ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ"

Transcript

1 ΣΕΦΝΟΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ ΒΙΒΙΟΓΡΑΥΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΤΩ ΩΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ημειώςεισ Εκπαιδευτών: Κοντεμενιώτησ Υ., Ππαςασ Γ. Καμιναράσ Γ., Μίτασ Κ., Καμηλάρησ Κ, Κύπρος 1

2 ΚΔΦΑΑΗΟ 1 Τγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ ηξνθώλ θαη ηεο θνπδίλαο Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο ζηελ επηζηηηζηηθή βηνκεραλία. Με ην λα εθαξκφδνπκε απζηεξή πγηεηλή κεηψλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Σα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη, παξάγνπλ, απνζεθεχνπλ, πξνεηνηκάδνπλ, εηνηκάδνπλ θαη ζεξβίξνπλ θαγεηφ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα ζσζηά κέηξα πγηεηλήο. Πνηνη νη θαλόλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνύ, ησλ ηξνθώλ θαη ηεο θνπδίλαο. Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε πξνο απνθπγή κεηαθνξάο κηθξνβίσλ. Ζ επίζθεςε ζε γηαηξφ θξίλεηαη αλαγθαία φηαλ έλα κέινο ηεο θνπδίλαο: o Τπνθέξεη απφ κεηαδνηηθέο αξξψζηηεο. o Έρεη κνιπζκέλεο πιεγέο. o Παξαηεξεί ξνέο απφ ηα απηηά, ηε κχηε, ε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα. Τγηεηλή πξνζσπηθνύ: Ο κάγεηξαο πξέπεη λα είλαη μεθνχξαζηνο, επδηάζεηνο θαη έηνηκνο γηα δνπιεία. Καζαξή ζηνιή (ο. 24 βηβιίνπ) Πξνζσπηθή πγηεηλή (καιιηά, ρέξηα, λχρηα) Τγηεηλή ηξνθώλ: Σα θαγεηά λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξά ζθεχε θαη λα θαιχπηνληαη. σζηή ζεξκνθξαζία ( ην δεζηφ δεζηφ, ην θξχν θξχν) θεπαζκέλα ζηα ςπγεία Καζαξά κεραλήκαηα Χκέο ηξνθέο λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ςεκέλεο 2

3 Τγηεηλή θνπδίλαο: Καζαξά παηψκαηα. Καιφο αεξηζκφο, αξθεηφο θσηηζκφο. Οη απνζήθεο λα είλαη θαζαξέο, ζπγπξηζκέλεο. Δληνκνθηφλα κε κέηξν θαη πξνζνρή. Πνηα ε ζεκαζία ηεο ζηνιήο ηνπ κάγεηξα Έρεη δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα. Πξνζθέξεη πξνζηαζία. Διαηηψλεη ηελ κεηάδνζε κηθξφβησλ θαζψο θαη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Μέξε ηεο ζηνιήο ηνπ κάγεηξα (ο. 24) Δίδε θαη κέζα θαζαξηζκνύ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. Τγξφ ζαπνχλη, απνξξππαληηθή ζθφλε, ζθνπγγάξηα, πεηζηά, ζθνχπα, θηπαξάθηα, ζθνπγγαξφπαλν (θιφθνο). Τγηεηλή όζν αθνξά ηα ζθύβαια. Σα ζθπβαιινδνρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη. Να είλαη πάληα θαιπκκέλα θαη λα έρνπλ πάληα πιαζηηθή ζαθνχια. 3

4 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Ση κέηξα πγηεηλήο πξέπεη λα ιακβάλεη ν κάγεηξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ θνπδίλα; 2. Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηδαληθφ κάγεηξα φζν αθνξά ηελ εκθάληζε. 3. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ, ησλ ηξνθψλ θαη ηεο θνπδίλαο; 4

5 4. Πνηα είλαη ηα εηδή θαη κέζα θαζαξηζκνχ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ; 5

6 ΚΔΦΑΑΗΟ 2 Αζθάιεηα ζηε θνπδίλα Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αηπρήκαηα ζηελ θνπδίλα. Σν πξνζσπηθφ: αθεξεκάδα, ηαρχηεηα, αδηαθνξία, ζχγρπζε, έιιεηςε ζνβαξφηεηαο, άγλνηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ινγνχο αηπρεκάησλ. Ο εμνπιηζκφο: φηαλ είλαη ειαηησκαηηθφο ε δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα αζθάιεηαο. Σν θηίξην: ην πάησκα, νη ηνίρνη, ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπηώζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ ηέηνηα αηπρήκαηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Έρεη επίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή θαη θπζηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο θνπδίλαο. Δίλαη ζέκα θφζηνπο γηαηί θάζε άδεηα αζζέλεηαο επηθέξεη θάπνην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Υάλεηαη ε ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή εξγαζίαο ζηε θνπδίλα. Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ επηθνξηίδεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ κε πεξηζζφηεξα θαζήθνληα. Δίδε αηπρεκάησλ θαη νδεγίεο γηα πξόιεςε ηνπο. Κνςίκαηα Δγθαχκαηα Γιηζηξήκαηα-πησζεηο Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα Δθξήμεηο Ππξθαγηέο Κνςίκαηα Γηαηεξνχκε ηα καραίξηα αθνληζκέλα. Σα κεηαθέξνπκε κε ηε κχηε πξνο ηα θάησ κε πξνζνρή. Γελ βάδνπκε καραίξηα ζηελ ιεθάλε πιπζίκαηνο. Γελ θφβνπκε θαηεςπγκέλα θξέαηα. Υξεζηκνπνηνχκε ηα πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα γχξσ απφ ιεπίδεο. Υξεζηκνπνηνχκε ην θαηάιιειν καραίξη ζε θάζε πεξίπησζε. 6

7 Δγθαύκαηα Πηάζηξεο γηα κεηαθνξά δεζηψλ αληηθεηκέλσλ. Πξνεηδνπνηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο αλ ππάξρνπλ δεζηά δνρεία. Σν καλίθη ζηε ζηνιή, καο πξνζηαηεχεη. Πξνζνρή απφ θαπηφ ιαδί, ε θαξακέια. Γιηζηξήκαηα-πησζεηο Σν πάησκα κέλεη ζηεγλφ θαη θαζαξφ απφ ιάδηα, θινχδεο, ηξφθηκα θιπ. Γελ ηνπνζεηνχκε έπηπια κπξνζηά απφ δηαδξφκνπο ε απφ ςπγεία θαη εγθαηαζηάζεηο. Πξνζνρή απφ ηηο ζθάιεο. Σα παπνχηζηα καο πξέπεη λα είλαη πάληα θαηλνχξγηα. Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα Να είλαη πάληα ιεηηνπξγήζηκα. Απνζπλδένληαη απφ ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ θαηά ην θαζάξηζκα ηνπο. Πξνζνρή ζηε επαλαζπλαξκνιφγεζε. Πξνζνρή απφ λεξφ ε άιια πγξά. Δθξήμεηο Γθάδη/ δηαξξνή/ αλαθέξεηε ηελ ακέζσο. Ππξθαγηέο Καχζηκεο χιεο/νμπγφλν/ζεξκφηεηα Φπρξαηκία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Γψζηε ζεκαζία ζηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Ζ δηαθνπή πγξαεξίνπ είλαη απαξαίηεηε. Δηδνπνηείηαη ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Υξεζηκνπνηνχκε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο. 7

8 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε σζηό ε άζνο 1. Οη επηπηψζεηο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζεηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ κηαο θνπδίλαο. 2. Σα αηπρήκαηα δπζθνιεχνπλ ην πξνζσπηθφ. 3. Σα καραίξηα πξέπεη λα είλαη αθνληζκέλα θαη θαζαξά. 4. Ο θξενπψιεο ηνπ εζηηαηνξίνπ, ζσζηφ είλαη λα θφβεη ηηο θαηεςπγκέλεο θνηνιέηεο. 5. Ο κπαιηάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην μεθινχδηζκα ησλ κήισλ γηα ηελ παξαζθεπή κειφπηηαο 6. Ζ ζηνιή δελ καο πξνζηαηεχεη απφ εγθαχκαηα. 7. Οη θαχζηκεο χιεο δελ πξνθαινχλ ππξθαγηέο. 8. Κξαηνχκε ηνπο δηαδξφκνπο θαζαξνχο ζηε θνπδίλα πνπ εξγαδφκαζηε. 9. Σα κηθξά καραηξάθηα ζσζηφ είλαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζηε ηζέπε καο γηα λα κελ ηα ράλνπκε. 10. Γνρεία κε πγξά θαη εξγαιεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα πην ςειά απφ ην χςνο ησλ καηηψλ καο. 11. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αηπρήκαηα ζηελ θνπδίλα. 8

9 ΚΔΦΑΑΗΟ 3 Απνζήθεπζε Πξνκεζεηώλ Δίλαη αλαγθαίν λα απνζεθεύνπκε ηηο πξνκήζεηεο καο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε αιινίσζε ησλ πξνκεζεηψλ. Γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Ο αεξηζκφο, πγξαζία, θσηηζκφο, θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ παίδνπλ κεγάιν ξνιφ. Ζ πγηεηλή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ ρψξνπ βεβαηψλνπλ ηελ παξνρή θαηαλαιψζηκσλ θαη ζξεπηηθψλ γεπκάησλ. Μεηψλνπκε ην θφζηνο κε ην λα δηαηεξνχκε ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπκε. Οη θαηεγνξίεο πξνκεζεηώλ. πκθψλα κε ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπο νη πξνκήζεηεο ρσξίδνληαη ζε: Ξεξέο: Αιεχξη, φζπξηα, δάραξε, αιάηη, κπαραξηθά, δεκεηξηαθά, δπκαξηθά, θνλζέξβεο θιπ. Φζαξηά: αραληθά, θξνχηα, θξέαηα, πνπιεξηθά, γαιαθηνθνκηθά, καγεηξεκέλεο ηξνθέο. Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο απνζήθεπζεο. Έρεη λα θάλεη κε ην θέξδνο ε ηελ δεκία. Αλ νη πξνκήζεηεο ραιάζνπλ ε θαηαιήμνπλ ζηα ζθνππίδηα πξηλ κπνξέζνπκε λα ηηο καγεηξέςνπκε ηφηε ην θφζηνο καο κεγαιψλεη. Αλ δελ κπνξέζνπκε λα ηηο πνπιήζνπκε έγθαηξα ηφηε ην θέξδνο καο είλαη κεδακηλφ. Πνηά ε ζεκαζία ηεο θαζαξηόηεηαο ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο. Οη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θέξλνπλ πνληηθνχο, λπθίηζεο, θαηζαξίδεο, κχγεο, δηάθνξα πνπιηά θαη έληνκα. Μφιπλζε = ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οδεγίεο γηα ζσζηή απνζήθεπζε. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα: Ηθαλνπνηνχλ πξνδηαγξαθέο/ (αεξηζκφο, θσηηζκφο, ηνίρνη) Ζ ζέζε ηεο απνζήθεο λα είλαη ηέηνηα νχηνο ψζηε λα επθνιχλεη ηελ παξαιαβή. Fifν (first in/ first out) Oιεο νη πξνκήζεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη πξψηεο πξέπεη λα εθδίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηεο. Δίδε θαζαξηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ρψξν. Σα ςσκηά απνζεθεχνληαη ζε δνρεία πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εμαεξηζκφ ηνπο. Οη ςεκέλεο ηξνθέο απνζεθεχνληαη ζε ςπγείν αθνχ θξπψζνπλ πξψηα. 9

10 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ σζηό ε ιάζνο 1. Οη ηξνθέο ρσξίδνληαη ζηηο μεξέο θαη ζηα θζαξηά. 2. Σν ζθφξδν θαη ε ζνθνιάηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 3. Σα ςπγεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά. 4. FIFO (first in/ first out) ζεκαίλεη πσο νη πξνκήζεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη πξψηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηειεπηαίεο. 5. Αλ δελ έρνπκε ρψξν ζηελ απνζήθε ηνπνζεηνχκε ηα ηξφθηκα ζην πάησκα. 6. Ζ θαζαξηφηεηα είλαη κίζε αξρνληηά. 7. Οη θαηζαξίδεο θαη νη πνληηθνί αγαπνχλ ηε βξψκηα. 8. Σα φζπξηα είλαη μεξέο ηξνθέο. 9. Γηαηί είλαη αλαγθαίν λα απνζεθεχνπκε ηηο πξνκήζεηεο καο. 10. Πνηέο είλαη νη θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ. 10

11 11. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο απνζήθεπζεο. 12. Πνηα ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 11

12 ΚΔΦΑΑΗΟ 4 Δμνπιηζκόο Κνπδίλαο θεύε θαη Δξγαιεία Μαραίξηα Καηζαξφιεο Σεγάληα Κνπηάιεο Γηάθνξα άιια Σαμηλόκεζε ησλ Μαραηξηώλ: Σν κέηαιιν πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ιεπίδα. Σν πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ιαβή. Σν κήθνο ηεο ιεπίδαο. 12

13 Αθόληζκα ησλ Μαραηξηώλ Σα καραίξηα πξέπεη λα αθνλίδνληαη γηα λα: Απνθεχγνληαη ηα δπζηπρήκαηα. Έρνπκε θαιπηέξα απνηειέζκαηα ζην θφςηκν. Απαηηείηαη ιηγφηεξε ελεξγεία απφ ηνλ κάγεηξα. Αθνλίδνληαη κε: Με ηνλ καζάηη Με ηε πέηξα 13

14 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Γηαηί πξέπεη λα αθνλίδνπκε ηα καραίξηα καο; 2. Με πνηφ ηξφπν αθνλίδνπκε ηα καραίξηα καο; σζηό ή άζνο 3 Ο εμνπιηζκφο ηεο θνπδίλαο ρσξίδεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. 4 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά. 5 Οη αεξφζεξκνπ θνχξλνη ξνδνθνθθηλίδνπλ ην θαγεηφ νκνηφκνξθα. 6 Οη θνχξλνη ηεο δαραξνπιαζηηθήο ιεηηνπξγνχλ κφλν κε πγξαέξην. 7 Ζ ζεξκνηξνπία δηαηεξεί ηηο παξαζθεπέο ριηαξέο. 8 Σν Μπελ Μαξί (Bain Marie) πεξηέρεη δεζηφ λεξφ. 9. Γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν εμνπιηζκφο ζηελ θνπδίλα θαηά ηελ θξίζε ζαο. 14

15 ΚΔΦΑΑΗΟ 5 Βαζηθά Παξαζθεπάζκαηα Ο φξνο βαζηθά παξαζθεπάζκαηα πεξηιακβάλεη ηηο παξαζθεπέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εηνηκαζηνχλ, λα ςεζνχλ ε λα νινθιεξσζνχλ άιια θαγεηά ζηε θνπδίλα Σέηνηα παξαζθεπάζκαηα είλαη: αραληθά θαη θξνχηα ζε δηάθνξα ζρήκαηα. πλδπαζκνί ιαραληθψλ. αραληθά πνπ ςήλνληαη. Παξαζθεπάζκαηα ςσκηνχ. Εσκνί. Γιψζζα. άιηζεο θαη ηα παξάγσγα ηνπο. αραληθά: Διιεληθά Γαιιηθά Πεξηγξαθή Σδνπιηελ Julienne ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 2.5 mm. Μήθνο 3-4 cm. πηξηφμπια. Μπξνπλνπαδ Brunoise Μηθξνί θχβνη πνπ θφβνληαη απφ julienne. Μαζεηνπάλ Macedoine Κχβνη 0.5 cm = δάξηα. Εαξηηληεξ Jardiniere ηελφκαθξεο ισξίδεο. 2 mm πάρνο. 1.5 cm κήθνο. Πεηδαλ Παηάηεο: Paysanne (ρσξηάηηθν) Γηάθνξα νκνηφκνξθα ζρήκαηα πάρνπο 1 cm. Διιεληθά Γαιιηθά Πεξηγξαθή Αινπκεη Allumettes ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 0.5 cm. Μήθνο 6 cm. Πατγ Pailles ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 2.5 cm. Μήθνο 6 cm. Σζίπο Chips επηέο θέηεο 1 mm πνπ θφβνληαη κε ην καληνιίλν. Γθνθξέηεο Gaufrettes επηέο θέηεο 1 mm πνπ θφβνληαη κε ην καληνιίλν δχν θνξέο. 15

16 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Να νλνκάζεηε ηα αθφινπζα θνςήκαηα ιαραληθψλ 16

17 ΚΔΦΑΑΗΟ 6 Εσκνί Οξηζκόο: Δίλαη πγξφ πνπ πεξηέρεη επδηάιπηα ζξεπηηθά ζηνηρεηά θαη αξψκαηα, πνπ βγαίλνπλ απφ θφθθαια (ε ςαρλφ θξέαο) θαη ιαραληθά κε ζπλερέο, ζηγαλφ βξάζηκν. Οη δσκνί είλαη ηα ζεκέιηα ηεο θαιήο θνπδίλαο. Οδεγίεο γηα επηηπρεκέλνπο δσκνύο: 1. Πνιχ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά. 2. Αθαηξνχκε ην ιίπνο απφ ηα θφθθαια. 3. Αθαηξνχκε ηηο αθαζαξζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο κε θνπηάια. 4. Ξάθξηζκα. 5. ηγνβξάδνπκε ρσξίο δηαθνπέο. 6. Σν θφριαζκα ζνιψλεη ηνλ δσκφ. 7. Γελ πξνζζέηνπκε αιάηη. 8. Όρη ζηηο ακπινχρεο ηξνθέο. 9. Ξεθηλνχκε κε θξχν λεξφ. Δηδή Εσκώλ Άζπξνο θνχξνο Φαξηνχ O Άζπξνο δσκφο: θνηφπνπιν, βνδηλφ, κνζραξίζην O θνχξνο : θνηφπνπιν, βνδηλφ, κνζραξίζην O Φαξηνχ: φια ηα άζπξα ςάξηα εθηφο ησλ ιηπαξψλ φπσο πέζηξνθαζνινκνο(θφθθηλε ζάξθα) 17

18 Σα πέληε ΓΔΝ γηα ηνπο δσκνύο είλαη: Γελ ηνπο αιαηίδνπκε Γελ ηνπο ζθεπάδνπκε Γελ ηνπο αλαθαηεχνπκε Γελ ηνπο βξάδνπκε Γελ ρξεζηκνπνηνχκε παιηά ρφξηα 18

19 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 ηα βαζηθά παξαζθεπάζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δσκνί. 2 ηε παξαζθεπή duxelles πξνζζέηνπκε θνκκαηάθηα απφ θνηφπνπιν. 3 Σν κηξπνπα είλαη κείγκα απφ θαξφηα, ζέιηλν θαη θξεκκχδηα. 4 Σν oignon pique ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξαζθεπή ηεο ζάιηζαο κπεζακέι. 5 Σα θξνπηφληα παξαζθεπάδνληαη απφ κπαγηάηηθν ςσκί νιηθήο αιέζεσο. 6 Ο δσκφο ηνπ ςαξηνχ πξέπεη λα βξάδεη γηα 24 ψξεο. 7 ηνλ ζθνχξν δσκφ ηα θφθθαια θνθθατλίδνληαη ζηνλ θνχξλν. 8 Με ηνπο δσκνχο παξαζθεπάδνπκε ζάιηζεο. 9 Οη ληνκάηεο θνλθαζζέ ςήλνληαη ζε δεζηφ λεξφ. 10 πλήζσο πξνζζέηνπκε ξχδη ζηνπο δσκνχο καο. 11 Ο ςηινθνκκέλνο κατληαλφο ιέγεηαη hache. 12 Οη δσκνί πξέπεη λα ςήλνληαη ζε ρακειή θσηηά. 13 Πξέπεη λα απνθεχγνπκε λα μαθξίδνπκε ηνπο ζθνχξνπο δσκνχο. 14 Πνιινί κάγεηξεο ζεσξνχλ ηνπο δσκνχο λα Δίλαη νη βαζηιηάδεο ηεο θνπδίλαο. 15 Ο ζθνχξνο δσκφο γίλεηαη κφλν απφ κνζραξίζηα θφθθαια. 19

20 ΚΔΦΑΑΗΟ 7 άιηζεο Υξήζεηο ησλ ζαιηζώλ: Βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ηξνθψλ θαιχπηνληαο ηηο αηέιεηεο ηνπο. Κάλνπλ ηηο ηξνθέο πην δνπκεξέο. Πξνζθέξνπλ εκθάληζε ζην πηάην. Κάλνπλ ηα θαγεηά πην πινχζηα. Πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνλ θαη αλνίγνπλ ηελ φξεμε. Πξνζθέξνπλ γεχζε. Καηεγνξίεο ζαιηζώλ: Εεζηέο Υιηαξέο Κξχεο Μπεζακέι Οιιαλδέδηθε Μαγηνλέδα Βεινπηέ Δζπαληνι Νηνκάηαο Οπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ππθλόηεηα ησλ παξαζθεπώλ: Πεθηηθέο νπζίεο Δίλαη ακπινχρεο νπζίεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλεο ηνπο ε ζπλδπαζκέλεο κε ιίπνο. Ρνπ (roux) Ίζε πνζφηεηα ιίπνο θαη αιεχξη Επκσκέλν Βνύηπξν (βεurre-manie) Ακπινχρεο Οπζίεο Άζπξν Βνχηπξν + αιεχξη Αξαβνζηηάιεπξν Corn flour Ξαλζφ Ρπδάιεπξν ε ληζηαζηέ Rice flour θνχξν Παηαηάιεπξν Potato flour 20

21 Οδεγίεο γηα επηηπρεκέλν ξνπ (roux): Απνθεχγεηαη ην θάςηκν ηνπ, δηφηη ην θακέλν αιεχξη παίξλεη πηθξή γεχζε. Φήλεηαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη πξνηνχ κπεη δεζηφ πγξφ ο απηφ. Μεγάιεο πνζφηεηεο ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν, κε ζπρλφ αλαθάηεκα. Γαιαθησκαηνπνηεηηθέο νπζίεο (emulsifiers) Δίλαη νπζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζρεκαηηζκφ γαιαθησκάησλ. εθηζίλε ζην θξφθν ηνπ απγνχ. Κξφθν + θξεκά γάιαθηνο = ιηεδνλ (liaison). εκεηώζεηο: Σα θξνθάδηα ηνπ απγνχ είλαη γαιαθησκαηνπνηεηηθή νπζία. Ζ ιεθηζίλε ζηνπο θξφθνπο ησλ απγψλ, ζρεκαηίδεη γαιάθησκα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηεο παξαζθεπήο ζηελ φπνηα πξνζζέηνληαη. Κξνθάδηα = καγηνλέδα, νιιαλδηθή ζάιηζα, θξεκά θαξακειέ. Κξεκά γάιαθηνο + θξφθνη = liaison. Γηα λα κελ θόςνπλ ηα απγά: πάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο. Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αλαθαηεχνληαη ζε ριηαξφ λεξφ. Ζ παξαζθεπή δελ αθήλεηαη λα θνριάζεη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ απγψλ. Ζ κέζνδνο tempering (tempering method) καο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα φηαλ ρεηξηδφκαζηε απγά, ε φηαλ ηα πξνζζέηνπκε ζε δεζηφ πγξφ. 21

22 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Γηαβάζηε ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ 5 βαζηθψλ ζαιηζψλ γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο καγεηξέςνπκε ζην εξγαζηήξην ηε εξρφκελε εβδνκάδα. 2. Γηαηί πξέπεη λα κάζνπκε λα καγεηξεχνπκε ζάιηζεο; 3. Ση πξνζθέξνπλ ζηα θαγεηά; πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; 4. Ση πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηαλ ηαηξηάδνπκε ζάιηζεο κε δηάθνξα άιια θαγεηά; 5. Ση είλαη roux; ηη είλαη mirepoix; ηη είλαη ην ζαθνπιάθη απφ βφηαλα (sachet d epices); 6. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα κπεζακέι. 7. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα βεινπηέ. 8. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα Οιιαλδέδα. 9. Πψο αμηνινγνχκε ηηο ζάιηζεο; 10. Οη ζάιηζεο ρσξίδνληαη ζε ριηαξέο, δεζηέο θαη θξχεο. 11. Ζ νιιαλδηθή ζάιηζα πήδεη κε ηελ πξνζζήθε ξπδάιεπξνπ. 12. Σν βeurre manie είλαη δπκσκέλν βνχηπξν. 13. Οη ζάιηζεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ θαη γιπθίζκαηα. 14. Οη ζάιηζεο δελ πξέπεη ηαηξηάδνπλ κε ηα θαγεηά πνπ ζπλνδεχνπλ. 15. Σν θξνθάδη ηνπ απγνχ δέλεη ηελ απγνιέκνλε. 16. Ζ ζάιηζα βεινπηέ είλαη παξάγσγν ηεο νιιαλδηθήο ζάιηζαο. 17. Ζ ζάιηζα mornay δελ πεξηέρεη γάια. 18. Ζ demi- glace πεξηέρεη ζθνχξν δσκφ θαη ζάιηζα εζπαληφι. 19. Ζ ζάιηζα είλαη έλα παρχξξεπζην πγξφ πνπ ζπλνδεχεη ή θαιχπηεη ηηο ηξνθέο. 20. Σν παηαηάιεπξν θαη ην αξαβνζηηάιεπξν είλαη γαιαθησκαηνπνηεηηθέο νπζίεο. 21. Σν άζπξν ξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζάιηζα κπεζηακέι. 22. Σν ξνπ αθήλεηαη λα θξπψζεη πξνηνχ κπεη δεζηφ πγξφ ζ απηφ. 22

23 ΚΔΦΑΑΗΟ 8 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ Ση είλαη καγείξεκα Μαγείξεκα είλαη ε παξνρή ζεξκφηεηαο ζηηο ηξνθέο, κε ζθνπφ λα επηθέξεη ζ απηέο ηηο αλαγθαίεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο αιιαγέο, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλαιψζηκεο. Γηαηί καγεηξεύνληαη νη ηξνθέο Γηα λα γίλνληαη πην καιαθέο θαη επθνινρψλεπηεο. Γηα λα απαιιαρηνχλ απφ ηα κηθξφβηα πνπ πεξηέρνπλ θαη λα δηαηεξεζνχλ πεξηζζφηεξν. Ηθαλνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο. Με ην καγείξεκα, ε πνηθηιία ησλ παξαζθεπψλ απμάλεηαη. Σξόπνη κεηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο: Με αγσγή (conduction) Με κεηαθνξά (convection) Με αθηηλνβνιία (radiation) 23

24 Με αγσγή (conduction) Άκεζα = απφ ηελ πεγή (θσηηά) ζην ζθεχνο δειαδή απφ ηε θσηηά ζηελ θαηζαξφια, απφ ηελ θαηζαξφια ζην λεξφ θαη απφ ην λεξφ ζηελ ηξνθή. Απφ ηελ ηδία ηελ ηξνθή = απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο φπσο ην ξφζην. Σα πιηθά κεηαθέξνπλ ηε ζεξκφηεηα κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Με κεηαθνξά (convection) Φπζηθή: αηδψ ηα πγξά θαη ηα αέξηα ηείλνπλ λα αλπςψλνληαη, ελψ ηα θξχα πεγαίλνπλ πξνο ηα θάησ. Μεραληθή: ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κε αλεκηζηήξεο θαη έηζη ε ηξνθή ςήλεηαη ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με αθηηλνβνιία (radiation) Τπέξπζξε: (infra red radiation) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζράξαο. Σα θάξβνπλα θαη ην θεξακηθφ είλαη παξαδείγκαηα. Μηθξνθχκαηα: ηα κηθξνθχκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ εηζέξρνληαη ζηε ηξνθή, θηλψληαο ηα κφξηα ηνπ λεξνχ πνπ ππάξρνπλ ζ απηή. 24

25 Καύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην καγείξεκα είλαη: Τγξαέξην Πεηξέιαην Ζιεθηξηζκφο Κάξβνπλα Μέζνδνη καγεηξέκαηνο Βξάζηκν (boiling) Μπξεδέ (braise) Πνζέ (poached) Με αηκφ (steaming) ηηνχ (stew) Ξέβαζν ηεγάληζκα (shallow frying or sauté) Βαζχ ηεγάληζκα (deep frying) ηε ζράξα (grill or broil) ην θνχξλν: o ηεγλφ ζηνλ θνχξλν o Με ραξηί o ε δνρείν o Ρφζην ζε ζνχβια Μηθξνθχκαηα (microwave) 25

26 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1.Σί είλαη καγείξεκα; 2.Να αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο καγεηξεχνληαη νη ηξνθέο. 3.Με πνηνχο ηξείο (3) ηξφπνπο κεηαδίδεηαη ε ζεξκφηεηα; 4.Πνηά είλαη ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καγείξεκα; 5. Καηνλνκάζηε ηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 26

27 Βξάζηκν Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζε πγξφ, λεξφ, δσκφ ε γάια. Σν πγξφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα: Οηθνλνκία/ζξεπηηθφηεηα Τγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη βξαζηά: Φξέζθεο ε ζπληεξεκέλεο νη νπνίεο ςήλνληαη ζε θαηζαξφιεο, ε ζε ππνζεξκαηλφκελεο θαηζαξφιεο. εκεία πνπ απαηηνύλ πξνζνρή: Ζ πνζφηεηα ηνπ πγξνχ ζε ζρέζε κε ηε ηξνθή. Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο. Ο βαζκφο ηνπ ςεζίκαηνο. Ση ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν απηή: ε θξύν λεξό θιεξά ιαραληθά (θαξφηα, παληδάξη). Όζπξηα. Κφθαια γηα λα θάλνπκε δσκνχο. Φάξηα νιφθιεξα γηα λα κελ ιηψζνπλ. Πνπιεξηθά θαη θξέαηα. 27

28 ε θνριαζηό λεξό αραληθά πνπ κεγαιψλνπλ πάλσ απφ ηελ γε. Κξέαηα θαη ςάξηα θνκκέλα ζε θέηεο. Επκαξηθά, ξχδη, γηα λα κελ ιαζπψλνπλ. Απγά. ηαδία βξαζίκαηνο 1. Φνχζθσκα ( soaking): Όζπξηα θαη ςαξί. 2. Εεκάηηζκα: (κπιαληδαξηζκα=blanching): Νεθξνί γηα λα θχγεη ε κπξσδηά ηνπο. πθψηη γηα λα ζθίμεη ε γιπθάδηα γηα λα αθαηξεζεί εχθνια ε κεκβξάλε ηνπο. Κξέαηα θαη θφθαια. Ξεξνί θαξπνί. Φξνχηα θαη ιαραληθά. Φχιια φπσο ηα ακπειφθπιια. Οη παηάηεο ε ην ξχδη. 3. Ξέπιπκα θξχσκα (cooling or shocking): Οη ηξνθέο θξπψλνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο θαη γηα λα ζηακαηήζνπκε ην ςήζηκν ηνπο. 4. Ξάθξηζκα: Δίλαη ε αθαίξεζε ηνπ αθξνχ. 5. νχξσκα= straining: Δίλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηεξεψλ πιηθψλ απφ ηα πγξά. Υξεζηκνπνηνχκε ην θσληθφ θνπιηαζηήξη (chinois). 28

29 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Βξαζίκαηνο 2. Να ζπκπιεξψζεηε ην πίλαθα κε ην πνηα θαγεηά ςήλνληαη ζε θξχν θαη πνηα ζε δεζηφ λεξφ ΚΡΤΟ ΝΔΡΟ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ 29

30 Φήζηκν ζηνλ θνύξλν (Cooking in the oven/ cuire au four) Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζηνλ θνχξλν κε ιίγν ε θαζφινπ πγξφ. Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο. 1. Ξεξφ ςήζηκν ζηνλ θνχξλν (baking) 2. Ρφζην (roasting) 3. Ρφζην ζε δνρείν (pot roasting) 4. Ρφζην ζε ραξηί (paper bag roasting = en papillote) 5. Ρφζην ζηε ζνχβια (spit roasting) Πιενλεθηήκαηα: Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο φηαλ δελ θαηαλαιψλεηαη ην ιίπνο πνπ ππάξρεη ζηε ηξνθή. Φήλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ρσξίο ζπλερή επίβιεςε. Ζ ρξήζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ θνχξλνπ είλαη εχθνιε. Οη αεξφζεξκνη θνχξλνη επηηαρχλνπλ ην ςήζηκν, ελψ ηα πξντφληα ςήλνληαη νκνηφκνξθα θαη έρνπλ θαιχηεξε εκθάληζε. Μεηνλεθηήκαηα: Οη παιηνί θνχξλνη δελ ςήλνπλ νκνηφκνξθα θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξα θαχζηκα θαη ρξφλν. Οη αεξφζεξκνπ θνχξλνη δελ πξνζθέξνληαη γηα φια ηα θαγεηά. 30

31 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Να απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο. 1. Πνηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 2. Αλαθέξεηε ηηο 5 άιιεο κεζφδνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην ςήζηκν ζην θνχξλν. 3. Γξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν. 4. Πνηά είλαη ηα δχν κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 31

32 Ρόζην ζε δνρείν (Pot roasting/poeler) Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζε ζηξψκα ιαραληθψλ ρσξίο πγξφ ζε θαιπκκέλν δνρείν, ζην θνχξλν. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο dry braise. Πιενλεθηήκαηα: To βαζηθφ είλαη φηη δελ απαηηεί ζπλερή επίβιεςε Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν: Κξέαηα α πνηφηεηαο: βνδηλά θηιέηα, αξλίζηα ζπάια γεκηζηή, δηάθνξα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα (νξηχθηα, θαζηαλνί). Δμνπιηζκόο: Καηζαξφιεο, κπξεδηέξεο, δνρεία πήιηλα γηα ηνλ θνχξλν. Πεξηγξαθή: Ζ ηξνθή αιείθεηαη κε αξθεηφ ιαδί ή θαη κπαίλεη ζε ζηξψκα καηηληνλ (matignon). Μεηά θαιχπηεηαη κε πψκα θαη ςήλεηαη ζηνλ θνχξλν. Μεηά ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο, ην καηηληνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εηνηκαζηεί ζάιηζα πνπ πεξηρχλεηαη ε ζπλνδεχεη ηε παξαζθεπή. Matignon= απνηειείηαη απφ mirepoix, δακπφλ, θχιιν δάθλεο, θισλάξη ζπκαξηνχ θαη μεξφ ζεξη (sherry) πνπ ζηγνςήλεηαη ζε βνχηπξν. 32

33 Ρόζην ζε ραξηί Paper bag roasting νr en papillote Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ηπιηγκέλεο ζε εηδηθφ ραξηί, ζηνλ θνχξλν. Πιενλεθηήκαηα: Πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Φήλνληαη παιηά, θαη ζθιεξά θξέαηα. Μεηνλεθηήκαηα: Σα παιηά, ζθιεξά θξέαηα ρξεηάδνληαη δηαξθέο ςήζηκν θάλνληαο ηε κέζνδν απηή δαπαλεξή ζε θφζηνο θαη ρξφλν. Με ηε κέζνδν απηή ςήλνπκε θξέαηα θαη ςάξηα. Δμνπιηζκόο: Φνχξλνη. Μεηαιιηθά, πήιηλα θαη γπάιηλα δνρεία. Φαξφθνιια. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ: Η ηροθή αθού προεηοηκαζηεί, ησιίγεηαη θαιά ζε ιαδφκέλε βοσησροθοκία ε ζε αιοσκηλόταρηο καδί κε αιιά ιαταληθά, αρφκαηηθά τόρηα θαη κπαταρηθά. Ψήλεηαη ζε κέηρηο κε δεζηό θούρλο. 33

34 Φήζηκν κε αηκό / steaming Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο κε αηκφ ζε δηάθνξα ζεκεία πίεζεο. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηε κέζνδν απηή είλαη: Πνπηίγθεο, ςάξηα, απγά, ιαραληθά, παηάηεο. Αλαγθαίνο εμνπιηζκόο Γηπιή θαηζαξφια κε ηξππεηφ, ζπζθεπέο αηκνχ (steamers) κε αηκνζθαηξηθή ε ςειή πίεζε, ρχηξεο ηνπ αηκνχ, θνθνηνχιεο, θαη εηδηθέο θφξκεο γηα πνπηίγθεο. Πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεζίκαηνο κε αηκό Ζ ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο δηαηεξείηαη. Σν ςήζηκν κε αηκνζθαηξηθή πίεζε εκπνδίδεη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν ησλ πξσηετλψλ θαη πξνζθέξεη πην καιαθέο ηξνθέο. Ζ ρξήζε ηεο ςειήο πίεζεο ςήλεη θαη δεζηαίλεη ηηο ηξνθέο πην γξήγνξα, εμνηθνλνκψληαο ελεξγεία θαη ρξφλν. Δπηπιένλ επηηξέπεη ην ζπρλφ ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε κηθξέο πνζφηεηεο γηα θξεζθνςεκέλεο, εππαξνπζίαζηεο θαη ζξεπηηθέο παξαζθεπέο. Με ηηο ζπζθεπέο αηκνχ κπνξνχλ λα ςεζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαγεηψλ. Με ην ςήζηκν ζηνλ αηκφ ην κέγεζνο ηεο ηξνθήο δηαηεξείηαη θαη ην θαζάξηζκα ησλ κεραλεκάησλ είλαη επθνιφηεξν θαη γξεγνξφηεξν. Ζ κέζνδνο ηνπ ςεζίκαηνο κε αηκφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεζηάλεη ηξνθέο ε λα μεπαγψζεη ηηο θαηεςπγκέλεο, ψζηε λα ςεζνχλ κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 34

35 ηαδία ηεο κεζόδνπ 1. Πξνεηνηκαζία δνρείνπ: ην δνρείν επαιείθεηαη κε ιαδί ε ιίπνο γηα λα κελ θνιιήζεη ην θαγεηφ ζ απην. 2. Σνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζε θφξκεο, ζε δίζθνπο θαη ζηελ ζπζθεπή ηνπ αηκνχ. 3. Σν θάιπκκα κε βνπηπξνθνκία ε αζεκφραξην είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ βξέρνληαη ηα θαγεηά απφ ηνπο πδξαηκνχο. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Με ην ςήζηκν ζηνλ αηκφ ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη απφ ηνλ αηκφ ζηε ηξνθή κε ηνπο αθνινχζνπο ηξφπνπο: ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ε ηξνθή ηνπνζεηείηαη ζε ηξππεηφ θαη ζηε ζπλερεία πάλσ απφ αηκφ πνπ δεκηνπξγεί ην λεξφ πνπ θνριάδεη. ε εηδηθέο ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο (high pressure steamers). Ζ ηξνθή κπαίλεη ζε ηξππεηνχο δίζθνπο θαη κεηά κπαίλεη ζηε ζπζθεπή ηνπ αηκνχ. Ο αηκφο πνπ παξάγεηαη θαη παγηδεχεηαη ζηε ζπζθεπή, αλπςψλεη ηελ πίεζε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ψζηε ε ηξνθή λα ςήλεηαη γξήγνξα. ε θαηζαξφιεο ηνπ αηκνχ. Ζ ηξνθή κπαίλεη ζε θαιάζη γηα λα κελ αγγίδεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηζαξφια. Μεηά κπαίλεη ε βαιβίδα δεκηνπξγψληαο πίεζε θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. εκεία ζηα όπνηα απαηηείηαη πξνζνρή Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ρξφλν ςεζίκαηνο γηα λα κελ παξαςήλνληαη νη ηξνθέο. ηηο ζπζθεπέο αηκνχ (steamers) πξέπεη λα ππάξρεη ε απαηηνπκέλε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε αηκφ. Ζ έιιεηςε λεξνχ θαηαζηξέθεη ην θαγεηφ θαη ηηο ζπζθεπέο. Μεηά ην ςήζηκν νη ζπζθεπέο αλνίγνληαη κε πξνζνρή θαη κφλν φηαλ ε πίεζε πέζεη αξθεηά. Ο αηκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα ζηα ρέξηα θαη ζην πξφζσπν. 35

36 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο. 1. Σν ςήζηκν κε αηκφ δηαηεξεί ηε ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο. 2. Οη ηξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή δελ είλαη καιαθέο. 3. Σν βαξπφζκν ηεο ηξνθήο πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα λα δηαηεξείηαη ην κέγεζνο ηεο. 4. Σα απγά κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηελ κέζνδν ηνπ αηκνχ. 5. Οη ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο ιέγνληαη ζηα αγγιηθά pressure steamers. 6. Οη ρχηξεο ηαρχηεηεο δελ κπνξνχλ λα καγεηξέςνπλ φζπξηα. 7. Σν θάιπκκα νξηζκέλσλ θαγεηψλ κε αινπκηλφραξην είλαη απαξαίηεην φηαλ καγεηξεχνπκε κε αηκφ. 8. Σν καγείξεκα κε αηκφ κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη εγθαχκαηα. 9. Σν mise en place θαηά ηελ κέζνδν απηή δελ είλαη απαξαίηεην. 10. Σν ςήζηκν κε αηκνζθαηξηθή πίεζε εκπνδίδεη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν ησλ πξσηετλψλ. 11. Σν θαζάξηζκα ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη γξεγνξφηεξν θαη πην εχθνιν κε ηελ κέζνδν απηή. 12. Οη πνπηίγθεο κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηελ κέζνδν ηνπ αηκνχ. 13. Σα ςάξηα δελ κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ γηαηί παξαςήλνληαη. 14. Πνιιέο ηξνθέο μεπαηψλνληαη κε ην ςήζηκν ηνπο ζηνλ αηκφ. 15. Ζ ρχηξα ηαρχηεηνο είλαη ζπλψλπκε κε ηελ θαηζαξφια αηκνχ. 16. Οη πνπηίγθεο ςήλνληαη ζε εηδηθέο θφξκεο. 17. Σν ςήζηκν κε αηκφ ζε ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 18. Οη παηάηεο κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ. 19. Σα θαξφηα κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ. 20. Σν ςήζηκν ζηνλ αηκφ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 36

37 Φήζηκν ζηε ζράξα Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο θπξίσο κε αθηηλνβνιία. Πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηεκαηα Πιενλεθηήκαηα Τγηεηλή. Γξήγνξε κέζνδνο. Σν ςήζηκν ειέγρεηαη εχθνια. Μεηνλεθηήκαηα πλερήο επίβιεςε. Κάξβνπλα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή: Κξέαηα, πνπιεξηθά, ςάξηα, ληνκάηεο, καληηάξηα, θνινθπζάθηα θιπ. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Σν ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζηε ζράξα κπνξεί λα γίλεη: Κάησ απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Πάλσ απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Μπξνζηά απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Αλάκεζα απφ δπν πήγεο ζεξκφηεηαο. 37

38 ηαδία ηεο κεζόδνπ Υηχπεκα Σν θηχπεκα πξνεγείηαη ηνπ ςεζίκαηνο γηα λα ραιαξψζνπλ νη ίλεο ησλ θξεάησλ. Ζ ηξνθή κπνξεί λα καξηλαξηζηεί γηα πεξηζζφηεξε γεχζε κε βφηαλα, θξαζί, ζθφξδν θ.α. Δπεηδή κε ην θηχπεκα ε επηθάλεηα ηεο ηξνθήο κεγαιψλεη, ην ςήζηκν γίλεηαη πην γξήγνξα. άδσκα Δίλαη ε επάιεηςε ηεο ζράξαο θαη ηεο ηξνθήο κε ιαδί πξηλ απφ ην ςήζηκν. αδψλνληαη επίζεο ηα δνρεία ζηα φπνηα ηνπνζεηνχληαη ηξνθέο γηα λα ςεζνχλ ζηελ ζαιακάληξα. Σν ιάδσκα είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ θνιιήζεη ε ηξνθή ζηε ζράξα. Σν ιαδί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη κε κέηξν. 38

39 Μηζνθάςηκν ηεο ηξνθήο Απηφ γίλεηαη ζην ςήζηκν ζηελ ζράξα θαη ην πξνθαιεί ε επαθή ηνπ θαγεηνχ κε ηηο θαπηέο κεηαιιηθέο ξάβδνπο. Οη ζθνχξεο απηέο γξακκέο δίλνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε ζηηο ηξνθέο ζηε ζράξα θαη βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Σν ζθάςηκν ηεο ηξνθήο ζηελ ζράξα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί φρη κφλν δίλεη γεχζε ζηελ ηξνθή, άιια δίλεη επίζεο ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε πνπ έρνπλ ηα θαγεηά ζηελ ζράξα. εκεία πξνζνρήο δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο ζηελ ζράξα 1. Mise en place. Απηφ πξνυπνζέηεη θαιή νξγάλσζε θαη γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζπληαγήο πνπ ζα εμαθνινπζήζνπκε. 2. Ζ ζράξα πξέπεη λα είλαη δεζηή θαη θαζαξή γηα λα γίλεη ην ςήζηκν θαη ην ζθάςηκν ηνπ θαγεηνχ ζσζηά. 3. Αιαηνπηπεξψλνπκε γηα λα δψζνπκε γεχζε ζηελ ηξνθή. Σν καξηλάξηζα δίλεη πεξηζζφηεξε γεχζε. Ζ ηξνθή θαη ε ζράξα πξέπεη λα ιαδψλνληαη. 4. Σνπνζεηνχκε ην θαγεηφ ζηελ ζράξα κε ηελ «θαιή» ηνπ κεξηά πξψηε. 5. Γπξίδνπκε ηελ ηξνθή 90 κνίξεο γηα λα γίλεη ην καξθάξηζκα ηεο ηξνθήο. 6. Γπξίδνπκε ηελ ηξνθή γηα λα ζπκπιεξσζεί ην καξθάξηζκα απφ ηελ άιιε κεξηά. Σειεηψλνπκε ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο. 7. Γηα κεγάια θνκκάηηα ηξνθψλ ην ςήζηκν ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ θνχξλν. 8. Σεξνχκε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Γελ ρεηξηδφκαζηε σκά θαη ςεκέλα θξέαηα ηελ ίδηα ψξα. Φνξνχκε γάληηα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη. 9. Γελ παξαςήλνπκε ηελ ηξνθή. Πσο θαηαιακβάλνπκε αλ ςήζεθε ε ηξνθή; ε ζπλερήο πείξα ζα καο δηδάμεη πσο λα θαηαιακβάλνπκε αλ ε ηξνθή έρεη ςεζεί θαλνληθά. Ζ φξαζε θαη ε αθή ζα είλαη νη νδεγνί καο. 10. Σν θαγεηφ ζηελ ζράξα πξέπεη λα είλαη γνχζην θαη λα έρεη ηελ θαηάιιειε εκθάληζε, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά καξθαξίζκαηα ηεο ζράξαο. 11. Ζ ηήξεζε ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλερήο εμάζθεζε ζα καο δψζνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 39

40 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να γξάςεηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα 2. Να γξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ Πιενλεθηήκαηα: Μεηνλεθηήκαηα: 40

41 Πνζέ / poaching Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα πγξνχ (λεξνχ, δσκνχ, γάιαθηνο, θξαζηνχ) κε ζηγαλφ βξάζηκν. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Φήλνληαη καιαθέο ηξνθέο ε άιιεο πνπ ιηψλνπλ εχθνια. Σν ζξεπηηθφ πγξφ ζην νπνίν ςήζεθαλ νη ηξνθέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαζθεπαζηνχλ ζάιηζεο. Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν απηή Νεαξά πνπιεξηθά, κπαιά, θξνχηα, ςάξηα, απγά, ρνξηαξηθά. Υξεηαδφκαζηε ηεγάληα, θαηζαξφιεο θαη άιια ζθεχε θαηάιιεια γηα ηνλ θνχξλν. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Ξέβαζν πνζέ (shallow poaching): Σν πγξφ θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο θαη ζηγνβξάδεη. Σν πγξφ δελ πξέπεη λα θνριάδεη. Φάξηα θαη πνπιεξηθά ςήλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. Βαζχ πνζέ (deep poaching): Απγά ζε λεξφ πνπ ζηγνβξάδεη. Οιφθιεξα ςάξηα θαη πνπιεξηθά. Αξρηθά θαιχπηνληαη κε θξχν λεξφ θαη κεηά ην ςήζηκν ηνπο νινθιεξψλεηαη κε ζηγνβξάζακε. Φέηεο ςαξηνχ κε θφθθαιν π.ρ. νινκφο. Σν ςήζηκν είλαη ζηγαλφ. 41

42 Σν court bouillon είλαη αξσκαηηζκέλνο δσκφο ν φπνηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή γηα λα καγεηξεπηνχλ θπξίσο ςάξηα. Πεξηέρεη mirepoix, θξαζί, ρπκφ ιεκνληνχ θαη λεξφ. εκεία πξνζνρήο ζην πνζέ Ζ ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα θηάλεη ηνπο c άιια λα δηαηεξείηαη ζηνπο c. Να κελ παξαςήλεηαη ε ηξνθή άιια λα ςήλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ πξέπεη. Ζ κηζνςεκέλε ηξνθή είλαη άγεπζηε, ελψ ε παξαςεκέλε ιηψλεη θαη ράλεη αξθεηέο ζξεπηηθέο νπζίεο. ηαδία ηεο κεζόδνπ poach Κφςηκν θαη δέζηκν (cutting and tying). Απηφ γίλεηαη γηα νκνηφκνξθν ςήζηκν θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ ηξνθψλ θαηά ην ςήζηκν. Γίπισκα ε ηχιηγκα (folding). νχξσκα θαη ζηξάγγηζκα (straining). Απηφ γίλεηαη θαηά ην μέβαζν πνζέ φπνπ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή εηνηκάδεηαη γηα λα γίλεη ζάιηζα. Διάηησζε ηνπ πγξνχ (reduction). Απηφ γίλεηαη ζην μέβαζν πνζέ, φπνπ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή κεηαηξέπεηαη ζε ζάιηζα. Καηά ην βαζχ πνζέ ε ζάιηζα δελ παξαζθεπάδεηαη απφ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή. Γηαηήξεζε ηεο ηξνθήο σο ην ζεξβίξηζκα (holding for service). Σν ζηάδην πνπ κεζνιαβεί απφ ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο σο ην ζεξβίξηζκα ηεο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα λα δηαηεξεζνχλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο. Ζ εκθάληζε ηεο ηξνθήο εμαξηάηαη απφ ην πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο. Σα θαγεηά πνπ ςήλνληαη κε ηε κέζνδν poach, πξέπεη λα είλαη δνπκεξά θαη καιαθά. 42

43 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ. Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηό ε ιάζνο 1 Σν πνζέ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2 Με ηε κέζνδν ηνπ πνζέ ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3 Σν πνζέ είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 4 Σν πγξφ θαηά ην μέβαζν πνζέ, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5 Οη κπξεδηέξεο είλαη δνρεία κε ιεπηά ηνηρψκαηα. 6 Ο ζνινκφο δελ κπνξεί λα ςεζεί κε ηελ κέζνδν πνζέ. 7 Σν βαζχ πνζέ είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8 Σν πγξφ πνπ ςήζεθε ε πέζηξνθα ζην μέβαζν πνζέ είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9 Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν πνζέ. 10 Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11 Σν μέβαζν πνζέ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12 Ζ ρξήζε ηνπ κέξεπα (mirepoix) ζην βαζχ πνζέ είλαη απαξαίηεηε. 13 Με ηελ κέζνδν πνζέ ηα θνκκάηηα θξέαηνο ξνδνθνθθηλίδνληαη. 14 Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν πνζέ. 15 Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ςάξηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν κε ηελ κέζνδν ηνπ μέβαζνπ πνζέ γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 43

44 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξόιεμν. Π Ο Δ Ο Φ Σ Α Φ Η Γ Ο Υ Δ Η Ο Δ Ρ Χ Ρ Α Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Χ Μ Ο Π Κ Φ Α Ρ Η Α Ζ Κ Ο Φ Η Μ Ο Δ Γ Δ Ν Χ Δ Π Α Δ Η Φ Ζ Η Γ Η Π Χ Μ Α Ρ Χ Μ Α Γ Η Α Σ Ζ Ρ Ζ Ζ Ξ Ζ Ζ Μ Ο Τ Ρ Χ Μ Α Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Α Ν Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Η Δ Α Σ Σ Χ Ζ Ζ Ο

45 ηηνύ / stew Οξηζκόο Δίλαη ην ζηγαλφ ςήζηκν ηεο ηξνθήο θνκκέλεο ζε κηθξά θνκκάηηα θαη θαιπκκέλεο κε πγξφ (λεξφ, δσκφ ε ζάιηζα) ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. Πιενλεθηήκαηα ηνπ ηηνύ Οηθνλνκία πιηθψλ γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη θηελά θαη ζθιεξά θξέαηα. Γελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. Δίλαη ζξεπηηθή κέζνδνο γηαηί νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηαιχνληαη ζην πγξφ θαηαλαιψλνληαη. Με ην ηηνχ, ην πγξφ ζην νπνίν ςήλεηαη ε ηξνθή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζάιηζα ε φπνηα ζα ζπλνδεχεη ηε ηξνθή. Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν ηηνύ Πνπιεξηθά, ξχδη, ιαραληθά, φζπξηα Κπλήγηα, θξέαηα, ζαιαζζηλά θ.α. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ ηηνύ Σα ηηνύ ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε: Άζπξα Α. Μπιαλθεη/ Blanquette: Σν θξέαο ςήλεηαη ζε δεζηφ λεξφ, μεπιέλεηαη κε θξχν λεξφ θαη ςήλεηαη ζε δσκφ καδί κε ιαραληθά θαη αξσκαηηθά ρφξηα. πλνδεχεηαη κε ζάιηζα βεινπηέ, πνπ γίλεηαη απφ ην πγξφ ζην νπνίν ςήζεθε ην θξέαο. Β. Φξηθαζέ/ fricassee: Σν θξέαο ζνηάξεηε θαη παίξλεη ρξψκα θαη ηειεηψλεηε φπσο ην κπιαλθεη. 45

46 θνύξα ηηνύ Σν θξέαο θαη ηα ιαραληθά θνζθηλίδνληαη κέρξη λα πάξνπλ ζθνχξν ρξψκα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα φπσο φια ηα ηηνχ κε ηε κνλή δηάθνξα φηη ην ρξψκα ηνπο είλαη πην έληνλν ινγά ηνπ θνθθηλίζκαηνο πνπ αξρηθά έγηλε. Άιια ηηνύ ηηνχ κε κπαραξηθά. ηηνχ κε πνπιεξηθά θαη θπλήγηα. Ρχδη θαη ζαιαζζηλά. Δζληθά φπσο ην curry. Άδεηα ε αξαηά (γηαρληζηά) εκεία πξνζνρήο θαηά ην ςήζηκν ηηνύ Σα πιηθά πξνζζέηνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη νη πεθηηθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν. πλερήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απνθεχγεηαη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν γηα λα κελ ιηψλεη ην θαγεηφ. Σν ρακειφ ςήζηκν δηαηεξεί ην ρξψκα ηεο ηξνθήο, θαη ηα πγξά δελ εμαηκίδνληαη. Ο ρξφλνο ςεζίκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο, ηελ πνηθηιία, ηελ ειηθία, θαη ην κέξνο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν θφπεθε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θξέαηνο. Όηαλ ην θξέαο κε ην ηξχπεκα ηνπ κε πηξνχλα είλαη καιαθφ, ηφηε είλαη έηνηκν (fork tender). ηαδία ηεο κεζόδνπ ηηνύ Ξέπιπκα (refreshing/washing). Ξάθξηζκα (skimming). Καβνχξδηζα (browning). νηάξηζκα (sealing). Αλαθάηεκα θαη πξνζζήθε δεζηνχ πγξνχ (stirring and adding hot liquid). 46

47 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ. Βξείηε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη θξπκκέλεο ζην ζηαπξφιεμν: Α Σ Η Ο Τ Ρ Α Ρ Ν Η Φ Ξ Δ Π Τ Μ Μ Α Ρ Κ Φ Χ Σ Η Α Γ Ρ Τ Ε Η Ε Δ Θ Ν Η Κ Α Γ Υ Μ Χ Α Υ Α Ν Η Κ Α Γ Κ Κ Χ Θ Α Α Η Ν Α Π Ξ Α Φ Ρ Η Μ Α Φ Χ Ν Φ Κ Α Β Ο Τ Ρ Γ Η Ε Χ Α Ν Α Κ Α Σ Δ Μ Α Φ Μ Γ Μ Π Α Ν Κ Δ Σ Ζ Β Ε Ρ Φ Ρ Η Κ Α Δ Γ Χ Υξφλνο: Απαληήζηε φιεο ηηο εξσηήζεηο 1. Να γξάςεηε ηη νξίδνπκε ζηηνχ 47

48 2. Ση θνκκάηηα θξέαηνο ςήλνπκε κε ηε κέζνδν απηή θαη γηα πνηνπο ιφγνπο 3. Να εμεγήζεηε ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ 48

49 Μπεδέ braise or pot roasting Οξηζκόο Δίλαη ην καγείξεκα θαγεηνχ ζε δσκφ ζε ζθεπαζκέλν δνρείν. Σα πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε κπξεδηέξα πνπ θιείλεη θαιά θαη ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν. ηάδηα ηεο Μεζόδνπ Αξρηθά ε ηξνθή ξνδνθνθθηλίδεηε ζε δεζηφ ιαδί θαη αθνινχζσο ςήλεηαη ζε πγξφ πνπ ζθεπάδεη πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ηξνθήο απηήο. Ζ κέζνδνο braise ςήλεη κεγάια θνκκάηηα θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ φπνπ ην παξαηεηακέλν ςήζηκν ζε πγξφ είλαη αλαγθαίν γηα λα καιαθψζνπλ νη ζπλδεηηθνί ηνπο ηζηνί. Με ην braise, ην πγξφ ζην νπνίν ςήλεηαη ε ηξνθή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζάιηζα ε φπνηα ζα ζπλνδεχεη ηε ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα ηνπ braise Οηθνλνκία πιηθψλ γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη θηελά θαη ζθιεξά θξέαηα. Γελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο γηαηί νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηαιχνληαη ζην πγξφ θαηαλαιψλνληαη γηαηί κεηαηξέπνληαη ζε ζάιηζα. Σν άξσκα θαη ε εκθάληζε ηεο ηξνθήο δηαηεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη κε ην καξηλάξηζα. Σν αξρηθφ ξνδνθνθθίληζκα δίλεη γεχζε φρη κφλν ζηε ηξνθή αιιά θαη ζθνχξν ρξψκα ζην πγξφ. Σν ςήζηκν ησλ ηξνθψλ πνπ καγεηξεχνληαη κε braise κπνξεί λα γίλεη ζηνλ θνχξλν ε ζηα κάηηα ηνπ γθαδηνχ. 49

50 Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν braise Κξέαηα, θπλήγηα, πνπιεξηθά, ξχδη, Δληφζζηα, γεκηζηά ιαραληθά θ.α. Ηδηαίηεξα εκεία Σα πιηθά πξνζζέηνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη νη πεθηηθέο νπζίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν. Ο ζπλερήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη απαξαίηεηνο νχησο ψζηε ην θαγεηφ λα κελ παξαςεζεί θαη λα κείλεη δνπκεξφ. Απνθεχγεηαη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν γηα λα κελ ιηψλεη ην θαγεηφ, γηα λα δηαηεξείηαη ην ρξψκα ηεο ηξνθήο, θαη λα κελ εμαηκίδνληαη ηα πγξά. Σν πγξφ πξέπεη λα ζηγνβξάδεη κε ζεξκνθξαζία ζηνπο c. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν δνρείν γηα λα ζθεπάδεηαη ην θαγεηφ θαιά νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή. Υξεζηκνπνηνχκε κπξεδηέξεο, θαη δνρεία θαηάιιεια γηα ηνλ θνχξλν (πήιηλα ε γπάιηλα) πνπ θιείλνπλ θαιά κε πψκα. Αλαηξεπφκελα ηεγάληα (brat pans or tilting pans) γηα κεγάιεο πνζφηεηεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη φηαλ ςήλνπκε ζηα κάηηα γηα λα κελ θνιιήζεη θαη θαεί ην θαγεηφ καο. Σν πγξφ ζην νπνίν ςήλνληαη θξέαηα πξέπεη λα ζηγνβξάδεη θαη φρη λα θνριάδεη γηα λα κέλνπλ καιαθά. Σν ζηγαλφ ςήζηκν καιαθψλεη θαιχηεξα ηηο πξσηετλνχρεο ηξνθέο. Όηαλ ην πγξφ θνριάδεη ην θαγεηφ καο ζα είλαη ζθιεξφ, ζηεγλφ θαη δπζθνινρψλεπην. Δπίζεο, θξέαηα ηα φπνηα ςήλνληαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο, δηαηεξνχλ ην κέγεζνο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επηθέξνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε, εθφζνλ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο κεξίδεο γηα πψιεζε. Όηαλ ην θξέαο κε ην ηξχπεκα ηνπ κε πηξνχλα είλαη καιαθφ, ηφηε είλαη έηνηκν (fork tender). Σν κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν ςεζίκαηνο ηνπ. Τπάξρνπλ δπν είδε κπεδέ: Α. Άζπξα: έγνληαη άζπξα γηαηί δελ θνζθηλίδνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο κεζφδνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα καγεηξεπηνχλ άζπξα θξέαηα, γιπθάδηα, ιαραληθά, παηάηεο, γεκηζηά ιαραληθά θ.α. Β. θνχξα: έγνληαη ζθνχξα γηαηί πξνεγείηαη θαβνχξδηζα. Σν πγξφ θαιχπηεη πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. Σν θνθθίληζκα δίλεη πεξηζζφηεξε γεχζε θαη άξσκα ζηελ ηξνθή. Ζ ρξήζε ξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα δπν είδε κπξεδέ. Όια ηα κπξεδέ απνηεινχληαη απφ ην θχξην ζπζηαηηθφ, ην mirepoix, ηνλ δσκφ θαη αιιά αξσκαηηθά ζπζηαηηθά. 50

51 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν κπξεδέ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Με ηε κέζνδν ηνπ κπξεδέ ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3. Σν κπξεδέ είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο 4. Σν πγξφ θαηά ηελ κέζνδν κπξεδέ, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5. Οη κπξεδηέξεο είλαη δνρεία κε ιεπηά ηνηρψκαηα. 6. Σν ζθνχξν κπξεδέ κπνξεί λα ςεζεί ζηνλ θνχξλν. 7. Σν κπξεδέ είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8. Σα πγξά πνπ θαηεβάδνπλ ηα κπξεδέ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν κπξεδέ. 10. Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11. Σν κπξεδέ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12. Ζ ρξήζε ηνπ κίξπνπα (mirepoix) ζην κπξεδέ είλαη απαξαίηεηε. 13. Με ηελ κέζνδν κπξεδέ ηα θνκκάηηα θξέαηνο ξνδνθνθθηλίδνληαη. 14. Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν κπξεδέ. 15. Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ξφζηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 16. Σν κπξεδέ είλαη εχθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 17. Σν καηηληφλ απνηειείηαη απφ ιαραληθά, δακπφλ, θχιιν δάθλεο θαη θξέζθν ζπκάξη. 18. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζηνλ θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν. 19. Σν καξηλάξηζκα βειηηψλεη ηελ γεχζε ησλ θαγεηψλ. 20. Σν πγξφ θαηά ην κπξεδέ πξέπεη λα θνριάδεη. 51

52 Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξφιεμν. Κ Ο Τ Ρ Ο Φ Σ Α Φ Η Μ Π Ρ Δ Ε Η Δ Ρ Α Ζ Δ Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Χ Μ Ο Π Κ Ρ Δ Α Η Ζ Κ Α Τ Μ Μ Δ Ν Ο Ρ Ο Δ Π Α Δ Η Φ Ζ Η Α Π Ρ Ο Υ Ρ Χ Μ Α Η Π Χ Ζ Δ Π Ζ Ξ Ζ Ζ Μ Α Ρ Η Ν Α Ρ Χ Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Α Ν Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Η Γ Η Α Σ Ζ Ρ Ζ Ζ Ο

53 Ξέβαζν ηεγάληζκα Shallow frying/ sauter Οξηζκόο Δίλαη ηo ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε δεζηφ ιαδί ε ιίπνο πνπ δελ θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Δίλαη πνιχ δεκνθηιήο κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί πνιιά θαγεηά κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ην μέβαζν ηεγάληζκα. Πιενλεθηήκαηα Γξήγνξε κέζνδνο. Πξνζθέξεη θαιήο πνηφηεηαο καιαθέο ηξνθέο. Μεηνλεθηήκαηα Θεσξείηαη βιαβεξή αλ Ζ θαηαλάισζε ηέηνησλ Σξνθψλ είλαη κεγάιε. Σν άξσκα θαη ε εκθάληζε ηεο ηξνθήο δηαηεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη κε ην καξηλάξηζα. Ση καγεηξεύεηαη κε ην μέβαζν ηεγάληζκα Πνπιεξηθά ιαραληθά εληφζζηα Φάξηα παηάηεο θξέπεο Κπλήγηα θξέαηα απγά Αλαγθαίνο εμνπιηζκόο: Υξεζηκνπνηνχκε ηεγάληα (sautée pans). Αλαηξεπφκελα ηεγάληα (brat pans or tilting pans) γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. Εεζηή πιάθα (hot plate or griddle). Σξππεηέο θνπηάιεο, πηξνχλεο, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο θιπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ηεγάλη λα είλαη δεζηφ πξηλ πξνζηεζεί ην θαγεηφ ζ απην. Να κελ βάδνπκε πνιχ θαγεηφ ζην ηεγάλη (overcrowd) γηαηί ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη, θαη ην ηειηθφ πξντφλ δελ ζα πάξεη ην ρξψκα θαη ηε γεχζε πνπ επηζπκνχκε. 53

54 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Σέζζεξα είδε μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο: Φήζηκν ζε ηεγάλη Σν θαγεηφ ςήλεηαη ζε ιίγν δεζηφ ιάδη ε ιίπνο ζε θαηζαξφια κε παρηά ηνηρψκαηα. Ζ ηξνθή γπξίδεηαη κηα ε πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα νκνηφκνξθε εκθάληζε. Ο φξoο meuniere αλαθέξεηαη ζε ςαξί ςεκέλν κε ηνλ ηξφπν απηφ, αθνχ πεξαζηεί απφ αιεχξη. Φήζηκν ζε δεζηή πιάθα (hot plate or griddle) Υξεζηκνπνηείηαη ιίγν ιάδη ε ιίπνο γηα λα ςεζνχλ ηα θαγεηά ζηε πιάθα. Μπηθηέθηα, απγά, ραινχκη, θξέαηα, ινπθάληθα, ςάξηα θ.α. νηέ/ ζνηάξηζκα Μαιαθά θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ςάξηα ςήλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε ιίγν ιάδη ε ιίπνο. Σν ξήκα sauté ζεκαίλεη ηηλάδσ ε πεδψ. Σν ιάδη αθαηξείηαη θαη αθνινπζεί ην deglazing. Ζ παξαζθεπή ηεο ζάιηζαο κπνξεί λα γίλεη κεηά ην ςήζηκν ηνπ θαγεηνχ. 54

55 Φήζηκν κε ζπλερέο αλαθάηεκα (stir-fry) Δίλαη ην ζπλερέο γξήγνξν ςήζηκν ηξνθήο ζε ιίγν ιίπνο ε ιάδη ζε ηεγάλη. αραληθά, θνηφπνπιν, θξέαο. Πνιχ δεκνθηιήο κέζνδνο καγεηξέκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. εκεία πξνζνρήο Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν ηεγάλη ε ζθεχνο. Ζ πιεπξά ηεο ηξνθήο πνπ ζα ζεξβηξηζηεί ςήλεηαη πξψηε, δειαδή ηνπνζεηείηαη ζην ηεγάλη πξψηε. Οη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη ζηξαγγηζκέλεο. Σν ηεγάλη θαη ην ιάδη λα είλαη δεζηά. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο γίλεηαη πξνζεθηηθά, καθξηά απφ ην ζψκα ηνπ κάγεηξα. Ζ ζπλερήο επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κελ θανχλ νη ηξνθέο. Ζ ξχζκηζε ηεο θιφγαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο επηβάιιεηαη. ηαδία ηεο κεζόδνπ Δπηθάιπκκα ηεο ηξνθήο (coating) Αιεχξη, απγφ, θξπγαληά Γάια θαη αιεχξη Αιεχξη θαη ρπιφο 55

56 θνπόο ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο είλαη: Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ζξεπηηθψλ θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξνθήο. Γίλεη γεχζε θαη εκθάληζε. Ζ απνξξφθεζε ιαδηνχ ε ιίπνπο απφ ηελ ηξνθή κεηψλεηαη. Ρνδνθνθθίληζκα (browning) Ζ ηξνθή ςήλεηαη κέρξη λα θνθθηλίζεη νκνηφκνξθα κε ην θαηάιιειν ιάδη, ηε ζεξκνθξαζία, ην κέγεζνο ηνπ ηεγαληνχ θαη ηελ θαηάιιειε επίβιεςε. Γύξηζκα ηεο ηξνθήο (tossing) Με ηε ζσζηή θίλεζε ε ηξνθή αλαπνδνγπξίδεηαη κέζα ζην ηεγάλη, γηα ην νκνηφκνξθν θνθθίληζκα ηεο. Σν γχξηζκα ηεο ηξνθήο δίλεη άξσκα, ρξψκα θαη γεχζε θαη ην ςήζηκν γίλεηαη νκνηφκνξθα. Νηηγθιετδηλθ (deglazing) Σν ιίπνο αθαηξείηαη θαη ηα θαηάινηπα ηεο ηξνθή κεηαηξέπνληαη ζε ζάιηζα. Πξνζηίζεηαη brandy, θξαζί, ε δσκφο γηα λα αθαηξεζνχλ ηα θαηάινηπα ηεο ηξνθήο θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε εχγεπζηε ζάιηζα. Με ηε κέζνδν ζνηέ κπνξεί ν κάγεηξαο λα παξαζθεπάζεη ηελ ζάιηζα ζην ηεγάλη πνπ έρεη καγεηξεπηεί ε ηξνθή, έηζη πνπ λα κελ ράλεηαη ε γεχζε πνπ έρεη αθήζεη ε ηξνθή ζην ηεγάλη. 56

57 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Με ηε κέζνδν ηνπ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3. Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 4. Σν πγξφ θαηά ην μέβαζν ηεγάληζκα, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5. Οη κπξεδηέξεο είλαη θαηάιιεια γηα ην μέβαζν ηεγάληζκα. 6. Ο ζνινκφο κπνξεί λα ςεζεί κε ηελ κέζνδν μέβαζν ηεγάληζκα 7. Σν μέβαζν ηεγάληζκα γίλεηαη κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8. Σν ειαηφιαδν είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο 10. Σα ιαραληθά ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο 11. Σν μέβαζν ηεγάληζκα ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12. Έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε επηθάιπςε. 13. Σν παλέ είλαη φηαλ πεξλνχκε ην θξέαο απφ ην αιεχξη απγφ θαη θαπίξα. 14. Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο. 15. Νηηγθιετδηλθ ζεκαίλεη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα πγξφ γηα λα αθαηξέζνπκε ηα θαηάινηπα θαη ην ιίπνο απφ ην ηεγάλη γηα λα θάλνπκε ηελ ζάιηζα καο 16. Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη εχθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 17. ην μέβαζν ηεγάληζκα δελ ρξεηάδεηαη λα γπξίδεηαη ε ηξνθή 57

58 Βαζύ ηεγάληζκα (Deep frying, frire) Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε θαπηφ ιάδη ε ιίπνο ην νπνίν θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Γξήγνξε κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Πξνζθέξεη θαιήο πνηφηεηαο καιαθέο ηξνθέο. Καιχπηνληαο ηελ ηξνθή κε άιια πιηθά (αιεχξη, ρπιφ ε θξπγαληά) εκπνδίδνπκε ηελ απνξξφθεζε ιίπνπο απφ ηελ ηξνθή. Σν κηζνςεκέλν κεξηθψλ ηξνθψλ επηηαρχλεη ην ςήζηκν ηνπο θαηά ην ζεξβίξηζκα εμνηθνλνκψληαο ρξφλν. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Θεσξείηαη βιαβεξή αλ ε θαηαλάισζε ηέηνησλ ηξνθψλ είλαη κεγάιε. Δίλαη αθαηάιιειε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ παρπζαξθία, έιθνο ε άιιεο παζήζεηο. Απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζπλερή επίβιεςε. 58

59 Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν απηή Φάξηα, ιαραληθά, παηάηεο, δχκεο, θξνχηα, θξνθέηεο, θνχπεο. Γηα λα καγεηρέυοσκε κε ηο βαζύ ηεγάληζκα τρεηαδόκαζηε θρηηούρες ε βαζηές θαηζαρόιες, κεηαιιηθά θαιάζηα, θαη εηδηθές ζσρκάηηλες θοσηάιες (spiders). Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Ζ ζηξαγγηζκέλε ηξνθή κπαίλεη ζε άθζνλν θαπηφ ιάδη κέρξη λα ςεζεί. ηαδία ηεο κεζόδνπ Δπηθάιπςα ηεο ηξνθήο (coating). Μηζνςεκέλν ησλ παηαηψλ ζε θαπηφ ιάδη (blanching). ηξάγγηζκα (straining). εξβίξηζκα (serving). Ζ ηεγαλεηή ηξνθή πξέπεη λα ζεξβίξεηαη ακέζσο γηα λα είλαη δεζηή, ηξαγαληζηή θαη εππαξνπζίαζηε. Σν ΕΔΣΟ θαγεηφ πξέπεη πάληα λα ζεξβίξεηαη ΕΔΣΟ ελψ ην θξχν πξέπεη πάληα λα ζεξβίξεηαη ΚΡΤΟ. εκεία πξνζνρήο θαηά ην βαζύ ηεγάληζκα Υξεζηκνπνηνχκε θαιήο πνηφηεηαο ιάδηα πνπ αληέρνπλ ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο ρσξίο λα θαίγνληαη ( c). H πνζφηεηα ιίπνπο ζηε θξηηνχξα δελ ππεξβαίλεη ηα 2/3 κε ¾ ηεο. σζηή ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ. (frying temperature). Σα ιάδηα δελ πξέπεη λα βξάδνπλ ππεξβνιηθά θαη λα καπξίδνπλ γηαηί είλαη πνιχ βιαβεξά ζηελ πγεία καο. Σν ζνχξσκα ηνπ ιαδηνχ πξέπεη λα γίλεη αθνχ θξπψζεη, γηα λα απαιιαγεί απφ ηα θαηαθάζηα πνπ ην ραινχλ. ηξαγγίδνπκε ηε ηξνθή θαιά πξνηνχ ηε βάινπκε ζην θαπηφ ιάδη γηα λα απνθεχγνληαη ηπρφλ εγθαχκαηα. Σνπνζεηνχκε ζην ηεγάλη κηθξέο δφζεηο θαγεηνχ γηα λα κελ πέθηεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ θαη γηα λα κελ απνξξνθά ιάδη ε ηξνθή. Μεηαμχ δπν δφζεσλ ηξνθήο θαιχηεξα είλαη λα πεξλά ιίγνο ρξφλνο, ψζηε λα μαλαδεζηαίλεηαη ην ιάδη ζηε ζεξκνθξαζία ηεγαλίζκαηνο. Σν θαιάζη πνπ πεξηέρεη ηελ ηξνθή κπαίλεη ζην θαπηφ ιάδη ζηγά κέρξη λα εμαηκηζηεί κηα πνζφηεηα λεξνχ απφ ηελ ηξνθή. Έηζη, απνθεχγεηαη ην ππεξρείιηζκα ηνπ ιαδηνχ. Πξνζνρή απφ ππξθαγηά. Αλ απηφ ζπκβεί θαιχπηνπκε ηε θξηηνχξα κε ρνληξφ βξεγκέλν θαη ζηξαγγηζκέλν ξνχρν γηα λα δηαθνπεί ε παξνρή νμπγφλνπ θαη λα ζβήζεη ε θσηηά. 59

60 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. 2. ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΦΖΝΟΤΜΔ ΤΝΖΘΧ ΚΖΡΑ ΚΑΗ ΜΤΧΓΖ ΚΡΔΑΣΑ. 3. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. 4. ΣΟ ΑΓΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ, ΚΑΤΠΣΔΗ ΣΑ 2/3 ΣΖ ΣΡΟΦΖ. 5. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΠΡΟΟΥΖ. 6. ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΖΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 7. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΦΖΗΜΟ ΣΡΟΦΖ ΜΔ ΗΓΟ ΑΓΗ Ζ ΗΠΟ. 8. ΣΟ ΑΓΗ ΠΟΤ ΦΖΘΖΚΔ Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΖΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΣΑ. 9. ΣΟ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΟΣΑΝ ΦΖΝΟΤΜΔ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 10. Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΡΑΓΓΗΕΔΣΑΗ ΚΑΑ ΠΡΟΣΟΤ ΜΠΔΗ Δ ΚΑΤΣΟ ΑΓΗ. 11. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΔΥΖ ΔΠΗΒΔΦΖ. 12. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΡΠΟΤΑ (MIREPOIX) ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ. 13. ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ ΡΟΓΟΚΟΚΚΗΝΗΕΟΝΣΑΗ. 14. ΣΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΖΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 15. ΔΗΝΑΗ ΚΑΟ ΝΑ ΠΔΡΗΥΤΝΟΤΜΔ ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΤΣΟ ΑΓΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΦΖΗΜΟ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΑ ΓΗΑΣΖΡΖΟΤΜΔ ΠΗΟ ΕΟΤΜΔΡΑ. 16. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΔΥΖ ΔΠΗΒΔΦΖ. 17. Ζ ΣΖΓΑΝΗΣΖ ΣΡΟΦΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΔΠΑΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΠΑΣΗΚΟ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΕΔΣΖ. 18. Ζ ΧΣΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΦΡΗΣΟΤΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΦΖΘΔΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ. 60

61 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξφιεμν. Β Α Θ Τ Δ Σ Ζ Γ Α Ν Η Γ Φ Ρ Η Σ Ο Τ Ρ Α Ρ Α Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Α Γ Η Κ Φ Α Ρ Η Α Ζ Δ Π Η Κ Α Τ Μ Μ Α Χ Δ Ρ Σ Ρ Α Γ Γ Η Ε Χ Α Δ Ρ Ο Σ Δ Γ Ζ Μ Α Γ Η Α Σ Ζ Ρ Χ Ζ Χ Μ Ο Ζ Μ Ο Τ Ρ Χ Μ Α Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Δ Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Γ Ο Ζ Σ Σ Ρ Ο Φ Ζ Ο

62 Ξεξό ςήζηκν ζηνλ θνύξλν (baking) Οξηζκόο Δίλαη ην ζηεγλφ ςήζηκν ηξνθήο ζηνλ θνχξλν ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή Φσκί Πξντφληα απφ αιεχξη (γιπθά θαη αικπξά) Παηάηεο Απγά Φξνχηα Κξέκεο Δίδε δαραξνπιαζηηθήο Γηα λα καγεηξέςνπκε κε ηε πην πάλσ κέζνδν ρξεηαδφκαζηε θνχξλνπο, ιακαξίλεο, θφξκεο, ζεξκφκεηξα θαη δηάθνξα άιια δνρεία. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ην baking: 1. Σν ςήζηκν γίλεηαη ρσξίο επηπξφζζεηε πγξαζία. Ζ κφλε πγξαζία είλαη απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξνθή φηαλ απηή γίλεηαη αηκφο, π.ρ. Cakes. 2. Με απμεκέλε πνζφηεηα πγξαζίαο ε νπνία επηηαρχλεη ην ςήζηκν (π.ρ. Φσκί). Ζ επηπξφζζεηε πγξαζία δεκηνπξγείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο δνρείνπ κε θνριαζηφ λεξφ ζηνλ θνχξλν. 3. Με κπελ-καξί φπνπ ςήλνληαη παξαζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ απγά φπσο ε θξέκα θαξακειέ θαη ηα ζνπθιέ (creme caramel and souffles). 62

63 εκεία πξνζνρήο 1. Ο θνχξλνο πξέπεη λα ζεξκαλζεί ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία πξνηνχ ε ηξνθή ηνπνζεηεζεί ζ απηφλ. 2. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ςεζίκαηνο. 3. Σν άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 4. Ζ ηξνθή πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ζσζηφ ξάθη ηνπ θνχξλνπ γηαηί ην ςειφηεξν κέξνο ηνπ θνχξλνπ είλαη ην πην δεζηφ. 5. Σν mise en place θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζφδνπ απηήο πξέπεη λα είλαη πιήξεο γηαηί ηπρφλ παξαιήςεηο ζα καο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. ηαδία ηεο κεζόδνπ 1. Δπάιεηςε δνρείσλ (greasing). 2. Μεξηθέο ηξνθέο ραξάζζνληαη κε καραίξη γηα λα: Απειεπζεξψλεηαη ν αέξαο θαη ε πγξαζία. Γηαθφζκεζε. Καιχηεξν έιεγρν κεξίδσλ. Καιχηεξν ςήζηκν. 3. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζην θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν γηα κεγαιχηεξε παξαγσγή. 4. Ζ επάιεηςε ησλ ηξνθψλ κε πηλέιν (brushing) γίλεηαη: Πξηλ απφ ην ςήζηκν, κε θηππεκέλν απγφ. Καηά ην ςήζηκν, κε γάια. Μεηά ην ςήζηκν, κε δάραξε θαη γάια ε λεξφ. 5. Σν θξχσκα ησλ παξαζθεπψλ (cooling) γίλεηαη ζε κεηαιιηθέο ζράξεο κε πφδηα (racks), γηα λα θπθινθνξεί ν αέξαο θαη λα απειεπζεξψλνληαη νη πδξαηκνί ησλ παξαζθεπψλ. 6. Παζπάιηζκα (dusting) γίλεηαη: Πξηλ απφ ην ςήζηκν κε αιεχξη, κε θξπγαληά αιεζκέλε ε δάραξε ζε δνρεία ε θφξκεο ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ηξνθέο. Πάλσ απφ ςσκηά ε ξφινπο κε αιεχξη ε ζεζάκη. Μεηά απφ ην ςήζηκν κε δάραξε άρλε (π.ρ. Εχκεο). 63

64 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Σν άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ ςήλνπκε κε ηε κέζνδν ηνπ baking. 3. Σα ηαςηά πνπ ςήλνληαη ηα γιπθίζκαηα δελ πξέπεη λα απαιείθνληαη. 4. Ζ θξέκα θαξακειέ ςήλεηαη ζε κπελ-καξί 5. Σν πην ςειφ κέξνο ηνπ θνχξλνπ είλαη ζπλήζσο ην πην δεζηφ. 6. Σν θξχσκα ησλ παξαζθεπψλ ιέγεηαη ζηα αγγιηθά cooling. 7. Σν ξφζην είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο. 8. Σα πγξά πνπ θαηεβάδνπλ ηα ξφζηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κεγάια θνκκάηηα θξεάησλ. 10. Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11. Σν γχξηζκα ηεο ηξνθήο θαηά ην ςήζηκν ζηνλ θνχξλν πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 12. Ο ρξφλνο ςεζίκαηνο ελφο θνκκαηηνχ θξέαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ. 13. Οη μεξνί θαξπνί απνθεχγνληαη λα ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν γηα λα κελ θανχλ. 14. Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ξφζηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 15. Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν είλαη δχζθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 16. Πξηλ ην ςήζηκν ηνπ ην ςσκί ραξάζζεηαη γηα λα θχγεη ν αέξαο θαη ε πγξαζία θαη λα κελ ζπάζεη θαηά ην ςήζηκν ηνπ. 17. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζηνλ θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν. 18. Όηαλ ςήλνπκε παληεζπάληα ην άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ είλαη απαξαίηεην. 19. Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 64

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα