ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης για παρέκκλιση από το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (υποβληθείσα από την Επιτροπή)

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1) ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Λόγοι υποβολής της πρότασης και στόχοι της Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση για την επέκταση της πανευρωπαϊκής σώρευσης καταγωγής στις µεσογειακές χώρες, γεγονός που θα συµβάλει στη δηµιουργία της ευρωµεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών έως το Με την πανευρωµεσογειακή σώρευση καταγωγής θα µπορεί, µεταξύ άλλων, να χορηγείται στα ενδύµατα που κατασκευάζονται στο Μαρόκο ο χαρακτηρισµός της προτιµησιακής καταγωγής προς εξαγωγή στην Κοινότητα, όταν κατασκευάζονται αυτά από υφάσµατα καταγωγής άλλων πανευρωµεσογειακών χωρών, όπως της Τουρκίας. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της πανευρωµεσογειακής σώρευσης είναι η ύπαρξη, µεταξύ των χωρών της εν λόγω ζώνης, συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που προβλέπουν πανοµοιότυπους κανόνες καταγωγής. Στις 7 Απριλίου 2004, το Μαρόκο και η Τουρκία υπέγραψαν συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών, η οποία περιλαµβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα δύο µέρη θα αντικαταστήσουν το σηµερινό πρωτόκολλο καταγωγής µε το πανευρω µ εσογειακό πρωτόκολλο καταγωγής µέσω ανταλλαγής επιστολών. Η πανευρωεσογειακή σώρευση επιβάλλει επίσης να τροποποιηθούν οι κανόνες καταγωγής της ευρωµεσογειακής συµφωνίας ΕΚ-Μαρόκου. Το Συµβούλιο εξετάζει ήδη σχετική πρόταση. Γενικό πλαίσιο Σύµφωνα µε τον κανόνα καταγωγής που εφαρµόζεται στα ενδύµατα, για τα οποία ζητείται παρέκκλιση, όλα τα υφάσµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να κατασκευάζονται από ήδη καταγό µ ενα νήµατα. Με άλλους λόγους, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µη καταγόενα υφάσµατα για την κατασκευή των ενδυµάτων αυτών. Στις 19 Απριλίου 2005, µε βάση την κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συµφωνίας ΕΚ-Μαρόκου, το Μαρόκο ζήτησε παρέκκλιση που επιτρέπει να κατασκευάζονται στο Μαρόκο καταγόµενα ενδύµατα προς εξαγωγή στην ΕΕ από υφάσµατα καταγωγής Τουρκίας. Ο στόχος της παρέκκλισης αυτής είναι να προληφθούν οι επιπτώσεις της πανευρωµεσογειακής σώρευσης καταγωγής µεταξύ του Μαρόκου, της Τουρκίας και της ΕΕ. Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα τον οποίο αφορά η πρόταση εν υπάρχουν ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα τον οποίο αφορά η πρόταση. Συνέπεια σε σχέση µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η προτεινόµενη απόφαση συνάδει µε τους διάφορους στόχους της πολιτικής γειτονίας. 2) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 2

3 εν απαιτούνται διαβουλεύσεις, επειδή η προτεινόµενη απόφαση ανταποκρίνεται σε αίτηµα των ενδιαφερόµενων µερών, δηλαδή των µαροκινών αρχών. Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης εν ήταν αναγκαία η προσφυγή σε εκτιµήσεις εξωτερικών εµπειρογνωµόνων. Αξιολόγηση των επιπτώσεων Επιλογή 1: χορήγηση της παρέκκλισης. Η επιλογή αυτή θα συµβάλει στην ανάπτυξη ενός βασικού τοµέα της οικονοµίας του Μαρόκου, της κλωστοϋφαντουργίας, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την κοινοτική κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία. Επιλογή 2: απόρριψη της αίτησης παρέκκλισης. Η επιλογή αυτή δεν θα συµβάλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας του Μαρόκου και ιδίως της κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας, η οποία αντιµετωπίζει δυσκολίες λόγω της κατάργησης των ποσοστώσεων από τον Ιανουάριο του ) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης Η πρόταση προβλέπει ότι η παρέκκλιση χορηγείται: για ενδύµατα που υπάγονται στα κεφάλαια 61 και 62 του συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης εµπορευµάτων εναρµονισµένου για ποσότητα τόνων ενδυµάτων (βλέπε συνηµµένο λεπτοµερή πίνακα στο παράρτηµα 1) µέχρι να τεθεί σε ισχύ το πανευρωµεσογειακό πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών, ήτοι του Μαρόκου, της Τουρκίας και της ΕΕ, αλλά, σε καµία περίπτωση, για περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους υπό την προϋπόθεση ότι το Μαρόκο διενεργεί ποσοτικούς ελέγχους επί των εξαγωγών των σχετικών προϊόντων και δηλώνει τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κυκλοφορίας υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών µεταξύ του Μαρόκου και της Τουρκίας. Νοµική βάση Άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 3

4 Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τον(-ους) ακόλουθο(- ους) λόγο(-ους). εν υπάρχει άλλη επιλογή στην προκειμένη περίπτωση. Κατά συνέπεια πρόκειται για το απλούστερο δυνατό μέτρο. Η πρόταση δεν συνεπάγεται οικονομική ούτε διοικητική επιβάρυνση. Επιλογή της νοµικής πράξης Προτεινόμενη πράξη: άλλη. Η χρήση άλλων μέσων δεν θα ήταν σκόπιμη για τον(-ους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους). Η παρέκκλιση συνεπάγεται τροποποίηση του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής. Το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΚ- Μαρόκου λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις. 4) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 4

5 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης για παρέκκλιση από το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Σύµφωνα µε το άρθρο 78 της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, που υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου , θεσµοθετείται Συµβούλιο Σύνδεσης. (2) Σύ µ φωνα µε το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συµφωνίας ΕΚ-Μαρόκου, το Συβούλιο Σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου. (3) Σύµφωνα µε την κοινή δήλωση σχετικά µε το άρθρο 39 που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VIII του πρωτοκόλλου αριθ. 4, η Κοινότητα εξέτασε την αίτηση παρέκκλισης του Μαρόκου από τους κανόνες καταγωγής. (4) Σε συνέχεια της εξέτασης αυτής, το Συµβούλιο, εξ ονόµατος της Κοινότητας, θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για τη χορήγηση παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής, ΕΕ L 70 της

6 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνον Η θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που έχει συσταθεί δυνάμει της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, για παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής του πρωτοκόλλου αριθ. 4, όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, καθορίζεται στο συνημμένο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ- Μαρόκου. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος 6

7 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΚ-ΜΑΡΟΚΟΥ της για παρέκκλιση από το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας της ευρωµεσογειακής συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΚ-ΜΑΡΟΚΟΥ, Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου 2, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 26 Φεβρουαρίου 1996, εφεξής «συμφωνία ΕΚ- Μαρόκου», και ιδίως το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στην κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39, η Κοινότητα δηλώνει ότι προτίθεται να εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση παρέκκλισης του Μαρόκου από τους κανόνες καταγωγής μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΚ-Μαρόκου. (2) Στις 19 Απριλίου 2005, το Μαρόκο υπέβαλε αίτηση παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής για τα ενδύματα. Στις 7 Ιουνίου 2005, το Μαρόκο συμπλήρωσε την αίτησή του, αποστέλλοντας τον κατάλογο των προϊόντων και των σχετικών ποσοτήτων, για συνολική ποσότητα τόνων ενδυμάτων υπαγόμενων στα κεφάλαια 61 και 62 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων. (3) Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Μαρόκου-Τουρκίας που υπεγράφη στις 7 Απριλίου 2004 και μέχρι να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο ΕΚ- Μαρόκου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, η παρέκκλιση αυτή θα επιτρέπει να κατασκευάζονται στο Μαρόκο καταγόμενα ενδύματα προς εξαγωγή στην Κοινότητα από υφάσματα καταγωγής Τουρκίας. (4) Η εν λόγω παρέκκλιση εφαρμόζεται επίσης στα υφάσματα καταγωγής Τουρκίας που εξάγονται στο Μαρόκο από την Κοινότητα. 2 ΕΕ Ι. 70 της

8 (5) Η εν λόγω παρέκκλιση προλαμβάνει τις συνέπειες του υψηλότερου βαθμού σώρευσης σε σύγκριση με το βαθμό που προβλέπει το σημερινό πρωτόκολλο σχετικά με την καταγωγή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ανάπτυξη της οικονομίας του Μαρόκου, και ιδίως του κλωστοϋφαντουργικού τομέα. (6) Συνεπώς, η εν λόγω παρέκκλιση πρέπει να χορηγηθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών Μαρόκου-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοκόλλου της σχετικά με τους κανόνες καταγωγής. (7) Η εν λόγω παρέκκλιση πρέπει να χορηγηθεί μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής μεταξύ των τριών ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι του Μαρόκου, της Τουρκίας και της Κοινότητας, αλλά, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα II του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας ΕΚ- Μαρόκου, τα ενδύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και κατασκευάζονται στο Μαρόκο από υφάσματα καταγωγής Τουρκίας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Μαρόκου. Άρθρο 2 Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται μόνον εφόσον ισχύουν μεταξύ της Τουρκίας και του Μαρόκου προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής πανομοιότυποι με τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο της συμφωνίας ΕΚ-Μαρόκου, ώστε να μπορεί να διευκρινιστεί ο χαρακτηρισμός των υφασμάτων που προέρχονται από την Τουρκία ως καταγόμενων. Άρθρο 3 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφοι 4 και 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας ΕΚ-Μαρόκου, οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕΙΙΚ.1 για τα υφάσματα καταγωγής Τουρκίας προς εξαγωγή στο Μαρόκο. Άρθρο 4 Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα και λαμβάνει κάθε μέτρο διοικητικού χαρακτήρα που θεωρεί πρόσφορο για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 3 του Συμβουλίου 3 ΕΕ Ι. 25 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 της Επιτροπής, ΕΕ Ε 148 της , σ.5 8

9 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, στη διαχείριση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτηµα. Άρθρο 5 Οι τελωνειακές αρχές του Μαρόκου λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων στις εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Προς το σκοπό αυτό, όλα τα πιστοποιητικά που αυτές εκδίδουν σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση πρέπει να φέρουν σχετική µνεία. Οι αρµόδιες αρχές του Μαρόκου διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε τρεις µήνες δήλωση των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 δυνάµει της παρούσας απόφασης, καθώς και τον αύξοντα αριθµό των πιστοποιητικών αυτών. Άρθρο 6 Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται δυνάµει της παρούσας απόφασης περιέχουν, στη θέση 7, σε µία από τις γλώσσες σύνταξης της συµφωνίας ΕΚ-Μαρόκου, δηλαδή όλες τις κοινοτικές γλώσσες και τα αραβικά, την ακόλουθη ένδειξη: «Παρέκκλιση - Απόφαση αριθ. 1/2005» Άρθρο 7 Το Μαρόκο και τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαµβάνουν, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. Άρθρο 8 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της έκδοσής της. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο πρωτόκολλο για τον ορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας µεταξύ του Μαρόκου, της Τουρκίας και της Κοινότητας, αλλά, σε καµία περίπτωση, για περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Σύνδεσης Ο Πρόεδρος 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (προϊόντα για τα οποία χορηγείται παρέκκλιση) Κωδικός ΕΣ Περιγραφή Ποσότητες (σε τόνους) και κοντά (σορτς) από βαµβάκι, για άντρες ή αγόρια κοντά (σορτς) από βαµβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια και κοντά (σορτς) από συνθετικές ίνες, για γυναίκες ή κορίτσια κοντά (σορτς) από άλλες υφαντικές ύλες, για γυναίκες ή κορίτσια Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάµες, ρόµπες λουτρού, ρόµπες δωµατίου και παρόµοια είδη, για άντρες ή αγόρια Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, κιλότες και σλιπ µπάνιου άλλα ενδύµατα Στηθόδεσµοι, κορσέδες χωρίς ελάσµατα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόµοια είδη και τα µέρη τους, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ κοντά (σορτς) από µαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, για άντρες ή αγόρια κοντά (σορτς) από συνθετικές ίνες, για άντρες ή αγόρια 10

11 και έως έως κοντά (σορτς) από άλλες υφαντικές ύλες, για άντρες ή αγόρια Πουκάµισα και πουκαµισάκια για άντρες ή αγόρια Φορέµατα-πουκά µ ισα (σεµιζιέ), µπλούζες, µπλούζες-πουκάισα και πουκαµισάκια για γυναίκες ή κορίτσια Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ) για γυναίκες και κορίτσια Τι-σερτ και φανελάκια, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, από άλλες υφαντικές ύλες Ζακέτες για γυναίκες ή κορίτσια Ενδύµατα και συµπληρώµατα της ένδυσης, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, από συνθετικές ίνες, για βρέφη Φορέµατα από βαµβάκι για γυναίκες ή κορίτσια 100 ΣΥΝΟΛΟ