ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS."

Transcript

1 Σ ε λ ί δ α 0 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΘΜΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΡΑΣΗΙΔΘ Α.Ε.Μ. : 1087 ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ Α.Ε.Μ. : 1149 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ : ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΟΛΙΣΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011

2 Σ ε λ ί δ α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακασ Περιεχομζνων 1 1. ID3 Tags 3 Ειςαγωγι 3 Tag και Μεταδεδομζνα 3 ID3 4 Εκδόςεισ ID ID3v ID3v1.1 7 Ειςαγωγι ςτο ID3v ID3v ID3v2 Κεφαλίδα (ID3v2 Header) ID3v2 Ρλαίςια (ID3v2 Frames) Σχιμα Αποςυγχρονιςμοφ (Unsynchronisation Scheme) ID3v ID3v2.3 Κεφαλίδα (ID3v2.3 Header) ID3v2.3 Εκτεταμζνθ Κεφαλίδα (ID3v2.3 Extended Header) ID3v2.3 Ρλαίςια (ID3v2.3 Frames) Σχιμα Αποςυγχρονιςμοφ (Unsynchronisation Scheme) ID3v ID3v2.4 Κεφαλίδα (ID3v2.4 Header) ID3v2.4 Εκτεταμζνθ Κεφαλίδα (ID3v2.4 Extended Header) Ραραγζμιςμα (Padding) ID3v2.4 Υποςζλιδο (ID3v2.4 Footer) ID3v2.4 Ρλαίςια (ID3v2.4 Frames) Τοποκεςία Tag (Tag Location) Αποςυγχρονιςμόσ (Unsychronisation) 35 Επίλογοσ Ψθφιακζσ Μουςικζσ Βιβλιοκικεσ 37 Ειςαγωγι Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ Ψθφιακζσ Μουςικζσ Βιβλιοκικεσ Κατθγορίεσ Ψθφιακϊν Μουςικϊν Βιβλιοκθκϊν Ψθφιακζσ Μουςικζσ Βιβλιοκικεσ και ID3 Tags 43 Τοπικζσ ΨΜΒ 43 Απομακρυςμζνεσ ΨΜΒ 48 Βιβλιοκικεσ (Libraries) 48 Αποκικεσ (Repositories) 51 Καταςτιματα (Stores) 56 Διαδικτυακά καταςτιματα (Web-based stores) 56 Καταςτιματα βαςιςμζνα ςε εφαρμογζσ (Application-based stores) 61 Άλλεσ Ψθφιακζσ Μουςικζσ Βιβλιοκικεσ 64 Ρειρατεία τθσ Μουςικισ 66 Επίλογοσ Πειραματικά Δεδομζνα Ταξινόμθςθ Μουςικϊν Βιβλιοκθκϊν 68 Ζρευνα Μουςικά Δεδομζνα Σεκμθρίωςθ και Χριςθ του Project 73 Ειςαγωγι 73

3 Σ ε λ ί δ α Γενικά για το project Απαιτιςεισ ςε υλικό λογιςμικό Τεκμθρίωςθ και χριςθ Δθμιουργία των αρχείων xml 74 Εξαγωγι Αρχείου Xml 75 Διαχωριςμόσ αρχείων Xml Δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ 78 Δθμιουργία τθσ βάςθσ 79 Διαγραφι τθσ βάςθσ Υποβολι ερωτθμάτων ςτθ βάςθ δεδομζνων Ζμμεςθ αποκικευςθ των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ Ραραδοχζσ 86 Παράρτθμα Α 87 Παράρτθμα Β 89 Βιβλιογραφία 107

4 Σ ε λ ί δ α 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ID3 TAGS ΕΙΑΓΩΓΘ Ανζκακεν θ μουςικι αποτελοφςε αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ των ανκρϊπων. Από τα μζςα του 19 ου αιϊνα μζχρι ςιμερα, είχαμε μεγάλθ εξζλιξθ ςτα μζςα αναπαραγωγισ τθσ μουςικισ. Από το γραμμόφωνο περάςαμε ςτα πικάπ, ζπειτα ςτισ καςζτεσ ϊςπου καταλιξαμε ςτθν ψθφιακι εποχι με τα CD και ςτα πλζον διαδεδομζνα ςιμερα MP3. Από τθ ςτιγμι τθσ εμφάνιςισ του, το MP3 άρχιςε να εξαπλϊνεται μζςω του Internet. Θ δθμοτικότθτά του αυξικθκε κατακόρυφα με τον audio player Winamp τθσ Nullsoft (κυκλοφόρθςε το 1997). Το μικρό μζγεκοσ του MP3 βοικθςε ςτο διαμοιραςμό μουςικισ αντεγραμμζνθσ από CD (ripped) με προγράμματα p2p, όπωσ το τότε επαναςτατικό Napster (1999). Συγκεκριμζνα, το MPEG-1 Audio Layer 3, που αναφζρεται ωσ MP3, είναι ζνα format κωδικοποίθςθσ ψθφιακοφ ιχου που κάνει χριςθ μιασ lossy μορφισ ςυμπίεςθσ δεδομζνων. Είναι το πιο ςυνθκιςμζνο πρότυπο κωδικοποίθςθσ για τθν μεταφορά και αναπαραγωγι μουςικισ ςτα ψθφιακά audio players και εφευρζκθκε από μια ομάδα μθχανικϊν τθσ Philips, CCETT (Centre commun d'études de télévision et télécommunications), IRT, AT&T-Bell Labs και τθσ Fraunhofer Society και ζγινε πρότυπο το 1991 από τθν ISO/IEC (International Electrotechnical Commission). [1] Πλεσ οι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το MP3, δθλαδι καλλιτζχνθσ, τίτλοσ, άλμπουμ, αρικμόσ κομματιοφ κτλ., αποκθκεφονται ςε μορφι μεταδεδομζνων μζςα ςτο ίδιο το MP3. Τα μεταδεδομζνα αυτά είναι τα λεγόμενα ID3 tags. TAG και ΜΕΣΑΔΕΔΟΜΕΝΑ Το tag (ι ετικζτα) είναι μία λζξθ-κλειδί ι όροσ που ανατίκεται ςε ζνα τμιμα πλθροφορίασ, πχ. ζνασ ςελιδοδείκτθσ ςτο internet (bookmark), μια ψθφιακι εικόνα ι ζνα άλλο αρχείο. Εναλλακτικά, αυτοί οι όροι λζγονται μεταδεδομζνα και βοθκοφν ςτθν περιγραφι ενόσ αντικειμζνου επιτρζποντάσ το να αναηθτθκεί ξανά. Συνικωσ, ο δθμιουργόσ του αντικειμζνου ι ο χριςτθσ είναι αυτόσ που επιλζγει τα tags δίνοντάσ του τθ δυνατότθτα να οργανϊνει και να ταξινομεί τθ ςυλλογι του ςφμφωνα με αυτά. [2] Πςον αφορά τα μουςικά αρχεία, και ςυγκεκριμζνα τα mp3, περιγράφονται με τθν ενςωμάτωςθ των επονομαηόμενων ID3 Tags.

5 Σ ε λ ί δ α 4 ID3 Το ID3 είναι ζνα πολφ δθμοφιλζσ πρότυπο για tagging (πζραςμα πλθροφοριϊν) μουςικϊν αρχείων, το οποίο χρθςιμοποιείται παγκοςμίωσ. Τα ID3 tags υποςτθρίηονται από λογιςμικό όπωσ itunes, Windows Media Player, Winamp, VLC Player κλπ. και από ςυςκευζσ αναπαραγωγισ μουςικισ όπωσ το ipod, Creative Zen, Sony Walkman, Microsoft Zune, Toshiba Gigabeat. Το ID3 tag είναι ζνα container μεταδεδομζνων που χρθςιμοποιείται για να αποκθκεφει πλθροφορίεσ για ζνα MP3 αρχείο μζςα ςτο ίδιο το αρχείο. Ζνα ID3 tag επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν όπωσ το όνομα του καλλιτζχνθ, τον τίτλο του τραγουδιοφ, το άλμπουμ, τον αρικμό του κομματιοφ, το είδοσ τθσ μουςικισ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το αρχείο. Με τον τρόπο αυτό θ πλθροφορία μεταφζρεται πάντα μαηί με το αρχείο. Θ δυνατότθτα αυτι είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για αρχεία πολυμζςων, όπωσ τα podcasts, τα οποία ζχουν λθφκεί ι ανταλλαχκεί μζςω διαδικτφου, διότι θ πλθροφορία είναι ανεξάρτθτθ από τον αρχικό χϊρο που είχε φιλοξενθκεί το αρχείο. [3] Υπάρχουν δφο άςχετεσ μεταξφ τουσ εκδόςεισ, θ ID3v1 και θ ID3v ID3v1 Εκδόςεισ ID3 Το πρότυπο κωδικοποίθςθσ ιχου MPEG-1 Audio Layer 1,2,3 (MP3) δεν ζχει κάποιο φυςικό τρόπο να αποκθκεφει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το περιεχόμενο, εκτόσ από κάποιεσ απλζσ δυαδικζσ παραμζτρουσ (yes/no), όπωσ private, copyrighted και original home (εννοϊντασ το αυκεντικό αρχείο και όχι κάποιο αντίγραφο). Μία λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό δόκθκε με το πρόγραμμα Studio3 του Eric Kemp (ψευδϊνυμο NamkraD) το Το πρότυπο που είναι γνωςτό ωσ ID3v1 γριγορα ζγινε το de facto πρότυπο για τθν αποκικευςθ μεταδεδομζνων ςτα mp3. Το format αυτό βγικε ςτο προςκινιο από το γκρουπ Damaged Cybernetics, που ειδικευόταν ςτο cracking παιχνιδομθχανϊν. Αρχικά χρθςιμοποιικθκε για τθν αναγνϊριςθ και τθν ευκολία ςτον εντοπιςμό των ROMs ςτο 8-bit Nintendo που αποκρυπτογράφθςε το 1990 ο Donald Ray Moore Jr., αρχθγόσ του παραπάνω γκρουπ. Αυτό το tagging format μζςω του Kemp και των ςυνεργατϊν του τελικά κατζλθξε ςτα αρχεία mp3. Με τθν προςκικθ ενόσ μικροφ κομματιοφ επιπλζον δεδομζνων ςτο τζλοσ του αρχείου, το mp3 μπορεί να μεταφζρει πλθροφορία για τον ιχο, και όχι μόνο τον ιχο αυτό κακεαυτό. Αυτι θ τοποκζτθςθ του tag πικανότατα επιλζχκθκε για τθ διατιρθςθ τθσ ςυμβατότθτασ με τουσ παλιοφσ αποκωδικοποιθτζσ και προγράμματα αναπαραγωγισ. Σε μερικοφσ αναπαραγωγείσ πολυμζςων (media players) ακοφγονταν παράςιτα όταν ζφταναν ςτο τμιμα του tag, ςτουσ περιςςότερουσ 1 Σθμειϊνεται εδϊ πωσ κφρια πθγι του κεφαλαίου αυτοφ είναι το επίςθμο site του ID3.

6 Σ ε λ ί δ α 5 αγνοοφνταν, και ςχεδόν όλοι οι ςφγχρονοι αναπαραγωγείσ ορκϊσ το παρακάμπτουν. Για ευκολία ςτθν αναγνϊριςθ του tag, το ςτακερό μζγεκοσ των 128 bytes κρίκθκε κατάλλθλο και ςυγκεκριμζνα θ διάταξι του είναι θ ακόλουκθ: Εικόνα Διάταξθ ID3v1 tag Το tag, όπωσ βλζπουμε ςτον παραπάνω πίνακα, επιτρζπει 30 bytes για τον τίτλο του τραγουδιοφ, 30 για τον καλλιτζχνθ, 30 για το άλμπουμ, 4 για το ζτοσ, άλλα 30 για πικανά ςχόλια, και 1 για τθν αναγνϊριςθ του είδουσ μουςικισ του κομματιοφ. Πςον αφορά το όνομα του καλλιτζχνθ, επειδι ςπάνια καταλαμβάνονται και οι 30 χαρακτιρεσ, όςα bytes δεν χρθςιμοποιοφνται ςυμπλθρϊνονται με το δυαδικό 0. Σχετικά με το πεδίο του είδουσ, αποτελείται μεν από ζνα byte, ωςτόςο αυτό δεν το περιορίηει, κακότι θ επιλογι του είδουσ γίνεται από μία προκακοριςμζνθ λίςτα 80 τιμϊν (0 79), μία από τισ οποίεσ τοποκετείται ςτο tag και ςτθν οποία αντιςτοιχεί ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ. Τθ λίςτα αυτι δθμιοφργθςε ο Eric Kemp και είναι θ ακόλουκθ.

7 Σ ε λ ί δ α 6 Το Winamp αργότερα επζκτεινε τθ λίςτα αυτι ςε 148 τιμζσ, προςκζτοντασ τισ παρακάτω.

8 Σ ε λ ί δ α 7 Εάν τϊρα προςτεκεί το μζγεκοσ όλων των πεδίων του tag, τότε το άκροιςμα ιςοφται με 125 και όχι 128 bytes. Τα 3 bytes που υπολείπονται βρίςκονται ςτθν αρχι του κάκε tag, πριν από τον τίτλο του τραγουδιοφ και αντιςτοιχοφν πάντα ςτθ λζξθ TAG, υποδθλϊνοντασ ζτςι ότι είναι όντωσ ζνα ID3 tag. 1.2 ID3v1.1 Λόγω του ςτακεροφ μεγζκουσ του tag, θ μετζπειτα εξζλιξθ του ID3v1 ιταν περιοριςμζνθ, κακϊσ δεν είχε οριςτεί κάποιοσ χϊροσ για μελλοντικι χριςθ ζτςι ϊςτε να διατθρθκεί θ ςυμβατότθτα με το εκάςτοτε λογιςμικό. Αυτόσ που βρικε μια διζξοδο και ζκανε μια ςχετικά ζξυπνθ βελτίωςθ ιταν ο Michael Mutschler το Εφόςον ο μθ χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ ςε ζνα πεδίο του tag ςυμπλθρϊνεται με μθδενικά bytes, είναι λογικό να υποκζςουμε ότι ζνασ ID3v1 αναπαραγωγζασ κα ςταματιςει να διαβάηει το πεδίο όταν ςυναντιςει ζνα μθδενικό byte. Εάν το προτελευταίο byte ενόσ πεδίου είναι 0, και το τελευταίο δεν είναι, προκφπτει ζνα επιπλζον byte προσ αποκικευςθ πλθροφορίασ. Ζτςι, αφοφ το πεδίο των ςχολίων είναι πολφ μικρό για να γραφεί κάτι χριςιμο, ο Mutschler μείωςε τον αρικμό των bytes κατά 2 για να τοποκετιςει τον αρικμό του κομματιοφ του CD από το οποίο προζρχεται. Συγκεκριμζνα ζβαλε ςτο 29ο byte ζνα μθδενικό ϊςτε ςτο τελευταίο να περιζχεται ο αρικμόσ του κομματιοφ και αυτά τα τροποποιθμζνα πλζον tags αναφζρονται ωσ ID3v1.1 Εικόνα Διάταξθ ID3v1.1 tag

9 Σ ε λ ί δ α 8 Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί και το enhanced tag, το οποίο βζβαια δεν αποτελεί αναγνωριςμζνο πρότυπο και υποςτθρίηεται μόνο από μερικά προγράμματα το Winamp δεν είναι ζνα από αυτά. Αποτελεί ζνα επιπλζον κομμάτι δεδομζνων πριν το ID3v1 tag που επεκτείνει τα πεδία τίτλοσ τραγουδιοφ, όνομα του καλλιτζχνθ και άλμπουμ κατά 60 bytes το κακζνα, προςφζρει ζνα πεδίο κειμζνου για να ςθμειωκεί το είδοσ (δεν γίνεται δθλαδι επιλογι από τθν προκακοριςμζνθ λίςτα), ζνα byte για τθν ταχφτθτα (που παίρνει τιμζσ από 0-5) και τον χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ μουςικισ ςτο αρχείο MP3, χριςιμο για crossfading. Αν κάποιο από τα πεδία δε χρθςιμοποιθκεί τότε παραλείπεται αυτομάτωσ. Ρρογράμματα τα οποία υποςτθρίηουν τα ID3v1 tags μποροφν να διαβάςουν το enhanced tag αλλά θ εγγραφι, κακότι αυτι γίνεται ςτο κανονικό tag, μπορεί να αφιςει παλαιότερεσ τιμζσ ςτο επιπλζον κομμάτι (extended block). Ραρακάτω βλζπουμε τθν δομι του. Το μζγεκοσ του enhanced tag ανζρχεται ςτα 227 bytes. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟ ID3v2 Το ID3v2 είναι ζνα ςφςτθμα tagging που επιτρζπει τον εμπλουτιςμό των μουςικϊν αρχείων με επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικζσ πάντα με αυτά. Είναι δθλαδι ζνα κομμάτι δεδομζνων προ-ενςωματωμζνων ςτα δυαδικά δεδομζνα ιχου. Κάκε ID3v2 tag ζχει ζνα ι περιςςότερα μικρότερα τμιματα δεδομζνων, τα λεγόμενα frames (πλαίςια). Αυτά, μποροφν να περιζχουν οποιοδιποτε είδοσ πλθροφορίασ και δεδομζνων όπωσ τίτλο, άλμπουμ, καλλιτζχνθ, ςτίχουσ, ιςτοςελίδα, εικόνεσ, ρυκμίςεισ ιςοςτάκμιςθσ (equalizer) κτλ.

10 Σ ε λ ί δ α 9 Το ID3v2 υποςτθρίηεται από MPEG-1 Audio Layer 1, 2 και 3 (MP3), όπωσ και από άλλουσ τφπουσ κωδικοποίθςθσ ιχου. Ζνασ από τουσ ςχεδιαςτικοφσ ςτόχουσ ιταν θ ευελιξία και επεκταςιμότθτα του ID3v2. Είναι πολφ εφκολο να προςτεκοφν νζεσ λειτουργίεσ ςτο ID3v2 tag, κακϊσ όπωσ και ςτθν HTML, όλοι οι parsers (αναλυτζσ) αγνοοφν τισ πλθροφορίεσ που δεν αναγνωρίηουν. Από τθ ςτιγμι που κάκε frame μπορεί να είναι ωσ και 16MB και ολόκλθρο το tag ωσ 256MB, δεν υπάρχει για παράδειγμα ο περιοριςμόσ των 30 χαρακτιρων ςτο πεδίο των ςχολίων, ςε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ ID3v1. Επίςθσ, το ID3v2 υποςτθρίηει Unicode κωδικοποίθςθ οπότε ο κακζνασ μπορεί να γράψει ςτθ μθτρικι του γλϊςςα. Είναι εφικτό να ςυμπεριλθφκεί και θ γλϊςςα ςτθν οποία γράφουμε, ζτςι ϊςτε ςτο αρχείο να περιζχονται πχ. οι ίδιοι ςτίχοι ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Αν και το tag είναι δυνατό να καταλάβει Εικόνα Διάταξθ ID3v2 tag πολλά bytes λόγω των ενςωματωμζνων εικόνων και τθσ πικανότθτασ ςυμπερίλθψθσ οποιουδιποτε άλλου αρχείου, το ID3v2 προςπακεί να κάνει κατά το δυνατόν πιο αποδοτικι χριςθ των bytes. Αν μετατρζψουμε ζνα ID3v1 tag ςε ID3v2 είναι πικανόν το καινοφριο να είναι μικρότερο. Θ μετατροπι όμωσ, ενόσ ID3v1 tag, του οποίου όλα τα πεδία είναι γεμάτα (δθλαδι και οι 30 χαρακτιρεσ είναι κατειλθμμζνοι ςε κάκε πεδίο), ςε ζνα ID3v2 tag ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα tag μεγαλφτερο κατά 56 bytes, που είναι και θ χειρότερθ περίπτωςθ μετατροπισ. Εφόςον το ID3v2 είναι εφκολα επεκτάςιμο ςτο μζλλον μπορεί να υπάρξουν πολλζσ δθμιουργικζσ χριςεισ του. Για παράδειγμα, υπάρχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα βακμολόγθςθσ (rating) τθσ μουςικισ και μζτρθςθσ τθσ ςυχνότθτασ ακοφςματοσ του κάκε αρχείου. Αυτό το χαρακτθριςτικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία λιςτϊν αναπαραγωγισ με τα αγαπθμζνα μασ τραγοφδια. 1.3 ID3v2 Στισ 9 Ιουνίου 1998 ο Martin Nilsson ςυνζταξε το ανεπίςθμο πρότυπο ID3v2 το οποίο αργότερα μετονομάςτθκε ςε ID3v2.2. Ππωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί, οι μεγαλφτεροι ςχεδιαςτικοί ςτόχοι του ID3v2 είναι θ ςυμβατότθτα με παλιό λογιςμικό και θ επεκταςιμότθτά του. Το γεγονόσ ότι ο αποκωδικοποιθτισ MPEG χρθςιμοποιεί ζνα ςιμα ςυγχρονιςμοφ (syncsignal), που είναι ενςωματωμζνο ςτθ ροι ιχου (audiostream) για να «κλειδϊνει» ςτθν αναπαραγωγι του ιχου, βοθκάει ςτθν επίτευξθ του πρϊτου ςτόχου. Εφόςον το ID3v2 tag δεν περιζχει ζνα ζγκυρο syncsignal, κανζνα

11 Σ ε λ ί δ α 10 λογιςμικό δεν κα επιχειριςει να το αναπαράγει. Εάν για κάποιο λόγο, ςυμπτωματικά, εμφανιςτεί ζνα syncsignal μζςα ςτο tag, κα τακτοποιθκεί από το unsynchronisation scheme που κα περιγραφεί παρακάτω. Το tag είναι ζνα container για αρκετά τμιματα πλθροφοριϊν, ονόματι frames, των οποίων θ διάταξθ δεν χρειάηεται να είναι γνωςτι ςτο λογιςμικό που τα ςυναντάει. Στθν αρχι του κάκε frame υπάρχουν πλθροφορίεσ για τθ διάταξθ, το περιεχόμενο και το μζγεκόσ του, που επιτρζπουν ςτο λογιςμικό τθν παράλειψθ άγνωςτων frames. Ζτςι, επιτυγχάνεται και θ επεκταςιμότθτα. Το tag αποτελείται από μια επικεφαλίδα (header), πλαίςια (frames) και προαιρετικό padding, δθλαδι το «παραγζμιςμα» με μθδενικά bytes μετά το τζλοσ του τελευταίου frame, κάνοντασ ζτςι το ςυνολικό μζγεκοσ των frames μικρότερο από ότι ορίηεται ςτο header. Το padding επιτρζπει τθν προςκικθ επιπλζον frames ι τθν διεφρυνςθ των υπαρχόντων, χωρίσ να χρειάηεται επανεγγραφι του αρχείου. Οι τιμζσ του είναι πάντα $00 2. Ριο αναλυτικά, εάν ζνα tag που πάει να εγγραφεί είναι μεγαλφτερο κατά ζνα byte από το προθγοφμενο, τότε αντί να ολιςκαίνει ολόκλθρο το αρχείο, χρθςιμοποιείται ζνα byte από το padding. Βζβαια, ζτςι αυξάνεται το μζγεκοσ του αρχείου από τθν αρχι, αλλά λόγω του $00 περιεχομζνου διευκολφνεται κάποια πικανι ςυμπίεςθ ςε ςυςκευζσ ι πρωτόκολλα μετάδοςθσ ID3v2 Κεφαλίδα (ID3v2 Header) Το header είναι θ πρϊτθ πλθροφορία ςτο αρχείο, μεγζκουσ 10 bytes και ζχει τθν ακόλουκθ δομι. ID3/file identifier "ID3" ID3 version $02 00 ID3 flags %xx ID3 size 4 * %0xxxxxxx Τα πρϊτα 3 bytes του tag είναι πάντα ID3, ακολουκοφμενα από τα 2 bytes τθσ ζκδοςθσ ID3 version. Το πρϊτο byte αντιςτοιχεί ςτθν κφρια (major) ζκδοςθ του ID3 και το δεφτερο ςτθν ανακεϊρθςι τθσ (revision). Δθλαδι ςτθν περίπτωςθ του ID3v2 είναι το $ Πλεσ οι ανακεωριςεισ είναι προσ τα πίςω ςυμβατζσ ενϊ οι κφριεσ εκδόςεισ όχι. Αν λογιςμικό ςυμβατό με το ID3v2 ςυναντιςει ζκδοςθ 3 ι μεγαλφτερθ κα αγνοιςει ολόκλθρο το tag. Το πρϊτο bit (bit 7) 3 ςτο πεδίο ID3 flags υποδεικνφει τθν χριςθ ι όχι του unsynchronisation αν είναι 1 ςθμαίνει χριςθ. Το δεφτερο bit (bit 6) υποδεικνφει τθν χριςθ ι όχι τθσ ςυμπίεςθσ κι εδϊ αν είναι 1 ςθμαίνει χριςθ. Κακϊσ δεν ζχει 2 Ππου $xx byte ςε δεκαεξαδικό ςφςτθμα %x bit ςε δυαδικό ςφςτθμα 3 Το πιο ςθμαντικό bit (MSB) ενόσ byte λζγεται bit 7 και το λιγότερο ςθμαντικό (LSB) λζγεται bit 0. Το ίδιο ιςχφει και για τθ ςειρά των bytes, το πιο ςθμαντικό byte είναι πρϊτο πχ. το $ κωδικοποιείται ςε $

12 Σ ε λ ί δ α 11 αποφαςιςτεί ακόμα κάποιο ςχζδιο ςυμπίεςθσ, ο αποκωδικοποιθτισ ID3 κα αγνοιςει όλο το tag αν το bit είναι 1. Το πεδίο του μεγζκουσ ID3 size κωδικοποιείται με 4 bytes, των οποίων το πρϊτο bit είναι πάντα 0, με αποτζλεςμα αντί 32 bits να ζχουμε 28. Το όριο για το κάκε byte είναι το $80 (128 ςε δεκαδικό) λόγω των 7 bits αντί για 8. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ του μεγζκουσ του tag είναι A*2^21+B*2^14+C*2^7+D = A* B*16384+C*128+D όπου A, B, C, D είναι το 1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο byte αντίςτοιχα. Ζτςι φτάνουμε και τα 256MB, το όριο του μεγζκουσ του tag. Για παράδειγμα, ζνα tag 257 bytes αναπαρίςταται από $ Το μζγεκοσ του πεδίου size είναι το ςυνολικό μζγεκοσ του tag μετά το unsynchronisation, ςυμπεριλαμβανομζνου του padding και εξαιρουμζνου του header. [4] Το ακόλουκο μοτίβο αντιπροςωπεφει το ID3v2 tag και είναι το $ yy yy xx zz zz zz zz όπου yy είναι θ ζκδοςθ του ID3 και είναι μικρότερο από $FF (255 ςε δεκαδικό), xx είναι το 'flags' byte και zz είναι μικρότερο από $ ID3v2 Πλαίςια (ID3v2 Frames) Τα headers των frames αποτελοφνται από ζνα αναγνωριςτικό (identifier) τριϊν χαρακτιρων (κεφαλαία A-Z και 0-9) και ζνα πεδίο μεγζκουσ τριϊν bytes, δθλαδι 6 bytes ςφνολο. Το header δεν υπολογίηεται ςτο μζγεκοσ του frame (frame size - 6). Οι identifiers που ξεκινοφν με X,Y,Z είναι για πειραματικι και ελεφκερθ χριςθ από τον κακζνα. Πλοι οι υπόλοιποι χρθςιμοποιοφνται ι κρατϊνται για μελλοντικι χριςθ. Ζτςι προκφπτουν πικανοί ςυνδυαςμοί από frame identifiers. Θ ςειρά των frames δεν είναι προκακοριςμζνθ με κάποιον τρόπο, αλλά είναι επικυμθτό να υπάρχει ταξινόμθςθ με βάςθ τθν ςθμαντικότθτα για τθν αναγνϊριςθ του αρχείου, κατά τθν αναηιτθςι του. Ζνα tag πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον ζνα frame, και κάκε frame να ζχει μζγεκοσ τουλάχιςτον ενόσ byte, χωρίσ το 6-byte header. Αν ζνα frame είναι μεγαλφτερο από ότι κα ζπρεπε, π.χ. ζχει περιςςότερα πεδία από όςα κακορίηονται, αυτό φανερϊνει ότι ζχουν γίνει προςκικεσ ςτο frame από μια επόμενθ ανακεϊρθςθ του προτφπου. Θ προκακοριςμζνθ κωδικοποίθςθ είναι θ ISO Τα frames που επιτρζπουν διαφορετικι κωδικοποίθςθ ζχουν ζνα byte επιλογισ μετά τα 3 bytes μεγζκουσ του frame αν αυτό είναι $00 ζχουμε ISO , ενϊ με $01 ζχουμε Unicode. Το ID3v2 ορίηει τα παρακάτω frames. 1. Unique file identifier - UFI Ο ςκοπόσ του είναι να μπορεί να αναγνωρίςει το αρχείο ιχου από μία βάςθ δεδομζνων που μπορεί να περιζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το περιεχόμενό του. O UFI χρθςιμοποιείται από κάποιεσ online μουςικζσ βάςεισ δεδομζνων για τθν αναγνϊριςθ ενόσ κομματιοφ. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω από ζνα UFI frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα με το δικό του αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ (owner identifier).

13 Σ ε λ ί δ α Text information frames Είναι τα ςθμαντικότερα frames, κακϊσ περιζχουν πλθροφορίεσ για τον καλλιτζχνθ, τον τίτλο, το άλμπουμ κλπ. TT1 - 'Content group description' frame: Χρθςιμοποιείται αν ο ιχοσ ανικει ςε μια μεγαλφτερθ κατθγορία ιχων/μουςικισ, π.χ. θ κλαςςικι μουςικι κατθγοριοποιείται ςε διάφορα μουςικά τμιματα (Piano Concerto). TT2 - 'Title/Songname/Content description' frame: Είναι ο πραγματικόσ τίτλοσ του τραγουδιου. ΤΤ3 - 'Subtitle/Description refinement' frame: Χρθςιμοποιείται για πλθροφορίεσ που ςχετίηονται άμεςα με τον τίτλο (Performed live at Wembley). TP1 - 'Lead artist(s)/lead performer(s)/soloist(s)/performing group': Ο/Οι καλλιτζχνθσ/εσ του τραγουδιοφ. Διαχωρίηονται με «/». TP2 - 'Band/Orchestra/Accompaniment' frame: Επιπλζον πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν θχογράφθςθ. TP3 - 'Conductor' frame: Το όνομα του μαζςτρου. TP4 - 'Interpreted, remixed, or otherwise modified by' frame: Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ζνα remix. TCM - 'Composer(s)' frame: Ο/Οι ςυνκζτθσ/εσ και διαχωρίηονται με «/». TXT - 'Lyricist(s)/text writer(s)' frame: Ο/Οι ςτιχουργόσ/οί και διαχωρίηονται με «/». TLA - 'Language(s)' frame: Ρεριζχει τισ γλϊςςεσ των κειμζνων και των ςτίχων, χρθςιμοποιϊντασ 3 χαρακτιρεσ, ςφμφωνα με το ISO Αν γίνει χριςθ παραπάνω τθσ μιασ γλϊςςασ, τότε οι κωδικοί των γλωςςϊν ακολουκοφν από κάτω. TCO: Είναι ο τφποσ περιεχομζνου για το είδοσ μουςικισ (genre) του κομματιοφ. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μία ι περιςςότερεσ αρικμθτικζσ τιμζσ του ID3v1.1 αναφερόμενεσ ςτο είδοσ ι να οριςτοφν τα δικά μασ είδθ. Αναφορζσ ςτα είδθ του ID3v1 γίνονται με τθ χριςθ μίασ ι περιςςοτζρων τιμϊν από τθ λίςτα, ανάμεςα ςε παρενκζςεισ. Για παράδειγμα, (21), (51)(39) κλπ. Επίςθσ μποροφμε να βελτιςτοποιιςουμε τθν περιγραφι μετά το είδοσ, π.χ. (4)Eurodisco. TAL - 'Album/Movie/Show title' frame: Ρροορίηεται για τον τίτλο τθσ θχογράφθςθσ, από όπου προζρχεται το κομμάτι. Αυτό ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τον τίτλο του άλμπουμ. TPA - 'Part of a set' frame: Ρεριγράφει από πιο τμιμα ενόσ ςετ προζρχεται το ςυγκεκριμζνο κομμάτι, π.χ. όταν ζχουμε ζνα διπλό άλμπουμ. Σε μία τζτοια περίπτωςθ κα μποροφςε να γραφεί 1/2 αν είναι κομμάτι από το πρϊτο τμιμα του ςετ. TRK - 'Track number/position in set' frame: Είναι ο αρικμόσ του κομματιοφ από τθν αρχικι θχογράφθςθ/άλμπουμ. Και αυτό μπορεί να γραφεί π.χ. 4/12, δθλαδι το 4 ο από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ. TRC - 'ISRC' frame: Ρεριζχει τον International Standard Recording Code. TYE - 'Year' frame: Είναι το ζτοσ θχογράφθςθσ του κομματιοφ, αποτελείται από 4 χαρακτιρεσ.

14 Σ ε λ ί δ α 13 TDA - 'Date' frame: Θ θμερομθνία θχογράφθςθσ του κομματιοφ ςε διάταξθ ΘΘΜΜ (θμζρα/μινασ), αποτελείται από 4 χαρακτιρεσ. TIM - 'Time' frame: Ο χρόνοσ θχογράφθςθσ του κομματιοφ ςε διάταξθ ΩΩΛΛ (ϊρα/λεπτά), αποτελείται από 4 χαρακτιρεσ. TRD - 'Recording dates' frame: Ρροορίηεται ςαν ςυμπλιρωμα ςτα παραπάνω 3 frames, π.χ. «4th-7th June, 12th June». TMT - 'Media type' frame: Ρεριγράφει από ποιο μζςο αναπαραγωγισ προιλκε ο ιχοσ, π,χ. (CD), (VID/PAL), (DVD). Μετά από το / ακολουκεί θ παράμετροσ που κακορίηει καλφτερα το μζςο αναπαραγωγισ. TFT - 'File type' frame: Το είδοσ κωδικοποίθςθσ του αρχείου, π.χ. MPEG-1 Audio Layer 1,2,3, aac κλπ. TBP: Το frame αυτό αντιπροςωπεφει τα BPM (beats per minute - tempo) ςε μορφι ακεραίου. TCR - 'Copyright message' frame: Ξεκινάει από το ζτοσ, ακολουκείται από το κενό χαρακτιρα (ςφνολο 5 χαρακτιρεσ) και αφορά τον κάτοχο των πνευματικϊν δικαιωμάτων του αρχικοφ ιχου και όχι του κακεαυτοφ αρχείου. Θ απουςία του ςθμαίνει ότι θ πλθροφορία για το copyright δεν υπάρχει ι δεν είναι διακζςιμθ, και όχι ότι ο ιχοσ διατίκεται προσ δθμόςια χριςθ. Οι τιμζσ του πεδίου αυτοφ του frame ακολουκοφν του ςυμβόλου. TPB - 'Publisher' frame: Ρεριζχει το όνομα του εκδότθ ι τθσ διςκογραφικισ εταιρίασ. TEN - 'Encoded by' frame: Ρεριζχει το όνομα του ατόμου/ οργανιςμοφ/προγράμματοσ που κωδικοποίθςε το αρχείο ιχου. Μπορεί επίςθσ να υπάρχει και εδϊ μινυμα copyright αν προθγουμζνωσ ζχει περαςτεί από τον κωδικοποιθτι. TSS - 'Software/hardware and settings used for encoding' frame: Ρεριλαμβάνει τον κωδικοποιθτι και τισ ρυκμίςεισ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν κωδικοποίθςθ του αρχείου. Το hardware αναφζρεται ςτουσ hardware encoders, και όχι ςτον υπολογιςτι ςτον οποίο ζτρεξε το πρόγραμμα κωδικοποίθςθσ. TOF - 'Original filename' frame: Σε αυτό βρίςκεται το προτιμϊμενο όνομα αρχείου, επειδι κάποιοι αναπαραγωγείσ δεν επιτρζπουν το επικυμθτό μζγεκοσ του ονόματοσ. TLE - 'Length' frame: Ρεριζχει το μικοσ του αρχείου ιχου ςε milliseconds. TSI - 'Size' frame: Ρεριζχει το μζγεκοσ του αρχείου ςε bytes, εξαιρουμζνου του tag. TDY - 'Playlist delay': Κακορίηει τον αρικμό των milliseconds ςιωπισ ανάμεςα ςε κάκε τραγοφδι ςε μία λίςτα αναπαραγωγισ. TKE - 'Initial key' frame: Ρεριζχει τθν κλίμακα ςτθν οποία είναι γραμμζνο το κομμάτι. Αναπαρίςταται από 3 χαρακτιρεσ εκ των οποίων ο πρϊτοσ είναι θ νότα, ο δεφτεροσ ι και ο τρίτοσ είναι μείηονα ι ελάςςονα. TOT - 'Original album/movie/show title' frame: Ρροορίηεται για τον τίτλο τθσ αρχικισ θχογράφθςθσ, αν για παράδειγμα το κομμάτι είναι επανεκτζλεςθ ενόσ παλιότερου τραγουδιοφ.

15 Σ ε λ ί δ α 14 TOA - 'Original artist(s)/performer(s)' frame: Ρροορίηεται για τον/τουσ εκτελεςτι/ζσ τθσ αρχικισ θχογράφθςθσ, αν για παράδειγμα το κομμάτι είναι επανεκτζλεςθ ενόσ παλιότερου τραγουδιοφ. Διαχωρίηονται με «/». TOL - 'Original Lyricist(s)/text writer(s)' frame: Ρροορίηεται για τον/τουσ κειμενογράφο/ουσ ι/και ςτιχουργό/ουσ τθσ αρχικισ θχογράφθςθσ, αν για παράδειγμα το κομμάτι είναι επανεκτζλεςθ ενόσ παλιότερου τραγουδιοφ. Διαχωρίηονται με «/». TOR - 'Original release year' frame: Ρροορίηεται για το ζτοσ τθσ αρχικισ θχογράφθςθσ, αν για παράδειγμα το κομμάτι είναι επανεκτζλεςθ ενόσ παλιότερου τραγουδιοφ. TXX: Text information frame οριςμζνο από το χριςτθ. Μποροφν να υπάρχουν περιςςότερα από ζνα ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με τθ δικιά του ξεχωριςτι περιγραφι. 3. URL link frames Με αυτά τα frames, δυναμικά δεδομζνα όπωσ ιςτοςελίδεσ μποροφν να προςτεκοφν ςτο tag. Πλα τα URLs μποροφν να είναι ςχετικά, π.χ. «picture.png», «../doc.txt» κλπ. WAF - 'Official audio file webpage' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςε ιςτοςελίδα ςχετικι με το αρχείο. WAR - 'Official artist/performer webpage' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του καλλιτζχνθ. Αν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ εκτελεςτζσ, ζχουμε και τα αντίςτοιχα ςε αρικμό WAR frames. WAS - 'Official audio source webpage' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ πθγισ του αρχείου ιχου (για παράδειγμα, ζνα τραγοφδι που ανικει ςτο soundtrack μιασ ταινίασ, το URL κα δείχνει ςτο site τθσ ταινίασ). WCM - 'Commercial information' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν ιςτοςελίδα με πλθροφορίεσ, όπωσ για τθν αγορά του άλμπουμ. Μποροφν να υπάρχουν περιςςότερα WCM frames ςε ζνα tag. WCP - 'Copyright/Legal information' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν ιςτοςελίδα με τουσ όρουσ χριςθσ και ιδιοκτθςίασ του αρχείου. WPB - The 'Publishers official webpage' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του εκδότθ ι τθσ διςκογραφικισ εταιρίασ. WXX: URL link frame οριςμζνο από το χριςτθ. Μποροφν να υπάρχουν περιςςότερα από ζνα ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με τθ δικιά του ξεχωριςτι περιγραφι. Θ κωδικοποίθςθ είναι πάντα ςε ISO Involved people list - IPL Λόγω τθσ φπαρξθσ πολλϊν ατόμων που ςυνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία ενόσ αρχείου ιχου, όπωσ μουςικοί και τεχνικοί, τα Text information frames είναι ςυχνά ανεπαρκι για να τουσ ςυμπεριλάβουν όλουσ. Το frame αυτό ςυμπεριλαμβάνει τα ονόματα όλων των ςυμμετεχόντων και με ποιον τρόπο ςυμμετείχαν.

16 Σ ε λ ί δ α Music CD Identifier - MCI Αυτό το frame προορίηεται για μουςικι που προζρχεται από ζνα CD, ζτςι ϊςτε το CD να μπορεί να αναγνωριςτεί από μουςικζσ βάςεισ δεδομζνων, όπωσ θ CDDB. 6. Event timing codes - ETC Το frame αυτό επιτρζπει τον ςυγχρονιςμό με γεγονότα κλειδιά (εννοϊντασ τθν ειςαγωγι, το κφριο μζροσ, τθν αρχι του ρεφρζν κλπ.) ςε ζναν ιχο ι τραγοφδι. Επίςθσ μποροφν να οριςτοφν γεγονότα από το χριςτθ, όπωσ για παράδειγμα ο ςυγχρονιςμόσ του ιχου με ζνα screensaver, μια ζκρθξθ ςτθ ςκθνι κλπ. Μόνο ζνα ETC frame μπορεί να υπάρχει ςε κάκε tag. 7. MPEG location lookup table - MLL Για τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ ακρίβειασ κατά τθ διάρκεια των «αλμάτων» ςτο αρχείο ιχου, κα ιταν χριςιμθ θ φπαρξθ MPEG frames με timecodes ςε διαφορετικζσ κζςεισ του αρχείου. Το ID3 frame περιλαμβάνει αναφορζσ τισ οποίεσ το λογιςμικό μπορεί να χρθςιμοποιιςει για να υπολογίςει τισ κζςεισ αυτζσ μζςα ςτο αρχείο. 8. Synced tempo codes - STC Χρθςιμοποιείται για μια πιο ακριβι περιγραφι του tempo του κομματιοφ. Ζχουμε εφροσ BPM και κάκε φορά που το tempo αλλάηει ςτο κομμάτι ζνασ δείκτθσ το αναφζρει ςτον αναπαραγωγζα. 9. Unsynchronised lyrics/text transcription - ULT Το frame αυτό περιζχει ςε κείμενο τουσ ςτίχουσ του κομματιοφ, ι μία περιγραφι κειμζνου για άλλεσ θχθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω από ζνα τζτοια frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα ςτθ δικιά του γλϊςςα και με τθ δικιά του περιγραφι περιεχομζνου. 10. Synchronised lyrics/text - SLT Με αυτό το frame ενςωματϊνονται οι λζξεισ ι ςτίχοι ςτο αρχείο ιχου ωσ κείμενο, αλλά αυτι τθ φορά ςυγχρονίηονται με τον ιχο. Μπορεί επίςθσ να περιγράφει γεγονότα, όπωσ για παράδειγμα το τι γίνεται ςτθν ςκθνι, ςε ςυγχρονιςμό πάντα με τον ιχο. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω από ζνα τζτοια frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα ςτθ δικιά του γλϊςςα και με τθ δικιά του περιγραφι περιεχομζνου. 11. Comments - COM Το frame αυτό αντικακιςτά το παλιό πεδίο ςχολίων 30 χαρακτιρων του ID3v1. Επίςθσ και εδϊ μποροφν να υπάρχουν παραπάνω από ζνα τζτοια frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα ςτθ δικιά του γλϊςςα και με τθ δικιά του περιγραφι περιεχομζνου. 12. Relative volume adjustment - RVA Επιτρζπει ςτο χριςτθ να δθλϊςει πόςο κζλει να αυξιςει ι να μειϊςει τθν ζνταςθ ςε κάκε κανάλι κακϊσ το αρχείο αναπαράγεται. Ο ςκοπόσ είναι θ

17 Σ ε λ ί δ α 16 ανάκεςθ μίασ κοινισ ζνταςθσ αναφοράσ ςε όλα τα αρχεία, ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να αυξομειϊνεται ςυνεχϊσ θ ζνταςθ από το χριςτθ. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για ιςορροπία μεταξφ αριςτεροφ και δεξιοφ καναλιοφ. Μόνο ζνα RVA frame είναι δυνατό να υπάρχει ςε ζνα tag. 13. Equalisation - EQU Επιτρζπει ςτο χριςτθ να προκακορίςει μια καμπφλθ ιςοςτάκμιςθσ (equalisation curve) για το κομμάτι μζςα ςτο αρχείο ιχου. Υπάρχει το πεδίο bits προςαρμογισ (adjustment bits) που κακορίηει τον αρικμό των bits (ςυνικωσ 16) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αναπαράςταςθ τθσ ρφκμιςθσ τθσ καμπφλθσ. Ακολουκοφν 2 bytes από τα οποία το πρϊτο bit κακορίηει τθν αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ζνταςθσ (1 ι 0 αντίςτοιχα) και τα υπόλοιπα 15 τθ ςυχνότθτα ( Hz). Κάκε ςυχνότθτα ρυκμίηεται διαφορετικά ςτθν ζνταςι τθσ και δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν ρυκμιςτεί όλεσ οι ςυχνότθτεσ. Ανάμεςα ςε αυτζσ που ρυκμίηονται, το λογιςμικό παρεμβάλλει ενδιάμεςεσ τιμζσ για εξομάλυνςθ (interpolation). Ζνα μόνο τζτοιο frame μπορεί να υπάρχει ςε κάκε tag. 14. Reverb - REV Εδϊ μποροφμε να προςαρμόςουμε τθν θχϊ. Ρεριζχει ρυκμίςεισ για τθν αντιχθςθ (reverb) και τθν ανατροφοδότθςθ (feedback) μεταξφ του αριςτεροφ και δεξιοφ καναλιοφ. Ζνα μόνο REV frame μπορεί να υπάρχει ςε κάκε tag. 15. Attached picture - PIC Το frame αυτό περιζχει μία εικόνα, ςυνικωσ PNG ι JPG, που ςχετίηεται άμεςα με το αρχείο ιχου. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο κείμενο που περιγράφει τθν εικόνα, μεγζκουσ ωσ και 64 χαρακτιρεσ, όπωσ και μποροφν να υπάρχουν πολλζσ ςυνθμμζνεσ εικόνεσ ςε ζνα αρχείο, κάκε μία όμωσ ςτο δικό τθσ PIC frame. Τζλοσ είναι εφικτό αντί για τθν εικόνα να υπάρχει ζνα URL που να παραπζμπει ςε ζνα εξωτερικό αρχείο, τοπικά ι διαδικτυακά. 16. General encapsulated object - GEO Στο frame αυτό οποιοςδιποτε τφποσ αρχείου μπορεί να ενκυλακωκεί. Το πεδίο του ονόματοσ του αρχείου είναι πάντα κωδικοποιθμζνο ςε ISO , μετά από αυτό ακολουκεί μια περιγραφι περιεχομζνου και το κακεαυτό αρχείο. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω από ζνα GEO frames ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με διαφορετικι περιγραφι περιεχομζνου. 17. Play counter - CNT Είναι απλά ζνασ μετρθτισ των φορϊν αναπαραγωγισ του αρχείου. Θ τιμι του αυξάνεται κατά 1 κάκε φορά που ξεκινάει θ αναπαραγωγι του αρχείου και όταν τα bits του γίνουν όλα 1, προςτίκεται ακόμθ ζνα byte (8 bits) μπροςτά από τα υπόλοιπα bits. Αρχικά, πρζπει να ζχει μζγεκοσ τουλάχιςτον 32 bits. Το frame CNT είναι μοναδικό ςε κάκε tag.

18 Σ ε λ ί δ α Popularimeter POP Ο ςκοπόσ αυτοφ του frame είναι να κακορίςει το πόςο καλό είναι ζνα αρχείο ιχου. Ρολλζσ εφαρμογζσ εκμεταλλεφονται αυτό το frame για να δθμιουργιςουν λίςτεσ αναπαραγωγισ με τα αγαπθμζνα μασ τραγοφδια. Ρεριζχει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του χριςτθ, ζνα byte για τθ βακμολόγθςθ (τιμζσ από 1-255, όπου 1 θ χειρότερθ, 255 θ καλφτερθ, και 0 θ μθ κακοριςμζνθ) και ζχει και ζναν play counter 4 bytes. Τζλοσ, μποροφν να υπάρχουν περιςςότερα από ζνα POP frames ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με τθ δικιά του θλεκτρονικι διεφκυνςθ. 19. Recommended buffer size BUF Μερικζσ φορζσ ο server από τον οποίο γίνεται το streaming ενόσ αρχείου ιχου, γνωρίηει για πικανά προβλιματα ςτθ μετάδοςθ που προκαλοφν διακοπζσ ςτθ ροι. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το μζγεκοσ του buffer μπορεί να προτακεί από το server μζςω αυτοφ του frame. Αυτό το frame ςχεδιάςτθκε με ςκοπό τθν ςυμπερίλθψθ των ID3v2 tags ςτθ ροι του ιχου ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν διακοπζσ όταν φτάνει το ςθμείο αναπαραγωγισ του tag. Μπορεί να υπάρχει ζνα μόνο ζνα BUF frame μζςα ςε κάκε tag. 20. Encrypted meta frame CRM Ρεριζχει ζνα ι περιςςότερα κρυπτογραφθμζνα frames κακιςτϊντασ ικανι τθν προςταςία πνευματικϊν δικαιωμάτων όπωσ εικόνεσ, κείμενα κλπ. Πλα τα CRM frames ξεκινοφν από ζνα URL που περιζχει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ που είναι υπεφκυνθ για τθν κρυπτογράφθςθ του frame αυτοφ. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω του ενόσ CRM frames μζςα ςτο tag, αλλά το κακζνα με το δικό του αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ. 21. Audio encryption CRA Το frame αυτό δείχνει τθν φπαρξθ ι μθ κρυπτογράφθςθσ ςτθ ροι ιχου, και από ποιον πραγματοποιικθκε. Πλα τα CRA frames ξεκινοφν από ζνα URL που περιζχει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ που είναι υπεφκυνθ για τθν κρυπτογράφθςθ αυτοφ του αρχείου ιχου. Επίςθσ μποροφν να υπάρχουν 2 πεδία Preview Start και Preview length, που είναι ο χρόνοσ που ξεκινάει θ μθ κρυπτογραφθμζνθ προεπιςκόπθςθ του αρχείου και θ διάρκειά τθσ αντίςτοιχα. Μποροφν να υπάρχουν παραπάνω του ενόσ CRA frames μζςα ςτο tag, αλλά το κακζνα με το δικό του αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ. 22. Linked information LNK Το frame αυτό χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ ςε πλθροφορίεσ από ζνα άλλο ID3v2 tag που μπορεί να ανικει ςε ζνα άλλο αρχείο ιχου ι είναι μόνο του ςε ζνα δυαδικό αρχείο, ζτςι ϊςτε να υπάρχει όςο το δυνατόν μικρότερθ ςπατάλθ χϊρου. Θ χριςθ αυτισ τθσ μεκόδου προτείνεται όταν τα αρχεία αποκθκεφονται ςε ζνα CD-ROM ι ςε περιπτϊςεισ που θ πικανότθτα διαχωριςμοφ των αρχείων είναι μικρι. Οι ςυνδζςεισ γίνονται με ζνα URL που ςυνδζει ςτο αρχείο αναφοράσ και πικανόν να περιζχει και επιπρόςκετα δεδομζνα. Μποροφν να

19 Σ ε λ ί δ α 18 υπάρχουν παραπάνω από ζνα LNK frames ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με διαφορετικό περιεχόμενο. Frames που μποροφν να ςυνδεκοφν χωρίσ επιπρόςκετα δεδομζνα είναι τα IPL, MCI, ETC, STC, RVA, EQU, REV και BUF. Frames που μποροφν να ςυνδεκοφν με επιπρόςκετα δεδομζνα είναι τα TXX, PIC, GEO, CRM και CRA. Ενϊ τα COM, SLT και ULT frames μποροφν να ςυνδεκοφν με τα 3 bytes με τα οποία δθλϊνεται θ γλϊςςα, ακολουκοφμενα από επιπρόςκετα δεδομζνα χιμα Αποςυγχρονιςμοφ (Unsynchronisation Scheme) Τα MP3 τμθματοποιοφνται ςε πάρα πολλά MPEG frames τα οποία αναδομοφνται από τον αποκωδικοποιθτι. Ππωσ προαναφζρκθκε, για να αυξθκεί θ απόδοςθ κατά τα άλματα (jumps) ςτθν αναπαραγωγι του αρχείου, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ του sync (ςυγχρονιςμοφ). Στθν αρχι κάκε MPEG frame υπάρχει ζνα sync block αποτελοφμενο από 11 bits το οποίο επιτρζπει ςτουσ αναπαραγωγείσ να «κλειδϊνουν» ςτθ ροι του ιχου, κάτι που είναι χριςιμο κατά τθ μετάδοςθ, τθν αναηιτθςθ μζςα ςτο αρχείο, τθν παράλειψθ αναπαραγωγισ του ID3 tag κλπ. Το κζμα είναι ότι αυτό το μοτίβο των 11 bits είναι πικανό να εμφανιςτεί ςε τυχαία δυαδικά δεδομζνα και όχι απαραίτθτα μόνο ςτο syncsignal. Ο μοναδικόσ ςκοπόσ του unsynchronisation scheme είναι να γίνει το ID3v2 tag όςο το δυνατόν πιο ςυμβατό με το υπάρχον λογιςμικό. Δεν υπάρχει νόθμα ςτον αποςυγχρονιςμό των tags αν το αρχείο επεξεργάηεται από νζο λογιςμικό. Ο αποςυγχρονιςμόσ γίνεται ςε MPEG-1 Audio Layer 1,2,3. Κάκε φορά που ςυναντάται ζνασ λανκαςμζνοσ ςυγχρονιςμόσ μζςα ςτο tag, ζνα μθδενικό byte ειςάγεται μετά το πρϊτο λάκοσ byte ςυγχρονιςμοφ. Θ διάταξθ ενόσ syncsignal που πρζπει να μετατραπεί από τον κωδικοποιθτι ID3 είναι θ ακόλουκθ: % xxxxx Και πρζπει να αντικαταςτακεί από τθν ακόλουκθ: % xxxxx Το πρϊτο bit ςτο πεδίο «ID3 flags» πρζπει να είναι 1, κάτι που φανερϊνει τθν φπαρξθ ενόσ πλζον διορκωμζνου λανκαςμζνου ςυγχρονιςμοφ. Το bit αυτό είναι 0 αν και μόνο αν το tag δεν περιζχει λανκαςμζνουσ ςυγχρονιςμοφσ. Αν χρθςιμοποιείται ςυμπίεςθ το unsynchronisation γίνεται μετά. Πταν αποκωδικοποιείται ζνα ςυμπιεςμζνο, μθ ςυγχρονιςμζνο αρχείο, πρϊτα αναλφεται το unsychronisation και μετά γίνεται θ αποςυμπίεςθ.

20 Σ ε λ ί δ α ID3v2.3 Στισ 3 Φεβρουαρίου 1999 ο Martin Nilsson ςυντάςςει το ζγγραφο που αντικακιςτά το πρότυπο ID3v2.2 και ονομάςτθκε ID3v2.3. Τα δφο αυτά πρότυπα ζχουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά για αυτό και παρακάτω κα αναφερκοφν κατά κφριο λόγο οι διαφορζσ τουσ ID3v2.3 Κεφαλίδα (ID3v2.3 Header) Το header είναι θ πρϊτθ πλθροφορία ςτο αρχείο, μεγζκουσ 10 bytes και ζχει τθν ακόλουκθ δομι. ID3v2/file identifier "ID3" ID3v2 version $03 00 ID3v2 flags %abc00000 ID3v2 size 4 * %0xxxxxxx Οι διαφορζσ από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ είναι ότι ςτο ID3 version πλζον θ τιμι του πεδίου είναι $03 00, και ςτο πεδίο ID3v2 flags όπου αντί για 2 ζχουμε 3 bits, με το πρϊτο (a) να παραμζνει ίδιο δθλϊνοντασ τθ χριςθ ι όχι του unsynchronisation. Το δεφτερο bit (b) κακορίηει τθν ακολουκία ι όχι του header από το extended header, που κα εξθγθκεί παρακάτω, και το τρίτο bit (c) είναι ζνασ δείκτθσ πειραματικισ χριςθσ (Experimental indicator) που τίκεται 1 κάκε φορά που το tag είναι ςε πειραματικό ςτάδιο. Πλα τα άλλα bits πρζπει να είναι μθδενικά αλλιϊσ το tag μπορεί να μθν είναι αναγνϊςιμο. Το πεδίο του μεγζκουσ ID3 size κωδικοποιείται με 4 bytes, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ. Το ςυνολικό μζγεκοσ του ID3v2.3 tag υπολογίηεται όπωσ και πριν, χωρίσ όμωσ να εξαιρείται και το extended header από τον υπολογιςμό. Θ χριςθ τθσ ςυμπίεςθσ δεν δθλϊνεται πια ςτο header του tag, αλλά ςτο header των frames ID3v2.3 Εκτεταμζνθ Κεφαλίδα (ID3v2.3 Extended Header) Το extended header είναι προαιρετικό κακϊσ περιζχει πλθροφορία που είναι αςιμαντθ για τθν ανάλυςθ (parsing) των πλθροφοριϊν του tag. Extended header size Extended Flags Size of padding $xx xx xx xx $xx xx $xx xx xx xx Το πεδίο Extended header size δθλϊνει το μζγεκοσ του extended tag, χωρίσ να περιλαμβάνει τον εαυτό του ςτον υπολογιςμό. Το πεδίο Size of padding είναι το ςυνολικό μζγεκοσ του tag, εξαιρουμζνων των frames και των headers, δθλαδι το padding. Υπάρχει περίπτωςθ εμφάνιςθσ ζγκυρων syncsignals, και να

21 Σ ε λ ί δ α 20 χρειαςτεί unsynchronisation. Το πεδίο Extended flags περιγράφει επιπρόςκετα χαρακτθριςτικά για το tag, και ζχει τθν ακόλουκθ δομι: %x Ππου x CRC data present Εάν αυτό το bit ζχει τιμι 1, 4 bytes CRC-32 δεδομζνων επικολλϊνται ςτο extended header. Το CRC υπολογίηεται για τα frames πριν γίνει το unsynchronisation. Total frame CRC $xx xx xx xx Ζτςι, ανάλογα με τθ χριςθ του CRC ι όχι, το μζγεκοσ του extended header size είναι 10 ι 6 bytes αντίςτοιχα ID3v2.3 Πλαίςια (ID3v2.3 Frames) Τα frames αυτισ τθσ ζκδοςθσ περιζχουν ζνα header των 10 bytes αποτελοφμενο από ζνα ι περιςςότερα πεδία ςτα οποία βρίςκεται θ κακεαυτι πλθροφορία. Frame ID $xx xx xx xx (four characters) Size Flags $xx xx xx xx $xx xx Οι διαφορζσ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ είναι: ςτο αναγνωριςτικό (Frame ID) που αποτελείται από 4 χαρακτιρεσ, δθλαδι 4 bytes αντί για τα 3 τθσ προθγοφμενθσ ςτο πεδίο Size που ομοίωσ αποτελείται από 4 bytes το πεδίο Flags που είναι καινοφριο Πτι ζχουμε πει προθγουμζνωσ ιςχφει και εδϊ οι identifiers που ξεκινοφν με X,Y,Z είναι για πειραματικι και ελεφκερθ χριςθ από τον κακζνα και δεν υπάρχει ανάγκθ για να κζςουμε το experimental bit ςε 1 ςτο header του tag. Το Size του frame δεν περιλαμβάνει το header (frame size - 10). Frame header flags Τα flags του frame header αποτελοφνται από 2 bytes. Το πρϊτο byte είναι για μθνφματα κατάςταςθσ και το δεφτερο για τθν κωδικοποίθςθ. Θ δομι είναι θ ακόλουκθ: %abc00000 %ijk00000 Εάν για κάποιο λόγο ςτο πρϊτο byte τεκεί 1 κάποιο από τα μθδενικά bits, κεωρείται άγνωςτο flag και το frame δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν τεκεί ξανά 0. Ομοίωσ, αν ζνα άγνωςτο flag τεκεί ςτο δεφτερο byte το frame πικανότατα δεν κα είναι αναγνϊςιμο.

22 Σ ε λ ί δ α 21 a - Tag alter preservation Αυτό το flag υπαγορεφει ςτο λογιςμικό τι να κάνει με το frame αν αυτό είναι άγνωςτο και το tag αλλάξει με οποιονδιποτε τρόπο. Οι αλλαγζσ μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλζον padding ι επαναδιάταξθ των frames. 0 το frame διατθρείται 1 το frame απορρίπτεται b - File alter preservation Αυτό το flag υπαγορεφει ςτο λογιςμικό τι να κάνει με το frame αν αυτό είναι άγνωςτο και το αρχείο εξαιρουμζνου του tag αλλάξει με οποιονδιποτε τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να ιςχφςει όταν ο ιχοσ αλλάηει με τελείωσ διαφορετικά θχθτικά δεδομζνα. 0 το frame διατθρείται 1 το frame απορρίπτεται c - Read only Αν αυτό το flag τεκεί 1 υπαγορεφει ςτο λογιςμικό ότι τα περιεχόμενα αυτοφ του frame είναι μόνο για ανάγνωςθ. Θ αλλαγι των περιεχομζνων μπορεί να δθμιουργιςει κάποιο πρόβλθμα, π.χ. ςε μια ψθφιακι υπογραφι. Αν τα περιεχόμενα αλλαχκοφν χωρίσ να είναι γνωςτόσ ο λόγοσ φπαρξθσ του read only flag, και χωρίσ τθ λιψθ μζτρων επανόρκωςθσ, π.χ. ο επανυπολογιςμόσ τθσ υπογραφισ, τότε το bit πρζπει να τεκεί 0. i - Compression Φανερϊνει τθν ςυμπίεςθ ι όχι του frame. 0 το frame δεν είναι ςυμπιεςμζνο 1 το frame είναι ςυμπιεςμζνο με τθ χριςθ zlib και ζχει ζνα πεδίο 4 bytes για τθν αναγραφι του αποςυμπιεςμζνου μεγζκουσ ςτο frame header j Encryption Φανερϊνει αν το frame είναι κρυπτογραφθμζνο ι όχι. 0 μθ κρυπτογραφθμζνο frame 1 κρυπτογραφθμζνο frame Αν το flag τεκεί 1, ζνα byte που δείχνει τθ μζκοδο κρυπτογράφθςθσ προςτίκεται ςτο frame header.

23 Σ ε λ ί δ α 22 k - Grouping identity Το flag αυτό δείχνει αν το frame ανικει ςε μια ομάδα με άλλα frames. Αν τεκεί 1, ζνα byte για το αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ (group identifier) προςτίκεται ςτο frame header. 0 το frame δεν περιζχει πλθροφορίεσ ομάδασ 1 το frame περιζχει πλθροφορίεσ ομάδασ Οι επιπλζον πλθροφορίεσ εξαιτίασ των flags, προςτίκενται ςτο header με τθ ςειρά εμφάνιςθσ των αντίςτοιχων flags ςτο πεδίο διλωςισ τουσ. Αυτζσ οι επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ εξαιροφνται από το μζγεκοσ του frame header, αλλά όχι και από του frame. Default flags Οι προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ για τα flags χωρίηουν τα frames ςτισ ακόλουκεσ κλάςεισ. Τα flags μπορεί να τεκοφν διαφορετικά από το λογιςμικό, αν χρειαςτεί κάτι τζτοιο. Τα flags που κακορίηουν τθν κατθγοριοποίθςθ είναι τα a και b. Απόρριψθ αν το tag αλλάξει, απόρριψθ αν το αρχείο αλλάξει (ab 11) Κανζνα frame. Απόρριψθ αν το tag αλλάξει, διατιρθςθ αν το αρχείο αλλάξει (ab 10) Κανζνα frame. Διατιρθςθ αν το tag αλλάξει, απόρριψθ αν το αρχείο αλλάξει (ab 01) ETCO, EQUA, MLLT, POSS, SYLT, SYTC, RVAD, TENC, TLEN, TSIZ Διατιρθςθ αν το tag αλλάξει, διατιρθςθ αν το αρχείο αλλάξει (ab 00) Πλα τα υπόλοιπα frames. Τα frames αυτισ τθσ ζκδοςθσ παρουςιάηουν πολλζσ ομοιότθτεσ με τα αντίςτοιχα τθσ προθγοφμενθσ διαφζρουν μόνο ςτο όνομα (εξαιτίασ τθσ προςκικθσ ενόσ επιπλζον χαρακτιρα), ζχουν προςτεκεί μερικά frames και ζχει αφαιρεκεί το encrypted meta frame. Το ID3v2.3 ορίηει τα παρακάτω frames. 1. Unique file identifier UFID το αντίςτοιχο του UFI τθσ ζκδοςθσ ID3v Text information frames Είναι τα ςθμαντικότερα frames, κακϊσ περιζχουν πλθροφορίεσ για τον καλλιτζχνθ, τον τίτλο, το άλμπουμ κλπ. Τα παρακάτω frames είναι όμοια με αυτά τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ και απλά αναφζρεται θ νζα τουσ ονομαςία. ID3v2.3 ID3v2.2 TIT1 TT1 TIT2 TT2

24 Σ ε λ ί δ α 23 TIT3 TT3 TPE1 TP1 TPE2 TP2 TPE3 TP3 TPE4 TP4 TCOM TCM TEXT TXT TLAN TLA TCON TCO TALB TAL TPOS TPA TRCK TRK TSRC TRC TYER TYE TDAT TDA TIME TIM TRDA TRD TMED TMT TFLT TFT TBPM TBP TCOP TCR TPUB TPB TENC TEN TSSE TSS TOFN TOF TLEN TLE TSIZ TSI TDLY TDY TKEY TKE TOAL TOT TOPE TOA TOLY TOL TORY TOR TXXX TXX Τα επόμενα τρία frames προςτζκθκαν ςτθν ζκδοςθ αυτι. TOWN - 'File owner/licensee' frame: Ρεριζχει το όνομα του ιδιοκτιτθ ι του κατόχου άδειασ του αρχείου και του περιεχομζνου του. TRSN - 'Internet radio station name' frame: Ρεριζχει το όνομα του διαδικτυακοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ από τον οποίο γίνεται το streaming του ιχου. TRSO - 'Internet radio station owner' frame: Ρεριζχει το όνομα του ιδιοκτιτθ του διαδικτυακοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ από τον οποίο γίνεται το streaming του ιχου.

25 Σ ε λ ί δ α URL link frames Με αυτά τα frames, δυναμικά δεδομζνα όπωσ ιςτοςελίδεσ μποροφν να προςτεκοφν ςτο tag. Πλα τα URLs μποροφν να είναι ςχετικά, π.χ. «picture.png», «../doc.txt» κλπ. Τα παρακάτω frames είναι όμοια με αυτά τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ και απλά αναφζρεται θ νζα τουσ ονομαςία. ID3v2.3 ID3v2.2 WOAF WAF WOAR WAR WOAZ WAZ WCOM WCM WCOP WCP WPUB WPB WXXX WXX Τα επόμενα δφο frames προςτζκθκαν ςτθν ζκδοςθ αυτι. WORS - 'Official internet radio station homepage' frame: Ρεριζχει ζνα URL που δείχνει ςτθν αρχικι ςελίδα του διαδικτυακοφ ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ. WPAY - 'Payment' frame: Είναι ζνα URL που δείχνει ςτθν ιςτοςελίδα που κα χειριςτεί τθ διαδικαςία πλθρωμισ για αυτό το αρχείο. 4. Involved people list IPLS το αντίςτοιχο του IPL τθσ ζκδοςθσ ID3v Music CD Identifier MCDI το αντίςτοιχο του MCI τθσ ζκδοςθσ ID3v Event timing codes ETCO το αντίςτοιχο του ETC τθσ ζκδοςθσ ID3v MPEG location lookup table MLLT το αντίςτοιχο του MLL τθσ ζκδοςθσ ID3v Synchronised tempo codes SYTC το αντίςτοιχο του STC τθσ ζκδοςθσ ID3v Unsynchronised lyrics/text transcription USLT το αντίςτοιχο του ULT τθσ ζκδοςθσ ID3v Synchronised lyrics/text SYLT το αντίςτοιχο του SLT τθσ ζκδοςθσ ID3v Comments COMM το αντίςτοιχο του COM τθσ ζκδοςθσ ID3v2.2. Εδϊ καταγράφεται ότι δεν ςυνάδει με άλλα frames.

26 Σ ε λ ί δ α Relative volume adjustment RVAD το αντίςτοιχο του RVA τθσ ζκδοςθσ ID3v2.2, με τθ βαςικι προςκικθ για αυξομείωςθ ζνταςθσ και ιςορροπία μεταξφ άλλων 4 καναλιϊν (πίςω αριςτερό, πίςω δεξί, κεντρικό, subwoofer), δθλαδι Equalisation EQUA το αντίςτοιχο του EQU τθσ ζκδοςθσ ID3v Reverb RVRB το αντίςτοιχο του REV τθσ ζκδοςθσ ID3v Attached picture APIC το αντίςτοιχο του PIC τθσ ζκδοςθσ ID3v2.2. Για τθ διαλειτουργικότθτα προτείνονται εικόνεσ τφπου jpeg και png. 16. General encapsulated object GEOB το αντίςτοιχο του GEO τθσ ζκδοςθσ ID3v Play counter PCNT το αντίςτοιχο του CNT τθσ ζκδοςθσ ID3v Popularimeter POPM το αντίςτοιχο του POP τθσ ζκδοςθσ ID3v Recommended buffer size RBUF το αντίςτοιχο του BUF τθσ ζκδοςθσ ID3v Audio encryption AENC το αντίςτοιχο του CRA τθσ ζκδοςθσ ID3v Linked information LINK το αντίςτοιχο του LNK τθσ ζκδοςθσ ID3v Position synchronisation frame POSS Το frame αυτό δίνει πλθροφορία ςτον ακροατι ςε ποιο ςθμείο ζχει «πιάςει» τθ ροι ιχου. Μπορεί να υπάρχει μόνο ζνα POSS frame μζςα ςτο tag. 23. Terms of use frame USER Το frame αυτό περιζχει μία ςφντομθ περιγραφι των όρων χριςθσ και ιδιοκτθςίασ του αρχείου. Ριο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ που αφοροφν νομικά ηθτιματα βρίςκονται ςτο WCOP frame. Μπορεί να υπάρχει μόνο ζνα USER frame μζςα ςτο tag. 24. Ownership frame OWNE Το frame αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόμνθςθ μιασ πραγματοποιθκείςασ ςυναλλαγισ ι ωσ απόδειξθ, αν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Τα TOWN και USER frames μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε

27 Σ ε λ ί δ α 26 ςυνδυαςμό με αυτό. Στο frame περιζχεται ζνα πεδίο για το αντίτιμο που πλθρϊκθκε (price payed), τθν θμερομθνία αγοράσ και το όνομα του πωλθτι. Μπορεί να υπάρχει μόνο ζνα OWNE frame μζςα ςτο tag. 25. Commercial frame COMR Το frame αυτό ςυγκεντρϊνει ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ μζςα ςτο ίδιο tag. Ρεριζχει ζνα πεδίο με τισ τιμζσ του προϊόντοσ μποροφν να διαχωριςτοφν με τον χαρακτιρα «/». Ακολουκεί θ καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφοσ των τιμϊν, ζνα URL με τθ διεφκυνςθ του πωλθτι και ο τρόποσ παραλαβισ του αρχείου (άλμπουμ, streaming, download κλπ). Τζλοσ, ζχουμε το όνομα του πωλθτι, μια μικρι περιγραφι του προϊόντοσ και ίςωσ το λογότυπο τθσ εταιρίασ. 26. Encryption method registration ENCR Για τθν αναγνϊριςθ τθσ μεκόδου κρυπτογράφθςθσ ενόσ frame, πρζπει να καταχωρθκεί αυτι θ μζκοδοσ ςτο tag, και αυτό γίνεται μζςω του ENCR frame. Ξεκινάει από ζνα αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ που περιζχει ζνα URL με τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ που είναι υπεφκυνθ για τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο κρυπτογράφθςθσ. Συνεχίηει με ζνα ςφμβολο μεκόδου (method symbol) που ςχετίηεται με τθ μζκοδο κρυπτογράφθςθσ που ιςχφει κακολικά ςτο tag, και τζλοσ μπορεί να ακολουκείται από δεδομζνα κρυπτογράφθςθσ. Είναι πικανό να υπάρχουν πολλά ENCR frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα με το δικό του ςφμβολο και δικό του αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ. 27. Group identification registration GRID Επιτρζπει τθν ομαδοποίθςθ άςχετων frames και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν μερικά frames είναι προσ υπογραφι. Για να αναγνωριςτεί ποια frames ανικουν ςτο ίδιο ςετ, πρζπει να οριςτεί ζνα αναγνωριςτικό ομάδασ (group identifier) ςτο tag μζςω αυτοφ του frame. Ξεκινάει από ζνα αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ που περιζχει ζνα URL με τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ που είναι υπεφκυνθ για τθ ςυγκεκριμζνθ ομαδοποίθςθ. Συνεχίηει με ζνα ςφμβολο ομάδασ (group symbol) που ςυςχετίηει το frame με το group κακολικά ςτο tag, και τζλοσ μπορεί να ακολουκείται από δεδομζνα ςχετικά με τθν ομάδα, για παράδειγμα μία ψθφιακι υπογραφι. Είναι πικανό να υπάρχουν πολλά GRID frames ςε ζνα tag, αλλά το κακζνα με το δικό του ςφμβολο και δικό του αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ. 28. Private frame PRIV Το frame αυτό περιζχει πλθροφορίεσ από ζναν παραγωγό λογιςμικοφ, του οποίου το πρόγραμμα τισ χρθςιμοποιεί, και δεν ταιριάηουν ςε κανζνα άλλο frame. Αποτελείται από το αναγνωριςτικό ιδιοκτιτθ που περιζχει ζνα URL με τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ που είναι υπεφκυνθ για το frame, και τα δυαδικά δεδομζνα. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω του ενόσ PRIV frames, αλλά μόνο με διαφορετικά περιεχόμενα. Ρροτείνεται ο αρικμόσ τουσ να είναι κατά το δυνατόν μικρότεροσ.

28 Σ ε λ ί δ α χιμα Αποςυγχρονιςμοφ (Unsynchronisation Scheme) Ο τρόποσ αποςυγχρονιςμοφ των tags ςτο ID3v2.3 δεν ζχει καμία διαφορά από αυτόν τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ, ID3v ID3v2.4 Θ ζκδοςθ ID3v2.4 ςυντάχκθκε ςτισ 16 Σεπτεμβρίου 2001, πάλι από τον Martin Nilsson, και είναι μία ανανζωςθ τθσ προθγοφμενθσ. Ζχει ςκοπό να είναι κατά το δυνατόν ςυμβατι με τθν ζκδοςθ 2.3 ϊςτε οι ανακεωριςεισ να υλοποιοφνται όςο γίνεται πιο εφκολα. Θ δομι του ID3v2.4 είναι θ ακόλουκθ. Το padding και το footer δεν μποροφν να υπάρχουν ταυτόχρονα. Θα υπάρχει ι το ζνα ι το άλλο ID3v2.4 Κεφαλίδα (ID3v2.4 Header) Το header αυτισ τθσ ζκδοςθσ ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με αυτό τθσ προθγοφμενθσ, ζχει μζγεκοσ 10 bytes και θ δομι του είναι θ ακόλουκθ: ID3v2/file identifier "ID3" ID3v2 version $04 00 ID3v2 flags %abcd0000 ID3v2 size 4 * %0xxxxxxx Οι διαφορζσ από τθν ζκδοςθ 2.3 είναι ότι ςτο ID3 version πλζον θ τιμι του πεδίου είναι $04 00 και ςτο πεδίο ID3v2 flags ζχει προςτεκεί ζνα bit ακόμθ (το d). Τα 3 πρϊτα ζχουν τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. Το a αντιςτοιχεί ςτθ χριςθ του unsynchronisation, με τθν διαφορά ότι εδϊ εφαρμόηεται ςε επίπεδο frame και όχι κακολικά ςτο tag. Το b δείχνει αν ακολουκεί extended header και το c τίκεται 1 όταν το tag είναι ςε πειραματικό ςτάδιο. Το νζο bit d δθλϊνει τθν παρουςία footer (υποςζλιδο) ςτο τζλουσ του tag, το οποίο κα εξθγθκεί παρακάτω. Πλα τα άλλα bits πρζπει να είναι μθδενικά αλλιϊσ το tag μπορεί να μθν είναι αναγνϊςιμο. Θ μορφι αποκικευςθσ του μεγζκουσ του ID3v2.4 tag είναι ζνασ 32 bit synchsafe ακζραιοσ (κα εξθγθκεί παρακάτω) με 28 bits λειτουργικά, που αντιπροςωπεφουν ωσ 256MB. Το ςυνολικό μζγεκοσ του ID3v2.4 tag περιλαμβάνει το extended header, το padding και τα frames μετά το unsynchronisation, εξαιρουμζνου του μεγζκουσ του header (total size - 10) και του footer, αν περιλαμβάνεται (total size 20).

29 Σ ε λ ί δ α ID3v2.4 Εκτεταμζνθ Κεφαλίδα (ID3v2.4 Extended Header) Το extended header είναι προαιρετικό κακϊσ περιζχει πλθροφορία που είναι αςιμαντθ για τθν ανάλυςθ (parsing) των πλθροφοριϊν του tag. Είναι διαφορετικό από αυτό τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ και ζχει τθν παρακάτω δομι: Extended header size 4 * %0xxxxxxx Number of flag bytes $01 Extended Flags $xx Στο πρϊτο πεδίο δθλϊνεται το μζγεκοσ όλου του extended header, αποκθκευμζνο ωσ ζνασ 32 bit synchsafe ακζραιοσ. Το μζγεκοσ του extended header δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 6 bytes, κακϊσ το πεδίο μεγζκουσ καταλαμβάνει 4 bytes, το πεδίο Number of flag bytes (δθλωμζνο πάντα $01 δθλαδι ζνα byte), που είναι θ διλωςθ του μεγζκουσ για τα extended flags, καταλαμβάνει 1 byte, και τζλοσ το πεδίο Extended flags, που ζχει τουλάχιςτον ζνα byte με flags και ορίηεται ωσ εξισ: %0bcd0000 Κάκε flag (bit) που τίκεται 1, ζχει ςυνθμμζνα δεδομζνα που παρουςιάηονται με τθ ςειρά ςυναντιςεωσ των flags (π.χ. τα δεδομζνα για το b ζρχονται πριν από αυτά για το c). Πλα τα άγνωςτα flags πρζπει να τίκενται 0 και τα αντίςτοιχα δεδομζνα τουσ να καταργοφνται όταν τροποποιείται το tag. Τα δεδομζνα αυτά ξεκινοφν με ζνα byte που δθλϊνει το μικοσ τουσ, που παίρνει τιμζσ από 0 ωσ 127 ($00 - $7f), και ακολουκοφν τα κακαυτά δεδομζνα. Αν δεν υπάρχουν ςυνθμμζνα δεδομζνα ςτο flag, τότε το byte μικουσ ζχει τθν τιμι $00. b - Tag is an update Αν αυτό το flag είναι 1, τότε το παρόν tag είναι μια ενθμερωμζνθ ζκδοςθ ενόσ προθγοφμενου που υπιρχε ςτο ςυγκεκριμζνο αρχείο ι ροι. Αν υπάρχουν μοναδικά frames ςτο παρόν tag, αντικακιςτοφν τα αντίςτοιχα ςτο παλιό. Αυτό το flag δεν ζχει ςυνθμμζνα δεδομζνα. Flag data length $00 c - CRC data present Αν αυτό είναι 1 τότε περιλαμβάνονται CRC-32 δεδομζνα. Το CRC υπολογίηεται ςε όλα τα δεδομζνα ανάμεςα ςτο header και ςτο footer, εκτόσ του extended header (ςυμπεριλαμβανομζνου του padding αλλά εξαιρουμζνου του footer). Αποκθκεφεται ωσ ζνασ 35 bit synchsafe ακζραιοσ, μεγζκουσ 5 bytes. Flag data length $05 Total frame CRC 5 * %0xxxxxxx

30 Σ ε λ ί δ α 29 d - Tag restrictions Για μερικζσ εφαρμογζσ ίςωσ είναι επικυμθτό να περιοριςτεί ζνα tag με διαφορετικοφσ τρόπουσ από αυτοφσ που επιβάλλει το πρότυπο ID3v2. Θ παρουςία αυτϊν των περιοριςμϊν δεν επθρεάηει τθν αποκωδικοποίθςθ του tag, απλά μασ δείχνει το πωσ περιορίςτθκε πριν τθν κωδικοποίθςθ. Αν το flag τεκεί 1, το tag περιορίηεται ωσ εξισ: Flag data length $01 Restrictions %ppqrrstt 1. p - Tag size restrictions (περιοριςμοί μεγζκουσ tag) 00 Πχι περιςςότερα από 128 frames και 1 MB ςυνολικό μζγεκοσ tag. 01 Πχι περιςςότερα από 64 frames και 128 KB ςυνολικό μζγεκοσ tag. 10 Πχι περιςςότερα από 32 frames και 40 KB ςυνολικό μζγεκοσ tag. 11 Πχι περιςςότερα από 32 frames και 4 KB ςυνολικό μζγεκοσ tag. 2. q - Text encoding restrictions (περιοριςμοί κωδικοποίθςθσ κειμζνου) 0 Κανζνασ περιοριςμόσ 1 Τα αλφαρικμθτικά κωδικοποιοφνται μόνο με ISO ι UTF r - Text fields size restrictions (περιοριςμοί μεγζκουσ πεδίων κειμζνου) 00 Κανζνασ περιοριςμόσ 01 Κανζνα αλφαρικμθτικό πάνω από 1024 χαρακτιρεσ. 10 Κανζνα αλφαρικμθτικό πάνω από 128 χαρακτιρεσ. 11 Κανζνα αλφαρικμθτικό πάνω από 30 χαρακτιρεσ. Δεν αναφζρεται πόςα bytes χρθςιμοποιοφνται για τθν αναπαράςταςθ αυτϊν των χαρακτιρων γιατί αυτό εξαρτάται από τθν κωδικοποίθςθ. Πταν ζχουμε παραπάνω του ενόσ αλφαρικμθτικά ςε ζνα text frame, ο περιοριςμόσ ιςχφει για το άκροιςμα των χαρακτιρων τουσ. 4. s - Image encoding restrictions (περιοριςμοί κωδικοποίθςθσ εικόνασ) 0 Κανζνασ περιοριςμόσ 1 Οι εικόνεσ κωδικοποιοφνται μόνο ςε PNG ι JPEG formats. 5. t - Image size restrictions (περιοριςμοί μεγζκουσ εικόνασ) 00 Κανζνασ περιοριςμόσ 01 Πλεσ οι εικόνεσ είναι 256x256 pixels ι μικρότερεσ. 10 Πλεσ οι εικόνεσ είναι 64x64 pixels ι μικρότερεσ. 11 Πλεσ οι εικόνεσ είναι ακριβϊσ 64x64 pixels, εκτόσ αν απαιτείται κάτι διαφορετικό.

31 Σ ε λ ί δ α Παραγζμιςμα (Padding) Είναι προαιρετικό να ςυμπεριλθφκεί το padding μετά το τελευταίο frame (ςτο τζλοσ του ID3 tag), κάνοντασ το μζγεκοσ όλων των frames μικρότερο από ότι ορίηεται ςτο tag header. Ζνασ πικανόσ λόγοσ για τθν φπαρξι του είναι για να επιτραπεί θ προςκικθ μερικϊν επιπλζον frames ι για τθν μεγζκυνςθ ιδθ υπαρχόντων frames μζςα ςτο tag, χωρίσ να χρειάηεται θ επανεγγραφι ολόκλθρου του αρχείου. Θ τιμι των padding bytes πρζπει να είναι $00, όπωσ ζχει προαναφερκεί. Το tag δεν πρζπει να ζχει padding ανάμεςα ςτα frames ι ανάμεςα ςτο tag header και ςτα frames. Τζλοσ δεν πρζπει να υπάρχει padding όταν υπάρχει footer ID3v2.4 Τποςζλιδο (ID3v2.4 Footer) Για τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ εντοπιςμοφ ενόσ ID3v2 tag κατά τθν αναηιτθςθ από το τζλοσ του αρχείου, ζνα footer μπορεί να προςτεκεί ςτο tag. Είναι υποχρεωτικό να προςκζςουμε footer ςε ζνα επιςυναπτόμενο tag, π.χ. ζνα tag τοποκετθμζνο μετά τα θχθτικά δεδομζνα. Αποτελεί ζνα αντίγραφο του header, αλλά με το identifier του διαφορετικό. ID3v2/file identifier "3DI" ID3v2 version $04 00 ID3v2 flags %abcd0000 ID3v2 size 4 * %0xxxxxxx ID3v2.4 Πλαίςια (ID3v2.4 Frames) Στα frames υπάρχουν αρκετζσ ομοιότθτεσ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ, για αυτό και κα αναφερκοφν οι αλλαγζσ, οι προςκικεσ και οι διαφορζσ. Το μζγεκοσ είναι πάλι 10 bytes. Ακολουκεί θ γενικι δομι ενόσ frame: Frame ID Size Flags $xx xx xx xx (four characters) 4 * %0xxxxxxx $xx xx Εδϊ θ διαφορά είναι ςτο πεδίο Size, όπου κακζνα από τα 4 bytes ζχει το πρϊτο bit 0. Ρεριζχει το μζγεκοσ των δεδομζνων μετά τθν κρυπτογράφθςθ, ςυμπίεςθ και τον αποςυγχρονιςμό, και αποκθκεφεται ωσ ζνασ 32 bit synchsafe ακζραιοσ ( Size = total frame size 10 bytes). Πςον αφορά τθν κωδικοποίθςθ, κι εδϊ θ προεπιλεγμζνθ είναι θ ISO , αλλά ζχουν προςτεκεί άλλεσ δφο. $00 ISO $01 UTF-16 with BOM 4 $02 UTF-16BE without BOM $03 UTF-8 4

32 Σ ε λ ί δ α 31 Frame header flags Τα flags του frame header αποτελοφνται από 2 bytes. Το πρϊτο byte είναι για μθνφματα κατάςταςθσ και το δεφτερο για τθν περιγραφι τθσ διαμόρφωςθσ του frame. Αν ζνα άγνωςτο flag τεκεί 1 ςτο πρϊτο byte, τότε το frame δεν πρζπει να αλλαχκεί χωρίσ πρϊτα τον μθδενιςμό του ςυγκεκριμζνου flag. Αν ζνα άγνωςτο flag τεκεί 1 ςτο δεφτερο byte, τότε το frame πικανότατα δε κα είναι αναγνϊςιμο. Κάποια flags ςτο δεφτερο byte δείχνουν ότι ζχει προςτεκεί επιπλζον πλθροφορία ςτο header. Αυτά τα πεδία τθσ επιπλζον πλθροφορίασ παρουςιάηονται με τθ ςειρά που ζχουν τα flags ςτα οποία αντιςτοιχοφν. Θ δομι είναι θ ακόλουκθ: %0abc0000 %0h00kmnp (το l και το o παραλείπονται λόγω ομοιότθτασ με το 1 και το 0 αντίςτοιχα) 1. Frame status flags (flags κατάςταςθσ) Τα flags του πρϊτου byte ζχουν ακριβϊσ τθν ίδια λειτουργία με αυτά τθσ ζκδοςθσ 2.3 και θ προεπιλεγμζνθ τιμι των a, b και c είναι 0. a - Tag alter preservation b - File alter preservation c - Read only 2. Frame format flags (flags διαμόρφωςθσ) h - Grouping identity Είναι όμοιο με το flag k - Grouping identity τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ. k Compression Είναι όμοιο με το flag i Compression μόνο που όταν το flag αυτό ζχει τεκεί 1 (φπαρξθ ςυμπίεςθσ) τότε πρζπει να τεκεί 1 και το flag p (Data length indicator). m Encryption Είναι όμοιο με το flag j - Encryption μόνο που όταν το flag αυτό ζχει τεκεί 1 (φπαρξθ κρυπτογράφθςθσ) τότε πρζπει να τεκεί 1 και το flag p (Data length indicator). n Unsynchronisation Το flag αυτό, όπωσ και το επόμενο, είναι καινοφρια. Αν τεκεί 1 δείχνει ότι τα δεδομζνα από το τζλοσ του frame header μζχρι και το τζλοσ του ίδιου frame ζχουν αποςυγχρονιςτεί. Αν και επικυμθτι, θ παρουςία του flag p δεν είναι απαραίτθτθ. 0 Το frame δεν ζχει υποςτεί αποςυγχρονιςμό. 1 Το frame ζχει υποςτεί αποςυγχρονιςμό. p - Data length indicator Το flag αυτό φανερϊνει τθν παρουςία του δείκτθ μικουσ δεδομζνων. Αν όλα τα frame format flags ιταν 0, τότε αυτι θ τιμι κα αναπαριςτοφςε το μικοσ του frame αποκθκευμζνο ωσ ζνασ 32 bit synchsafe ακζραιοσ. 0 Δεν υπάρχει Data Length Indicator. 1 Ζνα Data Length Indicator ζχει προςτεκεί ςτο frame.

33 Σ ε λ ί δ α 32 Τα frames αυτισ τθσ ζκδοςθσ παρουςιάηουν πολλζσ ομοιότθτεσ με τα αντίςτοιχα τθσ προθγοφμενθσ ζχουν προςτεκεί μερικά frames, οριςμζνα ζχουν απλϊσ αντικαταςτακεί και άλλα ζχουν αφαιρεκεί. Οπότε κα αναφερκοφν μόνο οι αλλαγζσ. Το ID3v2.4 ορίηει τισ παρακάτω αλλαγζσ ςτα frames. TDEN - Encoding time Ρεριζχει ζνα timestamp 5 που περιγράφει πότε κωδικοποιικθκε ο ιχοσ. TDOR - Original release time Ζχει αντικαταςτιςει το TORY frame τθσ ζκδοςθσ 2.3 και περιζχει ζνα timestamp που περιγράφει πότε δόκθκε ςτθν κυκλοφορία θ αυκεντικι θχογράφθςθ του ιχου. TDRC - Recording time Ζχει αντικαταςτιςει τα frames TDAT, TIME, TRDA, και TYER τθσ ζκδοςθσ 2.3 και περιζχει ζνα timestamp που περιγράφει πότε θχογραφικθκε ο ιχοσ. TDRL - Release time Ρεριζχει ζνα timestamp που περιγράφει πότε κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά ο ιχοσ. TDTG - Tagging time Ρεριζχει ζνα timestamp αρχείο. που περιγράφει πότε δθμιουργικθκε το tag ςτο TMCL - Musician credits list Μαηί με το TIPL ζχουν αντικαταςτιςει το IPLS frame τθσ ζκδοςθσ 2.3. Ρροορίηεται για τθν αντιςτοίχθςθ ανάμεςα ςτα όργανα και ςτουσ μουςικοφσ που τα ζπαιξαν. Κάκε περιττό πεδίο είναι ζνα όργανο και κάκε άρτιο ο καλλιτζχνθσ ι θ λίςτα από καλλιτζχνεσ που το ζπαιξαν. TIPL - Involved people list Είναι παραπλιςιο με το TMCL, αλλά αντιςτοιχεί λειτουργικζσ κζςεισ (π.χ. παραγωγόσ) με ονόματα. TMOO Mood Σκοπεφει ςτον αντικατοπτριςμό τθσ «διάκεςθσ» του ιχου με λίγεσ λζξεισ κλειδιά (π.χ. «Romantic» ι «Sad»). 5 Θ ακριβισ μορφι του timestamp βαςίηεται ςε ζνα υποςφνολο του ISO 8601 και είναι yyyy-mmddthh:mm:ss (year, "-", month, "-", day, "T", hour, ":", minutes, ":", seconds), αλλά ζγκυρεσ είναι και οι ακόλουκεσ: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd, yyyy-mm-ddthh, yyyy-mm-ddthh:mm.

34 Σ ε λ ί δ α 33 TPRO - Produced notice Ξεκινάει από το ζτοσ, ακολουκείται από το κενό χαρακτιρα (ςφνολο 5 χαρακτιρεσ) και αφορά τον κάτοχο των πνευματικϊν δικαιωμάτων παραγωγισ του αρχικοφ ιχου και όχι του κακεαυτοφ αρχείου. Θ απουςία του ςθμαίνει ότι θ πλθροφορία για το production copyright δεν υπάρχει ι δεν είναι διακζςιμθ, και όχι ότι ο ιχοσ διατίκεται προσ δθμόςια χριςθ. Οι τιμζσ του πεδίου αυτοφ του frame ακολουκοφν του ςυμβόλου. TSOA - Album sort order Ορίηει ζνα αλφαρικμθτικό που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί αντί του ονόματοσ του άλμπουμ (TALB) για λόγουσ ταξινόμθςθσ (π.χ. ζνα άλμπουμ με όνομα A Soundtrack ίςωσ κα ιταν προτιμότερο να ταξινομθκεί ωσ Soundtrack ). TSOP - Performer sort order Ορίηει ζνα αλφαρικμθτικό που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί αντί του εκτελεςτι (TPE2) για λόγουσ ταξινόμθςθσ. TSOT - Title sort order Ορίηει ζνα αλφαρικμθτικό που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί αντί του τίτλου (TIT2) για λόγουσ ταξινόμθςθσ. TSST - Set subtitle Ρροορίηεται για τουσ υπότιτλουσ του τμιματοσ ενόσ ςετ ςτο οποίο ανικει το κομμάτι. RVA2 - Relative volume adjustment (2) Αυτό το frame αντικακιςτά το RVAD. Ορίηεται ζνα αλφαρικμθτικό αναγνϊριςθσ ςτο οποίο κακορίηεται για κάκε κανάλι ο τφποσ του (π.χ. front right, front left, subwoofer κλπ), θ ζνταςι του ςε db, και θ μζγιςτθ τιμι τθσ ζνταςθσ. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από ζνα RVA2 frames ςε κάκε tag, αλλά το κακζνα με το δικό του αλφαρικμθτικό αναγνϊριςθσ. EQU2 Equalization (2) Αυτό το frame αντικακιςτά το EQUA, μόνο που τϊρα ορίηεται μζκοδοσ παρεμβολισ (interpolation) με 2 τρόπουσ: 1. Band: Δεν ζχουμε παρεμβολι. Από τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ ανάμεςα ςε 2 ρυκμιςμζνεσ ςθμεία ςυχνοτιτων, οι πρϊτεσ μιςζσ παίρνουν τθν τιμι ζνταςθσ τθσ πρϊτθσ, και οι άλλεσ μιςζσ τθν τιμι τθσ δεφτερθσ. 2. Linear: Υπάρχει γραμμικι παρεμβολι ανάμεςα ςτα ςθμεία ςυχνοτιτων. Τζλοσ, υπάρχει ζνα αλφαρικμθτικό αναγνϊριςθσ ςτο οποίο ορίηεται για κάκε ςθμείο προςαρμογισ (adjustment point) θ ςυχνότθτα και θ ζνταςι τθσ ςε db. Τα ςθμεία αυτά ταξινομοφνται με βάςθ τθ ςυχνότθτα και κάκε ςυχνότθτα μπορεί να ζχει μόνο μία τιμι μζςα ςτο frame αυτό.

35 Σ ε λ ί δ α 34 Τα επόμενα 3 frames ςυναντϊνται για πρϊτθ φορά ςτθν ζκδοςθ 2.4. SIGN Signature frame Αυτό το frame κακιςτά ικανό ζνα ςετ από frames, που ζχουν ομαδοποιθκεί μζςω του GRID frame, να υπογραφεί ψθφιακά. Αν και οι ψθφιακζσ υπογραφζσ μπορεί να υπάρχουν μζςα ςτο GRID frame, ίςωσ είναι επικυμθτό να αποκθκεφονται αλλοφ. Μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από ζνα τζτοια frames, αλλά δεν πρζπει να είναι πανομοιότυπα. SEEK Seek frame Αυτό δείχνει που μποροφν να εντοπιςτοφν άλλα tags ςε ζνα αρχείο/ροι. Θ ελάχιςτθ μετατόπιςθ υπολογίηεται από τζλοσ του τρζχοντοσ tag ωσ τθν αρχι του επόμενου. Μπορεί να υπάρχει μόνο ζνα τζτοιο frame μζςα ςτο tag. ASPI Audio seek point index Τα αρχεία ιχου με μεταβλθτό ρυκμό μετάδοςθσ bit (variable bit rate - VBR) αντιμετωπίηονται δφςκολα ςτθν περίπτωςθ αναηιτθςθσ μζςα ςτο αρχείο. Αυτό το frame κάνει τθν αναηιτθςθ ευκολότερθ παρζχοντασ μία λίςτα με ςθμεία αναηιτθςθσ (seek points) μζςα ςτο αρχείο ιχου. Τα ςθμεία αναηιτθςθσ είναι κλαςματικζσ μετατοπίςεισ μζςα ςτα θχθτικά δεδομζνα, δίνοντασ ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ από το οποίο βρίςκεται ζνα ςθμείο ζναρξθσ τθσ αποκωδικοποίθςθσ. Θ παρουςία του ASPI frame απαιτεί τθν φπαρξθ ενόσ TLEN frame (φανερϊνει τθν διάρκεια του αρχείου ςε milliseconds). Μπορεί να υπάρχει μόνο ζνα ASPI frame ςε κάκε tag Σοποκεςία Tag (Tag Location) Θ προεπιλεγμζνθ τοποκζτθςθ του ID3v2 tag είναι πριν τον ιχο, ϊςτε οι αναπαραγωγείσ να μποροφν να λάβουν πλθροφορίεσ κατά το streaming του αρχείου. Ραρόλα αυτά είναι πικανό να προςκολλιςουμε το tag ι να κάνουμε ζνα ςυνδυαςμό προιγθςθσ/προςκόλλθςθσ. Θ ςειρά προτιμιςεωσ τθσ τοποκζτθςθσ ενόσ μθ ενςωματωμζνου tag είναι θ εξισ: 1. Ρριν τα θχθτικά δεδομζνα 2. Ζνα tag ςτθν αρχι του αρχείου που περιζχει όλεσ τισ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και ζνα δεφτερο ςτο τζλοσ του αρχείου, πριν τα tags από άλλα ςυςτιματα tagging. Το πρϊτο tag είναι απαραίτθτο να περιζχει ζνα SEEK frame. 3. Ρροςκικθ ενόσ tag ςτο τζλοσ του αρχείου πριν τα tags από άλλα ςυςτιματα tagging. Στθν περίπτωςθ 2 και 3 το tag μπορεί απλά να προςκολλθκεί ςτο τζλοσ αν δεν υπάρχουν άλλα γνωςτά tags. Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ για τθν εφρεςθ των tags είναι θ εξισ: 1. Αναηιτθςθ για ζνα tag που βρίςκεται ςτθν αρχι, χρθςιμοποιϊντασ το μοτίβο $ yy yy xx zz zz zz zz (ζχει αναφερκεί ςτο ).

36 Σ ε λ ί δ α Αν βρεκεί SEEK frame, οι τιμζσ του χρθςιμοποιοφνται για περεταίρω αναηιτθςθ. 3. Αναηιτθςθ για footer, ςαρϊνοντασ από το τζλοσ του αρχείου. Για κάκε καινοφριο tag που εντοπίηεται, το παλιό πρζπει να απορριφκεί εκτόσ αν το update flag (bit b) ςτο extended header ζχει τεκεί Αποςυγχρονιςμόσ (Unsychronisation) Unsynchronisation scheme Ο ςκοπόσ του unsynchronisation scheme και εδϊ είναι να γίνει το ID3v2 tag όςο το δυνατόν πιο ςυμβατό με το υπάρχον λογιςμικό. Δεν υπάρχει νόθμα ςτον αποςυγχρονιςμό των tags αν το αρχείο επεξεργάηεται από νζο λογιςμικό. Ο αποςυγχρονιςμόσ γίνεται ςε MPEG-1 Audio Layer 1,2,3. Κάκε φορά που ςυναντάται ζνασ λανκαςμζνοσ ςυγχρονιςμόσ μζςα ςτο tag, ζνα μθδενικό byte ειςάγεται μετά το πρϊτο λάκοσ byte ςυγχρονιςμοφ. Θ διάταξθ ενόσ syncsignal που πρζπει να μετατραπεί από τον κωδικοποιθτι ID3 είναι θ ακόλουκθ: % xxxxx Και πρζπει να αντικαταςτακεί από τθν ακόλουκθ: % xxxxx Το πρϊτο bit ςτο πεδίο «ID3 flags» πρζπει να είναι 1, κάτι που φανερϊνει τθν φπαρξθ ενόσ πλζον διορκωμζνου λανκαςμζνου ςυγχρονιςμοφ. Το bit αυτό είναι 0 αν και μόνο αν το tag δεν περιζχει λανκαςμζνουσ ςυγχρονιςμοφσ. Σε κάκε frame που υφίςταται unsynchronisation, το unsynchronisation flag του frame header τίκεται 1, αλλιϊσ είναι πάντα 0. Αν ςε όλα τα frames μζςα ςτο tag εφαρμοςτεί unsynchronisation, το unsynchronisation flag του tag header τίκεται 1. Αν υπάρχει τουλάχιςτον ζνα frame που δεν ζχει αποςυγχρονιςτεί τότε αυτό είναι 0. Ρροτιμάται το tag να είναι πλιρωσ μθ ςυγχρονιςμζνο ι να μθν ζχει υποςτεί κακόλου unsynchronisation. Ζνα εντελϊσ μθ ςυγχρονιςμζνο tag δεν ζχει κακόλου αποςυγχρονιςμζνα frames με αποτζλεςμα το unsynchronisation flag του tag header να είναι 0. Αν χρθςιμοποιείται ςυμπίεςθ ι κρυπτογράφθςθ το unsynchronisation πρζπει να γίνει μετά. Πταν αποκωδικοποιείται ζνα ςυμπιεςμζνο, μθ ςυγχρονιςμζνο αρχείο, πρϊτα αναλφεται το unsychronisation και μετά πρζπει να γίνει θ αποκρυπτογράφθςθ και θ αποςυμπίεςθ.

37 Σ ε λ ί δ α 36 Synchsafe integers Σε κάποια μζρθ του tag είναι άβολθ θ χριςθ του αποςυγχρονιςμοφ επειδι το μζγεκοσ των αποςυγχρονιςμζνων δεδομζνων δεν είναι γνωςτό από πριν και αυτό δθμιουργεί πρόβλθμα με τουσ περιγραφείσ μεγζκουσ του frame. Θ λφςθ είναι θ χριςθ synchsafe ακεραίων με τουσ οποίουσ δε μποροφμε να ζχουμε ποτζ ψευδείσ ςυγχρονιςμοφσ. Αυτοί είναι ακζραιοι που ζχουν το μεγαλφτερό τουσ bit (bit 7) πάντα 0, αφινοντασ διακζςιμα τα άλλα 7 bits. Ζτςι ζνασ 32 bit synchsafe ακζραιοσ μπορεί να αποκθκεφςει 28 bits πλθροφορίασ. Ρ.χ. το 255 % κωδικοποιείται ςε 16 bit synchsafe ακζραιοσ ωσ εξισ % [5] ΕΠΙΛΟΓΟ Αν και υπάρχουν παλαιότερα πρότυπα και ςτο μζλλον κα υπάρξουν ςίγουρα και άλλα, θ πιο δθμοφιλισ ζκδοςθ που χρθςιμοποιείται ςιμερα είναι θ ID3v2.3. Θ επόμενθ ζκδοςθ, 2.4, δεν ζτυχε εκτεταμζνθσ αναγνϊριςθσ λόγω διαφωνιϊν ςτισ ανακεωριςεισ τθσ και τθ μεγάλθ αδράνεια που επικρατεί ςτθν ανάπτυξθ υλικοφ και λογιςμικοφ.

38 Σ ε λ ί δ α 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ ΕΙΑΓΩΓΘ Θ εξζλιξθ των επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ ςε ςυνδυαςμό με τον τεράςτιο όγκο δεδομζνων και τθν ψθφιοποίθςι τουσ ζχει ωσ φυςικό επακόλουκο τθν μεταςτροφι του κόςμου ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και γνϊςθσ ςτο Διαδίκτυο. Ζτςι, ο κακζνασ μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πράγματα που διαφορετικά ίςωσ και να μθ μποροφςε, εφκολα, γριγορα, οποτεδιποτε και από οπουδιποτε κελιςει. Πλθ αυτι θ γνϊςθ βρίςκεται διάχυτθ ςτο Διαδίκτυο, ωςτόςο υπάρχουν πολλζσ οργανωμζνεσ ςυλλογζσ ψθφιακϊν πλθροφοριϊν, που είναι δομθμζνεσ όπωσ οι φυςικζσ βιβλιοκικεσ και αρχεία, οι λεγόμενεσ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ. Θ αρχι ζγινε το 1910 από τον Paul Otlet ο οποίοσ οραματίςτθκε μια «πόλθ τθσ γνϊςθσ» που κα λειτουργοφςε ωσ μια κεντρικι βιβλιοκικθ για παγκόςμιεσ πλθροφορίεσ και αργότερα ενζπνευςε τον H. G. Wells και τον Vannevar Bush. Το 1938 ο πρϊτοσ ονειρεφτθκε μια παγκόςμια εγκυκλοπαίδεια ςτθν οποία όλθ θ ανκρϊπινθ γνϊςθ κα ιταν διακζςιμθ παντοφ («a complete planetary memory for all mankind»), ενϊ το 1945 ο Bush οραματίςτθκε τουσ ανκρϊπουσ των γραμμάτων να ςυμβουλεφονται οποιοδιποτε βιβλίο απλά πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό του ςε ζνα πλθκτρολόγιο. Θ θλεκτρομθχανικι ςυςκευι του Bush που παρζμεινε μόνο ςτο χαρτί ονομάςτθκε Memex και το ςχζδιό τθσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. [6] Εικόνα 2.1 Memex [7]

39 Σ ε λ ί δ α 38 Σιμερα, μετά από 65 χρόνια μποροφμε πλζον να βροφμε πολλζσ ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ με ποικιλία περιεχομζνων όπωσ βιβλιοκικεσ κειμζνων που περιλαμβάνουν e-books, διατριβζσ, θλεκτρονικζσ εφθμερίδεσ, βιβλιοκικεσ με πολυμεςικό υλικό κλπ. Αυτζσ για τισ οποίεσ κα γίνει λόγοσ είναι οι μουςικζσ βιβλιοκικεσ, δθλαδι ςυλλογζσ από μουςικά αρχεία, αλλά πρϊτα κα αναφερκοφμε ςτισ ψθφιακζσ και κα δϊςουμε κάποιουσ οριςμοφσ για αυτζσ. 2.1 ΨΘΦΙΑΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ Οριςμοί για το τι είναι οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ υπάρχουν δεκάδεσ είτε ςε βιβλία είτε ςτο Διαδίκτυο. Ραρακάτω παρακζτουμε δφο, ζναν περιςςότερο επιςτθμονικό και ζναν πιο ευνόθτο, κακότι θ επιλογι ενόσ μόνο κεωριςαμε ιταν ανεπαρκισ. Σφμφωνα με τθν Christine L. Borgman, ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ είναι μια ςυλλογι από θλεκτρονικοφσ πόρουσ και ςυςχετιηόμενεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ για τθν δθμιουργία, αναηιτθςθ και χριςθ πλθροφοριϊν. Υπό αυτι τθν ζννοια, αποτελοφν μια επζκταςθ και βελτίωςθ τθσ αποκικευςθσ πλθροφοριϊν και των ςυςτθμάτων ανάκτθςθσ που χειρίηονται ψθφιακά δεδομζνα ςε κάκε μορφι (κείμενο, εικόνα, ιχοσ κλπ.) και απαντϊνται ςε κατανεμθμζνα δίκτυα. Το περιεχόμενο των ψθφιακϊν βιβλιοκθκϊν ςυμπεριλαμβάνει δεδομζνα, μεταδεδομζνα που περιγράφουν τα δεδομζνα και μετα-δεδομζνα που αποτελοφνται από ςυνδζςμουσ (links) ι ςχζςεισ με άλλα δεδομζνα ι μετα-δεδομζνα, είτε εςωτερικά είτε εξωτερικά τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ. Οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ είναι δομθμζνεσ - ςυγκεντρωμζνεσ και οργανωμζνεσ από και για μια κοινότθτα χρθςτϊν, και οι λειτουργικζσ τουσ δυνατότθτεσ υποςτθρίηουν τισ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ και χριςεισ αυτισ τθσ κοινότθτασ. Είναι δθλαδι μια επζκταςθ, βελτίωςθ και ολοκλιρωςθσ μιασ ποικιλίασ πλθροφοριακϊν ιδρυμάτων (που είναι φυςικζσ τοποκεςίεσ) όπου πόροι επιλζγονται, ςυλλζγονται, οργανϊνονται, ςυντθροφνται και προςπελάηονται για τθν υποςτιριξθ μιασ κοινότθτασ χρθςτϊν. Αυτά τα πλθροφορικά ιδρφματα περιλαμβάνουν βιβλιοκικεσ, μουςεία, αρχεία, ςχολεία κτλ., αλλά οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ επεκτείνονται και εξυπθρετοφν και άλλα κοινοτικά περιβάλλοντα, όπωσ μακθτικζσ τάξεισ, γραφεία, εργαςτιρια, ςπίτια κτλ. [8] Ζνασ ανεπίςθμοσ οριςμόσ τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ είναι μια διαχειριηόμενθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, με ςυςχετιηόμενεσ υπθρεςίεσ, όπου θ πλθροφορία αποκθκεφεται ςε ψθφιακά format και είναι προςβάςιμθ μζςω δικτφου. Το κρίςιμο κομμάτι του οριςμοφ αυτοφ είναι το γεγονόσ ότι οι πλθροφορίεσ είναι διαχειριηόμενεσ. Μια ροι δεδομζνων που αποςτζλλεται ςτθ γθ από ζνα δορυφόρο δεν αποτελεί ψθφιακι βιβλιοκικθ. Τα ίδια δεδομζνα όταν οργανωκοφν ςυςτθματικά μετατρζπονται ςε μια ςυλλογι ψθφιακισ βιβλιοκικθσ. Οι ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ κυμαίνονται από πολφ μικρζσ ωσ τεράςτιεσ, περιζχουν ποικίλεσ ςυλλογζσ πλθροφοριϊν για χριςθ από πολλοφσ διαφορετικοφσ χριςτεσ και μποροφν να εκμεταλλευτοφν κάκε τφπο υπολογιςτικοφ εξοπλιςμοφ και κάκε κατάλλθλο λογιςμικό. Κάκε χρόνο, θ ποςότθτα και θ ποικιλία ςυλλογϊν που γίνονται διακζςιμεσ ςε ψθφιακι μορφι αυξάνεται, ενϊ θ τεχνολογία που τα

40 Σ ε λ ί δ α 39 υποςτθρίηει ςυνεχίηει ςτακερά να βελτιϊνεται. Ακροιςτικά, αυτζσ οι αλλαγζσ προξενοφν κεμελιϊδεισ διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι δθμιουργοφν πλθροφορίεσ και ςτο πωσ τισ χρθςιμοποιοφν. [9] 2.2 ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ Θ ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ (Digital Music Library - DML) είναι μία ψθφιακι βιβλιοκικθ με μουςικό περιεχόμενο. Οι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ διατθροφν θχθτικά αρχεία όπωσ μουςικά κομμάτια, θχογραφιςεισ και ψθφιοποιθμζνεσ παρτιτοφρεσ. Αυτό το ψθφιακό υλικό μπορεί να είναι μζροσ μιασ μεγαλφτερθσ φυςικισ μουςικισ βιβλιοκικθσ, ι να αποτελεί μια εξολοκλιρου θλεκτρονικι ςυλλογι που είναι προςβάςιμθ μζςω δικτφων ι του Διαδικτφου. Θ πρόςβαςθ μπορεί να περιορίηεται ςε μια επί πλθρωμι υπθρεςία, μια κλειςτι υπθρεςία για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν (π.χ. μακθτζσ ςε ζνα ωδείο), ι ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο κοινό. Ρλεονεκτιματα Κανζνασ φυςικόσ περιοριςμόσ: Άνκρωποι από όλο τον κόςμο ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, χωρίσ να χρειάηεται να πάνε ςε μια φυςικι μουςικι βιβλιοκικθ. Διακεςιμότθτα ανά πάςα ϊρα και ςτιγμι: Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα που προςφζρουν οι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ είναι θ πρόςβαςθ οποιαδιποτε ϊρα, είτε είναι μζρα είτε νφχτα. Πολλαπλι πρόςβαςθ: Οι ίδιοι πόροι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ταυτόχρονα από ζναν αρικμό ιδρυμάτων και χρθςτϊν. Δομθμζνθ προςζγγιςθ: Ραρζχεται πρόςβαςθ ςε πολφ πλουςιότερο περιεχόμενο, π.χ. μποροφμε εφκολα να μετακινθκοφμε από ζνα ςυγκεκριμζνο καλλιτζχνθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο άλμπουμ κτλ. Ανάκτθςθ πλθροφορίασ: Αναηιτθςθ πλθροφορίασ με λζξεισ ι φράςεισ ςε ολόκλθρθ τθ ςυλλογι. Ρροςφζρεται ζνα περιβάλλον φιλικό προσ το χριςτθ και πρόςβαςθ με λίγα κλικ. Διατιρθςθ και ςυντιρθςθ: Ζνα ακριβζσ αντίγραφο του γνιςιου αρχείου μπορεί να γίνει πολλζσ φορζσ χωρίσ να υποβακμιςτεί θ ποιότθτα. Χωρθτικότθτα: Υπάρχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγαλφτερου όγκου πλθροφορίασ ςε μικρότερο φυςικό χϊρο. Δικτφωςθ: Μια ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ μπορεί να περιζχει ςυνδζςμουσ προσ άλλουσ πόρουσ άλλων βιβλιοκθκϊν. Κόςτοσ: Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ μιασ ψθφιακισ μουςικισ βιβλιοκικθσ είναι πολφ χαμθλότερο από το κόςτοσ μιασ φυςικισ μουςικισ βιβλιοκικθσ.

41 Σ ε λ ί δ α 40 Μειονεκτιματα Copyright: Θ ψθφιοποίθςθ παραβιάηει το νόμο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κακϊσ το ζργο ενόσ δθμιουργοφ μπορεί να μεταβιβαςτεί ςε άλλουσ χωρίσ τθν ζγκριςι του. Ζτςι μια δυςκολία που πρζπει να ξεπεραςτεί είναι ο τρόποσ που διαμοιράηονται τα αρχεία ιχου. Σαχφτθτα πρόςβαςθσ: Πςο περιςςότεροι υπολογιςτζσ ςυνδζονται ςτο Διαδίκτυο, θ ταχφτθτα πρόςβαςθσ μειϊνεται. Τψθλό αρχικό κόςτοσ: Το κόςτοσ υποδομισ τθσ ψθφιακισ μουςικισ βιβλιοκικθσ, π.χ. το κόςτοσ υλικοφ, λογιςμικοφ και τθσ μίςκωςθσ γραμμϊν επικοινωνίασ είναι γενικά πολφ υψθλό. Bandwidth: Χρειάηεται μεγάλο εφροσ ηϊνθσ για διαμεταγωγι δεδομζνων το οποίο μειϊνεται κακθμερινά εξαιτίασ τθσ υπερβολικισ χρθςιμοποίθςισ του. Αποδοτικότθτα: Πςο μεγαλϊνει ο όγκοσ τθσ πλθροφορίασ, θ εφρεςθ ςυγκεκριμζνου υλικοφ γίνεται όλο και πιο δφςκολθ. Περιβάλλον: Οι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν το περιβάλλον τθσ φυςικισ μουςικισ βιβλιοκικθσ, π.χ. θ ανάγνωςθ μιασ εκτυπωμζνθσ παρτιτοφρασ είναι πολφ πιο εφκολθ από ότι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι. Διατιρθςθ: Λόγω τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, μια ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ μπορεί γριγορα να κεωρθκεί ξεπεραςμζνθ. [10]

42 Σ ε λ ί δ α ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΩΝ Σφμφωνα με κάποια χαρακτθριςτικά που εμφανίηουν οι βιβλιοκικεσ, όπωσ το αν είναι τοπικι ι απομακρυςμζνθ, αν υπάρχει υπθρεςία αγοράσ κομματιϊν ι όχι κλπ., καταλιξαμε ςτθν κατθγοριοποίθςθ που φαίνεται ςτο παρακάτω ςχεδιάγραμμα. DML Local Remote Libraries Stores Repositories Web-based Application-based Διάγραμμα 2.1 Κατθγοριοποίθςθ DMLs

43 Σ ε λ ί δ α 42 Local: Είναι θ τοπικι ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ που δθμιουργείται ςτον υπολογιςτι του κάκε χριςτθ με τθν βοικεια διαφόρων προγραμμάτων, όπωσ το Windows Media Player (WMP), το itunes, το Winamp. Remote: Είναι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ ςτισ οποίεσ αποκτοφμε πρόςβαςθ μζςω δικτφου ι του Διαδικτφου. Βρίςκονται αποκθκευμζνεσ ςε ζναν server ι ζνα ςφνολο από servers. Libraries: Στθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται οι ερευνθτικζσ ακαδθμαϊκζσ ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ ςτισ οποίεσ είτε θ πρόςβαςθ είναι ελεφκερθ ςε όλουσ, είτε μόνο ςτα μζλθ του ιδρφματοσ. Τζτοιεσ είναι θ Meldex Music Library, θ Lester Levy Collection of Sheet Music και θ Music Online, για τισ οποίεσ κα γίνει αναφορά παρακάτω. Repositories: Στθν κατθγορία αυτι ανικουν οι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ που ζχουν πιο ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο π.χ. να περιλαμβάνουν μόνο παρτιτοφρεσ, όπωσ το International Music Score Library Project και θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ είναι ελεφκερθ (δεν απαιτείται πλθρωμι ωςτόςο μπορεί να επιτρζπεται μόνο ςτα μζλθ ενόσ εταιρικοφ ι τοπικοφ δικτφου). Άλλα παραδείγματα music repositories είναι το YouTube, το MySpace (όςον αφορά το μουςικό κομμάτι και ςτα δφο) και το Spotify. Stores: Τα online μουςικά καταςτιματα είναι online επιχειριςεισ που πωλοφν αρχεία ιχου, ςυνικωσ μουςικι, ανά τραγοφδι ι/και με ςυνδρομι. Τα περιςςότερα ζχουν και μια δωρεάν μερικι προεπιςκόπθςθ μζςω streaming. Web-based: Είναι καταςτιματα ςτα οποία ζχουμε πρόςβαςθ μζςω κάποιου browser, όπωσ το Amazon MP3, το 7digital, το Rhapsody και το Napster. Application-based: Είναι καταςτιματα ςτα οποία θ πρόςβαςθ είναι εφικτι αφοφ εγκαταςτιςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το αντίςτοιχο πρόγραμμα. Ραραδείγματα τζτοιων καταςτθμάτων είναι το itunes και το Napster που ανικει και ςτισ δφο κατθγορίεσ, κακϊσ μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτο κατάςτθμα είτε μζςω browser, είτε μζςω τθσ εφαρμογισ Napster.

44 Σ ε λ ί δ α ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ ΚΑΙ ID3 TAGS Στθν υποενότθτα αυτι κα γίνει αναφορά ςτο κατά πόςο τα ID3 tags χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ και ταξινόμθςθ των μουςικϊν αρχείων ςε μια DML. Σοπικζσ ΨΜΒ Ο κάκε χριςτθσ ζχει τθν προςωπικι του ςυλλογι μουςικισ τθσ οποίασ μια ταξινομθμζνθ άποψθ μποροφμε να δοφμε μζςω διαφόρων προγραμμάτων αναπαραγωγισ πολυμζςων, όπωσ για παράδειγμα το Windows Media Player και το Winamp. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα κομμάτια ςτθν ταξινομθμζνθ βιβλιοκικθ που μασ παρουςιάηει το κάκε πρόγραμμα είναι να ζχουμε αποκθκεφςει όλθ μασ τθ μουςικι ςε ζνα φάκελο, π.χ. My Music, τον οποίο και κα εποπτεφει για αλλαγζσ το εκάςτοτε πρόγραμμα. Εναλλακτικά, αν κζλουμε να ςυμπεριλάβουμε μουςικι από περιςςότερουσ φακζλουσ, πρζπει να τουσ προςκζςουμε ςτθ λίςτα εποπτείασ του κάκε προγράμματοσ. Εφόςον πλθρείται θ παραπάνω προχπόκεςθ και τα κομμάτια τθσ ςυλλογισ μασ περιζχουν ID3 tags 6, μποροφμε να αναηθτιςουμε ζνα κομμάτι με βάςθ οποιαδιποτε λζξθ/φράςθ που περιζχεται ςε ζνα από τα πεδία (Καλλιτζχνθσ, Τίτλοσ, Είδοσ κλπ.) του ID3 tag. Ραρακάτω ακολουκεί μια επιςκόπθςθ των δθμοφιλζςτερων media players. Windows Media Player Εικόνα 2.2 Windows Media Player 6 Δεδομζνου ότι αςχολοφμαςτε με τθν εφρεςθ και ταξινόμθςθ με βάςθ τα ID3 tags, δεν λαμβάνουμε υπ όψιν τα κομμάτια που δεν τα περιζχουν ι είναι τθσ μορφισ Unknown Artist/Album, Track 1 κλπ.

45 Σ ε λ ί δ α 44 Το Windows Media Player είναι το πρόγραμμα αναπαραγωγισ πολυμζςων τθσ Microsoft που ςυμπεριλαμβάνεται ςε κάκε ζκδοςθ των Windows και όλα τα κομμάτια από προεπιλογι αναπαράγονται με αυτό. [11] Θ αναηιτθςθ οποιουδιποτε μουςικοφ κομματιοφ ςτο Windows Media Player γίνεται πολφ εφκολα, απλά πλθκτρολογϊντασ τθν λζξθ ι φράςθ ςτθν γραμμι αναηιτθςθσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων (case insensitive). Θ αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags των MP3 και θ απόκριςθ του προγράμματοσ είναι άμεςθ ςτθν εμφάνιςθ αποτελεςμάτων. Εικόνα 2.3 Αναηιτθςθ ςτο WMP Εικόνα 2.4 Αναηιτθςθ ςτο WMP

46 Σ ε λ ί δ α 45 Στισ παραπάνω εικόνεσ βλζπουμε δφο παραδείγματα αναηιτθςθσ με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα. Στθν εικόνα 2.3 γίνεται αναηιτθςθ τθσ λζξθσ «hotel» και επιςτρζφονται ζνα τραγοφδι, ζνα άλμπουμ και ζνασ καλλιτζχνθσ που τθν περιλαμβάνουν, με τα αποτελζςματα ταξινομθμζνα αλφαβθτικά ςφμφωνα με τον καλλιτζχνθ. Στθν εικόνα 2.4 θ αναηιτθςθ για «jazz» επιςτρζφει ζναν κομμάτι ςτο οποίο θ λζξθ αυτι περιλαμβάνεται ςτο όνομα του καλλιτζχνθ και ζνα άλμπουμ είδουσ Jazz. Πλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ βρίςκονται μζςα ςτο ID3 tag του εκάςτοτε κομματιοφ. Winamp Το Winamp είναι ζνα πρόγραμμα αναπαραγωγισ πολυμζςων για το λειτουργικό ςφςτθμα των Windows, δθμιουργικθκε το 1997 και θ δθμοτικότθτά του αυξικθκε με τθν ζξαρςθ του διαμοιραςμοφ αρχείων MP3 (MP3 file sharing). Είναι γραμμζνο από τθν Nullsoft και κυκλοφορεί ςε δωρεάν και επί πλθρωμι εκδόςεισ. 7 [12] Θ αναηιτθςθ οποιουδιποτε μουςικοφ κομματιοφ ςτο Winamp γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ ςτο WMP, απλά πλθκτρολογϊντασ τθν λζξθ ι φράςθ ςτθν γραμμι αναηιτθςθσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων (case insensitive). Θ αναηιτθςθ και εδϊ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags των MP3s και τα αποτελζςματα εμφανίηονται άμεςα. Εικόνα 2.5 Αναηιτθςθ ςτο Winamp 7

47 Σ ε λ ί δ α 46 Εικόνα 2.6 Αναηιτθςθ ςτο Winamp Στισ παραπάνω εικόνεσ βλζπουμε τα δφο ίδια παραδείγματα αναηιτθςθσ με το WMP. Ο τρόποσ αναηιτθςθσ είναι όμοιοσ με πριν και τα αποτελζςματα που λαμβάνουμε είναι ακριβϊσ τα ίδια και εμφανίηονται με τον ίδιο τρόπο, δθλαδι αλφαβθτικά ςφμφωνα με τον καλλιτζχνθ. Το Winamp ψάχνει και αυτό μζςα ςτα ID3 tags των αρχείων MP3. itunes Το itunes είναι ζνα ακόμα πρόγραμμα αναπαραγωγισ πολυμζςων αλλά και αγοράσ μουςικισ (itunes Store κα αναφερκεί παρακάτω) για τα λειτουργικά ςυςτιματα MAC OS και Windows. Δθμιουργικθκε το 2001 από τθν Apple και προςφζρει ζνα interface διαχείριςθσ διαφόρων ςυςκευϊν τθσ Apple, όπωσ το ipod, το iphone και το ipad. [13] Θ αναηιτθςθ τραγουδιϊν ςτο itunes γίνεται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ ςτα προαναφερκζντα προγράμματα, απλά πλθκτρολογϊντασ τθν λζξθ ι φράςθ ςτθν γραμμι αναηιτθςθσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ πεηϊν κεφαλαίων (case insensitive). Θ αναηιτθςθ επίςθσ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags των MP3s και θ εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων είναι άμεςθ.

48 Σ ε λ ί δ α 47 Εικόνα 2.7 Αναηιτθςθ ςτο itunes Εικόνα 2.8 Αναηιτθςθ ςτο itunes Στισ εικόνεσ 2.7 και 2.8 βλζπουμε τα δφο ίδια παραδείγματα αναηιτθςθσ. Ο τρόποσ αναηιτθςθσ είναι όμοιοσ και τα αποτελζςματα που λαμβάνουμε είναι ακριβϊσ τα ίδια και ταξινομθμζνα με τον ίδιο τρόπο, δθλαδι αλφαβθτικά ςφμφωνα με τον καλλιτζχνθ. Το itunes ανακαλεί τισ πλθροφορίεσ από τα ID3 tags των αρχείων MP3.

49 Σ ε λ ί δ α 48 Εδϊ πρζπει να αναφερκεί ότι ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ID3 tags μζςα ςτα MP3s, θ όποια αναηιτθςθ και ταξινόμθςθ γίνεται με βάςθ το filename του αρχείου. Τζλοσ, αναηιτθςθ ςτθ ςυλλογι μασ με βάςθ τα ID3 μποροφμε να κάνουμε εφκολα και γριγορα και χωρίσ τθ χριςθ κάποιου media player απλά πλθκτρολογϊντασ τθν λζξθ κλειδί που κζλουμε ςτο search των windows. Απομακρυςμζνεσ ΨΜΒ Στισ βιβλιοκικεσ αυτζσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ χρθςτϊν είτε μζςω τοπικϊν δικτφων είτε μζςω του Διαδικτφου και τισ χωρίηουμε ςε επιπλζον υποκατθγορίεσ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. Βιβλιοκικεσ (Libraries) Οι ερευνθτικζσ βιβλιοκικεσ ςυνικωσ δεν περιζχουν κομμάτια ςε MP3 μορφι, αλλά περιλαμβάνουν παρτιτοφρεσ, πλθροφορίεσ για καλλιτζχνεσ ι/και θχογραφιςεισ δίνοντασ πρόςβαςθ ςυνικωσ ςτα μζλθ του εκάςτοτε ιδρφματοσ ι κάποιεσ φορζσ ακόμθ και ςε όλουσ. Ενδεικτικά κα αναφερκοφν τρεισ. Meldex Music Library Αυτι θ ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ είναι τμιμα τθσ ευρφτερθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ τθσ Νζασ Ηθλανδίασ που δθμιουργικθκε από το πανεπιςτιμιο του Waikato. Ππωσ φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα, περιζχει τρεισ ςυλλογζσ, τισ folkfull, folktest και miditest. Θ πρϊτθ βαςίηεται ςε ςυλλογζσ του Essen και παραδοςιακϊν τραγουδιϊν και περιζχει 9354 μελωδίεσ. Θ δεφτερθ είναι ζνα μικρό υποςφνολο τθσ πρϊτθσ για λόγουσ testing και θ τελευταία περιζχει midi κομμάτια. Εικόνα 2.9 Κεντρικι ςελίδα του Meldex

50 Σ ε λ ί δ α 49 Εικόνα 2.10 Αναηιτθςθ ςτο Meldex Εικόνα 2.11 Σίτλοι Α-Η Θ αναηιτθςθ και ςτισ 3 ςυλλογζσ γίνεται είτε με text query είτε με ζνα java πιανάκι που εμφανίηεται και δίνει τθν επιλογι ςτον χριςτθ να πλθκτρολογιςει τθν μελωδία που ψάχνει (εικόνα 2.10). Αν βρεκεί κάποια ταυτοποίθςθ, τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον χριςτθ. Διαφορετικά, ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει ζνα κομμάτι αλφαβθτικά από τουσ τίτλουσ Α-Η όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα [14] Φυςικά, λόγω απουςίασ MP3, δεν είναι δυνατόν να υποςτθρίηονται ID3 tags ςτθ βιβλιοκικθ αυτι. Music Online Αποτελεί τθ μεγαλφτερθ online ςυλλογι μουςικϊν θχογραφιςεων, παρτιτοφρων, γενικότερων πλθροφοριϊν και video, περιζχοντασ θχογραφιςεισ, εκτυπϊςιμεσ παρτιτοφρεσ, video ςυνολικισ διάρκειασ ωρϊν και ςελίδεσ πλθροφοριϊν. Είναι θ πιο εκτενισ ςυλλογι υλικοφ για τθ μελζτθ τθσ μουςικισ καλφπτοντασ κάκε χρονικι περίοδο, είδοσ, πολιτιςτικι ομάδα και γεωγραφικι περιοχι. Είναι μία από τισ πολλζσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ του ακαδθμαϊκοφ θλεκτρονικοφ εκδοτικοφ οίκου Alexander Street Press, ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ τα μζλθ μιασ φυςικισ βιβλιοκικθσ ι πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων, αφοφ πρϊτα αιτθκοφν το free trial πακζτο ι πλθρϊςουν ςυνδρομι για κάποιο πακζτο. [15] Στθν εικόνα 2.12 βλζπουμε πακζτα του Music Online, κακζνα από τα οποία παραπζμπει ςτο αντίςτοιχο site (εικόνα 2.13). Εικόνα 2.12 Music Online Packages

51 Σ ε λ ί δ α 50 Εικόνα 2.13 Σο site του Jazz Music Library Επιπλζον πλθροφορίεσ και πρόςβαςθ ςτα τραγοφδια, παρτιτοφρεσ κλπ. μποροφν να ζχουν μόνο μζλθ ςυνδρομθτζσ τθσ βιβλιοκικθσ. Εφόςον δεν ζχουμε πρόςβαςθ δεν μποροφμε να γνωρίηουμε οφτε ςε τι μορφι βρίςκονται τα κομμάτια, οφτε αν υποςτθρίηεται αναηιτθςθ με ID3 tags. The Lester S. Levy Collection of Sheet Music Αυτι θ ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ που δθμιουργικθκε από τον Lester Levy ςτο Johns Hopkins University. Ρεριζχει παρτιτοφρεσ και θ πρόςβαςθ είναι ελεφκερθ ςε όλουσ, και όχι μόνο ςτα μζλθ του Ρανεπιςτθμίου. [16] Εικόνα 2.15 Αναηιτθςθ ςτο Lester Levy Εικόνα 2.14 Αρχικι ςελίδα του Lester Levy Collection

52 Σ ε λ ί δ α 51 Εφόςον δεν υπάρχουν μουςικά κομμάτια μζςα ςτθν βιβλιοκικθ, προφανϊσ δεν υποςτθρίηει ID3 tags. Θ αναηιτθςθ μζςα ςτισ παρτιτοφρεσ γίνεται με βάςθ τον τίτλο, τον ςυνκζτθ, τθν ενορχιςτρωςθ, τον τόπο θχογράφθςθσ κλπ. επιλζγοντασ κάκε φορά το τι κζλουμε να αναηθτιςουμε από το drop-down menu. Αποκικεσ (Repositories) Ππωσ προαναφζρκθκε, τα repositories είναι ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ με πιο ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όλουσ ι ςε μζλθ ενόσ δικτφου. Ραρακάτω κα γίνει αναφορά ςε τρία από αυτά. International Music Score Library Project Το International Music Score Library Project (IMSLP), επίςθσ γνωςτό ωσ Petrucci Music Library, είναι ζνα project για τθ δθμιουργία μιασ εικονικισ βιβλιοκικθσ με κοινόχρθςτεσ παρτιτοφρεσ (δεν προςτατεφονται δθλαδι από πνευματικι ιδιοκτθςία) και είναι βαςιςμζνο ςτο wiki. Ρρωτοεμφανίςτθκε το Φεβρουάριο του 2006 και περιλαμβάνει πάνω από παρτιτοφρεσ από παραπάνω από ςυνκζτεσ κακιςτϊντασ τθν τθ μεγαλφτερθ ελεφκερθ ςυλλογι παρτιτοφρων ςτο Διαδίκτυο. Εκτόσ του ότι το IMSLP είναι μια ψθφιακι αποκικθ (repository), προςφζρει δυνατότθτεσ ωσ μουςικι εγκυκλοπαίδεια κακϊσ πολλαπλζσ και ιςτορικζσ εκδόςεισ τθσ κάκε ςφνκεςθσ μποροφν να ανζβουν ςτο site και μουςικολογικζσ αναλφςεισ και ιςτορικοί ςχολιαςμοί ςυνοδεφουν τισ παρτιτοφρεσ. [17] Εικόνα 2.16 Κεντρικι ςελίδα IMSLP

53 Σ ε λ ί δ α 52 Θ αναηιτθςθ ςυνκετϊν και παρτιτοφρων γίνεται ςφμφωνα με τθν αρχι του wiki και οι παρτιτοφρεσ διακζςιμεσ για κατζβαςμα ςαρϊνονται ςε PDF και ανεβαίνουν ςτο site από χριςτεσ τθσ κοινότθτασ. YouTube Το YouTube δθμιουργικθκε το 2005 και είναι μια ιςτοςελίδα διαμοιραςμοφ video όπου οι χριςτεσ μποροφν να ανεβάςουν, να μοιραςτοφν και να δουν video. Χρθςιμοποιεί τθν τεχνολογία Adobe Flash για τθν παρουςίαςθ μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ περιεχομζνου video που δθμιουργείται από χριςτεσ, όπωσ μουςικά video, trailers για ταινίεσ, αποςπάςματα από τθν τθλεόραςθ κακϊσ και εραςιτεχνικά video ι/και vlogs. Οι μθ εγγεγραμμζνοι χριςτεσ μποροφν να δουν τα videos, ενϊ μόνο οι εγγεγραμμζνοι μποροφν να ανεβάςουν οςαδιποτε video. [18] Αν λάβουμε υπ όψιν μασ μόνο το μουςικό τμιμα του YouTube, τότε μπορεί να κεωρθκεί και αυτό μια ψθφιακι αποκικθ μουςικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθ φράςθ μουςικό τμιμα εννοοφμε τα επίςθμα video clip των τραγουδιϊν, τα τραγοφδια που δεν ζχουν επίςθμο video, αλλά μια εικόνα ι μια ςειρά από εικόνεσ ωσ video, και αυτά που ςτθ κζςθ του video υπάρχουν ςτίχοι, άλλο μθ ςχετικό με το τραγοφδι video κλπ. Στο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ υπάρχει θ μπάρα λίςτασ αναπαραγωγισ, όπου Εικόνα 2.17 YouTube Playlist προςκζτουμε τα video τραγοφδια με τθ ςειρά που κζλουμε να τα παρακολουκιςουμε ακοφςουμε. Τα βελάκια previous και next, κακϊσ και θ επιλογι shuffle ενιςχφουν τον χαρακτθριςμό του YouTube ωσ music repository. Θ αναηιτθςθ γίνεται ςτο search bar με τον τίτλο ι τον καλλιτζχνθ του τραγουδιοφ. Από εκεί και πζρα, αν ο uploader ζχει ανεβάςει το τραγοφδι με τον ςωςτό τίτλο ι/και ζχει βάλει ςωςτά tags (λζξεισ κλειδιά που χαρακτθρίηουν το video), τότε μασ παρουςιάηονται τα αποτελζςματα με τθ ςειρά ςχετικότθτασ, δθλαδι τα video που ταιριάηουν περιςςότερο με τθν αναηιτθςι μασ εμφανίηονται πρϊτα. Εφόςον δεν υπάρχουν MP3 ςτο YouTube, δεν υφίςταται αναηιτθςθ μζςω ID3 tags.

54 Σ ε λ ί δ α 53 MySpace Το MySpace είναι μια ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ που γνϊριςε μεγάλθ επιτυχία ςτισ ΘΡΑ το [19] Πςον αφορά το κομμάτι τθσ μουςικισ, μπορεί να κεωρθκεί repository κακϊσ δίνει τθν δυνατότθτα ςε μουςικοφσ/ςυγκροτιματα να δθμιουργιςουν το δικό τουσ προφίλ και να ανεβάςουν ςε αυτό τα τραγοφδια τουσ. Στουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ δίνεται θ δυνατότθτα να ακοφςουν αυτά τα τραγοφδια, να επιλζξουν όςα επικυμοφν και να φτιάξουν τθν προςωπικι τουσ playlist χωρίσ να δίνεται θ δυνατότθτα κατεβάςματοσ (τα τραγοφδια αναπαράγονται μζςω streaming). Επίςθσ, υπάρχει μπάρα αναηιτθςθσ που ψάχνει ςε όλθ τθ μουςικι που βρίςκεται καταχωρθμζνθ ςτο MySpace και ανάλογα με το τι ζχει πλθκτρολογιςει ο χριςτθσ (τίτλο, καλλιτζχνθ, άλμπουμ), τα αποτελζςματα που παρουςιάηονται επιςτρζφονται με ςειρά ςχετικότθτασ όπωσ και ςτο YouTube. Εννοείται πωσ δεν υπάρχει υποςτιριξθ ID3 tags αλλά θ αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει καταχωριςει ο uploader. Στθν εικόνα 2.18 βλζπουμε ενδεικτικά το προφίλ ενόσ ςυγκροτιματοσ ςτο οποίο φαίνεται μια playlist με τα τραγοφδια που ζχει ανεβάςει. Εικόνα Προφίλ ςυγκροτιματοσ ςτο MySpace Τζλοσ, παρζχει τθν δυνατότθτα αγοράσ μουςικισ, όχι μζςω του MySpace απευκείασ, αλλά με ςυνδζςμουσ που παραπζμπουν τον χριςτθ ςε κάποιο Store όπωσ itunes, Amazon MP3 κλπ. (κα αναφερκοφν παρακάτω).

55 Σ ε λ ί δ α 54 Spotify Το Spotify είναι μια υπθρεςία μουςικοφ streaming με γριγορθ πρόςβαςθ ςε μια βιβλιοκικθ άνω των 10 εκατομμυρίων κομματιϊν και με αρικμό χρθςτϊν μεγαλφτερο των 7 εκατομμυρίων. Ξεκίνθςε να αναπτφςςεται ςτθ Στοκχόλμθ το 2006 και τον Οκτϊβριο του 2008 παραδόκθκε ςτθν κυκλοφορία. Ρροσ το παρόν είναι διακζςιμο ςτισ εξισ χϊρεσ: Φινλανδία, Γαλλία, Νορβθγία, Ιςπανία, Ολλανδία, Σουθδία και Θνωμζνο Βαςίλειο. [20] Οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο, αλλά με διαφθμίςεισ και περιοριςμό 14 θμερϊν ςτθ χριςθ του, αν ο χριςτθσ βρεκεί ςε χϊρα εκτόσ των υποςτθριηόμενων. Διαφορετικά, με κάποια μθνιαία ςυνδρομι μπορεί να αποφφγει τισ διαφθμίςεισ, να ζχει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε χϊρεσ εκτόσ των 7 προαναφερκζντων, κακϊσ και υποςτιριξθ φορθτϊν ςυςκευϊν και offline mode (επιλογι τραγουδιϊν ςε playlist, αποκικευςθ τοπικά ςτον υπολογιςτι και αναπαραγωγι χωρίσ τθ χριςθ διαδικτφου). [21] Εικόνα 2.19 Αναηιτθςθ ςτο Spotify

56 Σ ε λ ί δ α 55 Το streaming γίνεται με ζνα ςυνδυαςμό client-server και peer-to-peer πρωτοκόλλων. Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δεν δίνεται θ δυνατότθτα κατεβάςματοσ των τραγουδιϊν, παρά μόνο θ online ακρόαςι τουσ κατά βοφλθςθ. Θ υποςτθριηόμενθ ροι ιχου είναι ςε μορφι Vorbis ςε 160 ι 320 kbps, ανάλογα με το λογαριαςμό που ζχει ο κάκε χριςτθσ. Πςον αφορά τθν αναηιτθςθ, εφόςον το πρόγραμμα δεν υποςτθρίηει MP3, προφανϊσ δεν υπάρχουν και ID3 tags. Ραρόλα αυτά, υποςτθρίηεται αναηιτθςθ μζςω των αντίςτοιχων tags που διακζτουν τα Ogg Vorbis κομμάτια.

57 Σ ε λ ί δ α 56 Καταςτιματα (Stores) Στα online music stores ο χριςτθσ μπορεί να αγοράςει κομμάτια ι ολόκλθρα άλμπουμ ζχοντασ πρϊτα ακοφςει ολόκλθρα ι ζνα μζροσ από αυτά μζςω μιασ διακζςιμθσ προεπιςκόπθςθσ. Αφοφ πλθρϊςει ο χριςτθσ, τα αρχεία ιχου κατεβαίνουν ςτον υπολογιςτι του με τον εκάςτοτε τρόπο που παρζχεται από το κάκε κατάςτθμα. Τα μουςικά καταςτιματα μποροφν να διακρικοφν ςε web-based (βαςιςμζνα ςε δίκτυο) και ςε application-based (βαςιςμζνα ςε εφαρμογι) ανάλογα με το αν επαρκεί θ είςοδοσ ςτο site ι απαιτείται θ εγκατάςταςθ κάποιασ πρόςκετθσ εφαρμογισ, αντίςτοιχα. Διαδικτυακά καταςτιματα (Web-based stores) Στθν κατθγορία αυτι ανικουν αρκετά stores όπωσ είναι το Amazon MP3, το 7digital, το Zune music, το emusic, το Rhapsody κλπ. Ενδεικτικά κα αναφζρουμε μερικά από αυτά. Ζνασ γενικόσ περιοριςμόσ ςτα καταςτιματα αυτά είναι ότι υποςτθρίηεται αγορά μόνο ςτισ ΘΡΑ και ςυνικωσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, Γαλλία και Γερμανία. Στθν Ελλάδα δεν επιτρζπεται θ αγορά ςτα περιςςότερα από αυτά. Amazon MP3 Το Amazon MP3 είναι ζνα ψθφιακό μουςικό κατάςτθμα που ανικει και διαχειρίηεται από το Amazon.com. Κυκλοφόρθςε τον Σεπτζμβριο του 2007 ςε beta ζκδοςθ και τον Ιανουάριο του 2008 ζγινε το πρϊτο music store που πωλοφςε μουςικι χωρίσ DRM - digital rights management (διαχείριςθ μουςικϊν δικαιωμάτων) από τισ τζςςερισ κφριεσ διςκογραφικζσ εταιρίεσ, Sony BMG, Universal, EMI και Warner Music και πολλζσ άλλεσ ανεξάρτθτεσ. [22] Για να κάνει κάποια αγορά ο χριςτθσ πρζπει να ζχει κάνει λογαριαςμό και ζπειτα πλθκτρολογεί ςτθν μπάρα αναηιτθςθσ τον καλλιτζχνθ, τραγοφδι ι άλμπουμ που επικυμεί και τα αποτελζςματα επιςτρζφονται από προεπιλογι με βάςθ τθ ςχετικότθτα (εικόνα 2.21). Ωςτόςο, δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξει ο χριςτθσ διαφορετικό τρόπο παρουςίαςθσ, πχ αλφαβθτικά με βάςθ τον καλλιτζχνθ, αλφαβθτικά με βάςθ το άλμπουμ, με βάςθ τθν τιμι ι τισ κριτικζσ των χρθςτϊν. Ζπειτα, διαλζγει το κομμάτι ι άλμπουμ που κζλει και το αγοράηει πατϊντασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να κατζβει οποιοδιποτε κομμάτι είναι να εγκαταςτακεί ο Amazon MP3 Downloader, όπωσ φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα. Ουςιαςτικά, ο χριςτθσ κατεβάηει από το site ζνα αρχείο.amz το οποίο περιζχει τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο downloader για να κατεβάςει Εικόνα Amazon MP3 Downloader

58 Σ ε λ ί δ α 57 τα μουςικά αρχεία MP3. Εικόνα 2.21 Amazon MP3 Ραρόλο που τα αρχεία που κατεβάηει ο χριςτθσ είναι MP3s που περιζχουν ID3 tags, θ αναηιτθςθ ςτο Amazon ςτθρίηεται ςτθ βάςθ δεδομζνων που δθμιουργείται από τουσ διαχειριςτζσ του, ςτθν οποία είναι περαςμζνοι όλοι οι καλλιτζχνεσ, τα άλμπουμ, και οι τίτλοι των τραγουδιϊν, δθλαδι δεν γίνεται απευκείασ αναηιτθςθ με βάςθ το ID3 tag του MP3. 7digital Το 7digital είναι ζνα ακόμθ online μουςικό κατάςτθμα που ιδρφκθκε το 2004 και ζχει τθν ζδρα του ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και διακζτει τθ μουςικι του προσ πϊλθςθ ςτισ μεγαλφτερεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ και ςτθν Αμερικι. [23] Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει κάνει εγγραφι ςτο site και ζπειτα από τθν μπάρα αναηιτθςθσ που φαίνεται ςτθν εικόνα 2.22 ψάχνει ότι επικυμεί (με βάςθ τον τίτλο, τον καλλιτζχνθ ι το άλμπουμ). Επίςθσ, μπορεί να αγοράςει ολόκλθρο το άλμπουμ ι να επιλζξει κομμάτια από αυτό. Θ ποιότθτα είναι πάντα υψθλι και τα τραγοφδια είναι κυρίωσ ςε μορφι MP3 αλλά υπάρχουν και κάποια WMA ι FLAC.

59 Σ ε λ ί δ α 58 Εικόνα 2.22 Αγορά ςτο 7digital Οφτε και ςτο 7digital θ αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags κακϊσ ο τρόποσ που λειτουργεί είναι παρόμοιοσ με αυτόν του Amazon MP3. Στο store αυτό όμωσ επιτρζπεται θ αγορά ςτθν Ελλάδα με διάφορουσ τρόπουσ. Για τισ ανάγκεσ τισ εργαςίασ αγοράςτθκε ζνα τραγοφδι από το καινοφριο άλμπουμ του Eminem, και προτιμικθκε πλθρωμι μζςω PayPal. Εικόνα digital PayPal login Εικόνα 2.24 Κατζβαςμα τραγουδιοφ Εικόνα 2.25 Παράκυρο κατεβάςματοσ από server του 7digital

60 Σ ε λ ί δ α 59 Napster (Web Interface) Το Napster είναι μια νόμιμθ μουςικι υπθρεςία που προςφζρει απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ διακζςιμουσ μουςικοφσ καταλόγουσ, με πάνω από 10 εκατομμφρια κομμάτια κάκε είδουσ και με πολφ καλι ποιότθτα. Αρχικά το Napster ξεκίνθςε το 1999 ωσ ζνα online peer-to-peer πρόγραμμα ανταλλαγισ αρχείων μουςικισ, το οποίο ζκλειςε το 2001 λόγω παραβίαςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Το 2002 αγοράςτθκε από τθν Roxio και ζκτοτε λειτουργεί νόμιμα ωσ μια online μουςικι υπθρεςία. Θ Best Buy το εξαγόραςε το [24] Το Napster λειτουργεί με μθνιαία ςυνδρομι και είναι διακζςιμο ςτισ ΘΡΑ, Θνωμζνο Βαςίλειο, Καναδά, Γερμανία και Ιαπωνία. Για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ δθμιουργικθκε ζνασ λογαριαςμόσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, μζςω του οποίου αποκτικθκε τελικά πρόςβαςθ ςτθν Ελλάδα. Ο χριςτθσ πρζπει να κάνει εγγραφι ςτο Napster και να επιλζξει ζναν από τουσ διακζςιμουσ τρόπουσ πλθρωμισ (πιςτωτικι κάρτα, PayPal, ClickandBuy). Στθ ςυνζχεια, εμφανίηεται θ επιλογι μεταξφ Web Interface και Software (εικόνα 2.26). Εικόνα 2.26 Οκόνθ επιλογισ Επιλζγοντασ το Web Interface μασ δίνεται πρόςβαςθ ςτθν διαδικτυακι εφαρμογι του Napster, όπου από τθν μπάρα αναηιτθςθσ (εικόνα 2.27) ο χριςτθσ ψάχνει ότι επικυμεί (με βάςθ τον τίτλο, τον καλλιτζχνθ ι το άλμπουμ). Τα μουςικά αρχεία είναι MP3 ςτα 256kbps. Εικόνα 2.27 Αναηιτθςθ ςτο Napster

61 Σ ε λ ί δ α 60 Οφτε και ςτο Napster θ αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags κακϊσ ο τρόποσ που λειτουργεί είναι παρόμοιοσ με αυτόν του Amazon MP3. Θ διαφορά με τα προαναφερκζντα stores είναι ότι ςε αυτό υπάρχει μία πάγια μθνιαία ςυνδρομι που αντιςτοιχεί ςε οριςμζνο αρικμό τραγουδιϊν, και όποιο επιπλζον κομμάτι επιλζγει ο χριςτθσ να κατεβάςει, αυτό χρεϊνεται αντίςτοιχα ςτον λογαριαςμό του. Ππωσ και ςτο Amazon MP3 αφοφ ο χριςτθσ επιλζξει τα κομμάτια που κα κατεβάςει, ηθτείται θ εγκατάςταςθ του Napster Download Manager. Εικόνα 2.28 Napster Download Manager

62 Σ ε λ ί δ α 61 Καταςτιματα βαςιςμζνα ςε εφαρμογζσ (Application-based stores) Στθν κατθγορία αυτι ενδεικτικά κα αναφζρουμε το itunes και το Napster. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αποκτιςει ο χριςτθσ κάποιο κομμάτι είναι θ εγκατάςταςθ των αντιςτοίχων προγραμμάτων. itunes Store Το itunes Store είναι κατάςτθμα ψθφιακϊν πολυμζςων βαςιςμζνο ςε λογιςμικό ςτο οποίο δίνεται πρόςβαςθ μζςα από τθν εφαρμογι itunes. Ξεκίνθςε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2003 και μζχρι τον Φεβρουάριο του 2010 είχε πουλιςει 10 διςεκατομμφρια τραγοφδια. Κατζχει το 70% του μεριδίου τθσ παγκόςμιασ αγοράσ ψθφιακισ μουςικισ μζςω Διαδικτφου, όντασ πρϊτο ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ ςτισ ΘΡΑ. Από τον Ιανουάριο του 2009 θ Apple αφαίρεςε τθν προςταςία πνευματικϊν δικαιωμάτων (DRM) από το 80% όλου του μουςικοφ καταλόγου ςτισ ΘΡΑ. [25] Εικόνα 2.29 Αρχικι ςελίδα του itunes Store Τα κομμάτια που αγοράηονται διατίκενται ςε μορφι.m4a/aac που περιζχουν άλλου είδουσ tags και όχι ID3 tags κακϊσ αυτά υποςτθρίηονται μόνο ςε MP3s. Ραρ όλα αυτά θ αναηιτθςθ γίνεται όπωσ ςτο 7digital και ςτο Amazon MP3, δθλαδι ψάχνοντασ μζςα ςτθ βάςθ όπου είναι αποκθκευμζνεσ όλεσ οι πλθροφορίεσ των τραγουδιϊν, και όχι απευκείασ ςτα αντίςτοιχα tags τουσ.

63 Σ ε λ ί δ α 62 Εικόνα 2.30 Αναηιτθςθ καλλιτζχνθ ςτο itunes Εικόνα 2.31 Αγορά κομματιοφ από το itunes Θ ταξινόμθςθ των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ γίνονται με βάςθ τθ ςχετικότθτα και το πόςο δθμοφιλζσ είναι το κάκε τραγοφδι. Ωςτόςο, ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει τθ ςειρά εμφάνιςθσ των αποτελεςμάτων ταξινομϊντασ τα με βάςθ τον τίτλο, τον καλλιτζχνθ, το άλμπουμ κλπ. (εικόνα 2.30) Πςον αφορά τθν αγορά μουςικισ (εικόνα 2.31) πρζπει ο χριςθσ να δθμιουργιςει ζνα λογαριαςμό ςυνδεδεμζνο με μια ζγκυρθ πιςτωτικι κάρτα, ζτςι ϊςτε πατϊντασ το buy να αγοράηει το τραγοφδι.

64 Σ ε λ ί δ α 63 Napster (Software) Ππωσ προαναφζρκθκε, αν κατά τθν εγγραφι ο χριςτθσ επιλζξει Napster Software τότε μπορεί να αγοράηει τραγοφδια μζςω τθσ εφαρμογισ που κα ζχει πρϊτα εγκαταςτιςει. Το interface τθσ εφαρμογισ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 2.32 Interface τθσ εφαρμογισ Napster Θ πρόςβαςθ μζςω του Software ςτθν Ελλάδα δεν είναι δυνατι (εικόνα 2.33). Εικόνα 2.33 Μινυμα μθ διάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ ςτθν Ελλάδα

65 Σ ε λ ί δ α 64 Άλλεσ Ψθφιακζσ Μουςικζσ Βιβλιοκικεσ Στθν κατθγορία αυτι κα εντάξουμε εκείνεσ τισ ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ που παρουςιάηουν μια ιδιομορφία. Δθλαδι, ενϊ ο χριςτθσ αντιλαμβάνεται τθν φπαρξθ μιασ ενιαίασ ψθφιακισ μουςικισ βιβλιοκικθσ, ςτθν πραγματικότθτα αυτι ςυντίκεται από πάρα πολλζσ τοπικζσ βιβλιοκικεσ άλλων χρθςτϊν οι οποίεσ διαμοιράηονται online μζςω των Peer-to-Peer (P2P) δικτφων. Μια τζτοια ψθφιακι μουςικι βιβλιοκικθ είναι το imesh. Είναι θ 3 θ μεγαλφτερθ μουςικι ςυνδρομθτικι υπθρεςία ςτισ ΘΡΑ δίνοντασ πρόςβαςθ ςε περιςςότερα από 20 εκατομμφρια τραγοφδια. Ξεκίνθςε τθν λειτουργία του το 1999 αλλά νομιμοποιικθκε το 2005 φςτερα από μια μινυςθ που τθσ υπζβαλλε θ RIAA (Recording Industry Association of America) και μετά από διακανονιςμό και καταβολι προςτίμου. Ζτςι, ζγινε θ πρϊτθ, εγκεκριμζνθ από τθν RIAA, P2P υπθρεςία. Σιμερα, δίνεται θ δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα ¾ των ςυνολικϊν κομματιϊν τθσ παγκοςμίωσ και θ ςυνδρομι είναι διακζςιμθ μόνο ςτισ ΘΡΑ και ςτον Καναδά. [26] Στο imesh θ αναηιτθςθ γίνεται με βάςθ τα ID3 tags όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα Συγκεκριμζνα, ζχουν εμφανιςτεί αποτελζςματα που περιζχουν τθν φράςθ «love story» όχι μόνο ςτο filename αλλά και ςτα πεδία track title, artist και album. Εικόνα 2.34 Αναηιτθςθ ςτο imesh

66 Σ ε λ ί δ α 65 Ρζρα όμωσ από το imesh υπάρχουν πολλζσ ακόμθ P2P εφαρμογζσ με τισ οποίεσ γίνεται διαμοιραςμόσ μουςικϊν αρχείων. Αυτζσ είναι το emule, LimeWire, Shareaza, Soulseek, κλπ. και αυτζσ που λειτουργοφν με το πρωτόκολλο BitTorrent όπωσ το utorrent, το Vuze, το BitTorrent κλπ. Πλεσ οι εφαρμογζσ P2P (emule, Limewire κλπ.) λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο. Ζχουν ζνα ςχετικά απλό interface με μια μπάρα αναηιτθςθσ, όπου ο χριςτθσ πλθκτρολογεί αυτό που επικυμεί και τα αποτελζςματα εμφανίηονται με βάςθ το προεπιλεγμζνο, από τθν κάκε εφαρμογι, πεδίο, πχ. με βάςθ το filename, τον καλλιτζχνθ ι το άλμπουμ. Βζβαια ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει το πεδίο με βάςθ το οποίο επικυμεί να γίνει θ ταξινόμθςθ, όπωσ και να τελειοποιιςει τθν αναηιτθςθ του, δθλαδι να ψάξει μζςα ςτα αποτελζςματα. Κάποιεσ από αυτζσ τισ εφαρμογζσ ςτθρίηουν τθν αναηιτθςι τουσ και ςτα ID3 tags, όπωσ το LimeWire και το imesh, ενϊ κάποιεσ άλλεσ μόνο ςτο όνομα του διαμοιραηόμενου αρχείου (filename), όπωσ το emule. Πςον αφορά το BitTorrent, ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα από τα πιο δθμοφιλι P2P ςυςτιματα για διαμοιραςμό και διακίνθςθ αρχείων. Σφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ ζρευνα (2008/2009) τθσ ipoque που ζγινε ςε 8 περιοχζσ (Νότιοσ Αμερικι, Ανατολικι Ευρϊπθ, Νοτιοδυτικι Ευρϊπθ, Γερμανία, Νότιοσ Ευρϊπθ, Μζςθ Ανατολι, Βόρειοσ και Νότιοσ Αφρικι), το ςφνολο τθσ P2P κίνθςθσ ανζρχεται ςτο 56,38% από τθν οποία το 61,3% ιταν BitTorrent κίνθςθ. [27] Θ αναηιτθςθ των αρχείων torrent γίνεται μζςω browser ςε torrent sites (εικόνα 2.35). Αφοφ ο χριςτθσ βρει αυτό που τον ενδιαφζρει, κατεβάηει το αντίςτοιχο αρχείο.torrent το οποίο ανοίγει με τον client (μtorrent, Vuze κλπ. εικόνα 2.36) που ζχει εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι του και ξεκινά το down/uploading των αρχείων. Εικόνα 2.35 Αναηιτθςθ ςε torrent site The Pirate Bay

67 Σ ε λ ί δ α 66 Εικόνα 2.36 μtorrent Ζνασ torrent client Θ αναηιτθςθ γίνεται αποκλειςτικά και μόνο βάςει του ονόματοσ του αρχείου torrent. Δεν υποςτθρίηεται αναηιτθςθ με βάςθ το filename των αρχείων που περιλαμβάνονται μζςα ςε αυτό, οφτε και με ID3 tags που πικανόν να υπάρχουν μζςα ςτα αρχεία MP3. Στο ςθμείο αυτό όμωσ ξεφεφγουμε πλζον από τα πλαίςια νόμιμου διαμοιραςμοφ μουςικϊν αρχείων. Ραρ όλθ τθ νομιμότθτα των εφαρμογϊν αυτϊν, θ διακίνθςθ μουςικϊν αρχείων προςτατευμζνων από πνευματικά δικαιϊματα ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ χριςτεσ εξακολουκεί να είναι παράνομθ και να εντείνει το πρόβλθμα τθσ πειρατείασ τθσ μουςικισ, ςτθν οποία αξίηει να γίνει λόγοσ ςτο ςθμείο αυτό. Πειρατεία τθσ Μουςικισ Θ πειρατεία ψθφιακοφ περιεχομζνου και ειδικά θ πειρατεία ςτο Διαδίκτυο ζχει αυξθκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα τεχνολογικά επιτεφγματα ςτο υλικό και ςτο λογιςμικό ζχουν κάνει δυνατι τθν ςφλλθψθ, αποκικευςθ, αντιγραφι και τροποποίθςθ κάκε είδουσ ψθφιακοφ περιεχομζνου. Χρθςιμοποιϊντασ εφαρμογζσ διαμοιραςμοφ αρχείων μπορεί να γίνει ανταλλαγι ψθφιακοφ περιεχομζνου, όπωσ ταινίεσ, παιχνίδια, προγράμματα ι μουςικι ςε μαηικι κλίμακα. Αυτόσ ο παράνομοσ διαμοιραςμόσ αρχείων προςτατευόμενων από πνευματικά δικαιϊματα αποτελεί τεράςτια απειλι ςτισ εταιρίεσ που είναι εξουςιοδοτθμζνεσ να διακινοφν και να πωλοφν τζτοιο υλικό. [28] Λόγω του μεγζκουσ του προβλιματοσ, θ άςκθςθ δίωξθσ κατά όλων των μεμονωμζνων ιςτοςελίδων είναι πρακτικά αδφνατθ. Στθν πλειοψθφία των υποκζςεων θ μζχρι τϊρα πρακτικι που ακολουκικθκε ιταν θ ειδοποίθςθ των παροχζων ςφνδεςθσ (ISPs) με αποτζλεςμα μεγάλοσ αρικμόσ των ιςτοςελίδων να κλείςει μετά τθν πρϊτθ ειδοποίθςθ. Ραρ' όλα αυτά δεν περιορίςτθκε το πρόβλθμα τθσ πειρατείασ ςτο Internet. Γενικά, θ δίωξθ ςφμφωνα με τθν IFPI επικεντρϊνεται ςε 4 ενζργειεσ: 1) ειδοποιιςεισ προσ τουσ παροχείσ ςυνδζςεων (service providers),

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIGITAL RESOURCE MANAGEMENT-DRM)

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIGITAL RESOURCE MANAGEMENT-DRM) Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Σομζασ Λογιςμικοφ και Ανάπτυξησ Εφαρμογών Εργαςτήριο Προγραμματιςμοφ και Επεξεργαςίασ Πληροφοριών ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Συνοπτικά Περιβάλλον MINIX φςτθμα Αρχείων Αρχεία υςκευών Σοποκζτθςθ Αποκθκευτικών Μονάδων 2 Γενικά Όλεσ οι οντότθτεσ που χειρίηεται το MINIX εμφανίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Salonica Guide Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API Φοιτιτρια: Λαντηάκθ Χριςτίνα Επιβλζπων Κακθγθτισ: Σαμαράσ Νικόλαοσ Θμερομθνία: 15 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ

Βλαχόπουλοσ Οδυςςζασ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανάπτυξθ υποδομισ για επικοινωνιακά ςυςτιματα μικροελεγκτών με ςτόχο τθν αποκικευςθ δεδομζνων ςε βάςθ δεδομζνων.

Διαβάστε περισσότερα