ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ.: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18/11/2008 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΑΕ θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό των ,56 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ, ύψους ,64 ευρώ, πλέον ποσού ,92 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού Κερδών εις Νέον της Εταιρίας παράλληλα με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,36 ευρώ σε 0,57 ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε ,16 ευρώ διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ 19/12/2008 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου: 19 η Δεκεμβρίου 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύντομο Ιστορικό Επιχειρηματική Δραστηριότητα Κατασκευές Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate) Παραγωγή Ενέργειας Παραχωρήσεις-Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Βιομηχανικά Προϊόντα Διαγραμματική Απεικόνιση του Αντικειμένου Δραστηριότητας Διοικητικό Συμβούλιο Διεύθυνση Εργασιών Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Μετοχικη Σύνθεση Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Γενικά Στοιχεία Μετασχηματισμού Λόγοι για το Μετασχηματισμό Διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Πληροφορίες για τις Τάσεις και Προοπτικές Μετοχικό Κεφάλαιο Καταστατικό Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υπεύθυνα Πρόσωπα Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες από Τρίτους και Γνωμοδοτήσεις Εμπειρογνωμόνων Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Έγγραφα μέσω Παραπομπής Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Δραστηριότητας Ομίλου ΓΕΚ Σημαντικές Συμβάσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Επενδύσεις Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας Θυγατρικές Εταιρίες Απολογιστικές Πληροφορίες Δραστηριότητας Χρήσεων Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 2

3 3.5.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ισολογισμών του Ομίλου ΓΕΚ Ανάλυση Σημαντικών Πληροφοριών Ισολογισμών του Ομίλου ΓΕΚ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών του Ομίλου ΓΕΚ Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Επεξηγηματικές Πληροφορίες Διορθώσεις λαθών της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2005, 2006 και Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΓΕΚ την Απολογιστικές Πληροφορίες Δραστηριότητας του Ομίλου ΓΕΚ Εννεαμηνου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων περιόδου Εξέλιξη Ενοποιημένων Εργασιών - Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένου Ισολογισμού Ανάλυση Σημαντικών Πληροφοριών Ενοποιημένου Ισολογισμού Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών Περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Μεταβολών της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης Επεξηγηματικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου ΓΕΚ Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Pro Forma Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Pro Forma σε σχέση με εξαγορές ή πωλήσεις συνδεδεμένων εταιριών Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Μετασχηματισμό (Pro Forma 2006, 2007 και ) Σημαντικές Αλλαγές Στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση Της Εταιρίας Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρίες με Κοινή Διοίκηση Αμοιβές μελών Δ.Σ. χρήσεων Διεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου Διεταιρικές Συναλλαγές Ομίλου εννεαμήνου Ενδοομιλικές Συμβάσεις Μερισματική Πολιτική Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρίας Διοικητικό Συμβούλιο Εσωτερικός Έλεγχος Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Εταιρική Διακυβέρνηση Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Μετοχές της Εταιρίας που κατέχουν τα Μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Οργανόγραμμα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 3

4 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό Θεσμικό Πλαίσιο της Λειτουργίας της Εκδότριας Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή Του Μετασχηματισμού Γενικά Όροι του Μετασχηματισμού Ισολογισμός Μετασχηματισμού Έκθεση Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας Μέθοδοι Αποτίμησης Γνώμη για το Εύλογο και Δίκαιο της Σχέσης Ανταλλαγής Λόγοι του Μετασχηματισμού Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος Μείωση Διασποράς (Dilution) Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Πληροφορίες για τις Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισμάτων Δαπάνες Έκδοσης Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 4

5 11... ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «ΓΕΚ ΑΕ» ή η «Εταιρία»), λόγω απορρόφησης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών) της διασπώμενης θυγατρικής της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «ΤΕΡΝΑ» ή η «Διασπώμενη Εταιρία»), και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία της «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.). Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης, η νέα εταιρία θα μετονομασθεί σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση και διεύθυνση εργασιών του Ομίλου εταιριών ΓΕΚ (εφεξής ο «Όμιλος») καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της Έκδοσης. Στον Όμιλο περιλαμβάνονται η μητρική εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και οι εταιρίες που ενοποιούνται στις οικονομικές της καταστάσεις. 1.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρίας υπήρξαν οι ακόλουθοι: 1960: Ιδρύθηκε η Εταιρία με την αρχική επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» και με κύριο αντικείμενο εργασιών την απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων. 1966: Η Εταιρία μετονομάζεται σε ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και κύρια δραστηριότητα την ανέγερση οικοδομικών έργων. 1969: Πραγματοποιείται η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 1999: Με την από 4/8/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης. 2000: Την 16/10/2000 καταχωρείται στο Μ.Α.Ε. η εγκριτική απόφαση Κ / του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την τροποποίηση του σκοπού και την επωνυμία της Εταιρίας. Η Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 5

6 Εταιρία μετονομάζεται σε «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και δραστηριοποιείται, πλέον, πέραν της απόκτησης, οικοδόμησης, και πώλησης οικοδομών και στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων : Στο πλαίσιο των νέων κριτηρίων για την επανάκριση των πτυχίων των εργοληπτικών εταιριών που τέθηκαν με το Ν. 2940/2001, οι Διοικήσεις των εταιριών ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ στις 31/12/2001 αποφάσισαν να προβούν σε μία σειρά εταιρικών μετασχηματισμών ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής αναπτυξιακή πορεία τους με στόχο να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή διάρθρωσή τους. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί που διαμόρφωσαν τη νέα δομή ήταν : (i) η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και η εισφορά του στην ΤΕΡΝΑ, η οποία πλέον είναι κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7 ης τάξης και (ii) η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών, ΗΝΙΟΧΟΣ, ΨΥΚΤΙΚΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ από την ΤΕΡΝΑ. Συνεπεία των ανωτέρω μετασχηματισμών, η ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ μετατράπηκε σε εταιρία συμμετοχών η οποία συγκέντρωσε τις δραστηριότητες του ευρύτερου Ομίλου στους τομείς: κατασκευών, παραγωγής ενέργειας, ανάπτυξης & διαχείρισης ακινήτων (real estate) και λοιπών δραστηριοτήτων μέσω της συμμετοχής της σε μεγάλο αριθμό θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών. 2004: Οι Διοικήσεις των εταιριών ΕΡΜΗΣ ΑΕ και ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιριών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και τη μετονομασία της σε ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης Κ / του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μ.Α.Ε. Σημειώνεται ότι, η απορροφώμενη εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ από την ίδρυσή της το 1970 είχε ως κύριο αντικείμενο εργασιών την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και κατασκευών. Παράλληλα, η ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ μέσω των θυγατρικών της ανέπτυξε δραστηριότητα στον βιομηχανικό κλάδο και στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. 2008: Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών ΓΕΚ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ αποφάσισαν να προβούν σε μία σειρά εταιρικών μετασχηματισμών και ειδικότερα : (i) η ΓΕΚ ΑΕ αποφάσισε την απορρόφηση, λόγω διάσπασης της εισηγμένης θυγατρικής εταιρίας ΤΕΡΝΑ, όλων των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΤΕΡΝΑ (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της ΤΕΡΝΑ την 30η , και (ιι) η ΤΕΡΝΑ αποφάσισε τη διάσπασή της με απορρόφηση α) όλων των δραστηριοτήτων και περιουσιακών της στοιχείων (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), από την εισηγμένη μητρική της εταιρία ΓΕΚ ΑΕ και β) των κατασκευαστικών μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ), από την συνδεδεμένη (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ κατά ποσοστό 100%) μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρία ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΛΙΘΟΣ), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ είναι οι εξής: Ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του Ομίλου, επιδεικνύει σημαντική δυναμική, καθώς η ανάπτυξη των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται δημιουργεί νέες ανάγκες για κατασκευές. Επίσης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων και η αναμενόμενη ανανέωσή του θα συμβάλλουν στη συνέχιση της καλής πορείας του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στον τομέα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων ο Όμιλος ΓΕΚ προχωρά με προσεκτικά βήματα στη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων το οποίο προσφέρεται τόσο για μελλοντικές αναπτύξεις με σκοπό τη δημιουργία υπεραξιών όσο και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 6

7 Ο Όμιλος, πρωτοπόρος στον τομέα παραγωγής ενέργειας, έχει ήδη αποκτήσει σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά, στην παραγωγή ηλεκτρισμού τόσο από θερμικές, όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο ενεργειακός κλάδος, μετά και την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς για την παραγωγή και διάθεση ενέργειας, αποτελεί αναπτυξιακή αιχμή στην στρατηγική του Ομίλου. Στόχος του Ομίλου, μέσα από τις νέες επενδύσεις που υλοποιούνται, είναι η κατάκτηση της κορυφαίας θέσης στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από ιδιώτες. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πραγματοποιείται μέσω της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ και του υπό-ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα 147 και 118 ΜW, αντίστοιχα κατά την Παράλληλα, η θυγατρική ΗΡΩΝ Ι Ι ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., κατασκευάζει θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 435 MW. Στον τομέα των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων ο Όμιλος είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει έργα τα οποία εξασφαλίζουν εισροή σημαντικών εσόδων καθ όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσής τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Ομίλου. Σε αυτά τα πλαίσια ο Όμιλος συμμετέχει, με άλλους επενδυτές, στις από κοινού διοικούμενες εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε., οι οποίες είναι οι ανάδοχοι των ομώνυμων αυτοχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, ο Όμιλος συμμετέχει σε μικρότερα έργα παραχώρησης (σταθμοί αυτοκινήτων). Από την δραστηριότητα αυτή ο Όμιλος εξασφαλίζει σταθερές εισροές κερδών για μια σημαντική χρονική περίοδο. Ο Όμιλος, επίσης, δραστηριοποιείται στην παραγωγή λατομικών προϊόντων μέσω των θυγατρικών της ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΛΙΘΟΣ ΑΕ και στο βιομηχανικό τομέα μέσω των θυγατρικών εταιριών ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ, η οποία αναλαμβάνει μεταλλικές κατασκευές, ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ, η οποία παράγει και διαθέτει στρωτήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξη σιδηροδρομικών γραμμών και ΓΕΚΕ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται σε ειδικές κατασκευές από ξύλο που ενσωματώνονται κυρίως σε οικοδομικά έργα του Ομίλου. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου διενεργείται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται με αυξητικές τάσεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Η βέλτιστη λειτουργικότητα των επιμέρους τομέων δράσης επιτυγχάνεται με τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις, τόσο σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, έχοντας ως κύριο άξονα την υψηλή αποδοτικότητα του κεφαλαίου, την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση και τη συγκράτηση του κόστους. Η συνετή διοίκηση και η βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών δομών οδηγούν τον Όμιλο σε ικανοποιητική ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω και των συμμετοχών του, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Κατασκευές : με τη συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ (κάτοχο ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7 ης τάξης), την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (κάτοχο εργοληπτικού πτυχίου 6 ης τάξης), την ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ (κάτοχο εργοληπτικού πτυχίου 4 ης τάξης) και την ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ (κάτοχο ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7 ης τάξης). Ανάπτυξη ακινήτων : με τη συμμετοχή, κυρίως, στις εταιρίες ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, ICON EOOD, HERMES DEVELOPMENT SRL, HIGHLIGHT SRL, ΓΕΚΑ ΑΕ και ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ. Παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες και θερμικές πηγές ενέργειας: μέσω της συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ και στην ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 7

8 Παραχωρήσεις : με τη συμμετοχή, κυρίως, στις εταιρείες ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ, ΙΩΛΚΟΣ ΑΕ, ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ Βιομηχανικά προϊόντα: με τη συμμετοχή στις εταιρίες ΒΙΟΜΕΚ ΑΕ, ΓΕΚΕ ΑΕ, HAMRIYAH CEMENT CO FZC, ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕ και ΛΙΘΟΣ ΑΕ. Η στρατηγική του Ομίλου περιλαμβάνει την ανάπτυξη των τομέων που δραστηριοποιείται, επιτυγχάνοντας: πολλαπλή και ισχυρή παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου συνέργειες μεταξύ των εταιριών με αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια Κατασκευές Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, ο τομέας των κατασκευών στην Ελλάδα, έχει παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις ενώ οι προοπτικές της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται θετικές καθώς στα πλαίσια του εναπομείναντος 3 ου και του επερχόμενου 4 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (συνολικού προϋπολογισμού ευρώ 15 δις) αναμένεται να δημοπρατηθούν σημαντικά δημόσια έργα, ενώ οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) θα ενισχύσουν περισσότερο τις κατασκευαστικές εργασίες των κατασκευαστικών ομίλων. Επιπλέον, η ένταξη Βαλκανικών Χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνακόλουθες επενδύσεις των κρατών αυτών σε υποδομές, καθώς και η ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών στη Μέση Ανατολή, ενισχύουν περαιτέρω το κατασκευαστικό αντικείμενο και δημιουργούν θετικές προοπτικές. Η κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου ασκείται μέσω των εταιριών: α) ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η οποία κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο 7 ης τάξης, β) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6 ης τάξης, γ) ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4 ης τάξης, δ) SC TERNA INTERNATIONAL ROMANIA SRL, η οποία αναλαμβάνει έργα στην Ρουμανία, ε) PCC TERNA CONTRACTING CO WLL, TERNA BAHRAIN HOLDING WLL και TERNA CONTRACTING CO WLL, οι οποίες αναλαμβάνουν έργα στο Μπαχρέϊν, στ) TERNA QATAR LLC η οποία αναλαμβάνει έργα στο Κατάρ και ζ) της συγγενούς ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ, η οποία κατέχει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο 7 ης τάξης. Στο τέλος της περιόδου , το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων ανερχόταν σε ευρώ 2,132 δις και κατανεμόταν σε ποσοστό 66,5% στην Ελλάδα και σε ποσοστό 33,5% σε έργα στο εξωτερικό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους ευρώ 2,132 δις αφορά σε υπογεγραμμένες συμβάσεις μέχρι την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων (Real Estate) Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, έναν τομέα στον οποίο έχει επιδείξει μακρά και ενεργή παρουσία είτε μέσω της ΓΕΚ ΑΕ είτε μέσω θυγατρικών εταιριών. Ο Όμιλος ΓΕΚ πρωτοστάτησε στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων όταν από το 1990 διέγνωσε την εξέλιξη του κλάδου και προχώρησε στην κατασκευή γραφειακών χώρων. Περαιτέρω, ίδρυσε την εταιρία ΓΕΚΑ Α.Ε., συμμετείχε μέσω της ΤΕΡΝΑ στην εταιρία ΔΙΚΕΒΕ Α.Ε., ενώ σε συνεργασία με την S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. συστάθηκε η εταιρία Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. με συμμετοχή της ΓΕΚ Α.Ε. κατά 55%. Οι εταιρίες του Ομίλου, ΓΕΚ Α.Ε., ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΙΩΛΚΟΣ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΓΕΚΑ Α.Ε. και ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ, είναι σε διαδικασία ανάπτυξης ποικίλων έργων στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία ο Όμιλος αναπτύσσεται μέσω των εταιριών ICON EOOD (100% θυγατρικής της ΓΕΚ Α.Ε.), και της ICON BOROVETS EOOD. Στη Ρουμανία, ο Όμιλος έχει ιδρύσει τις εταιρίες ROM GEK Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 8

9 CONSTRUCTION SRL, HIGHLIGHT SRL και HERMES DEVELOPMENT SRL με σκοπό την αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και την ανέγερση κτιριακών συγκροτημάτων. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος προχώρησε στη σύσταση Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Fund) με την επωνυμία PRIME REALTY INVESTMENTS LTD και στόχο την τοποθέτηση κεφαλαίων σε επιλεγμένες χώρες όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία και Αίγυπτο Παραγωγή Ενέργειας Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας μέσω : α) του υπό-ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), β) της εταιρίας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρισμού από θερμικές πηγές ενέργειας και γ) του υπό-ομίλου ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. Το 2007 υπήρξε καθοριστική χρονιά για αυτήν την δραστηριότητα του Ομίλου, καθώς δύο σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα. Πρώτο, η εισαγωγή στο Χ.Α. της θυγατρικής εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και δεύτερο η έναρξη κατασκευής του δεύτερου θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Ομίλου, ισχύος 435 MW από τη θυγατρική της ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, την ΗΡΩΝ Ι Ι ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε Παραχωρήσεις-Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Στα πλαίσια τόνωσης της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας το κράτος θέσπισε μία διευρυμένη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την εφαρμογή συστημάτων που εξασφαλίζουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Αναγνωρίζεται ότι η ομαλή πορεία των έργων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων και η κατασκευή τους ανατίθεται με αυτοχρηματοδότηση στις εταιρίες οι οποίες αποσβένουν την επένδυση από τα έσοδα της εκμετάλλευσής τους. Στα έργα αυτά έχουν την δυνατότητα συμμετοχής όμιλοι εταιριών με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Ο Όμιλος ΓΕΚ ξεκίνησε με τη συμμετοχή του, σε μικρά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα μέσω της εταιρίας παραχώρησης ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Στη συνέχεια εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε διάφορα έργα μέσω των εταιριών: ΧΕΙΡΩΝ Α.Ε., ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ, Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Σταθμού Αυτοκινήτων Ο.Υ.Η.Λ., POLIS PARK A.E., ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., SMYRNI PARK Α.Ε. Παράλληλα η ΓΕΚ ΑΕ συμμετέχει στα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα παραχώρησης ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την εισροή σημαντικών εσόδων καθ' όλη τη διάρκεια παραχώρησης της εκμετάλλευσης, για τις ανωτέρω συμμετοχές της ΓΕΚ Α.Ε., εξασφαλίζεται και κατασκευαστικό αντικείμενο στις εταιρίες του Ομίλου μας Βιομηχανικά Προϊόντα Ο κλάδος της βιομηχανίας αποτελεί μια ουσιαστική πηγή εσόδων, πέραν του υποστηρικτικού ρόλου που διαδραματίζει στις κατασκευαστικές και ενεργειακές δραστηριότητες του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα της σταθερά αυξανόμενης ζήτησης για στρωτήρες στήριξης σιδηροδρομικών γραμμών, για αδρανή υλικά λατομείου, για σκυροδέματα στη Μέση Ανατολή, για βαριές μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για εξειδικευμένες κατασκευές ξύλου στα οικοδομικά έργα, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε έγκαιρα στους ανωτέρω κλάδους. Ειδικότερα, η δραστηριοποίηση στους εν λόγω κλάδους πραγματοποιείται μέσω των εταιριών: ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ και ΛΙΘΟΣ ΑΕ, HAMRIYAH CEMENT COMPANY FZC με έδρα τη Σάρζα των Η.Α.Ε., ΒΙΟΜΕΚ Α.Ε. και ΓΕΚΕ Α.Ε αντίστοιχα. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 9

10 1.2.6 Διαγραμματική Απεικόνιση του Αντικειμένου Δραστηριότητας Η απεικόνιση των βασικών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και οι εταιρίες που υπάγονται στους εν λόγω τομείς, παρουσιάζονται διαγραμματικά ακολούθως. Δεν περιλαμβάνονται σε αναλυτική ανάπτυξη οι φορολογικές κοινοπραξίες καθώς και ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ενώ εταιρίες με περισσότερους του ενός τομέα δραστηριότητας απεικονίζονται αντίστοιχες φορές. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ BIOMHXANIA ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΓΕΚ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ* ΓΕΚΕ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ IWECO ΧΩΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΑΕ ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ ΑΥΤ/ΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ* ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ* ΒΙΟΜΕΚ ΑΕ ΛΙΘΟΣ ΑΕ SC TERNA INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL ΒΙΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΗΡΩΝ ΙΙΙ ΘΕΡΜ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ TERNA OVERSEAS LTD ICON EOOD ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΕ TERNA BAHRAIN HOLDING WLL GEK BALKAN DOOEL ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕ PCC TERNA CONTRACTING CO WLL SC GEK ROM SRL GP ENERGY LTD TERNA QATAR LLC ICON BOROVEC OOD EOL TECHNICS CONSULT SRL QBC -TERNA J/V* DOMUS DEVELOPMENT TERNA ENERGY OVERSEAS LTD TERNA CONTRACTING CO WLL ATTIKAT AE** ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ* HERMES DEVELOPMENT SRL ERGON CITY DEVELOPMENT SRL PRIME REALTY INVESTMENTS LTD** GLS OOD* ΚΕΚΡΟΨ ΑΕ** ΓΕΚΑ ΑΕ** PRIME PROPERTY MANAGEMENT LTD* ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ** ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ* ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΥΗΛ ΑΕ* ΑΘΗΝ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΕ* POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ* ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ* SMYRNI PARK AE* HAMRIYAH CEMENT COMPANY FZC** * Ενοποιούμενη αναλογικώς **Ενοποιούμενη με την Καθαρή Θέση Οι υπόλοιπες ενοποιούνται ολικώς 1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά το μοναδικό διοικητικό και διαχειριστικό όργανο της Εταιρίας και ο εσωτερικός ελεγκτής το εποπτικό όργανό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη δυνάμει της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα στην συνεδρίασή του της (υπ αριθ. πρακτικό Δ.Σ. 771, αριθμός ΦΕΚ 7450/ ) και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα Γεώργιος Θ. Περιστέρης Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Νικόλαος Δ. Κάμπας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Μαρία Κάμπα (σύζυγος Ν. Κάμπα) Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Άγγελος Κ. Παππάς Εκτελεστικό Μέλος Αρχιτέκτων/Μηχανικός Μιχαήλ Α. Γουρζής Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Γ. Πόθος Μη Εκτελεστικό Μέλος Οικονομολόγος Μαρία Δ. Καλτσά Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αρχιτέκτων Δημοσθένης Ν. Κασσαβέτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δικηγόρος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 30 η Ιουνίου Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ αριθ. πρακτικό Δ.Σ. 771, αριθμός ΦΕΚ 7450/ ), νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας είναι οι κκ. Γεώργιος Περιστέρης - Πρόεδρος του ΔΣ Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 10

11 και Νικόλαος Κάμπας - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του ο καθένας. Διευθυντικά Στελέχη Το μοναδικό διοικητικό και διαχειριστικό όργανο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλες τις πράξεις που αφορούν στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση της περιουσίας και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, χαράσσοντας τις βασικές στρατηγικές της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στα καθήκοντά του και από τον εσωτερικό ελεγκτή. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Για τη χρήση 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της , εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ )της ελεγκτικής εταιρίας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ". Για τη χρήση 2007, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της , εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ". Για τη χρήση 2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της , εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ". Για τη χρήση 2005, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της , εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Διονύσιο Θεοδωρόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Διονύσιο Μεντζελόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ". 1.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας την , παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Αρ. Μετοχών % Αρ. Δικ. Ψήφου % Γεώργιος Περιστέρης ,19% ,19% Νικόλαος Κάμπας ,03% ,03% Μαρία Κάμπα ,91% ,91% Επενδυτικό Κοινό* ,87% ,87% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% * Ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι μέτοχοι οι οποίοι κατά την 18/11/2008 κατείχαν ποσοστό κάτω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Δεν υπάρχει κανείς μέτοχος, που να γνωρίζει η ΓΕΚ ΑΕ, πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω που να κατέχει ποσοστό του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της ΓΕΚ ΑΕ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 11

12 Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της ΓΕΚ ΑΕ είναι GRS Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε ευρώ. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άϋλης κοινής ή προνομιούχου μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της. Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της Εταιρίας. Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. 1.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται για τις μεν χρήσεις 2005 και 2006, από τις αναμορφωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, για τη δε χρήση 2007 από τις αναμορφωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ ευρώ ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Φόρος εισοδήματος (11.819) (12.872) (13.481) Καθαρά κέρδη Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο σε: Μετόχους της μητρικής εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού του Ομίλου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 12

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ευρώ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις Επενδυτικά ακίνητα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Διαθέσιμα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμα δάνεια Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα κυριότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης 2007, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ως εξής: Ο Κύκλος Εργασιών, ανήλθε σε χιλ. ευρώ περίπου έναντι χιλ. ευρώ του 2006, σημειώνοντας αύξηση κατά 32,17%, κυρίως λόγω των αυξημένων εργασιών του κατασκευαστικού τομέα, ιδιαίτερα από εργασίες εκτός Ελλάδας. Τα Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2006, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το 2006, άνοδος που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 82,7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η άνοδος αυτή προέκυψε από την αύξηση του κύκλου εργασιών, τον περιορισμό ορισμένων λειτουργικών εξόδων, την αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων και την επιτυχημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων σε επιχειρήσεις, που ενίσχυσαν τα λοιπά έσοδα κατά τη χρήση 2007, και από την εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή για τη χρήση Η Καθαρή Ταμειακή Θέση του Ομίλου ΓΕΚ (διαθέσιμα μείον μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση και δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις) ανήλθε στις σε περίπου 44 εκ. ευρώ. Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου ενισχύεται σημαντικά, καθώς τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, συνεπεία της επιτυχημένης εισαγωγής στο ΧΑ της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αλλά και της αυξημένης κερδοφορίας του Ομίλου. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 13

14 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή, σταθερό σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Συνοπτικά στοιχεία των Ταμειακών Ροών παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.329) (49.606) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (69.092) (29.305) Συνολικές Ταμειακές Ροές Ομίλου Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες εξέλιξης, περιθωρίων, αποδοτικότητας, ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής επιβάρυνσης, χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης, με βάση τα μεγέθη του Ομίλου την , , : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Συνολικού Κύκλου Εργασιών μ/δ 23,5% 32,2% Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) μ/δ 10,1% 30,0% Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) μ/δ 2,9% 33,9% Κερδών προ Φόρων μ/δ 17,3% 51,3% Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μ/δ 1,6% 102,6% ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%) Μικτού Κέρδους 21,3% 18,1% 15,0% Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και Aποσβέσεων (EBITDA) 23,1% 20,6% 20,2% Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) 18,8% 15,7% 15,9% Κερδών προ Φόρων 13,9% 13,2% 15,1% Καθαρών Κέρδη/ (ζημιές) Ομίλου 9,6% 9,4% 12,1% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων) μ/δ 11,8% 12,1% Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων) μ/δ 8,4% 9,7% Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων) μ/δ 7,0% 7,0% Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων) μ/δ 5,4% 5,8% ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,57 1,71 1,82 Άμεση Ρευστότητα 1,31 1,50 1,69 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων Αποθεμάτων ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 14

15 Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 0,93 1,12 0,97 Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,52 0,55 0,53 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηματ/κά Έξοδα / Μικτό κέρδος 17,5% 16,4% 18,6% Χρηματ/κά Έξοδα / Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 16,1% 14,4% 13,8% ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Λοιπά Έσοδα(Έξοδα) / Κύκλος εργασιών (%) 6,2% 5,9% 10,7% μ/δ: μη διαθέσιμα στοιχεία. Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ως άνω δεικτών: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) [(Κύκλος εργασιών χρήσεως-κύκλος εργασιών προηγούμενης χρήσεως)/ Κύκλος εργασιών προηγούμενης Συνολικού Κύκλου Εργασιών χρήσεως]*100 Κέρδη προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και Aποσβέσεων (EBITDA) Κερδών προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) Κερδών προ Φόρων Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (%) Μικτού Κέρδους Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων και Aποσβέσεων (EBITDA) Αποτελεσμάτων προ Φόρων, Xρηματοδοτικών και Eπενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) Κερδών προ Φόρων Καθαρών Κερδών Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (%) Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων) Ιδίων Κεφαλαίων (μ.o. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων) [(EBITDA χρήσεως-ebitda προηγούμενης χρήσεως)/ EBITDA προηγούμενης χρήσεως]*100 [(ΕΒΙΤ χρήσεως-εβιτ προηγούμενης χρήσεως)/ ΕΒΙΤ προηγούμενης χρήσεως]*100 [(KΠΦ χρήσεως-κπφ προηγούμενης χρήσεως)/ ΚΠΦ προηγούμενης χρήσεως]*100 [(KΜΦ χρήσεως (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) προηγούμενης χρήσεως)/ ΚΜΦ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) προηγούμενης χρήσεως]*100 [Μικτό Κέρδος/ Κύκλος Εργασιών]*100 [EBITDA/ Κύκλος Εργασιών]*100 [EBIT/ Κύκλος Εργασιών]*100 [ΚΠΦ/ Κύκλος Εργασιών]*100 [Καθαρό Κέρδος (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες)/ Κύκλος Εργασιών]*100 [ΚΠΦ χρήσεως/(ικ χρήσεως+ικ προηγούμενης χρήσεως)/2]*100 [ΚΜΦ χρήσεως/(ικ χρήσεως+ικ προηγούμενης χρήσεως)/2]*100 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 15

16 Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, προ φόρων) Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων (μ.ο. αρχής & τέλους χρήσης, μετά φόρων) ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες) Πελατών και λοιπών Εμπορικών Απαιτήσεων - Προκαταβολές Προμηθευτών και συναφών Υποχρεώσεων Αποθεμάτων ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια Συνολ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια [(ΚΠΦ χρήσεως+κόστος χρηματοδότησης)/(σύνολο ενεργητικού χρήσεως+σύνολο ενεργητικού προηγούμενης χρήσεως)/2]*100 [(ΚΜΦ χρήσεως+κόστος χρηματοδότησης)/(σύνολο ενεργητικού χρήσεως+σύνολο ενεργητικού προηγούμενης χρήσεως)/2]*100 Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Κυκλοφορούν ενεργητικό- Αποθέματα)/Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων [(Εμπορικές απαιτήσεις+προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις)/κύκλος εργασιών]*ημέρες περιόδου [(Προμηθευτές+Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)/κόστος πωληθέντων]*ημέρες περιόδου [Αποθέματα/Κόστος πωληθέντων]*ημέρες περιόδου (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις+βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)/σύνολο ΙΚ (Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις+βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις+μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση+δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις)/σύνολο ΙΚ Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2008, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά στοιχεία αποτελεσμάτων του εννεαμήνου του 2007 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 16

17 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ ευρώ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Φόρος εισοδήματος (10.930) (17.019) Καθαρά κέρδη ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο σε: Μετόχους εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού του Ομίλου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Πάγια στοιχεία ενεργητικού Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις Επενδυτικά ακίνητα Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Διαθέσιμα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμα δάνεια Δάνεια από χρηματοδοτικές μισθώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 17

18 Τα κυριότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της περιόδου , με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, έχουν ως εξής: Ο Κύκλος Εργασιών, ανήλθε σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 58,4%, κυρίως λόγω των αυξημένων εργασιών του κατασκευαστικού τομέα, που ανήλθαν σε ευρώ χιλ., έναντι ευρώ χιλ. το εννεάμηνο του 2007 (αύξηση κατά 62,8%). Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ χιλ., έναντι ευρώ χιλ. το εννεάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 19,2%. Τα Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ευρώ χιλ., από ευρώ χιλ., αυξημένα κατά 23,5% σε σχέση με το Τα κέρδη πριν από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ χιλ., έναντι ευρώ χιλ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,9%. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2007 υπήρξαν έκτακτα καθαρά κέρδη ύψους ευρώ 8,8 εκ. για το εννεάμηνο. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά 10,4% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ο Όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα ύψους χιλ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε χιλ. ευρώ. Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, καθώς τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε ευρώ χιλ. Συνοπτικά στοιχεία των Ταμειακών Ροών του Ομίλου για την περίοδο , παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (12.765) Ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες (94.667) ( ) Ταμειακές ροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Π. και δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 1.7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ Γενικά Στοιχεία Μετασχηματισμού Η ΤΕΡΝΑ διασπάται σε δύο μέρη (τμήματα) με απορρόφηση του ενός τμήματος της από την ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΓΕΚ ΑΕ και του άλλου τμήματος από την μη εισηγμένη στο ΧΑ ανώνυμη εταιρεία ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και 82 έως και 86 του Κ.Ν. 2192/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Συγκεκριμένα, η ΓΕΚ ΑΕ θα απορροφήσει, λόγω διάσπασης της ΤΕΡΝΑ, το τμήμα που περιλαμβάνονται οι μη κατασκευαστικές δραστηριότητες και οι προς αυτές συναφών της τελευταίας, με συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, το μετοχικό της κεφάλαιο να αυξηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης, η νέα εταιρία θα μετονομασθεί σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ ΑΕ στις αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των ,56 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ, ύψους ,64 ευρώ, πλέον ποσού ,92 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον της Εταιρίας και τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,36 ευρώ σε 0,57 ευρώ καθώς και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 18

19 αξίας 0,57 ευρώ ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε ,16 ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της ΓΕΚ ΑΕ, που λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν, θα ληφθούν αποκλειστικά από τους λοιπούς μετόχους της ΤΕΡΝΑ (πλην της ΓΕΚ ΑΕ) σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων στην ΓΕΚ ΑΕ μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ. Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΤΕΡΝΑ προς τις μετοχές της ΓΕΚ ΑΕ, προτάθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών, η ακόλουθη αριθμητική σχέση: Οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ (πλην του μετόχου ΓΕΚ Α.Ε.) θα ανταλλάσσουν, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της ΤΕΡΝΑ, ονομαστικής αξίας 1,16 ευρώ, προς 0, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΓΕΚ Α.Ε. νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ. Συνολικά, για τις μετοχές ΤΕΡΝΑ που κατέχουν θα δικαιούνται νέες μετοχές της ΓΕΚ ΑΕ. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΓΕΚ ΑΕ θα συνεχίσουν, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης ΤΕΡΝΑ, να κατέχουν τον ίδιο αριθμό μετοχών της ΓΕΚ ΑΕ, όπως πριν την απορρόφηση, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας πριν και μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Στοιχεία για το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΓΕΚ ΑΕ πριν και μετά την Απορρόφηση (ποσά σε ευρώ ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο ,60 Ονομαστική Αξία 0,36 Αριθμός Μετοχών ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ ,64 λόγω κεφαλαιοποίησης Κερδών εις Νέον ,92 Σύνολο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ,56 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο ,16 Ονομαστική Αξία 0,57 Αριθμός Μετοχών ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Για τους μετόχους της ΓΕΚ ΑΕ 1 παλαιά μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 0,36 ανταλλάσσεται με 1 μετοχή νέας ονομαστικής αξίας ευρώ 0,57 Για τους μετόχους της ΤΕΡΝΑ 1 μετοχή της ΤΕΡΝΑ ονομαστικής αξίας ευρώ 1,16 ανταλλάσσεται με 0, μετοχές της ΓΕΚ ΑΕ, νέας ονομαστικής αξίας ευρώ 0, Λόγοι για το Μετασχηματισμό Όπως αναφέρεται στις εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων προς τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση, οι λόγοι για τους οποίους προτείνουν τη διάσπαση έχουν βασικά ως εξής: Οι σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων για τη διάσπαση της «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε δύο τμήματα και απορρόφηση των δύο τμημάτων της από τις «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και «ΛΙΘΟΣ Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 19

20 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» λήφθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι από το μετασχηματισμό αυτό θα προκύψουν δύο μονάδες πολύ πιο ισχυρές, ικανές και ευέλικτες, με διακριτές δραστηριότητες, να αντιμετωπίσουν το μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα στην αγορά, με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους τόσο της διασπώμενης εταιρίας όσο και των επωφελούμενων εταιριών. Αποτέλεσμα του εν λόγω μετασχηματισμού είναι η δημιουργία της ΓΕΚ ΑΕ, που με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάσπασης θα μετονομασθεί σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών και διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία: Α. θα αποτελεί τη μητρική εταιρία ενός Ομίλου εταιριών με ιδιαίτερα ενισχυμένα αποτελέσματα, που θα προέρχονται από την ενσωμάτωση των μεγεθών: της ΛΙΘΟΣ ΑΕ -η οποία θα αποτελεί 100% θυγατρική της, συνεπεία της μεταβίβασης από την εταιρία ΤΕΡΝΑ στην ΓΕΚ ΑΕ της συμμετοχής της σε αυτήν κι η οποία μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση των διαδικασιών διάσπασης θα μετονομασθεί σε ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - η οποία θα είναι αμιγώς κατασκευαστική και θα συγκεντρώνει το σύνολο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είτε άμεσα, είτε μέσω Κοινοπραξιών, είτε με την σύσταση θυγατρικών, της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσω του επενδυτικού της προγράμματος στον κλάδο της ενέργειας, των θυγατρικών της εταιριών που ασχολούνται με την ενέργεια εκτός των Ανανεώσιμων Πηγών, είτε με την Θερμική Λιγνιτική Ανθρακική, των θυγατρικών της εταιριών που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ακινήτων (εμπορικά ψυχαγωγικά κέντρα), των θυγατρικών της εταιριών που ασχολούνται με την αγορά ανέγερση πώληση κτιριακών συγκροτημάτων, των θυγατρικών της εταιριών που ασχολούνται με την εκμετάλλευση Σταθμών Αυτοκινήτων, των θυγατρικών της εταιριών ή μέσω συμμετοχών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε έργα Συγχρηματοδοτούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο ή Κρατικούς Φορείς (Σ.Δ.Ι.Τ), όπως τμήματα Εθνικών Οδών κ.λπ. Β. θα διαθέτει πολλαπλή, ισχυρή παρουσία σε διαφορετικούς κλάδους (συμμετοχές, ανάπτυξη, ενέργεια), μέσω της οποίας επιτυγχάνεται αφενός η επίτευξη σημαντικών συνεργιών και αφετέρου η μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων Γ. θα διαθέτει ιδιαίτερα ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη και κεφαλαιακή διάρθρωση, η οποία θα της εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων με χαμηλότερο κόστος Δ. θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, με αποτέλεσμα την επίτευξη ικανού μεγέθους (critical size), στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια της σταδιακής ωρίμανσης της αγοράς και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη μετοχή της από την πλευρά των ιδιωτών και θεσμικών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών και των λοιπών παραγόντων της κεφαλαιαγοράς (αναλυτές, χρηματοοικονομικοί οίκοι), που ενδιαφέρονται κυρίως για εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης Η δε ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της διάσπασης θα μετονομασθεί σε ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και θα αποτελεί 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΑΕ, συνεπεία της μεταβίβασης από την εταιρία ΤΕΡΝΑ της συμμετοχής της σε αυτήν, θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας εταιρίας η οποία: θα συγκεντρώνει το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του εσωτερικού και του εξωτερικού και θα έχει μια ισχυρή και πρωτεύουσα παρουσία στην εκτέλεση πολύπλοκων ιδιωτικών, δημόσιων έργων και παραχωρήσεων θα πληροί τα κριτήρια για το ανώτατο πτυχίο 7 ης τάξεως ΜΕΕΠ θα διαχειρίζεται συνολικά το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, θα ενσωματώσει άμεσα στην παραγωγική διαδικασία της κατασκευής των έργων την παραγωγή της από τα λατομεία της, θα οργανωθεί ορθολογικότερα, αφού το μοναδικό αντικείμενο απασχόλησής της θα είναι αποκλειστικά οι παντός είδους κατασκευές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΚ ΑΕ. 20

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2009 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 27.333.400 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 57184304000 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου 2012 31/08/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο εξάµηνο 2012 ανήλθαν σε 596,5 εκατ., µειωµένα κατά 14,1% κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα