ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ"

Transcript

1 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ σοπεντηκοστῆς. Ἡ Μεσοπεντηκοστή, ὡστόσο εἶναι καί ἑορτή τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἀφοῦ ὁ Μεσσίας εἶναι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι Αὐτός πού, ἐνῶ δέν ἤξερε γράμματα, κατεῖχε τό πλήρωμα τῆς σοφίας. Γι αὐτό ἔκανε ἐντύπωση ἡ διδασκαλία Του στό Ἱερό κατά τήν προαναφερθεῖσα ἰουδαϊκή ἑορτή. Στή Βιβλικοπατερική μας παράδοση ἡ λέξη «σοφία» ἔχει ἐνυπόστατο χαρακτήρα καί ἀναφέρεται στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ πού ἐνανθρώπησε γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος λέει: «ἡ σοφία τοῦ Πατρός, ὁ ἐνυπόστατος Θεός Λόγος». Δέν εἶναι λοιπόν μία ἀφηρημένη σοφία, ἀλλά πάρεδρος μέ τό Θεό. Κάθεται στό θρόνο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο, γι αὐτό καί ὁ σοφός Σολομών παρακαλεῖ τόν Κύριο τῆς δόξης: «ἐξαπόστειλον αὐτήν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καί ἀπό θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ καί γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστι παρά σοί» (Σοφ. Σολ. θ, 10). Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται πάντοτε ἑνωμένη μέ τό Θεό, γνωρίζει τή βουλή Του καί συμμετεῖχε στήν δημιουργία τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός ἑπομένως εἶναι ἡ ἐνυπόστατη καί πραγματική Σοφία τοῦ Θεοῦ πού χαρίζει τό ὕδωρ τό πνευματικό σ ὅλους τούς διψασμένους, πού εἶναι τό φῶς πού φωτίζει τή ζωή μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια. Ὕστερα ἀπό ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει ἔγινε ἀπόλυτα σαφές πώς ἡ Μεσοπεντηκοστή εἶναι μία ἀπό ἄποψη περιεχομένου σπουδαία ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ ἑορτή, κατά τήν ὁποία ἀνυμνοῦμε τό Μεσσία Χριστό πού ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τήν ἐνυπόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς ὅμως, ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἱστορικοῦ ὑποβάθρου ἡ ἑορτή στερήθηκε τόν ἀπαραίτητο ἐκεῖνο λαϊκό χαρακτήρα, πού θά τήν ἔκανε προσφιλῆ. Εἶναι καιρός, λοιπόν ν ἀνακαλύψουμε καί πάλι τό νόημα καί τό περιεχόμενό της. Νά συμμετέχουμε στή χαρά τῆς πανηγύρεως αὐτῆς, γιά νά λάβουμε ὡς ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης Του τό ὕδωρ τό πνευματικό, τό Ἅγιο Πνεῦμα πού θά μᾶς χαρίσει ζωή αἰώνια. 349

2 Η ΔIAΦOPA METAΞY ANATOΛHΣ KAI ΔYΣHΣ Ἐπισκόπου Kαρπασίας κ. Xριστοφόρου Ὀρθόδοξη Παράδοση καί Δυτική Παράδοση Εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε τήν τεράστια διαφορά, ἡ ὁποία ὑπάρχει μεταξύ τῆς Ὀρθόδοξης-Ἀνατολικῆς-Πατερικῆς Παράδοσης καί τῆς Παπικῆς- Προ τεσταντικῆς-δυτικῆς Παράδοσης. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτή προ κύπτει μέσα ἀπό τήν ἔνταξη ἀμιγῶς ὀρθοδόξων κρατῶν (π.χ. Ἑλλάδας, Κύ πρου, Ρου μανίας, Βουλγαρίας κ.τ.λ.) στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Πρέπει νά γνω ρίζουμε ποι ά εἶναι ἡ βάση, πάνω στήν ὁποία στηρίζονται τά δυτικά παπικά καί προ τε σταντικά κράτη καί ποιά εἶναι ἡ βάση, πάνω στήν ὁποία θεμελιώνονται τά δικά μας Ὀρ θόδοξα Κράτη. Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ περασμένου αἰ ώνα, π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἡ Εὐρώπη κυριαρχεῖται ἀπό δύο βασικές τάσεις καί ἐπιδιώξεις: Τόν πόθο τῆς ἐξουσίας καί τῆς ἡδονῆς καί ἀπό τήν τάση γιά ἀπόκτηση τῆς κοσμικῆς γνώσης. Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη «εἶναι ἡ ἐπιθυμία καί ὁ πόθος 350 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική ΜΕΡΟΣ Α τῆς ἐξουσίας καί τῆς ἡδονῆς καί ἡ γνῶσις. Ἀμφότερα ἀνθρώπινα: Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία καί πόθος καί ἡ ἀνθρώπινη γνῶσις». Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη προσωποποιεῖται ἀπό τόν Πάπα καί τόν Λούθηρο: «Ὁ εὐρωπαϊκός πάπας εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐπιθυμία τῆς ἐξουσίας. Ὁ εὐρωπαϊκός Λούθηρος, ἡ πείσμων ἀπόφασις τοῦ ἀνθρώπου τά πάντα νά κατανοηθοῦν καί νά ἐξηγηθοῦν μέ τόν νοῦν του. Ὁ Πάπας ὡς κυβερνήτης τοῦ κόσμου καί ὁ ἐπιστήμων ὡς κυρίαρχος τοῦ κόσμου». Αὐτό εἶναι τό κατασκεύασμα, τό ὁποῖο σήμερα ἀποκαλοῦμε Ἑνωμένη Εὐ ρώπη. Ἡ βάση της εἶναι ἡ νοοτροπία, κατά κόσμον παράδοση, τήν ὁποία ἀν έπτυξαν ὁ Πάπας καί ὁ Λούθηρος. Ὁ μέν Πάπας, μέ τήν ἀπαίτηση νά τοῦ ἀνα γνωρισθεῖ ἀφενός τό «ἀλάθητο» καί ἀφετέρου τό πρωτεῖο καί ἡ ἄσκηση κοσμικῆς ἐξουσίας, ἔθεσε τήν βάση ὥστε στήν Δύση κέντρο τῶν πάντων νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος Πάπας αὐτοανακηρύσσεται «Ἀλάθητος» (Θεός) καί «Καί σαρας», δηλαδή γίνεται ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, παύει πλέον στήν Δύση νά εἶναι τό κέντρο ὁ Θεάνθρωπος καί οἱ φίλοι Του (οἱ ἅγιοι) καί γίνεται κέντρο ὁ ἄν θρωπος μαζί μέ τίς ἐπιθυμίες του. Ὁ δέ Λούθηρος, ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε τίς ἀξιώσεις τοῦ Πάπα, ἔπεσε σ ἄλ - λο μεγάλο σφάλμα, στό νά προσδώσει στόν κάθε ἄνθρωπο τίς ἰδιότητες τοῦ Πάπα. Ἐνῶ ὁ Πάπας διακηρύττει ὅτι μόνο αὐτός εἶναι ἀλάθητος, ὁ Λούθηρος (Προτεσταντισμός) διακηρύττει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀλάθητος καί μπορεῖ νά κατανοήσει τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό μόνος του, μέ τόν νοῦ του. Ἔτσι ἔχουμε ἀπολυτοποίηση τοῦ μυαλοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο σημαίνει στήν οὐσία αὐτοθεοποίηση. Mέσα ἀπό αὐτή τήν θεώρηση μποροῦμε νά κατανοήσουμε γιατί στόν Προτεσταντισμό καί στόν Παπισμό ἡ θεολογία, ἀπό βίωση τῆς ἄκτιστης ἐνέργειας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δηλαδή θέωση τοῦ ἀνθρώπου, κατάντησε μία στεῖρα ἐπιστημονική, φιλο λογική καί ἑρμηνευτική προσέγγιση τῶν ἱερῶν κειμένων. Δυστυχῶς, τέτοια ἦταν καί εἶναι ἡ ἐπίδραση, ὥστε σήμερα οἱ Ὀρθόδοξες Θεο λογικές Σχολές νά κατα ντήσουν Πανεπιστημιακές Σχολές, οἱ ὁποῖες μεταδίδουν στούς φοιτητές γνω σιολογικές, ὀρθολογιστικές γνώσεις πού δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων, ὅπως αὐτή βιώνενται μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νά περάσει μέσα στήν ἐκπαίδευση, ὡς ἕνα μάθημα, τό ὁποῖο παρέχει γνώσεις καί ὄχι μετάγγιση τῆς ὄντως ζωῆς, τόν Χριστό. Σήμερα, λοιπόν, ἐπιχειρεῖται νά δημιουργηθεῖ καί νά ἑδραιωθεῖ ἀνάμεσα στά εὐρωπαϊκά κράτη ἡ νέα εὐρωπαϊκή κουλτούρα (τρόπος ζωῆς), ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς βάση της τήν κοσμική γνώση, τήν ἡδονή, τήν ἐξουσία, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δηλαδή τόν ἄνθρωπο καί τήν ἱκανοποίηση τῶν κοσμικῶν του ἐπιδιώξεων μέ ἀποκορύφωμα τόν ἀτομικισμό. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ νέα κουλτούρα ἔχει ἐπιστρατευθεῖ, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ ἐκπαίδευση σ ὅλες της τίς βαθμίδες (Δημοτική, Μέση, Ἀνώτερη), καθώς καί κάθε λογῆς προπαγάνδα τῆς Δύσεως. Ὅπως διαπιστώνεται, στόν τομέα τῶν σχολικῶν προγραμμάτων, ἀνα μένεται νά δημιουργηθοῦν τρεῖς πυ - ρῆνες μαθημάτων κατά τήν διάρκεια τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσης. Τόν πρῶτο πυρήνα θά ἀποτελοῦν μαθήματα πού θά στοχεύουν στήν προώθηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας καί στή δημιουργία εὐρωπαϊκῆς συνείδησης, ὅπως Ἱστορία τῆς Εὐρώπης μέ ἔμφαση στήν κοινή πολιτιστική παράδοση τῶν Εὐ ρωπαϊκῶν Ἐθνῶν, ἀνάλυση τῶν πολιτικῶν θεσμῶν τῆς Κοινότητας καί διδασκαλία τῶν ἰσχυρῶν κοινοτικῶν γλωσσῶν. Τόν δεύτερο πυρήνα θά ἀποτελοῦν μαθήματα ἐπιστημονικῆς καί τεχνολογικῆς φύσης (Μαθηματικά, Φυσικές Ἐπιστήμες, Μα θήματα Ὑγιεινῆς, Φιλοσοφίας, Ψυχολο γίας, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικῆς κ.τ.λ.) καθώς καί μαθήματα Φυσικῆς καί Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς, τῶν ὁποίων τό περιε - χόμενο προοδευτικά θά τείνει νά γίνει κοινό σέ ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες μέλη τῆς Κοινότητας. Τόν τρίτο τέλος πυρήνα θά ἀποτελοῦν μαθήματα πού θά στοχεύουν στήν διατήρηση τῆς συνέχειας τῆς ἐθνικῆς παράδοσης καί κουλτούρας, ὅπως ἐθνική γλῶσσα καί φιλολογία, ἐθνική ἱστορία, λαϊκή παράδοση, θρη- 351

3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 352 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική σκεία κ.τ.λ. Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι θά ἐπικρατήσουν διάφορες τάσεις καί στήν χώρα μας πάνω στό κρίσιμο αὐτό θέμα. Ἀφενός μέν θά ἐπιχειρεῖται ἡ προσαρμογή μας στήν νέα εὐρωπαϊκή συνείδηση καί στήν υἱοθέτηση κοινῶν προτύπων, ἀφετέρου δέ θά ἐπικρατήσει καί θά κυριαρχήσει ἡ ἀντίδραση, δηλαδή ἡ προσπάθεια βιώσεως τῆς δικῆς μας παραδόσεως, πού εἶναι τά ἀντισώματα τοῦ πνευματικοῦ μας ὀργανισμοῦ, τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθήσουν νά μή χάσουμε τήν ταυτότητά μας καί νά μήν ἀφομοιωθοῦμε στήν νέα πραγματικότητα μέ φοβερές συνέπειες στήν ζωή μας. Ἤδη ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, πρίν ἀκόμα ἐνταχθοῦμε ἐπίσημα στήν Eὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἤ ὅπως ἦταν γνωστή στήν ἀρχική της μορφή Eὐρωπαϊκή Oἰκονομική Kοινότητα (E.O.K.), εἶχαν ἀκουστεῖ διαφορετικές ἀπόψεις καί ἐκτιμήσεις γιά τήν σχέση μεταξύ Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς καί Παπικῆς-Προτεσταντικῆς Δύσεως. Ἡ μία ἄποψη ἦταν ὅτι τό πνεῦμα τῆς Eὐρώπης, τό ὁποῖο διαφέρει ριζικά ἀπό τῆς Ἀνατολῆς, θά ἀλλοιώση ὁλοκληρωτικά τό φρόνημά μας. Mιά ἄλλη ἄποψη, αἰσιόδοξη, προέβαλλε τόν ἰσχυρισμό ὅτι εἶναι δυνατό ἡ συμμετοχή τῆς καθ ἡμᾶς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς νά ἐπηρεάσει τήν ἐκκοσμικευμένη Δύση. Ὡς ἐπιχείρημα ἔφερναν τήν ἐπίδραση τοῦ ἀρχαίου φιλοσοφικοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος ἐπί τῆς Eὐρώπης. Φυσικά, κανείς δέν μπορεῖ νά κάνει ἀσφαλεῖς προβλέψεις γιά τό τί μπορεῖ νά συμβεῖ στό μέλλον. Ἐ κεῖ - νο, τό ὁποῖο ὅμως διαφαίνεται πρός τό παρόν, μέσα ἀπό τήν πρα κτική τῆς Eὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης διά νομοθετημάτων καί ἄλλων μέσων, εἶναι νά ἐπιβάλει στήν Ἀνατολή τόν δικό της τρόπο ζωῆς. Ἤδη παρατηροῦμε μία ραγδαία ἀλλαγή στό φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία ἀλλαγή ἔχει ἐπιφέρει τρομακτικά ἀρνητικά ἀποτελέσματα ὅσον ἀφο ρᾶ στήν πνευματική κατάσταση καί τήν συγκρότηση τῆς προσωπικότητας τῶν ἀν θρώπων. Ἀπό ὅσα θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια, πιστεύω, ὅτι θά διαφανεῖ αὐτή ἡ ἐπικίνδυνη καί μεθοδευμένη, κατά τήν ἄποψή μας, ἀλλαγή. Aὐτό πού ἀπομένει εἶναι ἀφενός νά τό συνειδητοποιήσουμε καί ἀφετέρου νά ἀμυνθοῦμε, παρά νά κάνουμε σκέψεις γιά ἐπίθεση. Ἐάν ἐμεῖς σταθεροποιηθοῦμε στήν Ὀρθοδοξία καί τήν βιώσουμε σύμφωνα μέ τήν ζων τανή παράδοση τῶν Ἁγίων μας, τότε ἡ ἐπίδραση στήν ταλαιπωρημένη ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση Δύση θά ἐπέλθει ἀπό μόνη της. Eἶναι βασική ἀρχή ὁ ἄρρωστος νά ζητᾶ βοήθεια ἀπό τόν ὑγιή. Ἐάν ἐμεῖς ὑγιαίνουμε πνευματικά, οἱ δυτικοί θά ἔλθουν ἀπό μόνοι τους νά ἀνακαλύψουν τήν ὑγεία τους. Ὅπως θά δοῦμε ἀκριβῶς παρακάτω, ὁ λόγος τῆς ἀσθένειας τῆς Δύσεως εἶναι γιατί ἔχασε τήν θεραπευτική μέθοδο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ σκοπός καί στόχος εἶναι νά μή τή χάσουμε καί ἐμεῖς καί νά καταντήσουμε ἄρρωστοι πνευματικά μέ ὅλα τά συνεπακόλουθα ἀποτελέσματα. Κυριακῆς Βιλάνου Φιλολόγου Καί τί θά γίνει τώρα, θά σχίσουμε τά παλιά μας τετράδια πού ταν γεμάτα χρωματιστή «Ἕνωση», θά σχίσουμε τά παλιά μας σχολικά τετράδια πού ταν γεμάτα «Ἕνωση» διακοσμημένη μέ γιασεμιά καί λεμονανθούς καί μαργαρίτες, θά σχίσουμε τά παλιά ἀναγνωστικά τῶν παιδιῶν μας μέ τίς ἑλληνικές σημαῖες, θά πετάξουμε τ ἀγαπημένο ἀναμνηστικό σκουφί τοῦ Γυμνασίου μέ τήν «Ἕνωση» στό γεῖσο, θά πετάξουμε τό χάρακά τους καί τήν τσάντα καί τή μπάλα καί τό ποδήλατο πού γραφαν «Ἕνωση»; Ἀλήθεια, πέστε μου, τί θά γίνει τώρα; («Κύπρος » Κώστα Μόντη) Ἡ ἱστορία τοῦ τόπου μας σημαδεύτηκε - ὅσο λίγες στόν παγκόσμιο χάρτη - ἀπό μία σειρά κα τακτήσεων, ἐξαιτίας τῶν γνω στῶν γεωγραφικῶν δεδομένων πού καθιστοῦσαν τό νησί μῆλο τῆς ἔριδος γιά τίς ἑκάστοτε δυνάμεις. «Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο, κάνω τόν πόνο σου νά πῶ καί προσκυνῶ καί μένω», γράφει ὁ Γιάννης Ρίτσος. Κι ὁ Κώστας Μόντης, στό ποίημα «Κύπρος», σχολιάζει τήν ἐπίκαιρη θέση τοῦ νησιοῦ καί τήν ἀπόστασή του ἀπό τή μητροπολιτική Ἑλλάδα μέ τή δική του χαρακτηριστική εὐστοχία: Ὅλα τά φταῖς, τά φταῖς ἐσύ, ἄκου με τώρα τί σοῦ λέω, τρελό, παράξενο νησί, πού ξέκοψες ἀπ τό Αἰγαῖο, πού πες πώς πέφτατε πολλά σ ἕνα μικρούλη μαχαλά κι ἔτσι ἀσυλλόγιστα μιά μέρα ξεκίνησες γιά παραπέρα καί γιά ἄλλες γειτονιές μπαρκάρεις νά γίνεις δῆθεν κανακάρης. Μά κοντά στίς συμφορές καί τίς κατακτήσεις, ἀπαντοῦν στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας κι ἐκεῖνες οἱ πράξεις τοῦ ἡρωισμοῦ καί τοῦ μεγαλείου τοῦ συχνά ἀνυπέρβλητου. Οἱ στιγμές πού κάποιες ψυχές ὑψώθηκαν πάνω ἀπό τό μπόι τους καί πάνω ἀπό τό μπόι τοῦ τόπου κι ἀνέβασαν τό λαό ὁλόκληρο σέ ἕνα ἄλλο ὕψος κι ἕναν ἄλλο θόλο τόν οὐράνιο. Κι οἱ λογοτέχνες (οἱ ποιητές πρωτίστως), προσλαμβάνοντας τό μαῦ ρο καί τό ἄσπρο πού χρωματίζουν τήν ἱστορία μας, ἔκτιζαν ἀνέκαθεν τήν ποίησή τους μέ λέξεις φτιαγμένες ἀπό αὐτά τά κομμάτια τοῦ πόνου καί τῆς λαχτάρας, τῆς κατάκτησης καί τῆς ἐλευ- 353

4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ θερίας, τῆς θλίψης καί τῆς ἐλπίδας πού συνόδευαν τήν ἱστορική πορεία τοῦ τόπου μας. Ὄχι γιά νά γράψουν ἱστορία (δέν εἶναι ἄλλωστε αὐτός ὁ ρόλος τους), ἀλλά γιά νά ἐκ φράσουν τό συλλογικό αἴσθημα καί τά ἐθνικά χτυποκάρδια, προσφέροντάς μας ἐφόδια γιά κάτι ἀνεκτίμητο: τήν αὐτοκριτική καί τήν αὐτογνωσία. «Ἡ κυπριακή ποίηση ἔχει αἷμα μέσα της», εἶχε γράψει ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος. Δέν θά μποροῦσε νά εἰπωθεῖ καλύτερα, ἀφοῦ τό σύνολο τῆς ποιητικῆς μας παραγωγῆς κουβαλᾶ μέσα του τήν αἱματόβρεχτη ἱστορία μας. Ἄν θά ἔπρεπε, ὡστόσο, νά γίνει ξεχωριστή μνεία γιά μία ποιητική μορφή πού συγκεντρώνει ἔντονα αὐτό τό χαρακτηριστικό, αὐτή θά ἦταν ὁπωσδήποτε ὁ Κώστας Μόντης, ἡ ποίηση τοῦ ὁποίου ἔχει μέσα της, πρῶτα καί κύρια, τό αἷμα τῶν παλικαριῶν πού θυσιάστηκαν γιά τή λευτεριά καί τήν Ἕνωση στόν κορυφαῖο ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ κριτική ἀποτίμηση ἀγώνα τοῦ τόπου μας, στόν ἀγώνα τῆς καρδιᾶς μας στόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ. Ὁ ἴδιος ἄλλωστε, στό ποίημά του «Τραγούδι γιά τό μεγάλο μας ἀδελφό», ἐκφράζει ξεκάθαρα τή συνειδητή του προσπάθεια νά βαφτίσει τήν ποίηση καί τούς ἀνα γνῶστες του στό αἷμα τῶν ἡρώων μας: Νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ τό αἷμα σου νά καθαρίσουμε τό δικό μας, νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ τό αἷμα σου νά μπολιάσουμε τό δικό μας, νά πάρουμε μία σταγόνα ἀπ τό αἷμα σου νά βάψουμε τό δικό μας νά μή μπορέσει πιά ποτές νά τό ξεθωριάσει ὁ φόβος. Ὁ πολυγραφότατος Κώστας Μό - ντης ἀφιέρωσε δεκάδες ἀπό τά γραφόμενά του στή λαμπρή αὐτή περίοδο τῆς σύγχρονης ἱστορίας τοῦ τόπου μας τόσο σέ ἥρωες ἀτομικά ὅσο καί γενικότερα στόν ἀγώνα καί τήν ἰδεολογία του. Χαρακτηριστικά εἶναι τά ποιήματα πού ἀκολουθοῦν καί τά ὁποῖα ἐκ φράζουν, σέ ἐλάχιστους στίχους, ὅ,τι ὁ καθένας μᾶς βιώνει ἐνδόμυχα, προσεγγίζοντας τίς μορ φές τῶν ἡρώων μας καί τό μεγαλεῖο τῆς ἀνιδιοτελοῦς θυσίας τους. Γρηγόρης Αὐξεντίου Ἐκεῖνο τό ὄχι δέν τό ἐπανέλαβε ἡ ἠχώ, ἦταν πολύ βαρύ γιά νά τό μεταφέρει. Εὐαγόρας Παλληκαρίδης Ὅταν διάβασα τήν ἱστορία σου τό βράδυ εἶχα πυρετό. Τρεῖς ἀγχόνες στή Λευκωσία Ποῦ τρέχουν ὅλοι αὐτοί, γιατί τόση ἀναταραχή, γιά νά σκοτώσουν τρία παιδικά χαμόγελα; Γιατί φοβοῦνται πώς εἶναι τόσο δύσκολο νά σκοτώσουν αὐτά τά χαμόγελα; Κυπριακή ἐπανάσταση Εὐτυχῶς πού τό αἷμα δέν παίρνει ὁδηγίες ἀπ τό μυαλό, εὐτυχῶς πού μονάχα μέ τήν καρδιά ἔχει νά κάνη, πού ἡ καρδιά τό κινεῖ, γιατί ποιός ξέρει τί τσιγγουνιές ἐκεῖνο θά μᾶς ἔκανε, τί ὑπολογισμούς στίς πιό κρίσιμες στιγμές ὅταν θάπρεπε ὁπωσδήποτε νά βάψουμε τήν ἄσφαλτο κόκκινη, ὅταν θάπρεπε ὁπωσδήποτε νά πιτσιλλύσουμε τούς τοίχους κόκκινους. Κι ὅταν ὁ ἀγώνας τελείωσε, κι ὁ ποιητής, μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τήν ἱστορική εὐαισθησία του, διέκρινε ἔγκαιρα ὅτι τά ἰδανικά πού ἐνέπνευσαν τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ παρέμειναν ἀδικαίωτα, ἔγραψε τό ποίημα πού συμπυκνώνει ὅλο τό σπαραγμό καί τήν πικρία τῆς διάψευσης τοῦ ἐθνικοῦ ὁράματος τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου: Κύπρος Καί τί θά γίνει τώρα, θά σχίσουμε τά παλιά μας τετράδια πού ταν γεμάτα χρωματιστή «Ἕνωση», θά σχίσουμε τά παλιά μας σχολικά τετράδια πού ταν γεμάτα «Ἕνωση» διακοσμημένη μέ γιασεμιά καί λεμονανθούς καί μαργαρίτες, θά σχίσουμε τά παλιά ἀναγνωστικά τῶν παιδιῶν μας μέ τίς ἑλληνικές σημαῖες, θά πετάξουμε τ ἀγαπημένο ἀναμνηστικό σκουφί τοῦ Γυμνασίου μέ τήν «Ἕνωση» στό γεῖσο, θά πετάξουμε τό χάρακά τους καί τήν τσάντα καί τή μπάλα καί τό ποδήλατο πού γραφαν «Ἕνωση»; Ἀλήθεια, πέστε μου, τί θά γίνει τώρα; «Ὁ Μόντης μπορεῖ νά συλλαμβάνει καί νά μᾶς κάνει νά νιώθουμε τά πράγματα τοῦ τόπου του, ἀπό τά πιό καθημερινά κι ἀνώδυνα, ἀλλά ὄχι ἐπιπόλαια ἤ εὐτελῆ, ὥς τά πιό διαρκῆ κι ἐπώδυνα, τά πιό δραματικά», γράφει ὁ Τίτος Πατρίκιος. Αὐτή ἡ ἔκφραση τοῦ συλλογικοῦ εἶναι καί ἡ ἀποστολή τοῦ ποιητῆ, τήν ὁποία ὁ Μόντης ὑπηρέτησε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του. Κι εἶναι γι αὐτό πού, διαβάζοντας τήν ποίησή του, νιώθει κανείς νά ξέρει πιό πολλή ἱστορία. 354 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 355

5 ΑΙΡΕΣΕΙΣ Γενική προσέγγιση Ἀπό τά μέσα τοῦ προπερασμένου αἰώνα ἐμφανίζονται οἱ ἀντιλήψεις γιά μία κοσμική, ὑλική καί χιλιετῆ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ συγκεκριμένες ἀντιλήψεις προέρχονται ἀπό τόν Κάρολο Ρῶσσελ, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε τό 1852 στό Πίτσ μπουργκ τῶν ΗΠΑ καί θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ὡς τό μοναδικό γνώστη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὡς τό θεοφώτιστο ἑρμηνευτή της καί τόν ἀλάθητο διδάσκαλο τῶν θείων ἀληθειῶν. Αὐτός ἵδρυσε τήν ὀργάνωση τῶν «Χιλιαστῶν» ἤ «Σπουδαστῶν τῆς Γρα φῆς», ἤ «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀπό τό 1931 οἱ Χιλιαστές ὀνομάζονται «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ἤ - ὅπως ὁ λαός τούς ἀποκαλεῖ - «Ἰεχωβίτες» ἤ ἁπλῶς «Ἰεχωβάδες». Ἡ ἀπόφαση γιά τό ὄνομα αὐτό πάρθηκε σέ διεθνῆ συνέλευσή τους στήν πόλη Κολόμπους τοῦ Ὀχάιο τῶν ΗΠΑ. Τό ὄνομά τους τό πῆραν ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Ἡσαΐα (κεφ. μγ, στίχ ). Τελευταῖα βέβαια πρόσθεσαν Ἀνδρέα Ζαχαρίου Θεολόγου καί τόν τίτλο «Χριστιανοί» στό «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Οἱ Χιλιαστές αὐτοπροσδιορίζονται μέχρι τώρα μέ πολλά ὀνόματα: «Χαραυγιστές», «Σπουδαστές τῶν Γραφῶν», «Μυλλεριστές», «Λαός ἤ ὀπαδοί τῆς Χαραυγῆς τῆς Χιλιετηρίδος», «Σῶμα Χριστοῦ», «Ὁρατή Ὀργάνωση τοῦ Ἰεχωβᾶ», «Πνευματικός Ἰσραήλ», «Κοινωνία τοῦ Νέου Κόσμου» κ.ἄ. Οἱ Χιλιαστές θεωροῦν τούς ἑ - αυτούς τους ὡς τούς ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι φέρνουν στή γῆ τήν καλή εἴδηση γιά τήν ἐπικείμενη χιλιετῆ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ πού θά ἐπικρατήσει μετά τό θρίαμβο τοῦ θεϊκοῦ συστήματος διακυβέ - ρνησης τοῦ κόσμου σέ βάρος τοῦ συστήματος τοῦ Σατανᾶ. Στήν πραγματικότητα εἶναι μία διεθνής θεοκρατική Ὀργάνωση πού σκοπό ἔχει τήν ἐγκαθίδρυση ἐπί τῆς γῆς ἑνός θρησκευτικό-πολιτικοῦ θεοκρατικοῦ καθεστῶτος. Τά κύρια γνωρίσματα τῆς Ὀρ - γάνωσής τους εἶναι τά ἑξῆς: α) Ἡ θεοκρατική δομή καί ὀργάνωση καθώς καί ἡ λειτουργία της μέ τή μορφή μετοχικῆς ἑταιρείας. β) Ἡ ἰουδαϊκή τους συνείδηση, ὅπως αὐτή ἐμφαίνεται μέσα ἀπό τή διδασκαλία καί τά βιβλία τους. γ) Ἡ ἀποδοχή καί υἱοθέτηση τοῦ ὀνόματος Ἰεχωβά ὡς τοῦ πραγματικοῦ ὀνόματος γιά τό Θεό. δ) Ἡ διάκριση τῶν μελῶν της σέ δύο διαφορετικές τάξεις, αὐτή τῶν «Χρισμένων» ἤ «Κυβερνητῶν», οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ τῆς Ἀποκάλυψης, καί στή τάξη τῶν «Προβατοειδῶν ἀτόμων». ε) Ἀπέχουν τῆς κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς προσφορᾶς. στ) Ἀπορρίπτουν τή μετάγγιση αἵματος, διότι θεωροῦν ὅτι αὐτή ἀντίκειται στίς διατάξεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. ζ) Δέν δέχονται τή διδασκαλία περί Ἁγίας Τριάδας, τήν ὁποία θεωροῦν ὡς ἀπαράδεκτη, ἐνῶ ὁ Χριστός γι αὐτούς δέν εἶναι Θεός. Ἀπορρίπτουν ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ὀρθόδοξα δόγματα καί ὅλη τή μυστηριακή καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πράγμα πού δεικνύει τόν ἀντιχριστιανικό χαρακτήρα τῆς Ὀργάνωσής τους. η) Ἡ Καινή Διαθήκη πού χρησιμοποιοῦν εἶναι σέ δική τους μετάφραση, στή λεγόμενη «Μετάφραση τοῦ Νέου Κόσμου». Αὐτή ἔχει ἀντικαταστήσει ὁποιαδήποτε ἄλλη ἔκδοση τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ χρήση της γίνεται σύμφωνα μέ τίς δικές τους ἀντιλήψεις καί τά δικά τους συμφέροντα. θ) Ἡ διάθεση ἀπό τά μέλη της τῶν περιοδικῶν της «Ἡ Σκοπιά» καί «Ξύπνα». Ποιμαντική ἀντιμετώπιση Ἐκ τῶν πραγμάτων οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι μπλεγμένοι σέ αὐτό τόν κυκεώνα τῆς αἱρετικῆς κακοδοξίας, ἐξαιτίας καί τῆς πλύσης ἐγκεφάλου πού ὑφίστανται, ἀλλά καί τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο τούς ἀναγκάζουν νά προσεγγίζουν τίς Γραφές, εἶναι φανατισμένοι, πιστεύοντας ὅτι κατέχουν τήν ἀλήθεια καί ἑπομένως δύσκολα δέχονται προτροπές καί ὑποδείξεις. Παρόλα αὐτά εἶναι καί αὐτοί εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, εἶναι «ἀπολωλότα πρόβατα» (βλ. Ματθ. ι, 6), καί ἑπομένως ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἱεραποστολικῆς καί ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι γνωστό ἀπό τήν Πατερική Γραμματεία ὅτι ἡ δική μας ἁγιοπνευματική κατάρτιση ἐκφράζεται ὡς ἔμπονο ἐνδιαφέρον πρός ὅλη τήν κτίση, ἄψυχη καί ἔμψυχη. Οἱ πεπλανεμένοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά πρέπει νά ἀποτελέσουν καί αὐτοί στόχο τῆς ἀγάπης μας. Εἰ - δάλ λως αὐτοαναιρούμαστε. Ἡ αἵ - ρεσή τους δέν εἶναι δικαιολογία τῆς ἀποστασιοποίησής μας ἀπό τήν εὐθύνη τῆς γνήσιας προσπάθειας γιά μεταστροφή τους. Οὕτως ἤ ἄλλως σέ μᾶς ἀνήκει μόνο ἡ προσπάθεια, ἀφοῦ κατά τόν Ἀπό- 356 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 357

6 ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ στολο Παῦλο ἡ αὔξηση καί ἡ καρποφορία ἀνήκει ἀποκλειστικά στό Θεό: «ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ ὁ αὐ ξάνων Θεός» (Α Κορ. γ, 7). Τοῦτο λοιπόν μεταφράζεται ὡς ὑποχρέωση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν - ὡς φορέων τῆς ἀληθινῆς πίστης - νά τούς εὐαγγελίσουν, ὥστε ν ἀντιληφθοῦν τήν πλάνη τους. Γιά νά γνωρίσουν ὅμως ἐκ νέου τήν ὀρθή πίστη, πρέπει κάποιος νά τούς τήν προσφέρει (βλ. Ρώμ. ι, 14-15). Αὐτή δέ ἡ προσφορά πρέπει ὡστόσο νά γίνει ὀρθά (καί ὄχι ὀρθολογιστικά), ἁγιοπνευματικά, οὐσιαστικά, πατερικά καί σύμμετρα μέ τίς πνευματικές ἀνάγκες τους. Ἡ ἀπό μέρους μας ὑποκρισία ἤ ἡ εἰρωνεία ἤ ἡ προσπάθεια ἐξευτελισμοῦ τους, τό μόνο πού θά ἐπιτύχει θά εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῶν θέσεων καί ἀντιλήψεών τους περί τῆς δικῆς τους ὀρθότητας. Τοῦτο, ἀπό τήν πλευρά αὐτοῦ πού θά τούς ἀντιμετωπίσει, σημαίνει διάκριση, προσευχή, γνώση καί κατάρτιση, μαζί μέ νηφαλιότητα, χωρίς ἀκρότητες, ἀπολυτότητες ἤ καί «ἐχθρική» ἀντιμετώπισή τους. Θά πρέπει βέβαια νά τονίσουμε καί τοῦτο: Ὅσοι Χριστιανοί εἶναι ἀδύναμοι στήν πίστη καί δέν ἔχουν σαφῆ καί ξεκάθαρη γνώση τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, θά ἦταν καλύτερα γι αὐτούς νά ἀποφεύγουν τήν συναναστροφή μέ τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά γιά νά μήν περιπέσουν στήν πλάνη τους. Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἰσχύει αὐτό πού γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Πᾶς ὁ παραβαίνων καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεόν οὐκ ἔχει; ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν ἔχει. Εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β Ἰω. 9-11). Γι αὐτό ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τό μόνο πού μποροῦν νά κάνουν, εἶναι νά προσεύχονται γι αὐτούς. Συμπέρασμα Ὁ Χιλιασμός ἤ ἀλλιῶς οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀποτελοῦν αἵρεση, διότι μέσα ἀπό τή διδασκαλία τους παραχαράσσουν τά δόγματα καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Παρά ταῦτα ὀφείλουμε «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν» μέσα σ ἕνα πνεῦμα ἀγάπης, διάκρισης, προσευχῆς καί ὀρθῆς γνώσης νά τούς βοηθήσουμε ν ἀνακαλύψουν τήν εὐαγγελική καί πατερική ἀλήθεια, ὅπως αὐτή βιώνεται στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Δρος Γεωργίου Κάκκουρα Θεολόγου Τά γεγονότα τῆς πρώτης ἔλευσης τοῦ Αποστόλου Βαρνάβα μαζί μέ τόν Απόστολο Παῦλο καί τόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο στήν ἰδιαίτερη του πατρίδα Κύπρο μᾶς εἶναι γνωστά ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων. Η Α αὐτή ἀποστολική περιοδεία στάθηκε καθοριστική γιά τόν ἐκχριστιανισμό τοῦ νησιοῦ. Οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβας καί Παῦλος, φεύγοντας ἀπό τήν Κύπρο μέ πλοῖο ἀπό τήν Πάφο, πῆγαν στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας. Ο Μᾶρκος ὅμως δέν τούς ἀκολούθησε καί ἐπέστρεψε στά Ιεροσόλυμα. Ετσι οἱ δύο Απόστολοι πῆγαν κατά σειρά στήν Αντιόχεια τῆς Πισιδίας, στό Ικόνιο, στά Λύστρα, στή Δέρβη, στήν Αντιόχεια τῆς Συρίας, στήν Α Αποστολική Σύνοδο στά Ιεροσόλυμα καί πάλιν στήν Αντιόχεια. Στή συνέχεια τό βιβλίο τῶν Πράξεων μᾶς διηγεῖται πώς: «Ο Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας ἔμεναν στήν Αντιόχεια, διδάσκοντας καί κηρύττοντας μαζί μέ πολλούς τό λόγο τοῦ Κυρίου. Υστερα ἀπό λίγες μέρες ὁ Παῦλος εἶπε στό Βαρνάβα: «Ας ἐπιστρέψουμε νά ἐπισκεφτοῦμε τούς ἀδελφούς μας σ ὅλες τίς πόλεις, ὅπου κηρύξαμε τό λόγο τοῦ Κυρίου, νά δοῦμε πῶς εἶναι». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε νά πάρει μαζί καί τόν Ιωάννη, πού λεγόταν καί Μᾶρκος. Ο Παῦλος ὅμως ἐπέμενε νά μήν πάρουν μαζί τους αὐτόν, πού τούς εἶχε ἐγκαταλείψει στήν Παμφυλία καί εἶχε διακόψει τή συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωηρή διαφωνία ὥς τό σημεῖο νά χωρίσουν ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο. Ο Βαρνάβας πῆρε τό Μᾶρκο καί πῆγε μέ πλοῖο στήν Κύπρο» (Πράξ. ιε, 35-39). Από τό στίχο αὐτό τῶν Πράξεων, «τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τόν Μᾶρκον ἐκπλεύσας εἰς Κύπρον», εἴμαστε πλέον σίγουροι πώς οἱ δύο Απόστολοι ἐπέστρεψαν στό Νησί τους, καί ὁ Βαρνάβας καί ὁ ἀνεψιός του Μᾶρκος, πρέπει νά εἶχαν τήν καταγωγή τους μᾶλλον ἀπό τήν Σαλαμίνα τῆς Κύπρου. Ετσι μποροῦμε νά μιλᾶμε καί ταυτόχρονα νά καυχόμαστε πώς δύο Απόστολοι ἀνέλαβαν πλέον ὄχι μόνον τόν ἐκχριστιανισμό τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ, ἀλλά καί τή στερέωση τῆς πρώτης Εκκλησίας τῆς Κύπρου, μιᾶς ἀπό τίς πρῶτες Ἀποστολικές Εκ κλη σίες. Στεριωμένη τελικά πάνω στό ἅγιο μαρτυρικό καί ἀποστολικό λείψανο τοῦ Βαρ νάβα, ἑνός τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τό τί ἔγινε καί πῶς ἔγινε ὅλο αὐτό τό θαυμαστό γεγονός δέν μᾶς περιγράφει τό βιβλίο τῶν 358 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 359

7 ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ Πράξεων. Τό διασώζει ἡ τοπική παράδοση. Δύο ἔργα τό «Περίοδοι καί μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου», ἔργο ἀπόκρυφο τοῦ 4ου αἰώνα, καί τό «Εγκώμιον εἰς Βαρνάβαν τόν Ἀπόστολον», ἔργο τοῦ Αλεξάνδρου Μοναχοῦ Κυπρίου (6ος αἰώνας). Μπορεῖ κάποιος νά ἐπισημάνει ὡς πρός αὐτά δύο πράγματα: α) ὅτι τόσο τό πρῶτο ὅσο καί τό δεύτερο ἔργο διέσωσαν ἰσχυρή τοπική παράδοση καί β) ὅτι τά δύο αὐτά ἔργα διαμόρφωσαν τήν τοπική παράδοση γιά τόν Απόστολο Βαρνάβα καί τήν ἱεραποστολική του δράση στήν Κύπρο ἀπό τό μ.χ. Πιστεύουμε πώς πρέπει νά ἰσχύει ἡ πρώτη θέση νοουμένου ὅτι μιά τέτοια ἰσχυρή μορφή - καινοδιαθηκική, πρωτοχριστιανική - πού ἔπαιξε σημαντικό ρόλο ὄχι μόνο στήν Εκκλησία τῆς Κύπρου, ἀλλά στήν Καθολική Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δέν θά ἀγνοεῖτο γιά τρεῖς αἰῶνες ἀρχικά, ὥστε νά χρειασθεῖ ἕνα τέτοιο ἀπόκρυφο βιβλίο γιά νά ἔρθει νά συμπληρώσει τό «κενό» τῶν πληροφοριῶν γιά τόν Απόστολο Βαρνάβα. Σίγουρα, πάντα μπροστά στίς πληροφορίες τῶν ἀποκρύφων βιβλίων καί διηγήσεων στεκόμαστε μέ προσοχή, ἐπιφυλακτικότητα καί καμιά φορά καί παντελῆ ἀπόρριψη. Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση πιστεύουμε ὅτι διασώζεται μιά ἔντονη τοπική παράδοση πού ἄντεξε γιά 2000 χρόνια. Στό «Περίοδοι καί μαρτύριον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ Ἀποστόλου» φέρεται νά διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος πῶς οἱ δύο ἔφτασαν στήν Κρομμυακίτη (σημερινός Κορμακίτης) πῆγαν στήν Λαμπαδιστοῦ, ὅπου συνάντησαν καί τόν Ηρακλείδιο, τόν ὁ ποῖο χειροτόνησαν ἐπίσκοπο Ταμασοῦ, διέσχισαν τά βουνά τοῦ Τροόδους καί ἔφ - τασαν στήν Πάφο. Εδῶ δέν κατάφεραν νά διδάξουν, γιατί τούς ἐμπόδισε ὁ μάγος Ελύμας, ἐπέστρεψαν μέσω τοῦ Κου ρίου, ὅπου καί θαυματούργησαν κατά τῶν εἰδώλων καί τούς κυνήγησε καί πάλιν ὁ μάγος Ελύμας. Εφτασαν στήν Αμαθοῦντα, ὅπου κήρυξαν καί διά μέσου τοῦ Κιτίου κατέληξαν στή Σαλαμίνα. Μετά δύο μέρες φθάνει ὁ Ελύμας, γιά νά κατηχήσει Ιουδαίους καί τότε «θυμωθείς συνῆξε πᾶν τό πλῆθος τῶν Ιουδαίων, καί κατασχόντες τόν Βαρνάβαν ἐζήτησαν παραδοῦναι Υπατίῳ τῷ ἡγεμόνι τῆς Σαλαμίνης. Καί δήσαντες αὐτόν πρός τό ἀγαγεῖν πρός τόν ἡγεμόνα, εὐσεβοῦς δέ Ιεβουσαίου συγγενοῦς Νέρωνος καταντήσαντος ἐν Κύπρῳ, μαθόντες οἱ Ιουδαῖ οι, λαβόντες τόν Βαρνάβαν νυκτός ἔδησαν ἐν σχοινίῳ κατά τοῦ τραχήλου, καί σύραντες ἐπί τό ἱπποδρόμιον ἀπό τῆς συναγωγῆς καί περάσαντες ἔξω τῆς πύλης περιστάντες κατέκαυσαν αὐτόν πυρί, ὥστε καί τά ὀστᾶ αὐτοῦ κονίαν γενέσθαι, εὐθέως δέ αὐτῇ τῇ νυκτί λαβόντες τήν κονίαν αὐτοῦ ἔβαλον ἐν σινδόνι, καί ἐν μολύβῳ ἀσφαλισάμενοι ἐσκέπτοντο κατά τοῦ πελάγους ρίψαι αὐτόν. Εγώ δέ (δηλ. ὁ Μᾶρκος) εὑρών καιρόν τῆς νυκτός, καί τούτου μετά Τίμωνος καί Ρόδωνος βαστᾶσαι δυνηθείς, ἤλθομεν ἐν τόπω τινί, καί εὑρόντες σπήλαιον κατηγάγομεν αὐτόν ἐκεῖ, ἔνθα τό ἔθνος τῶν Ιεβουσαίων τό πρίν κατῴκει ἀποκεκρυμμένον δέ τόπον εὑρόντες ἐν αὐτῷ ἀποθέμεθα σύν τοῖς μαθήμασιν οἷς παρέλαβεν παρά Ματθαίου. Ην δέ ὥρα τετάρτη τῆς νυκτός δευτέρας σαββάτων». Τό χαρακτηριστικό τῆς διηγήσεως ὡς πρός τό μαρτυρικό τέλος τοῦ Αποστόλου Βαρνάβα εἶναι πώς, ἀφοῦ ἔδησαν τόν Απόστολο μέ σχοινιά ἀπό τόν τράχηλο, τόν βασάνισαν καί τέλος ἔκαυσαν τό ἅγιο σῶμα. Η δεύτερη διήγηση («Εγκώμιον») ὅμως ὡς πρός τό σημεῖο αὐτό, τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους, εἶναι πειστικότερη, ἀφοῦ ὑπάρχουν καί ἀντικειμενικές ἱστορικές μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη τοῦ ἀποστολικοῦ σώματος καί τοῦ τάφου του. «Καί μετά ταῦτα, εἰσῆλθε Βαρνάβας εἰς τήν συναγωγήν, καί ἐδίδασκε τούς Ιουδαίους, πείθων αὐτούς περί τοῦ Κυρίου Ιησοῦ, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Πλησθέντες δέ θυμοῦ οἱ ἀπό Συρίας Ιουδαῖοι, ἀναστάντες ἐπέβαλον ἐπ αὐτόν τάς χεῖρας, καί ἔθεντο αὐτόν ἐν οἴκῳ σκοτεινῷ ἐν τῇ συναγωγῇ ἕως ἑσπέρας βαθείας. Εξαγαγόντες δέ αὐτόν, καί βασανίσαντες ἱκανῶς, ἐκεῖ αὐτόν κατέλευσαν (καταλιθοβόλησαν) οἱ παράνομοι καί ἅψαντες πυράν μεγάλην, ἔρριψαν ἐκεῖ τόν μακάριον, πρός τό μηδέ λείψανον αὐτοῦ εὑρεθῆναι. Προνοίᾳ δέ Θεοῦ ἀκέραιον ἔμεινε τό σῶμα τοῦ Αποστόλου, καί οὐδέν αὐτό ἔβλαψεν ἡ πυρά. Μᾶρκος δέ, ἐξελθών ἔξω τῆς πόλεως κατά δυσμάς, μετά τινων ἀδελφῶν, κρυφῇ συνεκόμισαν τό λείψανον τοῦ ἁγίου Βαρνάβα καί θάψαντες ἐν σπηλαίῳ, ὡς ἀπό σταδίων πέντε τῆς πόλεως, ἀνεχώρησαν ποιήσαντες κοπετόν μέγαν ἐπ αὐτῷ. Εγένετο δέ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διωγμός μέγας ἐπί τήν Εκκλησίαν τήν ἐν Σαλαμίνι, καί πάντες διεσπάρησαν ἀλλαχοῦ...». Ο Αλέξανδρος, μοναχός πιθανώτατα τῆς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, κοντά στήν ἀρχαία Σαλαμίνα, ἐκφώνησε τό «Εγκώμιον» ὡς λόγο στή γιορτή τοῦ Αποστόλου (2ο μισό 6ου αἰώνα). Εγκωμιάζει τή ζωή, τή δράση καί τό μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα στήν Κύπρο. Χαρακτηριστικό εἶναι πώς γιά τό ἅγιο λείψανο τοῦ Βαρνάβα ἀναφέρει, ὅτι αὐτό διατηρήθηκε ἄθικτο, παρά τήν προσπάθεια ἐκείνων πού τόν λιθοβόλησαν νά τό κάψουν. «Μέ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τό σῶμα τοῦ Αποστόλου ἔμεινε ἀκέραιο καί ἡ φωτιά δέν τό ἔβλαψε καθόλου». Ο ἱστορικός Θεόδωρος Αναγνώστου (; - 530) μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν ἀνεύρεση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Αποστόλου Βαρνάβα καί τοῦ «ἰδιογράφου τοῦ Βαρνάβα» κατά Ματθαῖον εὐαγγελίου (Ρ.G. 86, 1, 184). Επίσης ἄλλη μαρτυρία ἀναφέρει ὅτι τό κατά Ματθαῖον χειρόγραφο εὐαγγέλιο, πού βρέθηκε ἐπί τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ Αποστόλου Βαρνάβα (489 μ.χ.) καί μεταφέρθηκε ἀπό τόν Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Ανθέμιο στήν Κωνσταντινούπολη στόν Αὐτοκράτορα Ζήνωνα, ὑπῆρχε καί δεικνυόταν στόν ναό τῶν Αγίων Αποστόλων καί ἀπό τό ὁποῖο διάβαζαν τά κείμενα γιά τά Πάθη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ κατά τήν Αγία καί Μεγάλη Πέμπτη. 360 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 361

8 ΜΟΡΦΕΣ Πρωτοπρ. Σάββα Χατζηϊωνᾶ Θεολόγου Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος -κατά κόσμον Χρῆ - στος Παπασαραντόπουλος- γεννή - θηκε τό 1903 στό χωριό Βασιλίτσι τῆς Μεσσηνίας. Γονεῖς του ἦταν ὁ Θεόδωρος Παπασαραντόπουλος καί ἡ Σταυρούλα Τρυγουρέα. Ὁ π. Χρυσόστομος ὑπῆρξε τό ἕβδομο παιδί τῆς οἰκογένειας. Στά δέκα του χρόνια ἔχασε τόν πατέρα του, ὁπότε ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τό σχολεῖο (ἦταν στήν Τρίτη Δημοτικοῦ) γιά νά δουλέψει. Στά δεκαπέντε του χρόνια, προκειμένου νά ἱκανοποιήσει τή δίψα του γιά μελέτη καί ἡσυχία, φεύγει κρυφά ἀπό τήν οἰ - κο γένειά του καί ἐγκαθίσταται στό μοναστήρι τῆς Κορώνης, τό ὁποῖο ἐγκαταλείπει σύντομα, ἐπειδή οἱ δικοί του συχνά τόν ἐπισκέπτονταν, προσπαθώντας νά τόν πείσουν νά ἐγκαταλείψει τή μοναχική ζωή. Στή συνέχεια ἐγκαθίσταται στήν Καλαμάτα, στό τότε γνωστό μοναστήρι τοῦ Παναγουλάκη. Ἐκεῖ κείρεται μοναχός καί λαμβάνει τό ὄνομα Χρυσόστομος. Ἔπειτα, ἀφοῦ ἐξετέλεσε τή στρατιωτική του θητεία, χειροτονήθηκε ἱερέας (4 Μαΐου 1926) καί διορίστηκε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γαρδικίου Μεσσηνίας. Μαζί του πῆρε καί τή μητέρα του, τήν ὁποία ἔκειρε μοναχή μέ τό ὄνομα Σεβαστιανή. Γιά χρόνια ὑπηρέτησε τά γύρω χωριά ὡς ἐφημέριος. Στή Μονή αὐτή ὁ π. Χρυσόστομος βρῆ - κε τό χρόνο νά μελετήσει καί νά τελειώσει, ὡς κατ οἶκον διδαχθείς, τό Δημοτικό καί νά μάθει τή γαλλική γλῶσσα. Μετά ὅμως τή διάλυση τῆς Μονῆς, λόγω ἔλλειψης πατέρων, μετατέθηκε στό Μετόχι τῆς Μονῆς Βουλκάνου Χρυσοκελλαριᾶς. Στή συνέχεια μεταβαίνει στήν Ἀθήνα, ὅπου ἐγγράφεται ὡς ἀδελφός της Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη. Ἐκεῖ διακονεῖ ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Ἐξομολόγου. Πλῆθος κόσμου ἐξομολογεῖται κοντά του, γι αὐτό καί γίνεται ἰδιαίτερα ἀγαπητός. Στά χρόνια τῆς Κατοχῆς ὁ π. Χρυσόστομος ἀναγκάζεται νά φύγει ἀπό τήν Ἀθήνα καί νά ἐγκατασταθεῖ στήν Ἔδεσσα, ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Γενι - κός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ὡς Πρωτοσύγγελος. Ἀκολούθως μετατέθηκε στήν Κοζάνη, στή Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Στήν Ἀθήνα κατάφερε νά πάρει τό Ἀπολυτήριο τοῦ Γυμνασίου καί πάλι ὡς κατ οἶκον διδαχθείς. Στή συνέχεια ἐγκαταστάθηκε ξανά στήν Ἱερά Μο νή Πετράκη, ὅπου καί παίρνει τήν ἀπόφαση νά ἐγγραφεῖ στή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Στά πενήντα πέντε του χρόνια (1958) κατάφερε νά πάρει τό πτυχίο πού τόσο ἐπιθυμοῦσε. Κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν του στήν Ἀθήνα, εἶχε ἔρθει σέ ἐπαφή μέ κάποιους Ἀφρικανούς συμφοιτητές του, ἀπό τούς ὁποίους ἐ - νη μερωνόταν γιά τήν Ἀφρική. Οἱ ἐπαφές του αὐτές συνέβαλαν προ - νοίᾳ Θεοῦ στό νά γεννηθεῖ μέ σα τοῦ ὁ πόθος γιά ἱεραποστολή στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο. Τόν πό θο του ἐνίσχυσε καί ἐνεθάρρυνε ὁ Γέρων Ἀμφιλόχιος Μακρῆς τῆς Πάτμου. Τόν συμβουλεύει νά μεταβεῖ ὡς Ἱεραπόστολος στήν Οὐγκάντα. Στά πενήντα ἑπτά του χρόνια παίρνει λοιπόν τήν ἀπόφαση νά μεταβεῖ στήν Ἀφρική. Ὅμως ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἀλλά καί ὅλοι οἱ γνωστοί του, τόν ἀποθάρρυναν, προβάλλοντας ὡς δικαιολογίες τό προχωρημένο τῆς ἡλικίας του καί τήν ἀσθενική του ὑγεία. Τό ἀρνητικό, στήν ἀπόφασή του, κλίμα ἀνέτρεψε μία ἐπίσκεψη στούς Ἁγίους Τόπους. Ἐκεῖ συνάντησε τόν τότε Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Χριστοφόρο, μέ τίς εὐλογίες τοῦ ὁποίου μετέβη στήν Ἀφρική γιά ν ἀρχίσει τό ἱεραποστολικό του ἔργο. Ἐκεῖ τόν συνόδευσε ἡ ἀνιψιά του Ὄλγα Παπασαράντου, Ἀδελφή τοῦ ἀντικαρκινικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν «Ὁ Ἅγιος Σάββας». Ἀκούγοντας ὁ π. Χρυσόστομος, σάν ἄλλος Παῦ - λος, τό κάλεσμα «διαβάς βοήθησον ἡμῖν...», σέ λίγες μέρες βρέθηκε στήν Οὐγκάντα. Οἱ δυσκολίες πού συνά ντησε ἦ - ταν πολλές. Σέ κεί με νό του γράφει: «Φ θ ά σ α ς ἐδῶ εὑρέθην ὑπό δυσ κ ό λ ο υ ς π ε ρ ι σ τ ά - σεις. Οὔτε κ α το ι κ ί α, 362 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 363

9 ΜΟΡΦΕΣ οὔτε ναός, οὔτε κλῆρος μέ τήν αὐτήν γλώσσαν [ ] Αἱ ὀλίγαι ἑλληνικαί οἰκογένειαι, μίλια μακρυά ἡ μία ἀπό τήν ἄλλην. Οἱ μαῦροι Ὀρθόδοξοι, ὁμοίως διεσπαρμένοι κατά δεκάδας καί ἑκατοντάδας μιλίων εἰς τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. Οἱ ἰθαγενεῖς ἱερεῖς ἀδαέστατοι καί ἐπτοημένοι». Γι αὐτό ἄρχισε ν ἀποστέλλει ἐπιστολές σέ διαφόρους, ζητώντας βοήθεια. Ἔγραφε σέ φίλους, συγγενεῖς καί γνωστούς πού μποροῦσαν νά τόν βοηθήσουν μέ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ἔτσι, ἄρχισε σιγά - σιγά νά δέχεται βοήθεια (ἐπιταγές, δέματα μέ ρουχισμό, σκεύη κ.ἄ.) ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική. Διαρκῶς ἔκανε ἐκκλήσεις μέσω ἀλληλογραφίας πρός τήν Ἑλλάδα, ὥστε ἄνθρωποι μέ ἱεραποστολικό ζῆλο νά μεταβοῦν στήν Ἀφρική καί νά βοηθήσουν τό ἔργο του - χωρίς ὡστόσο ἀν ταπόκριση. Τό 1966 γράφει σχετικά σ ἕνα κείμενό του, ἕνα κείμενο πρόσκληση καί κάλεσμα διαχρονικό: «Τό λοι πόν, ἄν εἶσαι παλικάρι τοῦ Χριστοῦ μας καί τόν ἀγαπᾶς μέ τήν ψυχή σου, τότε μήν ὑπολογίσεις τίποτε. Πάρε τήν ἀπόφασή σου καί πέσε στό πέλαγος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ μία βουτιά, μέ πίστη, θά εἶσαι ἐδῶ γρήγορα». Παρόλο πού συνάντησε πάμπολλες δυσκολίες, ἐντούτοις μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατάφερε νά ἑδ - ραι ώσει τό ἱεραποστολικό του ἔργο. Ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Τό ἔργον προχωρεῖ, ἡ Ὀρθοδοξία ἐξαπλοῦ ται». Στήν Οὐγκάντα κατηχεῖ, διδάσκει καί λειτουργεῖ. Πλῆθος ἰθαγενῶν βαπτίζεται ἐνῶ ἄλλους τούς προετοιμάζει καί τούς ὁδηγεῖ στήν Ἱε - ρωσύνη. Τήν ἱεραποστολική του δράση ἐξαπλώνει καί στίς γειτονικές χῶρες τῆς Κένυας καί τῆς Τα - ν ζανίας. Στό Ναϊρόμπι τῆς Κένυας δημιουργεῖ ἄλλον ἱεραποστολικό σταθμό. Μεταφράζει ἀκόμα στά Σουαχίλι τή Θεία Λειτουργία καί μία σειρά ἀπό διάφορες προσευχές. Στή συνέχεια ξεκίνησε γιά τό Κογκό, τή νεοπαγῆ Δημοκρατία τοῦ Ζαΐρ. Ἐκεῖ συναντᾶ ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνταπόκριση ἀπό τούς ἰθαγενεῖς. Ὡστόσο καί ἐκεῖ ὑπῆρχε τεράστια ἔλλειψη συνεργατῶν, ἀλλά καί ὑλικῆς βοήθειας. Στίς 13 Δεκεμβρίου 1972, δυστυ - χῶς, ἡ μεγάλη καί πλούσια δράση τοῦ π. Χρυσοστόμου ἀνακόπηκε. Κατά τή διαδρομή του ἀπό τήν Κανάγκα στό Μπουζμάζι, τόν κατέβαλε ἀκατάσχετη ρινορραγία. Ἐπέστρεψε στήν Κανάγκα, ὅπου λειτούργησε γιά τελευταία φορά τά Χριστούγεννα. Σέ λίγες μέρες (στίς 29 Δεκεμβρίου 1972) παρέδωσε τελικά τό πνεῦμα του στό Νοσοκομεῖο τῆς Κανάγκα. Ὁ π. Χρυσόστομος ἄνοιξε τό δρό μο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική. Ξεκίνησε ὁλομόναχος, στά πενήντα ἑπτά του χρόνια, χωρίς βοήθεια, ὑλική ἤ ἠ θική - παραβλέποντας τά προβλήματα ὑγείας του, ἀλλά καί ὅποιο ἄλλο πρόβλημα πιθανόν θά συναντοῦσε (γλώσσα, ἀντιμετώπιση ἀπό ἰθαγενεῖς κ.ἄ.) - καί βρέθηκε στήν Ἀφρική νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Κοιμήθηκε στήν Ἀφρική, ἔχοντας ἀρχίσει ἕνα τεράστιο ἔργο, τό ὁποῖο συνεχίστηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τόν, παλαιό φίλο καί συνεργάτη του, π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἄφησε, τό 1998, τήν τελευταία του πνοή στήν Κανάγκα. Σήμερα τό ἔργο τους συνεχίζει ὁ π. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, ὁ ὁποῖος τό 2003 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς. Ἤδη ἀρκετοί Ἀφρικανοί ἀδελφοί μας, πού μορφώθηκαν μέ τίς φροντίδες τῆς Ὀρ - θό δοξης Ἱεραποστολῆς σέ Σχολές τῆς Ἀφρικῆς καί Πανεπιστήμια τῆς Ἑλλάδας, στελεχώνουν τίς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας ὡς κληρικοί καί διδάσκαλοι καί ἀγωνίζονται μέσα ἀπό πολύ ἀντίξοες συνθῆκες δίπλα στό Μητροπολίτη Ἰγνάτιο. Αὐτοί ἀ - πο τελοῦν οὐσιαστικά τόν καρπό τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειας τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἀλλά καί τήν ἐλπίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ἱεραποστο λῆς στήν Ἀφρική σήμερα. Τό 1987, ἀνήμερα τῆς κοίμησης τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν στήν ἐτήσια πανηγυρική της συνεδρίαση ἀπένειμε τέσσερα ἀπό τά ἑπτά μετάλλιά της σέ σύγχρονους Ἕλληνες Ἱεραποστόλους. Ἀνάμεσα στά τιμώμενα πρόσωπα ὑπῆρξε, παρά τό γεγονός ὅτι ἐκοιμήθη ἀρκετά χρόνια πρίν, καί ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. 364 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 365

10 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Ἑλένης Ἀναστασίου Ἐκπαιδευτικοῦ Ὅλα τά κορίτσια στό Κατηχητικό θέλουν νά γίνουν «Μυροφόρες» τή Μεγάλη Παρασκευή. Νά βάλουν τό ἄσπρο φόρεμα μέ τή μόβ ζώνη, νά σταθοῦν σέ μία ἀπό τίς τέσσερις γωνιές τοῦ Ἐπιταφίου καί νά περιμένουν μέ ἀνυπομονησία τό «Ἔρραναν τόν τάφον αἱ Μυροφόροι μύρα» γιά νά πᾶνε γύρω γύρω καί νά τόν ραντίσουν μέ τό ροδόσταγμα, πού μέ τόσο μεράκι ἔβαλε ἡ γιαγιά στό ἀσημένιο τους δοχεῖο. Ἤμουνα κι ἐγώ μία χρονιά «Μυροφόρα» καί τό ξέρω αὐτό τό συναίσθημα. Καί ἤθελα, ἄν εἶναι δυνατόν, νά εἶμαι κάθε χρόνο, ὅπως ἀκριβῶς καί τά ἄλλα κορίτσια τώρα. Θυμᾶμαι ὅτι τό πρωί τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς μᾶς εἶχαν μαζέψει καί μᾶς εἶχαν μιλήσει γιά τίς Μυροφόρες: Ἦταν γυναῖκες πού, κρατώντας μύρα, πῆγαν νά ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ νεκροῦ Χριστοῦ, γι αὐτό καί τίς λένε Μυ ρο - φόρες. Ὡστόσο ἀργότερα τό Σάββατο πρίν τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, δηλαδή δύο βδομάδες μετά τό Πάσχα φτιάξαμε στό Κατηχητικό μία χειροτεχνία μέ τή σχετική εἰκόνα. Ἐκεῖ ἦταν πού σάστισα Οἱ Μυροφόρες φοροῦσαν φωτοστέφανο καί μιλοῦσαν μέ τό Χριστό! Καί ὑπάρχει μία Κυριακή ἀφιερωμένη ἀποκλειστικά σ αὐτές! Τότε κατάλαβα πραγματικά ποιές ἦταν οἱ Μυροφόρες. Ἦταν οἱ πρῶ τες πού ἔμαθαν τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης καί μάλιστα ἀπό ἕνα Ἄγγελο. Καί ἦταν αὐτές πού ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἀναστημένος πιά, τούς εἶπε: «Χαίρετε»! Τί τιμή ἀλήθεια! Καί τί τιμή γιά μένα καί γιά ὅλα τά κορίτσια πού παίρνουμε τό ρόλο τους γιά λίγες, ἔστω, ὧρες στήν ἐκκλησία! Τώρα πού εἶμαι πιά λίγο μεγαλύτερη, δέν ἐπιθυμῶ νά ντυθῶ μέ τό ἄσπρο φόρεμα, νά σταθῶ σέ μία ἀπό τίς γωνιές τοῦ Ἐπιταφίου καί νά ρίξω ροδόσταγμα ἀπό τό ἀσημένιο δοχεῖο. Τώρα πιά ἀναλογίζομαι τίς πραγματικές Μυροφόρες καί θέλω τέτοια νά εἶμαι. Νά προσφέρω ἀπευθείας στό Χριστό τό μύρο μου. Δέν μπορῶ νά τόν ἀλείψω μέ ἀρώματα, οὔτε μέ τό ροδόσταγμα τῆς γιαγιᾶς, γιατί δέν εἶναι τό σῶμα Του ἐδῶ. Ἔβαλα λίγα εὐωδιαστά λουλούδια στήν εἰκόνα Του, ἀλλά σέ λίγες μέρες θά μαραθοῦν. Θέλω νά προσφέρω στό Χριστό μου ἕνα πολύ ξεχωριστό μύρο, μέ πολύ δυνατή μυρωδιά πού θά κρατήσει γιά πολύ. Ξέρω ποιό εἶναι αὐτό: ἡ καθαρή ψυχή μου! Μία καθαρή ψυχή μυρίζει ὡραιότερα ἀπό ὅλα τά ἀρώματα τοῦ κόσμου. «Δέξου, Χριστέ μου, τή μετάνοιά μου καί πάρε ἀπό τήν ψυχή μου ὅ,τι τήν ἔκανε νά χάσει τό μύρο της. Κάνε την πάλι καθαρή, γέμισέ την μέ ἀρετές, κάν την νά εὐωδιάζει. Τότε θά εἶμαι πραγματική Μυροφόρα, θά κουβαλῶ πάνω μου συνέχεια αὐτό πού θά μοσχοβολᾶ, μία καθαρή ψυχή! Ἴσως τότε ἀξιωθῶ κι ἐγώ νά νιώσω τήν πραγματική καί βαθιά χαρά πού κάλεσες, Ἐσύ Χριστέ μου, τίς Μυροφόρες νά νιώσουν, ὅταν τίς βρῆκες στό δρόμο καί τίς χαιρέτησες μετά τήν Ἀνάστασή Σου». Τέσσερα κορίτσια πᾶνε μέ τήν κατηχήτρια νά τούς δώσει τά ἄσπρα φορέματα καί τίς μόβ ζῶνες. Εἶναι τόσο χαρούμενα! Αὐτές πού ἔμειναν πίσω δέν φαίνεται νά στεναχωριοῦνται. Μᾶλλον συμφώνησαν πώς θά εἶναι ἡ σειρά τους τήν ἑπόμενη χρονιά. Γιατί ὅμως νά περιμένουμε τήν ἑπόμενη χρονιά. Ἄς γίνουμε τώρα «Μυροφόρες»! Ἄς βάλουμε τά λευκά ροῦχα στήν ψυχή μας κι ἄς τή γεμίσουμε μέ τό μύρο τῶν ἀρετῶν. Κι ἔτσι ἕτοιμες νά πᾶμε κοντά στό Χριστό, στήν ἐκκλησία τή μέρα τῆς Ἀνάστασης. Καί ποῦ ξέρετε; Μπο ρεῖ στό δρόμο νά νιώσουμε τόση χαρά πού νά εἶναι σάν νά Τόν συναντήσαμε καί νά μᾶς εἶπε: «Χαίρετε!». 366 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική 367

11

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Πράξ. ιε, 1-32 Με το τέλος της Α περιοδείας του αποστ. Παύλου υπάρχουν δύο ομάδες χριστιανών: ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Είναι Iουδαίοι Ακολουθούν τα ιουδαϊκά ήθη και έθιμα (περιτομή, αργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15

Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας. Διδ. Εν. 15 Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: Η ουσία της Εκκλησίας Διδ. Εν. 15 α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα

Φανερωμένη Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα Φανερωμένη 2017.09.24 Η εορτή της Παναγίας Φανερωμένης μας συγκεντρώνει και μας φέρνει σήμερα εδώ. Σήμερα εορτάζει η Παναγία, η μητέρα μας, η Ελπίδα μας και εμείς οι χριστιανοί της Σύρου, αλλά και ευλαβείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀδημονεῖ ὁ Φερνάζης. Ἀτυχία! Ἐκεῖ πού τό εἶχε θετικό μέ τόν «αρεῖο» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό.

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό. Το διάγραμμα του χρόνου Εποχή Αβραάμ Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου Γέννηση Ιησού Χριστού Άλωση Κων/πολης 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 7 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Ιωάννην (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα