ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...48 JULY 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iiisupplementary PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines...25 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε...51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims...51 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16L 19/028 IPC7: F16L 33/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασ.Σοφίας 8, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αλ. Παπαναστασίου 26, ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ- ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ Νέος τύπος εξαρτήµατος σύνδεσης σωλήνων τύπου µάνικας που αποτελείται απο ένα θηλυκού σπειρώµατος περικόχλιο (2 διάγραµµα 1), ένα διακεκοµµένο δακτύλιο διατοµής Γ (4 διάγραµµα 1) και ένα κυρίως σώµα (3 διάγραµµα 1) που φέρει αρσενικό σπείρωµα αντίστοιχο του περικοχλίου στο ένα τουλάχιστον µέρος του, και το οποίο δηµιουργεί συνθήκες συγκράτησης και στεγανότητας καθώς η σύσφιξη του περικοχλίου ωθεί τον δακτύλιο, που έχει προηγουµένως εισαχθεί σε ένα διαµορφωµένο σε ρεβέρ τµήµα της µάνικας (1 διάγραµµα 1), εγκλωβίζοντας έτσι το τοίχωµα της µάνικας µεταξύ του δακτυλίου και της καταλλήλως διαµορφωµένης υποδοχής που βρίσκεται στο κυρίως σώµα του εξαρτήµατος. Νέα µέθοδος σύνδεσης σωλήνος τύπου µάνικας σε εξαρτήµατα, στην οποία µέθοδο το πρός σύνδεση άκρο της µάνικας προκειµένου να αγκυρωθεί πάνω στο εξάρτηµα διπλώνεται σχηµατίζοντας ένα ρεβέρ (1 διάγραµµα 1) µέσα στο οποίο κατόπιν εισάγεται ένα µέρος του εξαρτήµατος σύνδεσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B04C 5/14 IPC7: B04C 5/185 IPC7: B04C 9/00 IPC7: B04C 5/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καραισκάκη 72, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστηµα φυγοκεντρικού διαχωρισµού και καθαρισµού των υδάτων απο την άµµο και το χαλίκι- µέσω κυλινδρικών και κωνικού υδροκυκλώνων-µε σκοπό την προστασία των αρδευτικών εξαρτηµάτων, των αντλιών και των συστηµάτων άρδευσηςαπο τα προβλήµατα λειτουργίας και τις φθορές. Ο καθαρισµός επιτυγχάνεται µε τον στροβιλισµό των υδάτων εντός των κυκλώνων και την πρόσκρουση αυτών στην πλάκα συγκράτησης και αντεπιστροφής ακαθάρτων πρός το στόµιο εξόδου. Ο πολύ καλός καθαρισµός των υδάτων επιτρέπει και συµβάλλει στην µακροχρόνια λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, την οµαλή λειτουργία των δικτύων και στην εξ'οικονόµηση χρήµατος. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A23N 12/00 IPC7: B07B 4/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΣΠΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Το αναρροφητικό αποφυλλωτήριο είναι µηχάνηµα που µπορεί να καθαρίσει τον ελαιόκαρπο απο ξένα σώµατα, όπως φύλλα, χόρτα κ.λ.π. και αποτελείται απο διάφορα εξαρτήµατα, όπως : 1)Κινητήρας (1.2.3) 2)Σκάφη (4) 3)θάλαµος διαχωρισµού ( ) 4)Πόδια, τροχοί (7.8) Το µηχάνηµα χρησιµοποιώντας το βελτιώνει και απλουστεύει τον καθαρισµό του ελαιόκαρπου απο ξένα σώµατα, φύλλα, χόρτα, µικρά ξύλα κ.λ.π. Το µηχάνηµα είναι στην λειτουργία του αυτοδύναµο (βενζινοκίνητο) ή όχι (ηλεκτρικό), ελαφρύ στην κατασκευή του, στηρίζεται σε 4 πόδια αναδιπλούµενα, µε τροχούς ή όχι και ο κινητήρας είναι αποσπώµενος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04G 13/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Απολ. Ροδιού 12, ΙΞΙΑ, ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ ΟΥ, ΡΟ ΟΣ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Εθ. ωδεκανησίων 29, ΡΟ ΟΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑ- ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩ- ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. Τα κλειδιά και οι συνδετήρες που κάνουν την ανεγειρόµενη κολώνα απο γωνιακή τετράγωνη βελτιώνοντας τον χρόνο κατασκευής και παρέχοντας µεγάλη αντοχή στην σκυροδέτηση είναι απο µεταλλικές λάµες και φέρουν τρύπες σε 1,2 ή 3 σειρές για να µπορούµε να αυξοµειώνουµε την διάσταση που θέλουµε και να αντέχουν στην πίεση του µπετόν, έχουν διάφορα πάχη, µήκη και πλάτη ανάλογα µε τις ανάγκες της κολώνας. Ο συνδετήρας είναι απο διάφορα υλικά τεχνητά ή χυτά και µπαίνει εσωτερικά στην γωνία της κολώνας αυξοµειώνοντας την διάσταση που θέλουµε παρέχοντας µεγάλη αντοχή και λίγο χρόνο κατασκευής. Τοποθετώντας τα κλειδιά µε τα δύο κεφάλια µεταξύ τους τρέχουν οι άκρες απο τα κενά που ήδη έχουµε αφήσει στο ξυλότυπο και στην απέναντι γωνία βάζουµε τον συνδετήρα ενώ στις άλλες δύο γωνίες (πάντα εσωτερικά) τα σφηνώνουµε µε σφήνες, στο εξωτερικό της κολώνας βάζουµε κλειδιά ή καδρόνια. Τα κλειδιά και τον συνδετήρα µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε και εξωτερικά ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01L 27/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κώστα Βάρναλη 22, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζαίµη ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,Ζαϊµη 28, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σ'ένα διακόπτη πύλης µετάδοσης κατασκευασµένο µε τεχνολιγία τριπλού πηγαδιού CMOS/BiCMOS, που αντικαθιστά αποτελεσµατικά τις αντιστάσεις στα δίκτυα προστασίας έναντι της ESD εισόδου και εξόδου. Ο προτεινόµενος διακόπτης αποτελείται απο ένα τρανζίστορ ΝΜΟS και ένα τρανζίστορ ΡΜΟS. Στην εφεύρεση, εφαρµόζονται σήµατα ελέγχου στις πύλες NMOS και ΡΜΟS, µε τέτοιο τρόπο ώστε η πύλη µετάδοσης επιδεικνύει πολύ χαµηλή αντίσταση υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και µία σηµαντικά υψηλή αντίσταση υπό συνθήκες έντασης ESD. Το κύκλωµα που ελέγχει τη λειτουργία της πύλης µετάδοσης ως ένας διακόπτης ESD περιλαµβάνει ένα δίκτυο σκανδαλισµού RC και ένα µικρό αντιστροφέα. Η πραγµατοποίηση της προτεινόµενης εφεύρεσης στην τεχνολογία τριπλού πηγαδιού CMOS/BiCMOS βελτιώνει σηµαντικά την ανοσία της έναντι της ESD. Ο προτεινόµενος διακόπτης πύλης µετάδοσης είναι ένα αποδοτικό δίκτυο προστασίας έναντι της ESD που επιτρέπει την εσωµάτωση ισχυρών διατάξεων σύσφιξης ESD στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου οι οποίες λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες ή ραδιοσυχνότητες (RF). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03D 3/06 IPC7: F03D 7/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατησίων 4, ΑΘΗΝΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0- ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ- ΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗ- ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Περιγράφεται ανεµογεννήτρια κατακορύφου άξονος στην οποία χρησιµοποιούνται στοιχεία της αρχής λειτουργίας SAVONIUS, πλην όµως οριοθετείται σαφής διαφοροποίηση και εξέλιξη καθώς προτείνονται πτερύγια κυκλο-ελλειπτικής διατοµής και ελεγχοµένης αυτοπεριστροφής. Τα πτερύγια 1,2 της ανεµογεννήτριας είναι διευθετηµένα έτσι ώστε να είναι περιστρέψιµα πέριξ αξόνων 11,12 και αντιστοίχως συνδέονται σε εντατήρες 9α και 9β, έτσι ώστε µέσω των εντατήρων αυτών να ελέγχεται και να µεταβάλλεται πλεονεκτικά η επί των ρηθέντων πτερυγίων γωνία πρόσπτωσης των ανέµων, όπου η εν λόγω µεταβολή γίνεται αντιστοίχως στα όρια που καθορίζουν για µεν το πτερύγιο 1 η διάταξη των στοπ 5, 6,13, για δε το πτερύγιο 2 η διάταξη των στόπ 7,8,14. Ενεκα της προτεινόµενης κυκλο-ελλειπτικής τους διατοµής τα εν λόγω πτερύγια 1,2 είναι αυτορυθµιζόµενα σε συνάρτηση µε την ένταση των ανέµων και τη στροφορµή. Επιπλέον προτείνεται συνδυασµός της προτεινόµενης ανεµογεννήτριας µε ηλιογεννήτρια φωτοβολταικών στοιχείων. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07C 45/50 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH Lurgiallee 14, FRANKFURT AM MAIN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)BAHRMANN HELMUT DR. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Στουρνάρα 37, ΑΘΗΝΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ Η προκειµένη εφεύρεση αφορά σε µία µέυοδο για την παρασκευή αλδευδών διά χηµικής αντίδρασης ευθυγράµµου αλύσου ή διακλαδισµένων ολεφινών µε τουλάχιστον 4 άτοµα άνθρακος µε µονοξείδιο άνθρακος και υδρογόνο σε υγρά φάση παρουσία ύδατος, ενός συστήµατος καταλύτου που περιέχει υδατοδιαλυτές σύµπλοκες ενώσεις ροδίου περιέχουν ειδικές σουλφονιωµένες διφωσφίνες ως προσδέµατα και οι διαλυτοποιητές αποτελούν τεταρτοταγή άλατα αµµωνίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGE- MENT LTD. 41 Gershon Street, TEL AVIV, ΙΣΡΑΗΛ 2)ROTEM INDUSTRIES LTD. Temed Industrial Park, P.O. Box 9046, BEER-SHEVA, ΙΣΡΑΗΛ 3)YEDA RESEARCH AND DEVELOP- MENT CO. LTD. The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95, REHOVOT, ΙΣΡΑΗΛ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)DANINO MOSHE 2)DORON PINCHAS 3)KARNI JACOB ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. Ενας κεντρικός ηλιακός συλλέκτης έχει ένα συµµετρικό εκ περιστροφής περίβληµα έχον εµπρόσθιο και οπίσθιο άκρα και έχον ένα άνοιγµα στο εµπρόσθιο άκρο, ένα επίµηκες σωληνοειδές παράθυρο συναρµολογηµένο στο άνοιγµα οµοαξονικά µε το περίβληµα, έναν ογκοµετρικό ηλιακό απορροφητή διατεταγµένο εντός του περιβλήµατος και εκτεινόµενο περί και κατά µήκος του επιµήκους παραθύρου για να απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία η οποία έχει διέλθει δι'αυτού και µια εισαγωγή και εξαγωγή εργαζόµενου ρευστού διαµορφωµένη στο περίβληµα έτσι ώστε αντιστοίχως να εγχύουν εντός αυτού και να αναρροφούν απο αυτό ένα πεπιεσµένο εργαζόµενο ρευστό κατά τρόπον επιτρέποντα στο εργαζόµενο ρευστό την αλληλεπίδραση µε τον ογκοµετρικό απορροφητή. Το παράθυρο έχει ένα ανοικτό εµπρόσθιο άκρο το οποίο είναι στερεωµένο στο περίβληµα στο εµπρόσθιο άκρο του και ένα κλειστό οπίσθιο άκρο το οποίο είναι τοποθετηµένο πλησίον του οπισθίου άκρου του περιβλήµατος και είναι απαλλαγµένο οποιασδήποτε στερεώσεως επ'αυτού. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07D307/87 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)H.LUNDBECK A/S 9 Ottiliavej, DK-2500 VALBY-COPENHA- GEN, ΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PA /12/2000-DK ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CASTELLIN ANDREA 2)SBROGIO FEDERICO 3)VOLPE GIULIO ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑ- ΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ Μέθοδος για την παρασκευή σιταλοπράµης τύπου (Ι) στην οποία µία ένωση τύπου (ΙΙ) στον οποίο το Ζ είναι ιώδιο, βρώµιο, χλώριο ή CF3-(CF2)n-SO2-O, όπου το n είναι 0,1, 2, 3, 4, 5,6,7 ή 8, υποβάλλεται σε αντίδραση ανταλλαγής κυανίου στην οποία η οµάδα Ζ ανταλάσσεται µε κυάνιο δι' αντιδράσεως µε µία πηγή κυανίου το προκύπτον µικτό προϊόν σιταλοπράµης υποβάλλεται προαιρετικά σε κάποιον αρχικό καθαρισµό και εν συνεχεία η µικτή βάση σιταλοπράµης υποβάλλεται σε µία διαδικασία αποστάξεως υµένος εν συνεχεία το προκύπτον προϊόν σιταλοπράµης προαιρετικά καθαρίζεται περαιτέρω και εν συνεχεία υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποµονώνεται ως βάση ή φαρµακευτικά αποδεκτό άλας της. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC7: F22B 33/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ALSTOM POWER BOILER GMBH Ausburger Str. 712, D STUTTGART, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/11/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-DE ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)BRUGGEMANN HELLMUTH 2)WEISENBURGER MICHAEL ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡ- ΒΟΥΝΟ ιεργασία για τη λειτουργία ατµοπαραγωγού µε κάρβουνο, όπου από την πλευρά προσαγωγής του καυσίµου παρεµβάλλεται εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως, όπου στην εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως προσάγεται ως αέριο ξηράνσεως θερµό καυσαέριοο αναρροφούµενο από το θάλαµο καύσεως του ατµοπαραγωγού µέσω αγωγού αναρροφήσεως καυσαερίων και όπου ως ρυθµιστικό µέσον για την ψύξη του αερίου ξηράνσεως αναµιγνύεται µε το άεριο ξηράνσεως πρωτεύον αέρας καύσεως και κατά περίπτωση ψυχρό καυσαέριο από την προς την εστία εξαγωγή του ατµοπαραγωγού και όπου η ποσότητα του ρυθµιστικού µέσου προσαρµόζεται ανάλογα προς προκαθορισµένη θερµοκρασία του αερίου ξηράνσεως, η οποία µετράται προ ή/και µετά την εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως, όπου το µέρος της ποσότητας του ρυθµιστικού µέσου υποκαθίσταται από ψυκτικόν ύδωρ προσαγόµενο στον αγωγό αναρροφήσεως καυσαερίων και το αέριο ξηράνσεως ψύχεται αποδίδοντας τη θερµότητα που απαιτείται για την εξάτµιση του προσαγόµενου ψυκτικού ύδατος, καθώς και διάταξη για τηνυλοποίηση της διεργασίας 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC7: G01N 33/15 IPC7: G01N 30/90 IPC7: C07D 211/90 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BIOORGANICS B.V. MICROWEG 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-US ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)PICHA FRANTISEK 2)BAKKER PETRUS FRANCISCUS AN- TONIUS 3)PETERS THEODORUS HENDRICUS ANTONIUS 4)LEMMENS JACOBUS MARIA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. Η ασπαρτική αµλοδιπίνη και το µηλεϊναµίδιο της αµλοδιπίνης χρησιµοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς ή ως δείκτες στο προσδιορισµό της καθαρότητας ουσιών µηλεϊνικής αµλοδιπίνης και προϊόντων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07D211/90 IPC7: A61K 31/4418 IPC7: A61P 9/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BIOORGANICS B.V. MICROWEG 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-US /03/2001-US NL /08/2001-WO ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)LEMMENS JACOBUS MARIA 2)PETERS THEODORUS HENDRICUS ANTONIUS 3)BENNEKER FRANCISCUS BERNAR- DUS GEMMA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ- ΙΠΙΝΗΣ. Ενα αµλοδιπινικό παράγωγο του ακόλουθου τύπου είναι χρήσιµο, είτε µόνο του ή σε συνδυασµό µε αµλοδιπίνη, ως φάρµακο στην αγωγή κατά της στηθάγχης και της υπερτάσεως. 14

15 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 06/12/2000 ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ 14/12/2000 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ 15/12/2000 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 18/12/2000 ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟ- ΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟ- ΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. 19/12/2000 I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗ- ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS 21/12/2000 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0-ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 27/12/2000 CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ 29/12/2000 ROTEM INDUSTRIES LTD. E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGEMENT LTD. YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 16/03/2001 H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ 29/11/2001 ALSTOM POWER BOILER GMBH ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑ- ΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ 28/12/2001 BIOORGANICS B.V ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑ- ΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 28/12/2001 BIOORGANICS B.V ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ. 15

16 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ALSTOM POWER BOILER GMBH BIOORGANICS B.V. ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑ- ΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑ- ΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 29/11/ /12/ BIOORGANICS B.V. ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ. 28/12/ CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ 27/12/ E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGEMENT LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ 16/03/ I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS 19/12/ ROTEM INDUSTRIES LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 15/12/ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0-ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕ- ΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩ- ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕ- ΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. 21/12/ /12/ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ 14/12/ ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ 06/12/

17 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μύλλοι Ρεθύµνης, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΩ- ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕ Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑ- ΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ- ΣΩΣΗ ΝΑΥΑΓΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ειδική κατασκευή αναπνευστικής συσκευής µε αδιάβροχο κάλυµµα και σωσίβιο για την διάσωση ναυαγών. Η κατασκευή συνίσταται αφ'ενός απο σύστηµα αναπνευστικών βαλβίδων µε τις οποίες εξασφαλίζεται στο ναυαγό η εισπνοή αέρα απο την ατµόσφαιρα διασφαλίζοντας τον ταυτόχρονα απο την αναρρόφηση µαζί µε τον εισπνεόµενο αέρα και ποσότητας νερού, αφ'ετέρου συνίσταται απο σύστηµα επιπλεύσεως του ναυαγού. Αυτό αποτελείται απο αδιάβροχο κάλυµµα (9) του ανθρώπινου κορµού και της κεφαλής, φέροντος ασκούς (11) που γεµίζουν µε αέρα και όπου στο κάτω τµήµα του καλύµµατος υπάρχει συρραµένο σωσίβιο (14), απο ενιαίο θάλαµο µε σκοπό να δώσει πρόσθετη βοήθεια στο ναυαγό να επιπλεύσει, προσφέροντας του µεγάλη ευχέρεια κινήσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπαύσεως 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Εφέσσου 15, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ένα επιτραπέζιο αναµείκτη υγρών πολλαπλών χρήσεων υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Πρόκειται για µια πρακτική, γρήγορη και τελείως ακίνδυνη συσκευή. Ιδανική στην παρασκευή ΝΕΣ ΚΑΦΕ- ΦΡΑΠΕ, παιδικής κρέµας, αυγολέµονου, λαδολέµονου και διαφόρων κοκτέιλς. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης γίνεται µε ανοξείδωτο άξονα, εξασφαλίζοντας την καλύτερη λειτουργία του µοτέρ, χωρίς παράκεντρο γύρισµα την ώρα του φορτίου, δίνοντας σ'αυτό απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω της κωνικής µορφής της φτερωτής επιτυγχάνεται σωστή διείσδυση αυτής στο µίγµα µε αποτέλεσµα να έχουµε οµοιόµορφη ανάµειξη των υλικών. 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπαύσεως 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Εφέσσου 15, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ένα φορητό αναµείκτη υγρών πολλαπλών χρήσεων ρεύµατος ή µπαταρίας υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Η συσκευή είναι πρακτική, γρήγορη στην λειτουργία της, τελείως ακίνδυνη, παρουσιάζοντας πολύ καλή εργονοµική σχεδίαση και µεγάλη αντοχή. Ο φορητός αναµείκτης είναι ιδανικός στην παρασκευή ΝΕΣ ΚΑΦΕ-ΦΡΑΠΕ, παιδικής κρέµας, αυγολέµονου, λαδολέµονου και διαφόρων κοκτέιλς. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης γίνεται µε ανοξείδωτο άξονα, εξασφάλιζοντας την καλύτερη λειτουργία του µοτέρ, χωρίς παράκεντρο γύρισµα την ώρα του φορτίου, δίνοντας σ'αυτή απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω του σχήµατος της φτερωτής σε µορφή "προπέλας" επιτυγχάνεται σωστή διείσδυση αυτής στο µείγµα µε αποτέλεσµα να έχουµε οµοιόµορφη ανάµειξη των υλικών. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα τοποθετώντας µόνο τον ανοξείδωτο άξονα κάτω απο την ανοιχτή βρύση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αριστοτέλους και ιαγόρα 2, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ, Χατζή ΑΘΗΝΑ (74):ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ, Χατζή 34, ΑΘΗΝΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ Ρολό βαφής µε κυλινδρική περιστρεφόµενη πλαστική κεφαλή πάνω στην οποία έχει επικολληθεί ύφασµα και πάνω στο ύφασµα έχει επικολληθεί φυσικό σφουγγάρι. Κατά το βάψιµο οποιασδήποτε επιφάνειας οι πόροι και οι φυσικές προεξοχές του σφουγγαριού αφήνουν κενά µέσα απο τα οποία φαίνεται το προυπάρχον χρώµα. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µπορεί κανείς βάφοντας µε διαφορετικά χρώµατα να επιτύχει εφέ που προσοµοιάζει στο γρανίτη. 18

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εληγιώργη 12, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ Το µαγνητικόν Αεικίνητον κατεσκευάσθη µε δύο ζεύγη κυκλικών µονίµων µαγνητών, οι οποίοι ευρίσκονται εντός και εις το µέσον του χώρου µιάς κυκλικής στεφάνης, στερεωµένοι επί των αντίστοιχων 4 πελµάτων που έχουν οι δύο βραχίονες. Οι τέσσερις µαγνήτες είναι διατεταγµένοι έτσι ώστε: α) µεταξύ των µαγνητών εκάστου ζεύγους να δηµιουργούνται δυνάµεις έλξεως, β) τα κέντρα των 4 κυκλικών µαγνητών να ευρίσκονται επί της ιδίας (νοητής) διαµέτρου της στεφάνης, γ) τα επίπεδα των βάσεων των µαγνητών είναιπαράλληλα, δ) ο άξονας περιστροφής της στεφάνης να είναι παράλληλος των βάσεων των µαγνητών, ε) το µαγνητικόν πεδίον του ενός ζεύγους µαγνητών δεν επηρεάζει (λόγω αποστάσεως) το µαγνητικόν πεδίον του άλλου ζεύγους µαγνητών, ζ) η απόστασις µεταξύ των δύο µαγνητών, που αποτελούν ένα ζεύγος, είναι 1 χιλ. η) η όλη κατασκευή πρέπει να έχει όσον το δυνατόν µικρότερον βάρος, να είναι πολύ δύσκαµπτη και να µην παραµορφούται µε νευρικές µικροκινήσεις ελιγµών, λόγω του µαγνητικού πεδίου ή της περιστροφής της στεφάνης, θ) τα πέλµατα, εις τα οποία στερεώνονται οι µαγνήτες, να µην έχουν αγωγιµότητα ως προς το µαγνητικόν πεδίον οι δύο βραχίονες -Ψ-Ψ'-ξεκινούν, αφού πρώτα κοληθούν µε την περιφέρειαν της στεφάνης (ΣΧ.Ι) από τα αντίστοιχα σηµεία -σ-σ'-, τα οποία διαφέρουν κατά 160 έως 170 µοίρες έκαστος βραχίονας φέρει εις τα δύο πέλµατά του τους δύο αντίστοιχους µαγνήτες, οι οποίοι έχουν δύναµιν κινήσεώς των προς την ίδιαν κατεύθυνσιν έτσι καταχωρίζονται οι δύο αντίθετες δυνάµεις κινήσεως των µαγνητών και µεταβιβάζονται αντιστοίχως προς τους δύο βραχίονας, οι οποίοι µεταδίδουν τις δύο αυτές αντίθετες δυνάµεις εις τα αντίστοιχα σηµεία -σ-σ'- της περιφερείας της στεφάνης επειδή τα σηµεία -σ-σ'-διαφέρουν κατά 160 έως 170 µοίρες και οι δυνάµειςαυτές είναι αντιθέτων διευθύνσεων και συµπίπτουν µε την εφαπτοµένη των αντίστοιχων σηµείων-σ-σ'-, η κυκλική στεφάνη λαµβάνει και από τις δύο αυτές αντίθετες δυνάµεις την ιδίαν διεύθυνσιν περιστροφής της, µε αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί εις την επ' άπε ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κατάκωλο, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ Το πολλαπλό κάθισµα λεκάνης αποχωρητηρίου 6 έχει δυνατότητα να φέρει από δύο µέχρι περισσότερα καθίσµατα (1-5) τα οποία µε ειδικό µηχανισµό 7 δύνανται να επικάθονται το ένα επί του άλλου, ώστε ο χρήστης να κάνει επιλογή ποιό κάθισµα θέλει να χρησιµοποιήσει. 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καραολή και ηµητρίου 17Α, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χρ.Σµύρνης 43, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟ- ΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ Μηχανισµός ηλεκτρονικός που ανιχνεύει το πλησίασµα ανθρώπων και κατόπιν τους εκφωνεί φωνητικό µήνυµα που εµείς έχουµε καταγράψει εκ των προτέρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς σκοπούς, για να καθοδηγεί τα άτοµα, για να επεξηγεί στα άτοµα που πλησίασαν και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ Υψηλάντου 88, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1) ΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ Η πολυµορφική ψησταριά που αποτελείται απο τα πόδια [1-2] τα ροδάκια [ ] το πάτωµα [7] το στεφάνι [8] τους µεντεσέδες [9-10] το µεταλλικό καπάκι [11] και το σκέπαστρο [12] είναι ένα πολυµορφικό αντικείµενο που συνδυάζει την οµορφιά της σχεδίασης του µε την πρακτική και την λειτουργικότητα. 20

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ρ. Ι.Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ Πλωτάρχης (Μ) Γ. Γαλάνης ΠΝ Υποπλοίαρχος Ν. Περτζινίδης ΠΝ Περίληψη - Η ηλεκτροπρόωση είναι, για διαφόρους λόγους, ή σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τηλ. -199- http://www.fireservice.gr Ομάδα εργασίας σύνταξης του εγχειριδίου Υποπυραγός Πουλής Γεώργιος Υποπυραγός Καρρά Αικατερίνη Υποπυραγός Κωσταρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα