Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)"

Transcript

1 Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός Συνεργάτης Νίκος Φράγκος Καθηγητής Νοέμβριος 2012

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα 1 ο : ΤΕΑ Παράδειγμα 2 ο : «Μικτός ασφαλισμένος» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Επιτόκιο Προεξόφλησης Αναμενόμενη Μελλοντική Αύξηση μισθών Επιδόματα - Λοιπές Αποδοχές Περιουσία του Τομέα Έσοδα / Έξοδα του Τομέα ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Θνησιμότητα Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

3 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Η παρούσα αναλογιστική μελέτη εκπονήθηκε, καταρτίσθηκε και συντάχθηκε από την SANY ΕΠΕ. Ο εντολέας της μελέτης είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.). Η μελέτη αφορά την κατάρτιση Αναλογιστικού Ισοζυγίου του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και των μελλοντικών χρηματοροών αυτού σε μακροχρόνια βάση. Η μελέτη παραδίδεται στον εντολέα. 3

4 2. Σύνοψη Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3655/2008 εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.). Σκοπός του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. είναι η παροχή μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων στους εξερχόμενους της υπηρεσίας ασφαλισμένους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους ή σε περίπτωση θανάτου τους στις οικογένειές τους. Στο Βασικό Σενάριο απεικονίζεται η πορεία του Τομέα υπό το ισχύον καθεστώς. Το Σενάριο 1 παρουσιάζει τα θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι την 31/12/2011, τόσο για τους υπάρχοντες συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία υπάλληλους. Για την εκπόνηση της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4051/2012 και του Ν. 4093/2012 περί μειώσεων επικουρικών συντάξεων. Για την παρούσα μελέτη έγινε προβολή χρηματοροών για 50 έτη για το Σενάριο 1, ενώ στο Βασικό Σενάριο έγινε προβολή χρηματοροών για 50 έτη, εξαντλώντας όμως, τις υποχρεώσεις των νεοεισερχομένων. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Στοιχεία Αναλογιστικού Ισοζυγίου 31/12/2011 (Ποσά σε χιλ. ) Έξοδα Έσοδα Περιουσία Αναλ. Αποτ. Βασικό Σενάριο Σενάριο Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι οικονομικές και δημογραφικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Επιπλέον, παρουσιάζονται παραδείγματα επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το καθεστώς των ΤΕΑ. 4

5 3. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 3.1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το νόμο 4052/2012 συνιστάται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) στο οποίο εντάσσονται οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ). Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόμενα ταμεία, τομείς και κλάδοι δύνανται να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη. Όσα ταμεία, τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης δεν εντάσσονται μέχρι τις στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α 160) (ΤΕΑ). Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στηρίζονται αποκλειστικά στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Οι καταβαλλόμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται και το δημιουργηθέν απόθεμα επανεπενδύεται σε ατομικούς λογαριασμούς για τον κάθε ασφαλισμένο. Με την πάροδο των ετών το απόθεμα διογκώνεται τόσο από τις εισφορές όσο και από τις αποδόσεις της επένδυσής του, ώστε στο τέλος να χρηματοδοτεί τις παροχές όταν αυτές αρχίσουν να καταβάλλονται. Το γεγονός αυτό παρέχει στους ασφαλισμένους αίσθημα δικαιοσύνης, εγγύησης και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Τα ΤΕΑ λειτουργούν ανεξάρτητα από κρατικές παρεμβάσεις και χαρακτηρίζονται από την ευελιξία τους και την αυτοτέλειά τους. Ο τρόπος υπολογισμού των παροχών και η ηλικία καταβολής αυτών, το ύψος των εισφορών, οι όροι συμμετοχής των ασφαλισμένων κτλ. ρυθμίζονται με συμβολαιογραφικό καταστατικό, το οποίο καταρτίζεται από το ΤΕΑ. Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό των ΤΕΑ είναι ότι η βιωσιμότητα τους δεν επηρεάζεται από την συνολικότερη δημοσιονομική πολιτική και τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις καθώς η οικονομική τους κατάσταση επηρεάζεται μόνο από τις οικονομικές εισροές εκροές των μελών. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τίθενται τόσο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όσο και υπό την επιτήρηση της ανεξάρτητης Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και η εύρυθμη και σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του Ταμείου. Βάσει νόμου, ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ενώ υποχρέωση του Ταμείου αποτελεί η τακτική ενημέρωση των ασφαλισμένων. Ετησίως οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν βεβαίωση για τις καταβληθείσες εισφορές τους και για το ύψος της συσσώρευσης του ατομικού λογαριασμού κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 5

6 Το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα ταμεία / τομείς που θα προτιμήσουν την μετατροπή τους σε ΤΕΑ, είναι η καταβολή των συντάξεων στους σημερινούς συνταξιούχους ή σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν.4052/2012 δεν διαχωρίζει τους υπάρχοντες συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, οι οποίοι δεν θα προλάβουν να δημιουργήσουν σημαντικούς ατομικούς λογαριασμούς σε λίγα χρόνια. Σε αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων οι παροχές θα πρέπει να καλυφθούν από τα υπάρχοντα αποθεματικά του εκάστοτε ταμείου / Ταμείο, τα οποία θα περάσουν στην κυριότητα του αυτονομημένου ΤΕΑ. Κατά συνέπεια τα ταμεία/ τομείς που δεν είναι επαρκώς αποθεματοποιημένοι είτε λόγω της χαμηλής σχέσης εισφορών / παροχών είτε λόγω της εμπλοκής τους στην διαδικασία ολοκλήρωσης της β φάσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους «PSI» θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους. Από την άλλη πλευρά, τα ταμεία / τομείς που θα επιλέξουν την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ, όπως αναμένεται, θα είναι στην πλειοψηφία τους ελλειμματικά ταμεία. Ο Ν.4052/2012 όμως, αναφέρει ρητά πως αποκλείεται κάθε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να παύει να εμφανίζεται έλλειμμα, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα πως δύναται να θιχτούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των νεότερων εργαζομένων, δηλαδή εκείνων που θα συνταξιοδοτηθούν βάσει του ατομικού τους λογαριασμού, ώστε να καλυφτούν τα τυχόντα ελλείμματα. Συγκεκριμένα, κάθε έτος θα υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας ο οποίος θα προκύπτει από το πηλίκο των εισφορών προς τις παροχές του προηγούμενου έτους. Ο συντελεστής βιωσιμότητας, θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο και να αποκλειστεί κάθε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε περίπτωση όπου κατά την εφαρμογή των παραπάνω παραμέτρων, εμφανιστεί έλλειμμα, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την τεκμηριωμένη πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να παύει να υπάρχει έλλειμμα στο τρέχον και στο επόμενο έτος. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής θα εφαρμόζεται τόσο στις συντάξεις που ήδη καταβάλλονται, όσο και σε αυτές που θα καταβληθούν για πρώτη φορά στο τρέχον έτος. Αυτό έχει σαν συνέπεια, ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα λαμβάνουν τη σύνταξη που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο των εισφορών που κατέβαλαν αλλά ένα μέρος αυτών, το οποίο θα καθορίζεται από τη συνολική εικόνα του ΕΤΕΑ. 6

7 Βάσει λοιπόν των παραπάνω, το ποσό της παροχής παύει να προκύπτει μόνο από τις συσσωρευμένες εισφορές του ασφαλισμένου αλλά επηρεάζεται και από την συνολική οικονομική κατάσταση του ΕΤΕΑ Παραδείγματα Τα παρακάτω συγκριτικά παραδείγματα παρουσιάζουν ενδεικτικά τις καταβαλλόμενες εισφορές και παροχές για άνδρα ο οποίος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 65 ετών. Η καταβαλλόμενη εισφορά έχει υπολογιστεί σε 100 μηνιαίως και αυξάνεται κατά 4% ετησίως. Το ενδεικτικό ποσοστό ετήσιας απόδοσης εκτιμήθηκε σε 3,15% Παράδειγμα 1 ο : ΤΕΑ Έτη Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει ασφαλισμένο ο οποίος συμμετέχει αποκλειστικά σε ΤΕΑ. Ενδεικτικός Πίνακας καταβαλλόμενων εισφορών - παροχών Ετήσιες Εισφορές Συνολικές Εισφορές Έσοδα εξ επενδύσεων Κεφάλαιο στην λήξη Ενδεικτικό ποσό ετήσιας σύνταξης ΤΕΑ Παράδειγμα 2 ο : «Μικτός ασφαλισμένος» Το παράδειγμα που ακολουθεί απεικονίζει συγκριτικά τις καταβαλλόμενες εισφορές και τις παροχές για ασφαλισμένο ο οποίος συμμετέχει σε ΤΕΑ για 15 έτη και ο οποίος είχε ήδη στο υπάρχον καθεστώς επιπλέον 20 έτη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο ασφαλισμένος είναι "νέος ασφαλισμένος" δηλαδή με ημερομηνία ένταξης στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 1/1/

8 Έτη Ετήσιες Εισφορές (ΤΕΑ) Ενδεικτικός Πίνακας καταβαλλόμενων εισφορών - παροχών Συνολικές Εισφορές (ΤΕΑ) Έσοδα εξ επενδύσεων Κεφάλαιο στην λήξη (ΤΕΑ) Ενδεικτικό ποσό ετήσιας σύνταξης ΤΕΑ για τελευταία 15 έτη Ενδεικτικό ποσό ετήσιας σύνταξης υπάρχοντος καθεστώτος για τα πρώτα 20 έτη Συνολικό ποσό ετήσιας σύνταξης = Σημείωση: Τα ΤΕΑ εξ ορισμού δεν προβλέπουν σημαντικές μειώσεις στα ύψη των ήδη καταβαλλόμενων παροχών, καθώς οιεσδήποτε διορθώσεις γίνονται κατά την ίδρυση αυτών. Κατά συνέπεια στα Παραδείγματα 1, 2 το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από την έναρξη της καταβολής τους. 8

9 4. Ασφαλιστικές Εισφορές Παροχές 4.1. Εισφορές Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 31/12/1992) Βασικό Σενάριο 3% επί των πάσης φύσης αποδοχών Σενάριο 1 Δεν έχουν συμπεριληφθεί εισφορές Οι εισφορές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Για τους ασφαλισμένους με Βαρέα ένσημα γίνεται επιπλέον κράτηση 2% επί των συντάξιμων αποδοχών τους Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) Βασικό Σενάριο 6% επί των πάσης φύσης αποδοχών (3% ασφαλισμένος + 3% εργοδότης) Σενάριο 1 Δεν έχουν συμπεριληφθεί εισφορές. Οι εισφορές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Για τους ασφαλισμένους με Βαρέα ένσημα γίνεται επιπλέον κράτηση 2% επί των συντάξιμων αποδοχών τους Νεοεισερχόμενοι (μετά την 1/1/2012) Βασικό Σενάριο 6% επί των πάσης φύσης αποδοχών (3% ασφαλισμένος + 3% εργοδότης) Σενάριο 1 Δεν έχουν συμπεριληφθεί εισφορές. Οι εισφορές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Για τους ασφαλισμένους με Βαρέα ένσημα γίνεται επιπλέον κράτηση 2% επί των συντάξιμων αποδοχών τους. 9

10 4.2. Παροχές Γενικά Για την εκπόνηση της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του Ν.4051/2012 περί μειώσεων επικουρικών συντάξεων και σύμφωνα με τα παρακάτω: «Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε (225) ευρώ. Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ.» Λόγω του χαμηλού ύψους των παροχών αναπηρίας και θανάτου τα ποσά των αντίστοιχων συντάξεων κρίθηκε ότι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και ως εκ τούτου δεν τους έγινε αντίστοιχη μείωση. Για το Σενάριο 1 οι παροχές υπολογίζονται με βάση τα θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι την 31/12/2011, ενώ για το Βασικό Σενάριο για όλο τον ασφαλιστικό βίο Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 31/12/1992) 0,009 * Συντάξιμες Αποδοχές * Έτη Ασφάλισης Για κάθε έτος πέραν του 35 και μέχρι το 40 ο η σύνταξη αυξάνεται κατά 1/50. Οι παροχές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Στις καταβαλλόμενες παροχές έχουν ενσωματωθεί οι ρυθμίσεις του Ν. 4051/2012 και του Ν. 4093/ Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) 20%* Συντάξιμες Αποδοχές * Έτη Προϋπηρεσίας /35 Όπου Συντάξιμες Αποδοχές είναι ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Οι παροχές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Στις καταβαλλόμενες παροχές έχουν ενσωματωθεί οι ρυθμίσεις του Ν. 4051/2012 και του Ν. 4093/

11 Νεοεισερχόμενοι (μετά την 1/1/2012) 20%* Συντάξιμες Αποδοχές * Έτη Προϋπηρεσίας /35 Όπου Συντάξιμες Αποδοχές είναι ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών όλου του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας. Οι παροχές καταβάλλονται 12 φορές ετησίως. Στις καταβαλλόμενες παροχές έχουν ενσωματωθεί οι ρυθμίσεις του Ν. 4051/2012 και του Ν. 4093/ Υπάρχοντες Συνταξιούχοι Έχουν υπολογιστεί οι καταβαλλόμενες παροχές όπως αυτές δόθηκαν από τον Τομέα στις οποίες ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις του Ν. 4051/2012 και του Ν. 4093/

12 5. Επεξεργασία ληφθέντων αρχείων Για την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης παρελήφθησαν από τον Τομέα τα ακόλουθα δεδομένα: Αναλυτικά στοιχεία για κάθε ενεργό ασφαλισμένο. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε συνταξιούχο. Στοιχεία Εσόδων Εξόδων του Τομέα για τα έτη Ανάλυση περιουσίας του Τομέα κατά την 30/09/2012. Τα αρχεία που παραδόθηκαν περιείχαν εγγραφές για τις οποίες η απαραίτητη πληροφορία για τον υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών δεν ήταν πλήρης. Για το λόγο αυτό, διάφορες λογικές - προσεγγιστικές μέθοδοι ακολουθήθηκαν, όπου υπήρχαν ανεπαρκή δεδομένα. Οι υπολογισμοί στηρίχτηκαν αποκλειστικά στις εγγραφές για τις οποίες οι αντίστοιχες πληροφορίες ήταν επαρκείς για τη διεξαγωγή των υπολογισμών. Συγκεκριμένα, το τελικό αρχείο των ενεργών περιελάμβανε ασφαλισμένους από τους και το τελικό αρχείο των συνταξιούχων περιελάμβανε ασφαλισμένους από τους Αφού υπολογίστηκαν τα αναλογιστικά μεγέθη (βασισμένα στους ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους) έγινε αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή, ουσιαστικά, τα οικονομικά αποτελέσματα που αναφέρονται στην ενότητα 9 αφορούν τους ενεργούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 12

13 6. Στατιστικά Στοιχεία Τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται αποκλειστικά στις εγγραφές για τις οποίες οι πληροφορίες ήταν επαρκείς Εν ενεργεία ασφαλισμένοι Πλήθος Μέση Μέση Μέσος Μηνιαίος Φύλο Ατόμων Ηλικία Προϋπηρεσία Βασικός Μισθός Άνδρες Γυναίκες Πλήθος Ατόμων Έτη Προϋπηρεσίας Άνδρες Γυναίκες

14 Πλήθος Ατόμων Έτη Προϋπηρεσίας Άνδρες Γυναίκες και άνω 5 0 Σύνολο

15 Πλήθος Ατόμων Ηλικία Άνδρες Γυναίκες

16 Πλήθος Ατόμων Ηλικία Άνδρες Γυναίκες και άνω 1 0 Σύνολο

17 6.2. Συνταξιούχοι Κατηγορία Πλήθος Μέση Μέση Μηνιαία Σύνταξης Ατόμων Ηλικία Σύνταξη Αναπηρίας Γήρατος Θανάτου Τα αναγραφόμενα ποσά της μηνιαίας σύνταξης είναι αυτά τα οποία εδόθησαν από τον Τομέα πριν την εφαρμογή των μειώσεων των Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012. Πλήθος Ατόμων Ηλικία Άνδρες Γυναίκες <

18 Πλήθος Ατόμων Ηλικία Άνδρες Γυναίκες

19 Πλήθος Ατόμων Ηλικία Άνδρες Γυναίκες και άνω Σύνολο

20 7. Αναλογιστικές Παραδοχές 7.1. Μεθοδολογία Η παρούσα μελέτη υπολογίζει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από όλο τον ασφαλιστικό βίο στο Βασικό Σενάριο, ενώ στο Σενάριο 1 υπολογίζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι την 31/12/ Οικονομικές Παραδοχές Επιτόκιο Προεξόφλησης Για τον καθορισμό του επιτοκίου προεξόφλησης ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. και χρησιμοποιήθηκε επιτόκιο 3,15% Αναμενόμενη Μελλοντική Αύξηση μισθών Η αύξηση μισθολογίου εκτιμήθηκε ως 0% μέχρι και το έτος 2015 και 3% τα επόμενα έτη, ενώ η αύξηση των συντάξεων έγινε σύμφωνα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε ως 0% μέχρι και το έτος 2015 και 2% τα επόμενα έτη. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις μισθών λόγω ωρίμανσης σε ποσοστό 1%. Το παραπάνω ποσοστό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του Ν. 4024/2011 και στηριζόμενοι σε λογικές προσεγγίσεις Επιδόματα - Λοιπές Αποδοχές Σύμφωνα με τις διατάξεις του Τομέα, για τον υπολογισμό των εισφορών τόσο των παλαιών όσο και των νέων ασφαλισμένων, καθώς και για τον υπολογισμό των παροχών των νέων ασφαλισμένων λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα. Για τα επιδόματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν προσεγγιστικές μέθοδοι σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4024/2011 για τα καταβαλλόμενα επιδόματα. 20

21 Περιουσία του Τομέα Η περιουσία η οποία εδόθη ήταν αυτή κατά την 30/9/2012 και η οποία ανέρχεται σε χιλ.. Συγκεκριμένα: Ποσά σε χιλ. Ακίνητα Καταθέσεις Χρεόγραφα Σύνολο Έσοδα / Έξοδα του Τομέα Ο Τομέας παρέδωσε στοιχεία εσόδων εξόδων για τα έτη Τα ποσά τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην μελέτη είναι αυτά του Οικονομικά Στοιχεία Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ποσά σε χιλ Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έξοδα Στο ποσό των λοιπών εσόδων του έτους 2011 συμπεριλαμβάνεται ποσό ίσο με χιλ. το οποίο αντιστοιχεί σε Κοινωνικό Πόρο του Τομέα. Επιπλέον, σύμφωνα με υπόδειξη του Εντολέα, ποσό ίσο με χιλ. για το 2012, αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά εργοδότη, η οποία υπολογίζεται βάση των εσόδων των δήμων. Το ποσό αυτό απεικονίζεται στα ποσά των λοιπών εσόδων στην τρέχουσα μελέτη. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης τα λοιπά έσοδα- έξοδα, εκτός της ετήσιας εισφοράς εργοδότη ( χιλ. ), ελήφθησαν υπόψη μόνο στο Βασικό Σενάριο, καθώς για το Σενάριο 1 υπολογίστηκαν μόνο τα θεμελιωμένα δικαιώματα Δημογραφικές Παραδοχές Θνησιμότητα Ο πίνακας θνησιμότητας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι ο Ελβετικός πίνακας θνησιμότητας EVK2000 για άνδρες και γυναίκες, ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός ως αμερόληπτος Προϋποθέσεις και Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης Για όλους τους εν ενεργεία ασφαλισμένους οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που ισχύουν για την συνταξιοδότηση από το Δημόσιο, έχοντας ενσωματώσει τις τελευταίες προσαυξήσεις των ορίων ηλικίας Ν. 4093/

22 7.4. Νεοεισερχόμενοι Η ηλικία εισόδου των νεοεισερχομένων εκτιμήθηκε στα 30 έτη τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, και ο συνολικός μηνιαίος μισθός στα Ο αριθμός των νεοεισερχομένων καθορίστηκε τέτοιος ώστε το συνολικό πλήθος των ενεργών ασφαλισμένων να παραμένει σταθερό. 8. Ημερομηνία Αποτίμησης Η ημερομηνία αναλογιστικής αποτίμησης είναι η 31 η Δεκεμβρίου

23 9. Αναλογιστικά Ισοζύγια - Χρηματοροές 9.1. Βασικό Σενάριο Ποσά σε χιλ. Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ Ασφαλιστικές Εισφορές Ενεργών Ασφαλιστικές Εισφορές Νεοεισερχομένων Στο Βασικό Σενάριο απεικονίζεται η πορεία του Τομέα υπό το ισχύον καθεστώς. Αναλογιστικό Ισοζύγιο 31/12/2011 Βασικό Σενάριο με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15% Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ Παροχές Ενεργών Παροχές Συνταξιούχων Παροχές Νεοεισερχομένων Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έξοδα Σύνολο Σύνολο Περιουσία Αναλογιστικό Πλεόνασμα Σύνολο Σύνολο

24 Βασικό Σενάριο Αποτελέσματα χρηματοροών Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ποσά σε χιλ Έσοδα Ασφαλιστικές Εισφορές Ενεργών Ασφαλιστικές Εισφορές Νεοεισερχομένων Λοιπά Έσοδα Σύνολο Έξοδα Παροχές Ενεργών Παροχές Συνταξιούχων Παροχές Νεοεισερχομένων Λοιπά Έξοδα Σύνολο Αποτέλεσμα Περιουσία Η περιουσία κατά την έναρξη των υπολογισμών ανέρχεται σε χιλ.. 24

25 9.2. Σενάριο 1 Ποσά σε χιλ. Π.Α. ΕΣΟΔΩΝ Ασφαλιστικές Εισφορές Ενεργών Ασφαλιστικές Εισφορές Νεοεισερχομένων Στο Σενάριο 1 παρουσιάζονται τα θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι την 31/12/2011, τόσο για τους υπάρχοντες συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία υπάλληλους. Αναλογιστικό Ισοζύγιο 31/12/2011 Σενάριο 1 με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15% Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ 0 Παροχές Ενεργών Παροχές Συνταξιούχων Παροχές Νεοεισερχομένων 0 Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έξοδα 0 Σύνολο Σύνολο Περιουσία Αναλογιστικό Πλεόνασμα Σύνολο Σύνολο

26 Σενάριο 1 Αποτελέσματα χρηματοροών Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ποσά σε χιλ Έσοδα Ασφαλιστικές Εισφορές Ενεργών Ασφαλιστικές Εισφορές Νεοεισερχομένων Λοιπά Έσοδα Σύνολο Έξοδα Παροχές Ενεργών Παροχές Συνταξιούχων Παροχές Νεοεισερχομένων Λοιπά Έξοδα Σύνολο Αποτέλεσμα Περιουσία Η περιουσία κατά την έναρξη των υπολογισμών ανέρχεται σε χιλ.. 26

27 10. Συμπεράσματα Για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. δημιουργήθηκαν 2 Σενάρια. Στο Βασικό Σενάριο απεικονίστηκε η τρέχουσα κατάσταση του Τομέα χωρίς καμία αλλαγή και στο Σενάριο 1 αποτιμώνται τα θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι 31/12/2011. Και στα δύο σενάρια ο Τομέας εμφανίζεται πλεονασματικός. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγων για την εικόνα αυτή του Τομέα αποτελεί η εισφορά του εργοδότη, η οποία ανέρχεται σε χιλ. και καθ υπόδειξη του Εντολέα θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα στα επόμενα έτη. Να σημειωθεί ότι η επιλογή τεχνικού επιτοκίου 3,15% στην παρούσα μελέτη, είναι ισοδύναμη με την υπόθεση ότι το μακροπρόθεσμο καθαρό επιτόκιο που θα επιτυγχάνει ο Τομέας από τις επενδύσεις του θα είναι 3,15% σε σταθερές τιμές. Εάν δοθεί η δυνατότητα για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων μέσω μιας επιθετικής επενδυτικής πολιτικής και η πράξη δείξει ότι ο Τομέας μπορεί να επιτυγχάνει τέτοιες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, μια αντίστοιχη μελλοντική μελέτη θα έδειχνε σαφή βελτίωση στο αναλογιστικό ισοζύγιο. 27

28 11. Γενικά Περί Αναλογιστικών Μελετών Η Χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Παροχών Η λειτουργία ασφαλιστικών συστημάτων που χορηγούν οικονομικές παροχές σε ομάδες του πληθυσμού οι οποίες για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εισοδήματα από εργασία, είναι κοινωνικά αναγκαία. Τέτοια ασφαλιστικά συστήματα στοχεύουν στην οικονομική εξασφάλιση των ατόμων που αποχωρούν από την εργασία τους λόγω γήρατος ή αναπηρίας καθώς και των μελών της οικογένειας των θανόντων. Στο επίπεδο της κοινωνικής ασφάλισης, τη σοβαρή ευθύνη της υλοποίησης αυτών των παροχών έχουν αναλάβει οι κοινωνικοί φορείς (ταμεία) κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Η επιτυχία ενός ασφαλιστικού συστήματος κρίνεται αποκλειστικά από τη δυνατότητα του να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, να υλοποιεί δηλαδή τις παροχές που υπόσχεται στα ασφαλισμένα μέλη του. Για να μπορεί να το επιτυγχάνει, πρέπει να κατέχει ανά πάσα στιγμή τους αναγκαίους πόρους. Συγκεκριμένα, για να θεωρηθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα επιτυχημένο δε φθάνει μόνον να μπορεί να αντεπεξέλθει στο άμεσο κόστος των παροχών, αλλά να έχει τη δυνατότητα να καλύψει και το κόστος των μελλοντικών παροχών όταν έρθει η στιγμή να καταβληθούν. Η μέθοδος χρηματοδότησης των παροχών συνεπώς, έχει τεράστια σημασία για τη εύρυθμη λειτουργία του. Το κεντρικό πρόβλημα της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών παροχών και κυρίως των συντάξεων, αφορά στη χρονική κατανομή των πόρων σε σχέση με τις υποχρεώσεις του φορέα. Το άμεσο κόστος για ένα συνταξιοδοτικό φορέα προέρχεται από την καταβολή συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους του. Πέρα από αυτό όμως, ο φορέας πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει συνεχώς στο μέλλον το κόστος των παροχών τόσο των συνταξιούχων όσο και των ενεργών μελών του. Καθώς το δεύτερο αυτό κόστος έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ποιο τμήμα του συνολικού κόστους καλούνται να καλύψουν οι εισφορές, που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων του φορέα. Με άλλα λόγια, το κρίσιμο σημείο που διαχωρίζει τα διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης είναι το τμήμα του συνολικού κόστους που «αναγνωρίζεται» και χρηματοδοτείται. Εάν αναγνωρίζεται μόνο το άμεσο κόστος, τότε η εισφορά τίθεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε το σύνολο των εισφορών που εισπράττονται να είναι επαρκές για να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις προς τους τωρινούς συνταξιούχους. Αντίθετα, εάν αναγνωρίζεται το μακροπρόθεσμο κόστος, η εισφορά τίθεται σε ύψος που επιτρέπει την ολική ή εν μέρει κεφαλαιοποίηση ώστε να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές υποχρεώσεις του φορέα. Οι δύο αυτές μέθοδοι (συστήματα) χρηματοδότησης είναι γνωστές ως «διανεμητικό σύστημα» και «κεφαλαιοποιητικό σύστημα» αντίστοιχα. 28

29 11.2. Το Διανεμητικό Σύστημα Το διανεμητικό σύστημα χρησιμοποιείται στη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου τμήματος των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και σε πλήθος άλλων χωρών. Η βασική αρχή της λειτουργίας του είναι εξαιρετικά απλή. Από τις εισφορές της παρούσας γενιάς εργαζομένων χρηματοδοτούνται οι παροχές της παρούσας γενιάς των συνταξιούχων. Όταν με τη σειρά της η τωρινή γενιά των εργαζομένων αποχωρήσει από την εργασία, οι τότε εργαζόμενοι θα κληθούν να χρηματοδοτούν το κόστος των συντάξεων με τις εισφορές που θα καταβάλλουν. Για να λειτουργεί αυτό το σύστημα χρηματοδότησης, θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς επαρκής αριθμός ενεργών ασφαλισμένων, σημαντικά υψηλότερος αυτού των συνταξιούχων. Αυτός είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των παροχών που έχει «εγγυηθεί» το σύστημα ασφάλισης, με δεδομένο ποσοστό εισφορών επί της μισθοδοσίας. Στην πράξη, διάφοροι παράγοντες μπορούν να διαταράξουν σημαντικά το λόγο του αριθμού των ενεργών προς τους συνταξιούχους, επηρεάζοντας σημαντικά την οικονομική ισορροπία του συστήματος. Λόγω δε του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα τόσο των παροχών όσο και της φύσης των αιτιών που διαταράσσουν την ισορροπία, τα προβλήματα χρηματοδότησης που ανακύπτουν είναι σοβαρά και συχνά μη αναστρέψιμα. Η υπογεννητικότητα και η ανεργία οδηγούν σε σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων ανά συνταξιούχο, ενώ η συνεχής αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης διογκώνει περαιτέρω τον αριθμό των συνταξιούχων. Το αποτέλεσμα είναι να καθίσταται αναγκαία η επέμβαση στο επίπεδο των παροχών, στο επίπεδο των εισφορών ή και στα δύο Το Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα Η λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού συστήματος βασίζεται στην απαίτηση της ύπαρξης σε κάθε χρονική στιγμή, ισότητας μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού φορέα και της παρούσας αξίας των περιουσιακών του στοιχείων. Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές που αναμένεται να λάβει ο φορέας καθώς και το απόθεμα που έχει δημιουργηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και οι πρόσοδοι που προκύπτουν από την επένδυση του. Στην πράξη, εφαρμογή αυτής της αρχής σε ένα νεοϊδρυόμενο φορέα που δεν έχει ακόμη συνταξιούχους, σημαίνει κεφαλαιοποίηση των εισφορών και δημιουργία αποθέματος που επενδύεται. Με την πάροδο των ετών το απόθεμα διογκώνεται τόσο από τις εισφορές όσο και από τις αποδόσεις της επένδυσης του και χρηματοδοτεί τις παροχές όταν αρχίσουν να καταβάλλονται. Με ένα τέτοιο σχεδιασμό, η κάθε γενιά ασφαλισμένων ουσιαστικά αποταμιεύει για να καλύψει τις δικές της κυρίως παροχές και έτσι παύει η ισορροπία του συστήματος να εξαρτάται από τους σχετικούς αριθμούς ενεργών ασφαλισμένων 29

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)

Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Υπεύθυνοι Νίκος Φράγκος Καθηγητής Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΣΕ ΝΠΙΔ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. PRUDENTIAL Co. Ltd. Μομφεράτου 148-114 75 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 64 30 540 FAX: 210 64 70 063 Web site: www.prudential.gr email: actuaries@prudential.gr ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. ΝΠΙΔ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2016 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 3 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PRUDENTIAL Co. Ltd. An Independent Employee Benefits Consulting Firm ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τη τις παροχές του ΕΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 7 / 06 /06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ5-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2014 Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978

Αθήνα, 3/12/2014 Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B FAX : 2103368148

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ Μάρτιος 2014 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 & 8 ΤΟΥ Ν. 3029/2002 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ, 29/03/2016 PRUDENTIAL ACTUARIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4281/2014 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β.ΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD Pge 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Χαλκοκονδύλη 56 - Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομικά αποτελέσματα της διαθεσιμότητας κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων Καθηγητής Κώστας Συριόπουλος Αθήνα, 10.10.2013 1 Επιπτώσεις στα δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης Τα Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και του Συλλόγου Εργαζομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες :

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες : Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες : Α. Αποσπάσματα από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (Φ80020/οικ.29753/Δ15.531-30.6.2016):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ

Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ Τεχνικό Σημείωμα Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ 2 2008-2060 ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2010 1 Δεν περιλαμβάνονται τα Ειδικά Ταμεία και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΙΣΥΤ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΙΣΥΤ) ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΙΣΥΤ) Αθήνα, 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Betoven ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ ΕΣ Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. November 2014 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόµου, Αναλογιστής FHAS To protect the confidential

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. 31/12/2014 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος... 5 1.1. Εισαγωγή... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ(Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ(Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2016 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ(Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2016 ΑΝΑΛOΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ Ε.Τ.Α.Ο. 31/12/2016 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ. Β Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Prudential Consulting ltd Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής ιαχειριστής Α2 Α3 Έτος ίδρυσης: 1984 Έδρα: σε Ιδιόκτητο 7-όροφο όροφο, πλησίον Αρείου Πάγου, Αθήνα Εταίροι: - Βασίλειος Μαργιός : CEO, Αναλογιστής Οικονοµολόγος (µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ )

Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ ) Πρόγραμμα «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ» - Δημιουργία Εγγυημένου Κεφαλαίου Εφάπαξ Ασφαλίστρου (κωδ. 10442) Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Ασφαλισμένο, εάν αυτός βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει ένα άτοµο που έχει κατοχυρώσει κάποια έτη υπηρεσίας (vested) και ένας

Υπάρχει ένα άτοµο που έχει κατοχυρώσει κάποια έτη υπηρεσίας (vested) και ένας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 η Ηµεροµηνία έναρξης πλάνου: 1/1/1985 Παροχή κατά την συνταξιοδότηση: 10 µηνιαίως για κάθε χρόνο υπηρεσίας. Αναλογιστική µέθοδος κοστολόγησης: Unit

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 1. Σύνοψη νομοθετικών αλλαγών Με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦEK 222/A'/12.11.2012), όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ευαγγελία Ηλία Γεωργιάδου Α.Μ. 201132 ΕΡΓΑΣΙΑ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ ΜΑΪΟΣ 2010

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Όπως έχουμε κατ επανάληψη δηλώσει για μας η λύση του ασφαλιστικού συστήματος είναι αλληλένδετη με την οικονομική ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ και Δημόσιο Προβολές

Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ και Δημόσιο Προβολές Χρηματοοικονομική εξέλιξη του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ και Δημόσιο Προβολές 2015-2060 Εθνική Αναλογιστική Αρχή ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2016 Σελίδα 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Τον Απρίλιο του 2016 η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΛΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2015

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΛΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2015 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΛΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο) KATA ΤΗΝ 31/12/2015 ΑΝΑΛOΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ Ε.Τ.Α.Ο. 31/12/2015 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Ε.Τ.Α.Ο. 31/12/2014

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Ε.Τ.Α.Ο. 31/12/2014 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Ε.Τ.Α.Ο. 31/12/2014 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων... 6 1.1. Εισαγωγή/Σκοπός... 6 1.2. Συνοπτική περιγραφή σημαντικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Απριλίου, 2016 Κώστας Σταυράκης Αναλογιστής Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Κύριοι στόχοι αναλογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: AΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: AΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: AΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Των Σάββα Γ. Ρομπόλη Ομότ.Καθ. ΠαντείουΠανεπιστημίου Βασίλειου Γ.Μπέτση Υποψ.Διδάκτ. ΠαντείουΠανεπιστημίου Τα τελευταία επτά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ Με το νέο Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα