Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα"

Transcript

1 Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified Accountants(ACCA) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) Η Κυπριακή οικονομία όπως και οι πλείστες οικονομίες στη ζώνη του ευρώ έχουν αναμφίβολα περιέλθει σε μια δυσχερή θέση. Μέσα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για οικονομική εξυγίανση και προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κράτος, η Βουλή των αντιπροσώπων ψήφισε αρχής γενομένης το 2011 πακέτα νέων φορολογικών μέτρων, για αύξηση των εσόδων και περιορισμό των δαπανών του κράτους. Αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των υπαλλήλων είτε αυτοί εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είτε στην κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Τα νέα αυτά φορολογικά μέτρα που επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων αναφέρονται παρακάτω. Η ανάλυση αυτή δύναται να βοηθήσει και τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, η οποία προθεσμία για έντυπη υποβολή λήγει στις 30 Απριλίου και για ηλεκτρονική μέσο της υπηρεσίας Taxisnet στις 31 Ιουλίου. Φόρος Εισοδήματος Άτομα και εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου, με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο (Αρ.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο αναφορικά με εισοδήματα που καθορίζονται στον Νόμο, είτε αυτά προέρχονται από πηγές στην Κύπρο είτε από το εξωτερικό. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, τα άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν στο σύνολο τους 183 μέρες και οι εταιρείες που έχουν το έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Μη κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία, μόνο αναφορικά με εισοδήματα που πηγάζουν στην Κύπρο. Εντούτοις, αν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη Κύπρο, μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν όπως οι κάτοικοι Κύπρου. Τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κέρδη από επιχείρηση, εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, τόκους, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Ορισμένα εισοδήματα απαλλάσσονται από τη φορολογία, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τον Αύγουστο του 2011 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε, ως μέρος του πρώτου πακέτου μέτρων, Νόμο που τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και αφορά την Αύξηση του ποσοστού φορολόγησης του εισοδήματος που ξεπερνά τις ετησίως για φυσικά πρόσωπα από 30% σε 35% με έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2011.

2 -2- Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικοί συντελεστές Φορολογικός Συντελεστής % Συσσωρευμένος Φόρος Πάνω από Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στην Κύπρο. Οι ασφαλισμένοι του Σχεδίου κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, σε μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζομένους και προαιρετικά ασφαλισμένους. Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 ανερχόταν στο 3,45% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους ανερχόταν στο 6,8%. Η συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκε κατά 0,5% από τη 1/1/2014. Το ποσοστό εισφοράς των Συντάξιμων Μελών και των Μη Συντάξιμων Μελών που ισχύει από 1/1/2014 ανέρχεται σε 3,95% και 7,8% αντίστοιχα, επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών το οποίο αναθεωρείται συνήθως κάθε χρόνο. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει από τον Ιανουάριο 2014 είναι το μήνα. Όταν Συντάξιμο Μέλος του συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσία τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 7,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει. Συνοπτικά για την περίοδο 1/1/ /12/2018 ισχύουν τα ακόλουθα: * ΠΤΔ: Πάγιο Ταμείο Δημοκρατίας. Εισφορές Συντάξιμων Μελών Εισφορές Μη Συντάξιμων Μελών Εισφορά από Ποσοστό Εισφοράς ** Εισφορά από Ποσοστό Εισφοράς** Μισθωτό 3,95% Μισθωτό 7,80% Εργοδότη 11,65% Εργοδότη 7,80% ΠΤΔ* 4,60% ΠΤΔ* 4,60% Σύνολο 20,20% Σύνολο 20,20%

3 -3- ** Για το έτος 2014 το ανώτατο ασφαλιστέο αποδοχών είναι Δηλαδή οι εισφορές και συνεισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζονται μέχρι του ποσού Πέραν του ποσού αυτού δεν υπολογίζονται εισφορές και συνεισφορές. Ταμείο Σύνταξης Χηρών Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων από 1/10/2011 ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών τους. Μέχρι τις 30/9/2011 το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων ανερχόταν στο 0,75% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και πέραν αυτού σε ποσοστό 1,75% μέχρι το ολικό ποσό του μισθού τους. Οι συντάξιμες Απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών καθώς και οποιαδήποτε συντάξιμα επιδόματα (όπως επιδόματα παραστάσεως, καλής διαγωγής και αξίας της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής). Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές. Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Όταν Υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σε αυτό. Έκτακτη Εισφορά Βουλή ψήφισε τον Δεκέμβριο του 2011 τον Νόμο που προνοεί για την Έκτακτη Εισφορά των Μισθωτών, των Αυτοτελώς Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τον οποίο η έναρξη και η περίοδος ισχύος του Νόμου είναι η 1η Ιανουαρίου 2012 και θα ισχύει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013 (Έναρξη αποκοπών από 2501). Για την περίοδο 1/1/2014 μέχρι και την 31/12/2016 αποφασίστηκε αποκοπή μέρους των απολαβών των υπαλλήλων και της σύνταξης των συνταξιούχων, ως ακολούθως [ Ν184 (Ι)/2012 άρθρο 3.(β)] : (α) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη, που δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500, δεν αποκόπτεται οποιοδήποτε ποσό. (β) Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και σύνταξη που υπερβαίνει το ποσό των αποκόπτεται ποσοστό επί των ακαθάριστων απολαβών ή και τη σύνταξη, ως ακολούθως: (i) για κάθε ευρώ πάνω από εως 2.500, ποσοστό 2,5% (ii) για κάθε ευρώ πάνω από εως 3.500, ποσοστό 3% (iii) για κάθε ευρώ πάνω από 3.501, ποσοστό 3,5% Νοείται ότι, στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) πιο πάνω για ακαθάριστες απολαβές υπαλλήλου που κατά την 1/1/2012 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του αποκόπτεται ποσοστό του ύψους του 3%, 3,5% και 4% αντιστοίχως.

4 -4- Συνοπτικά: Ακαθάριστες Απολαβές / Σύνταξη Ποσοστό 0, ,00% ,50% ,00% και άνω 3,50% Η πιο πάνω έκτακτη εισφορά υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών χωρίς περιορισμό ή όριο στο ύψος αυτών. Στην περίπτωση μισθωτού η καταβολή της έκτακτης εισφοράς γίνεται εξ ημισείας από τον εργοδότη και το μισθωτό, δηλαδή σε ποσοστό 50% εκατέρωθεν και παρακρατείται από τον μισθό ή τη σύνταξη του ατόμου αυτού και θα καταβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων μηνιαίως. Μείωση Απολαβών Από την 1/1/2014 οι ακαθάριστες απολαβές ή και οι μηνιαίες συντάξεις μειώνονται κλιμακωτά ως ακολούθως: (i) για κάθε ευρώ πάνω από 0,01 έως 1.000, ποσοστό 3,8% (ii) για κάθε ευρώ πάνω από έως 1.500, ποσοστό 10,3% (iii) για κάθε ευρώ πάνω από έως 2.000, ποσοστό 12,3% (iv) για κάθε ευρώ πάνω από έως 3.000, ποσοστό 13,5% (v) για κάθε ευρώ πάνω από έως 4.000, ποσοστό 16% (vi) για κάθε ευρώ από και πάνω, ποσοστό 17,5% Συνοπτικά: Ακαθάριστες Απολαβές / Σύνταξη Ποσοστό 0, ,80% ,30% ,30% ,50% ,00% και άνω 17,50%

5 -5- Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης Το ποσοστό αποκοπής εφαρμόζεται από 1/10/2011 και ανέρχεται στο 3% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε (μόνιμη) θέση στην κρατική υπηρεσία πριν την 1/10/2011. Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές. Η αποκοπή τερματίζεται με την αφυπηρέτηση /παραίτηση του υπαλλήλου ανεξαρτήτως αν έχει συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας. Η αποκοπή εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Καταβολή συνεισφοράς-ασφαλίστρου της τάξης του 1.5% επί των μηνιαίων απολαβών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την καθιέρωση του Γενικού Συστήματος Υγείας. Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Η Βουλή προχώρησε επίσης στην ψήφιση Νόμων που τροποποιούν τον Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο τον Αύγουστο και Δεκέμβριο του Σύμφωνα με τους τροποποιητικούς Νόμους το ποσοστό της Έκτακτης Εισφοράς για την άμυνα σε τόκους αυξήθηκε από 10% σε 15% για τόκους που κτώνται ή προκύπτουν ή λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από τις 29 Αυγούστου Από ο συντελεστής έγινε 30%. Για φυσικό πρόσωπο, του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα περιλαμβανομένων των τόκων δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ ( ), έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%). Επίσης, αύξηση του ποσοστού της Έκτακτης Εισφοράς για την άμυνα στα μερίσματα από 15% σε 17% για μερίσματα που κτώνται ή προκύπτουν ή λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από τις 29 Αυγούστου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 και σε 20% για τα έτη 2012 και 2013 μόνο.

6 -6- Εκπτώσεις και Αφαιρέσεις Οι Εκπτώσεις και οι Αφαιρέσεις που ισχύουν για φυσικά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες: Εκπτώσεις/ Αφαιρέσεις Όριο έκπτωσης/ Αφαίρεσης Επιπρόσθετες Πληροφορίες 1. Συνδρομές σε Συντεχνία ή και Επαγγελματικά Σώματα 2. Έκπτωση για πρώτη Εργοδότηση Η Έκπτωση για πρώτη εργοδότηση διεκδικείται νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί 183 ημέρες από την άφιξη στη Δημοκρατία μέχρι την εργοδότησή. Όλες α) το 20% της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης του στη Δημοκρατία, ή ετησίως, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο. Αυτή η απαλλαγή ισχύει για περίοδο 3 ετών που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότητη. β) το 50% της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη του στη Δημοκρατία. Νοείται ότι η απαλλαγή ισχύει για περίοδο 5 ετών, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης εφόσον τα εν λόγω εισοδήματα υπερβαίνουν τις ετησίως. 3. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ενοικιαζόμενων υποστατικών. 4. Τόκοι ενοικιαζομένων υποστατικών. 3% ετησίως πάνω στο κόστος ανέγερσης ή αγοράς, για περίοδο 33 χρόνων από την ημερομηνία ανέγερσης Όλο

7 -7-5. Έξοδα ενοικιαζομένων κτιρίων. 20% επί μεικτού ενοικίου 6. Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλων με βάση τους Νόμους 112(Ι) και 202(Ι) του Για την περίοδο 1/1/2014 μέχρι και την 31/12/2016, ποσοστό των απολαβών ή και της σύνταξης όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η Έκτακτη Εισφορά υπολογίζεται αυτόματα. Μείωση απολαβών και Συντάξεων Νόμος 168 (Ι) του Άλλες Αφαιρέσεις Στην περίπτωση που διεκδικείτε οποιοδήποτε ποσό θα πρέπει να παρουσιάσετε τεκμήρια. Από 1/12/2014 ποσοστό των απολαβών ή της σύνταξης όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η Μείωση απολαβών και Συντάξεων υπολογίζεται αυτόματα. 8. Ενδιάμεσος υπολογισμός (σύνολο 1 7 πιο πάνω) 9. Ταμεία Σύνταξης, Προνοίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 10. Ασφάλιστρα ζωής Συμπληρώστε τα ετήσια ασφάλιστρα της ασφάλειας ζωής σας - - Το σύνολο εισφορών ή/ και συνεισφορών αυτών μαζί με τα ασφάλιστρα ζωής (βλέπε 10 πιο κάτω) δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Το ασφάλιστρο που θα πληρωθεί για το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού της ζωής του μέλους του προσωπικού Οι εισφορές ή/ και συνεισφορές στα Ταμεία υπολογίζονται αυτόματα. * Τόκοι πληρωτέοι για ανέγερση ή επέκταση υποστατικού το οποίο αποφέρει εισόδημα από ενοίκια (Διεκδικείται μόνο στην περίπτωση που έχει δηλωθεί εισόδημα στο Α2 «Ενοίκια» στο έντυπο Ε.Πρ.59)

8 -8- Παράδειγμα Πιο κάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα στο οποίο φαίνεται καθαρά η επίδραση των πιο πάνω μέτρων στον μισθό ενός υπαλλήλου του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ετήσιος μισθός Τόκοι εισπρακτέοι Κοινωνικές Ασφαλίσεις περιορισμός στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το * Ασφάλιστρα ζωής (προσωπική ασφάλεια) Ασφαλισμένο ποσό Συνεισφορά σε εγκεκριμένο ταμείο προνοίας (π.χ. 4%) Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Συνδρομές σε Συντεχνία ή/και Επαγγελματικά Σώματα Έκτακτη εισφορά** 1852 Μείωση απολαβών *** Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη **** 1170 Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης ***** 2160 Ταμείο Σύνταξης Χηρών ****** 1440 * Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις υπολογίζεται ως εξής: x 3,95% = 2149 Πριν την ψήφιση των νέων φορολογικών μέτρων αυτή υπολογιζόταν ως εξής: x 3,45% = 1877 ** Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ς εξής: Μηνιαίος μισθός 6.000

9 -9- Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές Έκτακτη εισφορά Έκτακτη εισφορά ( ) ( ) - Μέχρι % % % % 87,50 Σύνολο 142,50 Ετήσια έκτακτη εισφορά (υπαλλήλου): 13 x 142,50 = 1852 *** Η Μείωση απολαβών υπολογίζεται ως εξής: Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές Έκτακτη εισφορά Έκτακτη εισφορά ( ) ( ) - 0, % % 51, % 61, % % % 350,0 Σύνολο 796 Ετήσια Μείωση απολαβών (υπαλλήλου): 13 x 796= **** Η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπολογίζεται ς εξής: Μηνιαίος μισθός x 1,5% = 90 Ετήσια Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (υπαλλήλου) : 13 x 90= 1170 ***** Η Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης υπολογίζεται ς εξής: Μηνιαίος μισθός x 3% = 180 Ετήσια Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης (υπαλλήλου) : 12 x 180= 2160 ****** Ταμείο Σύνταξης Χηρών Μηνιαίος μισθός x 2% = 120 Ετήσια εισφορά στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών: 12x120= 1440 Πριν την ψήφιση των νέων φορολογικών μέτρων αυτή υπολογιζόταν ως εξής: Μηνιαίος μισθός x 0,75% = 45 Ετήσια εισφορά στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών: 12x45= 540

10 -10- Προσδιορισμός φόρου πριν την ψήφιση των νέων φορολογικών μέτρων: Μισθό Τόκοι εισπρακτέοι Εξαιρούνται Ολικό φορολογητέο εισόδημα Μείον: Εκπτώσεις και αφαιρέσεις Δωρεές (με αποδείξεις) 300 Συνδρομές σε Συντεχνίες ή/και Επαγγελματικά Σώματα 400 (700) Ενδιάμεσος υπολογισμός Συνεισφορές σε ταμεία προνοίας, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής * Ταμείο Σύνταξης Χηρών (9.577) (540) Φορολογητέο εισόδημα * Οι συνεισφορές σε ταμεία προνοίας, συντάξεως, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του ενδιάμεσου υπολογισμού ( ** = 9.577) το οποίο ανέρχεται στο 1/6 x = ** Ασφάλιστρα ζωής το ασφάλιστρο που πληρώθηκε για το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού x 7% = Υπολογισμός φόρου (φορολογητέο εισόδημα ): Εισόδημα ( ) Συντελεστές Φόρος ( ) % % % % Συνολικός φόρος πληρωτέος Υπολογισμός Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Εισόδημα Συντελεστές Ε.Α.Ε. ( ) Τόκο εισπρακτέοι % 350 Συνολική Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 350

11 -11- Σύνολο πληρωτέων φόρων Φόρος εισοδήματος Έκτακτη αμυντική εισφορά 350 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Ταμείο Σύνταξης Χηρών 540 Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων Πραγματικός φορολογικός συντελεστής = Ολικό ποσό πληρωτέων φόρων = = 19.39% Σύνολο μεικτών εισοδημάτων Πώς όμως επηρεάζονται τα εισοδήματα του ίδιου ατόμου εάν λάβουμε υπόψη τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα; Προσδιορισμός φόρου μετά την ψήφιση των νέων φορολογικών μέτρων: Μισθός Τόκοι εισπρακτέοι Εξαιρούνται Ολικό φορολογητέο εισόδημα Μείον: Εκπτώσεις και αφαιρέσεις Δωρεές (με αποδείξεις) 300 Συνδρομές σε Συντεχνίες ή/και Επαγγελματικά Σώματα 400 Έκτακτη εισφορά Μείωση απολαβών (12.900) Ενδιάμεσος υπολογισμός Συνεισφορές σε ταμεία προνοίας, συντάξεως, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής * Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (10.850) (1.170) Ταμείο Σύνταξης Χηρών (1.440) Φορολογητέο εισόδημα * Οι συνεισφορές σε ταμεία προνοίας, συντάξεως, κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του ενδιάμεσου υπολογισμού ( ** = ) το οποίο ανέρχεται στο 1/6 x = ** Ασφάλιστρα ζωής το ασφάλιστρο που πληρώθηκε για το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού x 7% = 7.700

12 -12- Υπολογισμός φόρου (φορολογητέο εισόδημα ): Εισόδημα ( ) Συντελεστές Φόρος ( ) % % % % % Συνολικός φόρος πληρωτέος Υπολογισμός Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Εισόδημα Συντελεστές Ε.Α.Ε. ( ) Τόκο εισπρακτέοι % 1050 Συνολική Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 1050 Σύνολο πληρωτέων φόρων Φόρος εισοδήματος Έκτακτη αμυντική εισφορά Κοινωνικές Ασφαλίσεις Έκτακτη εισφορά Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης Ταμείο Σύνταξης Χηρών Μείωση απολαβών Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων Πραγματικός φορολογικός συντελεστής = Ολικό ποσό πληρωτέων φόρων = = 35.03% Σύνολο μεικτών εισοδημάτων Χρησιμοποιώντας ως βάση σύγκρισης τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή, τα νέα φορολογικά μέτρα αυξάνουν τον υποθετικό πληρωτέο φόρο του υπαλλήλου κατά δεκαέξι περίπου ποσοστιαίες μονάδες, συγκεκριμένα κατά 15.64% του συνόλου των μεικτών εισοδημάτων από όλες τις πηγές. Η αύξηση αυτή δεν είναι καθόλου αμελητέα ούτε ως ποσοστό του εισοδήματος αλλά ούτε και ως καθαρός αριθμός ( ). γενικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το επιπρόσθετο κόστος των αγαθών που έχει φέρει η αύξηση του κανονικού συντελεστή του Φ.Π.Α. από 15 σε 19% είναι δυσβάστακτες για τον προϋπολογισμό του μέσου Κύπριου φορολογούμενου.

13 -13- Το κλίμα αυτό έχει δημιουργήσει σε πολλούς την πεποίθηση ότι οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, είναι άδικες, υπερβολικές, ακατάλληλες, ανισοβαρείς. Είναι όμως αδήριτη η ανάγκη, όπως καταδεικνύουν καθημερινά οι εξελίξεις, όπως όλοι συμβάλουμε στην προσπάθεια για εξυγίανση της οικονομίας μας με την ελπίδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να πράξουν ότι χρειάζεται για να επιβιώσουμε από την κρίση Πηγές: Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα