ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ"

Transcript

1 ΣΕΦΝΟΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Α ΕΣΟ ημειώςεισ Εκπαιδευτή και Σετράδιο Εργαςίασ ΒΙΒΙΟΓΡΑΥΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΤΩ ΩΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ημειώςεισ Εκπαιδευτών: Κοντεμενιώτησ Υ., Ππαςασ Γ. Καμιναράσ Γ., Μίτασ Κ., Καμηλάρησ Κ, Κύπρος 1

2 ΚΔΦΑΑΗΟ 1 Τγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ ηξνθώλ θαη ηεο θνπδίλαο Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πγηεηλήο ζηελ επηζηηηζηηθή βηνκεραλία. Με ην λα εθαξκφδνπκε απζηεξή πγηεηλή κεηψλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Σα άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη, παξάγνπλ, απνζεθεχνπλ, πξνεηνηκάδνπλ, εηνηκάδνπλ θαη ζεξβίξνπλ θαγεηφ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα ζσζηά κέηξα πγηεηλήο. Πνηνη νη θαλόλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνύ, ησλ ηξνθώλ θαη ηεο θνπδίλαο. Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε πξνο απνθπγή κεηαθνξάο κηθξνβίσλ. Ζ επίζθεςε ζε γηαηξφ θξίλεηαη αλαγθαία φηαλ έλα κέινο ηεο θνπδίλαο: o Τπνθέξεη απφ κεηαδνηηθέο αξξψζηηεο. o Έρεη κνιπζκέλεο πιεγέο. o Παξαηεξεί ξνέο απφ ηα απηηά, ηε κχηε, ε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα. Τγηεηλή πξνζσπηθνύ: Ο κάγεηξαο πξέπεη λα είλαη μεθνχξαζηνο, επδηάζεηνο θαη έηνηκνο γηα δνπιεία. Καζαξή ζηνιή (ο. 24 βηβιίνπ) Πξνζσπηθή πγηεηλή (καιιηά, ρέξηα, λχρηα) Τγηεηλή ηξνθώλ: Σα θαγεηά λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξά ζθεχε θαη λα θαιχπηνληαη. σζηή ζεξκνθξαζία ( ην δεζηφ δεζηφ, ην θξχν θξχν) θεπαζκέλα ζηα ςπγεία Καζαξά κεραλήκαηα Χκέο ηξνθέο λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ςεκέλεο 2

3 Τγηεηλή θνπδίλαο: Καζαξά παηψκαηα. Καιφο αεξηζκφο, αξθεηφο θσηηζκφο. Οη απνζήθεο λα είλαη θαζαξέο, ζπγπξηζκέλεο. Δληνκνθηφλα κε κέηξν θαη πξνζνρή. Πνηα ε ζεκαζία ηεο ζηνιήο ηνπ κάγεηξα Έρεη δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα. Πξνζθέξεη πξνζηαζία. Διαηηψλεη ηελ κεηάδνζε κηθξφβησλ θαζψο θαη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. Μέξε ηεο ζηνιήο ηνπ κάγεηξα (ο. 24) Δίδε θαη κέζα θαζαξηζκνύ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. Τγξφ ζαπνχλη, απνξξππαληηθή ζθφλε, ζθνπγγάξηα, πεηζηά, ζθνχπα, θηπαξάθηα, ζθνπγγαξφπαλν (θιφθνο). Τγηεηλή όζν αθνξά ηα ζθύβαια. Σα ζθπβαιινδνρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη. Να είλαη πάληα θαιπκκέλα θαη λα έρνπλ πάληα πιαζηηθή ζαθνχια. 3

4 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Ση κέηξα πγηεηλήο πξέπεη λα ιακβάλεη ν κάγεηξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ θνπδίλα; 2. Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηδαληθφ κάγεηξα φζν αθνξά ηελ εκθάληζε. 3. Πνηνη είλαη νη θαλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ, ησλ ηξνθψλ θαη ηεο θνπδίλαο; 4

5 4. Πνηα είλαη ηα εηδή θαη κέζα θαζαξηζκνχ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ; 5

6 ΚΔΦΑΑΗΟ 2 Αζθάιεηα ζηε θνπδίλα Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αηπρήκαηα ζηελ θνπδίλα. Σν πξνζσπηθφ: αθεξεκάδα, ηαρχηεηα, αδηαθνξία, ζχγρπζε, έιιεηςε ζνβαξφηεηαο, άγλνηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ινγνχο αηπρεκάησλ. Ο εμνπιηζκφο: φηαλ είλαη ειαηησκαηηθφο ε δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα αζθάιεηαο. Σν θηίξην: ην πάησκα, νη ηνίρνη, ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπηώζεηο κπνξνύλ λα έρνπλ ηέηνηα αηπρήκαηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Έρεη επίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή θαη θπζηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο θνπδίλαο. Δίλαη ζέκα θφζηνπο γηαηί θάζε άδεηα αζζέλεηαο επηθέξεη θάπνην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Υάλεηαη ε ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή εξγαζίαο ζηε θνπδίλα. Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ επηθνξηίδεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ κε πεξηζζφηεξα θαζήθνληα. Δίδε αηπρεκάησλ θαη νδεγίεο γηα πξόιεςε ηνπο. Κνςίκαηα Δγθαχκαηα Γιηζηξήκαηα-πησζεηο Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα Δθξήμεηο Ππξθαγηέο Κνςίκαηα Γηαηεξνχκε ηα καραίξηα αθνληζκέλα. Σα κεηαθέξνπκε κε ηε κχηε πξνο ηα θάησ κε πξνζνρή. Γελ βάδνπκε καραίξηα ζηελ ιεθάλε πιπζίκαηνο. Γελ θφβνπκε θαηεςπγκέλα θξέαηα. Υξεζηκνπνηνχκε ηα πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα γχξσ απφ ιεπίδεο. Υξεζηκνπνηνχκε ην θαηάιιειν καραίξη ζε θάζε πεξίπησζε. 6

7 Δγθαύκαηα Πηάζηξεο γηα κεηαθνξά δεζηψλ αληηθεηκέλσλ. Πξνεηδνπνηνχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο αλ ππάξρνπλ δεζηά δνρεία. Σν καλίθη ζηε ζηνιή, καο πξνζηαηεχεη. Πξνζνρή απφ θαπηφ ιαδί, ε θαξακέια. Γιηζηξήκαηα-πησζεηο Σν πάησκα κέλεη ζηεγλφ θαη θαζαξφ απφ ιάδηα, θινχδεο, ηξφθηκα θιπ. Γελ ηνπνζεηνχκε έπηπια κπξνζηά απφ δηαδξφκνπο ε απφ ςπγεία θαη εγθαηαζηάζεηο. Πξνζνρή απφ ηηο ζθάιεο. Σα παπνχηζηα καο πξέπεη λα είλαη πάληα θαηλνχξγηα. Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα Να είλαη πάληα ιεηηνπξγήζηκα. Απνζπλδένληαη απφ ηελ παξνρή ειεθηξηζκνχ θαηά ην θαζάξηζκα ηνπο. Πξνζνρή ζηε επαλαζπλαξκνιφγεζε. Πξνζνρή απφ λεξφ ε άιια πγξά. Δθξήμεηο Γθάδη/ δηαξξνή/ αλαθέξεηε ηελ ακέζσο. Ππξθαγηέο Καχζηκεο χιεο/νμπγφλν/ζεξκφηεηα Φπρξαηκία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Γψζηε ζεκαζία ζηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Ζ δηαθνπή πγξαεξίνπ είλαη απαξαίηεηε. Δηδνπνηείηαη ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Υξεζηκνπνηνχκε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο. 7

8 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε σζηό ε άζνο 1. Οη επηπηψζεηο ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζεηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ κηαο θνπδίλαο. 2. Σα αηπρήκαηα δπζθνιεχνπλ ην πξνζσπηθφ. 3. Σα καραίξηα πξέπεη λα είλαη αθνληζκέλα θαη θαζαξά. 4. Ο θξενπψιεο ηνπ εζηηαηνξίνπ, ζσζηφ είλαη λα θφβεη ηηο θαηεςπγκέλεο θνηνιέηεο. 5. Ο κπαιηάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην μεθινχδηζκα ησλ κήισλ γηα ηελ παξαζθεπή κειφπηηαο 6. Ζ ζηνιή δελ καο πξνζηαηεχεη απφ εγθαχκαηα. 7. Οη θαχζηκεο χιεο δελ πξνθαινχλ ππξθαγηέο. 8. Κξαηνχκε ηνπο δηαδξφκνπο θαζαξνχο ζηε θνπδίλα πνπ εξγαδφκαζηε. 9. Σα κηθξά καραηξάθηα ζσζηφ είλαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζηε ηζέπε καο γηα λα κελ ηα ράλνπκε. 10. Γνρεία κε πγξά θαη εξγαιεία πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα πην ςειά απφ ην χςνο ησλ καηηψλ καο. 11. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αηπρήκαηα ζηελ θνπδίλα. 8

9 ΚΔΦΑΑΗΟ 3 Απνζήθεπζε Πξνκεζεηώλ Δίλαη αλαγθαίν λα απνζεθεύνπκε ηηο πξνκήζεηεο καο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε αιινίσζε ησλ πξνκεζεηψλ. Γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο. Ο αεξηζκφο, πγξαζία, θσηηζκφο, θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ παίδνπλ κεγάιν ξνιφ. Ζ πγηεηλή ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηνπ ρψξνπ βεβαηψλνπλ ηελ παξνρή θαηαλαιψζηκσλ θαη ζξεπηηθψλ γεπκάησλ. Μεηψλνπκε ην θφζηνο κε ην λα δηαηεξνχκε ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπκε. Οη θαηεγνξίεο πξνκεζεηώλ. πκθψλα κε ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπο νη πξνκήζεηεο ρσξίδνληαη ζε: Ξεξέο: Αιεχξη, φζπξηα, δάραξε, αιάηη, κπαραξηθά, δεκεηξηαθά, δπκαξηθά, θνλζέξβεο θιπ. Φζαξηά: αραληθά, θξνχηα, θξέαηα, πνπιεξηθά, γαιαθηνθνκηθά, καγεηξεκέλεο ηξνθέο. Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο απνζήθεπζεο. Έρεη λα θάλεη κε ην θέξδνο ε ηελ δεκία. Αλ νη πξνκήζεηεο ραιάζνπλ ε θαηαιήμνπλ ζηα ζθνππίδηα πξηλ κπνξέζνπκε λα ηηο καγεηξέςνπκε ηφηε ην θφζηνο καο κεγαιψλεη. Αλ δελ κπνξέζνπκε λα ηηο πνπιήζνπκε έγθαηξα ηφηε ην θέξδνο καο είλαη κεδακηλφ. Πνηά ε ζεκαζία ηεο θαζαξηόηεηαο ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο. Οη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θέξλνπλ πνληηθνχο, λπθίηζεο, θαηζαξίδεο, κχγεο, δηάθνξα πνπιηά θαη έληνκα. Μφιπλζε = ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Οδεγίεο γηα ζσζηή απνζήθεπζε. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα: Ηθαλνπνηνχλ πξνδηαγξαθέο/ (αεξηζκφο, θσηηζκφο, ηνίρνη) Ζ ζέζε ηεο απνζήθεο λα είλαη ηέηνηα νχηνο ψζηε λα επθνιχλεη ηελ παξαιαβή. Fifν (first in/ first out) Oιεο νη πξνκήζεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη πξψηεο πξέπεη λα εθδίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηεο. Δίδε θαζαξηζκνχ ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ρψξν. Σα ςσκηά απνζεθεχνληαη ζε δνρεία πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εμαεξηζκφ ηνπο. Οη ςεκέλεο ηξνθέο απνζεθεχνληαη ζε ςπγείν αθνχ θξπψζνπλ πξψηα. 9

10 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ σζηό ε ιάζνο 1. Οη ηξνθέο ρσξίδνληαη ζηηο μεξέο θαη ζηα θζαξηά. 2. Σν ζθφξδν θαη ε ζνθνιάηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 3. Σα ςπγεία πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά. 4. FIFO (first in/ first out) ζεκαίλεη πσο νη πξνκήζεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη πξψηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηειεπηαίεο. 5. Αλ δελ έρνπκε ρψξν ζηελ απνζήθε ηνπνζεηνχκε ηα ηξφθηκα ζην πάησκα. 6. Ζ θαζαξηφηεηα είλαη κίζε αξρνληηά. 7. Οη θαηζαξίδεο θαη νη πνληηθνί αγαπνχλ ηε βξψκηα. 8. Σα φζπξηα είλαη μεξέο ηξνθέο. 9. Γηαηί είλαη αλαγθαίν λα απνζεθεχνπκε ηηο πξνκήζεηεο καο. 10. Πνηέο είλαη νη θαηεγνξίεο πξνκεζεηψλ. 10

11 11. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο απνζήθεπζεο. 12. Πνηα ε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 11

12 ΚΔΦΑΑΗΟ 4 Δμνπιηζκόο Κνπδίλαο θεύε θαη Δξγαιεία Μαραίξηα Καηζαξφιεο Σεγάληα Κνπηάιεο Γηάθνξα άιια Σαμηλόκεζε ησλ Μαραηξηώλ: Σν κέηαιιν πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ιεπίδα. Σν πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε ιαβή. Σν κήθνο ηεο ιεπίδαο. 12

13 Αθόληζκα ησλ Μαραηξηώλ Σα καραίξηα πξέπεη λα αθνλίδνληαη γηα λα: Απνθεχγνληαη ηα δπζηπρήκαηα. Έρνπκε θαιπηέξα απνηειέζκαηα ζην θφςηκν. Απαηηείηαη ιηγφηεξε ελεξγεία απφ ηνλ κάγεηξα. Αθνλίδνληαη κε: Με ηνλ καζάηη Με ηε πέηξα 13

14 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Γηαηί πξέπεη λα αθνλίδνπκε ηα καραίξηα καο; 2. Με πνηφ ηξφπν αθνλίδνπκε ηα καραίξηα καο; σζηό ή άζνο 3 Ο εμνπιηζκφο ηεο θνπδίλαο ρσξίδεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. 4 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά. 5 Οη αεξφζεξκνπ θνχξλνη ξνδνθνθθηλίδνπλ ην θαγεηφ νκνηφκνξθα. 6 Οη θνχξλνη ηεο δαραξνπιαζηηθήο ιεηηνπξγνχλ κφλν κε πγξαέξην. 7 Ζ ζεξκνηξνπία δηαηεξεί ηηο παξαζθεπέο ριηαξέο. 8 Σν Μπελ Μαξί (Bain Marie) πεξηέρεη δεζηφ λεξφ. 9. Γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν εμνπιηζκφο ζηελ θνπδίλα θαηά ηελ θξίζε ζαο. 14

15 ΚΔΦΑΑΗΟ 5 Βαζηθά Παξαζθεπάζκαηα Ο φξνο βαζηθά παξαζθεπάζκαηα πεξηιακβάλεη ηηο παξαζθεπέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εηνηκαζηνχλ, λα ςεζνχλ ε λα νινθιεξσζνχλ άιια θαγεηά ζηε θνπδίλα Σέηνηα παξαζθεπάζκαηα είλαη: αραληθά θαη θξνχηα ζε δηάθνξα ζρήκαηα. πλδπαζκνί ιαραληθψλ. αραληθά πνπ ςήλνληαη. Παξαζθεπάζκαηα ςσκηνχ. Εσκνί. Γιψζζα. άιηζεο θαη ηα παξάγσγα ηνπο. αραληθά: Διιεληθά Γαιιηθά Πεξηγξαθή Σδνπιηελ Julienne ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 2.5 mm. Μήθνο 3-4 cm. πηξηφμπια. Μπξνπλνπαδ Brunoise Μηθξνί θχβνη πνπ θφβνληαη απφ julienne. Μαζεηνπάλ Macedoine Κχβνη 0.5 cm = δάξηα. Εαξηηληεξ Jardiniere ηελφκαθξεο ισξίδεο. 2 mm πάρνο. 1.5 cm κήθνο. Πεηδαλ Παηάηεο: Paysanne (ρσξηάηηθν) Γηάθνξα νκνηφκνξθα ζρήκαηα πάρνπο 1 cm. Διιεληθά Γαιιηθά Πεξηγξαθή Αινπκεη Allumettes ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 0.5 cm. Μήθνο 6 cm. Πατγ Pailles ηελφκαθξεο ισξίδεο. Πάρνο 2.5 cm. Μήθνο 6 cm. Σζίπο Chips επηέο θέηεο 1 mm πνπ θφβνληαη κε ην καληνιίλν. Γθνθξέηεο Gaufrettes επηέο θέηεο 1 mm πνπ θφβνληαη κε ην καληνιίλν δχν θνξέο. 15

16 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Να νλνκάζεηε ηα αθφινπζα θνςήκαηα ιαραληθψλ 16

17 ΚΔΦΑΑΗΟ 6 Εσκνί Οξηζκόο: Δίλαη πγξφ πνπ πεξηέρεη επδηάιπηα ζξεπηηθά ζηνηρεηά θαη αξψκαηα, πνπ βγαίλνπλ απφ θφθθαια (ε ςαρλφ θξέαο) θαη ιαραληθά κε ζπλερέο, ζηγαλφ βξάζηκν. Οη δσκνί είλαη ηα ζεκέιηα ηεο θαιήο θνπδίλαο. Οδεγίεο γηα επηηπρεκέλνπο δσκνύο: 1. Πνιχ θαιήο πνηφηεηαο πιηθά. 2. Αθαηξνχκε ην ιίπνο απφ ηα θφθθαια. 3. Αθαηξνχκε ηηο αθαζαξζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο κε θνπηάια. 4. Ξάθξηζκα. 5. ηγνβξάδνπκε ρσξίο δηαθνπέο. 6. Σν θφριαζκα ζνιψλεη ηνλ δσκφ. 7. Γελ πξνζζέηνπκε αιάηη. 8. Όρη ζηηο ακπινχρεο ηξνθέο. 9. Ξεθηλνχκε κε θξχν λεξφ. Δηδή Εσκώλ Άζπξνο θνχξνο Φαξηνχ O Άζπξνο δσκφο: θνηφπνπιν, βνδηλφ, κνζραξίζην O θνχξνο : θνηφπνπιν, βνδηλφ, κνζραξίζην O Φαξηνχ: φια ηα άζπξα ςάξηα εθηφο ησλ ιηπαξψλ φπσο πέζηξνθαζνινκνο(θφθθηλε ζάξθα) 17

18 Σα πέληε ΓΔΝ γηα ηνπο δσκνύο είλαη: Γελ ηνπο αιαηίδνπκε Γελ ηνπο ζθεπάδνπκε Γελ ηνπο αλαθαηεχνπκε Γελ ηνπο βξάδνπκε Γελ ρξεζηκνπνηνχκε παιηά ρφξηα 18

19 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1 ηα βαζηθά παξαζθεπάζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δσκνί. 2 ηε παξαζθεπή duxelles πξνζζέηνπκε θνκκαηάθηα απφ θνηφπνπιν. 3 Σν κηξπνπα είλαη κείγκα απφ θαξφηα, ζέιηλν θαη θξεκκχδηα. 4 Σν oignon pique ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξαζθεπή ηεο ζάιηζαο κπεζακέι. 5 Σα θξνπηφληα παξαζθεπάδνληαη απφ κπαγηάηηθν ςσκί νιηθήο αιέζεσο. 6 Ο δσκφο ηνπ ςαξηνχ πξέπεη λα βξάδεη γηα 24 ψξεο. 7 ηνλ ζθνχξν δσκφ ηα θφθθαια θνθθατλίδνληαη ζηνλ θνχξλν. 8 Με ηνπο δσκνχο παξαζθεπάδνπκε ζάιηζεο. 9 Οη ληνκάηεο θνλθαζζέ ςήλνληαη ζε δεζηφ λεξφ. 10 πλήζσο πξνζζέηνπκε ξχδη ζηνπο δσκνχο καο. 11 Ο ςηινθνκκέλνο κατληαλφο ιέγεηαη hache. 12 Οη δσκνί πξέπεη λα ςήλνληαη ζε ρακειή θσηηά. 13 Πξέπεη λα απνθεχγνπκε λα μαθξίδνπκε ηνπο ζθνχξνπο δσκνχο. 14 Πνιινί κάγεηξεο ζεσξνχλ ηνπο δσκνχο λα Δίλαη νη βαζηιηάδεο ηεο θνπδίλαο. 15 Ο ζθνχξνο δσκφο γίλεηαη κφλν απφ κνζραξίζηα θφθθαια. 19

20 ΚΔΦΑΑΗΟ 7 άιηζεο Υξήζεηο ησλ ζαιηζώλ: Βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε ησλ ηξνθψλ θαιχπηνληαο ηηο αηέιεηεο ηνπο. Κάλνπλ ηηο ηξνθέο πην δνπκεξέο. Πξνζθέξνπλ εκθάληζε ζην πηάην. Κάλνπλ ηα θαγεηά πην πινχζηα. Πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνλ θαη αλνίγνπλ ηελ φξεμε. Πξνζθέξνπλ γεχζε. Καηεγνξίεο ζαιηζώλ: Εεζηέο Υιηαξέο Κξχεο Μπεζακέι Οιιαλδέδηθε Μαγηνλέδα Βεινπηέ Δζπαληνι Νηνκάηαο Οπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ππθλόηεηα ησλ παξαζθεπώλ: Πεθηηθέο νπζίεο Δίλαη ακπινχρεο νπζίεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλεο ηνπο ε ζπλδπαζκέλεο κε ιίπνο. Ρνπ (roux) Ίζε πνζφηεηα ιίπνο θαη αιεχξη Επκσκέλν Βνύηπξν (βεurre-manie) Ακπινχρεο Οπζίεο Άζπξν Βνχηπξν + αιεχξη Αξαβνζηηάιεπξν Corn flour Ξαλζφ Ρπδάιεπξν ε ληζηαζηέ Rice flour θνχξν Παηαηάιεπξν Potato flour 20

21 Οδεγίεο γηα επηηπρεκέλν ξνπ (roux): Απνθεχγεηαη ην θάςηκν ηνπ, δηφηη ην θακέλν αιεχξη παίξλεη πηθξή γεχζε. Φήλεηαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. Σν αθήλνπκε λα θξπψζεη πξνηνχ κπεη δεζηφ πγξφ ο απηφ. Μεγάιεο πνζφηεηεο ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν, κε ζπρλφ αλαθάηεκα. Γαιαθησκαηνπνηεηηθέο νπζίεο (emulsifiers) Δίλαη νπζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζρεκαηηζκφ γαιαθησκάησλ. εθηζίλε ζην θξφθν ηνπ απγνχ. Κξφθν + θξεκά γάιαθηνο = ιηεδνλ (liaison). εκεηώζεηο: Σα θξνθάδηα ηνπ απγνχ είλαη γαιαθησκαηνπνηεηηθή νπζία. Ζ ιεθηζίλε ζηνπο θξφθνπο ησλ απγψλ, ζρεκαηίδεη γαιάθησκα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ηεο παξαζθεπήο ζηελ φπνηα πξνζζέηνληαη. Κξνθάδηα = καγηνλέδα, νιιαλδηθή ζάιηζα, θξεκά θαξακειέ. Κξεκά γάιαθηνο + θξφθνη = liaison. Γηα λα κελ θόςνπλ ηα απγά: πάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο. Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αλαθαηεχνληαη ζε ριηαξφ λεξφ. Ζ παξαζθεπή δελ αθήλεηαη λα θνριάζεη κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ απγψλ. Ζ κέζνδνο tempering (tempering method) καο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα φηαλ ρεηξηδφκαζηε απγά, ε φηαλ ηα πξνζζέηνπκε ζε δεζηφ πγξφ. 21

22 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Γηαβάζηε ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ 5 βαζηθψλ ζαιηζψλ γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο καγεηξέςνπκε ζην εξγαζηήξην ηε εξρφκελε εβδνκάδα. 2. Γηαηί πξέπεη λα κάζνπκε λα καγεηξεχνπκε ζάιηζεο; 3. Ση πξνζθέξνπλ ζηα θαγεηά; πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο; 4. Ση πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηαλ ηαηξηάδνπκε ζάιηζεο κε δηάθνξα άιια θαγεηά; 5. Ση είλαη roux; ηη είλαη mirepoix; ηη είλαη ην ζαθνπιάθη απφ βφηαλα (sachet d epices); 6. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα κπεζακέι. 7. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα βεινπηέ. 8. Αλαθέξεηε 2 ζάιηζεο πνπ έρνπλ ζαλ βάζε ηελ ζάιηζα Οιιαλδέδα. 9. Πψο αμηνινγνχκε ηηο ζάιηζεο; 10. Οη ζάιηζεο ρσξίδνληαη ζε ριηαξέο, δεζηέο θαη θξχεο. 11. Ζ νιιαλδηθή ζάιηζα πήδεη κε ηελ πξνζζήθε ξπδάιεπξνπ. 12. Σν βeurre manie είλαη δπκσκέλν βνχηπξν. 13. Οη ζάιηζεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ θαη γιπθίζκαηα. 14. Οη ζάιηζεο δελ πξέπεη ηαηξηάδνπλ κε ηα θαγεηά πνπ ζπλνδεχνπλ. 15. Σν θξνθάδη ηνπ απγνχ δέλεη ηελ απγνιέκνλε. 16. Ζ ζάιηζα βεινπηέ είλαη παξάγσγν ηεο νιιαλδηθήο ζάιηζαο. 17. Ζ ζάιηζα mornay δελ πεξηέρεη γάια. 18. Ζ demi- glace πεξηέρεη ζθνχξν δσκφ θαη ζάιηζα εζπαληφι. 19. Ζ ζάιηζα είλαη έλα παρχξξεπζην πγξφ πνπ ζπλνδεχεη ή θαιχπηεη ηηο ηξνθέο. 20. Σν παηαηάιεπξν θαη ην αξαβνζηηάιεπξν είλαη γαιαθησκαηνπνηεηηθέο νπζίεο. 21. Σν άζπξν ξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζάιηζα κπεζηακέι. 22. Σν ξνπ αθήλεηαη λα θξπψζεη πξνηνχ κπεη δεζηφ πγξφ ζ απηφ. 22

23 ΚΔΦΑΑΗΟ 8 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ Ση είλαη καγείξεκα Μαγείξεκα είλαη ε παξνρή ζεξκφηεηαο ζηηο ηξνθέο, κε ζθνπφ λα επηθέξεη ζ απηέο ηηο αλαγθαίεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο αιιαγέο, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλαιψζηκεο. Γηαηί καγεηξεύνληαη νη ηξνθέο Γηα λα γίλνληαη πην καιαθέο θαη επθνινρψλεπηεο. Γηα λα απαιιαρηνχλ απφ ηα κηθξφβηα πνπ πεξηέρνπλ θαη λα δηαηεξεζνχλ πεξηζζφηεξν. Ηθαλνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο. Με ην καγείξεκα, ε πνηθηιία ησλ παξαζθεπψλ απμάλεηαη. Σξόπνη κεηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο: Με αγσγή (conduction) Με κεηαθνξά (convection) Με αθηηλνβνιία (radiation) 23

24 Με αγσγή (conduction) Άκεζα = απφ ηελ πεγή (θσηηά) ζην ζθεχνο δειαδή απφ ηε θσηηά ζηελ θαηζαξφια, απφ ηελ θαηζαξφια ζην λεξφ θαη απφ ην λεξφ ζηελ ηξνθή. Απφ ηελ ηδία ηελ ηξνθή = απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο φπσο ην ξφζην. Σα πιηθά κεηαθέξνπλ ηε ζεξκφηεηα κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Με κεηαθνξά (convection) Φπζηθή: αηδψ ηα πγξά θαη ηα αέξηα ηείλνπλ λα αλπςψλνληαη, ελψ ηα θξχα πεγαίλνπλ πξνο ηα θάησ. Μεραληθή: ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κε αλεκηζηήξεο θαη έηζη ε ηξνθή ςήλεηαη ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με αθηηλνβνιία (radiation) Τπέξπζξε: (infra red radiation) ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζράξαο. Σα θάξβνπλα θαη ην θεξακηθφ είλαη παξαδείγκαηα. Μηθξνθχκαηα: ηα κηθξνθχκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ εηζέξρνληαη ζηε ηξνθή, θηλψληαο ηα κφξηα ηνπ λεξνχ πνπ ππάξρνπλ ζ απηή. 24

25 Καύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην καγείξεκα είλαη: Τγξαέξην Πεηξέιαην Ζιεθηξηζκφο Κάξβνπλα Μέζνδνη καγεηξέκαηνο Βξάζηκν (boiling) Μπξεδέ (braise) Πνζέ (poached) Με αηκφ (steaming) ηηνχ (stew) Ξέβαζν ηεγάληζκα (shallow frying or sauté) Βαζχ ηεγάληζκα (deep frying) ηε ζράξα (grill or broil) ην θνχξλν: o ηεγλφ ζηνλ θνχξλν o Με ραξηί o ε δνρείν o Ρφζην ζε ζνχβια Μηθξνθχκαηα (microwave) 25

26 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1.Σί είλαη καγείξεκα; 2.Να αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο καγεηξεχνληαη νη ηξνθέο. 3.Με πνηνχο ηξείο (3) ηξφπνπο κεηαδίδεηαη ε ζεξκφηεηα; 4.Πνηά είλαη ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καγείξεκα; 5. Καηνλνκάζηε ηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. 26

27 Βξάζηκν Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζε πγξφ, λεξφ, δσκφ ε γάια. Σν πγξφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα: Οηθνλνκία/ζξεπηηθφηεηα Τγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη βξαζηά: Φξέζθεο ε ζπληεξεκέλεο νη νπνίεο ςήλνληαη ζε θαηζαξφιεο, ε ζε ππνζεξκαηλφκελεο θαηζαξφιεο. εκεία πνπ απαηηνύλ πξνζνρή: Ζ πνζφηεηα ηνπ πγξνχ ζε ζρέζε κε ηε ηξνθή. Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ. Ζ δηάξθεηα ηνπ ςεζίκαηνο. Ο βαζκφο ηνπ ςεζίκαηνο. Ση ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν απηή: ε θξύν λεξό θιεξά ιαραληθά (θαξφηα, παληδάξη). Όζπξηα. Κφθαια γηα λα θάλνπκε δσκνχο. Φάξηα νιφθιεξα γηα λα κελ ιηψζνπλ. Πνπιεξηθά θαη θξέαηα. 27

28 ε θνριαζηό λεξό αραληθά πνπ κεγαιψλνπλ πάλσ απφ ηελ γε. Κξέαηα θαη ςάξηα θνκκέλα ζε θέηεο. Επκαξηθά, ξχδη, γηα λα κελ ιαζπψλνπλ. Απγά. ηαδία βξαζίκαηνο 1. Φνχζθσκα ( soaking): Όζπξηα θαη ςαξί. 2. Εεκάηηζκα: (κπιαληδαξηζκα=blanching): Νεθξνί γηα λα θχγεη ε κπξσδηά ηνπο. πθψηη γηα λα ζθίμεη ε γιπθάδηα γηα λα αθαηξεζεί εχθνια ε κεκβξάλε ηνπο. Κξέαηα θαη θφθαια. Ξεξνί θαξπνί. Φξνχηα θαη ιαραληθά. Φχιια φπσο ηα ακπειφθπιια. Οη παηάηεο ε ην ξχδη. 3. Ξέπιπκα θξχσκα (cooling or shocking): Οη ηξνθέο θξπψλνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο νπζίεο θαη γηα λα ζηακαηήζνπκε ην ςήζηκν ηνπο. 4. Ξάθξηζκα: Δίλαη ε αθαίξεζε ηνπ αθξνχ. 5. νχξσκα= straining: Δίλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηεξεψλ πιηθψλ απφ ηα πγξά. Υξεζηκνπνηνχκε ην θσληθφ θνπιηαζηήξη (chinois). 28

29 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να δψζεηε ηνλ νξηζκφ ηνπ Βξαζίκαηνο 2. Να ζπκπιεξψζεηε ην πίλαθα κε ην πνηα θαγεηά ςήλνληαη ζε θξχν θαη πνηα ζε δεζηφ λεξφ ΚΡΤΟ ΝΔΡΟ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ 29

30 Φήζηκν ζηνλ θνύξλν (Cooking in the oven/ cuire au four) Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζηνλ θνχξλν κε ιίγν ε θαζφινπ πγξφ. Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο. 1. Ξεξφ ςήζηκν ζηνλ θνχξλν (baking) 2. Ρφζην (roasting) 3. Ρφζην ζε δνρείν (pot roasting) 4. Ρφζην ζε ραξηί (paper bag roasting = en papillote) 5. Ρφζην ζηε ζνχβια (spit roasting) Πιενλεθηήκαηα: Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο φηαλ δελ θαηαλαιψλεηαη ην ιίπνο πνπ ππάξρεη ζηε ηξνθή. Φήλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ρσξίο ζπλερή επίβιεςε. Ζ ρξήζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ θνχξλνπ είλαη εχθνιε. Οη αεξφζεξκνη θνχξλνη επηηαρχλνπλ ην ςήζηκν, ελψ ηα πξντφληα ςήλνληαη νκνηφκνξθα θαη έρνπλ θαιχηεξε εκθάληζε. Μεηνλεθηήκαηα: Οη παιηνί θνχξλνη δελ ςήλνπλ νκνηφκνξθα θαη απαηηνχλ πεξηζζφηεξα θαχζηκα θαη ρξφλν. Οη αεξφζεξκνπ θνχξλνη δελ πξνζθέξνληαη γηα φια ηα θαγεηά. 30

31 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Να απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο. 1. Πνηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 2. Αλαθέξεηε ηηο 5 άιιεο κεζφδνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην ςήζηκν ζην θνχξλν. 3. Γξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν. 4. Πνηά είλαη ηα δχν κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ςεζίκαηνο ζην θνχξλν; 31

32 Ρόζην ζε δνρείν (Pot roasting/poeler) Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ζε ζηξψκα ιαραληθψλ ρσξίο πγξφ ζε θαιπκκέλν δνρείν, ζην θνχξλν. Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο dry braise. Πιενλεθηήκαηα: To βαζηθφ είλαη φηη δελ απαηηεί ζπλερή επίβιεςε Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε απηό ηνλ ηξόπν: Κξέαηα α πνηφηεηαο: βνδηλά θηιέηα, αξλίζηα ζπάια γεκηζηή, δηάθνξα πνπιεξηθά θαη θπλήγηα (νξηχθηα, θαζηαλνί). Δμνπιηζκόο: Καηζαξφιεο, κπξεδηέξεο, δνρεία πήιηλα γηα ηνλ θνχξλν. Πεξηγξαθή: Ζ ηξνθή αιείθεηαη κε αξθεηφ ιαδί ή θαη κπαίλεη ζε ζηξψκα καηηληνλ (matignon). Μεηά θαιχπηεηαη κε πψκα θαη ςήλεηαη ζηνλ θνχξλν. Μεηά ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο, ην καηηληνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εηνηκαζηεί ζάιηζα πνπ πεξηρχλεηαη ε ζπλνδεχεη ηε παξαζθεπή. Matignon= απνηειείηαη απφ mirepoix, δακπφλ, θχιιν δάθλεο, θισλάξη ζπκαξηνχ θαη μεξφ ζεξη (sherry) πνπ ζηγνςήλεηαη ζε βνχηπξν. 32

33 Ρόζην ζε ραξηί Paper bag roasting νr en papillote Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηξνθήο ηπιηγκέλεο ζε εηδηθφ ραξηί, ζηνλ θνχξλν. Πιενλεθηήκαηα: Πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Φήλνληαη παιηά, θαη ζθιεξά θξέαηα. Μεηνλεθηήκαηα: Σα παιηά, ζθιεξά θξέαηα ρξεηάδνληαη δηαξθέο ςήζηκν θάλνληαο ηε κέζνδν απηή δαπαλεξή ζε θφζηνο θαη ρξφλν. Με ηε κέζνδν απηή ςήλνπκε θξέαηα θαη ςάξηα. Δμνπιηζκόο: Φνχξλνη. Μεηαιιηθά, πήιηλα θαη γπάιηλα δνρεία. Φαξφθνιια. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ: Η ηροθή αθού προεηοηκαζηεί, ησιίγεηαη θαιά ζε ιαδφκέλε βοσησροθοκία ε ζε αιοσκηλόταρηο καδί κε αιιά ιαταληθά, αρφκαηηθά τόρηα θαη κπαταρηθά. Ψήλεηαη ζε κέηρηο κε δεζηό θούρλο. 33

34 Φήζηκν κε αηκό / steaming Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο κε αηκφ ζε δηάθνξα ζεκεία πίεζεο. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηε κέζνδν απηή είλαη: Πνπηίγθεο, ςάξηα, απγά, ιαραληθά, παηάηεο. Αλαγθαίνο εμνπιηζκόο Γηπιή θαηζαξφια κε ηξππεηφ, ζπζθεπέο αηκνχ (steamers) κε αηκνζθαηξηθή ε ςειή πίεζε, ρχηξεο ηνπ αηκνχ, θνθνηνχιεο, θαη εηδηθέο θφξκεο γηα πνπηίγθεο. Πιενλεθηήκαηα ηνπ ςεζίκαηνο κε αηκό Ζ ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο δηαηεξείηαη. Σν ςήζηκν κε αηκνζθαηξηθή πίεζε εκπνδίδεη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν ησλ πξσηετλψλ θαη πξνζθέξεη πην καιαθέο ηξνθέο. Ζ ρξήζε ηεο ςειήο πίεζεο ςήλεη θαη δεζηαίλεη ηηο ηξνθέο πην γξήγνξα, εμνηθνλνκψληαο ελεξγεία θαη ρξφλν. Δπηπιένλ επηηξέπεη ην ζπρλφ ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε κηθξέο πνζφηεηεο γηα θξεζθνςεκέλεο, εππαξνπζίαζηεο θαη ζξεπηηθέο παξαζθεπέο. Με ηηο ζπζθεπέο αηκνχ κπνξνχλ λα ςεζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαγεηψλ. Με ην ςήζηκν ζηνλ αηκφ ην κέγεζνο ηεο ηξνθήο δηαηεξείηαη θαη ην θαζάξηζκα ησλ κεραλεκάησλ είλαη επθνιφηεξν θαη γξεγνξφηεξν. Ζ κέζνδνο ηνπ ςεζίκαηνο κε αηκφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεζηάλεη ηξνθέο ε λα μεπαγψζεη ηηο θαηεςπγκέλεο, ψζηε λα ςεζνχλ κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν καγεηξέκαηνο. 34

35 ηαδία ηεο κεζόδνπ 1. Πξνεηνηκαζία δνρείνπ: ην δνρείν επαιείθεηαη κε ιαδί ε ιίπνο γηα λα κελ θνιιήζεη ην θαγεηφ ζ απην. 2. Σνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζε θφξκεο, ζε δίζθνπο θαη ζηελ ζπζθεπή ηνπ αηκνχ. 3. Σν θάιπκκα κε βνπηπξνθνκία ε αζεκφραξην είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ βξέρνληαη ηα θαγεηά απφ ηνπο πδξαηκνχο. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Με ην ςήζηκν ζηνλ αηκφ ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη απφ ηνλ αηκφ ζηε ηξνθή κε ηνπο αθνινχζνπο ηξφπνπο: ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ε ηξνθή ηνπνζεηείηαη ζε ηξππεηφ θαη ζηε ζπλερεία πάλσ απφ αηκφ πνπ δεκηνπξγεί ην λεξφ πνπ θνριάδεη. ε εηδηθέο ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο (high pressure steamers). Ζ ηξνθή κπαίλεη ζε ηξππεηνχο δίζθνπο θαη κεηά κπαίλεη ζηε ζπζθεπή ηνπ αηκνχ. Ο αηκφο πνπ παξάγεηαη θαη παγηδεχεηαη ζηε ζπζθεπή, αλπςψλεη ηελ πίεζε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ψζηε ε ηξνθή λα ςήλεηαη γξήγνξα. ε θαηζαξφιεο ηνπ αηκνχ. Ζ ηξνθή κπαίλεη ζε θαιάζη γηα λα κελ αγγίδεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηζαξφια. Μεηά κπαίλεη ε βαιβίδα δεκηνπξγψληαο πίεζε θαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. εκεία ζηα όπνηα απαηηείηαη πξνζνρή Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ρξφλν ςεζίκαηνο γηα λα κελ παξαςήλνληαη νη ηξνθέο. ηηο ζπζθεπέο αηκνχ (steamers) πξέπεη λα ππάξρεη ε απαηηνπκέλε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε αηκφ. Ζ έιιεηςε λεξνχ θαηαζηξέθεη ην θαγεηφ θαη ηηο ζπζθεπέο. Μεηά ην ςήζηκν νη ζπζθεπέο αλνίγνληαη κε πξνζνρή θαη κφλν φηαλ ε πίεζε πέζεη αξθεηά. Ο αηκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα ζηα ρέξηα θαη ζην πξφζσπν. 35

36 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο. 1. Σν ςήζηκν κε αηκφ δηαηεξεί ηε ζξεπηηθή αμία ηεο ηξνθήο. 2. Οη ηξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή δελ είλαη καιαθέο. 3. Σν βαξπφζκν ηεο ηξνθήο πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα λα δηαηεξείηαη ην κέγεζνο ηεο. 4. Σα απγά κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηελ κέζνδν ηνπ αηκνχ. 5. Οη ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο ιέγνληαη ζηα αγγιηθά pressure steamers. 6. Οη ρχηξεο ηαρχηεηεο δελ κπνξνχλ λα καγεηξέςνπλ φζπξηα. 7. Σν θάιπκκα νξηζκέλσλ θαγεηψλ κε αινπκηλφραξην είλαη απαξαίηεην φηαλ καγεηξεχνπκε κε αηκφ. 8. Σν καγείξεκα κε αηκφ κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη εγθαχκαηα. 9. Σν mise en place θαηά ηελ κέζνδν απηή δελ είλαη απαξαίηεην. 10. Σν ςήζηκν κε αηκνζθαηξηθή πίεζε εκπνδίδεη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν ησλ πξσηετλψλ. 11. Σν θαζάξηζκα ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη γξεγνξφηεξν θαη πην εχθνιν κε ηελ κέζνδν απηή. 12. Οη πνπηίγθεο κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηελ κέζνδν ηνπ αηκνχ. 13. Σα ςάξηα δελ κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ γηαηί παξαςήλνληαη. 14. Πνιιέο ηξνθέο μεπαηψλνληαη κε ην ςήζηκν ηνπο ζηνλ αηκφ. 15. Ζ ρχηξα ηαρχηεηνο είλαη ζπλψλπκε κε ηελ θαηζαξφια αηκνχ. 16. Οη πνπηίγθεο ςήλνληαη ζε εηδηθέο θφξκεο. 17. Σν ςήζηκν κε αηκφ ζε ζπζθεπέο ςειήο πίεζεο ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 18. Οη παηάηεο κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ. 19. Σα θαξφηα κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηνλ αηκφ. 20. Σν ςήζηκν ζηνλ αηκφ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 36

37 Φήζηκν ζηε ζράξα Οξηζκόο: Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο θπξίσο κε αθηηλνβνιία. Πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηεκαηα Πιενλεθηήκαηα Τγηεηλή. Γξήγνξε κέζνδνο. Σν ςήζηκν ειέγρεηαη εχθνια. Μεηνλεθηήκαηα πλερήο επίβιεςε. Κάξβνπλα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή: Κξέαηα, πνπιεξηθά, ςάξηα, ληνκάηεο, καληηάξηα, θνινθπζάθηα θιπ. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Σν ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζηε ζράξα κπνξεί λα γίλεη: Κάησ απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Πάλσ απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Μπξνζηά απφ πεγή ζεξκφηεηαο. Αλάκεζα απφ δπν πήγεο ζεξκφηεηαο. 37

38 ηαδία ηεο κεζόδνπ Υηχπεκα Σν θηχπεκα πξνεγείηαη ηνπ ςεζίκαηνο γηα λα ραιαξψζνπλ νη ίλεο ησλ θξεάησλ. Ζ ηξνθή κπνξεί λα καξηλαξηζηεί γηα πεξηζζφηεξε γεχζε κε βφηαλα, θξαζί, ζθφξδν θ.α. Δπεηδή κε ην θηχπεκα ε επηθάλεηα ηεο ηξνθήο κεγαιψλεη, ην ςήζηκν γίλεηαη πην γξήγνξα. άδσκα Δίλαη ε επάιεηςε ηεο ζράξαο θαη ηεο ηξνθήο κε ιαδί πξηλ απφ ην ςήζηκν. αδψλνληαη επίζεο ηα δνρεία ζηα φπνηα ηνπνζεηνχληαη ηξνθέο γηα λα ςεζνχλ ζηελ ζαιακάληξα. Σν ιάδσκα είλαη απαξαίηεην γηα λα κελ θνιιήζεη ε ηξνθή ζηε ζράξα. Σν ιαδί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη κε κέηξν. 38

39 Μηζνθάςηκν ηεο ηξνθήο Απηφ γίλεηαη ζην ςήζηκν ζηελ ζράξα θαη ην πξνθαιεί ε επαθή ηνπ θαγεηνχ κε ηηο θαπηέο κεηαιιηθέο ξάβδνπο. Οη ζθνχξεο απηέο γξακκέο δίλνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε ζηηο ηξνθέο ζηε ζράξα θαη βειηηψλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Σν ζθάςηκν ηεο ηξνθήο ζηελ ζράξα είλαη ζεκαληηθφ γηαηί φρη κφλν δίλεη γεχζε ζηελ ηξνθή, άιια δίλεη επίζεο ηελ ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε πνπ έρνπλ ηα θαγεηά ζηελ ζράξα. εκεία πξνζνρήο δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο ζηελ ζράξα 1. Mise en place. Απηφ πξνυπνζέηεη θαιή νξγάλσζε θαη γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζπληαγήο πνπ ζα εμαθνινπζήζνπκε. 2. Ζ ζράξα πξέπεη λα είλαη δεζηή θαη θαζαξή γηα λα γίλεη ην ςήζηκν θαη ην ζθάςηκν ηνπ θαγεηνχ ζσζηά. 3. Αιαηνπηπεξψλνπκε γηα λα δψζνπκε γεχζε ζηελ ηξνθή. Σν καξηλάξηζα δίλεη πεξηζζφηεξε γεχζε. Ζ ηξνθή θαη ε ζράξα πξέπεη λα ιαδψλνληαη. 4. Σνπνζεηνχκε ην θαγεηφ ζηελ ζράξα κε ηελ «θαιή» ηνπ κεξηά πξψηε. 5. Γπξίδνπκε ηελ ηξνθή 90 κνίξεο γηα λα γίλεη ην καξθάξηζκα ηεο ηξνθήο. 6. Γπξίδνπκε ηελ ηξνθή γηα λα ζπκπιεξσζεί ην καξθάξηζκα απφ ηελ άιιε κεξηά. Σειεηψλνπκε ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο. 7. Γηα κεγάια θνκκάηηα ηξνθψλ ην ςήζηκν ζπκπιεξψλεηαη ζηνλ θνχξλν. 8. Σεξνχκε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Γελ ρεηξηδφκαζηε σκά θαη ςεκέλα θξέαηα ηελ ίδηα ψξα. Φνξνχκε γάληηα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη. 9. Γελ παξαςήλνπκε ηελ ηξνθή. Πσο θαηαιακβάλνπκε αλ ςήζεθε ε ηξνθή; ε ζπλερήο πείξα ζα καο δηδάμεη πσο λα θαηαιακβάλνπκε αλ ε ηξνθή έρεη ςεζεί θαλνληθά. Ζ φξαζε θαη ε αθή ζα είλαη νη νδεγνί καο. 10. Σν θαγεηφ ζηελ ζράξα πξέπεη λα είλαη γνχζην θαη λα έρεη ηελ θαηάιιειε εκθάληζε, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά καξθαξίζκαηα ηεο ζράξαο. 11. Ζ ηήξεζε ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλερήο εμάζθεζε ζα καο δψζνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 39

40 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ 1. Να γξάςεηε ηνλ νξηζκφ ηνπ ςεζίκαηνο ζηε ζράξα 2. Να γξάςεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ Πιενλεθηήκαηα: Μεηνλεθηήκαηα: 40

41 Πνζέ / poaching Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα πγξνχ (λεξνχ, δσκνχ, γάιαθηνο, θξαζηνχ) κε ζηγαλφ βξάζηκν. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Φήλνληαη καιαθέο ηξνθέο ε άιιεο πνπ ιηψλνπλ εχθνια. Σν ζξεπηηθφ πγξφ ζην νπνίν ςήζεθαλ νη ηξνθέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαζθεπαζηνχλ ζάιηζεο. Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν απηή Νεαξά πνπιεξηθά, κπαιά, θξνχηα, ςάξηα, απγά, ρνξηαξηθά. Υξεηαδφκαζηε ηεγάληα, θαηζαξφιεο θαη άιια ζθεχε θαηάιιεια γηα ηνλ θνχξλν. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Ξέβαζν πνζέ (shallow poaching): Σν πγξφ θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο θαη ζηγνβξάδεη. Σν πγξφ δελ πξέπεη λα θνριάδεη. Φάξηα θαη πνπιεξηθά ςήλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. Βαζχ πνζέ (deep poaching): Απγά ζε λεξφ πνπ ζηγνβξάδεη. Οιφθιεξα ςάξηα θαη πνπιεξηθά. Αξρηθά θαιχπηνληαη κε θξχν λεξφ θαη κεηά ην ςήζηκν ηνπο νινθιεξψλεηαη κε ζηγνβξάζακε. Φέηεο ςαξηνχ κε θφθθαιν π.ρ. νινκφο. Σν ςήζηκν είλαη ζηγαλφ. 41

42 Σν court bouillon είλαη αξσκαηηζκέλνο δσκφο ν φπνηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καγεηξηθή γηα λα καγεηξεπηνχλ θπξίσο ςάξηα. Πεξηέρεη mirepoix, θξαζί, ρπκφ ιεκνληνχ θαη λεξφ. εκεία πξνζνρήο ζην πνζέ Ζ ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα θηάλεη ηνπο c άιια λα δηαηεξείηαη ζηνπο c. Να κελ παξαςήλεηαη ε ηξνθή άιια λα ςήλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ πξέπεη. Ζ κηζνςεκέλε ηξνθή είλαη άγεπζηε, ελψ ε παξαςεκέλε ιηψλεη θαη ράλεη αξθεηέο ζξεπηηθέο νπζίεο. ηαδία ηεο κεζόδνπ poach Κφςηκν θαη δέζηκν (cutting and tying). Απηφ γίλεηαη γηα νκνηφκνξθν ςήζηκν θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ ηξνθψλ θαηά ην ςήζηκν. Γίπισκα ε ηχιηγκα (folding). νχξσκα θαη ζηξάγγηζκα (straining). Απηφ γίλεηαη θαηά ην μέβαζν πνζέ φπνπ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή εηνηκάδεηαη γηα λα γίλεη ζάιηζα. Διάηησζε ηνπ πγξνχ (reduction). Απηφ γίλεηαη ζην μέβαζν πνζέ, φπνπ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή κεηαηξέπεηαη ζε ζάιηζα. Καηά ην βαζχ πνζέ ε ζάιηζα δελ παξαζθεπάδεηαη απφ ην πγξφ πνπ ςήζεθε ε ηξνθή. Γηαηήξεζε ηεο ηξνθήο σο ην ζεξβίξηζκα (holding for service). Σν ζηάδην πνπ κεζνιαβεί απφ ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο σο ην ζεξβίξηζκα ηεο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα λα δηαηεξεζνχλ ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο. Ζ εκθάληζε ηεο ηξνθήο εμαξηάηαη απφ ην πγξφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο. Σα θαγεηά πνπ ςήλνληαη κε ηε κέζνδν poach, πξέπεη λα είλαη δνπκεξά θαη καιαθά. 42

43 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ. Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηό ε ιάζνο 1 Σν πνζέ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2 Με ηε κέζνδν ηνπ πνζέ ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3 Σν πνζέ είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 4 Σν πγξφ θαηά ην μέβαζν πνζέ, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5 Οη κπξεδηέξεο είλαη δνρεία κε ιεπηά ηνηρψκαηα. 6 Ο ζνινκφο δελ κπνξεί λα ςεζεί κε ηελ κέζνδν πνζέ. 7 Σν βαζχ πνζέ είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8 Σν πγξφ πνπ ςήζεθε ε πέζηξνθα ζην μέβαζν πνζέ είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9 Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν πνζέ. 10 Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11 Σν μέβαζν πνζέ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12 Ζ ρξήζε ηνπ κέξεπα (mirepoix) ζην βαζχ πνζέ είλαη απαξαίηεηε. 13 Με ηελ κέζνδν πνζέ ηα θνκκάηηα θξέαηνο ξνδνθνθθηλίδνληαη. 14 Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν πνζέ. 15 Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ςάξηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν κε ηελ κέζνδν ηνπ μέβαζνπ πνζέ γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 43

44 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξόιεμν. Π Ο Δ Ο Φ Σ Α Φ Η Γ Ο Υ Δ Η Ο Δ Ρ Χ Ρ Α Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Χ Μ Ο Π Κ Φ Α Ρ Η Α Ζ Κ Ο Φ Η Μ Ο Δ Γ Δ Ν Χ Δ Π Α Δ Η Φ Ζ Η Γ Η Π Χ Μ Α Ρ Χ Μ Α Γ Η Α Σ Ζ Ρ Ζ Ζ Ξ Ζ Ζ Μ Ο Τ Ρ Χ Μ Α Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Α Ν Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Η Δ Α Σ Σ Χ Ζ Ζ Ο

45 ηηνύ / stew Οξηζκόο Δίλαη ην ζηγαλφ ςήζηκν ηεο ηξνθήο θνκκέλεο ζε κηθξά θνκκάηηα θαη θαιπκκέλεο κε πγξφ (λεξφ, δσκφ ε ζάιηζα) ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. Πιενλεθηήκαηα ηνπ ηηνύ Οηθνλνκία πιηθψλ γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη θηελά θαη ζθιεξά θξέαηα. Γελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. Δίλαη ζξεπηηθή κέζνδνο γηαηί νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηαιχνληαη ζην πγξφ θαηαλαιψλνληαη. Με ην ηηνχ, ην πγξφ ζην νπνίν ςήλεηαη ε ηξνθή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζάιηζα ε φπνηα ζα ζπλνδεχεη ηε ηξνθή. Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν ηηνύ Πνπιεξηθά, ξχδη, ιαραληθά, φζπξηα Κπλήγηα, θξέαηα, ζαιαζζηλά θ.α. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ ηηνύ Σα ηηνύ ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε: Άζπξα Α. Μπιαλθεη/ Blanquette: Σν θξέαο ςήλεηαη ζε δεζηφ λεξφ, μεπιέλεηαη κε θξχν λεξφ θαη ςήλεηαη ζε δσκφ καδί κε ιαραληθά θαη αξσκαηηθά ρφξηα. πλνδεχεηαη κε ζάιηζα βεινπηέ, πνπ γίλεηαη απφ ην πγξφ ζην νπνίν ςήζεθε ην θξέαο. Β. Φξηθαζέ/ fricassee: Σν θξέαο ζνηάξεηε θαη παίξλεη ρξψκα θαη ηειεηψλεηε φπσο ην κπιαλθεη. 45

46 θνύξα ηηνύ Σν θξέαο θαη ηα ιαραληθά θνζθηλίδνληαη κέρξη λα πάξνπλ ζθνχξν ρξψκα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα φπσο φια ηα ηηνχ κε ηε κνλή δηάθνξα φηη ην ρξψκα ηνπο είλαη πην έληνλν ινγά ηνπ θνθθηλίζκαηνο πνπ αξρηθά έγηλε. Άιια ηηνύ ηηνχ κε κπαραξηθά. ηηνχ κε πνπιεξηθά θαη θπλήγηα. Ρχδη θαη ζαιαζζηλά. Δζληθά φπσο ην curry. Άδεηα ε αξαηά (γηαρληζηά) εκεία πξνζνρήο θαηά ην ςήζηκν ηηνύ Σα πιηθά πξνζζέηνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη νη πεθηηθέο νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν. πλερήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απνθεχγεηαη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν γηα λα κελ ιηψλεη ην θαγεηφ. Σν ρακειφ ςήζηκν δηαηεξεί ην ρξψκα ηεο ηξνθήο, θαη ηα πγξά δελ εμαηκίδνληαη. Ο ρξφλνο ςεζίκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο, ηελ πνηθηιία, ηελ ειηθία, θαη ην κέξνο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν θφπεθε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θξέαηνο. Όηαλ ην θξέαο κε ην ηξχπεκα ηνπ κε πηξνχλα είλαη καιαθφ, ηφηε είλαη έηνηκν (fork tender). ηαδία ηεο κεζόδνπ ηηνύ Ξέπιπκα (refreshing/washing). Ξάθξηζκα (skimming). Καβνχξδηζα (browning). νηάξηζκα (sealing). Αλαθάηεκα θαη πξνζζήθε δεζηνχ πγξνχ (stirring and adding hot liquid). 46

47 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ. Βξείηε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη θξπκκέλεο ζην ζηαπξφιεμν: Α Σ Η Ο Τ Ρ Α Ρ Ν Η Φ Ξ Δ Π Τ Μ Μ Α Ρ Κ Φ Χ Σ Η Α Γ Ρ Τ Ε Η Ε Δ Θ Ν Η Κ Α Γ Υ Μ Χ Α Υ Α Ν Η Κ Α Γ Κ Κ Χ Θ Α Α Η Ν Α Π Ξ Α Φ Ρ Η Μ Α Φ Χ Ν Φ Κ Α Β Ο Τ Ρ Γ Η Ε Χ Α Ν Α Κ Α Σ Δ Μ Α Φ Μ Γ Μ Π Α Ν Κ Δ Σ Ζ Β Ε Ρ Φ Ρ Η Κ Α Δ Γ Χ Υξφλνο: Απαληήζηε φιεο ηηο εξσηήζεηο 1. Να γξάςεηε ηη νξίδνπκε ζηηνχ 47

48 2. Ση θνκκάηηα θξέαηνο ςήλνπκε κε ηε κέζνδν απηή θαη γηα πνηνπο ιφγνπο 3. Να εμεγήζεηε ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ 48

49 Μπεδέ braise or pot roasting Οξηζκόο Δίλαη ην καγείξεκα θαγεηνχ ζε δσκφ ζε ζθεπαζκέλν δνρείν. Σα πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζε κπξεδηέξα πνπ θιείλεη θαιά θαη ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν. ηάδηα ηεο Μεζόδνπ Αξρηθά ε ηξνθή ξνδνθνθθηλίδεηε ζε δεζηφ ιαδί θαη αθνινχζσο ςήλεηαη ζε πγξφ πνπ ζθεπάδεη πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ηξνθήο απηήο. Ζ κέζνδνο braise ςήλεη κεγάια θνκκάηηα θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ φπνπ ην παξαηεηακέλν ςήζηκν ζε πγξφ είλαη αλαγθαίν γηα λα καιαθψζνπλ νη ζπλδεηηθνί ηνπο ηζηνί. Με ην braise, ην πγξφ ζην νπνίν ςήλεηαη ε ηξνθή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζάιηζα ε φπνηα ζα ζπλνδεχεη ηε ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα ηνπ braise Οηθνλνκία πιηθψλ γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη θηελά θαη ζθιεξά θξέαηα. Γελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. Δίλαη πγηεηλή κέζνδνο γηαηί νη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ δηαιχνληαη ζην πγξφ θαηαλαιψλνληαη γηαηί κεηαηξέπνληαη ζε ζάιηζα. Σν άξσκα θαη ε εκθάληζε ηεο ηξνθήο δηαηεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη κε ην καξηλάξηζα. Σν αξρηθφ ξνδνθνθθίληζκα δίλεη γεχζε φρη κφλν ζηε ηξνθή αιιά θαη ζθνχξν ρξψκα ζην πγξφ. Σν ςήζηκν ησλ ηξνθψλ πνπ καγεηξεχνληαη κε braise κπνξεί λα γίλεη ζηνλ θνχξλν ε ζηα κάηηα ηνπ γθαδηνχ. 49

50 Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν braise Κξέαηα, θπλήγηα, πνπιεξηθά, ξχδη, Δληφζζηα, γεκηζηά ιαραληθά θ.α. Ηδηαίηεξα εκεία Σα πιηθά πξνζζέηνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη νη πεθηηθέο νπζίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν. Ο ζπλερήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη απαξαίηεηνο νχησο ψζηε ην θαγεηφ λα κελ παξαςεζεί θαη λα κείλεη δνπκεξφ. Απνθεχγεηαη ην ππεξβνιηθφ ςήζηκν γηα λα κελ ιηψλεη ην θαγεηφ, γηα λα δηαηεξείηαη ην ρξψκα ηεο ηξνθήο, θαη λα κελ εμαηκίδνληαη ηα πγξά. Σν πγξφ πξέπεη λα ζηγνβξάδεη κε ζεξκνθξαζία ζηνπο c. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν δνρείν γηα λα ζθεπάδεηαη ην θαγεηφ θαιά νχησο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή. Υξεζηκνπνηνχκε κπξεδηέξεο, θαη δνρεία θαηάιιεια γηα ηνλ θνχξλν (πήιηλα ε γπάιηλα) πνπ θιείλνπλ θαιά κε πψκα. Αλαηξεπφκελα ηεγάληα (brat pans or tilting pans) γηα κεγάιεο πνζφηεηεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη φηαλ ςήλνπκε ζηα κάηηα γηα λα κελ θνιιήζεη θαη θαεί ην θαγεηφ καο. Σν πγξφ ζην νπνίν ςήλνληαη θξέαηα πξέπεη λα ζηγνβξάδεη θαη φρη λα θνριάδεη γηα λα κέλνπλ καιαθά. Σν ζηγαλφ ςήζηκν καιαθψλεη θαιχηεξα ηηο πξσηετλνχρεο ηξνθέο. Όηαλ ην πγξφ θνριάδεη ην θαγεηφ καο ζα είλαη ζθιεξφ, ζηεγλφ θαη δπζθνινρψλεπην. Δπίζεο, θξέαηα ηα φπνηα ςήλνληαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο, δηαηεξνχλ ην κέγεζνο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα επηθέξνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε, εθφζνλ πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο κεξίδεο γηα πψιεζε. Όηαλ ην θξέαο κε ην ηξχπεκα ηνπ κε πηξνχλα είλαη καιαθφ, ηφηε είλαη έηνηκν (fork tender). Σν κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν ςεζίκαηνο ηνπ. Τπάξρνπλ δπν είδε κπεδέ: Α. Άζπξα: έγνληαη άζπξα γηαηί δελ θνζθηλίδνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο κεζφδνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα καγεηξεπηνχλ άζπξα θξέαηα, γιπθάδηα, ιαραληθά, παηάηεο, γεκηζηά ιαραληθά θ.α. Β. θνχξα: έγνληαη ζθνχξα γηαηί πξνεγείηαη θαβνχξδηζα. Σν πγξφ θαιχπηεη πεξίπνπ ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. Σν θνθθίληζκα δίλεη πεξηζζφηεξε γεχζε θαη άξσκα ζηελ ηξνθή. Ζ ρξήζε ξνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα δπν είδε κπξεδέ. Όια ηα κπξεδέ απνηεινχληαη απφ ην θχξην ζπζηαηηθφ, ην mirepoix, ηνλ δσκφ θαη αιιά αξσκαηηθά ζπζηαηηθά. 50

51 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν κπξεδέ είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Με ηε κέζνδν ηνπ κπξεδέ ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3. Σν κπξεδέ είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο 4. Σν πγξφ θαηά ηελ κέζνδν κπξεδέ, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5. Οη κπξεδηέξεο είλαη δνρεία κε ιεπηά ηνηρψκαηα. 6. Σν ζθνχξν κπξεδέ κπνξεί λα ςεζεί ζηνλ θνχξλν. 7. Σν κπξεδέ είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8. Σα πγξά πνπ θαηεβάδνπλ ηα κπξεδέ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν κπξεδέ. 10. Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11. Σν κπξεδέ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12. Ζ ρξήζε ηνπ κίξπνπα (mirepoix) ζην κπξεδέ είλαη απαξαίηεηε. 13. Με ηελ κέζνδν κπξεδέ ηα θνκκάηηα θξέαηνο ξνδνθνθθηλίδνληαη. 14. Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν κπξεδέ. 15. Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ξφζηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 16. Σν κπξεδέ είλαη εχθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 17. Σν καηηληφλ απνηειείηαη απφ ιαραληθά, δακπφλ, θχιιν δάθλεο θαη θξέζθν ζπκάξη. 18. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζηνλ θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν. 19. Σν καξηλάξηζκα βειηηψλεη ηελ γεχζε ησλ θαγεηψλ. 20. Σν πγξφ θαηά ην κπξεδέ πξέπεη λα θνριάδεη. 51

52 Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξφιεμν. Κ Ο Τ Ρ Ο Φ Σ Α Φ Η Μ Π Ρ Δ Ε Η Δ Ρ Α Ζ Δ Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Χ Μ Ο Π Κ Ρ Δ Α Η Ζ Κ Α Τ Μ Μ Δ Ν Ο Ρ Ο Δ Π Α Δ Η Φ Ζ Η Α Π Ρ Ο Υ Ρ Χ Μ Α Η Π Χ Ζ Δ Π Ζ Ξ Ζ Ζ Μ Α Ρ Η Ν Α Ρ Χ Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Α Ν Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Η Γ Η Α Σ Ζ Ρ Ζ Ζ Ο

53 Ξέβαζν ηεγάληζκα Shallow frying/ sauter Οξηζκόο Δίλαη ηo ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε δεζηφ ιαδί ε ιίπνο πνπ δελ θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Δίλαη πνιχ δεκνθηιήο κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί πνιιά θαγεηά κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ην μέβαζν ηεγάληζκα. Πιενλεθηήκαηα Γξήγνξε κέζνδνο. Πξνζθέξεη θαιήο πνηφηεηαο καιαθέο ηξνθέο. Μεηνλεθηήκαηα Θεσξείηαη βιαβεξή αλ Ζ θαηαλάισζε ηέηνησλ Σξνθψλ είλαη κεγάιε. Σν άξσκα θαη ε εκθάληζε ηεο ηξνθήο δηαηεξνχληαη θαη βειηηψλνληαη κε ην καξηλάξηζα. Ση καγεηξεύεηαη κε ην μέβαζν ηεγάληζκα Πνπιεξηθά ιαραληθά εληφζζηα Φάξηα παηάηεο θξέπεο Κπλήγηα θξέαηα απγά Αλαγθαίνο εμνπιηζκόο: Υξεζηκνπνηνχκε ηεγάληα (sautée pans). Αλαηξεπφκελα ηεγάληα (brat pans or tilting pans) γηα κεγάιεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. Εεζηή πιάθα (hot plate or griddle). Σξππεηέο θνπηάιεο, πηξνχλεο, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο θιπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ηεγάλη λα είλαη δεζηφ πξηλ πξνζηεζεί ην θαγεηφ ζ απην. Να κελ βάδνπκε πνιχ θαγεηφ ζην ηεγάλη (overcrowd) γηαηί ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη, θαη ην ηειηθφ πξντφλ δελ ζα πάξεη ην ρξψκα θαη ηε γεχζε πνπ επηζπκνχκε. 53

54 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Σέζζεξα είδε μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο: Φήζηκν ζε ηεγάλη Σν θαγεηφ ςήλεηαη ζε ιίγν δεζηφ ιάδη ε ιίπνο ζε θαηζαξφια κε παρηά ηνηρψκαηα. Ζ ηξνθή γπξίδεηαη κηα ε πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα νκνηφκνξθε εκθάληζε. Ο φξoο meuniere αλαθέξεηαη ζε ςαξί ςεκέλν κε ηνλ ηξφπν απηφ, αθνχ πεξαζηεί απφ αιεχξη. Φήζηκν ζε δεζηή πιάθα (hot plate or griddle) Υξεζηκνπνηείηαη ιίγν ιάδη ε ιίπνο γηα λα ςεζνχλ ηα θαγεηά ζηε πιάθα. Μπηθηέθηα, απγά, ραινχκη, θξέαηα, ινπθάληθα, ςάξηα θ.α. νηέ/ ζνηάξηζκα Μαιαθά θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ςάξηα ςήλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζε ιίγν ιάδη ε ιίπνο. Σν ξήκα sauté ζεκαίλεη ηηλάδσ ε πεδψ. Σν ιάδη αθαηξείηαη θαη αθνινπζεί ην deglazing. Ζ παξαζθεπή ηεο ζάιηζαο κπνξεί λα γίλεη κεηά ην ςήζηκν ηνπ θαγεηνχ. 54

55 Φήζηκν κε ζπλερέο αλαθάηεκα (stir-fry) Δίλαη ην ζπλερέο γξήγνξν ςήζηκν ηξνθήο ζε ιίγν ιίπνο ε ιάδη ζε ηεγάλη. αραληθά, θνηφπνπιν, θξέαο. Πνιχ δεκνθηιήο κέζνδνο καγεηξέκαηνο ζηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. εκεία πξνζνρήο Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν ηεγάλη ε ζθεχνο. Ζ πιεπξά ηεο ηξνθήο πνπ ζα ζεξβηξηζηεί ςήλεηαη πξψηε, δειαδή ηνπνζεηείηαη ζην ηεγάλη πξψηε. Οη ηξνθέο πξέπεη λα είλαη ζηξαγγηζκέλεο. Σν ηεγάλη θαη ην ιάδη λα είλαη δεζηά. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο γίλεηαη πξνζεθηηθά, καθξηά απφ ην ζψκα ηνπ κάγεηξα. Ζ ζπλερήο επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε γηα λα κελ θανχλ νη ηξνθέο. Ζ ξχζκηζε ηεο θιφγαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο επηβάιιεηαη. ηαδία ηεο κεζόδνπ Δπηθάιπκκα ηεο ηξνθήο (coating) Αιεχξη, απγφ, θξπγαληά Γάια θαη αιεχξη Αιεχξη θαη ρπιφο 55

56 θνπόο ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο είλαη: Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ζξεπηηθψλ θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξνθήο. Γίλεη γεχζε θαη εκθάληζε. Ζ απνξξφθεζε ιαδηνχ ε ιίπνπο απφ ηελ ηξνθή κεηψλεηαη. Ρνδνθνθθίληζκα (browning) Ζ ηξνθή ςήλεηαη κέρξη λα θνθθηλίζεη νκνηφκνξθα κε ην θαηάιιειν ιάδη, ηε ζεξκνθξαζία, ην κέγεζνο ηνπ ηεγαληνχ θαη ηελ θαηάιιειε επίβιεςε. Γύξηζκα ηεο ηξνθήο (tossing) Με ηε ζσζηή θίλεζε ε ηξνθή αλαπνδνγπξίδεηαη κέζα ζην ηεγάλη, γηα ην νκνηφκνξθν θνθθίληζκα ηεο. Σν γχξηζκα ηεο ηξνθήο δίλεη άξσκα, ρξψκα θαη γεχζε θαη ην ςήζηκν γίλεηαη νκνηφκνξθα. Νηηγθιετδηλθ (deglazing) Σν ιίπνο αθαηξείηαη θαη ηα θαηάινηπα ηεο ηξνθή κεηαηξέπνληαη ζε ζάιηζα. Πξνζηίζεηαη brandy, θξαζί, ε δσκφο γηα λα αθαηξεζνχλ ηα θαηάινηπα ηεο ηξνθήο θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε εχγεπζηε ζάιηζα. Με ηε κέζνδν ζνηέ κπνξεί ν κάγεηξαο λα παξαζθεπάζεη ηελ ζάιηζα ζην ηεγάλη πνπ έρεη καγεηξεπηεί ε ηξνθή, έηζη πνπ λα κελ ράλεηαη ε γεχζε πνπ έρεη αθήζεη ε ηξνθή ζην ηεγάλη. 56

57 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Με ηε κέζνδν ηνπ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο ςήλνπκε ζπλήζσο ζθιεξά θαη κπψδε θξέαηα. 3. Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη νηθνλνκηθή θαη πγηεηλή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 4. Σν πγξφ θαηά ην μέβαζν ηεγάληζκα, θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο ηξνθήο. 5. Οη κπξεδηέξεο είλαη θαηάιιεια γηα ην μέβαζν ηεγάληζκα. 6. Ο ζνινκφο κπνξεί λα ςεζεί κε ηελ κέζνδν μέβαζν ηεγάληζκα 7. Σν μέβαζν ηεγάληζκα γίλεηαη κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. 8. Σν ειαηφιαδν είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κε ηελ κέζνδν μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο 10. Σα ιαραληθά ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν ηνπ μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο 11. Σν μέβαζν ηεγάληζκα ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 12. Έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε επηθάιπςε. 13. Σν παλέ είλαη φηαλ πεξλνχκε ην θξέαο απφ ην αιεχξη απγφ θαη θαπίξα. 14. Οη μεξνί θαξπνί κπνξνχλ λα ςεζνχλ κε ηε κέζνδν μέβαζνπ ηεγαλίζκαηνο. 15. Νηηγθιετδηλθ ζεκαίλεη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε έλα πγξφ γηα λα αθαηξέζνπκε ηα θαηάινηπα θαη ην ιίπνο απφ ην ηεγάλη γηα λα θάλνπκε ηελ ζάιηζα καο 16. Σν μέβαζν ηεγάληζκα είλαη εχθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηαηί δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 17. ην μέβαζν ηεγάληζκα δελ ρξεηάδεηαη λα γπξίδεηαη ε ηξνθή 57

58 Βαζύ ηεγάληζκα (Deep frying, frire) Οξηζκόο Δίλαη ην ςήζηκν ηεο ηξνθήο ζε θαπηφ ιάδη ε ιίπνο ην νπνίν θαιχπηεη ηελ ηξνθή. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Γξήγνξε κέζνδνο καγεηξέκαηνο. Πξνζθέξεη θαιήο πνηφηεηαο καιαθέο ηξνθέο. Καιχπηνληαο ηελ ηξνθή κε άιια πιηθά (αιεχξη, ρπιφ ε θξπγαληά) εκπνδίδνπκε ηελ απνξξφθεζε ιίπνπο απφ ηελ ηξνθή. Σν κηζνςεκέλν κεξηθψλ ηξνθψλ επηηαρχλεη ην ςήζηκν ηνπο θαηά ην ζεξβίξηζκα εμνηθνλνκψληαο ρξφλν. Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ απηήο Θεσξείηαη βιαβεξή αλ ε θαηαλάισζε ηέηνησλ ηξνθψλ είλαη κεγάιε. Δίλαη αθαηάιιειε κέζνδνο καγεηξέκαηνο γηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ παρπζαξθία, έιθνο ε άιιεο παζήζεηο. Απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζπλερή επίβιεςε. 58

59 Ση καγεηξεύεηαη κε ηε κέζνδν απηή Φάξηα, ιαραληθά, παηάηεο, δχκεο, θξνχηα, θξνθέηεο, θνχπεο. Γηα λα καγεηρέυοσκε κε ηο βαζύ ηεγάληζκα τρεηαδόκαζηε θρηηούρες ε βαζηές θαηζαρόιες, κεηαιιηθά θαιάζηα, θαη εηδηθές ζσρκάηηλες θοσηάιες (spiders). Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Ζ ζηξαγγηζκέλε ηξνθή κπαίλεη ζε άθζνλν θαπηφ ιάδη κέρξη λα ςεζεί. ηαδία ηεο κεζόδνπ Δπηθάιπςα ηεο ηξνθήο (coating). Μηζνςεκέλν ησλ παηαηψλ ζε θαπηφ ιάδη (blanching). ηξάγγηζκα (straining). εξβίξηζκα (serving). Ζ ηεγαλεηή ηξνθή πξέπεη λα ζεξβίξεηαη ακέζσο γηα λα είλαη δεζηή, ηξαγαληζηή θαη εππαξνπζίαζηε. Σν ΕΔΣΟ θαγεηφ πξέπεη πάληα λα ζεξβίξεηαη ΕΔΣΟ ελψ ην θξχν πξέπεη πάληα λα ζεξβίξεηαη ΚΡΤΟ. εκεία πξνζνρήο θαηά ην βαζύ ηεγάληζκα Υξεζηκνπνηνχκε θαιήο πνηφηεηαο ιάδηα πνπ αληέρνπλ ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο ρσξίο λα θαίγνληαη ( c). H πνζφηεηα ιίπνπο ζηε θξηηνχξα δελ ππεξβαίλεη ηα 2/3 κε ¾ ηεο. σζηή ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ. (frying temperature). Σα ιάδηα δελ πξέπεη λα βξάδνπλ ππεξβνιηθά θαη λα καπξίδνπλ γηαηί είλαη πνιχ βιαβεξά ζηελ πγεία καο. Σν ζνχξσκα ηνπ ιαδηνχ πξέπεη λα γίλεη αθνχ θξπψζεη, γηα λα απαιιαγεί απφ ηα θαηαθάζηα πνπ ην ραινχλ. ηξαγγίδνπκε ηε ηξνθή θαιά πξνηνχ ηε βάινπκε ζην θαπηφ ιάδη γηα λα απνθεχγνληαη ηπρφλ εγθαχκαηα. Σνπνζεηνχκε ζην ηεγάλη κηθξέο δφζεηο θαγεηνχ γηα λα κελ πέθηεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ θαη γηα λα κελ απνξξνθά ιάδη ε ηξνθή. Μεηαμχ δπν δφζεσλ ηξνθήο θαιχηεξα είλαη λα πεξλά ιίγνο ρξφλνο, ψζηε λα μαλαδεζηαίλεηαη ην ιάδη ζηε ζεξκνθξαζία ηεγαλίζκαηνο. Σν θαιάζη πνπ πεξηέρεη ηελ ηξνθή κπαίλεη ζην θαπηφ ιάδη ζηγά κέρξη λα εμαηκηζηεί κηα πνζφηεηα λεξνχ απφ ηελ ηξνθή. Έηζη, απνθεχγεηαη ην ππεξρείιηζκα ηνπ ιαδηνχ. Πξνζνρή απφ ππξθαγηά. Αλ απηφ ζπκβεί θαιχπηνπκε ηε θξηηνχξα κε ρνληξφ βξεγκέλν θαη ζηξαγγηζκέλν ξνχρν γηα λα δηαθνπεί ε παξνρή νμπγφλνπ θαη λα ζβήζεη ε θσηηά. 59

60 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. 2. ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΦΖΝΟΤΜΔ ΤΝΖΘΧ ΚΖΡΑ ΚΑΗ ΜΤΧΓΖ ΚΡΔΑΣΑ. 3. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. 4. ΣΟ ΑΓΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ, ΚΑΤΠΣΔΗ ΣΑ 2/3 ΣΖ ΣΡΟΦΖ. 5. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΠΡΟΟΥΖ. 6. ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΖΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 7. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΦΖΗΜΟ ΣΡΟΦΖ ΜΔ ΗΓΟ ΑΓΗ Ζ ΗΠΟ. 8. ΣΟ ΑΓΗ ΠΟΤ ΦΖΘΖΚΔ Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΖΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΣΑ. 9. ΣΟ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΟΣΑΝ ΦΖΝΟΤΜΔ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 10. Ζ ΣΡΟΦΖ ΣΡΑΓΓΗΕΔΣΑΗ ΚΑΑ ΠΡΟΣΟΤ ΜΠΔΗ Δ ΚΑΤΣΟ ΑΓΗ. 11. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΔΥΖ ΔΠΗΒΔΦΖ. 12. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΡΠΟΤΑ (MIREPOIX) ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ. 13. ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ ΡΟΓΟΚΟΚΚΗΝΗΕΟΝΣΑΗ. 14. ΣΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΖΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ. 15. ΔΗΝΑΗ ΚΑΟ ΝΑ ΠΔΡΗΥΤΝΟΤΜΔ ΣΑ ΦΑΡΗΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΤΣΟ ΑΓΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΦΖΗΜΟ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΑΘΗΟΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΑ ΓΗΑΣΖΡΖΟΤΜΔ ΠΗΟ ΕΟΤΜΔΡΑ. 16. ΣΟ ΒΑΘΤ ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΔΗΝΑΗ ΔΤΚΟΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΔΥΖ ΔΠΗΒΔΦΖ. 17. Ζ ΣΖΓΑΝΗΣΖ ΣΡΟΦΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΔΠΑΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΠΑΣΗΚΟ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΕΔΣΖ. 18. Ζ ΧΣΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΦΖ ΣΖ ΦΡΗΣΟΤΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΦΖΘΔΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ. 60

61 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Βξείηε ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο ζην παξαθάησ ζηαπξφιεμν. Β Α Θ Τ Δ Σ Ζ Γ Α Ν Η Γ Φ Ρ Η Σ Ο Τ Ρ Α Ρ Α Θ Δ Ρ Μ Ο Σ Ζ Σ Α Ν Α Γ Η Κ Φ Α Ρ Η Α Ζ Δ Π Η Κ Α Τ Μ Μ Α Χ Δ Ρ Σ Ρ Α Γ Γ Η Ε Χ Α Δ Ρ Ο Σ Δ Γ Ζ Μ Α Γ Η Α Σ Ζ Ρ Χ Ζ Χ Μ Ο Ζ Μ Ο Τ Ρ Χ Μ Α Ρ Ε Μ Δ Ρ Η Γ Δ Α Γ Η Σ Δ Μ Α Υ Η Μ Ο Φ Γ Ο Ζ Σ Σ Ρ Ο Φ Ζ Ο

62 Ξεξό ςήζηκν ζηνλ θνύξλν (baking) Οξηζκόο Δίλαη ην ζηεγλφ ςήζηκν ηξνθήο ζηνλ θνχξλν ρσξίο ηελ πξνζζήθε πγξνχ. Σξνθέο πνπ ςήλνληαη κε ηελ κέζνδν απηή Φσκί Πξντφληα απφ αιεχξη (γιπθά θαη αικπξά) Παηάηεο Απγά Φξνχηα Κξέκεο Δίδε δαραξνπιαζηηθήο Γηα λα καγεηξέςνπκε κε ηε πην πάλσ κέζνδν ρξεηαδφκαζηε θνχξλνπο, ιακαξίλεο, θφξκεο, ζεξκφκεηξα θαη δηάθνξα άιια δνρεία. Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ην baking: 1. Σν ςήζηκν γίλεηαη ρσξίο επηπξφζζεηε πγξαζία. Ζ κφλε πγξαζία είλαη απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξνθή φηαλ απηή γίλεηαη αηκφο, π.ρ. Cakes. 2. Με απμεκέλε πνζφηεηα πγξαζίαο ε νπνία επηηαρχλεη ην ςήζηκν (π.ρ. Φσκί). Ζ επηπξφζζεηε πγξαζία δεκηνπξγείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο δνρείνπ κε θνριαζηφ λεξφ ζηνλ θνχξλν. 3. Με κπελ-καξί φπνπ ςήλνληαη παξαζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ απγά φπσο ε θξέκα θαξακειέ θαη ηα ζνπθιέ (creme caramel and souffles). 62

63 εκεία πξνζνρήο 1. Ο θνχξλνο πξέπεη λα ζεξκαλζεί ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία πξνηνχ ε ηξνθή ηνπνζεηεζεί ζ απηφλ. 2. Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ςεζίκαηνο. 3. Σν άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 4. Ζ ηξνθή πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ζσζηφ ξάθη ηνπ θνχξλνπ γηαηί ην ςειφηεξν κέξνο ηνπ θνχξλνπ είλαη ην πην δεζηφ. 5. Σν mise en place θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεζφδνπ απηήο πξέπεη λα είλαη πιήξεο γηαηί ηπρφλ παξαιήςεηο ζα καο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. ηαδία ηεο κεζόδνπ 1. Δπάιεηςε δνρείσλ (greasing). 2. Μεξηθέο ηξνθέο ραξάζζνληαη κε καραίξη γηα λα: Απειεπζεξψλεηαη ν αέξαο θαη ε πγξαζία. Γηαθφζκεζε. Καιχηεξν έιεγρν κεξίδσλ. Καιχηεξν ςήζηκν. 3. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζην θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν γηα κεγαιχηεξε παξαγσγή. 4. Ζ επάιεηςε ησλ ηξνθψλ κε πηλέιν (brushing) γίλεηαη: Πξηλ απφ ην ςήζηκν, κε θηππεκέλν απγφ. Καηά ην ςήζηκν, κε γάια. Μεηά ην ςήζηκν, κε δάραξε θαη γάια ε λεξφ. 5. Σν θξχσκα ησλ παξαζθεπψλ (cooling) γίλεηαη ζε κεηαιιηθέο ζράξεο κε πφδηα (racks), γηα λα θπθινθνξεί ν αέξαο θαη λα απειεπζεξψλνληαη νη πδξαηκνί ησλ παξαζθεπψλ. 6. Παζπάιηζκα (dusting) γίλεηαη: Πξηλ απφ ην ςήζηκν κε αιεχξη, κε θξπγαληά αιεζκέλε ε δάραξε ζε δνρεία ε θφξκεο ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ηξνθέο. Πάλσ απφ ςσκηά ε ξφινπο κε αιεχξη ε ζεζάκη. Μεηά απφ ην ςήζηκν κε δάραξε άρλε (π.ρ. Εχκεο). 63

64 ΦΤΟ ΔΡΓΑΗΑ Απαληήζηε αλ είλαη ζσζηφ ε ιάζνο 1. 1 Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν είλαη μεξή κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 2. Σν άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ ςήλνπκε κε ηε κέζνδν ηνπ baking. 3. Σα ηαςηά πνπ ςήλνληαη ηα γιπθίζκαηα δελ πξέπεη λα απαιείθνληαη. 4. Ζ θξέκα θαξακειέ ςήλεηαη ζε κπελ-καξί 5. Σν πην ςειφ κέξνο ηνπ θνχξλνπ είλαη ζπλήζσο ην πην δεζηφ. 6. Σν θξχσκα ησλ παξαζθεπψλ ιέγεηαη ζηα αγγιηθά cooling. 7. Σν ξφζην είλαη ην ςήζηκν ηξνθήο κε ιίγν ιάδη ή ιίπνο. 8. Σα πγξά πνπ θαηεβάδνπλ ηα ξφζηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζάιηζαο. 9. Σν ζεξκφκεηξν είλαη απαξαίηεην φηαλ ςήλνπκε κεγάια θνκκάηηα θξεάησλ. 10. Ο ηεκαρηζκφο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνπηάιαο θαη πηξνχλαο. 11. Σν γχξηζκα ηεο ηξνθήο θαηά ην ςήζηκν ζηνλ θνχξλν πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 12. Ο ρξφλνο ςεζίκαηνο ελφο θνκκαηηνχ θξέαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ. 13. Οη μεξνί θαξπνί απνθεχγνληαη λα ςήλνληαη ζηνλ θνχξλν γηα λα κελ θανχλ. 14. Δίλαη θαιφ λα πεξηρχλνπκε ηα ξφζηα κε ηα πγξά ηνπο θαηά ην ςήζηκν γηα λα ηα δηαηεξήζνπκε πην δνπκεξά. 15. Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν είλαη δχζθνιε κέζνδνο καγεηξέκαηνο. 16. Πξηλ ην ςήζηκν ηνπ ην ςσκί ραξάζζεηαη γηα λα θχγεη ν αέξαο θαη ε πγξαζία θαη λα κελ ζπάζεη θαηά ην ςήζηκν ηνπ. 17. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ηξνθήο ζηνλ θνχξλν εμνηθνλνκεί θαχζηκα, ρξφλν θαη ρψξν. 18. Όηαλ ςήλνπκε παληεζπάληα ην άλνηγκα ηνπ θνχξλνπ είλαη απαξαίηεην. 19. Σν ςήζηκν ζηνλ θνχξλν δελ ρξεηάδεηαη ζπλερή επίβιεςε. 64

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΛΑΓΟ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ 1 Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα