Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης"

Transcript

1 Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης Με τον Ν.716/77 η ανάθεση των μελετών πριν το 2005 γινόταν με δύο κριτήρια: Την εμπειρία των γραφείων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ύψος των ανεκτέλεστων μελετών που είχαν ανατεθεί στα γραφεία. Τα δύο πιο πάνω κριτήρια ήταν κατ αρχήν αντικειμενικά και κάθε ένας που συμμετείχε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούσε εύκολα να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσαν οι υπόλοιποι. Δεν ισχυρίζεται κανένας ότι πάντοτε ίσχυαν αντικειμενικά κριτήρια αναθέσεων, αλλά τουλάχιστον ο φόρτος εργασίας για την υποβολή της εκδήλωσης ήταν σημαντικά μειωμένος και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα. Μετά την εφαρμογή του Ν.3316/2005 καταργήθηκαν και τα δύο πιο πάνω κριτήρια. Κατ εξαίρεση μπορεί να ζητείται ειδική εμπειρία, η οποία μπορεί να εξασφαλιστεί με τη συνεργασία τρίτου γραφείου (δάνεια εμπειρία). Η ειδική εμπειρία δεν βαθμολογείται και δεν ελέγχεται εάν στην πράξη παρέχεται από το τρίτο γραφείο προς τον Ανάδοχο της μελέτης. Για την ανάδειξη του μειοδότη για την ανάθεση της μελέτης καθιερώθηκαν δύο (2) κριτήρια: Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, με ποσοστό 75% και Η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς με ποσοστό 25%. Ο βαθμός της οικονομικής προσφοράς συναρτάται με την ελάχιστη προσφορά. Συνεπώς όσο μικρότερη είναι η ελάχιστη προσφορά τόσο μειώνεται το βάρος της οικονομικής. Στην ακραία περίπτωση μηδενικής οικονομικής προσφοράς, από κάποιον που συμμετέχει στο διαγωνισμό, η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς μηδενίζεται για όλους τους συμμετέχοντες και η συνολική βαθμολογία περιορίζεται μόνον σε εκείνη της Τεχνικής Προσφοράς. Σε ότι αφορά τις Τεχνικές Προσφορές απαιτούν σημαντική απασχόληση από τα συγκροτημένα γραφεία τα οποία θέλουν να προσεγγίσουν το αντικείμενο, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αυτό απαιτεί τεράστιο χαμένο χρόνο και δαπάνες (αντίγραφα μελετών, επί τόπου επισκέψεις κλπ.). Εκτιμώ ότι ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης ενός γραφείου για την προετοιμασία υποβολής των Τεχνικών Προσφορών αντιστοιχεί στην εκπόνηση μιας ή δύο μελετών. Παράλληλα οι Αναθέτουσες Αρχές χάνουν ατελείωτο χρόνο στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Η αξιολόγηση απαιτεί τη συμμετοχή έμπειρων μηχανικών στις επιτροπές τόσο σε ότι αφορά στην εκπόνηση μελετών, όσο και στην εκτέλεση έργων, ώστε να αξιολογηθούν με όσο το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια οι προτάσεις των Τεχνικών Προσφορών. Οι Επιτροπές αξιολογούν με διάφορα κριτήρια και βαθμολογούν τις Τεχνικές Προσφορές που περιλαμβάνουν: Τεχνική Εκθεση (κριτήριο U1) Εκθεση Μεθοδολογίας (κριτήριο U2A) 1

2 Εκθεση σχετική με την Ομάδα Μελέτης (κριτήριο U2B). Δεν υπάρχει αιτιολόγηση της βαθμολογίας. Ετσι π.χ. αναφέρεται για την Α Ομάδα ότι ο βαθμός πληρότητας είναι πάρα πολύ καλός διότι παρουσιάζεται αναλυτικά και με εξαιρετική σαφήνεια και μεθοδικότητα Για τη Β Ομάδα αναφέρεται ότι ο βαθμός πληρότητας είναι πολύ καλός διότι παρουσιάζεται αναλυτικά και με σαφήνεια Δεν αιτιολογείται ποια είναι η εξαιρετική σαφήνεια και μεθοδικότητα που οδηγεί σε διαφορετικούς βαθμούς. Άλλο παράδειγμα: Για την Ομάδα Α αναφέρεται: Ο βαθμός επάρκειας από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων είναι πάρα πολύ καλός. Προβλέπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση και σημαντικού αριθμού ειδικών επιστημόνων. Για την Ομάδα Β αναφέρεται: Ο βαθμός επάρκειας από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων είναι πολύ καλός. Προβλέπεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση και σημαντικού αριθμού ειδικών επιστημόνων. Δεν αιτιολογείται η διαφορά στη βαθμολογία π.χ. η Ομάδα Α χρησιμοποιεί πέντε ειδικούς επιστήμονες που αιτιολογούν την αξιολόγηση σε πολύ μεγάλο βαθμό ενώ η Ομάδα Β τρεις που αιτιολογούν την αξιολόγηση σε μεγάλο βαθμό. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ομάδα, που εξασφαλίζει την ανάθεση, παίρνει μεγαλύτερη βαθμολογία στην Τ.Π. με την αιτιολογία ότι γνωρίζει καλύτερα τις τοπικές συνθήκες και στη συνέχεια ζητεί από άλλο διαγωνιζόμενο, ο οποίος πήρε μικρότερο βαθμό σε αυτό το κριτήριο, να της χορηγήσει τα στοιχεία που διαθέτει. Με την παραπάνω μεθοδολογία ανάθεσης μελετών υπάρχει, θεωρητικά, η δυνατότητα να ανατεθούν σε μία σύμπραξη γραφείων όλες οι παρόμοιου αντικειμένου μελέτες που προκηρύσσει σε μικρό διάστημα μια Υπηρεσία (π.χ. έξι μελέτες σε διάστημα πέντε μηνών). Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες των Τεχν. Προσφορών, των εκπτώσεων και του γραφείου που εξασφαλίζει την ανάθεση πριν και μετά από την εφαρμογή των ελευθέρων εκπτώσεων, με βάση στοιχεία εκδηλώσεων ενδιαφέροντος του γραφείου μας, παρατηρούμε τα παρακάτω: Οι λόγοι βαθμολογίας της ελάχιστης προς τη μέγιστη των Τ.Π. πριν από την εφαρμογή ελεύθερων εκπτώσεων κυμαίνονταν τόσο για τις Κεντρικές όσο και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες από 80 έως 96%. Μετά την εφαρμογή των ελεύθερων εκπτώσεων για τις Κεντρικές Υπηρεσίες ο λόγος βαθμολογίας των Τ.Π. κυμαίνεται από 90 έως 97% και οι διαφορές οικονομικών προσφορών του Αναδόχου από την ελάχιστη κυμαίνονται μέχρι 4%. Σε μια περίπτωση όπου ο λόγος βαθμολογίας των Τ.Π. φθάνει το 77% όλως περιέργως η ελάχιστη οικονομική προσφορά από εκείνη του Αναδόχου είναι μικρότερη κατά 26% (=65 39%). 2

3 Αντίστοιχα για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ο λόγος βαθμολογίας των Τ.Π. κυμαίνεται από 68 86% και υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου η ελάχιστη οικονομική προσφορά σε σχέση με εκείνη του Αναδόχου είναι μικρότερη κατά 64%!!! (=89 25%), ενώ σε άλλη 49% (=63 14%) με Ανάδοχο το ίδιο Γραφείο. Όπως αναφέρει έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων, που ερεύνησε τις περιπτώσεις αυτές, εμπλέκονται τρία γραφεία. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται ότι τα τρία γραφεία συγκεντρώνουν εναλλάξ ακραίες βαθμολογίες (υψηλότερη και χαμηλότερη) στις Τεχνικές Προσφορές αλλά αντιστρόφως ακραίες στις προσφερόμενες εκπτώσεις. Παράλληλα με την ελεύθερη διαμόρφωση των προσφορών δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές ώστε να γνωρίζει σαφώς ο μελετητής τις υποχρεώσεις του και παράλληλα η Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει την εφαρμογή τους. Μετά την υποβολή εκπτώσεων χωρίς περιορισμό, άρχισαν να υποβάλλονται προσφορές μέχρι και 15% της προεκτιμώμενης αμοιβής για την κατηγορία των υδραυλικών έργων (έκπτωση πάνω από 85%). Με τέτοιες εκπτώσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους συγκροτημένα γραφεία με μακροχρόνια εμπειρία και μόνιμα συνεργαζόμενο προσωπικό. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως π.χ. Κύπρο και Γερμανία. Στην τελευταία περίπτωση τα συγκροτημένα γραφεία ζητούν ήδη από 3ετίας να προβλεφθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών μόνον των πέντε (5) γραφείων που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στις Τεχνικές Προσφορές. Παρόμοια πρόταση για την Ελλάδα είναι ανεφάρμοστη για λόγους που όλοι αντιλαμβάνεστε. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προανέφερα προτείνω τα παρακάτω: 1. Να ζητείται σε όλες τις περιπτώσεις εμπειρία των γραφείων σε παρόμοιες μελέτες χωρίς αυτή να αποτελεί φωτογραφική διάταξη. Για τη χρήση της δάνειας εμπειρίας να εφαρμοστούν αυστηρά κριτήρια όπως π.χ. Προσκόμιση συμφωνητικού συνεργασίας με το γραφείο που δίδει την εμπειρία του, πριν από την υπογραφή της συμβάσεως με ελάχιστη αμοιβή π.χ. 10 ή 20% της προσφερόμενης για την υπόψη μελέτη. Πριν από την παραλαβή της μελέτης να προσκομίζονται τιμολόγια του τρίτου γραφείου που να καλύπτουν την πιο πάνω σύμβαση. 2. Να συνταχθούν σύγχρονες Τεχνικές Προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες μελετών. Δεν είναι δυνατόν οι μόνες Τεχνικές Προδιαγραφές γενικής εφαρμογής να είναι εκείνες του Π.Δ.696/1974 που συντάχθηκαν προ 50ετίας. Υπάρχουν κατηγορίες μελετών, π.χ. τοπογραφικές, όπου οι πιο πάνω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται πλέον. Ενδεικτικά γι αυτές αναφέρω τα παρακάτω: Από την μέχρι τώρα εμπειρία παρατηρούμε ότι υπάρχουν Υπηρεσίες που για το ίδιο αντικείμενο εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες. Ένα παράδειγμα είναι ότι η Κτηματολόγιο Α.Ε.: επιτρέπει τη χρήση GPS όταν γίνεται τοπογραφική αποτύπωση δεν την ενδιαφέρει ο αριθμός των στάσεων. 3

4 Σε κτηματογραφήσεις άλλα ζητούνται να παραδοθούν στο Υπουργείο Α.Α.Τ. και άλλα στο Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ. χωρίς να προβλέπονται σαφώς στις Συμβάσεις. Οσον αφορά τις υπάρχουσες προδιαγραφές του Π.Δ.696/74, με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε σήμερα ηλεκτρονικά ταχύμετρα (total station), GPS, Ηλεκτρονικούς Χωροβάτες, καταγραφικά κλπ. (ενδεικτικά αναφέρω όσο και αν φαίνεται παράξενο δεν κρατάμε πλέον στο ύπαιθρο μετροταινίες ενώ το Π.Δ.696/74 προβλέπει οι εργασίες υπαίθρου να γίνονται με ταινίες και σταδίες). Άλλο παράδειγμα ανεπάρκειας των Τ.Π. αφορά στις υδρολογικές μελέτες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν βροχομετρικές καμπύλες και εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών τουλάχιστον των κυριότερων ποταμών. Παράλληλα υπάρχουν Προδιαγραφές και Κανονισμοί με βάση τα αποτελέσματα εκτεταμένων υδρολογικών μελετών ανά περιοχή εγγυημένων από το Δημόσιο που οδηγούν το Μελετητή στον υπολογισμό των υδρολογικών στοιχείων. Υπήρξε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ για Προδιαγραφές Υδρολογικών Μελετών το Η εργασία που παραδόθηκε δεν είχε συνέχεια. Παλαιότερα δημοσιεύονταν υδρολογικές παρατηρήσεις. Τις τελευταίες 10ετίες δεν έγινε καμία δημοσίευση και επεξεργασία και οι μελετητές πρέπει να πληρώσουν για την αγορά των σχετικών στοιχείων (π.χ. ΕΜΥ, ΔΕΗ κλπ.). Ευτυχώς πρόσφατα το Υ.Π.Ε.Κ.Α./ΕΓΥ προκήρυξε τις μελέτες διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας όπου προβλέπεται η κατάρτιση βροχομετρικών καμπυλών και εκτίμηση πλημμυρικών παροχών. Εκφράζω όμως επιφυλάξεις για τη συμβατότητα των αποτελεσμάτων δεδομένου ότι θα ανατεθούν σε διαφορετικά μελετητικά σχήματα τα οποία ίσως εφαρμοσουν διαφορετικές μεθοδολογίες. Στην Ελλάδα απαιτείται σε κάθε μελέτη φράγματος, αντιπλημμυρικού έργου κλπ., η εκπόνηση εξ αρχής υδρολογικής μελέτης η οποία όμως θα μπορούσε να μην είναι εξ αρχής εφόσον βασίζεται σε υδρολογική πληροφορία ανά περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού είναι: Η οικονομική επιβάρυνση του κυρίου του έργου για την αγορά των πρωτογενών στοιχείων και του μελετητή για την επεξεργασία τους. Πολλές υπηρεσίες, για τη μείωση του κόστους, χρησιμοποιούν υδρολογικές μελέτες γειτονικών περιοχών που δεν αφορούν στη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ή παλαιών μελετών (π.χ. δεκαετίας 1970). Αποτέλεσμα είναι οι τεχνικές μελέτες είτε να είναι υπερδιαστασιολογημένες είτε να μην καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Μέχρι τη δημοσίευση των επίσημων Τεχνικών Προδιαγραφών να παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες Αρχές να συντάσσουν συγκεκριμένες Τ.Π. για τη μελέτη που προκηρύσσουν. Ηδη ο ΣΜΥΕΔΥΠ έχει προχωρήσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο Σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών. Οριστικών μελετών φραγμάτων Αγωγών μεταφοράς νερού και Αντιπλημμυρικών έργων αστικών περιοχών. 3. Να καταργηθεί η υποβολή Τεχνικών Προσφορών με παράλληλη απαίτηση ειδικής εμπειρίας. Η Υπηρεσία να συντάσσει σύντομη περιγραφή των υποχρεώσεων των 4

5 διαγωνιζομένων την οποία θα υπογράφουν ότι αποδέχονται. Η ανάθεση να γίνεται μόνον με την Οικονομική Προσφορά. 4. Εφόσον διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς, να αλλάξει ο τρόπος συμβολής της Οικονομικής Προσφοράς. Να παύσει να χρησιμοποιείται στον μαθηματικό τύπο η Ελάχιστη, η οποία οδηγεί κάποιες φορές σε στημένους διαγωνισμούς, αλλά είτε ο μέσος όρος, είτε η μέση αριθμητική. 5. Λόγω της αποδυνάμωσης των Υπηρεσιών από έμπειρο προσωπικό να προβλεφθεί για την υποβοήθησή τους η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων με εμπειρία ίση ή μεγαλύτερη εκείνης των μελετητών. Με τον τρόπο αυτό θα εκπονούνται πληρέστερες μελέτες και θα μειωθεί το κόστος εκτέλεσής τους, το οποίο θα καλύψει τη δαπάνη αμοιβής των Τεχνικών Συμβούλων. 6. Δυστυχώς δεν υπάρχει Υπηρεσία που να μπορεί να συντάξει έναν άρτιο Φάκελο Έργου. Τα τελευταία χρόνια έχει πρακτικά καταργηθεί η σύνταξη Προκαταρκτικών μελετών λόγω της πολύπλοκης και χρονοβόρου διαδικασίας ανάθεσης. Οι Υπηρεσίες ενδιαφέρονται για τη σύνταξη Οριστικών Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την ένταξη των έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με σύντομες διαδικασίες. Οι Προκαταρκτικές μελέτες είναι πολύ σημαντικό στάδιο, με αυξημένες απαιτήσεις εμπειρίας. Νομίζουμε ότι ο Φάκελος του Έργου θα πρέπει να συντάσσεται από έμπειρα γραφεία, ενδεχόμενα δε και μεγαλύτερης εμπειρίας από την απαιτούμενη για τη σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης. Ο Φάκελος δε του Έργου θα μπορούσε να συνδυάζεται με τη σύνταξη μιας Προκαταρκτικής μελέτης. 7. Πρόβλημα είναι ακόμη η ανύπαρκτη ουσιαστικά πιστοποίηση της επάρκειας των μελετητικών γραφείων. Βέβαια, αυτό συναρτάται με τον γραφειοκρατικό τρόπο που αποδίδονται τα μελετητικά πτυχία, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της αντίστοιχης επάρκειας του Μελετητή. Εάν δεν βρεθεί λύση σε αυτό το θέμα, δεν είναι δυνατόν να μην αξιολογείται κατά την ανάθεση η εμπειρία των υποψηφίων στο σχετικό αντικείμενο. Η θέση η εμπειρία δεν μπορεί να είναι λόγος ανάθεσης, έχει νόημα όταν αναφερόμαστε σε γραφεία πρακτικά ισοδύναμης εμπειρίας και δυνατοτήτων. Όταν αυτό πιστοποιείται μόνο από την τάξη πτυχίου, είναι προφανές ότι σύντομα θα οδηγηθούμε σε τραγελαφικές επιλογές. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα σε συνδυασμό με την έλλειψη σύγχρονων Τεχνικών Προδιαγραφών σύνταξης μελετών αλλά και την αδυναμία των Υπηρεσιών για ουσιαστική Τεχνική Επίβλεψη. Προσωρινή λύση στο θέμα και μέχρι την επίλυση του προβλήματος της πιστοποίησης των δυνατοτήτων του κάθε γραφείου, θα ήταν η επίκληση μιας ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο. Είναι αδιανόητο και εξωφρενικό να ανατίθενται μεγάλα μελετητικά αντικείμενα (π.χ. Φράγμα ύψους μεγαλύτερου των 50 m) σε γραφεία μελετών με τάξη πτυχίου Ε, αλλά καμία σχέση με τη μελέτη φραγμάτων. 8. Πραγματικός τεχνικός έλεγχος μιας μελέτης γίνεται από την εφαρμογή της. Αυτό όμως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι η εφαρμογή της μελέτης, μέσω μιας εργολαβίας, δεν γίνεται μόνον με Τεχνικά κριτήρια αλλά και Οικονομικά ανάλογα με τις επιλογές του Αναδόχου. Ισως θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο τήρησης αρχείου μελετητών όπου θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή των μελετητών των έργων στην επίβλεψη κατασκευής των μελετών τους για τη μεταφορά εμπειριών έναντι ενός ελάχιστου τιμήματος για την κάλυψη των εξόδων τους. Αυτό λόγω της γνώσης του έργου από το μελετητή θα προστατεύσει την εκτέλεση 5

6 του έργου και τελικά θα επιφέρει σημαντική οικονομία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις Υπηρεσίες. Πρέπει η Υπηρεσία που εκπονεί τη μελέτη να αναλαμβάνει και την εκτέλεση του έργου για τη μεταφορά της εμπειρίας. Δυστυχώς, όπως πληροφορήθηκα, θα δημιουργηθούν άλλες Υπηρεσίες μελετών και άλλες κατασκευών. Δεν μπορούν όμως να επικαλούνται π.χ. ίση εμπειρία σε κατασκευές φραγμάτων ένα γραφείο του οποίου η μελέτη κατασκευάστηκε με επουσιώδεις τροποποιήσεις και ολοκληρώθηκε σε δύο χρόνια, με άλλο που οδήγησε σε κατασκευή φράγματος με μη στεγανό ταμιευτήρα ή άλλο του οποίου η μελέτη χρειάστηκε ριζική τεχνική αναθεώρηση. 6

Περιεχόμενα Εισήγησης

Περιεχόμενα Εισήγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθήνα, 7/5/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/o/1890

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης Εκτέλεσης Έργων Προμηθειών της εταιρίας, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Δ1/Γ/25457/10.11.2011

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 1. Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 12-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1154 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Τηλέφωνο:210-9602130

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Πράξη: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στα Δημόσια Έργα και πώς συντάσσονται οι προσφορές από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για ανάθεση έργου σε αυτές. Γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος

Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος ρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολάκης Πρόεδρος ΕΜηΠΕΕ Είναι γεγονός πως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ

Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ Νικόλαος Μπόκαρης Δασολόγος Α.Π.Θ Συντονιστής Ο.Ε ΓΕΩΤΕΕ Δ/νση Επικοινωνίας Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα ΤΚ10164 Τηλ. 2102124606-7 fax 2015242408 email: nbokaris@yahoo.gr Αθήνα 6/5/2013 Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 243/2015 ΘΕΜΑ 1 ο έκτακτο :Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, Νοέμβριος 2009 01 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αναθεωρημένος Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Συντάκτης : Ιωάννης Β. Χανδάνος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα