Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς"

Transcript

1 εἶναι ἀληθινὸ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ νικάει τὸ θάνατο. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀδιάψευστο κριτήριο γιὰ τὴν ἀλήθεια κάθε «ἀλήθειας» ἀπὸ τὶς τόσες ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ στὶς μέρες μας. Εἶναι φανερό, σ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἁπλότητα πίστεως, ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται σ Ἐκεῖνον ποὺ γιὰ χάρη του νίκησε τὸν θάνατο καὶ ἔδωσε ζωὴ καὶ νόημα ζωῆς στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ζωή μας λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ». (Κολ. 3,3) Ὅταν, λοιπόν, «ὁ Χριστὸς φανερωθῆ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ» (ὅ.π. 3,4). Μέσα στὴ «δόξα», δηλ. μέσα ἀπὸ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέει: «Κοιτᾶξτε πόση ἀγάπη μᾶς ἔδωσε ὁ Πατέρας ὥστε νὰ ὀνομαστοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτὸ ὁ κόσμος (ὅσοι δηλ. εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό) δὲν μᾶς γνωρίζει, γιατὶ δὲν γνωρί- Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 5 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς Τί εἶναι φυσικό καὶ τί ἀφύσικο στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε; Τί ὑγιὲς καὶ τί ἄρρωστο; Τί εἶναι ἰσορροπημένο καὶ τί ἀνισόρροπο; Ἐρωτήματα πού, μέσα στὴ σχετικότητα ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὸν κόσμο, δὲ γίνεται νὰ ἀπαντηθοῦν. Οὔτε ὁ Χριστὸς ἀπάντησε στὸν Πιλάτο ὅταν τὸν ρώτησε: «Τί ἐστίν ἀλήθεια»; Οἱ πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες, ποὺ δίδονται ἀπὸ φιλοσοφίες, θρησκεῖες καὶ ἐπιστῆμες γιὰ τὸν κόσμο, συνιστοῦν ἐπὶ μέρους ἀλήθειες τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ ὄψη τοῦ κόσμου ἀπὸ μία συγκεκριμένη ὀπτικὴ γωνία. Εἶναι ἀλήθειες ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κόσμο. Καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κόσμος». Ποῦ ὅμως βρίσκεται ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ τοῦ «κόσμου»; Ἄν βρίσκεται μέσα στὰ ὅριά του τότε πῶς ἐξηγεῖται ἡ ὕπαρξη τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἀλήθεια εἶναι «αὐτό ποὺ ὑπάρχει»; Πῶς γίνεται νὰ αὐτοαναιρεῖται ἡ ὕπαρξη, δὲν εἶναι παράλογος ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός; Ἄν κάτι ὑπάρχει καὶ

2 ζει Αὐτόν (αὐτὸς ὁ χωρισμὸς, ἡ ἄγνοια εἶναι ἡ ἁμαρτία). Ἀγαπητοί, εἴμαστε τώρα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν φανερώθηκε τί θὰ γίνομε. Ξέρομε ὅμως ὅτι ὅταν φανερωθεῖ θὰ γίνομε ὅμοιοι μ Αὐτὸν, γιατὶ θὰ Τὸν δοῦμε ὅπως εἶναι. Καὶ καθένας ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἐλπίδα ἁγνίζει τὸν ἑαυτό του ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι ἁγνός» (Ἰω. Α 3,1-4). Ὁ ἁγνισμός, γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀφορᾶ ὅλο τὸν ἄνθρωπο, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος: «Ἕνας ἁγνός, καλὸς λογισμὸς ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπὸ κάθε ἄσκηση... ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὰ βλέπη ὅλα μὲ καλοὺς λογισμούς, ἐξαγνίζεται καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸ Θεό... Ὅλη ἡ βάση εἶναι ὁ καλὸς λογισμός. Αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀλλοιώνει πρὸς τὸ καλό. Πρέπει νὰ φθάση κανεὶς στὸ σημεῖο νὰ τὰ βλέπει ὅλα καθαρά... Μετὰ φθάνει ὁ ἄνθρωπος σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ βλέπει τὰ πάντα μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια, ὄχι μὲ τὰ ἀνθρώπινα... Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν δῆ τὴν καρδιά μας ἁγνή, ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα μας, γιατὶ ἀγαπάει τὴν ἁγνότητα γι αὐτὸ παρουσιάστηκε σὰν περιστέρι» (Λόγοι, τ. Γ, σελ. 21). Τὰ πιὸ πάνω γράφονται στὸ πλαίσιο τῆς θεματικῆς ἑνότητας ποὺ ξεκινήσαμε στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας. Στὴν ἑνότητα αὐτὴ ἐξετάζομε θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τή βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴ σαρκικὴ ἐπιθυμία πρόκληση ἡ ὁποία πολὺ ἀπασχολεῖ τοὺς νέους, καὶ ὄχι μόνο αὐτούς, στὶς μέρες μας. Ἀκόμα σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ αὐτὸ θέμα καὶ χωρὶς νὰ ἀποτελεῖ κεντρικὸ μέλημά μας, θὰ προσπαθήσομε νὰ ποῦμε δυὸ λόγια γιὰ μιὰ ξεχωριστὴ πτυχὴ τοῦ σαρκικοῦ πάθους, τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ ἐπισημάνω εἶναι ὅτι ζοῦμε σὲ ἕνα μεταπτωτικὸ κόσμο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς ἔχει χάσει τὴ φυσικότητά του τὴν ὁποία πρέπει νὰ ξαναβρεῖ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ φθάσει στὴν ὁλοκλήρωση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀφιέρωση ποὺ κάνει ὁ γέροντας Σοφρώνιος τοῦ Essex στὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸν Ἅγιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη: «Τῷ ἐκ διαφόρων πατρίδων ὁρμηθέντι καὶ τὸ Ὄρος τοῦ Ἄθωνος οἰκήσαντι, τῶν Ὁσίων Πατέρων χορῷ, τῷ παρὰ φύσιν διαφυγόντι, τὸ δὲ κατὰ φύσιν διασώσαντι καὶ εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ἀνεληλυθότι». Ἕνας λογισμὸς ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο στὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Καὶ ἐνῶ ἡ φύση τοῦ λογισμοῦ εἶναι πνευματικὴ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ εἰσάγει τὴ φθαρτότητα στὴ μέχρι τότε ἄφθαρτη ἀνθρώπινη φύση. Ὅταν πάψει νὰ ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο αὐτὸς μένει στὸ κενὸ καὶ πέφτει κατακέφαλα στὸ κενό. ὲν ὑπάρχει φραγμός, δὲν ὑπάρχει νόημα σὲ τίποτα, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴ δοκιμάσει μέχρι κορεσμοῦ τὰ πάντα. Ὅλα, ἑτερόφυλος καὶ ὁμοφυλόφιλος ἔρωτας, ἴδια γεύση εἶναι. Ὅλα, ὅταν λείπει ὁ Χριστός, μυρίζουν χωματίλα. Ἕνας λογισμὸς μπορεῖ νὰ σὲ ἀδειάσει, νὰ σὲ φυλακίσει στὰ ὅρια τῆς σαρκικότητας καὶ ἕνας λογισμὸς μπορεῖ νὰ μπολιάσει τὴν ἴδια αὐτὴ σάρκα στὸ σῶμα «τοῦ δι ἡμᾶς σαρκωθέντος Χριστοῦ». Ἄν ὑπῆρχε ἐμπόδιο (βιολογικὸ ἤ ἄλλο) σ αὐτὴν τὴν πρόσληψη θὰ μᾶς τὸ ἔλεγε ὁ Χριστός. Νομίζω, ὅμως, κατὰ τὰ λεγόμενά του, ὅτι τὸ μόνο ποὺ δὲν γίνεται νὰ προσλάβει εἶναι ἡ ἁμαρτία γιατὶ ἁμαρτία σημαίνει ἀπουσία Χριστοῦ. παπα- Νικόλας Ἀλεξάκης

3 Ὁδός ἀδιέξοδος Στό προηγούμενο τεῦχος εἶχε γίνει λόγος γιά τά τρία πάθη (φιληδονία-φιλαργυρία-φιλοδοξία), μέσω τῶν ὁποίων γεννιοῦνται καί τά ἄλλα καί κατευθύνουν δυστυχῶς τή ζωή μας. Στίς μέρες μας ὑπάρχει ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος, λείπουν τά ὀρθόδοξα κριτήρια καί ἔτσι στό κάθε θέμα, ὑπάρχει ἡ κοσμική θέση, ὑπάρχει καί ἡ ἐκκλησιαστική θέση. Ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καί μέσα ἀπό αὐτή τή φυσική κατάσταση νά φθάσει στήν ὑπερφυσική κατάσταση (ἁγιότητα-θέωση-ἕνωση μέ τόν Θεό). Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία βλέπει τό καθετί μέσα σ αὐτήν τήν προοπτική. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀναχρονιστικός, πουριτανικός, συντηρητικός, ἀλλά λόγος πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Ἄν ἡ ζωή μας τελειώνει μέ τό θάνατο, τότε ὅλα ἐπιτρέπονται. έν ὑπάρχει λόγος γιά ἀγώνα, γιά προσπάθεια. Ἄν ὅμως δεχθοῦμε ὡς Χριστιανοί τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» τότε ὅλα παίρνουν ἕνα ἄλλο νόημα καί περιεχόμενο. Γίνεται σήμερα μεγάλος λόγος γιά τό πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Βέβαια, οἱ ἴδιοι δέν δέχονται ὅτι εἶναι πρόβλημα, ἀλλά οἱ ἄλλοι (οἱ ἀπέναντι) ἔχουν πρόβλημα. Κατ ἀρχάς θέλω νά ξεκαθαρίσω, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν στέκεται ἀπέναντι μέ τό δάχτυλο στή σκανδάλη, ἕτοιμη νά καταδικάσει κάθε ἐνέργεια ἀντίθετη μέ τά πιστεύω της, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ ὅ,τι ὁ καθένας κουβαλάει στήν πλάτη του. Ὅλοι εἴμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἡ μάνα μας, μᾶς ἀγαπάει, ὅπως εἴμαστε, ἀτελεῖς, ἐμπαθεῖς καί ἀνάξιοι, ἁπλά καί μόνο ἐπειδή εἴμαστε παιδιά της. Τό μόνο πού ζητᾶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι νά ταπεινωθοῦμε, νά καταλάβουμε τά λάθη μας καί νά δείξομε διάθεση γιά μετάνοια. Ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος «ἕνα πραγματάκι τοσοδά νά κάνομε γιά τόν Χριστό, αὐτός κάνει τά ὑπόλοιπα, μόνο νά δεῖ τό φιλότιμό μας καί τότε ἔρχεται καί τά διορθώνει ὅλα». Ἔτσι καί στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. ιαστροφή ἤ φυσική πράξη; Ἄν ρωτήσεις τούς περισσότερους ἀνθρώπους θά σοῦ ἀπαντήσουν, ἄλλοι, ὅτι εἶναι ἐπίκτητη, ἄλλοι ὅτι εἶναι «ἐκ γενετῆς» (γονιδιακή), καί γενικά μέ τήν ἀλλοίωση τῶν κριτηρίων πού ὑπάρχει σήμερα, θά σοῦ ἀπαντήσουν ὅτι «περί ὀρέξεως, οὐδείς λόγος», δηλαδή ὁ καθένας ὅ,τι θέλει κάνει. Τά ἐπιχειρήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι δύο: α) ἡ ἐλευθερία, ὅ,τι θέλω κάνω, εἶμαι ἐλεύθερος νά ἀκολουθήσω ὅποιο δρόμο θέλω καί β) τό γονιδιακό, ὅτι δηλαδή δέν φταίω ἐγώ, ἔτσι γεννήθηκα, δέν μπορῶ νά τά βγάλω πέρα μέ τή φύση μου καί τίς ὁρμόνες μου. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο ἐπιχείρημα τῆς ἐλευθερίας, θά ποῦμε μόνο ὅτι ἡ ἐλευθερία ὁδηγεῖ στό θάνατο, ὁδηγεῖ καί στή ζωή, στήν κόλαση καί στόν Παράδεισο. Εἶναι γνωστό, πώς ἄν κάνω ὅ,τι θέλω, καταστρέφομαι (π.χ. ναρκωτικά, αὐτοκτονία, ἀνυπακοή, κλπ). Ὅσον ἀφορᾶ τό δεύτερο ἐπιχείρημα ἐντέχνως προπαγανδιστικά καλλιεργοῦν μέ κατευθυνόμενες ἐπιστημονικοφανεῖς ἔρευνες στήν κοινή γνώμη ὅτι δῆθεν δέν φταίει σέ τίποτα τό ἄτομο, ἀλλά ἡ φύση. Γι αὐτό τό ἐπιχείρημα, δέν ὑπάρ-

4 χουν ἀποδείξεις οὔτε γιά γονιδιακό προσδιορισμό, οὔτε γιά ὁρμονικές διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον ἀπό σοβαρούς καθηγητές τῆς Ἰατρικῆς καί Ἐπιστήμονες. Καί ἄν ἀκόμα εἶναι γονιδιακό, πού δέν εἶναι, ὁ ἄνθρωπος ὅπως λένε πολλοί ἐπιστήμονες μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ πάνω σέ μιά ροπή πού εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει μέ μιά συνειδητή προσπάθεια καί ἀγώνα. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ἔνστικτα καί ὁρμές, ἀλλά καί πνε ῦμα. Τό πνεῦμα δίνει τή δυνατότητα ἐπιβολῆς πάνω στά ἔνστικτα καί τίς ὁρμές. Σήμερα βλέπομε οἱ ὁμοφυλόφιλοι νά διεκδικοῦν τό δικαίωμα στό γάμο καί στήν οἰκογένεια, στήν υἱοθεσία καί στήν ἀνατροφή παιδιῶν, ἀξιώνουν ἀπό τό σύστημα νά τούς δεχθεῖ, καί προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν αὐτή τή συμπεριφορά ὡς κάτι φυσικό ἤ φυσιολογικό. Ἡ Ἐκκλησία δέν παραδίδει στήν πυρά τόν ἄνθρωπο, μέ τά πάθη του, τίς ἀποκλίσεις του, τά λάθη του. Ἀγκαλιάζει ὅλο τόν ἄνθρωπο καί ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς του. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δικαστήριο, εἶναι νοσοκομεῖο. έχεται κάθε ἄνθρωπο, ἀρκεῖ νά ἔχει διάθεση μετανοίας καί θεραπείας. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνο Σωτῆρας ἀλλά καί Μεταξύ κόσμου καί Ἐκκλησίας Ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων. Αὐτός κομίζει σέ κάθε βαπτιζόμενο τή θεραπεία στήν ἀσθενούσα ἀνθρώπινη φύση του. Κάθε χριστιανός γιά νά οἰκειοποιηθεῖ τή θεία Χάρη ὀφείλει νά ἀσκηθεῖ διάγοντας πνευματική ζωή. Ἡ ἄσκηση εἶναι τό μέσο θεραπείας καί ἐπιστροφῆς τῆς νοσούσας ἀνθρώπινης φύσης στήν προπτωτική μακαριότητα. Ἔτσι, ἀνάγκη θεραπείας, δέν ἔχουν μόνο οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλά ὅλοι μας, ὁ καθένας γιά τά πάθη του. έν μποροῦμε νά καταδικάζομε τόν ὁμοφυλόφιλο γιά τή ζωή του, καί νά παραβλέπομε τόν μοιχό, πού καταπατᾶ τήν ἱερότητα τοῦ γάμου. Ὅμως δέν μποροῦμε γιά νά γινόμαστε ἀρεστοί, νά ἀλλοιώνομε τήν παράδοσή μας καί τά κριτήρια μας. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τόν γάμο ἀνδρός καί γυναικός γιατί προσφέρει ὁλοκλήρωση (βιολογική-ψυχολογική), ἔχει προοπτική, καρπούς καί ἀποτελέσματα, τελικά ὁδηγεῖ στή θέωση. Ἀντίθετα ἡ σχέση τῶν ὁμοφυλόφιλων ποῦ ὁδηγεῖ; Γεώργιος Ζωγραφίνης, καθηγητής Θεολόγος Λέγεται ἀπό πολλούς σήμερα ὅτι οἱ λέξεις χάνουν τό νόημά τους. Συχνότερα ὅμως ὁμολογεῖται, ἴσως καί ἀσυνείδητα, μία ἀντιστροφή τῆς πραγματικότητας, μία ἀπαξίωση τῶν πιό οὐσιωδῶν στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἀντίθετα ὑπερεκτιμοῦνται καί ἀποκτοῦν βαρύνουσα σημασία στή ζωή μας πράγματα πού κάθε συνετός ἄνθρωπος θά τοποθετοῦσε ἀξιολογικά πολύ χαμηλά καί ἀρκετά πίσω στίς προτεραιότητές του. Γιά νά γίνω πιό σαφής: Ἀκούγεται συχνά γιά τόν ἄνθρωπο πού ταξίδεψε πολύ, πού διασκέδασε, πού γεύθηκε σωματικά τίς χαρές καί τίς ἡδονές τοῦ κόσμου, ὅτι αὐτός «τήν ἔζησε τή ζωή του». Εἶναι μία ἀπό τίς ἀντιστροφές τῆς πραγματικότητας πού θά ἤθελα νά ἐπισημάνω στίς λίγες γραμμές πού ἀκολουθοῦν. Μέ ὁδηγό ἕνα ἀπό τά συγκλονιστικότερα πρωτοχριστανικά Ἀπολογητικά Κείμενα, τήν «πρός ιόγνητον Ἐπιστολήν», ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τήν ἀνθρώπινη φύση, κυρίως στή σχέση σώματος καί ψυχῆς στή ζωή του. Ἄς ἐπανατοποθετήσει, δέ, ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του μέσα στόν κόσμο σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη τῆς σχετικῆς ἀλήθειας, ἀλλά καί τήν ἐκπληκτική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ὁ ἄγνωστος ἀπολογητής συγγραφέας αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, παρουσιάζοντας τό θαυμαστό τρόπο ζωῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν, λέει μία μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή οἱ Χριστιανοί ἔχουν σάρκα, ἀλλά δέν

5 ζοῦν σαρκική ζωή: «ἐν σαρκί τυγχάνουσι, ἀλλ οὐ κατά σάρκα ζῶσιν». Στά λόγια αὐτά, βρίσκει κανείς μιά σύντομη, ἀλλά καί ἀκριβῆ ὁριοθέτηση τῶν στοιχείων τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Τό σῶμα εἶναι ἀποδεκτό (καταφάσκεται), ἄρα καί οἱ βιολογικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου ἐπίσης γίνονται ἀποδεκτές. Ὁ Χριστιανός μετέχει καί γεύεται τίς χαρές τῆς ἐγκόσμιας παρουσίας του καί μέ τό σῶμα του. Γνωρίζουμε, ἄλλωστε, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δέν ἀπέφευγε τίς κοινωνικές συναναστροφές, καθώς παραβρέθηκε σέ γάμο καί παρακάθησε σέ δεῖπνα ὅ,που ὑπῆρξε καλεσμένος. Εἶναι ἀνακριβές αὐτό πού λέγεται ὅτι ὁ Χριστιανός ἀποστρέφεται τόν κόσμο καί τίς χαρές τῆς ζωῆς καί περιγράφεται ὡς ἕνα μίζερο καί ἀγέλαστο πρόσωπο. Αὐτό εἶναι μία παραποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς ἀρετῆς τῆς ἐγκράτειας καί τῆς νηστείας. Ἡ πνευματική του πείρα, ὅπως καί ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής εὔστοχα παρατηρεῖ -«ἡ παράλογη ἡδονή ἔχει ὡς φυσικό ἀποτέλεσμα τήν ὀδύνη»- τόν κάνει ἰδιαίτερα προσεκτικό, γιατί πάντα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐκπέσει στήν ὀδύνη τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ τοποθετεῖ ὁ ἱερός συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς τό ὅριο στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ ὑλική μας ὑπόσταση καί φύση δέν εἶναι ἀπορριπτέα καί χωρίς ἀξία. Ἀντίθετα, εὐλογεῖται, δοξάζεται καί ὑψώνεται «ἐν Χριστῷ», γιατί «ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14). Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος, σέ μεγάλο βαθμό ὁ σημερινός γενικότερα ἄνθρωπος, εἶναι ἐκεῖνος πού ὑποτάσσει τή ζωή του στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος, αὐτός πού τοῦ ἀφήνει τόν ἔλεγχο καί τή στοχοθεσία τῆς προσωπικῆς του πορείας στή ζωή. Κυριαρχούμενος ἀπό τά κατώτερα πάθη, τίς ἐμπαθεῖς ὁρμές, ὁδηγεῖται στό φαῦλο κύκλο τῆς ἀναζήτησης τῆς ἡδονῆς, τῆς ἱκανοποιούμενης καί ποτέ «χορτάτης σάρκας». Ὁ π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, σέ πρόσφατη ὁμιλία του ἀναφέρει γιά τήν τραγωδία καί τό ἀδιέξοδο, τήν ὀδύνη τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου: «ἡ πορεία μέσα ἀπό ἕνα σχῆμα πού λέγεται σωματική ἀναζήτηση σέξ- ἱκανοποίηση, καταστρέφει τίς λεπτές πτυχές τοῦ συναισθηματικοῦ πεδίου τοῦ ἀνθρώπου. Λειτουργοῦν μόνο τά ζωώδη καί καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα, διαταράσσεται ὁλόκληρη ἡ ἰσορροπία τῶν δομῶν τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς πού εἶναι φτιαγμένη νά λειτουργεῖ τήν ἀγάπη ὡς ἔρωτα γάμο ἁγιοπνευματικῆς δωρεᾶς». Στό πλαίσιο μιᾶς τόσο ἀλλοτριωμένης ζωῆς, σημειώνει ὁ συγγραφέας τῆς «πρός ιόγνητον Ἐπιστολῆς», ἡ σάρκα μισεῖ τήν ψυχή, ἄν καί δέν βλάπτεται ἀπό αὐτή, γιατί τήν ἐμποδίζει νά ἀπολαμβάνει τίς ἡδονές. Αὐτή ἡ διαπάλη τῆς σάρκας πρός τό πνεῦμα, ἡ διαταραχή τῆς ἰσορροπίας τοῦ ἔσω ἀνθρώπου καί τῆς φυσικῆς ἁρμονίας σώματος καί ψυχῆς, χρειάζεται τή θεραπευτική παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας πού, γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική, προϋποθέτει καί τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία. Ἔχει ἀπό πολλές πλευρές εἰπωθεῖ (ὄχι μόνο ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας) ὅτι ἕνα πάθος θεραπεύεται ἀπό ἕνα μεγαλύτερο πάθος. Ἄν καθένας ἀπό ἐμᾶς τήν ἔνταση καί τή φλόγα ἑνός πάθους ἤ μιᾶς ἀδυναμίας του, μπορέσει νά διοχετεύσει μέ ἀνάλογο πάθος καί νά τήν ἀντικαταστήσει μέ μία χριστιανική ἀρετή, τότε ἡ κοινωνία καί ἐμεῖς ἔχουμε ἐλπίδα θεραπείας. Ἡ ἀλλαγή πλεύσης στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρέπει νά γίνει ἄμεσα, τώρα ἄν εἶναι δυνατόν, γιατί -γιά νά παραφράσω τή λαϊκή ἔκφραση- ἀφήσαμε τά πόδια νά κουμαντάρουν τό κεφάλι καί αὐτό δέν περιποιεῖ τιμή σέ κανένα μας. Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος δέ ζεῖ, ἀλλά ἄσκοπα ξοδεύει καί ἀνοήτως χάνει τή ζωή του. Κων/νος Καπανταϊδάκης, καθηγητής Θεολόγος

6 Ἐραστευτές ἀνέραστοι ἤ ἐραστές ἀξιέραστοι; Ἐκεῖνο τό περιβόλι! Μέ τήν τελευταία γιαγιά τῶν ἀληθινῶν παραμυθιῶν, μέ τό κομμένο κυπαρίσσι, μέ τήν ὡραία κοιμωμένη, μέ τούς φυτεμένους βάτους ἀπό τά «γελαστά» πρόσωπα τῆς προόδου καί τῆς «δημιουργικότητας», ἐκεῖνο τό περιβόλι ψάχνω νά βρῶ. Ἀπό δῶ ξεκινοῦσε ἕνα δρομάκι. Τώρα ἕνας κορμός ἔχει μπεῖ ἐμπόδιο. Σάπιος. Ἐκεῖ ὑπῆχε μιά καγκελόπορτα. Περίτεχνη. Ποῦ εἶναι ἡ πύλη; Ἕνα κόκκινο τριαντάφυλλο χαμένο μέσα σέ μιά ἀνεξέλεγκτη βλάστηση προδίδει τήν εἴσοδο. Ἐρημιά. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι, ὄχι μακριά, μιά συστάδα δέντρα. Σέ μιά ἀλάνα ὅλο τσιμέντα καί φῶτα. Χωρίς οὐρανό. έντρα πλατύφυλλα, ἄκαρπα, κόσμος πολύς, μές στά τσιμέντα, κάτω ἀπ τά δέντρα. «Ἀγάπη», «συμφιλίωση» τό σύνθημα σκασμένων ἀνθρώπων. Γέλια, ἀγκαλιές, φιλιά χωρίς χαρά. Ἀτέλειωτες προσπάθειες χωρίς ἱκανοποίηση. Ἐκεῖ ἦταν μιά δαμασκηνιά! Ἐρχόταν ὁ Ἰούλιος κατάφορτη. Τά παιδιά σκαρφάλωναν στό μαντρότοιχο τοῦ περιβολιοῦ. Ἔκοβαν, γευόταν μέ τό στόμα, μέ τήν ψυχή, γλύκαιναν. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι, δίπλα στά τσιμέντα μιά ἀκρογιαλιά. Χωρίς θάλασσα, χωρίς αὔρα. Ζευγαράκια χωρίς πόθο. Φιλιά, χαϊδολογήματα. «Γιά πάντα μαζί» (ἔξω ἀπό τό περιβόλι). Καρδοῦλες πάνω στά ἄκαρπα δέντρα, πάνω στήν ἄμμο, χωρίς θάλασσα, χωρίς πανί. Πίσω ἀπό τά κλαδιά τῆς ἄγριας συκιᾶς, μές στό περιβόλι, στέκει ἀκόμα τό παράθυρο, καί τό λευκό περίτεχνο κουρτινάκι. Τά παιδιά τοῦ μαντρότοιχου καί τῆς δαμασκηνιᾶς ἔκλεβαν ματιές. Λαχτάρα μέ καθαρότητα, μέ ἀγαθότητα. Ἡ καρδιά σάν σέ σεισμό. Πίσω ἀπό τό κουρτινάκι δυό μαῦρα μάτια, δυό ροδαλά μάγουλα. Τά παιδιά κοκκίνιζαν. Γνήσιοι ἐραστές. Αὔριο πάλι. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ἄφθονο φαγητό, ἄφθονο ποτό. οξάρια μέ αὐθάδεια ἀνεβοκατεβαίνουν σέ ταλαιπωρημένες κόρδες. Φωνές τραγουδιστάδων μέσα ἀπό ἀμέτρητα ἠχεῖα ἐπιβάλλονται πραξικοπηματικά. Χορευτάδες ἡμίγυμνοι, μέ ἀναίδεια. Ὅλα ἴδια γεύση-ἄγευστα. Ὁ χορτασμένος κόσμος τρώει. Ὅλοι ἀπό τήν ἴδια ἄγευστη ποικιλία. Γέλια, χαρές, ἔρωτες - ἀγγαρεία, χωρίς γεύση, χωρίς οὐσία. Ο φοῦρνος, μές στό περιβόλι, ἡ «μπούκα» στέκει ἀκόμα. Ὁ θόλος ἔπεσε. Ἀχνιστό ψωμί, στιβαρό, βαρύ. Ἡ μπουκιά ποτίζεται ἀπό τίς σταγόνες ἱδρώτα τῶν θεριστάδων. Γλυκό ψωμί! γεύση ἀνόθευτη. Γλυκά χέρια! ἀγαπημένα χέρια. Ἡ καρδιά χτυπάει γιά τά λευκά χέρια τοῦ ἀληθινοῦ ψωμιοῦ. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι! Ἔξω; Ναός τεράστιος. Ἰδού ὁ Νυμφίος. Μά ποῦ εἶναι; Ἐραστές σέ μιά σχέση τυπική. Κάποιες φορές μαγική. Χωρίς πόθο, χωρίς πάθος. Ἅγιοι χωρίς φωτοστέφανα, μόνο ζωγραφιστά. Χωρίς ἁγίους. Μόνο ζωγραφιστοί. Ποῦ εἶναι οἱ ἐραστές; -Ὡραῖο συνολάκι. Ποιά εἶναι αὐτή μέ τόν ὀμορφονιό; -Σσσστ! ἡσυχία! μαζέψτε τά παιδιά σας! -Ἡσυχία; Γιά τί πράγμα ἡσυχία; Εἶναι κανείς ἐρωτευμένος; -Μαζέψτε τά παιδιά νά φύγουμε! -Μά γιατί; Κανείς ἐρωτευμένος; Γιατί τόση ταραχή; Μές στό περιβόλι! Στά χνάρια τοῦ ἀληθινοῦ Ἔρωτα, ἐγκατάλειψη. Πεσμένα δέντρα, σπασμένα ξερόκλαδα, σκαρφαλωμένοι βάτοι καί κισσοί. Ἐρείπια. Ἀπαξιωτικά βλέμματα. Τό περιβόλι; Ποιό περιβόλι; Ὑπάρχει; Ὑπάρχει! Μόνο γιά κάποιους τρελούς πιά. Γιά κάποιους τρελά ἐρωτευμένους. Ὅποιος εἶναι ἐρωτευμένος δέν λογα-

7 ριάζει. Τά βάτα θά τόν τυλίξουν, οἱ κισσοί θά τόν μπερδέψουν, θά ματώσει, θά πονέσει, θά σκοντάψει σέ πέτρες, θά πέσει κάτω, θά συρθεῖ στό χῶμα, θά πληγωθεῖ σέ ἀγκάθια καί ξερόκλαδα, θά σηκωθεῖ πάλι. Ὕστερα θά πέσει ξανά. Μά πάλι θά σηκωθεῖ. Γιατί; Ὁ ἔρωτάς του βρίσκεται κάπου ἐκεῖ μέσα, καί ὁ κάθε ἀληθινός ἔρωτας ἔχει αἷμα καί πόνο, μά ἔχει καί πεῖσμα καί αὐτοθυσία, μά ἔχει καί σεβασμό καί πίστη. Ἐκεῖ δέ θά βρεῖς λεωφόρους μέ σήραγγες νά φτάσεις γρήγορα, δέν θά μπεῖς σέ πολυτελῆ ταχύτατα αὐτοκίνητα, δέν θά βρεῖς ἀναπαυτικές πολυθρόνες καί αἰρκοντίσιον ἤ μεγάλες ὀθόνες. Ἐκεῖ δέν ἔχει σῆμα τό κινητό. Ἡ ταχύτητα τοῦ internet εἶναι στό μηδέν, ὁ lap top εἶναι ἄχρηστος. Ἄν περιμένεις ἀπ τήν καρέκλα νά βρεῖς καί νά καταχτήσεις τόν ἔρωτά σου πίνοντας καφέ καί στέλνοντας SMS, γελιέσαι. Ἐκεῖ φαίνεται μονάχα ὁ πόνος τῆς καρδιάς σου μέ μιά ταχύτητα 1000 καί 2000 mbit καί μοναδικό σῆμα εἶναι αὐτό τοῦ κρυμμένου ἔρωτά σου. Κι ἐσύ συνεχίζεις! Πνιγμένος στό λυγμό, τό δάκρυ καί τό αἷμα. Συνεχίζεις; Μήπως κἄν δέν ἄρχισες; Μήπως ἐπαναπαύεσαι σ αὐτούς τούς τυποποιημένους καί συσκευασμένους, σέ πολυτελῆ συσκευασία, ἔρωτες μέ τήν ἡμερομηνία λήξης στό κάτω μέρος τοῦ κουτιοῦ; Πού ἄν δέ σοῦ ἀρέσει τόν πετᾶς στά σκουπίδια, ἔτσι ἁπλᾶ, γιατί στό παρακάτω περίπτερο ἤ πολυκατάστημα, δημαρχεῖο ἤ συμβολαιογραφεῖο θά βρεῖς ἕναν καινούριο; Ἔφτασα στή μεγάλη χτισμένη καί σκεπαστή ἀλάνα. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Μέ τά πολλά φῶτα, μέ τά πολλά γέλια καί χαρές. Ὅλοι χαρούμενοι καί αἰσιόδοξοι (ἀλίμονο), γλέντια, χοροί, τραγούδια, παράδοση, μεγάλα ἠχεῖα, ἀναμένες «ἱερές» φλόγες, πολύχρωμα βεγγαλικά, γιγαντοοθόνες, τραγουδιστάδες, καμπαναριά, καμπάνες, γιόγκα, γιογκιλάτες (πιλάτες), ἄνετο πάρκιγκ, σίγουρο καί εὔκολο sex, W.C., κάμερες παντοῦ «γιά τήν δικιά σας ἀσφάλεια» (συγγνώμη πού δέ μπορῶ νά ἀποδώσω μέ λόγια τό μέγα μπέρδεμα). Καί μέσα ἐκεῖ... ὅλοι πνιγμένοι στόν ἔρωτα, στά ἀτέλειωτα φιλιά κι ἀγκαλιές. Στό δεξί χέρι ὁ ἕνας ἔρωτας (ἕνα ἄλλο χέρι), στό ἀριστερό χέρι τό κινητό (ὁ ἄλλος ἔρωτας). Τά μάτια ἐκπαιδευμένα ψάχνουν γιά τόν καινούριο ἔρωτα. Αὐτός στό δεξί χέρι ἄρχισε νά παλιώνει (ἔρχεται καί καλοκαίρι), τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ εἶναι τελευταίας «προηγμένης» τεχνολογίας, «νέας γενιᾶς» (αὐτόν θά τόν κρατήσομε). Ὁ καινούριος ἔρωτας τῶν ματιῶν (τόν βρήκαμε κιόλας, γαλάζια μάτια στήν ἀπέναντι cafeteria), θά εἶναι ὁ συνοδευτικός, ὄχι ἀπαραίτητα, τοῦ μεγάλου ἔρωτα τῶν 220 hp καμπριολέ γιά τό καλοκαίρι τῶν διακοπῶν. Ἀπό τό χάλασμα τοῦ μαντρότοιχου τοῦ περιβολιοῦ κάτι διέκρινα. Ἕνα μονοπάτι. Καλά πατημένο. Μέσα στά βάτα, τά ξερόκλαδα. Τό περιβόλι δέν εἶναι ἀκατοίκητο. Τό ἀκολούθησα. Ξαφνικά μπροστά μου - ἔφτασα στό πουθένά - δυό μάτια καθαρά, φρεσκοκλαμένα. Ἕνα πρόσωπο φωτεινό, γαλήνιο. -Ποιός εἶστε; Τί εἶναι ἐδῶ; Εἶστε μόνος; Εἶστε ἐρημίτης; -Καί νά σοῦ πῶ δέν θά καταλάβεις. Ἀκολούθησα γιά λίγο. Τόν ἔβρισκα τόν ἔχανα. Ἄγρυπνος, νηστικός. υό μέρες ἀκολούθησα. -Μοῦ λείπει ὕπνος. ῆθεν παραπονέθηκε. Μά ἀφοῦ δέν κοιμόταν. Τί ἔψαχνε ὅλη νύ-

8 χτα; Τί ἔψαχνε ὅλες τίς νύχτες; Ποῦ πήγαινε; Ποῦ χανόταν; Ἀπό ποῦ ἐρχόταν; Ἤ τρελός εἶναι ἤ ἐρωτευμένος. Μπορεῖ καί τρελά ἐρωτευμένος. Ὅταν εἶσαι ἐρωτευμένος ὁ ὕπνος εἶναι ἀγγαρεία, εἶναι χάσιμο. Ἐκτός ἀπό μιά λεπτή εὐωδία καί μιά ἀνεξήγητη καρδιακή χαρά δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τίποτε ἄλλο. Ἐπέστρεψα στό δρόμο ἀνάμεσα στό μαντρότοιχο τοῦ περιβολιοῦ καί τῆς χτισμένης, σκεπαστῆς καί φωτεινῆς ἀλάνας τοῦ μπερδεμένου καί ἐγκλωβισμένου κόσμου. Ξαφνικά! Λίγο πιό κάτω: -Εἶναι ντροπή γιά τόν τόπο μας αὐτό τό περιβόλι. Κι ἔδειχνε μέσα ἀπ τό μαντρότοιχο ὁ ὑπουργός «πολιτιστικῶν» ἐκδηλώσεων καί «ἱερῆς» φλόγας. -Θά τό ἐκσυγχρονίσομε! Εἶπε ὁ «προοδευτικός» κυβερνήτης. -Νά βάλομε μπουλντόζες, πιό «προοδευτικός» ὁ ὑπουργός «πολιτιστικῶν» ἐκδηλώσεων καί «ἱερῆς» φλόγας. -Θά τά ἀλλάξω ὅλα! ἀλαζονικά ὁ κυβερνήτης. -Θά μᾶς φτιάξετε ἕνα καμπαναριό; Ὁ παπᾶς τῆς παρέας πού εἶχε «πιάσει» τό νόημα τῆς κουβέντας. -Μείνετε ἥσυχος! Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ! πιό ἀλαζονικά ὁ κυβερνήτης. Καί πραγματικά ἔμεινε...ἥσυχος. Ὁ ὑπουργός ἔφυγε «ἱκανοποιημένος». Βιαζόταν. Τό βράδυ εἶχε μεγάλη «πολιτιστική» ἐκδήλωση γιά τήν Πανσέληνο. Ὑψηλά ἰδανικά. Ὑψηλοί στόχοι. Μεγάλα «πολιτιστικά» ὄνειρα. Ὅλα ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ὁ κυβερνήτης εἶχε ἕνα...ἰδιαίτερο «ραντεβοῦ» μέ τή νεαρή γραμματέα του. Ἀρραβωνιασμένη ἦταν. Ε! καί λοιπόν; Ἐλεύθεροι ἄνθρωποι εἴμαστε. Ἐξάλλου τί «ἐραστές» εἴμαστε; Τέτοιες ἀναστολές καί «στερεότυπες» συμπεριφορές εἶχαν αὐτοί πού κάποτε κατοικοῦσαν στό περιβόλι. Αὐτά τά ξεπεράσαμε. Ἐξάλλου τό περιβόλι θά τό ἰσοπεδώσομε. Ὁ παπᾶς, πού ἐκτός ἀπό ἄγαμος ἦταν καί ἀνέραστος τελικά, εἶχε πετύχει τό σκοπό του. Νά «βγάλει» κονδύλιο γιά τό καλό τῆς «ἐκκλησίας... του» καί τή «δόξα τοῦ Θεοῦ» (ποιός θά ἔπαιζε τό ρόλο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄγνωστο). Θά τοῦ φτιάξουν ἕνα καμπαναριό στολίδι! Ἦταν εὐχαριστημένος καί «ἥσυχος», ἐνῶ ἕνα δάκρυ συγκίνησης κύλησε γιά τή μεγάλη του ἐπιτυχία. Κι ἔτρεξε στό εἰκονοστάσι γεμάτος ἱκανοποίηση νά ζητήσει τά εὔσημα ἀπό τό Θεό. Χαμένος, ἔτρεξα στό χαμένο μά καλοπατημένο μονοπάτι τοῦ ἔρημου περιβολιοῦ. Γεμάτος ταραχή προετοιμαζόμουν γιά τό πῶς θά διηγηθῶ αὐτά πού εἶδα καί ἄκουσα στόν ἐρωτευμένο ἐρημίτη. Φτάνοντας τά ξέχασα ὅλα! Τά καθαρά μάτια του! Τό φωτεινό πρόσωπό του! -Πᾶμε! Νά ξεκινήσομε! Ἦταν κι ἄλλοι. Ζαλισμένοι, κουρασμένοι ἀπό τήν πολλή «χαρά», ἀπό τά πολλά «γλέντια», ἀπό τόν πολύ «πολιτισμό», ἀπό τόν πολύ «ἔρωτα». Τό χαμένο μονοπάτι δέν ἦταν καί πολύ κρυφό. Ἡ εὐωδία ξανάρθε! Λεπτή γαλήνη, ἠρεμία στίς καρδιές ὅλων. «Καί νά σοῦ πῶ δέ θά καταλάβεις», μερικά πράγματα δέν ἐξηγοῦνται. Βγῆκα ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ἡ μεγάλη «πολιτιστική βραδιά εἶχε ξεκινήσει. Μεγάλο κέφι! Χαμογελαστά, ὅσο δέν πάει, πρόσωπα. Χορός καί τραγούδι ἀτέλειωτα! Ὅλοι μιά κίνηση, μιά φωνή. Ἀγκαλιές, φιλιά καί... ἡ μεγάλη, πρωτοποριακή, ἐπαναστατική πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργοῦ «πρόληψης ἀτυχημάτων»: δωρεάν προφυλακτικά σέ ὅλους!!! Ξημερώματα Κυριακῆς! Ἡ Πανσέληνος προχωράει. Τό κέφι στό ἀποκορύφωμα. Μικροί μεγάλοι. Ἀτέλειωτο κέφι, ἀτέλειωτοι «ἔρωτες» χωρίς ἀναστολές! Μονάχα... ὁ παπᾶς μ ἕνα γλυκό χαμόγελο στό πρόσωπό του κοιμόταν «ἥσυχος». Τό καμπαναριό θά χτιζόταν! Στέλιος Χατζάκης, καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα - για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -  για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τρίτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-6 Ώρα για δράση... 7-17 Σημειώσεις... 18 2 Μάθημα Τρίτο - Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις τις 7 συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ

Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ ΜΑΘΗΜΑ 1ο Γένεσις 1,1-2,7 Τά δύο βιβλία τοῦ Θεοῦ Ὡς ἀφόρμηση θά μπορούσαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἔκθεση φωτογραφίας ἤ μιά προβολή μέ τοπία πού θυμίζουν τίς καλοκαιρινές διακοπές καί μέ ἄλλες εἰκόνες πού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ;

ΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ; π. ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ; Ποιητική Συλλογή ΑΚΑΚΙΑ 2011 Copyright Fr Pavlos Grigoriou 2011 Published in England by Akakia Publications, 2011 AKAKIA Publications St Peters

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε το νησάκι αυτό βρίσκεται ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα