Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια."

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης, Υφυπουργός Οικονοµικών, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και λοιπές διατάξεις». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Νικόλαο Σκορίνη, Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Φίλιππο Ταυρή, Νικόλαο Λιόλιο και Ιωάννη Σωτηρίου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κυρίες Ε. Βαρουχάκη, Αντωνάκη, Α. Μανίκα και Κ. Καραγιώργου. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε πέντε (5) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 25 Μαΐου Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Γ. Τσατήρης, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 7 Ιουνίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 239 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 1

2 Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης» και περιλαµβάνει τα άρθρα 1 και 2. Με το άρθρο 1 ρυθµίζεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) στην Τράπεζα της Ελλάδος και η κατάργηση της Επιτροπής, µε πρόβλεψη ότι η αρµοδιότητα αυτή ασκείται µε πράξεις του ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου. Επίσης, ρυθµίζονται τα ζητήµατα του προσωπικού και της περιουσίας της καταργούµενης Επιτροπής. Με το άρθρο 2 καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 α του άρθρου 10 του Ν. 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως (Α.10), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3790/2009 (Α.143). Ακόµη, προβλέπεται ειδική µεταβατική ρύθµιση αποκλειστικά και µόνο για την περαίωση των εκκρεµών περιπτώσεων, παρέχονται κίνητρα και καθορίζεται σύντοµη διαδικασία προκειµένου να µεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών. Το Κεφάλαιο Β µε τίτλο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» περιλαµβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η έννοια «ασφάλιση ζωής» θεωρείται η κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) πρωτασφάλιση ζωής. Με το άρθρο 4 συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» και συντετµηµένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδας. Το άρθρο 5 προσδιορίζει ότι σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η διατήρηση και µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η λύση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και η καταβολή αποζηµίωσης στους ασφαλισµένους Το άρθρο 6 ορίζει ότι µέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καθίστανται υποχρεωτικά: α) οι ασφαλιστικές εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα, β) τα υποκαταστήµατα στην 2

3 Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. υπό προϋποθέσεις και γ) τα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων των τρίτων χωρών, που δραστηριοποιούνται στις κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) ασφαλίσεις ζωής. Με το άρθρο7 προσδιορίζεται ότι η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καλύπτει όλους τους κλάδους και ισούται µε το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζηµίωσης και µέχρι το ύψος των ευρώ ανά ασφαλισµένο και ευρώ για τις αποζηµιώσεις θανάτου, ανικανότητας από ατύχηµα και παροχής σύνταξης. Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται οι εξαιρέσεις από την παρεχόµενη κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Συγκεκριµένα, εξαιρούνται από την κάλυψη ορισµένα πρόσωπα που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνετέλεσαν µε πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης Με το άρθρο 9 καθορίζεται η διαδικασία για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου και τίθεται σύντοµη προθεσµία για την ολοκλήρωσή της. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη λύονται αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις ασφαλίσεων ζωής και καταβάλλεται η προβλεπόµενη αποζηµίωση. Με το άρθρο 10 επιβάλλεται τακτική εισφορά για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, η οποία βαρύνει τα µέλη του και καθορίζεται σε ποσοστό µέχρι 1% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Επιπλέον, σε έκτακτες περιπτώσεις, η ιαχειριστική Επιτροπή δύναται µε απόφασή της που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να ορίσει έκτακτη εισφορά µέχρι 1% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Το άρθρο 11 ορίζει τη Συνέλευση των Μελών ως ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, το οποίο αποφασίζει για κάθε υπόθεση µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. Στο άρθρο 12 διευκρινίζεται ότι η διαχείριση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ασκείται από τη ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε µέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών. Σηµειώνεται δε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Στο άρθρο 13 διατυπώνεται ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διαλύεται µε νόµο, µε τον οποίο ρυθµίζονται και τα θέµατα εκκαθάρισης και διανοµής της περιουσίας του. 3

4 Το Κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Λοιπές ιατάξεις» και περιλαµβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 14 συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών «Συµβούλιο Συστηµικής Ευστάθειας»( Σ.Σ.Ε), µε αποστολή την ανάλυση της δυναµικής µεταξύ των επί µέρους συστηµάτων του χρηµατοοικονιµκού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την προληπτική αντιµετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων και ρυθµίζονται σχετικές λεπτοµέρειες. Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 47 του Ν.3220/2004. Σηµειώνεται ότι από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3408/2005. Με το άρθρο 16 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1667/1986 που αφορά στους Αστικούς Συνεταιρισµούς. Το άρθρο 17 προσθέτει την παράγραφο 6 στο άρθρο του Ν.2190/1920. Με το άρθρο 18 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόµου 3756/2009, που αναφέρεται στο σύστηµα αϋλων τίτλων, κεφαλαιαγορά κ.λ.π Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.2322/1995. Το άρθρο 20 αφορά στην Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η υγειονοµική περίθαλψη των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων, που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των µελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του ηµοσίου και για τα µέλη των οικογενειών αυτών. Τέλος, υπογραµµίζεται ότι µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. 4

5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου καταρτίστηκε ενόψει των εκτάκτων καταστάσεων που δηµιούργησε το σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στη Χώρα µας και ειδικότερα ο ασφαλιστικός του κλάδος, µε την ανάκληση, κυρίως των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών. Η µέριµνα της Πολιτείας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και τη προστασία των ασφαλισµένων µε τη θέσπιση µέτρων προσωρινού, µεταβατικού και διαρκούς χαρακτήρα, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, κρίνεται κατ αρχήν θετική. Η δηµιουργία ενιαίας πλέον εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου και η υπαγωγή της στη Τράπεζα της Ελλάδος κρίνεται θετική καθώς µε τον τρόπο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει τη συνολική εικόνα του συστήµατος. Ο άµεσος κρατικός έλεγχος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνάδει µε τη κοινοτική νοµοθεσία και τους αυστηρούς κανόνες ως προς το ύψος και τη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων. Η συνέχιση της αυστηρής κρατικής εποπτείας της ασφαλιστικής δραστηριότητας δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ασφάλισης, η οποία συνοψίζεται στη διαχείριση των χρηµάτων τρίτων προσώπων, δηλαδή των ασφαλιζόµενων και στην υπόσχεση για µελλοντική καταβολή ασφαλίσµατος, όταν και εφόσον επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Οι πρόσφατες ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών εταιριών έδειξαν τη διαχρονική αδυναµία των εποπτικών µηχανισµών του κράτους να αποτρέπουν τέτοιες καταστάσεις και την, γι αυτό το λόγο, ανάγκη περαιτέρω ενδυνάµωσης της προληπτικής εποπτείας. Όσον αφορά τώρα τη θέσπιση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι γνωστό ότι µέχρι σήµερα, ο ασφαλιστικός κλάδος στερείται παντελώς εγγυητικού κεφαλαίου για την κάλυψη των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής. Όµως οι πρόσφατες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, για την κάλυψη του συγκεκριµένου κενού. Συνεπώς συµφωνούµε απολύτως µε την δηµιουργία εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, το οποίο θα παρέχει κάλυψη στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση του νόµου. Τέλος θεωρούµε ότι η δηµιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. 5

6 Πέραν των προαναφεροµένων και αναγνωρίζοντας τις κατ αρχήν θετικές προεκτάσεις των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου, παρατίθενται ακολούθως κατ άρθρον παρατηρήσεις. 6

7 ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠ.Ε.Ι.Α. & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ Άρθρο 1 παρ.1 και 11 i. Πέραν της σκοπιµότητας για κατάργηση ή µη της ΕΠΕΙΑ, εκείνο το οποίο οφείλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ο αδιάλειπτος χαρακτήρας του εποπτικού ελέγχου. Η οποιαδήποτε µεταφορά της εποπτείας πρέπει να γίνει, ως εκ τούτου, σε συντοµότατο χρόνο και χωρίς οποιοδήποτε κενό εποπτείας. Τα τέσσερα χρόνια που απαιτήθηκαν για τη λειτουργία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν επιτρέπουν την επανάληψη της πρακτικής και την εξ αυτής αρρυθµία που θα προκύψει λόγω της έλλειψης εποπτικού οργάνου. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την ΤτΕ καλούνται να προχωρήσουν σε τάχιστο χρόνο και πάντως πριν την ψήφιση του σχεδίου νόµου στην ολοκλήρωση της προβλεποµένης από την παρ.11 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου απόφασης, µε την οποία θα καθορισθούν οι πάσης φύσεως λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε την υπεισέλευση της ΤτΕ στο έργο της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως για παράδειγµα το είδος της οργανικής µονάδας που θα επωµισθεί τις σχετικές αρµοδιότητες. Να σηµειωθεί πάντως ότι η χρονική συγκυρία είναι ευαίσθητη, λόγω των πρόσφατων µαζικών ανακλήσεων αδειών ασφαλιστικών εταιριών που είχαν σαν αποτέλεσµα τη σφοδρή αποδυνάµωση της αξιοπιστίας του κλάδου καθώς και της ανάγκης για προετοιµασία όλων των εταιριών για το Solvency II. Προς το σκοπό αυτό, θεωρείται επιβεβληµένο να µεταφερθεί ως έχει το σύνολον του εξειδικευµένου προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην ΤτΕ, έτσι ώστε να µην απολεσθεί η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία των στελεχών της, εχέγγυο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Τυχόν αναγκαίες ανακατατάξεις στο προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορούν να λάβουν χώρα εντός της ΤτΕ σε µεταγενέστερο στάδιο. Άρθρο 1 παρ. 2 Επισηµαίνεται εξ αρχής ότι οι αρµοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν περιορίζονται στην εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνονται στην εποπτεία διαµεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων, καθώς και στην εποπτεία οργανισµών ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως είναι το Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης, το Επικουρικό 7

8 Κεφάλαιο, το Κέντρο Πληροφοριών κ.λπ.. Ακόµα η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρµοδία για την διοργάνωση εξετάσεων διαµεσολαβούντων προσώπων και αναλογιστών. Η µεταφορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην ΤτΕ εξυπακούεται ότι σηµαίνει αρµοδιότητα εποπτείας της ΤτΕ και επί όλων των προαναφεροµένων δραστηριοτήτων. Άρθρο 1 παρ. 3 Στο υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπεται διαδικασία καθορισµού εισφοράς και µάλιστα αυξηµένης σηµαντικά υπέρ της ΤτΕ που θα επιβαρύνει τις εποπτευόµενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διατηρουµένου του υφιστάµενου καθεστώτος χρηµατοδότησης της νυν εποπτικής αρχής. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται για ρύθµιση η οποία στερείται συνταγµατικού ερείσµατος και τούτο βάσει του γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα, µολονότι υπάγονται στον εποπτικό έλεγχο της ΤτΕ, δεν επιβαρύνονται µε αντίστοιχη και τέτοιας κλίµακας υποχρέωση. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή πρακτική έχει αναδείξει την αναγκαιότητα καταβολής εισφοράς, όταν πρόκειται κατά κανόνα για εξειδικευµένες εποπτικές αρχές του χρηµατοοικονοµικού χώρου, κάτι το οποίο δεν προκύπτει µε σαφήνεια στην περίπτωση της ΤτΕ. Εποµένως για λόγους που ανάγονται κατ αρχάς στην τήρηση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της µη διακριτής µεταχείρισης µεταξύ δύο σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, αλλά και επιπλέον στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, επιβάλλεται η πλήρης διαγραφή της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου. Σε περίπτωση πάντως διατήρησης της εισφοράς θα πρέπει να ρυθµισθεί ειδικότερα το ύψος της οφειλοµένης από τα υποκαταστήµατα των κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων εισφοράς, δεδοµένου ότι η χρηµατοοικονοµική εποπτεία αυτών ασκείται από τη χώρα καταγωγής. Σε κάθε περίπτωση η εισφορά υπέρ της Τραπέζης Ελλάδος θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι δεν επιβαρύνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 8

9 Άρθρο 1 παρ.4: Η καθιέρωση ενός κατ ουσίαν διπλού συστήµατος προστίµων, αορίστως εξαρτώµενου από το σχετικό κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση στο νόµο, δηµιουργεί ασάφεια δικαίου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως η παρ.4 του άρθρου 1 του σχεδίου, ούτως ώστε να τυγχάνουν εφαρµογής µόνο οι εδικές ρυθµίσεις του ν.δ.400/70, όπως ισχύει σήµερα. Άρθρο 1 παρ. 6 Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µετά τη κατάργησή της. εν αναφέρεται όµως, ποιος τοµέας οργάνωσης και αρµοδιότητας της ΤτΕ αναλαµβάνει τη διαδοχή της ανωτέρω Επιτροπής και µε ποιο προσωπικό. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου θα έπρεπε να αναφέρεται ο αριθµός των απασχολούµενων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και έργου καθώς και τα ειδικά προσόντα και ο τοµέας απασχόλησής τους ώστε στην οικονοµική του έκθεση να συµπεριληφθεί η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη των αποζηµιώσεων από τη λήξη των συµβάσεων του εν λόγω προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΧΕΙ Η Η ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ («ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» ΚΑΙ «COMMERCIAL VALUE») Με τις διατάξεις του άρθρου 2 επιδίωξη του νοµοθέτη είναι η θέσπιση ενός ειδικού προστατευτικού πλαισίου για την περάτωση των εκκρεµών υποθέσεων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και της «COMMERCIAL VALUE». Ως ενδιάµεση δε λύση, προκρίθηκε η κατ αρχήν κατάργηση των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ.400/70 καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Β. 2574/2009 η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση αυτών των διατάξεων και η ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών από το υπό εξέταση σχέδιο νόµου. Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία ή σε περισσότερες συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρίες, έχουµε περιορισµό των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων αφού: 9

10 1. Αναστέλλεται η εξαγορά ασφαλιστηρίου της επιχείρησης για 2 χρόνια. 2. Οι απαιτήσεις των ασφαλισµένων, περιορίζονται κατά το ποσοστό το οποίο θα προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας. 3. Τα νοσοκοµειακά συµβόλαια περιορίζονται και µπορεί να υπάρξει και αύξηση του ασφαλίστρου κατά ποσοστό µέχρι 20%. Επί των προτεινοµένων ρυθµίσεων που σκοπό έχουν τη διερεύνηση δυνατότητας µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής των προαναφερθεισών εταιριών σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες ζωής τονίζεται το εξής: Η µετακύλιση του ελλείµµατος που δηµιουργήθηκε από τις πρόσφατες ανακλήσεις αδειών στις λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρίες µέσω του υπό σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής προσκρούει σε οικονοµικά και νοµικά εµπόδια. Η περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση της ασφαλιστικής αγοράς µε αυτά τα ελλείµµατα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες προβληµατικές επιχειρηµατικές µονάδες ή και σε νέες ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών εταιριών, εάν λάβει κανείς υπ όψιν του τα ακόλουθα. Η επιβάρυνση της ασφαλιστικής αγοράς από το έλλειµµα που έχει δηµιουργηθεί από την άσκηση του κλάδου αυτοκινήτων από τις εταιρίες των οποίων η άδεια ανακλήθηκε και το οποίο αναλαµβάνει το αρµόδιο Επικουρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ (περίπου 800), ενώ η περιουσία που αναλαµβάνει απ αυτές τις εταιρίες για την κάλυψη των χρεών τους δεν φτάνει ούτε το ένα τέταρτο των υποχρεώσεων. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρίες την περίοδο αυτή προετοιµάζονται για τη συµµόρφωσή τους στις νέες υποχρεώσεις φερεγγυότητας που θα απαιτήσουν γενναίες αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων. Τέλος, η αναδροµική επιβάρυνση του υπό σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου µε ελλείµµατα από ανακλήσεις αδειών που προηγούνται της σύστασής του προσκρούει και σε νοµικά εµπόδια, καθ ότι παραβιάζει θεµελιώδεις αρχές προστατευόµενες από το Σύνταγµα, όπως η αρχή της ισότητας και της ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τις ειδικές ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου παρατηρούµε τα εξής : Θεωρώντας σχεδόν βέβαιη την εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει µείωση των απαιτήσεων των ασφαλισµένων, θα έπρεπε ίσως να προβλεφθεί και ανάλογη µείωση των 10

11 ασφαλίστρων, µε εξαίρεση τα καταβαλλόµενα για καλύψεις υγείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα θα κατέλυε τη σχέση αναλογικότητας που ισχύει, βάσει των κανόνων της αναλογιστικής επιστήµης, µεταξύ ασφαλίστρου και ασφαλιστικής παροχής. Άρθρο 2 παρ. 1 Μολονότι απαλείφθηκε ο περιορισµός ανάληψης του χαρτοφυλακίου από περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπό το µόρφωµα της κοινοπραξίας, ωστόσο δε γίνεται αντιληπτή η αντικατάσταση της σχετικής πρόβλεψης από τη φράση «συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρίες» και κατ επέκταση ο τρόπος που θα λειτουργήσει η προβλεπόµενη συνεργασία ελλείψει σχετικού µηχανισµού εντός του σχεδίου. Άρθρο 2 παρ.2 εν είναι αντιληπτός ο λόγος της παραποµπής στα άρθρα 4 και 5 της Απόφασης υπ αριθ. Β.2574/2009, καθόσον µε το παρόν σχέδιο ορίζονται επακριβώς οι διαδικασίες που ακολουθεί ο επόπτης. εδοµένης της κατάργησης, θεωρείται νοµοτεχνικά ατυχής η παραποµπή σε ρυθµίσεις αυτής. Για τον ίδιο λόγο προτείνεται αντί της παραποµπής στο άρθρο 5 της Απόφασης υπ αριθ. Β.2574/2009 που γίνεται στο άρθρο 2 παρ.2 σηµ.ζ να αναγραφεί αναλυτικά τι σηµαίνει αναµόρφωση (κατά το πρότυπο της απόφασης-άρθρο 5 παρ.2). Άρθρο 2 παρ. 2 περ.β) Γίνεται εκ παραδροµής παραποµπή στην παρ.5 του ιδίου άρθρου (και όχι στην παρ.4) Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το δικαίωµα εναντίωσης που προβλέπεται στην παρ.4 αφορά σε µεταγενέστερο στάδιο κατά το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναµόρφωση και έχει συντελεστεί η επιλογή αναδόχου. Κατά συνέπεια, εάν επιθυµία του νοµοθέτη είναι να επιφυλάξει υπέρ των ασφαλισµένων δικαίωµα εναντίωσης και κατά το αρχικό στάδιο, θα πρέπει να προσδιορίσει ανάλογη διαδικασία µε αυτή που προβλεπόταν στο αµέσως προηγούµενο σχέδιο και συγκεκριµένα στην παρ.6 αυτού, η οποία απουσιάζει από το παρόν σχέδιο. Άρθρο 2 παρ.3 περ.α) Αν και αντιλαµβανόµεθα την πρόθεση του νοµοθέτη να µην υπάρξει ένας ενιαίος συντελεστής µείωσης των απαιτήσεων, εφόσον το επιτρέπει η υπάρχουσα ασφαλιστική τοποθέτηση, ωστόσο πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελεγχθεί, εάν νοµικά είναι δυνατή η διαφοροποίηση ως προς το ποσό µείωσης των απαιτήσεων των διαφόρων συµβολαίων. Επιπλέον, δεν γίνεται 11

12 αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη ο εν λόγω διαχωρισµός. Το κάθε συµβόλαιο είναι πολύ πιθανό να περιέχει περισσότερες καλύψεις και ως εκ τούτου περισσότερες ασφαλιστικές απαιτήσεις και άρα να υπαχθεί σε διαφορετικές µειώσεις. Άρθρο 2 παρ.3 περ.ζ) Πέραν των γενικών νοµικών ενστάσεων, τις οποίες επαναφέρουµε σε σχέση µε τη σύννοµη εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.178/2002, θεωρούµε, σε κάθε περίπτωση, επιβεβληµένο να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο της περ.ζ), το οποίο απαιτεί τη διασφάλιση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της πλήρους ένταξης του απασχολούµενου από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής προσωπικού στο δικό της προσωπικό. Και τούτο διότι µε τη διάταξη αυτή δηµιουργείται µια υπέρµετρη απαρέγκλιτη δέσµευση για την ανάδοχο εταιρία, τη στιγµή που το ισχύον πλαίσιο του π.δ. 178/2002, αναγνωρίζει παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό, όταν τούτο δικαιολογείται για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως. Εάν πρόθεση του νοµοθέτη παραµένει η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων του συγκεκριµένου προσωπικού, θα µπορούσε η υποχρέωση αυτή να περιοριστεί για τα µέλη αυτού που υπήρξαν πρώην εργαζόµενοι στις υπό ανάκληση εταιρίες. Άρθρο 2 παρ.3 περ.η) Προστέθηκε νέο υποχρεωτικό κριτήριο επιλογής αναδόχου εταιρίας, το οποίο συνίσταται στην αναγραφή εκ µέρους της τελευταίας ενός ποσοστού απορρόφησης του προσωπικού της υπό ανάκληση εταιρίας. Ενόψει της συνεχιζόµενης κρίσης, επισηµαίνεται ότι πρόκειται για υπέρµετρη απαίτηση. Άρθρο 2 παρ.3 ι) και 4 Προβλέπεται ότι η γνωστοποίηση της απόφασης της ΤτΕ περί επιλογής αναδόχου θα γίνεται στο κοινό µέσω διαδικτυακής ανακοίνωσής της στην ιστοσελίδα της. Παρά το θετικό της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της διοικητικής διακυβέρνησης, φοβούµεθα ότι λόγω µη διαδεδοµένης εξοικείωσης των Ελλήνων πολιτών µε το internet, δεν θα µπορέσει σηµαντικός αριθµός ασφαλισµένων να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης. Για το λόγο αυτό, παράλληλα µε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΤτΕ θα µπορούσε να προβλεφθεί ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν.δ.400/70 περί γνωστοποίησης που ισχύουν ειδικά στην περίπτωση µεταβίβασης χαρτοφυλακίου. 12

13 Επιπλέον, για λόγους νοµοτεχνικής τακτοποίησης και διασφάλισης της συνοχής της προβλεπόµενης διαδικασίας, κρίνεται σκόπιµο τα δύο τελευταία εδάφια της περ.ι) να αντιστραφούν, ούτως ώστε το γ εδάφιο να προηγηθεί του β εδαφίου, δεδοµένου ότι χρονικά η ανάρτηση της απόφασης της ΤτΕ για επιλογή αναδόχου έπεται της έκδοσης οποιασδήποτε απόφασης αυτής για καθορισµό των λεπτοµερειών της δηµόσιας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων των αναδόχων αλλά και της γνωστοποίησης του ανοίγµατος. ΑΡΘΡΑ 3-13: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ Επισηµαίνεται εκ προοιµίου ότι σε αντίθεση µε την εισήγηση του Έλληνα νοµοθέτη, η ευρωπαϊκή κρατούσα πρακτική προτάσσει τη δηµιουργία εγγυητικών µηχανισµών, το έργο των οποίων εξαντλείται στην εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου ζωής. Μόνες παρεκκλίσεις εθνικών συστηµάτων, µικτής εγγύησης (δηλ. µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής και εφόσον τούτο καταστεί ανέφικτο εκκαθάριση αυτού) αποτελούν η ιδιόµορφη περίπτωση της Ισπανίας καθώς και η περίπτωση της Γαλλίας. Άρθρο 5 παρ. 2 Στις άνω διατάξεις προστέθηκε ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία τίθενται εκτός του πεδίου κάλυψης που θα προσφέρει ο νέος εγγυητικός µηχανισµός του κλάδου ζωής οι απαιτήσεις που πηγάζουν από οµαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια. Λαµβανοµένης υπόψη της αυξηµένης κοινωνικής σηµασίας των συγκεκριµένων ασφαλίσεων, η σκοπιµότητα της εισηγούµενης εξαίρεσης δε γίνεται αντιληπτή. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι στα οµαδικά ασφαλιστήρια που συνάπτονται από επιχειρήσεις προς όφελος του εργατοϋπαλληλικού τους προσωπικού συνεισφέρουν µερικώς, αναλαµβάνοντας ένα µέρος της οφειλόµενης εισφοράς και οι ασφαλισµένοι εργαζόµενοι. Ως εκ τούτου προτείνεται η διαγραφή των λέξεων «από οµαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια καθώς και» από το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου. Άρθρο 6 Με τις συγκεκριµένες διατάξεις επιβάλλεται στα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας να µετέχουν ως µέλη στο υπό σύσταση ταµείο της χώρας υποδοχής (Ελλάδα) και να υποχρεούνται, ως εκ τούτου, σε καταβολή εισφορών. Βάσει της αρχής του κράτους µέλους καταγωγής (Home State Principle), η οποία υιοθετήθηκε από το νοµοθέτη, παρέλκει κατά κανόνα η υποχρέωση αυτή για τα 13

14 κοινοτικά υποκαταστήµατα, µε το αιτιολογικό ότι δεν υπάγονται στον προστατευτικό µηχανισµό τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από αυτά στη χώρα υποδοχής. Κατ εξαίρεση είναι αποδεκτή η υποχρεωτική συµµετοχή υποκαταστηµάτων στο µηχανισµό προστασίας της χώρας υποδοχής στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ανάλογο ρυθµιστικό πλαίσιο στο κράτος µέλος καταγωγής ή στις περιπτώσεις που το πλαίσιο αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση µε το ισχύον στο κράτος µέλος υποδοχής. Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου καλύπτει την πρώτη περίπτωση (ανυπαρξία εγγυητικού στη χώρα καταγωγής) όχι όµως και τη δεύτερη (ανεπαρκής εξασφάλιση), η οποία προτείνεται να προστεθεί. Άρθρο 7 παρ.1 και 2 Αναφορικά µε την κάλυψη που περιέχει το Ε.Κ.Ζ. δηλαδή ίση µε το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζηµίωσης και µέχρι του ύψους των ανά ασφαλισµένο, άποψη της ΟΚΕ είναι να αυξηθεί το ανώτατο ποσό της κάλυψης στα , όπως ισχύει και στο Συνεγγυητικό Κεφαλαίο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προτείνεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «1. Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ισούται µε το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής και σε κάθε περίπτωση δε θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής». Όσον αφορά τη νέα πρόβλεψη για εγγύηση µέχρι ευρώ για τις αποζηµιώσεις θανάτου, ανικανότητας από ατύχηµα και παροχής σύνταξης, σηµειώνεται ότι το ποσόν των ευρώ είναι υπερβολικά υψηλό. Επιπλέον δεν καθίσταται ευκρινές πως θα εφαρµοστεί στις παροχές περιοδικών καταβολών όπως οι συντάξεις ούτε ο λόγος διαφοροποίησης µιας ασφάλισης σύνταξης από µια ασφάλιση επιβίωσης (εφάπαξ) για την οποία θα ισχύει το όριο των ευρώ. Άρθρο 8 παρ.6 Στο άρθρο 8 παρ. 6 δεν διευκρινίζεται ο τρόπος απόδειξης των ευθυνών των εξαιρουµένων προσώπων στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Άρθρο 10 α) Η επιβολή εισφοράς σε ποσοστό 1% κρίνεται υπερβολική και αυθαίρετα υψηλή ακόµη και συγκρινόµενη µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιβαρύνσεις, καθιστώντας το ασφαλιστικό 14

15 προϊόν µη ανταγωνιστικό. Βάσει έρευνας που διεξήχθη από την εταιρία Oxera για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα σχετικά ποσοστά ανέρχονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα, όπως 0,125%, 0,3%. Για λόγους ασφαλείας προτείνεται εξάλλου να αναφερθεί ρητά ότι η εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό των ετήσιων ακαθαρίστων ασφαλίστρων ζωής. β) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο νόµο ότι το ποσοστό αυτό επιβάρυνσης είτε ολικώς είτε µερικώς φέρει ο ασφαλισµένος. Η πρόβλεψη αυτή δηµιουργεί ένα εχέγγυο διαφάνειας κατά την τιµολόγηση των καλύψεων, προκειµένου να γνωρίζει εκ των προτέρων ο καταναλωτής τους συντελεστές κόστους του αγοραζόµενου ασφαλιστικού προϊόντος. γ) Απαιτείται η διαγραφή της διάταξης, µε την οποία θεσπίζεται δυνατότητα της ιαχειριστικής Επιτροπής για επιβολή έκτακτης εισφοράς. Ο λόγος έγκειται στο ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκτακτη εισφορά δε θα ήταν δυνατόν να µετακυλισθεί στα ασφάλιστρα των υπαρχόντων συµβολαίων και θα επιβάρυνε τις ίδιες τις εταιρίες που δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Τέλος, αναφορικά µε τις έκτακτες εισφορές στο ταµείο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, θα πρέπει να ορίζονται συγκεκριµένα ποιες είναι οι έκτακτες περιπτώσεις επιβολής τους. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Για λόγους διασφάλισης ισοδύναµων όρων συµµετοχής στις εργασίες του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας θεωρούµε σκόπιµη τη συµπλήρωση της ρύθµισης που προβλέπει τη δυνατότητα του Προέδρου αυτής να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυµάτων, µε αναφορά για αντίστοιχη πρόσκληση εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιριών. Άρθρο 17 Η ΟΚΕ αναγνωρίζει την προσπάθεια του νοµοθέτη να προσφέρει διέξοδο αναφορικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την αποτίµηση των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. Επειδή όµως η συγκεκριµένη ρύθµιση αντιµετωπίζει 15

16 το θέµα από λογιστικής µόνο απόψεως, χωρίς να το επιλύει σε επίπεδο εκτέλεσης των εποπτικών υποχρεώσεων των εταιριών για συγκρότηση επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης, γι αυτό προτείνεται η συµπλήρωσή της µε δεύτερο εδάφιο ως εξής: Στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν.δ. 400/70, όπως ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται ο υπολογισµός των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου ως στοιχείου περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης να γίνεται µε βάση την αξία κτήσης τους. Η διαφορά που τυχόν προκύπτει µεταξύ αξίας κτήσης και ονοµαστικής αξίας για όσο χρονικό διάστηµα εναποµένει ως τη λήξη τους επιµερίζεται σε ετήσια βάση, είτε ως απόσβεση, εάν είναι αρνητική, είτε ως υπεραξία, εάν είναι θετική. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της ως άνω ρύθµισης µε δυνατότητα παράτασής της για όσο χρόνο υφίστανται οι εξαιρετικές περιστάσεις που την επέβαλαν». 16

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Γενική παρουσίαση AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υ- πουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα