TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28 /03/2014 Ταχ. /νση Αρτεσιανού Καρδίτσα Τηλέφωνα URL Πληροφορίες ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα 1 από 18

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 8699/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» Ο ήµαρχος Καρδίτσας έχοντας υπόψη: Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων». Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2014 ήµου Καρδίτσας & των φορέων του. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Τον νόµο 3852/10 & Π 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας ΕΝ υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους Την 115/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. Την αναγκαιότητα της προµήθειας ειδών καθαριότητας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές. ιακηρύσσει Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ έτους 2014 για το δήµο Καρδίτσας και τους φορείς του. Η άνω προµήθεια χρηµατοδοτείται από ηµοτικούς πόρους µε το ποσό των ,00, σε διάφορους κωδικούς των προϋπολογισµών του δήµου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2014 ως εξής : ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , για ποσό ,00 ΟΠΑΚ για ποσό 5.089,25 ΕΥΑΚ & για ποσό 1.118,44 ΗΚΕΚ , , , , για ποσό 2.512,05 -Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α.) για ποσά ,21 και ,04. Σελίδα 2 από 18

3 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την 09/04/2014 και ώρα 13:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ' αριθ. 3 /2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας (παράρτηµα Α) και εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. 115/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο αρµόδιο γραφείο του ήµου (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κατσαούνος Γιάννης), µέχρι την 09/04/2014 και ώρα 11:00 Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί προµηθειών του δηµοσίου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο. Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: ικαιολογητικά που απαιτούνται: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού ήτοι 3.675,00. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς (ήτοι µετά από 5 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 5,2 της παρούσας ). β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 1. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. δ2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σελίδα 3 από 18

4 ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2.ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού, β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την Σελίδα 4 από 18

5 χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου θ αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς, προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Επιπροσθέτως, θ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης προµήθειας θα γίνονται δεκτές, εφόσον αφορούν το σύνολο ενός επιµέρους είδους. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να αναφέρεται στο σύνολο του διαγωνισµού, ήτοι 3.675,00. ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα Οι προσφορές θα επιδοθούν στο αρµόδιο γραφείο, όπως καθορίζεται στο πρώτο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ. Τα στοιχεία του συµµετέχοντος Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και τα δικαιολογητικά. Θα υπάρχουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και θα υπάρχουν και απλά φωτοαντίγραφα αυτών. A. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή ( Αυτό θα προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για οποίο υλικό κρίνει. Σε τέτοια Σελίδα 5 από 18

6 περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς δειγµάτων, για όλα τα προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι υποχρεωτική. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). B. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν, πρωτότυπο και αντίγραφο (όχι απλό φωτοαντίγραφο). ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: α. τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. ( µπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς ) ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ΙΕΞΟ ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α /93 «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική επιτροπή. Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής είναι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη (φθηνότερη) τιµή ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε είδους που αναφέρεται στη µελέτη. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές κλπ.) 5.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Σελίδα 6 από 18

7 Αν ο ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 6ο Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού ανά είδος προϋπολογισµού. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις ίδιες τιµές του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια αγαθών µέχρι του ορίου της συµβατικής τιµής που θα συµφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε την Ίδια ακριβώς τιµή ή ποσοστό έκπτωσης µε αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Κάθε επιµέρους παραγγελία θα δίδεται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου. ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 10 µέρες από την κάθε έγγραφη παραγγελία. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ήµαρχο. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο και παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την αρµόδια επιτροπή. β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. Η ανωτέρω Σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του πρώτου των συµβαλλοµένων απευθυνόµενη προς τους προµηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της για ένα ακόµη δίµηνο. ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σελίδα 7 από 18

8 Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία. Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ήµου Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η προµήθεια. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου Καρδίτσας. ΑΡΘΡΟ 10ο : ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου και Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι. Η πληρωµή των εφηµερίδων θα γίνει αµέσως µετά την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σύµβασης. 0 ήµαρχος Καρδίτσας ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σελίδα 8 από 18

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30/01/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου & των φορέων του οικονοµικού έτους 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 3 /2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ,00 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με την παρούσα µελέτη που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, προβλέπεται η ανάθεση της ακόλουθης προµήθειας, όπως αναλυτικά παρακάτω : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 αιτούµενης συνολικής πίστωσης (µε ΦΠΑ 23%) : ,00 Η άνω προµήθεια χρηµατοδοτείται από ηµοτικούς πόρους µε το ποσό των ,00, σε διάφορους κωδικούς των προϋπολογισµών του δήµου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2014: ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ , , , για ποσό ,00 ΟΠΑΚ για ποσό 5.089,25 ΕΥΑΚ & για ποσό 1.118,44 ΗΚΕΚ , , , , για ποσό 2.512,05 -Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α. για ποσά ,21 και ,04. Θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ µε τη διαδικασία του προχείρου διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Οι προµήθειες θα γίνονται ανάλογα µε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να προσφέρουν και µεγαλύτερες συσκευασίες στα υπό προµήθεια προϋπολογισθέντα ειδή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξουν αναγωγές µε τις ποσότητες που ενδεικτικά έχουν προυπολογιστεί. Ο ανάδοχος θα παραδίδει την προσφερόµενη από αυτόν συσκευασία, στις ποσότητες που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία. Στα ειδή που ζητείται από την υπηρεσία αριθµός καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεσµεύονται ότι τα είδη που θα προσφέρουν θα πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους δεν θα γίνεται δεκτή για το συγκεκριµένο είδος. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ CPV ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , , ,00 Σελίδα 9 από 18

10 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Τα είδη που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας, η τεχνική περιγραφή αυτών και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αυτών αποτυπώνονται στην µελέτη της υπηρεσίας ως ακολούθως: Α ΟΠΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ 1 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4LIT (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 54 3,40 183,60 2 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1ΛΙΤΡΟ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 1,50 150,00 3 ΒΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 20 1,30 26,00 4 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ. ΜΕΓΑΛΗΣ 100 ΕΚ. ΤΕΜ 6 10,00 60,00 5 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ. ΜΙΚΡΗΣ 80 ΕΚ. ΤΕΜ 9 7,00 63,00 6 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ LARGE & MEDIUM ΤΕΜ 50 3,50 175,00 7 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 30 1,10 33,00 8 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 10 16,00 160,00 9 ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑΣ ΤΕΜ 42 2,00 84,00 10 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΕΜ 59 4,00 236,00 11 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕ ΠΑΣΟ ΤΕΜ 18 3,00 54,00 12 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓ/ΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 10 4,50 45,00 13 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 5 6,00 30,00 14 ΝΗΜΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΕΓΑΛΟ 100 ΕΚ. ΤΕΜ 6 16,00 96,00 15 ΝΗΜΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΙΚΡΗΣ 80 ΕΚ. ΤΕΜ 11 12,00 132,00 ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΤΥΠΟΥ OVERLAY ενδεικτικο προιον ΓΥΑΛΙΣΤΟΥ 16 ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 5 2,50 12, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΓΑΣ (70Χ95) ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥ ΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 400 1,60 640,00 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ (52Χ75) ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΞΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 400 1,00 400,00 19 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΤΕΜ 200 0,75 150,00 20 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΌΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΕΜ 30 1,80 54,00 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 30 5,00 150,00 22 ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 18 1,50 27,00 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 100 0,70 70,00 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ 30 0,40 12,00 25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΝΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ 80 2,20 176,00 26 ΣΦΟΥΓ/ΝΟ ΡΟΛΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΕ ΤΕΜ. ΤΕΜ 5 11,00 55,00 27 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 100 0,50 50,00 28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 15 0,90 13,50 29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 50 2,00 100,00 30 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΣΥΣΚ. 30 ΡΟΛΛΑ ΤΕΜ 40 11,00 440, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ, ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5% ( ΗΛΑ Η ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 40 3,50 140,00 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1 ΛΙΤΡΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 60 2,00 120,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.137,60 Φ.Π.Α 23% 951,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.089,25 Σελίδα 10 από 18

11 Β ΗΚΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30 Χ 150 GR ΕΜ. 6 2 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ 6 Χ 1000GR ΕΜ. 6 3 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10L (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ. 2 4 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ. 8 5 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50Χ55 (20ΤΜΧ) ΠΑΚ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10 KGR διαστασεων 80*1,10 ΕΜ. 3 7 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4KGR (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΠΑΚ. 4 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ (6ΤΜΧ) ΠΑΚ. 1 9 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 1 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ML (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) ΠΑΚ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ 2 15 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) MEDIUM ΠΑΚ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) SMALL ΠΑΚ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) LARGE ΠΑΚ. 1 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 11,00 66,00 11,22 67,32 11,20 22,40 3,30 26,40 0,29 7,25 16,80 50,40 3,80 15,20 5,99 5,99 1,30 1,30 1,95 3,90 1,22 2,44 1,22 2,44 4,50 13,50 3,50 7,00 3,50 52,50 3,50 21,00 3,50 3,50 ΣΥΝΟΛΟ 368,54 Φ.Π.Α 23% 84,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 453,30 Γ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30 Χ 150 GR ΕΜ ,00 550,00 2 ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ 1000GR ΕΜ. 50 2,00 100,00 3 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 10L (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ ,20 112,00 4 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ. 20 3,30 66,00 5 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50 Χ 55 (20ΤΜΧ) ΠΑΚ. 80 0,29 23,20 6 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10 KGR διαστασεων 80*1,10 ΕΜ ,80 252,00 7 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4KGR (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ ΠΑΚ. 10 3,80 38,00 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ (6ΤΜΧ) ΠΑΚ. 5 6,00 30,00 9 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 8 1,30 10,40 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ. 8 1,95 15,60 11 ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30 ΤΕΜ. 5 1,22 6,10 12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350GR ΤΕΜ. 6 0,88 5,28 13 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 750ML (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ. 10 1,22 12,20 14 ΒΕΤΕΞ 3 ROLLO 14M ΤΕΜ. 5 11,00 55,00 Σελίδα 11 από 18

12 15 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4KGR (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΟΧ 8 3,50 28,00 16 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) LARGE ΠΑΚ. 8 3,50 28,00 17 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ) MEDIUM ΠΑΚ. 4 3,50 14,00 18 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ (100ΤΜΧ)XLARGE ΠΑΚ. 4 3,50 14,00 19 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 150 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΙΒ. 30 3,00 90,00 20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΝΕΡΟΥ (50 ΤΕΜ) ΠΑΚ. 80 0,80 64,00 21 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΤΩΝ 40 ΤΕΜ.) ΠΑΚ. 5 32,00 160,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.673,78 Φ.Π.Α 23% 384,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.058,75 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 30 2,80 84,00 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 150 2,30 345,00 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3,00 600,00 XAΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZIG ZAG ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧ) ΤΕΜ 100 1,15 115,00 5 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZIG ZAG (ΣΥΣΚ.ΤΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧ) ΤΕΜ 100 3,08 308,00 6 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 32 ΤΕΜ.) ΤΕΜ 12 0,38 4,56 7 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 20 1,10 22,00 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 70 1,40 98,00 9 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 70 5,50 385,00 10 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA (ενδεικτικο προιον) ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 70 1,70 119,00 11 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 70 1,85 129,50 ΦΙΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 240 GR ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 12 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 10 4,50 45,00 13 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 10 0,92 9,20 14 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 200 1,10 220, ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 600 2, ,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 25 ΕΚ. ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 50 3,50 175,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 50 1,50 75,00 ΑΠΟΦΡΑΚΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ (ενδεικτικο προιον) 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 50 0,90 45,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 ΓΡ ΤΕΜ 300 3, ,00 20 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 10 2,70 27,00 21 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 45 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 10 8,47 84,70 22 ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 25 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 10 4,23 42, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ , ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3,40 680,00 25 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 3,40 340,00 26 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ML (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 1,60 320,00 27 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ( 750 ML) ΤΕΜ 50 1,00 50,00 Σελίδα 12 από 18

13 28 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3,40 680,00 29 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500ML(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 20 1,20 24,00 ΧΛΩΡΙΝΗ 1LT Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ 30 ΓΧΚ) ΤΕΜ 500 2, ,00 31 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4 LT(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 30 3,46 103,80 32 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 30 1,50 45,00 33 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΤΕΜ 5 73,15 365,75 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ 34 ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 27 5,00 135,00 35 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 50 2,31 115,50 36 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 8 3,00 24,00 37 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ 12 1,15 13,80 38 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 70 2,05 143,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (BOSCH SHERA W 39 ) ΤΕΜ 2 7,70 15,40 40 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ( BOSCH TYPE G N) ΤΕΜ 2 7,70 15,40 41 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 15 1,50 22,50 42 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 50 7,00 350, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (400 GR) ΤΕΜ 70 4,23 296,10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 35 3,50 122,50 45 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 5 5,77 28,85 46 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜ 40 1,15 46,00 47 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΧ ΤΕΜ 60 1,00 60,00 48 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 50 10,45 522,50 49 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 20 2,69 53,80 50 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΟΡΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 36 1,00 36,00 51 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 100 3,50 350,00 52 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜ 12 3,50 42,00 53 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΤΕΜ 100 0,80 80, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 250 1,30 325,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 70 2,00 140,00 56 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (65Χ90) ΤΕΜ , ,00 57 ΣΑΚΟΥΛΕΣ HOTEL 50Χ50 ΤΩΝ 50ΤΕΜ ΤΕΜ 600 1,23 738,00 58 ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 7 1,54 10,78 59 ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ 25 1,54 38,50 60 ΞΥΣΤΡΕΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 10 1,15 11,50 61 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 72 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ 15 8,00 120,00 62 ΛΕΚΑΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ 2 2,50 5,00 63 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΑΧΝΩΝ ΤΕΜ 2 4,25 8,50 64 ΠΙΓΚΑΛ ΑΣΠΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΜ 2 5,00 10,00 ΣΥΝΟΛΟ ,94 ΦΠΑ 23% 4.314,10 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,04 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 120 2,80 336,00 Σελίδα 13 από 18

14 2 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3,00 600,00 3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 72 ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΕΜ 14 8,00 112,00 4 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 80 1,10 88,00 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 90 1,40 126,00 6 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 20 5,50 110,00 7 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 90 0,55 49,50 8 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA (ενδεικτικό προϊόν) ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 90 1,70 153,00 9 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 60 1,85 111,00 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 5 4,90 24,50 11 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΜ 6 2,50 15,00 12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 30 1,10 33,00 13 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 104 2,10 218,40 14 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 107 1,00 107,00 15 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 7 7,00 49,00 16 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 700 2, ,00 17 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 80 0,90 72,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ ΓΡ ΤΕΜ 250 3,95 987, ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ AFROZO) (ενδεικτικό προϊόν)συσκευασια 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 23 2,70 62,10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ , ,00 21 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕ ΤΕΜ 5 11,00 55,00 22 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 0,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 400 3, ,00 24 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 200 3,40 680,00 25 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ML (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 1,60 160,00 26 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 400 3, ,00 27 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 150 1,50 225,00 28 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΤΕΜ 7 95,00 665,00 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ 30 ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 50 5,00 250,00 32 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 4 2,05 8,20 33 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 50 1,50 75,00 34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 50 7,00 350,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 100 3,50 350,00 37 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 80 10,45 836,00 38 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 60 4,30 258,00 39 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 57 3,80 216,60 40 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 90 3,80 342,00 41 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΤΕΜ 20 0,80 16,00 42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΕΜ 500 0,60 300, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 400 1,30 520,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 800 2, ,00 45 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 40CM ΤΕΜ 33 5,98 197,34 46 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 6 3,00 18,00 47 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜ 6 2,98 17,88 Σελίδα 14 από 18

15 48 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 400 0,80 320,00 49 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 4 1,50 6,00 50 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΤΕΜ 58 3,00 174,00 51 ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 150 5,00 750,00 52 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΘΡΑΝΙΑ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 3 ΤΕΜ ΤΕΜ 30 0,50 15,00 53 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ 80 ΕΚ ΤΕΜ 46 8,30 381,80 54 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 137 4,50 616,50 55 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 150 3,50 525,00 56 ΣΚΟΥΠΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ 42 3,00 126,00 57 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 43 4,00 172,00 58 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 46 1,50 69,00 59 ΠΙΓΚΑΛ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΜ 10 3,50 35,00 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΤ ΤΕΜ 8 5,50 44,00 61 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 45 ΛΙΤ ΤΕΜ 8 11,00 88,00 62 ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΜ 4 2,00 8,00 63 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Ή ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 2,50 15,00 64 ΚΟΥΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 20 12,50 250,00 65 MΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 10 2,00 20,00 66 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS 2000W (10 TEM) ΤΕΜ 4 10,00 40,00 67 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ SIEMENS 1.600W (10 TEM) ΤΕΜ 20 10,00 200,00 68 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ PHILIPS 1800W (10 TEM) ΤΕΜ 20 10,00 200,00 69 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ BOSCH SPERA W (1O TEM) ΤΕΜ 8 10,00 80,00 70 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ JURO PRO MINI 2200W (10 TEM) ΤΕΜ 30 10,00 300,00 71 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ DELONGI 1200D (10 TEM) ΤΕΜ 6 10,00 60,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΦΠΑ 23% 5.274,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΕΥΑΚ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 750 ML ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ &ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 20 2,00 40,00 2 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ME ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΜ 40 2,30 92,00 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ & ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 20 1,40 28,00 4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 10 1,10 11,00 5 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 7 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 4 1,00 4,00 ΤΕΜ 150 2,00 300,00 ΤΕΜ 20 11,00 220,00 8 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΤΙΝΙΟΥ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 1 4,30 4,30 9 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ TΩN 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 60 3,50 210,00 ΣΥΝΟΛΟ 909,30 Φ.Π.Α. 209,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.118,44 Σελίδα 15 από 18

16 ΣΤ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 60 2,00 120,00 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜ 56 2,27 127,12 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 50 3,00 150,00 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 5,95 ΚΙΛ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 45 ΤΕΜ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 7 0,00 5 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4LIT ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 7 3,98 27,86 6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25 ΤΕΜ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 21 1,65 34,65 7 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 200 0,55 110,00 8 ΣΠΙΡΤΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 20 0,60 12,00 9 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1000 ΓΡ ΤΕΜ 7 5,85 40,95 10 ΥΓΡΟ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 400ΓΡ. ΤΕΜ 7 5,20 36,40 11 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 21 1,00 21,00 12 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 21 5,50 115,50 13 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 21 0,55 11,55 14 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA (ενδεικτικό προϊόν) ΑΝΑ 500 ML ΤΕΜ 14 1,70 23,80 15 ΛΑ ΟΚΟΛΛΕΣ 15Μ ΤΕΜ 21 4,90 102, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 90ΤΕΜ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15X10 ΤΕΜ 70 1,50 105,00 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14LIT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 7 9,00 63,00 18 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 7 2,00 14,00 ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ 7 5,50 38,50 20 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 7 2,50 17,50 21 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 7 2,50 17,50 22 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΜ 14 2,50 35,00 23 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΑΚΙ 240 ΓΡ ΤΕΜ 0 30,00 0,00 ΦΙΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 240 GR ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 24 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ 0 4,50 0,00 25 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜ 14 1,10 15,40 26 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 25 2,10 52,50 27 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 80 0,80 64,00 28 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 21 6,00 126, ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 100 2,00 200,00 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 50 1,50 75,00 31 ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 21 0,90 18,90 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ ΓΡ ΤΕΜ 0 3,95 0,00 33 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 21 2,70 56,70 34 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 400 ML ΤΕΜ 7 4,00 28,00 35 ΚΑ ΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 45L ΤΕΜ 0 13,00 0,00 36 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 42,00 42,00 37 ΜΥΚΗΤΙΟΚΤΟΝΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 25,00 25,00 Σελίδα 16 από 18

17 38 ΣΤΕΡΕΟ ΧΡΩΜΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 5,29 5,29 39 ΣΤΕΡΕΟ ΧΛΩΡΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 1 5,59 5,59 40 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΕΜ 7 2,00 14, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 50 11,00 550,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 λευκού χρώµατος 30 11,00 330,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 20 3,00 60,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 80 3,40 272,00 45 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 25 3,40 85,00 46 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 1,40 140,00 47 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 80 3,40 272,00 48 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500 ΓΡΑΜΜ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 14 1,20 16,80 49 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 40 1,50 60,00 50 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 50 2,00 100,00 51 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΌΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΕΜ 100 0,95 95,00 52 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 21 1,50 31,50 53 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 21 7,00 147,00 54 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΡΠΑΓΗ 40 2,50 100, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 21 3,00 63,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 60 1,30 78,00 57 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 14 8,00 112,00 58 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 14 1,00 14,00 59 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 21 3,50 73,50 60 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 21 3,50 73,50 61 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧL ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,50 24,50 62 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 7 3,50 24,50 63 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΚΟΥΤ. 14 0,80 11,20 64 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΕΜ 120 0,60 72, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 150 1,30 195,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 116 2,00 232,00 67 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90Χ1,10 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 68 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ80 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 69 ΣΚΟΥΠΑ 5 ΓΑΖΙΩΝ ΤΕΜ 50 3,01 150,50 ΣΥΝΟΛΟ ,61 ΦΠΑ 23% 2.524,39 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ Ι ΙΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Σελίδα 17 από 18

18 Σελίδα 18 από 18

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002154016 2014-07-08

14PROC002154016 2014-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημερομηνία 04/07/2014 Ταχ.Δ/νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001964023 2014-04-03

14PROC001964023 2014-04-03 Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ελληνική ηµοκρατία ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ Νοµός Σερρών 2014» ήµος Ηράκλειας Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟI Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003166800 2015-10-14

15PROC003166800 2015-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΖΑΜΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002541768 2015-01-26

15PROC002541768 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η υπ αριθ. 21/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας και ειδών

2. Η υπ αριθ. 21/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας και ειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 273/2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. Καλογεράκη Μαρία ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Ε.Ε 7/2010 Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73100 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23363 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Η Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα