Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2"

Transcript

1 Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2 Tò "Αργός Όρεστικόν, Ιδιαιτέρα μου πατρίς, είναι κωμόπολις του Νομού Καστοριάς, εις την οποίαν κατά την άπογραφήν ευρέθησαν περίπου κάτοικοι. Βρίσκεται σε αρκετά καλήν τοποθεσίαν, έχοντας στον άνοικτόν της ορίζοντα τα βουνά, πάνω στα όποια εγράφησαν τα επη του Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ώνομάζετο Χρουπιστα. Το τωρινό δ'νομά του, "Αργός 'Ορεστικόν, εδόθη προ ολίγων ετών, κατ 5 άλλους από τον Όρέστην, γυιον του 'Αγαμέμνονος, και κατ 9 άλλους από την 'Ορεστιάδα, ετέραν δνομασίαν της λίμνης Καστοριάς. Το εδαφός του είναι αρκετά πλούσιον και ή ζωή των κατοίκων του καλή. Τα παλαιά του δμως έθιμα εξέλιπαν δλα καΐ αΐ σχετικά! συνθήκαι ήλλαξαν κατά τα τελευταία χρόνια. Μπόρεσα να συγκεντρώσω μερικές πληροφορίες για το πώς γίνεται δ γάμος στο "Αργός Όρεστικόν. * * * Χαρά ώνομάζετο γενικώς δ γάμος κατά τους παλαιοτέρους χρόνους στο "Αργός Όρεστικόν κα! εξακολουθεί να δνομάζεται ακόμη μέχρι σήμερον. Κατ' άναλογίαν ή συνηθεστέρα και πιο προσφιλής ευχή, την οποίαν δίδουν στους ανύπανδρους εις το "Αργός Όρεστικόν, είναι «κ α Ι στη χαρά σο υ». Τα ήθη κατά τους παλαιούς χρόνους ήσαν αυστηρότατα κα! οι κάτοικοι του "Αργούς Όρεστικοΰ ήναγκάζοντο να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των εις νεαράν ήλικίαν, διότι επίστευον δτι έτσι θα είχον τον καιρόν να αναθρέψουν τα παιδιά των, τα όποια θα ήσαν σε θέσιν ν' ανακουφίσουν τους γονείς των κατά τα γηρατειά αναλαμβάνοντας τα βάρη της οικογενείας. Ό κανών αυτός, το να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των μικρά, στο "Αργός Όρεστικόν ήτο, μπορεί να πη κανείς, γενικός. "Αλλωστε κα! ή παροιμία «γ ι α μικρός μικρός παντρέψου για τρανός καλογερέψου» έχει αυτήν τήν έννοιαν. Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, δταν αί ήθικαι άξίαι είχον πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν, ή εκλογή τών μελλονύμφων ήρχετο εις πρωτεύουσαν μοΐραν, ενφ το ζήτημα της προικός σε δευτερεύουσα. Δια να συνδεθούν λοιπόν δύο οίκογένειαι στο "Αργός Όρεστικόν έπρεπε να είναι περίπου της ιδίας κοινωνικής τάξεως χωρίς βέβαια να παρορώνται κα! τα προτερήματα

2 Ό γάμος ν "Αργεί Όρεσηκω 323 τών δια τον γάμον προωρισμένων νέων. Αί λαϊκά! φράσεις «γυναίκα Από σειρά καΐ σκυλί από κοπάδι», καθώς και ή φράσις «παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο» ήσαν οι κυριώτεροι γνώμονες κατά την εκλογήν της νύμφης. Έγίνετο δε ή εκλογή των μελλογάμων άπο τους γονείς των και κατά κυριώτερον λόγον από τον πατέρα, ó οποίος ήτο ó αφέντης όλης της οικογενείας. Ή γνώμη των μεγαλυτέρων αδελφών ήτο απλώς συμβουλευτική. Μόνον δταν δεν ύπήρχεν δ πατέρας, τον λόγον είχεν ó στενώτερος συγγενής καί δ θεωρούμενος κηδεμών καί προστάτης. Εθεωρείτο φαύλος και επιλήσμων του οφειλομένου σεβασμού προς τους γονείς δ υΐος εκείνος, δ όποιος dà ε- τόλμα να άπευ&υνη μόνος του πρότασιν γάμου, πολύ δε περισσότερον εκείνος, δ όποιος άπεφάσιζε να εκλέξη μόνος του την μέλλουσαν σύντροφον της ζωής του. Πολύ βαρύτεροι ήσαν οι περιορισμοί δια τήν κόρην, ή δποία ετύγχανε μεγάλης επιτηρήσεως. Αί κόραι του "Αργούς Όρεστικοΰ κατά τους παλαιούς χρόνους εμενον περιωρισμέναι στα πατρικά των σπίτια, απ 3 τα όποια σπάνια εξήρχοντο. Στην εκκλησίαν επήγαιναν τήν Μεγάλην Παρασκευήν, το Πάσχα, τήν Πρώτην Άνάστασιν και δταν επρόκειτο να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Δια τήν περιωρισμένην αυτήν ζωήν, καθώς και δια τήν εκλογήν του μέλλοντος συζύγου της, δεν δυσανασχετούσε καθόλου ή νέα τών παλαιοτέρων χρόνων. Είχεν απόλυτον πεποίθησιν εις τήν αγάπην καί φροντίδα τών γονέων της, εδέχετο δε τον εκλεγέντα από τους γονείς της σύζυγον ευχαρίστως καί προσπαθούσε να του εξασφάλιση τήν εύτυχίαν. Δεν ήτο βέβαια ξένος και δ υίος της 'Αφροδίτης στους νέους καί στάς νέας του "Αργούς Όρεστικοΰ. Οί νέοι, επηρεασμένοι απ 9 αυτόν, προσπαθούσαν να καταστήσουν γνωστόν το αίσθημα των στους γονείς των με φιλικά πρόσωπα, δταν δμως εύρισκον ανυπέρβλητα εμπόδια, τότε κατέφευγον οί τολμηρότεροι εις τήν άπαγωγήν. Οί γάμοι δμως αυτοί προκαλούσαν τήν άγανάκτησιν τών γονέων και τήν περιφρόνησιν της κοινωνίας. Έν τφ μεταξύ κατά τα τελευταία χρόνια επήλθε ριζική μεταβολή στο ζήτημα αυτό. Γενικώς τα συνοικέσια κατά τους παλαιούς χρόνους γινόταν δια κοινής συνεννοήσεως καί αποφάσεως τών γονέων. Ή συνεννόησις αυτή γινόταν δια μεσιτείας προσώπων συγγενών ή φιλικώς συνδεομένων με τήν οικογένειαν του νέου και τής νέας. Τα πρόσωπα αυτά ή ήσαν άνδρες καί λεγόταν προξενηταΐ ή γυναίκες, ονομαζόμενες προξενήτρες. Μεσολαβούσαν άπο συμπάθειαν καί από συγγενικόν ή φιλικόν ενδιαφέρον ή καί πολλές φορές ήμείβοντο παίρνοντας τα λεγόμενα προξενιάτικα. Κατά τήν μεσολάβησιν εγίνετο συζήτησις δια τήν προίκα εις είδη ρουχισμού, εις χρήματα καί κτήματα. "Οταν δε ή νύμφη ήτο μοναχοκόρη, άπεφάσιζαν να πάρουν τον γαμπρό σπιτόγαμπρο, δπότε δεν γινόταν ιδιαιτέρα συμ-

3 324 ΣτέΧΧας Σπανον 'Αναγνωστοπούλου φωνία προικός. "Ολα θα ήσαν για τα παιδιά τους. "Οταν ή συμφωνία εθεωρείτο Οριστικώς τελειωμένη δια της μεσολαβήσεως του προξενητοΰ ή της προξενήτρας, πήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμβρού ó προξενητής με μερικούς συγγενείς της νύμφης και έδιναν τον λ ό- γ ο ν, έπειτα δε εφευγον. Μετά από ολίγες ώρες ή καΐ δλόκληρον ήμέραν Ιπήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμβρού δ προξενητής καΐ μερικοί συγγενείς της νύμφης, δπου άλλαζαν τα ν ι σ ι ά ν ι α. Ή λέξις ν ι σ ι ά ν ι α είναι τουρκική και σημαίνει σημάδια. "Εχοντας στα χέρια λοιπόν τα νισιάνια, πού ήσαν μανδήλι μεταξωτό, δακτυλίδι καΐ ζουνάρι, 1 έμπαιναν μέσα στο σπίτι του γαμβρού λέγοντας διάφορες ευχές, όπως να μας ζήσουν, να γεράσουν, καλά στεφανώματα, και πολλές άλλες. 'Από τους γονείς τοΰ γαμβρού εδιδον ως νισιάνια στον προξενητήν καΐ τήν παρέαν του μανδήλι μεταξωτό καΐ φλωρί. "Οταν εγύριζαν στο σπίτι της νύμφης, εκερνοΰνταν καΐ επανελάμβαναν τις ίδιες ευχές. "Ενας μάλιστα από τους συγγενείς πυροβολούσε στον αέρα από ενα παράθυρο τοΰ σπιτιού της νύμφης, άναγγέλων μ' αυτόν τόν τρόπον το εύχάριστον γεγονός. Μετά άπό δύο ή τρεις ημέρας επεσκέπτοντο τήν νύμφην οί συγγενείς και οί φίλοι τοΰ γαμβρού, για να επισημοποιήσουν τόν αρραβώνα. Μετά το κέρασμα ή νύμφη φιλούσε τα χέρια δλων των συγγενών τοΰ γαμβρού, οί όποιοι της Ιχάριζον διάφορα δώρα, δπως μανδήλια, νομίσματα κ.λ.π. Αυτή ή επίσκεψις δλων των συγγενών τοΰ γαμβρού στο σπίτι της νύμφης λέγεται χαιρετισμός. Τραγουδοΰνται καθ' δλην τήν διάρκειαν της επισκέψεως αυτής διάφορα τραγούδια. Ό πεθερός, ή πεθερά καΐ οί λοιποί συγγενείς ζητούσαν να τραγουδήση κάτι και ή νύμφη. Σέ περίπτωσιν, πού δεν μπορούσε μόνη της να τραγουδήση, την βοηθούσαν καΐ δλοι τους. Το τραγούδι, πού έλεγε, είναι το κατωτέρω : Το χειλάκι σου, το μαγονλάκι σου, τ' εϊναι κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο; Μην αρρώστησες, μην οερμά&ηκες ; Ούτε αρρώστησα ούτε &ερμά&ηκα, μόν' ή μάνα μου, που μ* είχε χαδιάρη? μ* αρραβώνιασε στον Πέρα μαχαλά. Βρίσκω πε&ερά, σαν τριανταφυλλιά, βρίσκω πε&ερό, κλωνί βασιλικό, κι άνδραδέρφια δύο' μα το μικρότερο, μα το μικρότερο ήταν εξυπνότερο. 1 Τό ζουνάρι ήταν μεταξωτό ύφασμα, πού έτύλιγαν οί νέοι τοΰ παλαιού καιρού τήν μέση των. * Μονάκριβη.

4 Ό γάμος εν "Αργεί Όρεστικφ 325 "Ολο μου 'λέγε κι δλο μ' ορμήνευε'* Σήκω, νύφη μου, σήκω κΐ άλλαξε καί βάλε τά χρυσά, και βάλε τα χρυσά, να πάς στην εκκλησιά, νά πάς στην εκκλησιά, ν* άνάψης δύο κεριά, το ενα στην Παναγιά, να ζήση ή πε&ερά, καί το άλλο στο Χριστό, να ζήση ó πε&ερός. "Οταν εφευγον οί συγγενείς του γαμβρού" από το σπίτι της νύμφης καί επήγαιναν στο δικό του, τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια. Το κλασσικό τραγούδι αυτής της στιγμής είναι : Σαρανταπέντε Κυριακές κ* εξήντα δυο Δευτέρες δέν είδα την αγάπη μου, δον είδα τήν καλή μου. Έψες τήν είδα στο χορό, τήν είδα στο σεργιάνι? με δυο μανδήλια ατό λαιμό και τέσσερα στα χέρια. Καί με το μάτι τήν πατώ καί με το χείλι λέγω' Που 'σαν εψές, αγάπη μου, που 'σαν εψές, καλή μου; Έψες ήμουν στη μάνα μου, εψές στην αδελφή μου κϊ απόψε είμαστε τά δυό, τα δυο τ' αγαπημένα. Στην επιστροφή είχαν μαζί καί τους συγγενείς τής νύμφης, τους οποίους έπαιρναν έ'ως το σπίτι, δπου τους προσέφερον διάφορα κεράσματα, κατά προτίμησιν κρασί και ξηρούς καρπούς, ιδιαιτέρως δε στραγάλια. Μετά από λίγες ήμερες έ'διδον επίσημο γεΰμα στο σπίτι τής νύμφης. Καλούσαν τον γαμβρον καί τους δικούς του σε φιλιά και τούςφί- λ ε υ α ν. 3 Επακολουθούσε γλέντι εως το πρωί με γενική ευθυμία και τραγούδια.μεταξύ των άλλων τραγουδιών πού λέγονται, λέγεται και το πιο κάτω: Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρΰαμε κέρνα μας, κέρνα μας να φάμε καί να πιούμε, άντε να κερνάς, να καλοπερνάς ήμεΐς σάς αγαπούσαμε κέρνα μας, κέρνα μας 1 Συμβούλευε. 2 Περίπατο. Φιλιά λέγεται το γεΰμα.

5 326 Στέλλας Σπανού * Αναγνωστοπούλου κ* ή*ρ&αμε να σας δον με. αντε να κερνάς, να καλοπερνάς Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρ&αμε κέρνα μας, κέρνα μας πέτρα να μην ραΐσγ}, αντε να κερνάς, να καλοπερνάς να ζήογι ή νύφη κι δ γαμπρός κέρνα μας, κέρνα μας κΐ δλοι οΐ σνμπε&έροι. άντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Μετά tò επισφράγισμα τών αρραβώνων ó γαμπρός τακτικά έπεσκέπτετο την νΰμφην στο σπίτι της, ενφ ή νύμφη ουδέποτε πήγαινε στοΰ γαμβρού. Αι επισκέψεις του γαμβρού ήσαν τακτικώταται κατά τήν περίοδον των αρραβώνων' πολλές φορές έτρωγε και στο σπίτι της μνηστής του. ΑΙ επισκέψεις αύται συνωδευοντο από διάφορα δώρα προς τήν μνηστήν και τους οίκείους της, τα δποΐα ήσαν ανάλογα με τήν εποχήν καΐ τήν οϊκονομικήν του κατάστασιν. Τα δώρα αυτά ήσαν μεγαλύτερα κατά τάς μεγάλας εορτάς του Πάσχα κα! της Πρωτοχρονιάς. Το Πάσχα μάλιστα μαζί με ενα αρνάκι, πού είχε βαμμένα κόκκινα το κεφαλάκι του και τή ράχη του, καΐ διάφορα άλλα δώρα, ó γαμπρός έστελλε στή νΰμφη και τήν χρυσοκέντητη πασχαλιάτικη λαμπάδα. OÎ δεσμοί, oî συναπτόμενοι δια τών αρραβώνων, εθεωρούντο αδιάρρηκτοι, πολύ δέ σπάνια επήρχετο διάλυσις αρραβώνων και αυτό γινόταν μόνον, δταν ύπήρχον σοβαροί λόγοι. Ή διάλυσις έ-θεωρεΐτο μειωτική και για τα δυο μέρη, προ πάντων δια τήν νύμφην, ή οποία δύσκολα ξ α- ναπαντρευόταν. * * * "Οταν επλησίαζεν ó καιρός, κατά τον οποίον θα ετελεΐτο ó γάμος, ήρχιζαν αϊ σχετικαΐ προετοΐμασίαι. Πρώτα πρώτα ετοιμαζόταν ο ρουχισμός της νύμφης. Καλούσαν στο σπίτι της νύμφης μια ράπτρια, ή οποία Ιπρεπε να ράψη δλα τα προικιά της νύμφης. Πριν άρχίση να κόβη τα διάφορα υφάσματα, υποκρίνεται καΐ λέει δτι το ψαλίδι της δεν κόβει' για να κόψη, πρέπει να της χαρίσουν κάτι. Οί συγγενείς λοιπόν της νύμφης, οι ευρισκόμενοι στο δωμάτιον, της ρίχνουν διάφορα νομίσματα και τότε αρχίζει ή προετοιμασία της προίκας. Το ίδιον ακριβώς συμβαίνει καί με το ένδυμα του γαμπρού στο ράφτη, διότι κ' εκείνου το ψαλίδι δεν κόβει. Κατά τήν

6 Ό γάμος εν "Αργεί Όρεστιχω 327 ώραν δε αυτήν ανταλλάσσονται ευχές καΐ κερνοΰνται. Τήν προηγουμένην του γάμου Κυριακήν δ γαμπρός έστελλε στη νΰμφη τη μπογιά. Ή μπογιά περιελάμβανε ένα σαπούνι, ένα προσόψι, ένα μπουκάλι λεβάντα, ενα μαντήλι μεταξωτό και ΐκνα. 1 Αυτά δλα τα τοποθετούσαν σε ένα δίσκο μεγάλο καΐ τα έστελναν μ 3 ένα αγόρι, το όποιον, άφοΰ παρέδιδε τα δώρα, έπαιρνε και το δικό του δώρον άπο τους γονείς της νύμφης. Τήν Δευτέρα έψηναν τον καφέ, για να έχουν φρέσκο δλην τήν εβδομάδα. Μετά από το ψήσιμο τον στοΰμπιζαν σε τ ο υ μ π ε κ ι α. 2 Τήν Τρίτη καθάριζαν το σπίτι καΐ τήν Τετάρτη ή ά'λλην ήμέραν της εβδομάδος αυτής συνέτασσον το προικοσΰμφωνον και το παρέδιδον στον γαμπρό μαζί με το τράχωμα. Τράχωμα λένε στο "Αργός Όρεστικον τήν προίκα εις μετρητά. "Αλλοι το τράχωμα το έπαιρναν τήν Παρασκευήν. Παραθέτομεν κατωτέρω ένα απόσπασμα ενός προικοσυμφώνου του έτους Π ρ ο ι κ ο σύμφωνον Εις το όνομα του Πατρός και του Υίοΰ και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί καΐ εις τους αιώνας των αιώνων 'Αμήν. Αυτός ο κατ" αρχάς ποιήσας τον ανθρωπον και ειπών αυξάνεστε καΐ πληθύνεσθε την γήν. Καιγώ δ (όνομα του πατρός της νύμφης) συνοικίας Έκκλησιάρχου προικίζω την κόρη μου είς νόμιμον γάμον Πρώτον καΐ την δίδω τον Κον υιον του, είς Χρούπισταν μέ ζωή ν ειρηνική ν και μακροημέρευσιν (ακολουθούν δλα τα είδη της προικός). Και τα Πολετεκόμενα χρήματα χιλιάδας είκοσι πέντε (αριθ ). Αυτά τά δίδω την κόρη μου (όνομα κόρης) να ζήσουν να γεράσουν, δ Θεός να τους δώσ-fl τα καλά τού 'Αβραάμ και 'Ισαάκ και τού 'Ιακώβ καΐ τις ευχές της Παναγίας καΐ Πάντων τών Άγίοίν και τάς εύχάς τών ανάθρεψαντων γονέων. 'Αμήν. Έν Καστοριά xfj 7γ} Δεκεμβρίου 1922 Ό Γράψας Ό Πατήρ Ιερεύς (Υπογραφή) ("Υπογραφή) Εύχομαι καλή ν ζωή ν Κατά το απόγευμα τής Τετάρτης ή νΰφη λουζόταν κ' έβαφε τα μαλλιά της με ΐκνα. Τήν Πέμπτην το απόγευμα πιάνουν το προζύμι στο σπίτι τής νύμφης, καθώς καΐ στο σπίτι του γαμβρού. Τώρα πώς πιάνουν το 1 8 Κοινώς ό κ ν ά. Λέξις τουρκική, πού σημαίνει μεγάλο πέτρινο γουδί,

7 328 Στέλλας Σπανού 'Άγαγνωοτοπονλου το προζύμι. "Ενα κοριτσάκι, πού να έχη μητέρα καΐ πατέρα, διότι απαγορεύεται να είναι ορφανό, πιάνει το προζύμι Το κοριτσάκι αυτό, πριν πιάση το προζύμι, φορεί μια τσίπα και μια άσπρη καθαρή ποδιά. Τσίπα στο "Αργός Όρεστικόν λένε ένα είδος μαντηλιού βαμβακερού, το όποιον φορούν ol Χριστιανές στο κεφάλι τους κατά τάς εργασίμους ώρας. Διαλύει σε μια κατσαρόλα, πού έχει νερό, παλαιό ζυμάρι, αλάτι και αλεύρι, ανακατώνει δλα καλά, βάζει τήν κατσαρόλα αυτήν στο κεφάλι του καί κάνει τρεις ο λόκληρους γύρους στο δωμάτιο χορεύοντας. Οί παρευρισκόμενοι συγγενείς τραγουδούν διάφορα τραγούδια, ή δε μητέρα της νύμφης χαρίζει νομίσματα στο μικρό κοριτσάκι. Το ίδιο κάνει και ή μητέρα του γαμβρού στο σπίτι της. 'Από το ζυμάρι ζυμώνουν καί κάνουν τις κουλούρες. Τήν πρώτη μάλιστα κουλούρα τήν πάει αγόρι στο φούρνο. Τις κουλούρες τις χρησιμοποιούσαν με τους τεσκερέδες 1 ως προσκλητήρια είς τον γάμο. Κουλούρες εστελλον μόνον, δταν καλούσαν τους μπρατίμους καί τον κουμπάρο. Κατά τήν Παρασκευήν είς ενα δωμάτιον αραδιάζουν τήν προίκα της νύμφης καί καθ' δλην τήν ήμέραν δλες οί προσκεκλημένες γυναίκες, πολλές φορές μάλιστα καί απρόσκλητες, περνούσαν καί Ιβλεπαν τήν προίκα, έκφέρουσαι καταλλήλους εύχάς. Το βράδυ της Παρασκευής καλούσε τις φίλες της ή νύμφη στο σπίτι της, για να τακτοποιήσουν τήν προίκα της στα σεντούκια. 'Αφού τελειώσουν τήν δουλειά αύτη, αρχίζουν τα τραγούδια καί τον χορόν. ΠρΙν δέ βάλουν τήν προίκα στα σεντούκια, ρίχνουν σ* αυτά κουφέτα, ρύζι και νομίσματα. Κατά το Σάββατον, το όποιον ήτο καί ή παραμονή τού γάμου, εμαγειρεύοντο τα φαγητά της Κυριακής. Το Σάββατον όλόκληρον τήν ήμέραν καί πολλές φορές όλόκληρον τήν εβδομάδα άπηγόρευον είς τον γαμβρον να ιδη τήν νύμφη, είς δέ το γλέντι, πού γινόταν το Σάββατο βράδυ στο σπίτι της νύμφης, επήγαιναν μόνον οί συγγενείς του. Το πρωΐ της Κυριακής ή νύμφη πάει με τους συγγενείς της στην πιο πλησιεστέρα προς το πατρικό της σπίτι βρύσην και παίρνει ν?ρό με το κανάτι. "Οταν συνοδεύουν τήν νύμφη, για να πάη να πάρη νερό, εκτός από κάτι άλλα τραγούδια τραγουδούν καί το τραγούδι : Γλυκοχαράζει ή χαραυγή καί οί όμορφες κοιμούνται καί δλου τοϋ κόσμου τα παιδιά για σένα συλλογιούνται. "Ωρα καλή σου, μάτια μου, καί στο καλό να π&τε, γοργά να πας, γοργά να 'ρ^ς, [Υ 97^] ν^ PV / ας λησμόνησες, κ' εμάς να [μας] ξαναό^υμην^ς καί πίσω να γυρίσης. "Οταν φθάση στή βρύση, ρίχνει μέ το στόμα της ενα νόμισμα μέσα στο νερό και έπειτα γεμίζει το κανάτι της. Γυρίζοντας πίσω στο πατρικό της 1 Τεσκερές είναι τουρκική λέξις' σημαίνει προσκλητήριο ν.

8 *0 γάμος εν "Αργεί Όρεατιχφ 329 σπίτι, βρίσκει στην πόρτα του να την περιμένουν οι γονείς της συγκινημένοι, διότι για τελευταία φορά θα πλύνουν τα χέρια τους με νερό, πού το έ φερε ή κόρη τους. "Εχουν βάλει στο κατώφλι της πόρτας τρία μεγάλα και γερά ξΰλα κ' έχουν σκορπίσει επάνω τους κρασί καΐ ρΰζι. 'Επάνω από αυτά, αφού προηγουμένως ρίξη νερό τους γονείς της, για να πλυθούν, περνάει βάζοντας όμως πρώτα το δεξί της πόδι. Μέσα βρίσκει στο τραπέζι να την περιμένη πιλάφι με ζάχαρη. Κάθονται τότε δλοι μαζί, το τρώγουν, μαζί τους δε και ή νΰμφη. Άφοΰ γίνουν δλα αυτά, φέρνουν τήν νύμφη, για να τήν χτενίσουν. Την καθίζουν σε μια καρέκλα στη μέση του δωματίου κι αρχίζουν το χτένισμα. Κατά προτίμησιν τήν νύμφη χτενίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα, για να γηράση και ή νΰμφη δπως αυτή. Καθ 3 δν χρόνον γίνεται το χτένισμα της νύμφης, τραγουδούν το τραγούδι : 'Αργυρό μου χτένι, σέρνε αγάλια αγάλια, τρίχα [να] μην gatorj, τρίχα νά μην πέοη, και την πάρη δ ξένος και της κάνγ} μάγια, και την κάνγ\ μάγια, μάγια και πε&αίνΐ). Κόρη μ[ον], ποια μάνα ο 3 έκανε, χρνσή κοιλιά #ε νά 'χε, και ή κούνια, που oh κονναγε, ήταν μαλαματένια. Ή μάνα μου ήταν πέρδικα κι δ αφέντης μου οαΐνης. "Ολα αυτά γίνονται πολύ πρωΐ. Τώρα ερχόμεθα στο σπίτι του γαμπρού. Τήν ιδία περίπου ώρα μερικοί συγγενείς του γαμπρού με τήν μουσικήν πάνε να πάρουν από τα σπίτια των τους μπρατίμους. Μ π ρ ά τ ι μ ο ι είναι δύο φίλοι τού γαμπρού, στους οποίους αναθέτει να φροντίσουν για τα τού γάμου. Αύιοί, πρί/v ξεκινήσουν από τα σπίτια των, παίρνουν και τα κανίσκια τους. Κανίσκι είναι λέξις βυζαντινή καΐ σημαίνει δώρον. 'Αφού αφήσουν τα κανίσκια στο σπίτι τού γαμπρού, μαζί αυτήν τήν φορά με τους συγγενείς τού γαμπρού και οί μπράτιμοι, πάνε να καλέσουν και να πάρουν τον κουμπάρο. Τον παίρνουν απ το σπίτι του και γυρίζουν πίσω στού γαμπρού. Φέρνει και αυτός το κανίσκι του. Οί μπράτιμοι ώς κανίσκι φέρνουν κουλούρες, αρνί, ταψί, δ κουμπάρος δμως επί πλέον φέρνει και το στεφανομάνδηλο, το όποιον είναι ύφασμα, με το όποιον τυλίγει τους νεόνυμφους κατά τήν ώραν της στέψεως. Καθ* δλας τάς επισκέψεις προσεφέροντο κρασί και ξηροί καρποί, ώς επί το πλείστον δμως στραγάλια. Μερικοί μάλιστα στάς επισκέψεις αύτας χορεύουν. "Οπως είναι δλοι τώρα συγκεντρωμένοι μέσα σ' ενα

9 330 Στέλλας Σπανού 'Αναγνωστοπούλου δωμάτιο, λούζουν τον γαμπρό. Κατά rò λούσιμο, πού γίνεται βέβαια υπό τού κουμπάρου, τραγουδούν το τραγούδι : Λούζεται το αρχοντόπουλο σε μια χρυσή λεκάνη, xi δ νοϋνος, που το έλουζε ήτανε παλληκάρι' ωσάν τον ήλιο έλαμπε, ωσάν τον ήλιο λάμπει. Μετά το λούσιμο ακολουθεί το ξύρισμα, κατά το όποιον λένε.' Άργυρο [μου] ξυράφι, σέρνε αγάλια αγάλια, τρίχα να μην πέσ-β, τρίχα [να] μην ραΐσγ}. Μετά από δλα αυτά ξεκινούν, δπως είναι δλοι μαζί, εκτός από το γαμπρό, και πάνε να παραλάβουν την προίκα. Εμπρός από δλους πάει ένα δίτροχο αμάξι και κατόπιν άπ 9 αυτό ένα αγόρι με τα δώρα, τα όποια προορίζονται για την νΰμφη. Αυτά είναι εν ζεύγος κάλτσες, εν ζεύγος παντόφλες, μία ομπρέλα και το δευτεριάτικο φόρεμα της νύμφης. 'Ακολουθεί μετά απ' αυτά ή μουσική και οι συγγενείς του γαμπροί). Φθάνουν στο σπίτι της νύμφης καΐ προσπαθούν να μπουν μέσα. Στην πόρτα του σπιτιού αυτού περιμένουν και απαγορεύουν τους συγγενείς του γαμπρού να μπούνε μέσα δυο ή τρία αγόρια αρκετά μεγάλα, ζητούν μάλιστα, για ν' αφήσουν να πάρουν την προίκα, πληρωμή. 'Αναγκάζονται λοιπόν οι συγγενείς του γαμπρού να δώσουν κάτι. Κατά την έπίσκεψιν αυτήν έκερνούνταν πολλά γλυκά. 'Αφού πάρουν τήν προίκα και τήν τακτοποιήσουν στο δίτροχο αμάξι και δέσουν στο λαιμό του αλόγου δύο άσπρα μεταξωτά μαντήλια, ξεκινούν μεγαλοπρεπέστατα προς το σπίτι του γαμπρού. Κάνουν δε τώρα μεγαλυτέραν διαδρομήν, για να τήν επιδείξουν. Οί γονείς της νύμφης κ! αυτοί στέλνουν τα δώρα του γαμπρού τους με τήν προίκα με το ί'διο παιδάκι, πού έφερε τα δώρα προηγουμένως της κόρης τους. Το μεσημέρι δλοι τους κάθονται να φάνε. Κατά το άποχαιρετιστήριον τούτο γεύμα τρώει ή νΰμφη αρκετά υπό τας συνεχείς πιέσεις τών συγγενών της. Μετά από το γεύμα εσηκώνετο ή νΰμφη και επήγαινε σε ιδιαίτερο δωμάτιο να στολισθη. Έκεΐ οι στενώτερες φίλες της της φορούν τα νυφικά καΐ τήν στολίζουν με γιρλάντες, τέλια και άσπρη σκέπη. 'Αφού τελείωση το στόλισμα της νΰμφης, αυτή φιλεΐ τα χέρια τών γονέων της και τών συγγενών της.'έπειτα στέκεται ορθή σε μια γωνιά ενός δωματίου, ή οποία είναι στολισμένη με λουλούδια της εποχής, στο πάτωμα δε είναι στρωμένο καινούργιο κιλίμι. Κατά τήν ώραν αυτήν φθάνουν οί προσκεκλημένοι. Στο σπίτι του ó γαμπρός κατά τήν ώραν αυτήν φορεί τα γαμπριάτικα. Κατόπιν ξεκινςί ή πομπή μεγαλοπρεπέστατη. Στην αρχήν αυτής ευρίσκεται ó κουμπάρος με το μπαϊράκι. 1 Στο σταυρό του επάνω το μπαϊ- 1 Τουρκική λέξις' σημαίνει σημαία.

10 Ό γάμος êv "Αργεί Όρςοτικφ 331 ράκι έχει τρία μήλα κ' έ'να κλ(ονί βασιλικό. Πίσο> από τον κουμπάρο ακολουθούν γονείς καΐ συγγενείς καΐ φίλοι του γαμπρού και ó ίδιος. Ή πομπή, δταν πλησίαση στο σπίτι της νύμφης, σταματ^, για να δή, δν ó γαμπρός θα κατορθώση να πέραση από τα κεραμίδια του σπιτιού της νύμφης τα τρία μήλα του μπαϊρακιοΰ. Ή μητέρα του γαμπρού κάθεται στο σπίτι της, για να ύποδεχθή τήν νύμφη της, πριν δε ξεκινήση δ γυιός της, του δίδει να πιή με τήν χούφτα της τρεις φορές κρασί και το ύπόλοιπον το ρίχνει στο κατώφλι του σπιτιού της τήν ώρα, πού περνφ δ γυιός της. "Η πομπή σταματφ στην πόρτα του σπιτιού της νύμφης, μπαίνουν τότε δλοι μέσα εκτός από τον γαμπρό, δ οποίος κάθεται εξω και απέναντι αυτής. Τους προσφέρουν κ' εδώ διάφορα γλυκά. Ή νΰμφη τήν ώρα αυτή προσπαθεί να δή τον μέλλοντα σΰζυγόν της από κάποιο παράθυρο μέσα άπ' τον κρίκο ενός δακτυλιδιού και μετά από ενα κόσκινο. "Εφθανε ή συγκινητικωτέρα στιγμή της τελετής του γάμου. Ή νΰμφη φιλούσε τα χέρια τών γονέων της, φιλούσε τ' αδέλφια της, τους συγγενείς της, τις φίλες της καΐ αποχαιρετούσε για πάντα δλους τους αγαπημένους της καΐ δλες τις παιδικές της αναμνήσεις. Τήν στιγμή εκείνη μια βαθύτατη ιερά συγκίνησις κατελάμβανε δλους, οι δποΐοι ήτο άδ\>νατον να κρατήσουν τα δάκρυα των. Το τραγούδι άλλωστε, το όποιον συνώδευε και τον χαιρετισμόν εκείνον, μεγάλωνε τήν συγκίνησιν : Μάνα μου, τα λουλούδια μον συχνά να τα ποτίζβς, - μάνα μου γλυκεία κά&ε πρωί με δάκρυα, το βράδυ με τους πόνους. μάνα μου εχε γεια Αφήνω γεια το σπίτι μου και γεια τους ιδικούς μου, αφήνω για την μάνα μου τριών λογιών φαρμάκι, μάνα μου γλυκεία τό 'να να πίνγ} το πρωί, τ' άλλο το μεσημέρι, το τρίτο το φαρμακερό, δταν ûà με υ^υμάται. μάνα μου γλυκεία Άφοΰ εξεπληρουντο δλα αυτά τα έθιμα, εσηκώνοντο δλοι, για να φύγουν. Ό γαμπρός εξακολουθεί να περιμένη απέναντι τής θΰρας του πατρικού σπιτιού τής νύμφης. Έπροπορεΰετο ή μητέρα τής νύμφης κρατώντας στα χέρια της ενα κανάτι γεμάτο κρασί, έχυνε από το κρασί αυτό στο κατώφλι τής πόρτας, απ οπού επρόκειτο να περάση ή νΰμφη. "Οταν έφθανε ή νΰμφη εις τήν θΰραν, δ γαμπρός ερριχνε εμπρός της νομίσματα, ρΰζι και ζαχαρωτά. "Επειτα εξεκινουσε ολόκληρος ή πομπή δια τήν εκκλησίαν προς τέλεσιν τής στέψεως. Ή νΰμφη υπεβαστάζετο υπό του αδελφού της ή άλλου συγγενούς της. Στην εκκλησία συνέρρεον και απρόσκλητοι. Μόλις είσήρχοντο οι νεόνυμφοι στην εκκλησίαν, ώδηγοΰντο ύπο του ιερέως εις

11 332 Στέλλας Σπανον Άναγνωοτοηούλου τό μέσον αυτής και ήρχιζεν ó άρραβών, επηκολοΰθει δε ή στέψις. "Οταν άνεγινώσκετο το εΰαγγέλιον καΐ έφθανε δ Ιερεύς στην φράσιν «ή γυνή να φοβήται τον άνδρα», δλοι οί παριστάμενοι γελούσαν, διότι ένόμιζον δτι ή νΰμφη προσπαθούσε να πατήση το πόδι τοΰ γαμπρού, για ν' αποφυγή τ' ανωτέρω. Δεν έπραγματοποιεΐτο ποτέ αυτό, διότι κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ή νύμφη ήτο συνεσταλμένη και συγχρόνως συγκινημένη από τον άποχωρισμόν των δικών της. Καθ 5 ην στιγμήν έψάλλετο το «'Ησαΐα χόρευε», περιήγετο το ζεύγος μετά του κουμπάρου και του ίερέως περί τον βωμόν. Ot παριστάμενοι ερριπτον εϊς τας κεφάλας των νεόνυμφων ρΰζι και κουφέτα. Μάχη πραγματική γινόταν αυτήν τήν στιγμήν με τα μικρά παιδάκια. Προσπαθούσαν να συλλέξουν δσον το δυνατόν περισσότερα κουφέτα, για να δώσουν στους νέους και τάς νέας, οί όποιοι το επόμενον βράδυ θα έτοποθέτουν αυτά κάτω άπό το προσκέφαλο των, για να δουν τον γαμπρόν ή τήν νΰμφην. Καθ' δλον το διάστημα της στέψεως ένα αγοράκι καΐ έ*να κοριτσάκι δίπλα άπό τον γαμπρό και τήν νΰμφη εστέκοντο κρατώντας στα χέρια των άναμμένας τάς λεύκας γαμήλιους λαμπάδας. Μετά τήν τελετήν ολόκληρος ή πομπή ξεκινούσε ύπο τους ήχους της μουσικής καΐ κατηυθΰνετο εις το σπίτι τοΰ γαμπρού, ó όποιος ύπεβάσταζε τήν νΰμφην βαδίζοντας εξαιρετικώς αργά. "Εφθαναν στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Στην πόρτα τοΰ σπιτιοΰ του ή πεθερά περίμενε με μια κουλοΰρα, ενα ποτήρι βοΰτυρο κ* ενα ποτήρι μέλι. Τοποθετούσε τήν κουλοΰρα στο κεφάλι τής νΰμφης κ' έπειτα ή νΰμφη βουτώντας το Ινα της δάκτυλο έκανε τρεις σταυροΰς, ενα στο επάνω μέρος τής πόρτας και δΰο σταυροΰς στους διπλανούς τοίχους. "Εβαζε μετά το δεξί της πόδι κ' έμπαινε. Μετά από ολίγον χρονικόν διάστημα έβγαζαν τήν νΰμφη στο χορό σε χώρο ανοικτό, εμπρός άπό το σπίτι τοΰ γαμπρού, ή οποία έχόρευε εξαιρετικώς αργά. Να πώς γινόταν αυτός δ χορός. Πρώτος εχόρευε δ κουμπάρος, στον δποΐο τραγουδούσαν : Έβγαζε, αγόρια, στο χορό, να ΐδήτε πώς χορεύουν, να Ιδήτε καϊ να μά&ετε πώς πιάνεται ή αγάπη. Άπό τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Μετά άπ' τον κουμπάρον εχόρευε ή κουμπάρα, στην οποίαν τραγουδούν: Κουμπάρα, που στεφάνωσες τα δυό σου κυπαρίσσια, να δώση δ Θεός καϊ ή Παναγιά να κάνης καϊ βαφτίσια. Έν συνεχεία χόρευε ή νΰμφη, δ γαμπρός, οί γονείς των και οί λοιποί συγγενείς. 'Αφού λήξη δ χορός, δλοι φεΰγουν καί μένουν μόνον οί νεόνυμφοι με τους συγγενείς τοΰ γαμπρού. 'Αργά το βράδυ δ γαμπρός φορώντας μια άσπρη ποδιά πάει να καλέση τον κουμπάρο στο τραπέζι* μόλις δε Ιλθη δ κουμπάρος, αρχίζει το γεύμα και Εξακολουθεί το γλέντι ως τάς πρωινός ώρας.

12 Ό γάμος ν "Αργεί Όρβστικφ 333 Για δευτέραν φοράν tò πρωί της Δευτέρας πάνε στην βρΰσην τήν νύμφη για νερό μόνον οι συγγενείς του γαμπρού. Συνοδεύουν τον κουμπάρον εως το σπίτι του καΐ μένουν μόνοι οι συγγενείς του γαμπρού με τους νεόνυμφους. Κατά τήν Δευτέραν δλοι οί συγγενείς του γαμπρού και της νύμφης στέλνουν στο σπίτι τών νεόνυμφων γλυκά. Κατά το μεσημέρι της Τετάρτης οί νεόνυμφοι και οί οίκεΐοι του γαμπρού πήγαιναν στο πατρικό σπίτι της νύμφης, εφιλεΰοντο από τους γονείς της, οί οποίοι τους παρέθετον πλουσιώτατον τραπέζι μέ χαρές καί τραγούδια. Το γεΰμα αυτό λέγεται επιστρόφια καί κατά τήν ήμέραν αυτήν χτενίζουν τήν νΰμφην. Στο χτένισμα αυτό τραγουδούν το τραγούδι: Σ' δσους γάμους κί αν επήγα, τέτοιο ανδρόγυνο δεν είδα, νά 'ναι ή νύφη τρυγωνάκι, κί δ γαμπρός περιστεράκι. Και στης νύμφης την τοεμπίρα γράμματα ήταν γραμμένα, κ\ οποίος τα πρωτοαναγνώση μέ την νύμφη &' αντάμωση. Ό γαμπρός τ* ανάγνωσε, μέ την νύμφη άντάμωοε. Τήν Πέμπτη ή πεθερά βάζει τήν νΰμφη να κάνη πίττα, από τήν ο ποίαν στέλνει σε δλους τους συγγενείς του γαμπρού καί της νύμφης. Τήν Παρασκευή το ζεύγος τών νεόνυμφων μένει στο πατρικό της νύμφης εως το μεσημέρι του Σαββάτου. Κατά τήν επομένην του γάμου Κυριακήν το ζεύγος πηγαίνει στην εκκλησία μέ τον κουμπάρο και τους μπρατίμους. Μετά τήν άπόλυσιν της εκκλησίας άρχιζαν τα σεργιανίσματα, αϊ επισκέψεις δηλαδή τών νεόνυμφων σε οικογενείας, πού τους προσεκάλουν. Τους προσέφερον πολλά γλυκά, απαραίτητα δμως σέ κάθε σπίτι ήσαν τα κουφέτα. Έτσι τήν Κυριακήν αυτήν εληγεν δ γάμος μέ τα τόσα αξιοπερίεργα ήθη και έ'θιμά του, δπως γινόταν κατά τους παλαιοτέρους χρόνους στο "Αργός Όρεστικόν. "Ολα αυτά δμως τα συγκινητικά έθιμα έξέλιπον, δπως ακριβώς έχει γίνει καί εις αλλάς μακεδόνικος πόλεις. ΣΤΕΛΛΑ^ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Ο γάμος άρχιζε μια βδομάδα πριν από την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου. Την Κυριακή οι πιο κοντινοί συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες We make it... a day to remember Make it a day to remember. Λέγεται ότι είναι η Αλλά το νυφικό φόρεμα, το πέπλο και τα λουλούδια θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα θα βλέπουν τη γαμήλια δεξίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν Plan it!!!!! ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση του γάμου σας. Από το χρονοδιάγραμμα, το πλάνο των καλεσμένων, τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Θεός είπε ότι "δεν είναι καλό να είναι μόνος ο Αδάμ", και έπλασε την πρώτη γυναίκα από τα πλευρά του, για να είναι βοηθός του (Βιβλίο της

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναμφισβήτητα, η παράδοση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ιδιοπροσωπίας ενός λαού, της εθνικής σύστασης της κάθε χώρας αλλά και κάθε τόπου.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα:

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιμέλεια: Β. Παπαδάκη, Σύμβουλος-Φιλόλογος Εποπτεία: Δρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 1 Τάξη: Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

5ο Γυμνάσιο Σερρών Ελληνικός Γάμος Παραδόσεις-Έθιμα

5ο Γυμνάσιο Σερρών Ελληνικός Γάμος Παραδόσεις-Έθιμα 5ο Γυμνάσιο Σερρών Ελληνικός Γάμος Παραδόσεις-Έθιμα H ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Συντονίστριες καθηγήτριες Αρβαντά Αγγελική - Κωφίδου Εμορφίλη - Λαΐνα Δήμητρα Καραμπετάκης Νικόλαος Κατσαμπέρη Γεωργία Κιοσσές Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η φιλοξενία - ετυμολoγικά από το ρήμα «φιλώ (=αγαπώ) + ξένος» - αναφέρεται στην πράξη της περίθαλψης και φροντίδας ενός ξένου στο σπίτι κάποιου. Ήταν θεσμός για τους αρχαίους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Επιτέλους ΕΚΔΡΟΜΕΣ! Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη δαπάνη για να κάνουμε φέτος πέντε ολοήμερες εκδρομές, πέντε περιπάτους και φυσικά την εβδομαδιαία εκδρομή για το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα.

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. Heart Beat Γαμήλια Πακέτα Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. επόμενη του γάμου Τιμή: 1.670,00 Bright Smile επόμενη του γάμου Τιμή: 2.980,00 Tear

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής ΚΟΜ 108 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γενειάδες Κάποτε τα μούσια ήταν (κυρίως) τα διακριτικά του σεβάσμιου γέροντα ή του ναυαγού ή του καταθλιπτικού. Σήμερα το μούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου

Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου Ξεχασμένοι χοροί του παραδοσιακού ναουσαίικου γάμου Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Α πό τα πανάρχαια χρόνια, ο χορός είναι δεμένος στενά με τη μαγεία, τη θρησκεία, τη γιορτή, την εργασία, τον έρωτα και το θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

φουρναρης Απο το μεσαιωνα ως σημερα στο χωριο ο φουρνος παραμενει ιδιος ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ

φουρναρης Απο το μεσαιωνα ως σημερα στο χωριο ο φουρνος παραμενει ιδιος ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ ΑΣ9 ΚΥΨΕΛΗ.one (On 29-1-2014) Page 1 φουρναρης Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ Στα αστικα κεντρα απο τη ρωμαικη εποχη η κατασκευη ψωμιου εγινε επαγγελμα. Το εξασκουσε ο μάγκιψ ή μαγκιπος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα