Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται"

Transcript

1 Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MIO ECSDE) ΘEMA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογής Όμβριων Υδάτων σε Ελληνικά Νησιά Η Global Water Partnership Mediterranean (GWP Med), που εκπροσωπείται νόμιμα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MIO ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ». Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μιας μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού που τροφοδοτεί την βασική δεξαμενή υδροδότησης των οικισμών Λιβάδι και Μεγάλο Χωριό του Δήμου Τήλου. Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ιδιωτική χορηγία της Coca-Cola Foundation Atlanta και υλοποιείται στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού Προγράμματος «Αποστολή Νερό» του συστήματος Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca- Cola Hellas, για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανομβρίας στο Νομό Δωδεκανήσων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO ECSDE, Κυρρήστου 12, Αθήνα, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί στα γραφεία της MIO-ECSDE ως την καταληκτική ημερομηνία. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ως το συνημμένο παράρτημα. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ» θα έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαριέλα Αντωνακοπούλου, MIO-ECSDE, Κυρρήστου 12, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΑΘΗΝΑ, 2 Οκτωβρίου 2015

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να : 1. Συμπληρώσουν τη φόρμα Αίτησης (Παράρτημα V), με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου. 2. Καταθέσουν τα τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιήσουν από τα οποία προκύπτει ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3. Καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην κάτωθι διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί στα γραφεία της MIO-ECSDE ως την καταληκτική ημερομηνία. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIO-ECSDE) Υπόψη κας. Αντωνακοπούλου Κυρρήστου Αθήνα 4. Εκτελέσουν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, κατά τον καλύτερο δυνατό και νόμιμο τρόπο. 5. Δεσμευτούν από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 6. Καταθέσουν γραπτώς αίτημα διευκρίνησης, σε περίπτωση που υπάρχει, μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση: το αργότερο ως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται ότι: 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές. 8. Το έργο θα ανατεθεί στην έγκυρη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή για τα προσφερόμενα είδη και που ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί με σχετική επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή. 9. Με την κατάθεση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν θα λαμβάνουν όλες τις νόμιμες αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Επίσης ότι σε περίπτωση ατυχήματος κατά την υλοποίηση του

4 έργου, ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και δεν έχει καμία αξίωση αποζημίωσης από την αναθέτουσα αρχή. Για το λόγο αυτό, το έργο θα πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα προσωπικού ή τρίτων καθώς και ζημιές προς τρίτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η οικονομικότερη έγκυρη προσφορά που θα κατατεθεί, θα κηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος του έργου. Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 5 ημερών προκειμένου να αναδειχθεί σε οριστικό ανάδοχο: (α) ασφαλιστική ενημερότητα, (β) φορολογική ενημερότητα. Εφόσον ελεγχθούν τα δικαιολογητικά αυτά και κηρυχτεί οριστικός ανάδοχος, θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή ύψους 10% της συνολικής αξίας του Συμβολαίου, ως εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου. 2. Το έργο έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης έργου είναι η 4η Δεκεμβρίου Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε μείωση αμοιβής κατά 200 ανά ημέρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και δημόσιων αργιών, ως ένα μέγιστο της τάξης του 15% της συνολικής αξίας τους Συμβολαίου. 4. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή της βάσης και την εγκατάσταση της δεξαμενής αλλά και για την καλή λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον για 5 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου, παράδοση και παραλαβή αυτού από την Αναθέτουσα αρχή. Στο διάστημα αυτό θα έχει πλήρη ευθύνη και υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης αστοχιών εφαρμογής, οι οποίες δεν έχουν προκληθεί από δόλο ή από ανωτέρα βία (φυσικές καταστροφές, κ.α.). 5. Ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων και τρίτων στο χώρο της εγκατάστασης της δεξαμενής. 5. Όροι Πληρωμής: Ο Ανάδοχος θα λάβει το 20% του συμφωνηθέντος τιμήματος με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου, και το υπόλοιπο 80% με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Στο παραπάνω τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος των προς προμήθεια ειδών, η αμοιβή του αναδόχου και τα γενικά ή ειδικά έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

5 ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την κατασκευή δευτερεύουσας υπέργειας μεταλλικής δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού χωρητικότητας 300 m³ περίπου, διαμέτρου από 10,00 έως 12,00 m και αντίστοιχου ύψους, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 1. Κατασκευή πλάκας θεμελίωσης επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 0,30 m και κατηγορίας κατ ελάχιστον C16/20 κατάλληλα οπλισμένης με διπλή σχάρα Φ12/15 άνω κάτω. Η πλάκα θα έχει κυκλικό ή ορθογωνικό σχήμα και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη περιμετρικά από την υπό κατασκευή δεξαμενή κατά ένα μέτρο από κάθε πλευρά. Θα πρέπει να είναι επίπεδη και οριζοντιομένη, έτσι ώστε η αντισεισμική συμπεριφορά της δεξαμενής να είναι η επιδιωκόμενη και τα φορτία της όλης κατασκευής να μεταφέρονται με ασφάλεια στο έδαφος. 2. Προμήθεια και επί τόπου συναρμολόγηση των τμημάτων της δεξαμενής που θα αποτελείται από γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα λαμαρίνας, καθώς και από το δικτύωμα και τα φύλλα λαμαρίνας της οροφής για την αποφυγή εισόδου εντόμων, πουλιών, φύλλων και άλλων σκουπιδιών. Θα παρέχει την υψηλότερη δυνατή στεγανότητα για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών και αλγών (χλωρίδα νερού), και θα είναι αντισεισμική και στατικά ελεγμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και συντελεστές. Τα χαλύβδινα φύλλα θα ενώνονται μεταξύ τους με γαλβανισμένες στρογγυλοκέφαλες βίδες τύπου Άλλεν (για αποφυγή σχισίματος της μεμβράνης). Ο αριθμός των βιδών και η διάσταση τους θα καθοριστεί από την στατική μελέτη του μηχανικού. Στην οροφή θα έχουν προβλεφθεί 2 ανοίγματα (ανθρωποθυρίδες) διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 m, ενώ θα υπάρχει και μόνιμη μεταλλική σκάλα με κιγκλίδωμα για την άμεση και εύκολη πρόσβαση και επιθεώρηση της δεξαμενής. Επιπλέον επί της δεξαμενής θα υπάρχουν παροχές φλαντζωτού τύπου διαμέτρου 3, απαραίτητες για την λειτουργία της δεξαμενής (είσοδο και έξοδο του νερού) με κατάλληλες συνδέσεις και βάνες όπου αυτές είναι απαραίτητες. Η έξοδος του νερού θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,10 έως 0,15 m από τον τελικό πυθμένα της δεξαμενής για την αποφυγή εκροής τυχόν υλικών που θα έχουν καθιζήσει. Η είσοδος θα επιτυγχάνεται από το επάνω μέρος του πλαινού τοιχώματος. Απαραίτητη είναι η δημιουργία στομίου υπερχείλησης για την έξοδο του πλεονάζοντος νερού. 3. Προμήθεια και επί τόπου τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης στεγανοποίησης από εύκαμπτα φύλλα πολυπροπυλενίου FPP πάχους 1,00 mm τουλάχιστον, που θα φέρουν ειδική πιστοποίηση αντοχής και χρήσης πόσιμου νερού. Μεταξύ της μεμβράνης και του μεταλλικού τοιχώματος της δεξαμενής και του σκυροδέματος του πυθμένα θα τοποθετηθεί γεωύφασμα βάρους τουλάχιστον 250gr/m², για την αποφυγή καταστροφής της απο τυχόν προεξοχές. Επιπλέον

6 πριν την τοποθέτηση του γεωυφάσματος και επί της πλάκας σκυροδέματος θα γίνει διάστρωση άμμου πάχους 0,05 m περίπου. Η μεμβράνη στεγάνοποίησης θα αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της δεξαμενής και θα μπορεί να απομακρυνθεί σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασής της. 4. Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων, σωληνώσεων κ.α. για την υδραυλική σύνδεση της νέας δεξαμενής με την παλαιά καθώς και με το δίκτυο από όπου θα επιτυγχάνεται η πλήρωση της και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, 2 μαντεμένια ταυ διαμέτρου Φ90 με λάστιχο, σωλήνα 12μ Φ90 με πιστοποίηση για πίεση 16atm καθώς και 2 φλάντζες Φ90 με λάστιχο. Ο κατασκευαστής της δεξαμενής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO Το πιστοποιητικό θα επισυνάπτεται σε ακριβές αντίγραφο στην τεχνική προσφορά. Ολες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς του DIN, ΕΛΟΤ. Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την μεταφορά των υλικών στην τοποθεσία του έργου καθώς επίσης όλα τα κόστη που αφορούν στις αμοιβές συνεργείων και εργατοτεχνικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών, όπου αυτές είναι απαραίτητες. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές καταδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας, αρτιότητας και αντοχής του εν λόγω έργου. Δύναται να γίνουν δεκτές από τον Φορέα, προτάσεις εναλλακτικών πρακτικών σε επιμέρους σημεία του έργου από την μεριά του υποψήφιου Αναδόχου, δίχως όμως αυτές να παρεκκλίνουν ριζικά από την αρχική μορφή του έργου, την ποιότητα και αντοχή αυτού. όπως και την μακρόχρονη λειτουργία του. Τέτοιες προτάσεις που θα αφορούν εναλλακτικές πρακτικές σε επιμέρους σημεία του έργου δύναται να σταλούν προς έγκριση στον Σύμβουλο Μηχανικό του Φορέα υλοποίησης, και να γίνουν αποδεκτές προς υλοποίηση. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση σημειώνεται ότι ισχύουν μόνο οι γραπτές εγκρίσεις και οι όποιες προφορικές συζητήσεις δεν αποτελούν έγκριση υλοποίησης ή αλλαγών.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Φωτογραφίες που υποδεικνύουν τον χώρο κατασκευής βάσης και εγκατάστασης δεξαμενής.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Ονοματεπώνυμο: Επωνυμία Επιχείρησης: Διεύθυνση: ΑΦΜ: ΔΟΥ: Τηλέφωνο: Κινητό: Fax: Προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ): Προσφερόμενη τιμή με % ΦΠΑ: Ημερομηνία: Σφραγίδα & Υπογραφή: Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1) Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευάστριας εταιρίας 2) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μεμβράνης Δεξαμενής για πόσιμο νερό 3) Πιστοποιητικά υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007507 2015-09-01

15PROC003007507 2015-09-01 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Αλέξανδρος Σωτηρίου Τηλ.: 2524021030

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αθήνα, 27/2/2015 Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W05/032014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Αθήνα 05-03 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. : 33336 / 07-03-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 572 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16/7/2014 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α. Αντικείμενο Αντικείμενο της εργολαβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 147 /2015 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. Ραφήνα 22-06-2015 Ταχ. Δ/νση :Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου Αρ. Πρωτ. 2441 Λιμάνι Ραφήνας Ταχ. Κωδ.: 190 09 Τηλ : (22940) 22840, 23605. Fax : (22940) 26076 Πληροφορίες: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα