Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς"

Transcript

1 εἶναι ἀληθινὸ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ νικάει τὸ θάνατο. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀδιάψευστο κριτήριο γιὰ τὴν ἀλήθεια κάθε «ἀλήθειας» ἀπὸ τὶς τόσες ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ στὶς μέρες μας. Εἶναι φανερό, σ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἁπλότητα πίστεως, ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται σ Ἐκεῖνον ποὺ γιὰ χάρη του νίκησε τὸν θάνατο καὶ ἔδωσε ζωὴ καὶ νόημα ζωῆς στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ζωή μας λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ». (Κολ. 3,3) Ὅταν, λοιπόν, «ὁ Χριστὸς φανερωθῆ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ» (ὅ.π. 3,4). Μέσα στὴ «δόξα», δηλ. μέσα ἀπὸ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέει: «Κοιτᾶξτε πόση ἀγάπη μᾶς ἔδωσε ὁ Πατέρας ὥστε νὰ ὀνομαστοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτὸ ὁ κόσμος (ὅσοι δηλ. εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό) δὲν μᾶς γνωρίζει, γιατὶ δὲν γνωρί- Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 5 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Φυσικό - Ἀφύσικο Τὰ ὅρια τῆς ὑγείας καὶ τῆς διαστροφῆς Τί εἶναι φυσικό καὶ τί ἀφύσικο στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε; Τί ὑγιὲς καὶ τί ἄρρωστο; Τί εἶναι ἰσορροπημένο καὶ τί ἀνισόρροπο; Ἐρωτήματα πού, μέσα στὴ σχετικότητα ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὸν κόσμο, δὲ γίνεται νὰ ἀπαντηθοῦν. Οὔτε ὁ Χριστὸς ἀπάντησε στὸν Πιλάτο ὅταν τὸν ρώτησε: «Τί ἐστίν ἀλήθεια»; Οἱ πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες, ποὺ δίδονται ἀπὸ φιλοσοφίες, θρησκεῖες καὶ ἐπιστῆμες γιὰ τὸν κόσμο, συνιστοῦν ἐπὶ μέρους ἀλήθειες τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ ὄψη τοῦ κόσμου ἀπὸ μία συγκεκριμένη ὀπτικὴ γωνία. Εἶναι ἀλήθειες ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κόσμο. Καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κόσμος». Ποῦ ὅμως βρίσκεται ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ τοῦ «κόσμου»; Ἄν βρίσκεται μέσα στὰ ὅριά του τότε πῶς ἐξηγεῖται ἡ ὕπαρξη τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἀλήθεια εἶναι «αὐτό ποὺ ὑπάρχει»; Πῶς γίνεται νὰ αὐτοαναιρεῖται ἡ ὕπαρξη, δὲν εἶναι παράλογος ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός; Ἄν κάτι ὑπάρχει καὶ

2 ζει Αὐτόν (αὐτὸς ὁ χωρισμὸς, ἡ ἄγνοια εἶναι ἡ ἁμαρτία). Ἀγαπητοί, εἴμαστε τώρα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν φανερώθηκε τί θὰ γίνομε. Ξέρομε ὅμως ὅτι ὅταν φανερωθεῖ θὰ γίνομε ὅμοιοι μ Αὐτὸν, γιατὶ θὰ Τὸν δοῦμε ὅπως εἶναι. Καὶ καθένας ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν ἐλπίδα ἁγνίζει τὸν ἑαυτό του ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι ἁγνός» (Ἰω. Α 3,1-4). Ὁ ἁγνισμός, γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἀφορᾶ ὅλο τὸν ἄνθρωπο, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος: «Ἕνας ἁγνός, καλὸς λογισμὸς ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπὸ κάθε ἄσκηση... ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τὰ βλέπη ὅλα μὲ καλοὺς λογισμούς, ἐξαγνίζεται καὶ χαριτώνεται ἀπὸ τὸ Θεό... Ὅλη ἡ βάση εἶναι ὁ καλὸς λογισμός. Αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἀλλοιώνει πρὸς τὸ καλό. Πρέπει νὰ φθάση κανεὶς στὸ σημεῖο νὰ τὰ βλέπει ὅλα καθαρά... Μετὰ φθάνει ὁ ἄνθρωπος σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ βλέπει τὰ πάντα μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια, ὄχι μὲ τὰ ἀνθρώπινα... Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν δῆ τὴν καρδιά μας ἁγνή, ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα μας, γιατὶ ἀγαπάει τὴν ἁγνότητα γι αὐτὸ παρουσιάστηκε σὰν περιστέρι» (Λόγοι, τ. Γ, σελ. 21). Τὰ πιὸ πάνω γράφονται στὸ πλαίσιο τῆς θεματικῆς ἑνότητας ποὺ ξεκινήσαμε στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας. Στὴν ἑνότητα αὐτὴ ἐξετάζομε θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τή βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴ σαρκικὴ ἐπιθυμία πρόκληση ἡ ὁποία πολὺ ἀπασχολεῖ τοὺς νέους, καὶ ὄχι μόνο αὐτούς, στὶς μέρες μας. Ἀκόμα σὲ σχέση μὲ τὸ γενικὸ αὐτὸ θέμα καὶ χωρὶς νὰ ἀποτελεῖ κεντρικὸ μέλημά μας, θὰ προσπαθήσομε νὰ ποῦμε δυὸ λόγια γιὰ μιὰ ξεχωριστὴ πτυχὴ τοῦ σαρκικοῦ πάθους, τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ ἐπισημάνω εἶναι ὅτι ζοῦμε σὲ ἕνα μεταπτωτικὸ κόσμο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς ἔχει χάσει τὴ φυσικότητά του τὴν ὁποία πρέπει νὰ ξαναβρεῖ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ φθάσει στὴν ὁλοκλήρωση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀφιέρωση ποὺ κάνει ὁ γέροντας Σοφρώνιος τοῦ Essex στὸ βιβλίο ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸν Ἅγιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη: «Τῷ ἐκ διαφόρων πατρίδων ὁρμηθέντι καὶ τὸ Ὄρος τοῦ Ἄθωνος οἰκήσαντι, τῶν Ὁσίων Πατέρων χορῷ, τῷ παρὰ φύσιν διαφυγόντι, τὸ δὲ κατὰ φύσιν διασώσαντι καὶ εἰς τὸ ὑπὲρ φύσιν ἀνεληλυθότι». Ἕνας λογισμὸς ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο στὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Καὶ ἐνῶ ἡ φύση τοῦ λογισμοῦ εἶναι πνευματικὴ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ εἰσάγει τὴ φθαρτότητα στὴ μέχρι τότε ἄφθαρτη ἀνθρώπινη φύση. Ὅταν πάψει νὰ ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο αὐτὸς μένει στὸ κενὸ καὶ πέφτει κατακέφαλα στὸ κενό. ὲν ὑπάρχει φραγμός, δὲν ὑπάρχει νόημα σὲ τίποτα, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴ δοκιμάσει μέχρι κορεσμοῦ τὰ πάντα. Ὅλα, ἑτερόφυλος καὶ ὁμοφυλόφιλος ἔρωτας, ἴδια γεύση εἶναι. Ὅλα, ὅταν λείπει ὁ Χριστός, μυρίζουν χωματίλα. Ἕνας λογισμὸς μπορεῖ νὰ σὲ ἀδειάσει, νὰ σὲ φυλακίσει στὰ ὅρια τῆς σαρκικότητας καὶ ἕνας λογισμὸς μπορεῖ νὰ μπολιάσει τὴν ἴδια αὐτὴ σάρκα στὸ σῶμα «τοῦ δι ἡμᾶς σαρκωθέντος Χριστοῦ». Ἄν ὑπῆρχε ἐμπόδιο (βιολογικὸ ἤ ἄλλο) σ αὐτὴν τὴν πρόσληψη θὰ μᾶς τὸ ἔλεγε ὁ Χριστός. Νομίζω, ὅμως, κατὰ τὰ λεγόμενά του, ὅτι τὸ μόνο ποὺ δὲν γίνεται νὰ προσλάβει εἶναι ἡ ἁμαρτία γιατὶ ἁμαρτία σημαίνει ἀπουσία Χριστοῦ. παπα- Νικόλας Ἀλεξάκης

3 Ὁδός ἀδιέξοδος Στό προηγούμενο τεῦχος εἶχε γίνει λόγος γιά τά τρία πάθη (φιληδονία-φιλαργυρία-φιλοδοξία), μέσω τῶν ὁποίων γεννιοῦνται καί τά ἄλλα καί κατευθύνουν δυστυχῶς τή ζωή μας. Στίς μέρες μας ὑπάρχει ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος, λείπουν τά ὀρθόδοξα κριτήρια καί ἔτσι στό κάθε θέμα, ὑπάρχει ἡ κοσμική θέση, ὑπάρχει καί ἡ ἐκκλησιαστική θέση. Ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καί μέσα ἀπό αὐτή τή φυσική κατάσταση νά φθάσει στήν ὑπερφυσική κατάσταση (ἁγιότητα-θέωση-ἕνωση μέ τόν Θεό). Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία βλέπει τό καθετί μέσα σ αὐτήν τήν προοπτική. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀναχρονιστικός, πουριτανικός, συντηρητικός, ἀλλά λόγος πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Ἄν ἡ ζωή μας τελειώνει μέ τό θάνατο, τότε ὅλα ἐπιτρέπονται. έν ὑπάρχει λόγος γιά ἀγώνα, γιά προσπάθεια. Ἄν ὅμως δεχθοῦμε ὡς Χριστιανοί τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ ζήσεται» τότε ὅλα παίρνουν ἕνα ἄλλο νόημα καί περιεχόμενο. Γίνεται σήμερα μεγάλος λόγος γιά τό πρόβλημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Βέβαια, οἱ ἴδιοι δέν δέχονται ὅτι εἶναι πρόβλημα, ἀλλά οἱ ἄλλοι (οἱ ἀπέναντι) ἔχουν πρόβλημα. Κατ ἀρχάς θέλω νά ξεκαθαρίσω, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν στέκεται ἀπέναντι μέ τό δάχτυλο στή σκανδάλη, ἕτοιμη νά καταδικάσει κάθε ἐνέργεια ἀντίθετη μέ τά πιστεύω της, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ ὅ,τι ὁ καθένας κουβαλάει στήν πλάτη του. Ὅλοι εἴμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἡ μάνα μας, μᾶς ἀγαπάει, ὅπως εἴμαστε, ἀτελεῖς, ἐμπαθεῖς καί ἀνάξιοι, ἁπλά καί μόνο ἐπειδή εἴμαστε παιδιά της. Τό μόνο πού ζητᾶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι νά ταπεινωθοῦμε, νά καταλάβουμε τά λάθη μας καί νά δείξομε διάθεση γιά μετάνοια. Ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος «ἕνα πραγματάκι τοσοδά νά κάνομε γιά τόν Χριστό, αὐτός κάνει τά ὑπόλοιπα, μόνο νά δεῖ τό φιλότιμό μας καί τότε ἔρχεται καί τά διορθώνει ὅλα». Ἔτσι καί στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. ιαστροφή ἤ φυσική πράξη; Ἄν ρωτήσεις τούς περισσότερους ἀνθρώπους θά σοῦ ἀπαντήσουν, ἄλλοι, ὅτι εἶναι ἐπίκτητη, ἄλλοι ὅτι εἶναι «ἐκ γενετῆς» (γονιδιακή), καί γενικά μέ τήν ἀλλοίωση τῶν κριτηρίων πού ὑπάρχει σήμερα, θά σοῦ ἀπαντήσουν ὅτι «περί ὀρέξεως, οὐδείς λόγος», δηλαδή ὁ καθένας ὅ,τι θέλει κάνει. Τά ἐπιχειρήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι δύο: α) ἡ ἐλευθερία, ὅ,τι θέλω κάνω, εἶμαι ἐλεύθερος νά ἀκολουθήσω ὅποιο δρόμο θέλω καί β) τό γονιδιακό, ὅτι δηλαδή δέν φταίω ἐγώ, ἔτσι γεννήθηκα, δέν μπορῶ νά τά βγάλω πέρα μέ τή φύση μου καί τίς ὁρμόνες μου. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο ἐπιχείρημα τῆς ἐλευθερίας, θά ποῦμε μόνο ὅτι ἡ ἐλευθερία ὁδηγεῖ στό θάνατο, ὁδηγεῖ καί στή ζωή, στήν κόλαση καί στόν Παράδεισο. Εἶναι γνωστό, πώς ἄν κάνω ὅ,τι θέλω, καταστρέφομαι (π.χ. ναρκωτικά, αὐτοκτονία, ἀνυπακοή, κλπ). Ὅσον ἀφορᾶ τό δεύτερο ἐπιχείρημα ἐντέχνως προπαγανδιστικά καλλιεργοῦν μέ κατευθυνόμενες ἐπιστημονικοφανεῖς ἔρευνες στήν κοινή γνώμη ὅτι δῆθεν δέν φταίει σέ τίποτα τό ἄτομο, ἀλλά ἡ φύση. Γι αὐτό τό ἐπιχείρημα, δέν ὑπάρ-

4 χουν ἀποδείξεις οὔτε γιά γονιδιακό προσδιορισμό, οὔτε γιά ὁρμονικές διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον ἀπό σοβαρούς καθηγητές τῆς Ἰατρικῆς καί Ἐπιστήμονες. Καί ἄν ἀκόμα εἶναι γονιδιακό, πού δέν εἶναι, ὁ ἄνθρωπος ὅπως λένε πολλοί ἐπιστήμονες μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ πάνω σέ μιά ροπή πού εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει μέ μιά συνειδητή προσπάθεια καί ἀγώνα. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ἔνστικτα καί ὁρμές, ἀλλά καί πνε ῦμα. Τό πνεῦμα δίνει τή δυνατότητα ἐπιβολῆς πάνω στά ἔνστικτα καί τίς ὁρμές. Σήμερα βλέπομε οἱ ὁμοφυλόφιλοι νά διεκδικοῦν τό δικαίωμα στό γάμο καί στήν οἰκογένεια, στήν υἱοθεσία καί στήν ἀνατροφή παιδιῶν, ἀξιώνουν ἀπό τό σύστημα νά τούς δεχθεῖ, καί προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν αὐτή τή συμπεριφορά ὡς κάτι φυσικό ἤ φυσιολογικό. Ἡ Ἐκκλησία δέν παραδίδει στήν πυρά τόν ἄνθρωπο, μέ τά πάθη του, τίς ἀποκλίσεις του, τά λάθη του. Ἀγκαλιάζει ὅλο τόν ἄνθρωπο καί ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς του. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δικαστήριο, εἶναι νοσοκομεῖο. έχεται κάθε ἄνθρωπο, ἀρκεῖ νά ἔχει διάθεση μετανοίας καί θεραπείας. Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνο Σωτῆρας ἀλλά καί Μεταξύ κόσμου καί Ἐκκλησίας Ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων. Αὐτός κομίζει σέ κάθε βαπτιζόμενο τή θεραπεία στήν ἀσθενούσα ἀνθρώπινη φύση του. Κάθε χριστιανός γιά νά οἰκειοποιηθεῖ τή θεία Χάρη ὀφείλει νά ἀσκηθεῖ διάγοντας πνευματική ζωή. Ἡ ἄσκηση εἶναι τό μέσο θεραπείας καί ἐπιστροφῆς τῆς νοσούσας ἀνθρώπινης φύσης στήν προπτωτική μακαριότητα. Ἔτσι, ἀνάγκη θεραπείας, δέν ἔχουν μόνο οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλά ὅλοι μας, ὁ καθένας γιά τά πάθη του. έν μποροῦμε νά καταδικάζομε τόν ὁμοφυλόφιλο γιά τή ζωή του, καί νά παραβλέπομε τόν μοιχό, πού καταπατᾶ τήν ἱερότητα τοῦ γάμου. Ὅμως δέν μποροῦμε γιά νά γινόμαστε ἀρεστοί, νά ἀλλοιώνομε τήν παράδοσή μας καί τά κριτήρια μας. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τόν γάμο ἀνδρός καί γυναικός γιατί προσφέρει ὁλοκλήρωση (βιολογική-ψυχολογική), ἔχει προοπτική, καρπούς καί ἀποτελέσματα, τελικά ὁδηγεῖ στή θέωση. Ἀντίθετα ἡ σχέση τῶν ὁμοφυλόφιλων ποῦ ὁδηγεῖ; Γεώργιος Ζωγραφίνης, καθηγητής Θεολόγος Λέγεται ἀπό πολλούς σήμερα ὅτι οἱ λέξεις χάνουν τό νόημά τους. Συχνότερα ὅμως ὁμολογεῖται, ἴσως καί ἀσυνείδητα, μία ἀντιστροφή τῆς πραγματικότητας, μία ἀπαξίωση τῶν πιό οὐσιωδῶν στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἀντίθετα ὑπερεκτιμοῦνται καί ἀποκτοῦν βαρύνουσα σημασία στή ζωή μας πράγματα πού κάθε συνετός ἄνθρωπος θά τοποθετοῦσε ἀξιολογικά πολύ χαμηλά καί ἀρκετά πίσω στίς προτεραιότητές του. Γιά νά γίνω πιό σαφής: Ἀκούγεται συχνά γιά τόν ἄνθρωπο πού ταξίδεψε πολύ, πού διασκέδασε, πού γεύθηκε σωματικά τίς χαρές καί τίς ἡδονές τοῦ κόσμου, ὅτι αὐτός «τήν ἔζησε τή ζωή του». Εἶναι μία ἀπό τίς ἀντιστροφές τῆς πραγματικότητας πού θά ἤθελα νά ἐπισημάνω στίς λίγες γραμμές πού ἀκολουθοῦν. Μέ ὁδηγό ἕνα ἀπό τά συγκλονιστικότερα πρωτοχριστανικά Ἀπολογητικά Κείμενα, τήν «πρός ιόγνητον Ἐπιστολήν», ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τήν ἀνθρώπινη φύση, κυρίως στή σχέση σώματος καί ψυχῆς στή ζωή του. Ἄς ἐπανατοποθετήσει, δέ, ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του μέσα στόν κόσμο σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη τῆς σχετικῆς ἀλήθειας, ἀλλά καί τήν ἐκπληκτική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τή ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ὁ ἄγνωστος ἀπολογητής συγγραφέας αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, παρουσιάζοντας τό θαυμαστό τρόπο ζωῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν, λέει μία μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή οἱ Χριστιανοί ἔχουν σάρκα, ἀλλά δέν

5 ζοῦν σαρκική ζωή: «ἐν σαρκί τυγχάνουσι, ἀλλ οὐ κατά σάρκα ζῶσιν». Στά λόγια αὐτά, βρίσκει κανείς μιά σύντομη, ἀλλά καί ἀκριβῆ ὁριοθέτηση τῶν στοιχείων τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Τό σῶμα εἶναι ἀποδεκτό (καταφάσκεται), ἄρα καί οἱ βιολογικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου ἐπίσης γίνονται ἀποδεκτές. Ὁ Χριστιανός μετέχει καί γεύεται τίς χαρές τῆς ἐγκόσμιας παρουσίας του καί μέ τό σῶμα του. Γνωρίζουμε, ἄλλωστε, ὅτι καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δέν ἀπέφευγε τίς κοινωνικές συναναστροφές, καθώς παραβρέθηκε σέ γάμο καί παρακάθησε σέ δεῖπνα ὅ,που ὑπῆρξε καλεσμένος. Εἶναι ἀνακριβές αὐτό πού λέγεται ὅτι ὁ Χριστιανός ἀποστρέφεται τόν κόσμο καί τίς χαρές τῆς ζωῆς καί περιγράφεται ὡς ἕνα μίζερο καί ἀγέλαστο πρόσωπο. Αὐτό εἶναι μία παραποίηση τοῦ περιεχομένου τῆς ἀρετῆς τῆς ἐγκράτειας καί τῆς νηστείας. Ἡ πνευματική του πείρα, ὅπως καί ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής εὔστοχα παρατηρεῖ -«ἡ παράλογη ἡδονή ἔχει ὡς φυσικό ἀποτέλεσμα τήν ὀδύνη»- τόν κάνει ἰδιαίτερα προσεκτικό, γιατί πάντα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐκπέσει στήν ὀδύνη τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ τοποθετεῖ ὁ ἱερός συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς τό ὅριο στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ ὑλική μας ὑπόσταση καί φύση δέν εἶναι ἀπορριπτέα καί χωρίς ἀξία. Ἀντίθετα, εὐλογεῖται, δοξάζεται καί ὑψώνεται «ἐν Χριστῷ», γιατί «ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14). Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος, σέ μεγάλο βαθμό ὁ σημερινός γενικότερα ἄνθρωπος, εἶναι ἐκεῖνος πού ὑποτάσσει τή ζωή του στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος, αὐτός πού τοῦ ἀφήνει τόν ἔλεγχο καί τή στοχοθεσία τῆς προσωπικῆς του πορείας στή ζωή. Κυριαρχούμενος ἀπό τά κατώτερα πάθη, τίς ἐμπαθεῖς ὁρμές, ὁδηγεῖται στό φαῦλο κύκλο τῆς ἀναζήτησης τῆς ἡδονῆς, τῆς ἱκανοποιούμενης καί ποτέ «χορτάτης σάρκας». Ὁ π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, σέ πρόσφατη ὁμιλία του ἀναφέρει γιά τήν τραγωδία καί τό ἀδιέξοδο, τήν ὀδύνη τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου: «ἡ πορεία μέσα ἀπό ἕνα σχῆμα πού λέγεται σωματική ἀναζήτηση σέξ- ἱκανοποίηση, καταστρέφει τίς λεπτές πτυχές τοῦ συναισθηματικοῦ πεδίου τοῦ ἀνθρώπου. Λειτουργοῦν μόνο τά ζωώδη καί καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα, διαταράσσεται ὁλόκληρη ἡ ἰσορροπία τῶν δομῶν τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς πού εἶναι φτιαγμένη νά λειτουργεῖ τήν ἀγάπη ὡς ἔρωτα γάμο ἁγιοπνευματικῆς δωρεᾶς». Στό πλαίσιο μιᾶς τόσο ἀλλοτριωμένης ζωῆς, σημειώνει ὁ συγγραφέας τῆς «πρός ιόγνητον Ἐπιστολῆς», ἡ σάρκα μισεῖ τήν ψυχή, ἄν καί δέν βλάπτεται ἀπό αὐτή, γιατί τήν ἐμποδίζει νά ἀπολαμβάνει τίς ἡδονές. Αὐτή ἡ διαπάλη τῆς σάρκας πρός τό πνεῦμα, ἡ διαταραχή τῆς ἰσορροπίας τοῦ ἔσω ἀνθρώπου καί τῆς φυσικῆς ἁρμονίας σώματος καί ψυχῆς, χρειάζεται τή θεραπευτική παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας πού, γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική, προϋποθέτει καί τή δική μας συγκατάθεση καί συνεργασία. Ἔχει ἀπό πολλές πλευρές εἰπωθεῖ (ὄχι μόνο ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας) ὅτι ἕνα πάθος θεραπεύεται ἀπό ἕνα μεγαλύτερο πάθος. Ἄν καθένας ἀπό ἐμᾶς τήν ἔνταση καί τή φλόγα ἑνός πάθους ἤ μιᾶς ἀδυναμίας του, μπορέσει νά διοχετεύσει μέ ἀνάλογο πάθος καί νά τήν ἀντικαταστήσει μέ μία χριστιανική ἀρετή, τότε ἡ κοινωνία καί ἐμεῖς ἔχουμε ἐλπίδα θεραπείας. Ἡ ἀλλαγή πλεύσης στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρέπει νά γίνει ἄμεσα, τώρα ἄν εἶναι δυνατόν, γιατί -γιά νά παραφράσω τή λαϊκή ἔκφραση- ἀφήσαμε τά πόδια νά κουμαντάρουν τό κεφάλι καί αὐτό δέν περιποιεῖ τιμή σέ κανένα μας. Ὁ σαρκικός ἄνθρωπος δέ ζεῖ, ἀλλά ἄσκοπα ξοδεύει καί ἀνοήτως χάνει τή ζωή του. Κων/νος Καπανταϊδάκης, καθηγητής Θεολόγος

6 Ἐραστευτές ἀνέραστοι ἤ ἐραστές ἀξιέραστοι; Ἐκεῖνο τό περιβόλι! Μέ τήν τελευταία γιαγιά τῶν ἀληθινῶν παραμυθιῶν, μέ τό κομμένο κυπαρίσσι, μέ τήν ὡραία κοιμωμένη, μέ τούς φυτεμένους βάτους ἀπό τά «γελαστά» πρόσωπα τῆς προόδου καί τῆς «δημιουργικότητας», ἐκεῖνο τό περιβόλι ψάχνω νά βρῶ. Ἀπό δῶ ξεκινοῦσε ἕνα δρομάκι. Τώρα ἕνας κορμός ἔχει μπεῖ ἐμπόδιο. Σάπιος. Ἐκεῖ ὑπῆχε μιά καγκελόπορτα. Περίτεχνη. Ποῦ εἶναι ἡ πύλη; Ἕνα κόκκινο τριαντάφυλλο χαμένο μέσα σέ μιά ἀνεξέλεγκτη βλάστηση προδίδει τήν εἴσοδο. Ἐρημιά. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι, ὄχι μακριά, μιά συστάδα δέντρα. Σέ μιά ἀλάνα ὅλο τσιμέντα καί φῶτα. Χωρίς οὐρανό. έντρα πλατύφυλλα, ἄκαρπα, κόσμος πολύς, μές στά τσιμέντα, κάτω ἀπ τά δέντρα. «Ἀγάπη», «συμφιλίωση» τό σύνθημα σκασμένων ἀνθρώπων. Γέλια, ἀγκαλιές, φιλιά χωρίς χαρά. Ἀτέλειωτες προσπάθειες χωρίς ἱκανοποίηση. Ἐκεῖ ἦταν μιά δαμασκηνιά! Ἐρχόταν ὁ Ἰούλιος κατάφορτη. Τά παιδιά σκαρφάλωναν στό μαντρότοιχο τοῦ περιβολιοῦ. Ἔκοβαν, γευόταν μέ τό στόμα, μέ τήν ψυχή, γλύκαιναν. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι, δίπλα στά τσιμέντα μιά ἀκρογιαλιά. Χωρίς θάλασσα, χωρίς αὔρα. Ζευγαράκια χωρίς πόθο. Φιλιά, χαϊδολογήματα. «Γιά πάντα μαζί» (ἔξω ἀπό τό περιβόλι). Καρδοῦλες πάνω στά ἄκαρπα δέντρα, πάνω στήν ἄμμο, χωρίς θάλασσα, χωρίς πανί. Πίσω ἀπό τά κλαδιά τῆς ἄγριας συκιᾶς, μές στό περιβόλι, στέκει ἀκόμα τό παράθυρο, καί τό λευκό περίτεχνο κουρτινάκι. Τά παιδιά τοῦ μαντρότοιχου καί τῆς δαμασκηνιᾶς ἔκλεβαν ματιές. Λαχτάρα μέ καθαρότητα, μέ ἀγαθότητα. Ἡ καρδιά σάν σέ σεισμό. Πίσω ἀπό τό κουρτινάκι δυό μαῦρα μάτια, δυό ροδαλά μάγουλα. Τά παιδιά κοκκίνιζαν. Γνήσιοι ἐραστές. Αὔριο πάλι. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ἄφθονο φαγητό, ἄφθονο ποτό. οξάρια μέ αὐθάδεια ἀνεβοκατεβαίνουν σέ ταλαιπωρημένες κόρδες. Φωνές τραγουδιστάδων μέσα ἀπό ἀμέτρητα ἠχεῖα ἐπιβάλλονται πραξικοπηματικά. Χορευτάδες ἡμίγυμνοι, μέ ἀναίδεια. Ὅλα ἴδια γεύση-ἄγευστα. Ὁ χορτασμένος κόσμος τρώει. Ὅλοι ἀπό τήν ἴδια ἄγευστη ποικιλία. Γέλια, χαρές, ἔρωτες - ἀγγαρεία, χωρίς γεύση, χωρίς οὐσία. Ο φοῦρνος, μές στό περιβόλι, ἡ «μπούκα» στέκει ἀκόμα. Ὁ θόλος ἔπεσε. Ἀχνιστό ψωμί, στιβαρό, βαρύ. Ἡ μπουκιά ποτίζεται ἀπό τίς σταγόνες ἱδρώτα τῶν θεριστάδων. Γλυκό ψωμί! γεύση ἀνόθευτη. Γλυκά χέρια! ἀγαπημένα χέρια. Ἡ καρδιά χτυπάει γιά τά λευκά χέρια τοῦ ἀληθινοῦ ψωμιοῦ. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι! Ἔξω; Ναός τεράστιος. Ἰδού ὁ Νυμφίος. Μά ποῦ εἶναι; Ἐραστές σέ μιά σχέση τυπική. Κάποιες φορές μαγική. Χωρίς πόθο, χωρίς πάθος. Ἅγιοι χωρίς φωτοστέφανα, μόνο ζωγραφιστά. Χωρίς ἁγίους. Μόνο ζωγραφιστοί. Ποῦ εἶναι οἱ ἐραστές; -Ὡραῖο συνολάκι. Ποιά εἶναι αὐτή μέ τόν ὀμορφονιό; -Σσσστ! ἡσυχία! μαζέψτε τά παιδιά σας! -Ἡσυχία; Γιά τί πράγμα ἡσυχία; Εἶναι κανείς ἐρωτευμένος; -Μαζέψτε τά παιδιά νά φύγουμε! -Μά γιατί; Κανείς ἐρωτευμένος; Γιατί τόση ταραχή; Μές στό περιβόλι! Στά χνάρια τοῦ ἀληθινοῦ Ἔρωτα, ἐγκατάλειψη. Πεσμένα δέντρα, σπασμένα ξερόκλαδα, σκαρφαλωμένοι βάτοι καί κισσοί. Ἐρείπια. Ἀπαξιωτικά βλέμματα. Τό περιβόλι; Ποιό περιβόλι; Ὑπάρχει; Ὑπάρχει! Μόνο γιά κάποιους τρελούς πιά. Γιά κάποιους τρελά ἐρωτευμένους. Ὅποιος εἶναι ἐρωτευμένος δέν λογα-

7 ριάζει. Τά βάτα θά τόν τυλίξουν, οἱ κισσοί θά τόν μπερδέψουν, θά ματώσει, θά πονέσει, θά σκοντάψει σέ πέτρες, θά πέσει κάτω, θά συρθεῖ στό χῶμα, θά πληγωθεῖ σέ ἀγκάθια καί ξερόκλαδα, θά σηκωθεῖ πάλι. Ὕστερα θά πέσει ξανά. Μά πάλι θά σηκωθεῖ. Γιατί; Ὁ ἔρωτάς του βρίσκεται κάπου ἐκεῖ μέσα, καί ὁ κάθε ἀληθινός ἔρωτας ἔχει αἷμα καί πόνο, μά ἔχει καί πεῖσμα καί αὐτοθυσία, μά ἔχει καί σεβασμό καί πίστη. Ἐκεῖ δέ θά βρεῖς λεωφόρους μέ σήραγγες νά φτάσεις γρήγορα, δέν θά μπεῖς σέ πολυτελῆ ταχύτατα αὐτοκίνητα, δέν θά βρεῖς ἀναπαυτικές πολυθρόνες καί αἰρκοντίσιον ἤ μεγάλες ὀθόνες. Ἐκεῖ δέν ἔχει σῆμα τό κινητό. Ἡ ταχύτητα τοῦ internet εἶναι στό μηδέν, ὁ lap top εἶναι ἄχρηστος. Ἄν περιμένεις ἀπ τήν καρέκλα νά βρεῖς καί νά καταχτήσεις τόν ἔρωτά σου πίνοντας καφέ καί στέλνοντας SMS, γελιέσαι. Ἐκεῖ φαίνεται μονάχα ὁ πόνος τῆς καρδιάς σου μέ μιά ταχύτητα 1000 καί 2000 mbit καί μοναδικό σῆμα εἶναι αὐτό τοῦ κρυμμένου ἔρωτά σου. Κι ἐσύ συνεχίζεις! Πνιγμένος στό λυγμό, τό δάκρυ καί τό αἷμα. Συνεχίζεις; Μήπως κἄν δέν ἄρχισες; Μήπως ἐπαναπαύεσαι σ αὐτούς τούς τυποποιημένους καί συσκευασμένους, σέ πολυτελῆ συσκευασία, ἔρωτες μέ τήν ἡμερομηνία λήξης στό κάτω μέρος τοῦ κουτιοῦ; Πού ἄν δέ σοῦ ἀρέσει τόν πετᾶς στά σκουπίδια, ἔτσι ἁπλᾶ, γιατί στό παρακάτω περίπτερο ἤ πολυκατάστημα, δημαρχεῖο ἤ συμβολαιογραφεῖο θά βρεῖς ἕναν καινούριο; Ἔφτασα στή μεγάλη χτισμένη καί σκεπαστή ἀλάνα. Ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Μέ τά πολλά φῶτα, μέ τά πολλά γέλια καί χαρές. Ὅλοι χαρούμενοι καί αἰσιόδοξοι (ἀλίμονο), γλέντια, χοροί, τραγούδια, παράδοση, μεγάλα ἠχεῖα, ἀναμένες «ἱερές» φλόγες, πολύχρωμα βεγγαλικά, γιγαντοοθόνες, τραγουδιστάδες, καμπαναριά, καμπάνες, γιόγκα, γιογκιλάτες (πιλάτες), ἄνετο πάρκιγκ, σίγουρο καί εὔκολο sex, W.C., κάμερες παντοῦ «γιά τήν δικιά σας ἀσφάλεια» (συγγνώμη πού δέ μπορῶ νά ἀποδώσω μέ λόγια τό μέγα μπέρδεμα). Καί μέσα ἐκεῖ... ὅλοι πνιγμένοι στόν ἔρωτα, στά ἀτέλειωτα φιλιά κι ἀγκαλιές. Στό δεξί χέρι ὁ ἕνας ἔρωτας (ἕνα ἄλλο χέρι), στό ἀριστερό χέρι τό κινητό (ὁ ἄλλος ἔρωτας). Τά μάτια ἐκπαιδευμένα ψάχνουν γιά τόν καινούριο ἔρωτα. Αὐτός στό δεξί χέρι ἄρχισε νά παλιώνει (ἔρχεται καί καλοκαίρι), τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ εἶναι τελευταίας «προηγμένης» τεχνολογίας, «νέας γενιᾶς» (αὐτόν θά τόν κρατήσομε). Ὁ καινούριος ἔρωτας τῶν ματιῶν (τόν βρήκαμε κιόλας, γαλάζια μάτια στήν ἀπέναντι cafeteria), θά εἶναι ὁ συνοδευτικός, ὄχι ἀπαραίτητα, τοῦ μεγάλου ἔρωτα τῶν 220 hp καμπριολέ γιά τό καλοκαίρι τῶν διακοπῶν. Ἀπό τό χάλασμα τοῦ μαντρότοιχου τοῦ περιβολιοῦ κάτι διέκρινα. Ἕνα μονοπάτι. Καλά πατημένο. Μέσα στά βάτα, τά ξερόκλαδα. Τό περιβόλι δέν εἶναι ἀκατοίκητο. Τό ἀκολούθησα. Ξαφνικά μπροστά μου - ἔφτασα στό πουθένά - δυό μάτια καθαρά, φρεσκοκλαμένα. Ἕνα πρόσωπο φωτεινό, γαλήνιο. -Ποιός εἶστε; Τί εἶναι ἐδῶ; Εἶστε μόνος; Εἶστε ἐρημίτης; -Καί νά σοῦ πῶ δέν θά καταλάβεις. Ἀκολούθησα γιά λίγο. Τόν ἔβρισκα τόν ἔχανα. Ἄγρυπνος, νηστικός. υό μέρες ἀκολούθησα. -Μοῦ λείπει ὕπνος. ῆθεν παραπονέθηκε. Μά ἀφοῦ δέν κοιμόταν. Τί ἔψαχνε ὅλη νύ-

8 χτα; Τί ἔψαχνε ὅλες τίς νύχτες; Ποῦ πήγαινε; Ποῦ χανόταν; Ἀπό ποῦ ἐρχόταν; Ἤ τρελός εἶναι ἤ ἐρωτευμένος. Μπορεῖ καί τρελά ἐρωτευμένος. Ὅταν εἶσαι ἐρωτευμένος ὁ ὕπνος εἶναι ἀγγαρεία, εἶναι χάσιμο. Ἐκτός ἀπό μιά λεπτή εὐωδία καί μιά ἀνεξήγητη καρδιακή χαρά δέν εἶδα, δέν ἄκουσα τίποτε ἄλλο. Ἐπέστρεψα στό δρόμο ἀνάμεσα στό μαντρότοιχο τοῦ περιβολιοῦ καί τῆς χτισμένης, σκεπαστῆς καί φωτεινῆς ἀλάνας τοῦ μπερδεμένου καί ἐγκλωβισμένου κόσμου. Ξαφνικά! Λίγο πιό κάτω: -Εἶναι ντροπή γιά τόν τόπο μας αὐτό τό περιβόλι. Κι ἔδειχνε μέσα ἀπ τό μαντρότοιχο ὁ ὑπουργός «πολιτιστικῶν» ἐκδηλώσεων καί «ἱερῆς» φλόγας. -Θά τό ἐκσυγχρονίσομε! Εἶπε ὁ «προοδευτικός» κυβερνήτης. -Νά βάλομε μπουλντόζες, πιό «προοδευτικός» ὁ ὑπουργός «πολιτιστικῶν» ἐκδηλώσεων καί «ἱερῆς» φλόγας. -Θά τά ἀλλάξω ὅλα! ἀλαζονικά ὁ κυβερνήτης. -Θά μᾶς φτιάξετε ἕνα καμπαναριό; Ὁ παπᾶς τῆς παρέας πού εἶχε «πιάσει» τό νόημα τῆς κουβέντας. -Μείνετε ἥσυχος! Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ! πιό ἀλαζονικά ὁ κυβερνήτης. Καί πραγματικά ἔμεινε...ἥσυχος. Ὁ ὑπουργός ἔφυγε «ἱκανοποιημένος». Βιαζόταν. Τό βράδυ εἶχε μεγάλη «πολιτιστική» ἐκδήλωση γιά τήν Πανσέληνο. Ὑψηλά ἰδανικά. Ὑψηλοί στόχοι. Μεγάλα «πολιτιστικά» ὄνειρα. Ὅλα ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ὁ κυβερνήτης εἶχε ἕνα...ἰδιαίτερο «ραντεβοῦ» μέ τή νεαρή γραμματέα του. Ἀρραβωνιασμένη ἦταν. Ε! καί λοιπόν; Ἐλεύθεροι ἄνθρωποι εἴμαστε. Ἐξάλλου τί «ἐραστές» εἴμαστε; Τέτοιες ἀναστολές καί «στερεότυπες» συμπεριφορές εἶχαν αὐτοί πού κάποτε κατοικοῦσαν στό περιβόλι. Αὐτά τά ξεπεράσαμε. Ἐξάλλου τό περιβόλι θά τό ἰσοπεδώσομε. Ὁ παπᾶς, πού ἐκτός ἀπό ἄγαμος ἦταν καί ἀνέραστος τελικά, εἶχε πετύχει τό σκοπό του. Νά «βγάλει» κονδύλιο γιά τό καλό τῆς «ἐκκλησίας... του» καί τή «δόξα τοῦ Θεοῦ» (ποιός θά ἔπαιζε τό ρόλο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄγνωστο). Θά τοῦ φτιάξουν ἕνα καμπαναριό στολίδι! Ἦταν εὐχαριστημένος καί «ἥσυχος», ἐνῶ ἕνα δάκρυ συγκίνησης κύλησε γιά τή μεγάλη του ἐπιτυχία. Κι ἔτρεξε στό εἰκονοστάσι γεμάτος ἱκανοποίηση νά ζητήσει τά εὔσημα ἀπό τό Θεό. Χαμένος, ἔτρεξα στό χαμένο μά καλοπατημένο μονοπάτι τοῦ ἔρημου περιβολιοῦ. Γεμάτος ταραχή προετοιμαζόμουν γιά τό πῶς θά διηγηθῶ αὐτά πού εἶδα καί ἄκουσα στόν ἐρωτευμένο ἐρημίτη. Φτάνοντας τά ξέχασα ὅλα! Τά καθαρά μάτια του! Τό φωτεινό πρόσωπό του! -Πᾶμε! Νά ξεκινήσομε! Ἦταν κι ἄλλοι. Ζαλισμένοι, κουρασμένοι ἀπό τήν πολλή «χαρά», ἀπό τά πολλά «γλέντια», ἀπό τόν πολύ «πολιτισμό», ἀπό τόν πολύ «ἔρωτα». Τό χαμένο μονοπάτι δέν ἦταν καί πολύ κρυφό. Ἡ εὐωδία ξανάρθε! Λεπτή γαλήνη, ἠρεμία στίς καρδιές ὅλων. «Καί νά σοῦ πῶ δέ θά καταλάβεις», μερικά πράγματα δέν ἐξηγοῦνται. Βγῆκα ἔξω ἀπό τό περιβόλι. Ἡ μεγάλη «πολιτιστική βραδιά εἶχε ξεκινήσει. Μεγάλο κέφι! Χαμογελαστά, ὅσο δέν πάει, πρόσωπα. Χορός καί τραγούδι ἀτέλειωτα! Ὅλοι μιά κίνηση, μιά φωνή. Ἀγκαλιές, φιλιά καί... ἡ μεγάλη, πρωτοποριακή, ἐπαναστατική πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργοῦ «πρόληψης ἀτυχημάτων»: δωρεάν προφυλακτικά σέ ὅλους!!! Ξημερώματα Κυριακῆς! Ἡ Πανσέληνος προχωράει. Τό κέφι στό ἀποκορύφωμα. Μικροί μεγάλοι. Ἀτέλειωτο κέφι, ἀτέλειωτοι «ἔρωτες» χωρίς ἀναστολές! Μονάχα... ὁ παπᾶς μ ἕνα γλυκό χαμόγελο στό πρόσωπό του κοιμόταν «ἥσυχος». Τό καμπαναριό θά χτιζόταν! Στέλιος Χατζάκης, καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση Ιωάννα Μουσελιμίδου Ανοίκειος νόστος Ποίηση ΑΝΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΣΤΟΣ Ιωάννα Μουσελιμίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Να γράψετε μία ιστορία, σενάριο, διάλογο με τίτλο «Ο τεμπέλης φιλόσοφος και η γκρινιάρα σύζυγός του». Να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που βρίσκονται στο μάθημα 1.1. Γυν.: - Καλησπέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα