Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια."

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης, Υφυπουργός Οικονοµικών, απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και λοιπές διατάξεις». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Νικόλαο Σκορίνη, Κωνσταντίνο Παπαντωνίου, Φίλιππο Ταυρή, Νικόλαο Λιόλιο και Ιωάννη Σωτηρίου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κυρίες Ε. Βαρουχάκη, Αντωνάκη, Α. Μανίκα και Κ. Καραγιώργου. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική συνεργάτις ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε πέντε (5) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη συνεδρίαση της 25 Μαΐου Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Γ. Τσατήρης, αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 7 Ιουνίου 2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 239 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 1

2 Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης» και περιλαµβάνει τα άρθρα 1 και 2. Με το άρθρο 1 ρυθµίζεται η µεταφορά των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) στην Τράπεζα της Ελλάδος και η κατάργηση της Επιτροπής, µε πρόβλεψη ότι η αρµοδιότητα αυτή ασκείται µε πράξεις του ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου. Επίσης, ρυθµίζονται τα ζητήµατα του προσωπικού και της περιουσίας της καταργούµενης Επιτροπής. Με το άρθρο 2 καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 α του άρθρου 10 του Ν. 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως (Α.10), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3790/2009 (Α.143). Ακόµη, προβλέπεται ειδική µεταβατική ρύθµιση αποκλειστικά και µόνο για την περαίωση των εκκρεµών περιπτώσεων, παρέχονται κίνητρα και καθορίζεται σύντοµη διαδικασία προκειµένου να µεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών. Το Κεφάλαιο Β µε τίτλο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» περιλαµβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 3 ορίζεται ότι η έννοια «ασφάλιση ζωής» θεωρείται η κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) πρωτασφάλιση ζωής. Με το άρθρο 4 συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» και συντετµηµένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδας. Το άρθρο 5 προσδιορίζει ότι σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η διατήρηση και µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η λύση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και η καταβολή αποζηµίωσης στους ασφαλισµένους Το άρθρο 6 ορίζει ότι µέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καθίστανται υποχρεωτικά: α) οι ασφαλιστικές εταιρείες µε έδρα την Ελλάδα, β) τα υποκαταστήµατα στην 2

3 Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. υπό προϋποθέσεις και γ) τα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων των τρίτων χωρών, που δραστηριοποιούνται στις κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) ασφαλίσεις ζωής. Με το άρθρο7 προσδιορίζεται ότι η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καλύπτει όλους τους κλάδους και ισούται µε το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζηµίωσης και µέχρι το ύψος των ευρώ ανά ασφαλισµένο και ευρώ για τις αποζηµιώσεις θανάτου, ανικανότητας από ατύχηµα και παροχής σύνταξης. Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται οι εξαιρέσεις από την παρεχόµενη κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Συγκεκριµένα, εξαιρούνται από την κάλυψη ορισµένα πρόσωπα που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνετέλεσαν µε πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης Με το άρθρο 9 καθορίζεται η διαδικασία για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου και τίθεται σύντοµη προθεσµία για την ολοκλήρωσή της. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη λύονται αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις ασφαλίσεων ζωής και καταβάλλεται η προβλεπόµενη αποζηµίωση. Με το άρθρο 10 επιβάλλεται τακτική εισφορά για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, η οποία βαρύνει τα µέλη του και καθορίζεται σε ποσοστό µέχρι 1% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Επιπλέον, σε έκτακτες περιπτώσεις, η ιαχειριστική Επιτροπή δύναται µε απόφασή της που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να ορίσει έκτακτη εισφορά µέχρι 1% της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Το άρθρο 11 ορίζει τη Συνέλευση των Μελών ως ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, το οποίο αποφασίζει για κάθε υπόθεση µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της. Στο άρθρο 12 διευκρινίζεται ότι η διαχείριση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ασκείται από τη ιαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε µέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών. Σηµειώνεται δε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Στο άρθρο 13 διατυπώνεται ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διαλύεται µε νόµο, µε τον οποίο ρυθµίζονται και τα θέµατα εκκαθάρισης και διανοµής της περιουσίας του. 3

4 Το Κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Λοιπές ιατάξεις» και περιλαµβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 14 συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών «Συµβούλιο Συστηµικής Ευστάθειας»( Σ.Σ.Ε), µε αποστολή την ανάλυση της δυναµικής µεταξύ των επί µέρους συστηµάτων του χρηµατοοικονιµκού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την προληπτική αντιµετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων και ρυθµίζονται σχετικές λεπτοµέρειες. Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 47 του Ν.3220/2004. Σηµειώνεται ότι από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται πλήρως οι υπαχθέντες στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3408/2005. Με το άρθρο 16 τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1667/1986 που αφορά στους Αστικούς Συνεταιρισµούς. Το άρθρο 17 προσθέτει την παράγραφο 6 στο άρθρο του Ν.2190/1920. Με το άρθρο 18 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόµου 3756/2009, που αναφέρεται στο σύστηµα αϋλων τίτλων, κεφαλαιαγορά κ.λ.π Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις στ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.2322/1995. Το άρθρο 20 αφορά στην Υγειονοµική περίθαλψη υπαλλήλων της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η υγειονοµική περίθαλψη των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων, που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των µελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του ηµοσίου και για τα µέλη των οικογενειών αυτών. Τέλος, υπογραµµίζεται ότι µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. 4

5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου καταρτίστηκε ενόψει των εκτάκτων καταστάσεων που δηµιούργησε το σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στη Χώρα µας και ειδικότερα ο ασφαλιστικός του κλάδος, µε την ανάκληση, κυρίως των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών. Η µέριµνα της Πολιτείας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και τη προστασία των ασφαλισµένων µε τη θέσπιση µέτρων προσωρινού, µεταβατικού και διαρκούς χαρακτήρα, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, κρίνεται κατ αρχήν θετική. Η δηµιουργία ενιαίας πλέον εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου και η υπαγωγή της στη Τράπεζα της Ελλάδος κρίνεται θετική καθώς µε τον τρόπο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει τη συνολική εικόνα του συστήµατος. Ο άµεσος κρατικός έλεγχος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνάδει µε τη κοινοτική νοµοθεσία και τους αυστηρούς κανόνες ως προς το ύψος και τη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων. Η συνέχιση της αυστηρής κρατικής εποπτείας της ασφαλιστικής δραστηριότητας δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ασφάλισης, η οποία συνοψίζεται στη διαχείριση των χρηµάτων τρίτων προσώπων, δηλαδή των ασφαλιζόµενων και στην υπόσχεση για µελλοντική καταβολή ασφαλίσµατος, όταν και εφόσον επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Οι πρόσφατες ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών εταιριών έδειξαν τη διαχρονική αδυναµία των εποπτικών µηχανισµών του κράτους να αποτρέπουν τέτοιες καταστάσεις και την, γι αυτό το λόγο, ανάγκη περαιτέρω ενδυνάµωσης της προληπτικής εποπτείας. Όσον αφορά τώρα τη θέσπιση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι γνωστό ότι µέχρι σήµερα, ο ασφαλιστικός κλάδος στερείται παντελώς εγγυητικού κεφαλαίου για την κάλυψη των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής. Όµως οι πρόσφατες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, ανέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, για την κάλυψη του συγκεκριµένου κενού. Συνεπώς συµφωνούµε απολύτως µε την δηµιουργία εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, το οποίο θα παρέχει κάλυψη στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση του νόµου. Τέλος θεωρούµε ότι η δηµιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. 5

6 Πέραν των προαναφεροµένων και αναγνωρίζοντας τις κατ αρχήν θετικές προεκτάσεις των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου, παρατίθενται ακολούθως κατ άρθρον παρατηρήσεις. 6

7 ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠ.Ε.Ι.Α. & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤτΕ Άρθρο 1 παρ.1 και 11 i. Πέραν της σκοπιµότητας για κατάργηση ή µη της ΕΠΕΙΑ, εκείνο το οποίο οφείλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ο αδιάλειπτος χαρακτήρας του εποπτικού ελέγχου. Η οποιαδήποτε µεταφορά της εποπτείας πρέπει να γίνει, ως εκ τούτου, σε συντοµότατο χρόνο και χωρίς οποιοδήποτε κενό εποπτείας. Τα τέσσερα χρόνια που απαιτήθηκαν για τη λειτουργία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν επιτρέπουν την επανάληψη της πρακτικής και την εξ αυτής αρρυθµία που θα προκύψει λόγω της έλλειψης εποπτικού οργάνου. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την ΤτΕ καλούνται να προχωρήσουν σε τάχιστο χρόνο και πάντως πριν την ψήφιση του σχεδίου νόµου στην ολοκλήρωση της προβλεποµένης από την παρ.11 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου απόφασης, µε την οποία θα καθορισθούν οι πάσης φύσεως λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε την υπεισέλευση της ΤτΕ στο έργο της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως για παράδειγµα το είδος της οργανικής µονάδας που θα επωµισθεί τις σχετικές αρµοδιότητες. Να σηµειωθεί πάντως ότι η χρονική συγκυρία είναι ευαίσθητη, λόγω των πρόσφατων µαζικών ανακλήσεων αδειών ασφαλιστικών εταιριών που είχαν σαν αποτέλεσµα τη σφοδρή αποδυνάµωση της αξιοπιστίας του κλάδου καθώς και της ανάγκης για προετοιµασία όλων των εταιριών για το Solvency II. Προς το σκοπό αυτό, θεωρείται επιβεβληµένο να µεταφερθεί ως έχει το σύνολον του εξειδικευµένου προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην ΤτΕ, έτσι ώστε να µην απολεσθεί η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία των στελεχών της, εχέγγυο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Τυχόν αναγκαίες ανακατατάξεις στο προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µπορούν να λάβουν χώρα εντός της ΤτΕ σε µεταγενέστερο στάδιο. Άρθρο 1 παρ. 2 Επισηµαίνεται εξ αρχής ότι οι αρµοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν περιορίζονται στην εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνονται στην εποπτεία διαµεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων, καθώς και στην εποπτεία οργανισµών ασφαλιστικών υπηρεσιών όπως είναι το Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης, το Επικουρικό 7

8 Κεφάλαιο, το Κέντρο Πληροφοριών κ.λπ.. Ακόµα η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αρµοδία για την διοργάνωση εξετάσεων διαµεσολαβούντων προσώπων και αναλογιστών. Η µεταφορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στην ΤτΕ εξυπακούεται ότι σηµαίνει αρµοδιότητα εποπτείας της ΤτΕ και επί όλων των προαναφεροµένων δραστηριοτήτων. Άρθρο 1 παρ. 3 Στο υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπεται διαδικασία καθορισµού εισφοράς και µάλιστα αυξηµένης σηµαντικά υπέρ της ΤτΕ που θα επιβαρύνει τις εποπτευόµενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διατηρουµένου του υφιστάµενου καθεστώτος χρηµατοδότησης της νυν εποπτικής αρχής. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται για ρύθµιση η οποία στερείται συνταγµατικού ερείσµατος και τούτο βάσει του γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα, µολονότι υπάγονται στον εποπτικό έλεγχο της ΤτΕ, δεν επιβαρύνονται µε αντίστοιχη και τέτοιας κλίµακας υποχρέωση. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή πρακτική έχει αναδείξει την αναγκαιότητα καταβολής εισφοράς, όταν πρόκειται κατά κανόνα για εξειδικευµένες εποπτικές αρχές του χρηµατοοικονοµικού χώρου, κάτι το οποίο δεν προκύπτει µε σαφήνεια στην περίπτωση της ΤτΕ. Εποµένως για λόγους που ανάγονται κατ αρχάς στην τήρηση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας και της µη διακριτής µεταχείρισης µεταξύ δύο σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον, αλλά και επιπλέον στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών, επιβάλλεται η πλήρης διαγραφή της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου. Σε περίπτωση πάντως διατήρησης της εισφοράς θα πρέπει να ρυθµισθεί ειδικότερα το ύψος της οφειλοµένης από τα υποκαταστήµατα των κοινοτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων εισφοράς, δεδοµένου ότι η χρηµατοοικονοµική εποπτεία αυτών ασκείται από τη χώρα καταγωγής. Σε κάθε περίπτωση η εισφορά υπέρ της Τραπέζης Ελλάδος θα πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι δεν επιβαρύνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 8

9 Άρθρο 1 παρ.4: Η καθιέρωση ενός κατ ουσίαν διπλού συστήµατος προστίµων, αορίστως εξαρτώµενου από το σχετικό κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση στο νόµο, δηµιουργεί ασάφεια δικαίου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως η παρ.4 του άρθρου 1 του σχεδίου, ούτως ώστε να τυγχάνουν εφαρµογής µόνο οι εδικές ρυθµίσεις του ν.δ.400/70, όπως ισχύει σήµερα. Άρθρο 1 παρ. 6 Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. µετά τη κατάργησή της. εν αναφέρεται όµως, ποιος τοµέας οργάνωσης και αρµοδιότητας της ΤτΕ αναλαµβάνει τη διαδοχή της ανωτέρω Επιτροπής και µε ποιο προσωπικό. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου θα έπρεπε να αναφέρεται ο αριθµός των απασχολούµενων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και έργου καθώς και τα ειδικά προσόντα και ο τοµέας απασχόλησής τους ώστε στην οικονοµική του έκθεση να συµπεριληφθεί η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη των αποζηµιώσεων από τη λήξη των συµβάσεων του εν λόγω προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΧΕΙ Η Η ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ («ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» ΚΑΙ «COMMERCIAL VALUE») Με τις διατάξεις του άρθρου 2 επιδίωξη του νοµοθέτη είναι η θέσπιση ενός ειδικού προστατευτικού πλαισίου για την περάτωση των εκκρεµών υποθέσεων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και της «COMMERCIAL VALUE». Ως ενδιάµεση δε λύση, προκρίθηκε η κατ αρχήν κατάργηση των διατάξεων της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ.400/70 καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Β. 2574/2009 η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση αυτών των διατάξεων και η ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών από το υπό εξέταση σχέδιο νόµου. Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία ή σε περισσότερες συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρίες, έχουµε περιορισµό των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων αφού: 9

10 1. Αναστέλλεται η εξαγορά ασφαλιστηρίου της επιχείρησης για 2 χρόνια. 2. Οι απαιτήσεις των ασφαλισµένων, περιορίζονται κατά το ποσοστό το οποίο θα προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας. 3. Τα νοσοκοµειακά συµβόλαια περιορίζονται και µπορεί να υπάρξει και αύξηση του ασφαλίστρου κατά ποσοστό µέχρι 20%. Επί των προτεινοµένων ρυθµίσεων που σκοπό έχουν τη διερεύνηση δυνατότητας µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής των προαναφερθεισών εταιριών σε άλλη ή άλλες ασφαλιστικές εταιρίες ζωής τονίζεται το εξής: Η µετακύλιση του ελλείµµατος που δηµιουργήθηκε από τις πρόσφατες ανακλήσεις αδειών στις λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρίες µέσω του υπό σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής προσκρούει σε οικονοµικά και νοµικά εµπόδια. Η περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση της ασφαλιστικής αγοράς µε αυτά τα ελλείµµατα θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες προβληµατικές επιχειρηµατικές µονάδες ή και σε νέες ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών εταιριών, εάν λάβει κανείς υπ όψιν του τα ακόλουθα. Η επιβάρυνση της ασφαλιστικής αγοράς από το έλλειµµα που έχει δηµιουργηθεί από την άσκηση του κλάδου αυτοκινήτων από τις εταιρίες των οποίων η άδεια ανακλήθηκε και το οποίο αναλαµβάνει το αρµόδιο Επικουρικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ (περίπου 800), ενώ η περιουσία που αναλαµβάνει απ αυτές τις εταιρίες για την κάλυψη των χρεών τους δεν φτάνει ούτε το ένα τέταρτο των υποχρεώσεων. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρίες την περίοδο αυτή προετοιµάζονται για τη συµµόρφωσή τους στις νέες υποχρεώσεις φερεγγυότητας που θα απαιτήσουν γενναίες αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων. Τέλος, η αναδροµική επιβάρυνση του υπό σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου µε ελλείµµατα από ανακλήσεις αδειών που προηγούνται της σύστασής του προσκρούει και σε νοµικά εµπόδια, καθ ότι παραβιάζει θεµελιώδεις αρχές προστατευόµενες από το Σύνταγµα, όπως η αρχή της ισότητας και της ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τις ειδικές ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου παρατηρούµε τα εξής : Θεωρώντας σχεδόν βέβαιη την εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει µείωση των απαιτήσεων των ασφαλισµένων, θα έπρεπε ίσως να προβλεφθεί και ανάλογη µείωση των 10

11 ασφαλίστρων, µε εξαίρεση τα καταβαλλόµενα για καλύψεις υγείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα θα κατέλυε τη σχέση αναλογικότητας που ισχύει, βάσει των κανόνων της αναλογιστικής επιστήµης, µεταξύ ασφαλίστρου και ασφαλιστικής παροχής. Άρθρο 2 παρ. 1 Μολονότι απαλείφθηκε ο περιορισµός ανάληψης του χαρτοφυλακίου από περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπό το µόρφωµα της κοινοπραξίας, ωστόσο δε γίνεται αντιληπτή η αντικατάσταση της σχετικής πρόβλεψης από τη φράση «συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρίες» και κατ επέκταση ο τρόπος που θα λειτουργήσει η προβλεπόµενη συνεργασία ελλείψει σχετικού µηχανισµού εντός του σχεδίου. Άρθρο 2 παρ.2 εν είναι αντιληπτός ο λόγος της παραποµπής στα άρθρα 4 και 5 της Απόφασης υπ αριθ. Β.2574/2009, καθόσον µε το παρόν σχέδιο ορίζονται επακριβώς οι διαδικασίες που ακολουθεί ο επόπτης. εδοµένης της κατάργησης, θεωρείται νοµοτεχνικά ατυχής η παραποµπή σε ρυθµίσεις αυτής. Για τον ίδιο λόγο προτείνεται αντί της παραποµπής στο άρθρο 5 της Απόφασης υπ αριθ. Β.2574/2009 που γίνεται στο άρθρο 2 παρ.2 σηµ.ζ να αναγραφεί αναλυτικά τι σηµαίνει αναµόρφωση (κατά το πρότυπο της απόφασης-άρθρο 5 παρ.2). Άρθρο 2 παρ. 2 περ.β) Γίνεται εκ παραδροµής παραποµπή στην παρ.5 του ιδίου άρθρου (και όχι στην παρ.4) Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το δικαίωµα εναντίωσης που προβλέπεται στην παρ.4 αφορά σε µεταγενέστερο στάδιο κατά το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναµόρφωση και έχει συντελεστεί η επιλογή αναδόχου. Κατά συνέπεια, εάν επιθυµία του νοµοθέτη είναι να επιφυλάξει υπέρ των ασφαλισµένων δικαίωµα εναντίωσης και κατά το αρχικό στάδιο, θα πρέπει να προσδιορίσει ανάλογη διαδικασία µε αυτή που προβλεπόταν στο αµέσως προηγούµενο σχέδιο και συγκεκριµένα στην παρ.6 αυτού, η οποία απουσιάζει από το παρόν σχέδιο. Άρθρο 2 παρ.3 περ.α) Αν και αντιλαµβανόµεθα την πρόθεση του νοµοθέτη να µην υπάρξει ένας ενιαίος συντελεστής µείωσης των απαιτήσεων, εφόσον το επιτρέπει η υπάρχουσα ασφαλιστική τοποθέτηση, ωστόσο πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελεγχθεί, εάν νοµικά είναι δυνατή η διαφοροποίηση ως προς το ποσό µείωσης των απαιτήσεων των διαφόρων συµβολαίων. Επιπλέον, δεν γίνεται 11

12 αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη ο εν λόγω διαχωρισµός. Το κάθε συµβόλαιο είναι πολύ πιθανό να περιέχει περισσότερες καλύψεις και ως εκ τούτου περισσότερες ασφαλιστικές απαιτήσεις και άρα να υπαχθεί σε διαφορετικές µειώσεις. Άρθρο 2 παρ.3 περ.ζ) Πέραν των γενικών νοµικών ενστάσεων, τις οποίες επαναφέρουµε σε σχέση µε τη σύννοµη εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.178/2002, θεωρούµε, σε κάθε περίπτωση, επιβεβληµένο να διαγραφεί το τελευταίο εδάφιο της περ.ζ), το οποίο απαιτεί τη διασφάλιση εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας της πλήρους ένταξης του απασχολούµενου από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής προσωπικού στο δικό της προσωπικό. Και τούτο διότι µε τη διάταξη αυτή δηµιουργείται µια υπέρµετρη απαρέγκλιτη δέσµευση για την ανάδοχο εταιρία, τη στιγµή που το ισχύον πλαίσιο του π.δ. 178/2002, αναγνωρίζει παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό, όταν τούτο δικαιολογείται για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως. Εάν πρόθεση του νοµοθέτη παραµένει η διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων του συγκεκριµένου προσωπικού, θα µπορούσε η υποχρέωση αυτή να περιοριστεί για τα µέλη αυτού που υπήρξαν πρώην εργαζόµενοι στις υπό ανάκληση εταιρίες. Άρθρο 2 παρ.3 περ.η) Προστέθηκε νέο υποχρεωτικό κριτήριο επιλογής αναδόχου εταιρίας, το οποίο συνίσταται στην αναγραφή εκ µέρους της τελευταίας ενός ποσοστού απορρόφησης του προσωπικού της υπό ανάκληση εταιρίας. Ενόψει της συνεχιζόµενης κρίσης, επισηµαίνεται ότι πρόκειται για υπέρµετρη απαίτηση. Άρθρο 2 παρ.3 ι) και 4 Προβλέπεται ότι η γνωστοποίηση της απόφασης της ΤτΕ περί επιλογής αναδόχου θα γίνεται στο κοινό µέσω διαδικτυακής ανακοίνωσής της στην ιστοσελίδα της. Παρά το θετικό της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της διοικητικής διακυβέρνησης, φοβούµεθα ότι λόγω µη διαδεδοµένης εξοικείωσης των Ελλήνων πολιτών µε το internet, δεν θα µπορέσει σηµαντικός αριθµός ασφαλισµένων να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης. Για το λόγο αυτό, παράλληλα µε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΤτΕ θα µπορούσε να προβλεφθεί ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν.δ.400/70 περί γνωστοποίησης που ισχύουν ειδικά στην περίπτωση µεταβίβασης χαρτοφυλακίου. 12

13 Επιπλέον, για λόγους νοµοτεχνικής τακτοποίησης και διασφάλισης της συνοχής της προβλεπόµενης διαδικασίας, κρίνεται σκόπιµο τα δύο τελευταία εδάφια της περ.ι) να αντιστραφούν, ούτως ώστε το γ εδάφιο να προηγηθεί του β εδαφίου, δεδοµένου ότι χρονικά η ανάρτηση της απόφασης της ΤτΕ για επιλογή αναδόχου έπεται της έκδοσης οποιασδήποτε απόφασης αυτής για καθορισµό των λεπτοµερειών της δηµόσιας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων των αναδόχων αλλά και της γνωστοποίησης του ανοίγµατος. ΑΡΘΡΑ 3-13: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ Επισηµαίνεται εκ προοιµίου ότι σε αντίθεση µε την εισήγηση του Έλληνα νοµοθέτη, η ευρωπαϊκή κρατούσα πρακτική προτάσσει τη δηµιουργία εγγυητικών µηχανισµών, το έργο των οποίων εξαντλείται στην εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου ζωής. Μόνες παρεκκλίσεις εθνικών συστηµάτων, µικτής εγγύησης (δηλ. µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής και εφόσον τούτο καταστεί ανέφικτο εκκαθάριση αυτού) αποτελούν η ιδιόµορφη περίπτωση της Ισπανίας καθώς και η περίπτωση της Γαλλίας. Άρθρο 5 παρ. 2 Στις άνω διατάξεις προστέθηκε ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία τίθενται εκτός του πεδίου κάλυψης που θα προσφέρει ο νέος εγγυητικός µηχανισµός του κλάδου ζωής οι απαιτήσεις που πηγάζουν από οµαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια. Λαµβανοµένης υπόψη της αυξηµένης κοινωνικής σηµασίας των συγκεκριµένων ασφαλίσεων, η σκοπιµότητα της εισηγούµενης εξαίρεσης δε γίνεται αντιληπτή. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι στα οµαδικά ασφαλιστήρια που συνάπτονται από επιχειρήσεις προς όφελος του εργατοϋπαλληλικού τους προσωπικού συνεισφέρουν µερικώς, αναλαµβάνοντας ένα µέρος της οφειλόµενης εισφοράς και οι ασφαλισµένοι εργαζόµενοι. Ως εκ τούτου προτείνεται η διαγραφή των λέξεων «από οµαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια καθώς και» από το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου. Άρθρο 6 Με τις συγκεκριµένες διατάξεις επιβάλλεται στα υποκαταστήµατα ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας να µετέχουν ως µέλη στο υπό σύσταση ταµείο της χώρας υποδοχής (Ελλάδα) και να υποχρεούνται, ως εκ τούτου, σε καταβολή εισφορών. Βάσει της αρχής του κράτους µέλους καταγωγής (Home State Principle), η οποία υιοθετήθηκε από το νοµοθέτη, παρέλκει κατά κανόνα η υποχρέωση αυτή για τα 13

14 κοινοτικά υποκαταστήµατα, µε το αιτιολογικό ότι δεν υπάγονται στον προστατευτικό µηχανισµό τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από αυτά στη χώρα υποδοχής. Κατ εξαίρεση είναι αποδεκτή η υποχρεωτική συµµετοχή υποκαταστηµάτων στο µηχανισµό προστασίας της χώρας υποδοχής στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ανάλογο ρυθµιστικό πλαίσιο στο κράτος µέλος καταγωγής ή στις περιπτώσεις που το πλαίσιο αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση µε το ισχύον στο κράτος µέλος υποδοχής. Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου καλύπτει την πρώτη περίπτωση (ανυπαρξία εγγυητικού στη χώρα καταγωγής) όχι όµως και τη δεύτερη (ανεπαρκής εξασφάλιση), η οποία προτείνεται να προστεθεί. Άρθρο 7 παρ.1 και 2 Αναφορικά µε την κάλυψη που περιέχει το Ε.Κ.Ζ. δηλαδή ίση µε το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζηµίωσης και µέχρι του ύψους των ανά ασφαλισµένο, άποψη της ΟΚΕ είναι να αυξηθεί το ανώτατο ποσό της κάλυψης στα , όπως ισχύει και στο Συνεγγυητικό Κεφαλαίο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προτείνεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «1. Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ισούται µε το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής και σε κάθε περίπτωση δε θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής». Όσον αφορά τη νέα πρόβλεψη για εγγύηση µέχρι ευρώ για τις αποζηµιώσεις θανάτου, ανικανότητας από ατύχηµα και παροχής σύνταξης, σηµειώνεται ότι το ποσόν των ευρώ είναι υπερβολικά υψηλό. Επιπλέον δεν καθίσταται ευκρινές πως θα εφαρµοστεί στις παροχές περιοδικών καταβολών όπως οι συντάξεις ούτε ο λόγος διαφοροποίησης µιας ασφάλισης σύνταξης από µια ασφάλιση επιβίωσης (εφάπαξ) για την οποία θα ισχύει το όριο των ευρώ. Άρθρο 8 παρ.6 Στο άρθρο 8 παρ. 6 δεν διευκρινίζεται ο τρόπος απόδειξης των ευθυνών των εξαιρουµένων προσώπων στην επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Άρθρο 10 α) Η επιβολή εισφοράς σε ποσοστό 1% κρίνεται υπερβολική και αυθαίρετα υψηλή ακόµη και συγκρινόµενη µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιβαρύνσεις, καθιστώντας το ασφαλιστικό 14

15 προϊόν µη ανταγωνιστικό. Βάσει έρευνας που διεξήχθη από την εταιρία Oxera για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα σχετικά ποσοστά ανέρχονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα, όπως 0,125%, 0,3%. Για λόγους ασφαλείας προτείνεται εξάλλου να αναφερθεί ρητά ότι η εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό των ετήσιων ακαθαρίστων ασφαλίστρων ζωής. β) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο νόµο ότι το ποσοστό αυτό επιβάρυνσης είτε ολικώς είτε µερικώς φέρει ο ασφαλισµένος. Η πρόβλεψη αυτή δηµιουργεί ένα εχέγγυο διαφάνειας κατά την τιµολόγηση των καλύψεων, προκειµένου να γνωρίζει εκ των προτέρων ο καταναλωτής τους συντελεστές κόστους του αγοραζόµενου ασφαλιστικού προϊόντος. γ) Απαιτείται η διαγραφή της διάταξης, µε την οποία θεσπίζεται δυνατότητα της ιαχειριστικής Επιτροπής για επιβολή έκτακτης εισφοράς. Ο λόγος έγκειται στο ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκτακτη εισφορά δε θα ήταν δυνατόν να µετακυλισθεί στα ασφάλιστρα των υπαρχόντων συµβολαίων και θα επιβάρυνε τις ίδιες τις εταιρίες που δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Τέλος, αναφορικά µε τις έκτακτες εισφορές στο ταµείο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, θα πρέπει να ορίζονται συγκεκριµένα ποιες είναι οι έκτακτες περιπτώσεις επιβολής τους. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Για λόγους διασφάλισης ισοδύναµων όρων συµµετοχής στις εργασίες του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας θεωρούµε σκόπιµη τη συµπλήρωση της ρύθµισης που προβλέπει τη δυνατότητα του Προέδρου αυτής να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυµάτων, µε αναφορά για αντίστοιχη πρόσκληση εκπροσώπων ασφαλιστικών εταιριών. Άρθρο 17 Η ΟΚΕ αναγνωρίζει την προσπάθεια του νοµοθέτη να προσφέρει διέξοδο αναφορικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την αποτίµηση των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου. Επειδή όµως η συγκεκριµένη ρύθµιση αντιµετωπίζει 15

16 το θέµα από λογιστικής µόνο απόψεως, χωρίς να το επιλύει σε επίπεδο εκτέλεσης των εποπτικών υποχρεώσεων των εταιριών για συγκρότηση επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης, γι αυτό προτείνεται η συµπλήρωσή της µε δεύτερο εδάφιο ως εξής: Στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν.δ. 400/70, όπως ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται ο υπολογισµός των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου ως στοιχείου περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης να γίνεται µε βάση την αξία κτήσης τους. Η διαφορά που τυχόν προκύπτει µεταξύ αξίας κτήσης και ονοµαστικής αξίας για όσο χρονικό διάστηµα εναποµένει ως τη λήξη τους επιµερίζεται σε ετήσια βάση, είτε ως απόσβεση, εάν είναι αρνητική, είτε ως υπεραξία, εάν είναι θετική. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της ως άνω ρύθµισης µε δυνατότητα παράτασής της για όσο χρόνο υφίστανται οι εξαιρετικές περιστάσεις που την επέβαλαν». 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 19/4/2010, η κα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής

Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής Σχέδιο Νόµου: «Ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15275 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα