ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ABSTRACTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ABSTRACTS"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΡΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ (19 ος ΑΡΧΕΣ 21 ου ΑΙΩΝΑ)» ΚΤΗΡΙΟ Β ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, Αίθουσες 1 και 2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ABSTRACTS 1

2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRΙDAY 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ / ROOM 2 (Ολομέλεια / Plenary) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / WELCOMING SESSION 19:00-19:15 ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ: Ρωσικές επιδράσεις στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα: Εκκλησιαστική τέχνη και λατρευτικές πρακτικές (19 ος - αρχές 21 ου αιώνα) Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζονται οι ρωσικές επιδράσεις στην ελληνική λαϊκή θρησκευτικότητα, από το τέλος του 19 ου αιώνα ως τις μέρες μας, σε δύο κύρια πεδία : στον τομέα της εκκλησιαστικής τέχνης, όσον αφορά την επικράτηση ρωσικής τεχνοτροπίας, στα ιερά σκεύη, στις εικόνες, στα άμφια και στην εκκλησιαστική ζωγραφική, και στον τομέα των λατρευτικών πρακτικών, όσον αφορά συγκεκριμένες λατρευτικές πράξεις (π.χ. το μαντήλι στις γυναίκες κατά την ώρα του εκκλησιασμού) αλλά και την εισαγωγή στον ελληνικό χώρο της λατρείας αγίων όπως ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ και πρόσφατα ο άγιος Λουκάς ο ιατρός. Οι πρακτικές αυτές συνδέονται πρώτα με την τάση του πανσλαβισμού και την πρακτική της εξάπλωσης της ρωσικής επιρροής σε όλο τον ορθόδοξο χώρο των Βαλκανίων, και κατόπιν με την επέκταση των θεωριών για το «ξανθό Γένος», στη μορφή που αυτές έχουν λάβει στην εποχή μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στον ευρύτερο χώρο μας. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον μια νέας αναφοράς στην εκ βορρά ομόδοξη βοήθεια και συμπαράσταση, η οποία τείνει να εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο της λαϊκής ιδεολογίας, και η οποία εκφράζεται βεβαίως και στα ζητήματα της λαϊκής λατρείας και της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς, όπως αυτά που εξετάζονται ενδεικτικά στα πλαίσια της παρούσας ανακοίνωσης. 19:00-19:15 ΜANOLIS VARVOUNIS: Russian influences on Greek religiosity. The art of Church and worship practices This paper examines Russian influences on Greek folk religiosity, from the late 19th century to the present day, in two main areas: in the field of ecclesiastical art, in the prevalence Russian style, the sacred vessels, the images in sacerdotal vestments and ecclesiastical art, especially painting, and in devotional practices regarding specific acts of worship (eg, handkerchief for women at the time of church attendance) and the introduction to the Greek site of worship of saints like St. Seraphim of Sarov and recently St. Luke the Physician. These practices are first connected to the mains and practice of panslavism, the spread of Russian influence throughout the Orthodox world of the Balkans, and then by extending theories about the «Ξανθόν Γένος» (the Blond People) in the form that they have received in our time, due to the conditions prevailing in our wider area. Basically we are dealing with a new reference in on north Christian Orthodox aid and support, which tends to become a structural element of popular ideology, and which of course reflected and issues of popular worship and traditional religious habits, such as those considered indicative in of this notice. 19:15-19:30 LEVON ABRAHAMIAN (Αρμενία): Memory and Forgetting in the Organisation ofpost-sovieturban Space: The Case of Yerevan In 2015 Yerevan will celebrate its 2797 th anniversary, marking the foundation, in 782BC,of the Urartian fortress Erebuni, out of which, asyerevanites understand it, their cityhad emerged and from which ithad inherited its name. And yet,in Yerevan, the practice ofurban constructionhas never been directed at preserving the city s long 2

3 history: the majority of Yerevan s ancient structures have, as a rule, over time been erased and built upon.even the great Alexander Tamanian the architect who had laid the foundations of modern Yerevan in the early Soviet era demolished a medieval chapel in order to build in its place his famous Opera House.The paper will discuss Tamanian smystical-constructivistarchitectural conceptions in relation with Culture Two (Vladimir Papernyi 2007), which, as a matter of fact, led to the same kind of radicalrestructuring of the city s landscape. No wonder that tourists who come to visit a city that is constantly presented to them as ancient are usually rather surprised to find in its place an urban scene that is actually spanking new. The paper will discuss the ways of presenting the city as an ancient city despite the active destruction of its actual skyline. One of these ways is the resurrection of the realities of the fifth century, the presumed Golden Age of Armenian culture, by renaming after gaining independence in 1991 formerly Communist street names with the names of heroes and events from the Golden Age. Another theme to be presented in the paper will be the battling for supremacy over the cityscape. It will discuss a case with Matenadaran (the repository of ancient manuscripts) building passively fighting and eventually winning a victory over the monument of Stalin raising over it and the monument-related avenue running in front of it. Yet Matenadaran svictory is something of an exception when it comes to clashes between museums and otherarchitectural structures in battles for supremacy overcityscapes. Another example will show how an architect s idea can follow an entirely different path to the one that he originally envisaged. I will show how a large museum building on Lenin Square, housing several different museums under one roof the museum and Matenadaran were designed by Mark Grigorian, which tried to compete with Tamanian s masterpiece building in the square, as a matter of fact had a real battle with the Lenin monument, located on the other side of the square directly opposite the museum a structure that was,in fact,never envisaged in Tamanian s original plan for the square, but that was placed there by Grigorian himself.this last struggle for supremacy over Yerevan s urban space ended in 1991, when Lenin s monument was dismantled, and the square was renamed Republic Square. The Lenin monument was at the time given a temporary and not particularly dignified location in the courtyard of Grigorian s museum, with whichit had up until then fought a bitter battle. Another theme to be presented in the paper will be the competition between two city squares, the aforementioned Lenin/Republic Square and Tamanian stheater (later Freedom) Square. This will be discussed from the urban planning perspective and moves of the people from one square to another during the rallies of 1988 and Sometimes, however, the architect s original ideas, even after being profaned by the builders or by subsequent generations, can suddenly unexpectedly return to life and a particular architectural structure might start to play the very role that their creator had originally invented for them.this will be shown on the case of Tamanian s best creation his Opera House during themass rallies over the Nagorno-Karabakh question in the late 1980s. These demonstrations took place on the square in front of Tamanian s Opera. As a result, this building was during these events turned into a veritable People s Palace exactly what Tamanian had originally planned it for. What s more, Tamanian had built his Opera House on the site where, he believed, once stood a pagan temple of love and song. Thus, these mass rallies actually realised the architect s mystical vision: the modern Opera House became a veritable pagan temple and in front of ityerevanites staged something resembling an archaic celebration. Another theme to be discussed in the paper could be called memorialisation of forgetting.during perestroika the turbulent process of revision began in Armenia, as in 3

4 the rest of the Soviet Union, in which traditional Soviet events, heroes and gods were radically re-evaluated. Towards the end of perestroika and at the start of the post-soviet period this processespecially concerned the question of public monuments. We will discuss the monument-fight with great heroes of Soviet era, establishment of new and reestablishment of old heroes, who were formerly banned and forgotten. The general formula that applies to every monument is Remember the memorable! One can also include here the slogan Remember the tragedy!, which could refer to the misfortunes and calamities brought about either by nature (e.g. thememorialization of the 1988 earthquake in Gyumri on which see Shagoyan 2009) or by culture as it were (e.g. the memorial to the victims of the 1915 genocide). In contrast to the revolutionary destruction of Soviet monuments, these types of memorials actually seem to involve a juxtaposition of the formula Remember the memorable! and the formula Erase from memory what is unwanted! We will try to show how this dilemma of remembering and forgetting and manipulation with memory strategies forms the changing skyline of Yerevan. 19:30-19:45 ZARIFA TSALLAGOVA (Ρωσία): Τraditional culture in the modern school education In national school the use of folk proverbs and their educational role is widely applied. And there is no such field of knowledge which doesn't face pedagogical experience of proverbs. This liaison and dialectic interlacing of artistic merit and cognition are to be sensed by teacher before introducing to children(pupils). Here he(teacher) can scoop reserves for creative work, choosing the most suitable national proverbs treating them from items of a lesson/theme. Age of pupils can vary from the first grade and till the last one. National proverbs contribute to wide comparison of a national-pedagogical and cultural-historical heritage different cultures (nations). The proverbs that are accumulating demonstration of a spiritual life of the people, give evident possibility of eloquent comparison of the different human life parties. Proverbs lead to on carrying out of arising parallels between native verbal fork arts and spiritually-household realities ( which depends on the last) with other culture's analogues. Such refraction national aphorism for modern formation will allow to avoid national isolation, broaden international features, becoming the real contribution to development of international school. The pedagogical ideas of proverbial sayings are the constituent part of paremiological world model. And this circumstance allows for aphorism materials to be harmoniously entered in educational process. And also that national-pedagogical views in proverbs not only are extremely short and limiting and are expressively issued, with the course of time they acquire character of obviousness and inalterability, their "hypothesisness" is as though confirmed and shined with life experience of many generations. Moreover, next generations expand interpretation of those or other statements, begin to see and find in them something more than that, maybe, in what consists initial sense. The work on the contents of national proverbs assumes comprehension by the child of their sententiosity, exhortations. Feature of such work is in assistance to the teacher to be unostentatious and to avoid excessive edification as a proverbial ideal of the perfect person it is common knowledge, and wide penetration proverbial and other aphoristic sayings in colloquial everyday speech leads to that people do not realize themselves "executors" of these propagations of folklore products, perceiving them as common linguistic culture. Therefore man from the earliest childhood already knows usually most wide-spread proverbs. As the rule, in an elementary school certain difficulties causes mastering 4

5 direct and figurative sense of proverbs, comprehension of depth of the generalisations put in them. On the grounds of it, the great value is acquired by the work promoting deeper perception of aphorisms. In particular, as time which is taken away on studying of proverbs by school programs is limited, it is necessary, on a possibility measure to address to this kind of folklore and at studying of other works more often. If having studied the story, fairy tale, regularly put idea of the morals concluded in them to pupil's mind thus it is possible to convince students in what huge sense can take cover in small in terms of volume maxims. The same can do the differentiation and the analysis of the national sayings that can be met in tests of lyrical, drama and epic, both folklore, and literary. Studying various folklore forms, it is possible to show visually that fairy tales and songs, for example, have given rise to many proverbs; the significant number of proverbs has arisen from fairy tales about the animals, separate songs became proverbs. Long-term practice of teaching of aphoristic themes at school, search of the optimal ways of their studying convince that for folklore genre it is better to begin acquaintance of students to proverbs with the proverbs used in a direct sense. Many of proverbs about work, about the Native land, about friendship, honour, a debt are proverbs from a straight line motivation of a general meaning. The further acquaintance to proverbs should assume transition to ability to catch and understand direct and figurative sense of proverbs with figurative motivation of a general meaning. It's better to make it on an example of such proverbs which are applicable to various cases and situations from a life of pupils. At such work with proverbial texts, besides simple understanding of moral ideals, there is a formation of the relation, reaction to the maintenance of means of education, the direction of thought of the child is corrected. The value of the task for drawing up the summary of several sentences on a plot of a proverb is that it forces the pupil to become internally on a certain position to start to "live" in this situation and to look at the world, on human acts and relations from that point of view from which this position compels. ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑ (πρωί) / B SESSION ΑΙΘΟΥΣΑ / ROOM 1 10:00-10:15 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ: Διαστάσεις της μνήμης στη μυθοπλαστική τριλογία της Σέβντα Σεβάν (Севда Севан) Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται και αναλύονται ορισμένες διαστάσεις της μνήμης όπως αυτή κατασκευάζεται στη μυθιστορηματική τριλογία της Σέβντα Σεβάν, αφιερωμένη στην μοίρα των Αρμενίων στα Βαλκάνια στα τέλη του 19-ου και στις αρχές του 20-ου αιώνα. Η Σέβντα Σεβάν - πρώτη πρέσβειρα της Αρμενίας στη Βουλγαρία, αλλά και μια από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στη σύγχρονη βουλγαρική λογοτεχνία - γεννήθηκε στη Βουλγαρία ως Фρανσουχί Κεβόρκ Μπαχτσετζιάν από γονείς που είχαν καταφύγει εκεί μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Εκτός από έργο ζωής, η τριλογία«ραιδεστός, Ραιδεστός», «Κάπου στα Βαλκάνια» και «Ντερ Ζορ», είναι και βιβλίο για το παρελθόν που υποσυνείδητα κουβαλάει από γεννησιμιού μέσα της. Η επώδυνη και ταυτόχρονα επιθυμητή ανάκληση των αναμνήσεων και μνημών είναι η επιλογή της στο δίλημμα: πόνος ή λήθη. Η αναψηλάφηση του παρελθόντος, η ανασύνθεση των γεγονότων, η ανάπλαση των αντικειμένων, των χρωμάτων και των αρωμάτων του πάτριου τόπου, η ανάσταση των προγόνων - όλα αυτά ενισχύουν τη διαδικασία αναζήτησης της συλλογικής μνήμης και της ατομικής επικύρωσης: «Δεν διάλεξα εγώ το όνομά μου, ούτε επινόησα 5

6 τον εαυτό μου». 10:00-10:15 CHRISTINA MARKOU: Dimensions of memory in the trilogy of novels by Sevda Sevan This paper aims to represent and analyze some aspects of memory as constructed in the trilogy of novels by Sevda Sevan, dedicated to the fate of the Armenians in the Balkans in the late 19-th and early 20-th century. Sevda Sevan is the first Ambassador of Armenia to Bulgaria, but also one of the most prominent writers in contemporary Bulgarian literature, born Fransouchi Kevork Bahchejian. Her parents had fled in Bulgaria after the Armenian Genocide. Besides her life's work, the trilogy "Redestos, Redestos", "Somewhere in the Balkans" and "Der Zor" is a book about her past which subconsciously carries with her. The painful, but desirable recall of memories is her choice of the dilemma: pain or oblivion. The reconstruction of past events, objects, colors, odors and flavors of the Father s place, the resurrection of ancestors - all these enhance the process of shaping individual and collective memory: " I did not choose my name nor I invented myself. " 10:15-10:30 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔAMIANOY: Ήρωες, θέματα και ιδεολογία στα αρμενικά παραμύθια Τα αρμενικά λαϊκά παραμύθια ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Η θεματολογία τους είναι παρόμοια με τη γνωστή από τα ελληνικά παραμύθια αλλά με διαφορετικούς, πιο πλούσιους, συνδυασμούς. Τα παραμυθιακά μοτίβα είναι επεξεργασμένα και αποδίδονται από τους αφηγητές με συχνές και λεπτομερείς περιγραφές, γεγονός που τα φέρνει πιο κοντά με τα αντίστοιχα της Ανατολής (πχ τουρκικά). Οι ήρωες είναι οι γνωστοί από τους κύκλους δράσης των ηρώων του παραμυθιού του Προπ αλλά συχνά η δράση τους είναι επηρεασμένη από την ιστορική μνήμη και τη λαϊκή κουλτούρα. Η γενναιότητα τονίζεται ιδιαίτερα για τους άνδρες ήρωες. Μέσα από τα αρμενικά λαϊκά παραμύθια αναδύονται τοπικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την αρμενική (λαϊκή) κουλτούρα. Τοπωνύμια, συχνές αναφορές στο Αραράτ ως φυσικό και συμβολικό σύνορο, στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού (αρχιτεκτονική-κατοικία, δομή και λειτουργία της οικογένειας, η θέση της γυναίκας κ.ά.), εντάσσονται συχνά στην παραμυθιακή αφήγηση προικισμένων αφηγητών. Σε ιδεολογικό επίπεδο αποκαλύπτεται μια έντονη θρησκευτικότητα που περιέχει χριστιανικά και διασώζει παγανιστικά στοιχεία. Τα υπερφυσικά όντα έχουν μια έντονη ανάμιξη στη δράση των ηρώων. Δέντρα, καρποί και ζώα (ρόδι, μήλο, άλογο, φίδι) λειτουργούν σε περισσότερα επίπεδα χρησιμοποιούμενα και ως σύμβολα αξιών και πεποιθήσεων. Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί και οι οικογενειακές σχέσεις, αποκαλύπτονται μέσα από τη δράση των προσώπων και τις σπάνιες αλλά όχι ανύπαρκτες παρεμβάσεις του αφηγητή. 10:15-10:30 DESPOINA DAMIANOU: Heroes, Themes and Ideology in Armenian folk-tales Armenian folk-tales belong in Indo-European family. Their themes are similar to the greeks but with a different more rich combination. The motifs are much detailed with influential descriptions, which bring them closer to those of the East (p.e. Turkish). Heroes activity is influenced by historical memory and folk culture. Mainly emphasized the bravery of the hero. 6

7 Tales contain elements of folk culture (housing, food, family type, situation of woman etc) that constitute the local character of Armenian tales. The ideological level of religiosity reveals mixed Christian and pagan elements. Supernatural beings have intense mixing in hero s activity. Trees, fruits and animals (pomegranate, apple, horse and snake) serve as symbols values. Social and family relations revealed through heroes activity and narrators interventions. 10:30-10:45 MAΡΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ: Το μοτίβο της αλλαγής φύλου σε λαϊκά παραμύθια της ελληνικής, ρωσικής και αρμενικής παράδοσης Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου ήταν η διαπίστωση της ύπαρξης παραλλαγών ενός ιδιαίτερου, από πολλές απόψεις, λαϊκού παραμυθιού, πέρα από την ελληνική, και στην αρμενική και ρωσική παράδοση. Πρόκειται για το παραμύθι με θέμα την «αλλαγή του φύλου» (ΑΤ514), το οποίο έχει απασχολήσει και άλλους μελετητές στο παρελθόν. Το παραμύθι παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε πολλά επίπεδα, όπως: α) Στο μορφολογικό, καθώς συμπλέκεται και με αυτό για το «κορίτσι-στρατιώτη» (ΑΤ884), ή εκείνο για «την αναζήτηση του χαμένου συζύγου» (ΑΤ425Α). β) Στο ιστορικό, όπου το παραμύθι μοιάζει να βασίζεται σε ή να δημιουργεί πολλούς θρύλους και παραδόσεις γύρω από υπαρκτά πρόσωπα (π.χ. βίος αγίας Θεοδώρας, ακριτικές παραδόσεις για τη γυναικεία ανδρεία, Αμαζόνες, κορίτσια στρατιώτες που αποτελούσαν ιστορική πραγματικότητα κατά τη βυζαντινή και οθωμανική περίοδο κ.λπ.) ή δοξασίες (π.χ. ποντιακή δοξασία για αλλαγή φύλου, όταν βρεθεί κανείς στη ρίζα του ουράνιου τόξου). γ) Στο ανθρωπολογικό και συμβολικό, καθώς οδηγεί στο διάλογο για τον επίκτητο ή έμφυτο χαρακτήρα των έμφυλων ρόλων. Μάλιστα, σήμερα, που οι πρακτικές της παρενδυσίας και του τρανσβεστισμού είναι όλο και συνηθέστερο φαινόμενο και με έντονη προβληματική για την επανεξέταση του φύλου ως έννοιας όχι στατικής και με καθορισμένα όρια αλλά με πολλές εκδοχές και δυνατότητες επιλογών, το εν λόγω παραμύθι επικαιροποιείται εκ νέου. 10:30-10:45 ΜΑRIA VRACHIONIDOU: The motif of the shift of sex in folk tales of Greek, Russian and Armenian tradition This article resulted after it was ascertained that many variations of a very special, by many aspects, folk tale exist in all the three traditions that the present conference examines, namely the Greek, Russian and Armenian one. I mean the tale on the shift of sex (AT514), about which other scholars in the past have also written. The tale presents specific features on many levels, such as: a) The morphological level, since it engages with the tale on the girl-soldier (AT884), or with the other on the the search for the lost husband. b) The historical level, since the tale seems to be based on or to create many legends and traditions around real people (for example, saint Theodora s life, acritic traditions for women s bravery, Amazons, girls-soldiers who consisted a historical reality during the Byzantine and Ottoman period e.t.c.) or beliefs (like the pontian one according to which one changes sex, if (s)he finds her/himself at the root of the rainbow). c) The anthropological and symbolic level, as it leads to dialogue about the acquired or innate character of gender roles. Moreover, the tale acquires once again topicality, as nowadays the practise of transvestism is a common phenomenon that gives the basis for reviewing sex not as a standard and fixed notion but as a notion with many acceptations and potentialities. 7

8 11:15-11:30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Το αρχαίο αρμενικό πάνθεον, οι σχέσεις του με τον ζωροαστρισμό, και ο εκχριστιανισμός της Αρμενίας Με την παρούσα μελέτη δεν επιχειρείται μιαν ενδελεχή ανάλυση των δύο θρησκειών, τόσο του αρχαίου αρμενικού πάνθεου όσο και του χριστιανισμού που το διαδέχθηκε στην Αρμενία, οι οποίες αμφότερες εμβολιάστηκαν από τον ζωροαστρισμό κυρίως αποσκοπεί στο να διερευνηθούν οι διαδικασίες πολιτισμικού διαλόγου που διαμόρφωσαν το περιεχόμενο και τις εκφράσεις του αρμενικού λαϊκού πολιτισμού στο πεδίο της θρησκευτικής λαογραφίας. Πρόκειται ασφαλώς για διαδικασίες οι οποίες εγκιβωτίζονται ανάμεσα σε άλλες, γενικότερες διεργασίες που εκτυλίσσονται ταυτόχρονα μέσα και έξω από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εκείνη την εποχή, και οι οποίες συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο της κοινωνικής ζωής μέσα από την τοπική παράδοση και την ιδιαιτερότητα των εγχώριων λαϊκών πολιτισμών. Τα κύρια θέματα της μελέτης είναι: 1. Η θρησκεία του ζωροαστρισμού στην Αρμενία, 2. η μετάβαση της Αρμενίας προς τον χριστιανισμό, 3. οι αιρέσεις και τα σχίσματα στη Γρηγοριανή Αρμενική Εκκλησία. 11:15-11:30 NIKOLAOS KARPOUZIS: The ancient Armenian pantheon, its connection to Zoroastrianism and the Armenian Christianization This study doesn t intend to analyse in depth the two religions, the ancient armenian pantheon and the christianism that came after it, both of which were influenced by zoroastrism; it mainly aims at exploring the cultural proceedings that took place and formed the subject matter and the expressions of the Armenian popular culture in the field of the religious folklore. Actually it is about proceedings which are contained among other, more general ones which occured at the same time within and out of the greater area of the Middle East at that era, and formed the content of the social life in connection with the local tradition and the particularity of the native popular cultures. The main points are: 1. The religion of zoroastrism in Armenia, 2. Extension of Christianity in Armenia, 3. The heresies and sects in the Gregorian Armenian Church. 11:30-11:45 LIUBOV SOLOVIEVA (Ρωσία): Traditions in the Globalization Era: the Case of the Early Twentieth-Century Abkhazia Since the beginning of the 1990s, the Abkhaz society has endured plenty of challenges (interethnic clashes and large-scale military actions affecting a significant part of Abkhazia s territory, major changes in the ethnic composition of the republic and blockade difficulties in the aftermath of the war, economic and social turmoil and others). This could not but impact on the entire spectrum of Abkhazian cultural and social life, which is evident if one considers language, religious, family/clan, economic, and many other aspects of the people s everyday life. A number of principal factors exerting the most tangible influence on the ethnic and cultural makeup of the Abkhaz society at present may be identified: 1) the presence of a powerful layer of folk traditions which draw substantial interest; there are various attempts at reviving, preserving, and revitalizing these traditions; 2) the intensification of urbanization processes (related to permanent or temporary relocations of a large part of rural dwellers to towns and cities of Abkhazia or the South of Russia); 3) the de-facto turn of the ethnic relations vector towards the Russian Federation, which has effected transformation processes in various domains of the Abkhaz culture and everyday life; 4) the failure to resolve the problem with Georgian refugees and the virtual interruption of centuries-long ethnic ties with Georgians, the culturally closest 8

9 neighbors to the South East; 5) globalization impulses increasingly influencing the younger generation. Field research and observations testify to the fact that the events of the last decades have had a profound effect on the development of the Abkhaz society. Thus, intraethnic contacts (those between the Abzhui and Bzyb Abkhazians) have intensified, and so have the relations with foreign Abkhaz diasporas. Significant changes may be observed in the realm of religious identity of Abkhazians; and transformations in family/clan structures and gender roles follow along at an expanding rate. The larger part of changes observed in the Abkhaz society points to the fact of its modernization. At the same time, there is a certain counter-tendency that is manifested in what could be seen as an archaization of some facets of the social life. (It is apparent in the decentralization of the agricultural development and return to traditional methods of planting and gardening; the strengthening of the role of traditional community structures against a backdrop of the weakening of state institutions; the revitalization of pagan beliefs; the restoration of the priesthood institute; and so on). 11:45-12:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΤΣΙΟΣ: Η μορφή του Θανάτου στα μοιρολόγια Ρώσων και Ελλήνων Ο δρόμος για το ποιητικό σμίλεμα της συμβολικής εικόνας του Θανάτου (Χάρου) έχει μια πορεία χιλιετιών για την Ελλάδα, από την προϊστορική εποχή έως σήμερα. Λόγο κάνουμε για μοιρολόγια στην Ιλιάδα και σε άλλα έργα που μας είναι αδύνατο, όμως, να προσδιορίσουμε το βαθμό τροποποίησής τους σε σχέση με το δημοτικό. Στην εξέλιξη του είδους συνετέλεσαν τρεις από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς τής ανθρωπότητας: αρχαία Ελλάδα, ελληνιστική περίοδος, Βυζάντιο θεολογικό και κοσμικό. Ισχυρή είναι η συμβολή των ακριτικών κύκλων και τραγουδιών, των ιπποτικών μυθιστορημάτων, της ελληνικής ποίησης της Κρήτης (Ερωτόκριτος, Ερωφίλη, Θυσία του Αβραάμ κ.ά). Το νεώτερο ελληνικό μοιρολόγι κράτησε ότι παρέμεινε ζωντανό, λειτουργούσε αισθητικά, ενσωματώνοντάς στη συνθετική δεξιότητα και την καλλιτεχνική ιδιοφυία των νέων και νεότερων γενιών. Η τελική διαμόρφωση του παραδοσιακού μοιρολογιού βρήκε την ολοκλήρωσή του στα κείμενα ολόκληρης της Ελλάδας, ενώ στην Κρήτη (και σε άλλα νησιά) συνεχίζει την πορεία του ώς τις μέρες μας με αυτοσχεδασμούς που είναι επώνυμα μοιρολόγια που συνδιαλέγονται με την τοπική δημοτική παράδοση. Ο πρώτος θρήνος στη Ρωσία του Κιέβου καταγράφεται στο έπος Διήγηση για την Εκστρατεία του Ίγκορ (12ος μ.χ. αι.), ενώ τα πρώτα μοιρολόγια των σύγχρονων Ρώσων δημοσιεύονται το 1872 με 1886, όταν ο Ελπιδοφόρ Βασίλιεβιτς Μπάρσοφ έδωσε στη δημοσιότητα την τρίτομη έκδοση Μοιρολόγια της περιοχής του Βορρά. Στην Ελλάδα τα μοιρολόγια αποτελούσαν μόνο μέρος στις εκδόσεις δημοτικών τραγουδιών, με εξαίρεση τα Προοίμια μυρολογίων λακωνικών, Αθήναι 1870 του Στ. Ραζέλου. Το 1928 και 1934 δημοσιεύονται αντίστοιχα τα Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια του Κ. Πασαγιάννη και τα Μανιάτικα μοιρολόγια του Β. Πετρούνια. Υπενθυμίζω, ότι οι πρώτοι θρήνοι (ουσιαστικά μοιρολόγια) στην επική ποίηση των δύο λαών: της Ανδρομάχης (Ιλιάδα 8ος 7ος αι.π. χ.) και της Γιαροσλάβνας (Διήγηση για την Εκστρατεία του Ίγκορ, 12ος μ.χ. αι.) γράφονται με διαφορά 20 αιώνων. Το γεγονός ότι στίχοι και των δυο θρήνων περνούν σε μοιρολόγια των Νέων Χρόνων, επιβεβαιώνει την ιστορική αλήθεια: οι όποιες ανατροπές ανά τους αιώνες δεν ακυρώνουν την πατροπαράδοτη συνέχεια του είδους, αλλά μόνο εν μέρει την τροποποιούν και την εκσυγχρονίζουν. Η ζωή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα στην ανθρώπινη πρόσληψη. Οθάνατος είναι η φανταστική μορφή μιας υποτιθέμενης πραγματικότητας που 9

10 σμιλεύεται με στοιχεία του Απάνω Κόσμου και κυρίως της δημιουργικής φαντασίας. Η αντικειμενική απεικόνιση του θανάτου περιορίζεται από το τέλος της ζωής έως την ώρα ταφής της σωρού. Παραπέρα το θέμα πραγματεύεται αποκλειστικά από τη φαντασία, που βασίζεται στην κατά τόπους λαϊκή παράδοση δοξασίες περί ζωής και θανάτου. Όλα αυτά αποκτούν καλλιτεχνική ενσάρκωση σε προφορικά κείμενα λυρικής πεζογραφίας, αλλά συχνότερα σε ποιητικούς στίχους. Κατ αυτό τον τρόπο η ιδέα ενσαρκώνεται και αποκτά ποικίλες έως αμέτρητες ποιητικές παραστάσεις, συμβολισμούς που σε τελική ανάλυση να μοιάζουν και να μη μοιάζουν με τις προηγούμενες. Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά η σχεδόν ανανέωση των αντιλήψεων περί θανάτου κι ίσως πιο πολύ η ποιητική διάθεση και η ικανότητα ποιητικής σύνθεσης στην παρούσα στιγμή και τόπο για τούτη ή την άλλη μορφή καλλιτεχνικής υλοποίησης της ιδέας ή μέρους της. Σήμερα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τη δημοτική από τη λόγια δοξασία, αφού και οι δυο γεννήθηκαν όχι γυμνές, αλλά ντυμένες σε ένα από τα πάμπολλα φορέματα του αφηγηματικού, λυρικού και επικολυρικού λόγου. Τα είδη του λόγου συναγωνίζονται εννοιολογικά και αισθητικά για την ποιητικότερη απόδοση της έννοιας του θανάτου. Η λέξη «Θάνατος» (Χάρος) στην ελληνική γλώσσα είναι αρσενικού, ενώ στη Ρωσική θηλυκού γένους. Γι αυτό και τον αποδίδουμε με τη λέξη «Θανή». Στην ελληνική ο θάνατος προσωποποιείται με το άνδρα, στη ρωσική με τη γυναίκα, και μάλιστα τη γριά: τη στρίγγλα που στα χέρια της κρατάει μια κόσα και θερίζει ανθρώπινα σώματα. 11:45-12:00 GIANNIS MOTSIOS: The form of death in the elegies of the Russian and Greek peoples The course of the poetic curving of the symbolic icon of Death (Charos) has been a very long one in Greece, dating back to the prehistoric era. We are referring to the elegies in the Iliad and other oeuvres in which, however, the degree of their transformation from the folk elegies cannot be easily traced. The evolution of the genre has been influenced by the three major human civilisations, namely, the ancient Greek one, the Hellenistic period and the Byzantine one (both the theological and the secular one). The border (so-called acritic) folk songs and the knights poetic fictions of Crete (Erotokritos, Erophili, etc) have also had a contribution to this evolution. The Modern Greek elegy has kept what remained alive and functioned aesthetically integrating it to the composing skill and the artistic genius of the younger generations. The final formulation of the traditional elegy has found its complete form in the texts of entire Greece, while in Crete (and other islands) it continues its course until the present days with improvisations, namely, eponymous elegies that converse with the local folk tradition. The first elegy in Russia of Kiev is recorded in the epic Narration of Igor s expedition (12 th century A.D.), while Russia s first elegies are published in when Elpidofor Barsof launched the three volumes edition Elegies of the Northern region. In Greece, the elegies were only part of the editions of the folk songs with the exception of the Preamble of Laconic elegies, Athens 1870 by St. Razelos. In 1928 and 1934 the Maniatika elegies and songs by K. Pasagiannis and the Maniatika elegies by B. Petrounias are published. I remind that the first laments (mainly elegies) in the two peoples epic poetry, namely, Andromahi (Iliad, 8 th - 7 th centuries B.C.) and Giaroslavna Narration of Igor s expedition (12 th century A.D.), were written with a time gap of 20 centuries. The fact that verses of both pass to Modern elegies confirms the historic truth; any divergence occurring in the in-between centuries does not cancel the continuity of the genre but only slightly 10

11 modify it and update it. Life is an objective reality for the human perception. Death is an imaginary form of a hypothetical reality that is curved with elements of the Upper world and mainly of a creative imagination. The objective depiction of death is confined to the end of life and the moment of the burial. Beyond that the subject is exclusively dealt by the imagination which is based on the regional folk tradition beliefs about life and death. All these acquire an artistic incarnation in oral texts of lyric literature but more often in poetic verses. In this way the ideas are embodied and acquire various and numerous poetic representations, symbolisms which at the end might not resemble the previous ones. The renewal of the conceptions of death and the poetic attitude and skill for poetic creation at a specific time and place certainly contribute to this. Nowadays, it is quite difficult to distinguish the folk from the scholarly belief since both were not born naked but dressed in but one of the numerous dresses of the narrative, lyric and epic-lyric discourse. The genres compete against each other conceptually and aesthetically for the most poetic verbalization of the concept of death. The word Death (Charos) in Greek is of masculine while in Russian of feminine gender. In Greek death is personalized as a man, in Russian as an old woman: a harpy bearing a scythe who decimates human bodies. ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Γ' ΣΥΝΕΔΡΙΑ (πρωί) / C SESSION ΑΙΘΟΥΣΑ / ROOM 2 10:00-10:15 ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΣΕΣΙΑΝ: Ετερότητα και Εγγύτητα. Οι Αρμένιοι στις ρουμπρίκες των ελληνικών περιοδικών Ποικίλης Ύλης Ένα από τα βιολογικά/ηθολογικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου είδους είναι εδαφικότητα (territoriality). Η συμβολική επέκταση αυτής της ιδιότητας υποδαυλίζει την παρόρμηση για διακωμώδηση/υποβιβασμό των μελών αλλότριων εθνικών ή κοινωνικών ομάδων. Η παρόρμηση αυτή διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία και τέχνη. Τα ελληνικά περιοδικά που έγιναν γνωστά ως «περιοδικά ποικίλης ύλης» περιλάμβαναν παγίως στα περιεχόμενά τους έναν αριθμό ρουμπρικών με ήρωες πρόσωπα-τύπους προσφερόμενα για διακωμώδηση εξαιτίας της απόκλισής στοιχείων της ταυτότητας και της συμπεριφοράς τους από τον κοινό τύπο του Νεοέλληνα. Οι Αρμένιοι έτυχαν παρόμοιας διακωμώδησης στο πρόσωπο ηρώων με συνήθη αρμενικά ονόματα: Αγκόπ, Κρικόρ, Καραμπέτ Κύριο στόχο της διακωμώδησης των Αρμενίων ηρώων των σχετικών δημοσιευμάτων αποτελούσαν ο στρεβλός τρόπος εκφοράς της ελληνικής γλώσσας και οι εξωτικές ενδυματολογικές και εδεσματολογικές συνήθειες των τελευταίων. Ωστόσο, σε ένα δεύτερο, υποβόσκον, αλλά διακριτό επίπεδο, η αντιμετώπιση των Αρμενίων από τις ελληνικές ρουμπρίκες χαρακτηρίζεται από την παραδοχή και την προβολή της εγγύτητας των δύο λαών. Μια ενδιαφέρουσα έκφανση αυτής της εγγύτητας αποτελούν οι ρουμπρίκες της περιόδου του Ελληνοϊταλικού πολέμου και της κατοχής, οι οποίες φέρουν τους Αρμένιους ήρωες να συμμερίζονται τους πόθους και τα δεινά των Ελλήνων ξενιστών τους. 10:00-10:15 ΙOSSIF KASSESSIAN: Heterogeneity and Proximity. The Image of the Armenians in the Greek Variety Magazines in the First Half of the Twentieth Century Territoriality is one of the biological/ethological characteristics of the human species. The symbolic extension of this characteristic foments the urge for mocking the 11

12 members of alien ethnic or social groups. This urge runs through the entire human history and art. The Greek magazines that came to be known as variety magazines consistently included in their contents a number of rubriques with archetypical heroes susceptible of mocking, because of the deviation of certain elements of their identity and behavior from the common type of modern Greeks. The Armenians became targets of such a mocking in the person of heroes bearing common Armenian names, Hagop, Krikor, Garabet The main elements of this mocking were their strange way of speaking Greek, their exotic garments and their culinary habits. Nevertheless, on a second -simmering but distinguishable- level, the image of the Armenians in the Greek rubriques is characterized by the acceptance and the projection of the proximity of the two peoples. An interesting embodiment of this proximity is seen in the Greek rubriques of the Greek-Italian War period, portraying the Armenians as sharing the hopes and the sufferings of their Greek hosts 10:15-10:30 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι Παρασκευές των Αρμενίων στην Αρμενική Κοινότητα Κομοτηνής Η Αρμενική Κοινότητα Κομοτηνής αποτελείται από Αρμένιους πρόσφυγες, οι οποίοι μετά τη γενοκτονία του 1915 ίδρυσαν την κοινότητα, προκειμένου να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η εθνική τους ταυτότητα. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που μελετήθηκε ως αντικείμενο της επιτόπιας έρευνας και οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν για την προαγωγή της κουλτούρας τους ήταν η διδασκαλία της αρμενικής γλώσσας και της ζωγραφικής σε παιδιά ηλικίας 5-19 ετών. Τα τμήματα αποτελούνται από δέκα άτομα. Στα μαθήματα της γλώσσας τα παιδιά μαθαίνουν την αλφαβήτα, ορθογραφία και ανάγνωση για να λάβουν τις βασικές γνώσεις. Στο μάθημα της ζωγραφικής ασχολούνται κυρίως με παραστάσεις της φύσης και χειροτεχνίες, όπως το λουλούδι μη με λησμόνει, σύμβολο υπενθύμισης της γενοκτονίας. Μέσα από αυτό το μάθημα τα παιδιά μαθαίνουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την πειθαρχεία και την αφομοίωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η συνέχεια του πολιτισμού της Αρμενίας και καλλιεργείται το πνεύμα της συλλογικής τους ταυτότητας. 10:15-10:30 EVANGELIA GRAMMATIKI, VASSILIKI PARIGORI, KONSTANTINA- VASSILIKI SIDIROPOULOU: The Fridays of Armenians in Armenian Community of Komotini The Armenian Community of Komotini consists of Armenian refugees, who after the genocide of 1915 founded the community in order to maintain and continue the national identity. Friday was the day that was studied as a subject of fieldwork and practices used to promote the culture was the teaching of the Armenian language and painting to children aged 5-19 years. The classes consist of ten people. The courses of language children learn the alphabet, spelling and reading to obtain basic knowledge. The course of painting mainly deal with representations of nature and crafts such as the flower "not to forget me"- a reminder symbol of genocide. Through this lesson children learn cooperation, solidarity, discipline and assimilation of their cultural identity. That way the perpetuation of the culture of Armenia is achived and the spirit of collective identity is cultivated. 12

13 10:30-10:45 ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΧΑ-ΜΠΙΖΟΥΜΗ: Ματριόσκα (τέλη 19 ου - αρχές 21 ου αι.): Οι πολλαπλές όψεις της υλικότητας Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη αφενός μεν των τρόπων εμπλοκής της ρωσικής κούκλας Ματριόσκα στην κοινωνική και ιστορική ζωή της Ρωσίας από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως τις αρχές του 21 ου, αφετέρου δε της δυνατότητάς της, εξαιτίας ακριβώς της υλικής της διάστασης, να συγκροτεί τα δικά της δυναμικά πεδία και να αποκαλύπτει πτυχές της κοινωνικής της ζωής, που ξεπηδούν η μία μέσα από την άλλη. Η διερεύνηση της υλικότητας της Ματριόσκα (σχήμα, τεχνική και υλικά κατασκευής) γίνεται το μέσο για την προβολή «του άυλου», των ιδεών δηλαδή, των αξιών, των συμβόλων, των ήχων και των εθιμικών πρακτικών, που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη μελέτη των ιστοριών της ζωής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη της υλικότητας (materiality) των αντικειμένων, με τις ποικίλες και διαφορετικές αναλύσεις του περιεχομένου της, έχει οδηγήσει σε μια πολυπρισματική και δυναμική θεώρηση του υλικού πολιτισμού. Με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, η Ματριόσκα προσεγγίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός βρισκόμενος εν κινήσει, εξελισσόμενος στο πέρασμα των χρόνων σε μορφές και σχήματα, που αντανακλούν τις ιστορικές συγκυρίες, τις οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές, τις επαφές με άλλους πολιτισμούς, την αισθητική αντίληψη της κάθε εποχής, τη διαλεκτική της σχέση με τους ανθρώπους, αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους με σημείο αναφοράς αυτήν. Η επιφάνειά της αποτελεί πεδίο συνάρθρωσης οικονομικών και πολιτισμικών παραγόντων, αλλά και πεδίο έκφρασης και δράσης. 10:30-10:45 NADIA MACHA-BIZOUMI: Matryoshka (late 19 th - early 21 st century): The multiple faces of materiality The aim of this announcement is to shed light on, on the one hand, the manners of involvement of the Matryoshka, the Russian nesting doll, in the social and historical life of Russia from the late 19 th through to the early 21 st century, and, on the other, its capacity -precisely because of its material dimension- to create its own dynamic fields and to reveal aspects of its social life, which leap out one from inside the other. The investigation of the Matryoshka s materiality (shape, technique, and materials used to make it) becomes the means of projecting «the intangible», that is to say the ideas, values, symbols, sounds and customary practices that play an active role in the study of the stories of its life. It should be noted that, through the varied and different analyses of its content, the study of objects materiality has led to a multifaceted and dynamic approach to material civilization. Based on this particular theoretical framework, the Matryoshka is approached as a living organism that is in motion, evolving over the passage of time in terms of form and shape, which reflect the historical circumstances, the economic and social practices, the contacts with other cultures, the aesthetic perception of each epoch, its dialectic relationship with people, but also the relationships that develop among people around the nesting doll as a point of reference. Its surface constitutes a field of coarticulation of economic and cultural factors, but also a field of expression and action. 11:15-11:30 MΑΝΟΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ: Το Ηρώο της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Αθήνα: σύμβολα και (ανα)νοηματοδοτήσεις τους Αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί το Ηρώο της γενοκτονίας των 13

14 Αρμενίων (η γνωστή σ αυτούς ως «Καμπάνα») που «στήθηκε» σε κεντρική πλατεία της Ν. Σμύρνης τον Απρίλιο του 1979, από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή σε συνεργασία με τον τότε δήμαρχο της πόλης Χαράλ. Μπεχλιβανίδη. Στην εργασία (α) ερμηνεύονται λαογραφικά τα δύο χαρακτηριστικά σύμβολα του Ηρώου (καμπάνα και ξίφος) στη διαχρονική τους πορεία (ως σχεδόν πανανθρώπινα σύμβολα), με τις επισυμβάσες ανα-νοηματοδοτήσεις τους, και ειδικότερα αυτές που συνδέονται με τους στόχους της ιδρύσεως του μνημείου, (β) αναλύεται η ενδιαφέρουσα «αιτιολογική» / «καταγωγική ιστορία» της δημιουργίας του και αυτή συσχετίζεται με την προσωπικότητα του δημιουργού του, «γλύπτη του ξεριζωμού» Βάσου Καπάνταη ( ). Στο θεωρητικό της τμήμα αναλύεται ο όρος «μνημείο»/«ηρώο», ως ζώσα αφηγηματική πρακτική, ως μια διαρκώς μεταβαλλόμενη οπτική και συμβολική καταγραφή της ιστορικής μνήμης, η σχέση του με αυτήν («επίσημη», «ανεπίσημη», «συλλογική», «αντι-μνήμη») και με τον χώρο (σημείο εγγραφής / προβολής της μνήμης επ αυτού), οι δυσκολίες της αποκρυπτογραφήσεως των συμβόλων (των καλλιτεχνικών κωδίκων της τέχνης), το ζήτημα της πρόσληψης ενός καλλιτεχνικού έργου από το ευρύ κοινό. 11:15-11:30 MANOLIS SERGIS: The Monument of the Armenian genocide in Athens: the symbols and the shifts in their significance The present study deals with the monument of the Armenian genocide (the wellknown Bell) that was erected at the square of memory at New Smyrna in Athens, Greece, in April 1979, by the Armenian National Committee in cooperation with the Mayor of the time Charalambos Mbechlivanides. More specifically, a) the two characteristic symbols of the monument (the bell and the sword) are interpreted in their diachronic course (as almost universal symbols) with the shifts in their significance and those connected with the aims of the creation of the monument, b) the interesting explanatory / original story narration of its creation is analysed and associated to the personality of its creator Vassos Kapandais ( ), the sculptor of the uprooting. In the theoretical part of the study, the term monument is discussed, as a living narrative practice, as a continually transforming perspective and symbolic recording of the historical memory along with its relation to it ( official, unofficial, collective, counter-memory ) and the space (a point of recording and projection of the memory on it), the difficulties of the decoding of the symbols (the artistic codes), and the issue of the perception of the monument by the wider public. 11:30-11:45 MAΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ: Πολιτισμικά στοιχεία στους «Αρμένηδες» του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου. Δια-πολιτισμική ανάγνωση Η προτεινόμενη εισήγηση στοχεύει στον εντοπισμό των στοιχείων του υλικού και του πνευματικού πολιτισμού στο κείμενο του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου «Οι Αρμένηδες». Οι αναφορές τοποθετούνται στο χώρο και τον χρόνο που εναλλάσσονται ως προς την κυριαρχία τους στην αφηγηματική πλοκή διαμορφώνοντας ένα κειμενικό περιβάλλον στο οποίο, με την υποστήριξη αυτοβιογραφικών στοιχείων, αναπτύσσονται δίκτυα διακείμενων με σημείο αναφοράς τις ταυτότητες των προσώπων του αφηγήματος (διαμορφωμένες και διαμορφούμενες), του Αρμένιου πρωταγωνιστή, του Έλληνα συγγραφέα ως προς τις ταυτότητες των αναγνωστών του κειμένου στη σύγχρονη εποχή. Το ύφος της γραφής του κειμένου, το οποίο εντάσσεται στην ταξιδιωτική λογοτεχνία, επιτρέπει τη σημειωτική ανάλυσή του και τον εντοπισμό των πολιτισμικών αναφορών με στόχο αφενός τη διαπολιτισμική «ανάγνωση» και αφετέρου τη 14

15 διδακτική του αξιοποίηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στο Λύκειο) με σημείο αναφοράς, ευρύτερα, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας για τη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας (εθνικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής). 11:30-11:45 ΜΑRIA DIMASSI: Cultural elements in Armenides of Mitsos Alexandropoulos. Intercultural reading The proposed announcement aims at tracing elements of the material and spiritual culture in the text of Mitsos Alexandropoulos Armenides. References are placed into space and time which are alternated as far as their dominance within the narrative plot is concerned, forming a textual environment in which, with the support of autobiographical elements, intertextual networks are developed having as point of reference the identities of persons in the narrative (formed and forming), that of the Armenian protagonist, of the Greek author as to the identities of the readers of the text in modern times. The style of writing in the text, which is located within the travel literature, allows its semiotic analysis as well as the tracing of cultural references aiming on the one hand to intercultural reading and on the other to its didactic exploitation at secondary education (Lyceum) concerning broadly the teaching of literature for the intercultural management of diversity (national, religious, cultural). 11:45-12:00 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Έντεχνος κινηματογράφος και λαϊκή παράδοση των Ρώσων: η παραβολική χρήση της προσευχής στην ταινία «Θυσία» (1986) του Αντρέι Αρσένιεβιτς Ταρκόφκσι Ο Αντρέι Α. Ταρκόφσκι χαρακτηρίζει τον κινηματογράφο ως «προσευχή». Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στην ταινία του Offret (Θυσία, 1986) και μελετούμε oρισμένα «αναβεβηκότα» από την λαϊκή και λόγια παράδοση στοιχεία στην τέχνη (που εκπροσωπεί ο ρώσος δημιουργός): ιερά σημεία, συμπλέγματα συμβόλων, πολιτισμικά πρότυπα, αντιλήψεις περί την κοσμική τάξη, κ.λ.π. Επικεντρωνόμαστε στον - κατ αυτόν - κεντρικό χριστιανικό συμβολισμό τού θύειν αυτοθύειν (ταύτιση θύτη / θύματος) και στην παραβολική χρήση της λαϊκής προσευχής των ορθοδόξων χριστιανών ως μέσον διά της οποίας συντελείται η ατομική θυσία υπέρ της καθολικής σωτηρίας. Εξετάζουμε την συγκεκριμένη εισακουσθείσα από το θείον προσευχή: 1. ως κείμενο (δομή του προσευχητικού λόγου) 2. με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου πραγματευόμαστε τα ιδεολογικά σημεία που λειτουργούν ως ενδιάθετοι - κανονιστικοί και εμπαθείς - παρακωλυτικοί όροι της, καθώς και το πλαισιωτικό σύστημα συμβόλων, όπως: α. ο λόγος (προσευχή) και η θυσία-υποταγή του στη σιωπή (... «και θα βουβαθώ»), β. η πίστη, όπως αποδίδεται παραβολικά στην αγιολογική παράδοση της αναβλάστησης ξερής ράβδου και της προσκύνησης της γνώσης (Μελχιόρ) στο παιδίον (ελπίδα), γ. η αγάπη, ως πεμπτουσία της χριστιανικής διδασκαλίας και ως ηθική διάσταση της προσευχής / θυσίας, δ. η θεία Πρόνοια, το θείο θέλημα ως κινητήριος δύναμη της επίκλησης / θαύματος, ε. η αμαρτία, ως δυσαρμονία, ενδόμυχο όρο (κακία) και πράξη (ηθικό κακό) που διασαλεύει τη σχέση θνητού-θεότητας και διαλύει τη συλλογική ενότητα, στ. η σωτηρία, ως αποκατάσταση της διασαλευθείσας τάξης, ζ. ο φόβος - η ειλικρινής απελπισία, ως κίνητρο της παράκλησης και ως έκφρασή του στα όνειρα καταστροφής, η. άλλα συμβολικά σημεία που συνδέονται άμεσα με την μελετώμενη προσευχή όπως η εικόνα-αγιογραφία (ως προσευχή / παιδική αθωότητα- ταυτόχρονα βάθος και αφέλεια) και η φωτιά (ως σύμβολο υλικής 15

16 αποδέσμευσης και υλοποίησης της ιερής υπόσχεσης) 11:45-12:00 GARYGALLIA THEODORIDOU: Artful cinematography and Russian popular folklore: Use of prayer as parable in Adrei Tarkovksy's film «Sacrifice» (1986) Andrei A. Tarkovsky describes cinematography as prayer. This paper refers to his film Offert (The Sacrifice, 1986) in which we will be studying various elements of both popular and scholarly tradition that the Russian filmmaker and writer used, such as sacred symbols, cultural patterns, perception of cosmic order etc. We will be focusing on the Christian symbolism of the identification found between the victim and the perpetrator as well as the use of prayer among Christian Orthodox as means of personal sacrifice for the greater good. We shall study these prayers to God: 1. as texts and their structure 2. through the method of content analysis we shall examine various ideological elements and their obstructive role as well as a system of symbols like: a. logos (prayer) and its sacrifice-submission to silence (.I shall not talk ) b. faith as shown in the parable of the germination of the rod and the adoration of Jesus (Melchior) showing hope c. love as being the quintessence of Christianity and the moral basis of prayer and sacrifice d. divine providence and God s intervention in the life of people. Miracles fall in this category e. sin as any act that violates God s will and destroys the ideal relationship between the individual and God f. salvation and the saving of the soul from sin and its consequences g. fear as an honest desperate motive of supplication and expression in dreams of desctruction h. οther symbolic points closely related to the subject of prayer such as religious iconography as means of prayer / childhood innocence - naivety and depth at the same time) and fire as a symbol of fulfilling a sacred promise. ΣΑΒΒΑΤΟ/ SATURDAY 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Δ' ΣΥΝΕΔΡΙΑ (απόγευμα) / D SESSION ΑΙΘΟΥΣΑ / ROOM 1 17:30-17:45 ZΩΗ ΜΑΡΓΑΡΗ: «Πατρίδα μ' αραεύω 'σε, άμον καταραμένος / σα ξένα είμαι Έλληνας και σην Ελλάδαν ξένος»: Ορχηστικά ταξίδια «παλιννόστησης» από τις Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες στην Ελλάδα Εκκινώντας από την ιδιαιτερότητα της χορευτικής φυσιογνωμίας των «ρωμιών» ή/και «γρεκών», όπως αυτή διαμορφώθηκε στη Σοβιετική Ένωση, η παρούσα ανακοίνωση φιλοδοξεί να προσεγγίσει το σύνθετο ζήτημα των πολιτισμικών ταυτοτήτων των «ελληνοποντίων» όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο των σύγχρονων ορχηστικών τελεστικών γεγονότων, μετά την «παλιννόστηση» στην Ελλάδα. Στόχος της προτεινόμενης μελέτης η ανάδειξη των σύνθετων ταυτοτικών μορφωμάτων που αναπτύσσουν τα κοινωνικά υποκείμενα «χορεύοντας ανάμεσα» σε δύο ή περισσότερες πατρίδες. 16