έρεη ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο, θαηά ηελ πξνζσπηθή απαζρόιεζε, ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδόηε πξνο ην Ίδξπκα. Γηα παξάδεηγκα, εξγνδόηεο, ν νπνίνο αλεγείξεη θαηνηθία 100 ηκ. θαη είλαη νηθνδόκνο, δειώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζρεηηθή έγγξαθε δήισζε ηνπ ζηελ ππεξεζία καο όηη ζα απαζρνιεζεί ζηηο εξγαζίεο ησλ επηρξηζκάησλ ηεο νηθνδνκήο ηνπ. Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο εθηέιεζε ην ζύλνιν ησλ επηρξηζκάησλ, ρσξίο λα απαζρνιήζεη εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνπο, ηόηε δελ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ πνπ αλαινγνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο./.

15 εξγαζίεο (εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 27 εκέξεο εξγαζίαο Πίλαθαο 1, είδνο θηηξίνπ θαηνηθία, πξώηε θαηεγνξία θάζεηεο ζηήιεο 2, ζπληειεζηήο επηρξηζκάησλ 0,27, θάζεηε ζηήιε 5). Δάλ δηαπηζησζεί από ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο καο, όηη ν εξγνδόηεο απαζρνιήζεθε κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ εξγάηε θαη απαζρόιεζε ηερλίηε νηθνδόκν, ηόηε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαινγία ηερλίηε - εξγάηε 2 πξνο 1, ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη, θαη' ειάρηζηα, εηζθνξέο πνπ αλαινγνύλ ζε 18 εκέξεο εξγαζίαο (γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ ηερλίηε). 4.Οη δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο απόθαζεο εθαξκόδνληαη γηα εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εξγνδόηεο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο πξηλ ηελ θαη δήισζαλ όηη ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν ηνπο κεηά ηελ , εθαξκόδνληαη νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο. Δπλόεην, όηη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ειεγρζεί εάλ νη εξγνδόηεο πιεξνύλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 πξνϋπόζεζε (θαη επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη) 5.Απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ζα εθδίδνληαη θαη ζα θνηλνπνηνύληαη ζηνπο εξγνδόηεο πνπ δειώλνπλ απαζρόιεζε ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πιελ ησλ επαλαρξσκαηηζκώλ, ησλ ηδίσλ ή ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπο, θαη δελ είλαη θαη' επάγγεικα ή θαηά πεξίπησζε νηθνδόκνη. Γηα δηεπθόιπλζή ζαο, ζαο ζηέιλνπκε ζρέδην απόθαζεο θαζνξηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο θαη πξνθαηαβνιήο θαη απνξξηπηηθώλ απνθάζεσλ αίηεζεο - δήισζεο πξνζσπηθήο απαζρόιεζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελώλ ηνπ ζην έξγν. Αθόκε γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ λένπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ησλ θαη' ειάρηζηα ππνρξεσηηθά θαηαβιεηέσλ εηζθνξώλ κε βάζε απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο ζαο ζηέιλνπκε : α) Πίλαθεο Ι θαη ΙΙ, ππνινγηζκνύ επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θηηξίνπ θαη απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο (Τπνδείγκαηα 1 θαη 2 ). Οη πίλαθεο απηνί ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ κειεηεηή Μεραληθό, θαηά πεξίπησζε θαη ζα ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο καο θαηά ηελ απνγξαθή ησλ έξγσλ. β) Πίλαθα Ι, πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθάλεηαο ρώξσλ βαζηθήο ρξήζεο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ (ππόδεηγκα 3). γ) Πίλαθα ΙΙ πνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ νηθνδν-./.

16 κηθνηερληθώλ έξγσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξώλ εξγαζίαο, εξγαζηώλ, αλαδηαξξπζκίζεσλ, αλαθαηλήζεσλ πνπ εθηεινύληαη άλεπ αδείαο θαη δ) ελλέα παξαδείγκαηα. Αθξηβέο αληίγξαθν Η ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ Λ. ΙΑΛΜΑ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ

ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού σκβοσιίοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγιος τέυανος 2/12/2011 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ. 38009 ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σατ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκοσ 1 Πληρ.: ερασκέρης Μαν. Σηλ:2132030629 ΠΡΟ: Πρόεδρο Δεκοηηθού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10 July-September 2013

Newsletter 10 July-September 2013 Αγαπεηνί/εο πειάηεο, ζπλάδειθνη θαη θίινη. Σε απηό ην newsletter καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά α) ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ, n πνπ πξόζθαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο)

(Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ VISA MASTERCARD Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ηελ θάξηα πνπ επηζπκείηε ΚΩΓ.ΑΗΣΖΖ (Σξάπεδα πξνέιεπζεο αίηεζεο) ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΩΓ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΚΩΓ.ΠΔΛΑΣΖ ΟΝΟΜΑ....ΔΠΩΝΤΜΟ....... πκπιεξώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα