Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2"

Transcript

1 Ο ΓΑΜΟΣ EN ΑΡΓΕΙ 0ΡΕΣΤΙΚ2 Tò "Αργός Όρεστικόν, Ιδιαιτέρα μου πατρίς, είναι κωμόπολις του Νομού Καστοριάς, εις την οποίαν κατά την άπογραφήν ευρέθησαν περίπου κάτοικοι. Βρίσκεται σε αρκετά καλήν τοποθεσίαν, έχοντας στον άνοικτόν της ορίζοντα τα βουνά, πάνω στα όποια εγράφησαν τα επη του Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ώνομάζετο Χρουπιστα. Το τωρινό δ'νομά του, "Αργός 'Ορεστικόν, εδόθη προ ολίγων ετών, κατ 5 άλλους από τον Όρέστην, γυιον του 'Αγαμέμνονος, και κατ 9 άλλους από την 'Ορεστιάδα, ετέραν δνομασίαν της λίμνης Καστοριάς. Το εδαφός του είναι αρκετά πλούσιον και ή ζωή των κατοίκων του καλή. Τα παλαιά του δμως έθιμα εξέλιπαν δλα καΐ αΐ σχετικά! συνθήκαι ήλλαξαν κατά τα τελευταία χρόνια. Μπόρεσα να συγκεντρώσω μερικές πληροφορίες για το πώς γίνεται δ γάμος στο "Αργός Όρεστικόν. * * * Χαρά ώνομάζετο γενικώς δ γάμος κατά τους παλαιοτέρους χρόνους στο "Αργός Όρεστικόν κα! εξακολουθεί να δνομάζεται ακόμη μέχρι σήμερον. Κατ' άναλογίαν ή συνηθεστέρα και πιο προσφιλής ευχή, την οποίαν δίδουν στους ανύπανδρους εις το "Αργός Όρεστικόν, είναι «κ α Ι στη χαρά σο υ». Τα ήθη κατά τους παλαιούς χρόνους ήσαν αυστηρότατα κα! οι κάτοικοι του "Αργούς Όρεστικοΰ ήναγκάζοντο να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των εις νεαράν ήλικίαν, διότι επίστευον δτι έτσι θα είχον τον καιρόν να αναθρέψουν τα παιδιά των, τα όποια θα ήσαν σε θέσιν ν' ανακουφίσουν τους γονείς των κατά τα γηρατειά αναλαμβάνοντας τα βάρη της οικογενείας. Ό κανών αυτός, το να ΰπανδρεΰουν τα παιδιά των μικρά, στο "Αργός Όρεστικόν ήτο, μπορεί να πη κανείς, γενικός. "Αλλωστε κα! ή παροιμία «γ ι α μικρός μικρός παντρέψου για τρανός καλογερέψου» έχει αυτήν τήν έννοιαν. Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, δταν αί ήθικαι άξίαι είχον πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν, ή εκλογή τών μελλονύμφων ήρχετο εις πρωτεύουσαν μοΐραν, ενφ το ζήτημα της προικός σε δευτερεύουσα. Δια να συνδεθούν λοιπόν δύο οίκογένειαι στο "Αργός Όρεστικόν έπρεπε να είναι περίπου της ιδίας κοινωνικής τάξεως χωρίς βέβαια να παρορώνται κα! τα προτερήματα

2 Ό γάμος ν "Αργεί Όρεσηκω 323 τών δια τον γάμον προωρισμένων νέων. Αί λαϊκά! φράσεις «γυναίκα Από σειρά καΐ σκυλί από κοπάδι», καθώς και ή φράσις «παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο» ήσαν οι κυριώτεροι γνώμονες κατά την εκλογήν της νύμφης. Έγίνετο δε ή εκλογή των μελλογάμων άπο τους γονείς των και κατά κυριώτερον λόγον από τον πατέρα, ó οποίος ήτο ó αφέντης όλης της οικογενείας. Ή γνώμη των μεγαλυτέρων αδελφών ήτο απλώς συμβουλευτική. Μόνον δταν δεν ύπήρχεν δ πατέρας, τον λόγον είχεν ó στενώτερος συγγενής καί δ θεωρούμενος κηδεμών καί προστάτης. Εθεωρείτο φαύλος και επιλήσμων του οφειλομένου σεβασμού προς τους γονείς δ υΐος εκείνος, δ όποιος dà ε- τόλμα να άπευ&υνη μόνος του πρότασιν γάμου, πολύ δε περισσότερον εκείνος, δ όποιος άπεφάσιζε να εκλέξη μόνος του την μέλλουσαν σύντροφον της ζωής του. Πολύ βαρύτεροι ήσαν οι περιορισμοί δια τήν κόρην, ή δποία ετύγχανε μεγάλης επιτηρήσεως. Αί κόραι του "Αργούς Όρεστικοΰ κατά τους παλαιούς χρόνους εμενον περιωρισμέναι στα πατρικά των σπίτια, απ 3 τα όποια σπάνια εξήρχοντο. Στην εκκλησίαν επήγαιναν τήν Μεγάλην Παρασκευήν, το Πάσχα, τήν Πρώτην Άνάστασιν και δταν επρόκειτο να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Δια τήν περιωρισμένην αυτήν ζωήν, καθώς και δια τήν εκλογήν του μέλλοντος συζύγου της, δεν δυσανασχετούσε καθόλου ή νέα τών παλαιοτέρων χρόνων. Είχεν απόλυτον πεποίθησιν εις τήν αγάπην καί φροντίδα τών γονέων της, εδέχετο δε τον εκλεγέντα από τους γονείς της σύζυγον ευχαρίστως καί προσπαθούσε να του εξασφάλιση τήν εύτυχίαν. Δεν ήτο βέβαια ξένος και δ υίος της 'Αφροδίτης στους νέους καί στάς νέας του "Αργούς Όρεστικοΰ. Οί νέοι, επηρεασμένοι απ 9 αυτόν, προσπαθούσαν να καταστήσουν γνωστόν το αίσθημα των στους γονείς των με φιλικά πρόσωπα, δταν δμως εύρισκον ανυπέρβλητα εμπόδια, τότε κατέφευγον οί τολμηρότεροι εις τήν άπαγωγήν. Οί γάμοι δμως αυτοί προκαλούσαν τήν άγανάκτησιν τών γονέων και τήν περιφρόνησιν της κοινωνίας. Έν τφ μεταξύ κατά τα τελευταία χρόνια επήλθε ριζική μεταβολή στο ζήτημα αυτό. Γενικώς τα συνοικέσια κατά τους παλαιούς χρόνους γινόταν δια κοινής συνεννοήσεως καί αποφάσεως τών γονέων. Ή συνεννόησις αυτή γινόταν δια μεσιτείας προσώπων συγγενών ή φιλικώς συνδεομένων με τήν οικογένειαν του νέου και τής νέας. Τα πρόσωπα αυτά ή ήσαν άνδρες καί λεγόταν προξενηταΐ ή γυναίκες, ονομαζόμενες προξενήτρες. Μεσολαβούσαν άπο συμπάθειαν καί από συγγενικόν ή φιλικόν ενδιαφέρον ή καί πολλές φορές ήμείβοντο παίρνοντας τα λεγόμενα προξενιάτικα. Κατά τήν μεσολάβησιν εγίνετο συζήτησις δια τήν προίκα εις είδη ρουχισμού, εις χρήματα καί κτήματα. "Οταν δε ή νύμφη ήτο μοναχοκόρη, άπεφάσιζαν να πάρουν τον γαμπρό σπιτόγαμπρο, δπότε δεν γινόταν ιδιαιτέρα συμ-

3 324 ΣτέΧΧας Σπανον 'Αναγνωστοπούλου φωνία προικός. "Ολα θα ήσαν για τα παιδιά τους. "Οταν ή συμφωνία εθεωρείτο Οριστικώς τελειωμένη δια της μεσολαβήσεως του προξενητοΰ ή της προξενήτρας, πήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμβρού ó προξενητής με μερικούς συγγενείς της νύμφης και έδιναν τον λ ό- γ ο ν, έπειτα δε εφευγον. Μετά από ολίγες ώρες ή καΐ δλόκληρον ήμέραν Ιπήγαιναν στο σπίτι τοΰ γαμβρού δ προξενητής καΐ μερικοί συγγενείς της νύμφης, δπου άλλαζαν τα ν ι σ ι ά ν ι α. Ή λέξις ν ι σ ι ά ν ι α είναι τουρκική και σημαίνει σημάδια. "Εχοντας στα χέρια λοιπόν τα νισιάνια, πού ήσαν μανδήλι μεταξωτό, δακτυλίδι καΐ ζουνάρι, 1 έμπαιναν μέσα στο σπίτι του γαμβρού λέγοντας διάφορες ευχές, όπως να μας ζήσουν, να γεράσουν, καλά στεφανώματα, και πολλές άλλες. 'Από τους γονείς τοΰ γαμβρού εδιδον ως νισιάνια στον προξενητήν καΐ τήν παρέαν του μανδήλι μεταξωτό καΐ φλωρί. "Οταν εγύριζαν στο σπίτι της νύμφης, εκερνοΰνταν καΐ επανελάμβαναν τις ίδιες ευχές. "Ενας μάλιστα από τους συγγενείς πυροβολούσε στον αέρα από ενα παράθυρο τοΰ σπιτιού της νύμφης, άναγγέλων μ' αυτόν τόν τρόπον το εύχάριστον γεγονός. Μετά άπό δύο ή τρεις ημέρας επεσκέπτοντο τήν νύμφην οί συγγενείς και οί φίλοι τοΰ γαμβρού, για να επισημοποιήσουν τόν αρραβώνα. Μετά το κέρασμα ή νύμφη φιλούσε τα χέρια δλων των συγγενών τοΰ γαμβρού, οί όποιοι της Ιχάριζον διάφορα δώρα, δπως μανδήλια, νομίσματα κ.λ.π. Αυτή ή επίσκεψις δλων των συγγενών τοΰ γαμβρού στο σπίτι της νύμφης λέγεται χαιρετισμός. Τραγουδοΰνται καθ' δλην τήν διάρκειαν της επισκέψεως αυτής διάφορα τραγούδια. Ό πεθερός, ή πεθερά καΐ οί λοιποί συγγενείς ζητούσαν να τραγουδήση κάτι και ή νύμφη. Σέ περίπτωσιν, πού δεν μπορούσε μόνη της να τραγουδήση, την βοηθούσαν καΐ δλοι τους. Το τραγούδι, πού έλεγε, είναι το κατωτέρω : Το χειλάκι σου, το μαγονλάκι σου, τ' εϊναι κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο; Μην αρρώστησες, μην οερμά&ηκες ; Ούτε αρρώστησα ούτε &ερμά&ηκα, μόν' ή μάνα μου, που μ* είχε χαδιάρη? μ* αρραβώνιασε στον Πέρα μαχαλά. Βρίσκω πε&ερά, σαν τριανταφυλλιά, βρίσκω πε&ερό, κλωνί βασιλικό, κι άνδραδέρφια δύο' μα το μικρότερο, μα το μικρότερο ήταν εξυπνότερο. 1 Τό ζουνάρι ήταν μεταξωτό ύφασμα, πού έτύλιγαν οί νέοι τοΰ παλαιού καιρού τήν μέση των. * Μονάκριβη.

4 Ό γάμος εν "Αργεί Όρεστικφ 325 "Ολο μου 'λέγε κι δλο μ' ορμήνευε'* Σήκω, νύφη μου, σήκω κΐ άλλαξε καί βάλε τά χρυσά, και βάλε τα χρυσά, να πάς στην εκκλησιά, νά πάς στην εκκλησιά, ν* άνάψης δύο κεριά, το ενα στην Παναγιά, να ζήση ή πε&ερά, καί το άλλο στο Χριστό, να ζήση ó πε&ερός. "Οταν εφευγον οί συγγενείς του γαμβρού" από το σπίτι της νύμφης καί επήγαιναν στο δικό του, τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια. Το κλασσικό τραγούδι αυτής της στιγμής είναι : Σαρανταπέντε Κυριακές κ* εξήντα δυο Δευτέρες δέν είδα την αγάπη μου, δον είδα τήν καλή μου. Έψες τήν είδα στο χορό, τήν είδα στο σεργιάνι? με δυο μανδήλια ατό λαιμό και τέσσερα στα χέρια. Καί με το μάτι τήν πατώ καί με το χείλι λέγω' Που 'σαν εψές, αγάπη μου, που 'σαν εψές, καλή μου; Έψες ήμουν στη μάνα μου, εψές στην αδελφή μου κϊ απόψε είμαστε τά δυό, τα δυο τ' αγαπημένα. Στην επιστροφή είχαν μαζί καί τους συγγενείς τής νύμφης, τους οποίους έπαιρναν έ'ως το σπίτι, δπου τους προσέφερον διάφορα κεράσματα, κατά προτίμησιν κρασί και ξηρούς καρπούς, ιδιαιτέρως δε στραγάλια. Μετά από λίγες ήμερες έ'διδον επίσημο γεΰμα στο σπίτι τής νύμφης. Καλούσαν τον γαμβρον καί τους δικούς του σε φιλιά και τούςφί- λ ε υ α ν. 3 Επακολουθούσε γλέντι εως το πρωί με γενική ευθυμία και τραγούδια.μεταξύ των άλλων τραγουδιών πού λέγονται, λέγεται και το πιο κάτω: Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρΰαμε κέρνα μας, κέρνα μας να φάμε καί να πιούμε, άντε να κερνάς, να καλοπερνάς ήμεΐς σάς αγαπούσαμε κέρνα μας, κέρνα μας 1 Συμβούλευε. 2 Περίπατο. Φιλιά λέγεται το γεΰμα.

5 326 Στέλλας Σπανού * Αναγνωστοπούλου κ* ή*ρ&αμε να σας δον με. αντε να κερνάς, να καλοπερνάς Σ' αυτό το σπίτι πού 'ρ&αμε κέρνα μας, κέρνα μας πέτρα να μην ραΐσγ}, αντε να κερνάς, να καλοπερνάς να ζήογι ή νύφη κι δ γαμπρός κέρνα μας, κέρνα μας κΐ δλοι οΐ σνμπε&έροι. άντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Μετά tò επισφράγισμα τών αρραβώνων ó γαμπρός τακτικά έπεσκέπτετο την νΰμφην στο σπίτι της, ενφ ή νύμφη ουδέποτε πήγαινε στοΰ γαμβρού. Αι επισκέψεις του γαμβρού ήσαν τακτικώταται κατά τήν περίοδον των αρραβώνων' πολλές φορές έτρωγε και στο σπίτι της μνηστής του. ΑΙ επισκέψεις αύται συνωδευοντο από διάφορα δώρα προς τήν μνηστήν και τους οίκείους της, τα δποΐα ήσαν ανάλογα με τήν εποχήν καΐ τήν οϊκονομικήν του κατάστασιν. Τα δώρα αυτά ήσαν μεγαλύτερα κατά τάς μεγάλας εορτάς του Πάσχα κα! της Πρωτοχρονιάς. Το Πάσχα μάλιστα μαζί με ενα αρνάκι, πού είχε βαμμένα κόκκινα το κεφαλάκι του και τή ράχη του, καΐ διάφορα άλλα δώρα, ó γαμπρός έστελλε στή νΰμφη και τήν χρυσοκέντητη πασχαλιάτικη λαμπάδα. OÎ δεσμοί, oî συναπτόμενοι δια τών αρραβώνων, εθεωρούντο αδιάρρηκτοι, πολύ δέ σπάνια επήρχετο διάλυσις αρραβώνων και αυτό γινόταν μόνον, δταν ύπήρχον σοβαροί λόγοι. Ή διάλυσις έ-θεωρεΐτο μειωτική και για τα δυο μέρη, προ πάντων δια τήν νύμφην, ή οποία δύσκολα ξ α- ναπαντρευόταν. * * * "Οταν επλησίαζεν ó καιρός, κατά τον οποίον θα ετελεΐτο ó γάμος, ήρχιζαν αϊ σχετικαΐ προετοΐμασίαι. Πρώτα πρώτα ετοιμαζόταν ο ρουχισμός της νύμφης. Καλούσαν στο σπίτι της νύμφης μια ράπτρια, ή οποία Ιπρεπε να ράψη δλα τα προικιά της νύμφης. Πριν άρχίση να κόβη τα διάφορα υφάσματα, υποκρίνεται καΐ λέει δτι το ψαλίδι της δεν κόβει' για να κόψη, πρέπει να της χαρίσουν κάτι. Οί συγγενείς λοιπόν της νύμφης, οι ευρισκόμενοι στο δωμάτιον, της ρίχνουν διάφορα νομίσματα και τότε αρχίζει ή προετοιμασία της προίκας. Το ίδιον ακριβώς συμβαίνει καί με το ένδυμα του γαμπρού στο ράφτη, διότι κ' εκείνου το ψαλίδι δεν κόβει. Κατά τήν

6 Ό γάμος εν "Αργεί Όρεστιχω 327 ώραν δε αυτήν ανταλλάσσονται ευχές καΐ κερνοΰνται. Τήν προηγουμένην του γάμου Κυριακήν δ γαμπρός έστελλε στη νΰμφη τη μπογιά. Ή μπογιά περιελάμβανε ένα σαπούνι, ένα προσόψι, ένα μπουκάλι λεβάντα, ενα μαντήλι μεταξωτό και ΐκνα. 1 Αυτά δλα τα τοποθετούσαν σε ένα δίσκο μεγάλο καΐ τα έστελναν μ 3 ένα αγόρι, το όποιον, άφοΰ παρέδιδε τα δώρα, έπαιρνε και το δικό του δώρον άπο τους γονείς της νύμφης. Τήν Δευτέρα έψηναν τον καφέ, για να έχουν φρέσκο δλην τήν εβδομάδα. Μετά από το ψήσιμο τον στοΰμπιζαν σε τ ο υ μ π ε κ ι α. 2 Τήν Τρίτη καθάριζαν το σπίτι καΐ τήν Τετάρτη ή ά'λλην ήμέραν της εβδομάδος αυτής συνέτασσον το προικοσΰμφωνον και το παρέδιδον στον γαμπρό μαζί με το τράχωμα. Τράχωμα λένε στο "Αργός Όρεστικον τήν προίκα εις μετρητά. "Αλλοι το τράχωμα το έπαιρναν τήν Παρασκευήν. Παραθέτομεν κατωτέρω ένα απόσπασμα ενός προικοσυμφώνου του έτους Π ρ ο ι κ ο σύμφωνον Εις το όνομα του Πατρός και του Υίοΰ και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί καΐ εις τους αιώνας των αιώνων 'Αμήν. Αυτός ο κατ" αρχάς ποιήσας τον ανθρωπον και ειπών αυξάνεστε καΐ πληθύνεσθε την γήν. Καιγώ δ (όνομα του πατρός της νύμφης) συνοικίας Έκκλησιάρχου προικίζω την κόρη μου είς νόμιμον γάμον Πρώτον καΐ την δίδω τον Κον υιον του, είς Χρούπισταν μέ ζωή ν ειρηνική ν και μακροημέρευσιν (ακολουθούν δλα τα είδη της προικός). Και τα Πολετεκόμενα χρήματα χιλιάδας είκοσι πέντε (αριθ ). Αυτά τά δίδω την κόρη μου (όνομα κόρης) να ζήσουν να γεράσουν, δ Θεός να τους δώσ-fl τα καλά τού 'Αβραάμ και 'Ισαάκ και τού 'Ιακώβ καΐ τις ευχές της Παναγίας καΐ Πάντων τών Άγίοίν και τάς εύχάς τών ανάθρεψαντων γονέων. 'Αμήν. Έν Καστοριά xfj 7γ} Δεκεμβρίου 1922 Ό Γράψας Ό Πατήρ Ιερεύς (Υπογραφή) ("Υπογραφή) Εύχομαι καλή ν ζωή ν Κατά το απόγευμα τής Τετάρτης ή νΰφη λουζόταν κ' έβαφε τα μαλλιά της με ΐκνα. Τήν Πέμπτην το απόγευμα πιάνουν το προζύμι στο σπίτι τής νύμφης, καθώς καΐ στο σπίτι του γαμβρού. Τώρα πώς πιάνουν το 1 8 Κοινώς ό κ ν ά. Λέξις τουρκική, πού σημαίνει μεγάλο πέτρινο γουδί,

7 328 Στέλλας Σπανού 'Άγαγνωοτοπονλου το προζύμι. "Ενα κοριτσάκι, πού να έχη μητέρα καΐ πατέρα, διότι απαγορεύεται να είναι ορφανό, πιάνει το προζύμι Το κοριτσάκι αυτό, πριν πιάση το προζύμι, φορεί μια τσίπα και μια άσπρη καθαρή ποδιά. Τσίπα στο "Αργός Όρεστικόν λένε ένα είδος μαντηλιού βαμβακερού, το όποιον φορούν ol Χριστιανές στο κεφάλι τους κατά τάς εργασίμους ώρας. Διαλύει σε μια κατσαρόλα, πού έχει νερό, παλαιό ζυμάρι, αλάτι και αλεύρι, ανακατώνει δλα καλά, βάζει τήν κατσαρόλα αυτήν στο κεφάλι του καί κάνει τρεις ο λόκληρους γύρους στο δωμάτιο χορεύοντας. Οί παρευρισκόμενοι συγγενείς τραγουδούν διάφορα τραγούδια, ή δε μητέρα της νύμφης χαρίζει νομίσματα στο μικρό κοριτσάκι. Το ίδιο κάνει και ή μητέρα του γαμβρού στο σπίτι της. 'Από το ζυμάρι ζυμώνουν καί κάνουν τις κουλούρες. Τήν πρώτη μάλιστα κουλούρα τήν πάει αγόρι στο φούρνο. Τις κουλούρες τις χρησιμοποιούσαν με τους τεσκερέδες 1 ως προσκλητήρια είς τον γάμο. Κουλούρες εστελλον μόνον, δταν καλούσαν τους μπρατίμους καί τον κουμπάρο. Κατά τήν Παρασκευήν είς ενα δωμάτιον αραδιάζουν τήν προίκα της νύμφης καί καθ' δλην τήν ήμέραν δλες οί προσκεκλημένες γυναίκες, πολλές φορές μάλιστα καί απρόσκλητες, περνούσαν καί Ιβλεπαν τήν προίκα, έκφέρουσαι καταλλήλους εύχάς. Το βράδυ της Παρασκευής καλούσε τις φίλες της ή νύμφη στο σπίτι της, για να τακτοποιήσουν τήν προίκα της στα σεντούκια. 'Αφού τελειώσουν τήν δουλειά αύτη, αρχίζουν τα τραγούδια καί τον χορόν. ΠρΙν δέ βάλουν τήν προίκα στα σεντούκια, ρίχνουν σ* αυτά κουφέτα, ρύζι και νομίσματα. Κατά το Σάββατον, το όποιον ήτο καί ή παραμονή τού γάμου, εμαγειρεύοντο τα φαγητά της Κυριακής. Το Σάββατον όλόκληρον τήν ήμέραν καί πολλές φορές όλόκληρον τήν εβδομάδα άπηγόρευον είς τον γαμβρον να ιδη τήν νύμφη, είς δέ το γλέντι, πού γινόταν το Σάββατο βράδυ στο σπίτι της νύμφης, επήγαιναν μόνον οί συγγενείς του. Το πρωΐ της Κυριακής ή νύμφη πάει με τους συγγενείς της στην πιο πλησιεστέρα προς το πατρικό της σπίτι βρύσην και παίρνει ν?ρό με το κανάτι. "Οταν συνοδεύουν τήν νύμφη, για να πάη να πάρη νερό, εκτός από κάτι άλλα τραγούδια τραγουδούν καί το τραγούδι : Γλυκοχαράζει ή χαραυγή καί οί όμορφες κοιμούνται καί δλου τοϋ κόσμου τα παιδιά για σένα συλλογιούνται. "Ωρα καλή σου, μάτια μου, καί στο καλό να π&τε, γοργά να πας, γοργά να 'ρ^ς, [Υ 97^] ν^ PV / ας λησμόνησες, κ' εμάς να [μας] ξαναό^υμην^ς καί πίσω να γυρίσης. "Οταν φθάση στή βρύση, ρίχνει μέ το στόμα της ενα νόμισμα μέσα στο νερό και έπειτα γεμίζει το κανάτι της. Γυρίζοντας πίσω στο πατρικό της 1 Τεσκερές είναι τουρκική λέξις' σημαίνει προσκλητήριο ν.

8 *0 γάμος εν "Αργεί Όρεατιχφ 329 σπίτι, βρίσκει στην πόρτα του να την περιμένουν οι γονείς της συγκινημένοι, διότι για τελευταία φορά θα πλύνουν τα χέρια τους με νερό, πού το έ φερε ή κόρη τους. "Εχουν βάλει στο κατώφλι της πόρτας τρία μεγάλα και γερά ξΰλα κ' έχουν σκορπίσει επάνω τους κρασί καΐ ρΰζι. 'Επάνω από αυτά, αφού προηγουμένως ρίξη νερό τους γονείς της, για να πλυθούν, περνάει βάζοντας όμως πρώτα το δεξί της πόδι. Μέσα βρίσκει στο τραπέζι να την περιμένη πιλάφι με ζάχαρη. Κάθονται τότε δλοι μαζί, το τρώγουν, μαζί τους δε και ή νΰμφη. Άφοΰ γίνουν δλα αυτά, φέρνουν τήν νύμφη, για να τήν χτενίσουν. Την καθίζουν σε μια καρέκλα στη μέση του δωματίου κι αρχίζουν το χτένισμα. Κατά προτίμησιν τήν νύμφη χτενίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα, για να γηράση και ή νΰμφη δπως αυτή. Καθ 3 δν χρόνον γίνεται το χτένισμα της νύμφης, τραγουδούν το τραγούδι : 'Αργυρό μου χτένι, σέρνε αγάλια αγάλια, τρίχα [να] μην gatorj, τρίχα νά μην πέοη, και την πάρη δ ξένος και της κάνγ} μάγια, και την κάνγ\ μάγια, μάγια και πε&αίνΐ). Κόρη μ[ον], ποια μάνα ο 3 έκανε, χρνσή κοιλιά #ε νά 'χε, και ή κούνια, που oh κονναγε, ήταν μαλαματένια. Ή μάνα μου ήταν πέρδικα κι δ αφέντης μου οαΐνης. "Ολα αυτά γίνονται πολύ πρωΐ. Τώρα ερχόμεθα στο σπίτι του γαμπρού. Τήν ιδία περίπου ώρα μερικοί συγγενείς του γαμπρού με τήν μουσικήν πάνε να πάρουν από τα σπίτια των τους μπρατίμους. Μ π ρ ά τ ι μ ο ι είναι δύο φίλοι τού γαμπρού, στους οποίους αναθέτει να φροντίσουν για τα τού γάμου. Αύιοί, πρί/v ξεκινήσουν από τα σπίτια των, παίρνουν και τα κανίσκια τους. Κανίσκι είναι λέξις βυζαντινή καΐ σημαίνει δώρον. 'Αφού αφήσουν τα κανίσκια στο σπίτι τού γαμπρού, μαζί αυτήν τήν φορά με τους συγγενείς τού γαμπρού και οί μπράτιμοι, πάνε να καλέσουν και να πάρουν τον κουμπάρο. Τον παίρνουν απ το σπίτι του και γυρίζουν πίσω στού γαμπρού. Φέρνει και αυτός το κανίσκι του. Οί μπράτιμοι ώς κανίσκι φέρνουν κουλούρες, αρνί, ταψί, δ κουμπάρος δμως επί πλέον φέρνει και το στεφανομάνδηλο, το όποιον είναι ύφασμα, με το όποιον τυλίγει τους νεόνυμφους κατά τήν ώραν της στέψεως. Καθ* δλας τάς επισκέψεις προσεφέροντο κρασί και ξηροί καρποί, ώς επί το πλείστον δμως στραγάλια. Μερικοί μάλιστα στάς επισκέψεις αύτας χορεύουν. "Οπως είναι δλοι τώρα συγκεντρωμένοι μέσα σ' ενα

9 330 Στέλλας Σπανού 'Αναγνωστοπούλου δωμάτιο, λούζουν τον γαμπρό. Κατά rò λούσιμο, πού γίνεται βέβαια υπό τού κουμπάρου, τραγουδούν το τραγούδι : Λούζεται το αρχοντόπουλο σε μια χρυσή λεκάνη, xi δ νοϋνος, που το έλουζε ήτανε παλληκάρι' ωσάν τον ήλιο έλαμπε, ωσάν τον ήλιο λάμπει. Μετά το λούσιμο ακολουθεί το ξύρισμα, κατά το όποιον λένε.' Άργυρο [μου] ξυράφι, σέρνε αγάλια αγάλια, τρίχα να μην πέσ-β, τρίχα [να] μην ραΐσγ}. Μετά από δλα αυτά ξεκινούν, δπως είναι δλοι μαζί, εκτός από το γαμπρό, και πάνε να παραλάβουν την προίκα. Εμπρός από δλους πάει ένα δίτροχο αμάξι και κατόπιν άπ 9 αυτό ένα αγόρι με τα δώρα, τα όποια προορίζονται για την νΰμφη. Αυτά είναι εν ζεύγος κάλτσες, εν ζεύγος παντόφλες, μία ομπρέλα και το δευτεριάτικο φόρεμα της νύμφης. 'Ακολουθεί μετά απ' αυτά ή μουσική και οι συγγενείς του γαμπροί). Φθάνουν στο σπίτι της νύμφης καΐ προσπαθούν να μπουν μέσα. Στην πόρτα του σπιτιού αυτού περιμένουν και απαγορεύουν τους συγγενείς του γαμπρού να μπούνε μέσα δυο ή τρία αγόρια αρκετά μεγάλα, ζητούν μάλιστα, για ν' αφήσουν να πάρουν την προίκα, πληρωμή. 'Αναγκάζονται λοιπόν οι συγγενείς του γαμπρού να δώσουν κάτι. Κατά την έπίσκεψιν αυτήν έκερνούνταν πολλά γλυκά. 'Αφού πάρουν τήν προίκα και τήν τακτοποιήσουν στο δίτροχο αμάξι και δέσουν στο λαιμό του αλόγου δύο άσπρα μεταξωτά μαντήλια, ξεκινούν μεγαλοπρεπέστατα προς το σπίτι του γαμπρού. Κάνουν δε τώρα μεγαλυτέραν διαδρομήν, για να τήν επιδείξουν. Οί γονείς της νύμφης κ! αυτοί στέλνουν τα δώρα του γαμπρού τους με τήν προίκα με το ί'διο παιδάκι, πού έφερε τα δώρα προηγουμένως της κόρης τους. Το μεσημέρι δλοι τους κάθονται να φάνε. Κατά το άποχαιρετιστήριον τούτο γεύμα τρώει ή νΰμφη αρκετά υπό τας συνεχείς πιέσεις τών συγγενών της. Μετά από το γεύμα εσηκώνετο ή νΰμφη και επήγαινε σε ιδιαίτερο δωμάτιο να στολισθη. Έκεΐ οι στενώτερες φίλες της της φορούν τα νυφικά καΐ τήν στολίζουν με γιρλάντες, τέλια και άσπρη σκέπη. 'Αφού τελείωση το στόλισμα της νΰμφης, αυτή φιλεΐ τα χέρια τών γονέων της και τών συγγενών της.'έπειτα στέκεται ορθή σε μια γωνιά ενός δωματίου, ή οποία είναι στολισμένη με λουλούδια της εποχής, στο πάτωμα δε είναι στρωμένο καινούργιο κιλίμι. Κατά τήν ώραν αυτήν φθάνουν οί προσκεκλημένοι. Στο σπίτι του ó γαμπρός κατά τήν ώραν αυτήν φορεί τα γαμπριάτικα. Κατόπιν ξεκινςί ή πομπή μεγαλοπρεπέστατη. Στην αρχήν αυτής ευρίσκεται ó κουμπάρος με το μπαϊράκι. 1 Στο σταυρό του επάνω το μπαϊ- 1 Τουρκική λέξις' σημαίνει σημαία.

10 Ό γάμος êv "Αργεί Όρςοτικφ 331 ράκι έχει τρία μήλα κ' έ'να κλ(ονί βασιλικό. Πίσο> από τον κουμπάρο ακολουθούν γονείς καΐ συγγενείς καΐ φίλοι του γαμπρού και ó ίδιος. Ή πομπή, δταν πλησίαση στο σπίτι της νύμφης, σταματ^, για να δή, δν ó γαμπρός θα κατορθώση να πέραση από τα κεραμίδια του σπιτιού της νύμφης τα τρία μήλα του μπαϊρακιοΰ. Ή μητέρα του γαμπρού κάθεται στο σπίτι της, για να ύποδεχθή τήν νύμφη της, πριν δε ξεκινήση δ γυιός της, του δίδει να πιή με τήν χούφτα της τρεις φορές κρασί και το ύπόλοιπον το ρίχνει στο κατώφλι του σπιτιού της τήν ώρα, πού περνφ δ γυιός της. "Η πομπή σταματφ στην πόρτα του σπιτιού της νύμφης, μπαίνουν τότε δλοι μέσα εκτός από τον γαμπρό, δ οποίος κάθεται εξω και απέναντι αυτής. Τους προσφέρουν κ' εδώ διάφορα γλυκά. Ή νΰμφη τήν ώρα αυτή προσπαθεί να δή τον μέλλοντα σΰζυγόν της από κάποιο παράθυρο μέσα άπ' τον κρίκο ενός δακτυλιδιού και μετά από ενα κόσκινο. "Εφθανε ή συγκινητικωτέρα στιγμή της τελετής του γάμου. Ή νΰμφη φιλούσε τα χέρια τών γονέων της, φιλούσε τ' αδέλφια της, τους συγγενείς της, τις φίλες της καΐ αποχαιρετούσε για πάντα δλους τους αγαπημένους της καΐ δλες τις παιδικές της αναμνήσεις. Τήν στιγμή εκείνη μια βαθύτατη ιερά συγκίνησις κατελάμβανε δλους, οι δποΐοι ήτο άδ\>νατον να κρατήσουν τα δάκρυα των. Το τραγούδι άλλωστε, το όποιον συνώδευε και τον χαιρετισμόν εκείνον, μεγάλωνε τήν συγκίνησιν : Μάνα μου, τα λουλούδια μον συχνά να τα ποτίζβς, - μάνα μου γλυκεία κά&ε πρωί με δάκρυα, το βράδυ με τους πόνους. μάνα μου εχε γεια Αφήνω γεια το σπίτι μου και γεια τους ιδικούς μου, αφήνω για την μάνα μου τριών λογιών φαρμάκι, μάνα μου γλυκεία τό 'να να πίνγ} το πρωί, τ' άλλο το μεσημέρι, το τρίτο το φαρμακερό, δταν ûà με υ^υμάται. μάνα μου γλυκεία Άφοΰ εξεπληρουντο δλα αυτά τα έθιμα, εσηκώνοντο δλοι, για να φύγουν. Ό γαμπρός εξακολουθεί να περιμένη απέναντι τής θΰρας του πατρικού σπιτιού τής νύμφης. Έπροπορεΰετο ή μητέρα τής νύμφης κρατώντας στα χέρια της ενα κανάτι γεμάτο κρασί, έχυνε από το κρασί αυτό στο κατώφλι τής πόρτας, απ οπού επρόκειτο να περάση ή νΰμφη. "Οταν έφθανε ή νΰμφη εις τήν θΰραν, δ γαμπρός ερριχνε εμπρός της νομίσματα, ρΰζι και ζαχαρωτά. "Επειτα εξεκινουσε ολόκληρος ή πομπή δια τήν εκκλησίαν προς τέλεσιν τής στέψεως. Ή νΰμφη υπεβαστάζετο υπό του αδελφού της ή άλλου συγγενούς της. Στην εκκλησία συνέρρεον και απρόσκλητοι. Μόλις είσήρχοντο οι νεόνυμφοι στην εκκλησίαν, ώδηγοΰντο ύπο του ιερέως εις

11 332 Στέλλας Σπανον Άναγνωοτοηούλου τό μέσον αυτής και ήρχιζεν ó άρραβών, επηκολοΰθει δε ή στέψις. "Οταν άνεγινώσκετο το εΰαγγέλιον καΐ έφθανε δ Ιερεύς στην φράσιν «ή γυνή να φοβήται τον άνδρα», δλοι οί παριστάμενοι γελούσαν, διότι ένόμιζον δτι ή νΰμφη προσπαθούσε να πατήση το πόδι τοΰ γαμπρού, για ν' αποφυγή τ' ανωτέρω. Δεν έπραγματοποιεΐτο ποτέ αυτό, διότι κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ή νύμφη ήτο συνεσταλμένη και συγχρόνως συγκινημένη από τον άποχωρισμόν των δικών της. Καθ 5 ην στιγμήν έψάλλετο το «'Ησαΐα χόρευε», περιήγετο το ζεύγος μετά του κουμπάρου και του ίερέως περί τον βωμόν. Ot παριστάμενοι ερριπτον εϊς τας κεφάλας των νεόνυμφων ρΰζι και κουφέτα. Μάχη πραγματική γινόταν αυτήν τήν στιγμήν με τα μικρά παιδάκια. Προσπαθούσαν να συλλέξουν δσον το δυνατόν περισσότερα κουφέτα, για να δώσουν στους νέους και τάς νέας, οί όποιοι το επόμενον βράδυ θα έτοποθέτουν αυτά κάτω άπό το προσκέφαλο των, για να δουν τον γαμπρόν ή τήν νΰμφην. Καθ' δλον το διάστημα της στέψεως ένα αγοράκι καΐ έ*να κοριτσάκι δίπλα άπό τον γαμπρό και τήν νΰμφη εστέκοντο κρατώντας στα χέρια των άναμμένας τάς λεύκας γαμήλιους λαμπάδας. Μετά τήν τελετήν ολόκληρος ή πομπή ξεκινούσε ύπο τους ήχους της μουσικής καΐ κατηυθΰνετο εις το σπίτι τοΰ γαμπρού, ó όποιος ύπεβάσταζε τήν νΰμφην βαδίζοντας εξαιρετικώς αργά. "Εφθαναν στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Στην πόρτα τοΰ σπιτιοΰ του ή πεθερά περίμενε με μια κουλοΰρα, ενα ποτήρι βοΰτυρο κ* ενα ποτήρι μέλι. Τοποθετούσε τήν κουλοΰρα στο κεφάλι τής νΰμφης κ' έπειτα ή νΰμφη βουτώντας το Ινα της δάκτυλο έκανε τρεις σταυροΰς, ενα στο επάνω μέρος τής πόρτας και δΰο σταυροΰς στους διπλανούς τοίχους. "Εβαζε μετά το δεξί της πόδι κ' έμπαινε. Μετά από ολίγον χρονικόν διάστημα έβγαζαν τήν νΰμφη στο χορό σε χώρο ανοικτό, εμπρός άπό το σπίτι τοΰ γαμπρού, ή οποία έχόρευε εξαιρετικώς αργά. Να πώς γινόταν αυτός δ χορός. Πρώτος εχόρευε δ κουμπάρος, στον δποΐο τραγουδούσαν : Έβγαζε, αγόρια, στο χορό, να ΐδήτε πώς χορεύουν, να Ιδήτε καϊ να μά&ετε πώς πιάνεται ή αγάπη. Άπό τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Μετά άπ' τον κουμπάρον εχόρευε ή κουμπάρα, στην οποίαν τραγουδούν: Κουμπάρα, που στεφάνωσες τα δυό σου κυπαρίσσια, να δώση δ Θεός καϊ ή Παναγιά να κάνης καϊ βαφτίσια. Έν συνεχεία χόρευε ή νΰμφη, δ γαμπρός, οί γονείς των και οί λοιποί συγγενείς. 'Αφού λήξη δ χορός, δλοι φεΰγουν καί μένουν μόνον οί νεόνυμφοι με τους συγγενείς τοΰ γαμπρού. 'Αργά το βράδυ δ γαμπρός φορώντας μια άσπρη ποδιά πάει να καλέση τον κουμπάρο στο τραπέζι* μόλις δε Ιλθη δ κουμπάρος, αρχίζει το γεύμα και Εξακολουθεί το γλέντι ως τάς πρωινός ώρας.

12 Ό γάμος ν "Αργεί Όρβστικφ 333 Για δευτέραν φοράν tò πρωί της Δευτέρας πάνε στην βρΰσην τήν νύμφη για νερό μόνον οι συγγενείς του γαμπρού. Συνοδεύουν τον κουμπάρον εως το σπίτι του καΐ μένουν μόνοι οι συγγενείς του γαμπρού με τους νεόνυμφους. Κατά τήν Δευτέραν δλοι οί συγγενείς του γαμπρού και της νύμφης στέλνουν στο σπίτι τών νεόνυμφων γλυκά. Κατά το μεσημέρι της Τετάρτης οί νεόνυμφοι και οί οίκεΐοι του γαμπρού πήγαιναν στο πατρικό σπίτι της νύμφης, εφιλεΰοντο από τους γονείς της, οί οποίοι τους παρέθετον πλουσιώτατον τραπέζι μέ χαρές καί τραγούδια. Το γεΰμα αυτό λέγεται επιστρόφια καί κατά τήν ήμέραν αυτήν χτενίζουν τήν νΰμφην. Στο χτένισμα αυτό τραγουδούν το τραγούδι: Σ' δσους γάμους κί αν επήγα, τέτοιο ανδρόγυνο δεν είδα, νά 'ναι ή νύφη τρυγωνάκι, κί δ γαμπρός περιστεράκι. Και στης νύμφης την τοεμπίρα γράμματα ήταν γραμμένα, κ\ οποίος τα πρωτοαναγνώση μέ την νύμφη &' αντάμωση. Ό γαμπρός τ* ανάγνωσε, μέ την νύμφη άντάμωοε. Τήν Πέμπτη ή πεθερά βάζει τήν νΰμφη να κάνη πίττα, από τήν ο ποίαν στέλνει σε δλους τους συγγενείς του γαμπρού καί της νύμφης. Τήν Παρασκευή το ζεύγος τών νεόνυμφων μένει στο πατρικό της νύμφης εως το μεσημέρι του Σαββάτου. Κατά τήν επομένην του γάμου Κυριακήν το ζεύγος πηγαίνει στην εκκλησία μέ τον κουμπάρο και τους μπρατίμους. Μετά τήν άπόλυσιν της εκκλησίας άρχιζαν τα σεργιανίσματα, αϊ επισκέψεις δηλαδή τών νεόνυμφων σε οικογενείας, πού τους προσεκάλουν. Τους προσέφερον πολλά γλυκά, απαραίτητα δμως σέ κάθε σπίτι ήσαν τα κουφέτα. Έτσι τήν Κυριακήν αυτήν εληγεν δ γάμος μέ τα τόσα αξιοπερίεργα ήθη και έ'θιμά του, δπως γινόταν κατά τους παλαιοτέρους χρόνους στο "Αργός Όρεστικόν. "Ολα αυτά δμως τα συγκινητικά έθιμα έξέλιπον, δπως ακριβώς έχει γίνει καί εις αλλάς μακεδόνικος πόλεις. ΣΤΕΛΛΑ^ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ Το λαογραφικό αυτό υλικό το μάζεψα το 1952, δταν υπηρετούσα ως καθηγητής στο γυμνασιακό παράρτημα Προσωτσάνης, μικρός πόλεως, κείμενης 20 περίπου χιλιόμετρα βορείως τής Δράμας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60

Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60 Ο γάμος στο χωριό μας στις δεκαετίες του 50-60 Ο γάµος στο χωριό στις δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν ένα σηµαντικό γεγονός το οποίο το ζούσαν έντονα, όχι µονάχα οι µελλόνυµφοι και το συγγενικό τους περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Ο γάμος άρχιζε μια βδομάδα πριν από την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου. Την Κυριακή οι πιο κοντινοί συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΐ; Ε Λ Τ Α ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 806/94 Κ.Ε.Μ.Π.ΑΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8, ΠΛΑΚΑ, 105 58 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 4073

ΐ; Ε Λ Τ Α ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 806/94 Κ.Ε.Μ.Π.ΑΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8, ΠΛΑΚΑ, 105 58 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 4073 Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ..Π.ΑΘ. Αριθμός Αδειας: 4151, ΐ; Ε Λ Τ Α ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 806/94 Κ.Ε.Μ.Π.ΑΘ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8, ΠΛΑΚΑ, 105 58 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 4073 Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα

Διαβάστε περισσότερα

Tο χωριό Σωσάνδρα βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα έξω από την Aριδαία,του ν.πελλης. H ιστορία της Σωσάνδρας αποτυπώνεται στα ευρύµατά της, αλλά και στα

Tο χωριό Σωσάνδρα βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα έξω από την Aριδαία,του ν.πελλης. H ιστορία της Σωσάνδρας αποτυπώνεται στα ευρύµατά της, αλλά και στα Περιοχή Tο χωριό Σωσάνδρα βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα έξω από την Aριδαία,του ν.πελλης. H ιστορία της Σωσάνδρας αποτυπώνεται στα ευρύµατά της, αλλά και στα κτίρια.σποραδικά αρχαιολογικά ευρύµατα έχουν βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

25 / 30 ( ( ) , 6.

25 / 30 ( ( )    ,    6. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λαϊκή παράδοση είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατάει τους λαούς σφιχτά δεµένους µεταξύ τους µε κοινές εκδηλώσεις, ήθη και έθιµα. Μια τέτοια εκδήλωση είναι το µυστήριο του γάµου στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας:

Διάλεκτοι/Ιδιώματα. Εργασια: Παράδοση εργασίας: Διάλεκτοι/Ιδιώματα Εργασια: Θα πρέπει να επιλέξετε ένα άτομο ηλικίας άνω των 60 ετών που να χρησιμοποιεί διάλεκτο ή ιδίωμα της ελληνικής γλώσσας και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με βάση τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες We make it... a day to remember Make it a day to remember. Λέγεται ότι είναι η Αλλά το νυφικό φόρεμα, το πέπλο και τα λουλούδια θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα θα βλέπουν τη γαμήλια δεξίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου

Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Κλάδος Λυκόπουλων Περιφέρεια Αθηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου Τα Παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου περιμένουν για 9η χρονιά μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο

Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει. επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο Η μαμά μου είναι υπέροχη και με κάνει να γελάω! Μερικές φορές όμως θυμώνει επειδή μπερδεύω το φ και το θ. Όμως έχω την καλύτερη μαμά σε ολόκληρο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. Έχω μια γλυκιά μανούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ:

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΆ * * Γίνε ο ήρωάς του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΑΜΟΥ Σε αυτό το αφιέρωμα, θα βρείτε όλες τις λίστες εργασιών που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να οργανώσετε τις λεπτομέρειες του δικού σας ιδανικού γάμου. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν Plan it!!!!! ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση του γάμου σας. Από το χρονοδιάγραμμα, το πλάνο των καλεσμένων, τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα