TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού"

Transcript

1 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/ ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/ /06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.3 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχουσα Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,87 Μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,94 82,94% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Χρεώστες Διάφοροι ,03 2. Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,58 2,76% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Καταθέσεις Εσωτερικού ,55 2. Καταθέσεις Προθεσμίας ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,55 14,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,07 100,32% ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Πιστωτές Διάφοροι ,81 2. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,45-0,32% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 100,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. Στο τέλος του εξαμήνου ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 847,57 μονάδες, μειωμένος σε σχέση με την αρχή του έτους κατά 6,65%. Κατά την ίδια περίοδο η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εμφάνισε οριακά κέρδη 0,99%. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου επενδύει στην ελληνική αγορά μετοχών σε ποσοστό που κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προσδιορίστηκε κατά μέσο όρο σε 90%. 2. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών «τοις μετρητοίς» την 28/06/2013, τελευταίας εργασιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/ Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού/Εξωτερικού, έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. 6. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,01% -Warrants ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,08% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 5,78% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 3,10% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 2,15% Όμιλος ALPHA BANK -Μετοχές ALPHA BANK ποσοστό 1,98% -Warrants ALPHA BANK ποσοστό 2,04% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 1,92% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,05% ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: : Ποσά σε χιλ.ευρώ Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές ,02-515, ,02 Χρηματικά διαθέσιμα 5.091, ,57 Απαιτήσεις 963, , ,87-515, ,86 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 9. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. 10. Με βάση την εγκριτική Απόφαση 170/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η μετονομασία του σε TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ 30/06/2013 I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,72 3,33% ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 3,95% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.(KO) , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 2,68% ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,10% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,21% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,18 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,98 5,04% ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΒ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.(ΚΑ) , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 1,28% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,10 FRIGOGLASS AE (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,90 2,50% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,80 3,14%

3 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,85 Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (KΟ) , ,67 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,99 2,56% ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 3,99% ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) , ,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ,44 4,58% ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΥΓΕΙΑ" ΔΙΑΓΝ.& ΘΕΡΑΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,19% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 2,35% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,05 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΣΥΝΟΛΟ ,85 7,42% ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,46 5,78% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ AEGEAN AIRLINES (KO) , ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,55 0,38% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,46% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.(KO) , ,30 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,97 6,11% ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,91% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) , ,35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 2,10% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO) , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,04 3,40% WARRANTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ALPHABANK 10/6/ /12/ , ,69 WARRANT Ε.Τ.Ε.26/6/ /12/ , ,04 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ LEON ENGINEERING ABE ,0000 0,00 HELLENIC SEAWAYS A.N.E , ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,07 1,48%

4 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 81,07% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KUKA AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,94 82,94% ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,68 17,06% ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 100,00% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΝ 30/06/2013 Μερίδια Αξία Ευρώ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,01 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2013 έως 30/06/ , ,02 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2013 έως 30/06/ , ,76 Μεριδία σε κυκλοφορία την 30/06/ , , ,27 ΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Α. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσματα Μετοχών, Α/Κ) ,27 Τόκοι(καταθέσεων, ομολόγων κ.λ.π) 6.048,06 Σύνολο ,33 Β.Έσοδα Κεφαλαίου Ζημίες απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,04 Ζημίες απο αγοραπωλησίες παραγώγων ,15 Σύνολο ,19 Γ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές ,98 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1,11 Σύνολο ,87 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ,73 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβές Διαχείρισης ,10 Αμοιβές Θεματοφυλακής ,31 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,59 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,87 Σύνολο Εξόδων ,87 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,60 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/ ,67 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ , ,05 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2013 (ΜΕΡΙΔΙΑ ,211 x ) ,62 4. MΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 ΤΟΥ Ν.4099/12 30/6/ /12/2012 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,45% 81,46% Μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,48% 1,48% 82,93% 82,94%

5 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ Σύνολο Ενεργητικού , , ,75 Καθαρή τιμή μεριδίου 31, , ,4314 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελπίδα Λεωνίδου Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972, Φ.Ε.Κ. 1633/11.09.1972) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ii ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ.Ε.Κ.10/375/16.10.02,ΦΕΚ/Β/ 1416/06.11.2002 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013 CPB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014

Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα