ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014 ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: : Άννα Σκουρτανιώτη Αθήνα, ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Αρ. Πρωτ. Αρ.Διακ. /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προϋπολογισμός : ,02 πλέον ΦΠΑ 23% ή ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων : Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο : Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού ΟΓΑ Πατησίων 30 7 ος όροφος Γραφείο 703 Τόπος Κατάθεσης Προσφορών ΟΓΑ Πατησίων 30 7ος όροφος Γραφείο 703 Ημέρα και Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού Τετάρτη, και ώρα πμ Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών ος όροφος, γραφείο 507, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού: και ώρα μμ - 7 ος όροφος, γραφείο 703, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: και ώρα πμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που κατατίθενται μετά τις ανωτέρω προθεσμίες είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Α. Τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 2

3 1. του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/ ) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 14 και 15). 2. του άρθρου 3 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2741/Α/1999 και του άρθρου 1 παρ. 35 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002). 3. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών και άλλες διατάξεις» άρθρα του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3310/ του άρθρου 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.Δ.346/98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992». 7. του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 8. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 9. του Ν. 2238/94 άρθρο 35 (ΦΕΚ 151/Α/94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 10. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τη οδηγία 89/665 ΕΟΚ & την οδηγία 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ». 11. του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Β. Τις παρακάτω αποφάσεις: 12. την με αριθ. 1385/2/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΓΑ. 13. την αρ. πρωτ. Φ.1/5/22925/4611/ απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανάθεση.. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας και των δεμάτων του ΟΓΑ για τα έτη 2013 και 2014 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ( ,02) πλέον ΦΠΑ 23% ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η τρίμηνη παράταση 3

4 Ο διαγωνισμός έχει προγραμματισθεί να γίνει αφού παρέλθει προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την εφημερίδα της Κυβέρνησης και τον Ελληνικό Τύπο. Επισημαίνεται ότι: Οι προσφορές μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, κατατίθενται στο Τμήμα Δ3 επιμελητείας και δαπανών του ΟΓΑ (Υπηρεσία διενέργειας) Την ημέρα που διενεργείται ο διαγωνισμός οι προσφορές κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών του ΟΓΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και ένα πρωτότυπο. Το ένα εκ των δύο αντιγράφων θα είναι σε CD και αφορά την τεχνική και οικονομική προσφορά. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι σε ένα μόνον αντίγραφο. Το τεύχος της προκήρυξης θα διατίθεται από το Τμήμα Δ3 επιμελητείας και δαπανών του ΟΓΑ και από στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07. Η Υπηρεσία Διενέργειας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήματος και σε όσους έχουν παραλάβει τη προκήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. Οι διευκρινήσεις θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ για ενημέρωση όσων παρέλαβαν την διακήρυξη μέσω της ιστοσελίδας οι οποίοι για το λόγο αυτό οφείλουν να την επισκέπτονται μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για τη λήψη των διευκρινήσεων. Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό ότι δεν παρελήφθησαν ή δεν ενημερώθηκαν για διευκρινήσεις δεν γίνονται δεκτές. Εφόσον οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν μετά το παραπάνω οριζόμενο διάστημα, οι σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης συγκεντρωτικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα ένστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιμελητείας και Δαπανών του Κλάδου Οικονομικών Υπηρεσιών. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα Επιμελητείας και Δαπανών του ΟΓΑ για να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ή ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας και των δεμάτων του ΟΓΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) Εγκαταστάσεις αναδόχου, διευθύνσεις παραληπτών κλπ. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV:.. Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ( ,02) πλέον ΦΠΑ 23% ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.(Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η τρίμηνη παράταση) Προϋπολογισμός ΟΓΑ- ΚΑΕ.. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναλύεται στην παρούσα προκήρυξη. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕ ΟΓΑ ΗΔΙΚΑ 00/00/2000 και ώρα 10:00 -Πατησίων 30, Αθήνα, 5 ος όροφος, γραφείο 507 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού -Πατησίων 30, Αθήνα, 7 ος όροφος, γραφείο 703 την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση 00/00/2000 και ώρα 10:00 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Η Ανώνυμη Εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» 5

6 Αναθέτουσα Αρχή ή ΟΓΑ Υπηρεσία Διενέργειας Επιτροπή Προμηθειών ΟΓΑ Επιτροπή Ενστάσεων ΟΓΑ Επιτροπές Παραλαβών ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 30, ΤΚ 10170, ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο Σύμβαση για την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ είναι το όργανο που αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με το διαγωνισμό, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου κατά περίπτωση συλλογικού οργάνου και εισήγηση της Υπηρεσίας Διενέργειας. Ο Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Επιμελητείας & Δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής ( Πατησίων 30, 5 ος όροφος, γραφείο 507). Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού θα δίνονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στα τηλέφωνα και Η Επιτροπή Προμηθειών του ΟΓΑ είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο που γνωμοδοτεί για κάθε θέμα σχετικό με το διαγωνισμό (παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση των προσφορών κλπ) πλην των ενστάσεων και προσφυγών. Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Η Επιτροπή Ενστάσεων του ΟΓΑ είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο που γνωμοδοτεί για κάθε θέμα σχετικό με διοικητικές προσφυγές (ενστάσεις, προσφυγές κλπ) που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. Τα αρμόδια για την Παραλαβή των υπηρεσιών συλλογικά όργανα του ΟΓΑ. Συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. Προκήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Προσφέρων Εκπρόσωπος Αντίκλητος Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Σε κάθε περίπτωση η εξουσιοδότηση πρέπει να δίδεται με συμβολαιογραφική πράξη. Το πρόσωπο που ο προσφέρων με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 6

7 περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ανάδοχος Κατακύρωση Σύμβαση Προϋπολογισμός Συμβατικό τίμημα Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Κανονισμός Προμηθειών Συμβατικά τεύχη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ανάδοχο. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί. για το σύνολο των υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Οι τιμές προσφοράς στις οποίες θα κατακυρωθούν οι υπηρεσίες. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού A.2 Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού A.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής A.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού A.5 Δημοσίευση της Διακήρυξης A.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών A.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού A.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14 B.1 Ανάλυση αντικειμένου B.2 Γενικές πληροφορίες για τον ΟΓΑ και την αλληλογραφία του B.3 Υποχρεώσεις αναδόχου A.1.1Βασικές Υποχρεώσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου A.1.2Συγκρότηση ομάδων παρακολούθησης των υπηρεσιών A.1.3Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου A.1.4Υποχρεώσεις Αναδόχου σχετικά με τις Υπεργολαβίες B.4 Περιγραφή φακέλων και δεμάτων B.5 Πίνακες διακινούμενης αλληλογραφίας Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες της διακινούμενης αλληλογραφίας του ΟΓΑ κατά είδος και βάρος φακέλου ή σάκου. Η εκτίμηση των ποσοτήτων της διακινούμενης αλληλογραφίας βασίζεται σε στοιχεία του έτους Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν τον ΟΓΑ ο οποίος θα αποστέλλει την αλληλογραφία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του B.6 Χρόνοι επίδοσης της αλληλογραφίας του ΟΓΑ B.7 Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής A.1.5Ταχυδρομικά αντικείμενα Κεντρικής Υπηρεσίας και Υποκαταστημάτων A.1.6Συστημένη αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας και Υποκαταστημάτων A.1.7Ταχυδρομικά Αντικείμενα Ανταποκριτών ΟΓΑ A.1.8Ομαδικές πανομοιότυπες αποστολές A.1.9Σάκοι- Δέματα B.8 Τόποι παράδοσης της αλληλογραφίας του ΟΓΑ B.9 Παραλήπτες της αλληλογραφίας του ΟΓΑ B.10 Επεξεργασία-ταξινόμηση αλληλογραφίας

9 B.11 Επίδοση της αλληλογραφίας και των δεμάτων στους παραλήπτες B.12 Επιστρεφόμενη αλληλογραφία B.13 Παραλαβή των ταχυδρομικών υπηρεσιών B.14 Τρόπος πληρωμής του αναδόχου B.15 Λοιποί ειδικοί όροι του διαγωνισμού A.1.10Εναλλακτικές Προσφορές A.1.11Μερική υποβολή προσφορών A.1.12Ποινικές Ρήτρες Αποζημιώσεις A.1.13Εμπιστευτικότητα A.1.14Υποχρεώσεις ασφάλισης A.1.15 Ασφάλεια A.1.16Τροποποίηση/ παράταση σύμβασης A.1.17Λύση καταγγελία σύμβασης έκπτωση Αναδόχου A.1.18Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία C ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ C.1 Δικαίωμα συμμετοχής C.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής C.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής A.1.19Υποδομή A.1.20Γνώση και εμπειρία A.1.21Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια A.1.22Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας C.4 Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής A.1.23Δικαιολογητικά που αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής A.1.24Δικαιολογητικά που αφορούν στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής C.4.2 Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής C.4.3 Υπεργολαβίες D ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ D.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών D.2 Περιεχόμενο Προσφορών A.1.25Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» E. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ C.4 Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής G.1 Εγγύηση συμμετοχής A.1.26Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» A.1.27Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» A.1.28Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» A.1.29Ισχύς Προσφορών E ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ F ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Συνεταιρισμοί Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Ενώσεις Κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις

10 G ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ G.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό G.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης G.3 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία αξιολόγησης A.1.30Αποσφράγιση Προσφορών A.1.31 Έλεγχος Δικαιολογητικών A.1.32Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών- Τεχνική Αξιολόγηση A.1.33Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών A.1.34Συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης A.1.35Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Τελική Αξιολόγηση A.1.36Διαμόρφωση Συγκριτικού Κόστους Προσφοράς A.1.37Μέθοδος τελικής αξιολόγησης προσφορών A.1.38Διευκρινίσεις Προσφορών...64 A.1.39Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού A.1.40Απόρριψη προσφορών G.4 Λοιποί όροι σχετικοί με την κατακύρωση του διαγωνισμού A.1.41Δικαίωμα κατακύρωσης μέρους των υπηρεσιών A.1.42Δικαίωμα ματαίωσης A.1.43Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις A.1.44Προσφυγές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης G.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11 A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν ο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας και των απλών δεμάτων του ΟΓΑ A.2 Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ( ,02) πλέον ΦΠΑ 23% ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και αναλύεται ως εξής: α) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ανάθεση των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, β) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ενδεχόμενη παράταση τριών (3) μηνών. Η εκτίμηση της προϋπολογισμένης δαπάνης στηρίζεται στα ταχυδρομικά τέλη που κατέβαλε ο ΟΓΑ τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Η δαπάνη της ανάθεσης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΟΓΑ. A.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). - Διεύθυνση έδρας: Πατησίων 30, ΤΚ 10170, Αθήνα - Τηλέφωνα: , Fax: Πληροφορίες: Τμήμα Δ3 Επιμελητείας και Δαπανών (5ος όροφος, γραφεία ). A.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από: A. Tις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. του Ν.4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/ ) περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 14 και 15). 2. του άρθρου 3 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2741/Α/1999 και του άρθρου 1 παρ. 35 του Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002). 3. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών και άλλες διατάξεις» άρθρα του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου

12 5. του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3310/ του άρθρου 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.Δ.346/98, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992». 7. του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 8. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 9. του Ν. 2238/94 άρθρο 35 (ΦΕΚ 151/Α/94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 10. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τη οδηγία 89/665 ΕΟΚ & την οδηγία 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ». 11. του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Β. Τις παρακάτω αποφάσεις: 12. την με αριθ. 1385/2/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού. 13. την αρ. πρωτ. Φ.1/5/22925/4611/ απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανάθεση.. A.5 Δημοσίευση της Διακήρυξης Η διακήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις /00/ Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 00/00/2000 και δημοσιεύθηκε στις 00/00/ Στον ελληνικό τύπο στις 00/00/2000 και δημοσιεύθηκε στις 00/00/2000. Η διακήρυξη αναρτήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.oga.gr). A.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει την προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, στις παρακάτω διευθύνσεις: - Πατησίων 30, Αθήνα, 5 ος όροφος, γραφείο 507 μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού στις Πατησίων 30, Αθήνα, 7 ος όροφος, γραφείο 703 την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στις Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. A.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται δωρεάν από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα το Τμήμα Δ3 Επιμελητείας και Δαπανών. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier). 12

13 Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (web site). A.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, ήτοι μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Υπηρεσία Διενέργειας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήματος και σε όσους έχουν παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή οι διευκρινίσεις ζητηθούν μετά το παραπάνω οριζόμενο διάστημα, οι σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης συγκεντρωτικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα ένστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιμελητείας και Δαπανών του Κλάδου Οικονομικών Υπηρεσιών. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 13

14 B ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Ανάλυση αντικειμένου Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας με διεύθυνση και των δεμάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) Πανελλαδικά. Η επιστολική αλληλογραφία του ΟΓΑ περιλαμβάνει: I. Την καθημερινή αλληλογραφία του Οργανισμού και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του. Η αλληλογραφία είναι κατά κανόνα απλή (χωρίς απόδειξη παραλαβής από τον παραλήπτη) και σε λίγες περιπτώσεις συστημένη (παράδοση με υπογραφή) ή με απόδειξη παραλαβής η οποία (απόδειξη) επιστρέφεται στον ΟΓΑ. II. Την αλληλογραφία των ανταποκριτών του ΟΓΑ, που κατά κανόνα υπηρετούν ως δημοτικοί υπάλληλοι στους δήμους της χώρας, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά τον ΟΓΑ. III. Την αλληλογραφία του Οργανισμού στο εξωτερικό IV. Τις τακτικές ή έκτακτες ομαδικές αποστολές αλληλογραφίας κυρίως προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. V. Σάκοι οι οποίοι περιέχουν κυρίως έντυπο υλικό και έγραφα που αποστέλλονται από την αποθήκη και τις Υπηρεσίες του ΟΓΑ στους ανταποκριτές του Οργανισμού και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ή από τα Υποκαταστήματα στην Κεντρική Υπηρεσία B.2 Γενικές πληροφορίες για τον ΟΓΑ και την αλληλογραφία του Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 με το Ν.4169 με σκοπό τη χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος - χηρείας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Το 1998 ιδρύθηκε ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και ο ΟΓΑ παρέχει ευρύ και πλήρες φάσμα ασφαλιστικής προστασίας (ασφάλιση, συντάξεις, οικογενειακά επιδόματα, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού κλπ.) Η δομή του ΟΓΑ περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία και οκτώ (8) Περιφερειακά Υποκαταστήματα με έδρα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Κομοτηνή, τη Λαμία, την Τρίπολη και τα Ιωάννινα. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ εξυπηρετούνται μέσω των ανταποκριτών οι οποίοι κατά είναι δημοτικοί υπάλληλοι και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Συγκεκριμένα οι ανταποκριτές: Υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη Υποβάλουν αιτήσεις για οικογενειακά επιδόματα Υποβάλουν αιτήσεις για τις λοιπές παροχές του ΟΓΑ Αποστέλλουν στον ΟΓΑ οποιοδήποτε άλλο αίτημα πολιτών σχετικό με το αντικείμενο του Ο ΟΓΑ στέλνει στους ασφαλισμένους του κυρίως: Ειδοποιήσεις για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών Αποφάσεις που αφορούν στα αιτήματα που υπέβαλαν Έγγραφα για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους Βεβαιώσεις για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Ενημερωτικές επιστολές. Ο ΟΓΑ στέλνει στους ανταποκριτές του κυρίως: 14

15 Ενημερωτικό υλικό (νομοθεσία, εγκυκλίους, κλπ) Έντυπο Υλικό Κοινοποιήσεις σχετικές με υποθέσεις που διεκπεραιώνουν Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάθεση των υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΓΑ είναι εξαιρετικά σημαντική για τον Οργανισμό δεδομένης της αποστολής του. Είναι σαφές ότι ο ΟΓΑ στην περίπτωση των εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης σε περίπτωση λανθασμένης παράδοσης των ειδοποιήσεων πληρωμής μπορεί να έχει σημαντική απώλεια εσόδων. B.3 Υποχρεώσεις αναδόχου A.1.1 Βασικές Υποχρεώσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου Ο ανάδοχος στα πλαίσια του ανωτέρω αντικειμένου οφείλει να εκπληρώνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Να παραλαμβάνει με μέριμνα και έξοδα του την αλληλογραφία του ΟΓΑ από την Κεντρική Υπηρεσία, τα υποκαταστήματα του και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει καθημερινά οχήματα που θα παραλαμβάνουν την αλληλογραφία του ΟΓΑ από την Κεντρική Υπηρεσία (Πατησίων 30 Αβέρωφ 7 και Ζηνοδώρου 20) και τα περιφερειακά Υποκαταστήματα. Σε περίπτωση παραλαβής της αλληλογραφίας από την ΗΔΙΚΑ ή από άλλο τόπο παραλαβής ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα. 2. Να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των υποκαταστημάτων του ΟΓΑ η οποία παραδίδεται από προσωπικό του ΟΓΑ. 3. Να παραδίδει στην αλληλογραφία του ΟΓΑ στους παραλήπτες στους χρόνους που καθορίζονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας προκήρυξης. 4. Να παραλαμβάνει από τους ανταποκριτές του ΟΓΑ, στις εγκαταστάσεις του, την αλληλογραφία η οποία έχει ως αποκλειστικό παραλήπτη τον ΟΓΑ. 5. Να επιστρέφει την αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες στην υπηρεσία που την απέστειλε συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ εκτίμηση αιτία επιστροφής (θάνατος, αλλαγή διεύθυνσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ.) 6. Να φροντίζει για την ασφάλεια της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το προσωπικό του ΟΓΑ. A.1.2 Συγκρότηση ομάδων παρακολούθησης των υπηρεσιών Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκροτήσει πενταμελή ομάδα από υπαλλήλους του η οποία: θα παρακολουθεί την υλοποίηση των υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΓΑ θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΟΓΑ για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών. θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του ΟΓΑ για θέματα που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συγκροτήσει τριμελείς ομάδες από υπαλλήλους των καταστημάτων στις πόλεις που υπάρχουν τα οκτώ (8) Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των υπηρεσιών στους νομούς που εποπτεύουν. Τα μέλη των ομάδων θα διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα τους. Σε τυχόν αλλαγή του προσωπικού των ομάδων ο ανάδοχος θα μεριμνά για την τοποθέτηση προσώπων με ανάλογα προσόντα και ενημερώνει άμεσα τον ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ σε περίπτωση που 15

16 διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους από νέα στελέχη. Στην ομάδα παρακολούθησης των υπηρεσιών θα υπάρχει ο κυρίως υπεύθυνος από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με τον ΟΓΑ το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής των υπηρεσιών. Για τα δύο αυτά στελέχη, ο προσφέρων θα περιλάβει στην προσφορά του βιογραφικά και θα αναφέρει τις δραστηριότητες τους τα τελευταία τρία έτη, εστιάζοντας στην επίβλεψη παρεμφερών υπηρεσιών. Για τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων θα παρατίθενται τυποποιημένα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα με αναλυτικά στοιχεία για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους, το αντικείμενο που θα καλύψουν, το καθεστώς της εργασιακής τους σχέσης με τον προσφέροντα. Ο ΟΓΑ σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκριση του. A.1.3 Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως ο Ν. 4053/2012 καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις που εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την ΕΕΤΤ ή άλλη δημόσια αρχή όπως η ΑΔΑΕ. 2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΓΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των υπηρεσιών του σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε τυχόν συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Παρακολούθησης των Υπηρεσιών του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΟΓΑ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΟΓΑ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΟΓΑ. 7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με τον ΟΓΑ, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση 16

17 που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) ο ΟΓΑ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της Τράπεζας. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε) και του ΟΓΑ. 9. Ο ΟΓΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο ΟΓΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΟΓΑ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον ΟΓΑ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 14. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΟΓΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. A.1.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου σχετικά με τις Υπεργολαβίες Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους τους οποίους θα αναφέρει στην προσφορά του για τις κατά περίπτωση ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΟΓΑ. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον ΟΓΑ. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση των υπηρεσιών, μόνο εφόσον ο αντικαταστάτης ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της σύμβασης, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΓΑ. Ο ΟΓΑ δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου η φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που κατά βάσιμη και 17

18 αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ΟΓΑ, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. B.4 Περιγραφή φακέλων και δεμάτων Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των φακέλων που αποστέλλονται από τον ΟΓΑ περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Επιστολές Μικρού Επιστολές Μεγάλου Ογκώδεις και Ακανόνιστες Μεγέθους Μεγέθους Επιστολές Μήκος Φακέλων Από 140mm έως Από 140mm έως Όλες οι επιστολές που δεν 245mm 380mm καλύπτουν τις Ύψος Φακέλων Από 90mm έως 165mm Από 90mm έως 245mm προαναφερόμενες Αναλογία Μήκους/ προδιαγραφές, μεγέθη, > 1,4 > 1,4 Ύψος διαστάσεις και βάρη. Οι διαστάσεις των σάκων που συνήθως αποστέλλει ο ΟΓΑ είναι 112Χ64 εκ. και 750Χ48 εκ. B.5 Πίνακες διακινούμενης αλληλογραφίας Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες της διακινούμενης αλληλογραφίας του ΟΓΑ κατά είδος και βάρος φακέλου ή σάκου. Η εκτίμηση των ποσοτήτων της διακινούμενης αλληλογραφίας βασίζεται σε στοιχεία του έτους Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν τον ΟΓΑ ο οποίος θα αποστέλλει την αλληλογραφία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επιστολική αλληλογραφία με επίδοση την επόμενη εργάσιμη ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνος παράδοσης θα είναι τρείς ημέρες. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολές Μικρού Μεγέθους Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 100 ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απλή επιστολική αλληλογραφία ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Τρείς εργάσιμες ημέρες εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνος παράδοσης θα είναι πέντε ημέρες. ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολές Μικρού Μεγέθους Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΑΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σάκοι ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Τρεις εργάσιμες ημέρες εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνος παράδοσης θα είναι πέντε ημέρες. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Έως 7 Κιλά Κιλά Κιλά Κιλά 500 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΣΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αλληλογραφία Εξωτερικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χώρες Ε.Ε. Χώρες εκτός Ε.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Επτά εργάσιμες ημέρες ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ Επιστολές μικρού μεγέθους Επιστολές μεγάλου μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΟΣ (σε γρμ) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Ε Επιστολές μικρού μεγέθους Επιστολές μεγάλου μεγέθους Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 22

23 ΣΥΝΟΛΟ εκτός Ε.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

24 B.6 Χρόνοι επίδοσης της αλληλογραφίας του ΟΓΑ Οι επιθυμητοί χρόνοι επίδοσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων του ΟΓΑ αναφέρονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 Επιστολική αλληλογραφία με επίδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η επόμενη εργάσιμη ημέρα εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνο παράδοσης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες 2 Απλή επιστολική αλληλογραφία Τρεις εργάσιμες ημέρες εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνο παράδοσης είναι πέντε εργάσιμες ημέρες 3 Σάκοι Τρεις εργάσιμες ημέρες εκτός νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών για τις οποίες ο χρόνο παράδοσης είναι πέντε εργάσιμες ημέρες 6 Αλληλογραφία εξωτερικού Επτά εργάσιμες ημέρες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ B.7 Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής A.1.5 Ταχυδρομικά αντικείμενα Κεντρικής Υπηρεσίας και Υποκαταστημάτων Ο ανάδοχος σε καθημερινή βάση θα διαθέτει όχημα και προσωπικό το οποίο θα παραλαμβάνει το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. Η παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΓΑ και η παραλαβή από το προσωπικό του αναδόχου. Μετά τον χαρακτηρισμό (απλή αλληλογραφία, συστημένη, με απόδειξη παραλαβής, δέματα ή σάκοι), την καταμέτρηση και το ζύγισμα της αλληλογραφίας θα συνυπογράφεται σχετικό έντυπο στο οποίο θα αναλύονται λεπτομερώς τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινούνται. A.1.6 Συστημένη αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας και Υποκαταστημάτων Κατά την παραλαβή της συστημένης αλληλογραφίας θα καταγράφεται σε σχετικό ειδικό έντυπο ο αποστολέας και ο παραλήπτης, καθώς και ο αριθμός συστημένου (barcode). Το έντυπο παράδοσης παραλαβής θα υπογράφεται από το προσωπικό του αναδόχου και του ΟΓΑ. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει τις υπηρεσίες του Ο.Γ.Α. με ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή με σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΓΑ. Τα αντικείμενα αυτά (Ειδικών Διαχειρίσεων) θα προσκομίζονται με επικολλημένους ή εκτυπωμένους τους αριθμούς σύστασης (Barcode) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά αύξουσα αρίθμηση. 24

25 A.1.7 Ταχυδρομικά Αντικείμενα Ανταποκριτών ΟΓΑ Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλουν οι ανταποκριτές τα οποία έχουν ως παραλήπτη αποκλειστικά τον ΟΓΑ. Παραδίδονται στις έδρες των υποκαταστημάτων του αναδόχου από τους ανταποκριτές και αφού καταμετρηθούν θα υπογράφεται από τον ανταποκριτή και τον υπάλληλο που τα παραλαμβάνει σχετικό έντυπο στο οποίο θα γράφονται λεπτομερώς τα ταχυδρομικά αντικείμενα. A.1.8 Ομαδικές πανομοιότυπες αποστολές Οι ομαδικές επιστολές θα παραλαμβάνονται από προσωπικό και όχημα του αναδόχου κυρίως από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή από οποιοδήποτε άλλο τόπο αποστολής που θα υποδεικνύεται εγγράφως πριν από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ και θα βρίσκεται εντός των ορίων του νομού Αττικής. Η αλληλογραφία ενδέχεται να παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου με μέριμνα του ΟΓΑ. Το βάρος των φακέλων στις ομαδικές αποστολές είναι το ίδιο για το σύνολο της ποσότητας. Εφόσον η ποσότητα της αλληλογραφίας είναι μικρή (μέχρι 200 τεμάχια) θα γίνεται αναλυτική καταμέτρηση της. Σε διαφορετική περίπτωση θα ζυγίζονται δέκα φάκελοι που θα επιλέγουν τυχαία από τη συνολική ποσότητα και υπολογίζεται το μέσο βάρος του φακέλου (βάρος φακέλων /10). Από το πηλίκο της διαίρεσης του βάρους του συνόλου των φακέλων προς το μέσο βάρος του φακέλου, όπως υπολογίστηκε ανωτέρω, προκύπτει ο ακριβής αριθμός της συνολικής ποσότητας των φακέλων. Ο συνολικός αριθμός θα συγκρίνεται και με τυχόν στοιχεία του ΟΓΑ όπως μηχανογραφικά αρχεία μετρητές εμφακελλωτικών μηχανών κλπ. προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις στις ποσότητες. Μετά την καταμέτρηση των φακέλων θα συνυπογράφεται σχετικό έντυπο στο οποίο θα γράφεται λεπτομερώς η αλληλογραφία που διακινείται A.1.9 Σάκοι- Δέματα Οι σάκοι- δέματα που αποστέλλονται από τον ΟΓΑ είναι πλαστικοί σάκοι που περιέχουν κυρίως έντυπο υλικό και έγραφα και αποστέλλονται από την αποθήκη ή την Κεντρική Υπηρεσία του, στους ανταποκριτές του Οργανισμού και στα περιφερειακά υποκαταστήματα ή από τα περιφερειακά υποκαταστήματα στην Κεντρική Υπηρεσία. Οι σάκοι παραλαμβάνονται με οχήματα και προσωπικό του αναδόχου από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Κατά την παραλαβή τα δέματα ζυγίζονται και καταγράφονται αναλυτικά σε ειδικό σχετικό έντυπο το οποίο συνυπογράφεται από το αρμόδιο προσωπικό του ΟΓΑ και το προσωπικό του αναδόχου. B.8 Τόποι παράδοσης της αλληλογραφίας του ΟΓΑ Οι τόποι παραλαβής και παράδοσης της αλληλογραφίας του ΟΓΑ αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 Κεντρική Υπηρεσία ΟΓΑ Πατησιών ΑΘΗΝΑ 2 Κεντρική Υπηρεσία ΟΓΑ Αβέρωφ ΑΘΗΝΑ 3 Αποθήκη ΟΓΑ Ζηνοδώρου ΑΘΗΝΑ 4 ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Λαγουμιτζή ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 25

26 Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 Περιφερειακό Υποκατάστημα (Π.Υ) ΟΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας Παπαναστασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 Π.Υ ΟΓΑ Κρήτης Αρχιεπ.Μακαρίου και Φαϊτάκη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 Π.Υ.ΟΓΑ Δυτικής Ελλάδας Πανεπιστημίου ΠΑΤΡΑ 8 Π.Υ.ΟΓΑ Πελοποννήσου ΟΗΕ και Ναυπλίου ΤΡΙΠΟΛΗ 8 Π.Υ.ΟΓΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αγχιάλου ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9 Π.Υ.ΟΓΑ Στερεάς Ελλάδας Παπαμαύρου και Βέλιου ΛΑΜΙΑ 10 Π.Υ.ΟΓΑ Ηπείρου 8 ης Μεραρχίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 Π.Υ.ΟΓΑ Θεσσαλίας Φαρσάλων και Δ. Τσάτσου ΛΑΡΙΣΑ 12 Τα σημεία πρόσβασης του αναδόχου στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, καθώς και στις πρωτεύουσες των νομών. Οι παραπάνω τόποι ενδέχεται να μεταβάλλονται σε περίπτωση αλλαγής ή μετακόμισης των υπηρεσιών του ΟΓΑ B.9 Παραλήπτες της αλληλογραφίας του ΟΓΑ Η αλληλογραφία του ΟΓΑ απευθύνεται κυρίως στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους οι οποίοι κατοικούν κατά κανόνα σε χωριά ή πόλεις της περιφέρειας. Επίσης απευθύνεται στους ανταποκριτές του οργανισμού σε δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Συνοπτικά οι κυριότεροι παραλήπτες της αλληλογραφίας του ΟΓΑ αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1 Ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, Συνταξιούχοι ΟΓΑ, Δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων 2 Η κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ όπως αναφέρονται αναλυτικά στον προηγούμενο πίνακα Οι πόλεις και τα χωριά ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας Αναφέρονται αναλυτικά στον προηγούμενο πίνακα 3 Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ Οι έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων της χώρας 4 Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί της χώρας και ο ΕΟΠΥΥ Κατά κανόνα οι πρωτεύουσες των νομών ολόκληρης της χώρας 5 Υπουργεία και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες Κατά κανόνα οι πρωτεύουσες των νομών ολόκληρης της χώρας 26

27 B.10 Επεξεργασία-ταξινόμηση αλληλογραφίας Η επεξεργασία και η ταξινόμηση της αλληλογραφίας θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. B.11 Επίδοση της αλληλογραφίας και των δεμάτων στους παραλήπτες Η επίδοση της απλής αλληλογραφίας γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη. Η συστημένη αλληλογραφία, η συστημένη με απόδειξη παραλαβής και οι σάκοι παραδίδονται στον παραλήπτη ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο B.12 Επιστρεφόμενη αλληλογραφία Σε περίπτωση που η παράδοση της αλληλογραφίας δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο η αλληλογραφία επιστρέφεται στον αποστολέα με συμπληρωμένη ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται κατ εκτίμηση η αιτία επιστροφής (θάνατος, αλλαγή διεύθυνσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ. Σε περίπτωση που στο φάκελο του ΟΓΑ δεν υπάρχει τυπωμένο κείμενο με τις αιτίες επιστροφής η αιτιολογία θα συμπληρώνεται σε ειδικό αυτοκόλλητο που θα εκτυπώνεται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. B.13 Παραλαβή των ταχυδρομικών υπηρεσιών Η παραλαβή των υπηρεσιών διακίνησης της επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΓΑ θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβών του ΟΓΑ και τις επιτροπές παραλαβών των περιφερειακών Υποκαταστημάτων. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα θα συγκεντρώνονται με μέριμνα και έξοδα οι ανάδοχου οι αποδείξεις παραλαβής της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του ΟΓΑ και των ανταποκριτών του ΟΓΑ. Μετά την συγκέντρωση των αποδεικτικών παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει έκθεση πεπραγμένων ξεχωριστά για την Κεντρική Υπηρεσία και για κάθε Περιφερειακό Υποκατάστημα στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα και θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των. Στην συνέχεια τα ανωτέρω στοιχεία θα διαβιβάζονται στα αρμόδια υποκαταστήματα και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ προκειμένου να γίνεται η οριστική παραλαβή. Τα παραστατικά πληρωμής θα εκδίδονται για κάθε υποκατάστημα χωριστά. Οι επιτροπές παραλαβών θα προβαίνουν στην παραλαβή των ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία. B.14 Τρόπος πληρωμής του αναδόχου Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά κάθε μήνα μετά την παραλαβή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών του ΟΓΑ. Για την πληρωμή και την είσπραξη της αμοιβής του ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα προβλεπόμενα από τη σχετικά νομοθεσία παραστατικά B.15 Λοιποί ειδικοί όροι του διαγωνισμού A.1.10 Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων που θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική 27

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. 2 /2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΠΣΑΠ /Φ145/10 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών

«Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 12646 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 20-5-2015 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 23/07/2008

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 23/07/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 23/07/2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ Νο 5132/2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΘΗΝΑ / / 2012 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κλειστός Διαγωνισμός

Διεθνής Κλειστός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 23.01.2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Π. : Δ.β./271/44 Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με τίτλο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με τίτλο: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: Α γ ο ρ ά Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ο ύ Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ κ α ι Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ / Λ ο γ ι σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. ( δικτυακοί εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Κ. Ψυχίδης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα