Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη ζσολική ηάξη μέζα από ηην επιζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: Παιδαγυγικέρ πποζεγγίζειρ Π. Αναζηαζιάδηρ 1, Α. Μικπόποςλορ 2, Α. Σοθόρ 3, Μ. Φπαγκάκη 4 1 Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2 Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 3 Σκήκα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 3 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Καζεγήηξηα-ύκβνπινο ΔΑΠ, Πεπίλητη Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο απνηειεί έλα ηερλνινγηθό κέζν, ην νπνίν ππό παηδαγσγηθέο πξνϋπνζέζεηο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. ύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζπλνδεύεηαη από ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θπξίσο ζε ζέκαηα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Θα πξέπεη όκσο λα επηζεκάλνπκε πσο ε άθξηηε ρξήζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε ζπλέβαιιε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο απνδπλάκσζε ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ηελ παξνύζα εηζήγεζε παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθό πιαίζην ηνπ πίλαθα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη δπλαηόηεηέο θαη νη παηδαγσγηθέο ηνπ εθαξκνγέο θαη ηίζεηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ ζηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί από ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Λέξειρ κλειδιά: διαδπαζηικόρ πίνακαρ, σαπακηηπιζηικά, εθαπμογέρ, παιδαγυγική αξιοποίηζη. 1. Ειζαγυγή Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζηηο κέξεο καο, ζε όιν ηνλ θόζκν, ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηέο θαη ςεθηαθά δίθηπα, έρεη ελζσκαηώζεη ηηο Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηυν Δπικοινυνιών (ΤΠΔ) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιάδνληαο ξηδηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε κάζεζε (Pedroni, 1997). Ζ θύξηα ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνθύπηεη άκεζα από ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη από ηνπο ηξόπνπο θαηαγξαθήο, αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο παξερόκελεο πιεξνθνξίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνύλ ζηε γξήγνξε δηαρείξηζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ζηελ παξνπζίαζε ηνπο κέζσ δπλακηθώλ, αιιειεπηδξαζηηθώλ, πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηελ επηθνηλσλία (Mikropoulos & Bellou, 2006). ην ζύγρξνλν ζρνιείν νη ΣΠΔ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απιά θαη κόλν ζηνλ πιεξνθνξηθό αιθαβεηηζκό ησλ καζεηώλ πνπ έηζη θαη αιιηώο απνηειεί αλαγθαίν γξακκαηηζκό αιιά ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύληαη σο δπλακηθά εξγαιεία θαη εθαξκνγέο ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κηθηήο πνιπκνξθηθήο κάζεζεο (Lionarakis, ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ; Αλαζηαζηάδεο, 2008). Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξίδεηαη από πνηθίινπο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηα γνυζιακά ενδιαθέπονηα (Habermas, 1972) ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην ζηελόηεξν εθπαηδεπηηθό πιαίζην θαη ην επξύηεξν πνιηηηθό, παξά κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ίδησλ ησλ ΣΠΔ (Fragaki, 2010). Σα γλσζηαθά ελδηαθέξνληα αθνξνύλ ζην θηινζνθηθό πιαίζην ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ πνπ ηνλ πξνηξέπεη ή ηνλ απνηξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Κσζηνύια Μαθξάθε & Μαθξάθεο, 2006). 2. Αποηίμηζη Διεθνούρ Εμπειπίαρ ην πιαίζην απηό, ν Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο (ΓΠ) απνηειεί κηα θαηλνηόκν εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία πνπ εηζήρζεθε ζηελ εθπαίδεπζε γύξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Ζ ρξήζε ηνπ, αξρηθά, πηνζεηήζεθε από ηηο επηρεηξήζεηο θαη αξγόηεξα από ηελ εθπαίδεπζε, θπξίσο ζηα αλώηαηα θαη αλώηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Πνιιέο θπβεξλήζεηο παγκοζμίυρ, έρνπλ ήδε επελδύζεη θαη επελδύνπλ ζπλερώο κεγάια πνζά ζηελ λέα απηή εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, πξνζβιέπνληαο ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ καζεηώλ. Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ν ΓΠ εκθαλίδεηαη ζηα ζρνιεία ρσξώλ όπσο νη ΖΠΑ, ε Αγγιία θαη ε Απζηξαιία. ήκεξα, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 72% ησλ ζρνιηθώλ αηζνπζώλ δηαζέηνπλ ΓΠ. Αθνινπζεί ε Γαλία (42%), Οιιαλδία (40%), Ακεξηθή, Απζηξαιία, Ηξιαλδία (30%), Μεμηθό (28%), Πνξηνγαιία (25%), Νέα Εειαλδία θαη Καλαδάο (20%) Ηζπαλία (11%), Φηιαλδία (10%), Ρσζία (9%). Αθνινπζνύλ ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ηαπσλία, ε Σνπξθία, ε Κίλα θ.ιπ. Οη παξαπάλσ αξηζκνί αληηπξνζσπεύνπλ κόλν ην 7% ησλ ζρνιηθώλ αηζνπζώλ πνπ δηαζέηνπλ ΓΠ παγθνζκίσο. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή είλαη ή ελζσκάησζε ησλ ΓΠ ζηελ Κύπξν, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη κέζα από ην Πξόγξακκα Υξήζεο ΣΠΔ ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ, 2006), ε νπνία πεξηιάκβαλε ηελ εγθαηάζηαζε ΓΠ ζηα Κππξηαθά ζρνιεία κέρξη ην ηέινο ηνπ ηελ Ελλάδα ν ΓΠ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, θξνληηζηήξηα αιιά θαη Παλεπηζηήκηα, ελώ κέρξη ζηηγκήο ν αξηζκόο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ππάξρεη είλαη κηθξόο. Σα ηειεπηαία ρξόληα ν Γ.Π ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θπξίσο εθπαίδεπζεο (Σξηαληαθπιιίδεο, 2008; Νηάξξνπ & Γξνπζνπδάθνπ, 2007), ρσξίο αθόκα λα ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία λα απνηηκνύλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμηνπνίεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. ύκθσλα κε άιιεο εμαγγειίεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ε εηζαγσγή δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα μεθηλήζεη από ηα Γπκλάζηα θαζώο αλακέλεηαη λα εμνπιηζηνύλ νη ζρνιηθέο αίζνπζεο ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε Γ.Π, γηα όζα από απηά εθδειώζνπλ ζρεηηθό ελδηαθέξνλ. 3. Οπιζμορ- Χαπακηηπιζηικά- Εθαπμογέρ Ο ΓΠ ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί σο «έλα ζύζηεκα πνπ κεηαθέξεη ηελ νζόλε ηνπ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ππνινγηζηή ζε κεγάιε δηάζηαζε, επλνώληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε απηήλ κέζσ θπζηνινγηθώλ ρεηξηζκώλ ζε κηα νζόλε αθήο. ύκθσλα κε απηήλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα ζπλνδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ εθηεινύληαη κέζσ απηνύ θαη παξέρνπλ ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό δπλαηόηεηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο, απηελέξγεηαο, αιιειεπίδξαζεο, επηθνηλσλίαο, ελεξγήο δηακνίξαζεο πεξηερνκέλνπ θαη αμηνιόγεζεο» (Αλαζηαζηάδεο, Γθηνπδέιε, Μπέιινπ, Παπαλαζηαζίνπ, Παπαρξήζηνο, ηκσηάο, νθόο, Σξηαληαθπιιίδεο, Φηιηππνύζεο, Φξαγθάθε, 2010). Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηα σαπακηηπιζηικά ηνπ πίλαθα πνπ ηνλ θάλνπλ λα ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο θαη κάιηζηα ηνλ θαζηζηνύλ έλα δπλακηθό παηδαγσγηθό εξγαιείν πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Απηά είλαη: 1. Η διαδπαζηικόηηηα/αλληλεπίδπαζη Όπσο θαίλεηαη από ηε δηεζλή εκπεηξία (Higgins et. al 2007), ην ζεκείν θιεηδί γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηε ζπλεηζθνξά ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ΓΠ. Απηή έρεη δύν δηαζηάζεηο: ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηώλ κε ηελ πιεξνθνξία θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο κέζσ ηνπ ΓΠ ηεσνική διάδπαζη- θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ, καζεηώλ κε καζεηέο, εθπαηδεπηηθώλ κε εθπαηδεπηηθνύο- παιδαγυγική διάδπαζη- (Smith et al, 2005). Χο πξνο ηελ παηδαγσγηθή δηάδξαζε, ν ΓΠ νδεγεί ζε κεγαιύηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ, δίλνληαο θίλεηξα ζπκκεηνρήο γηα ζπδήηεζε ζηελ ηάμε (Gerard& Widener, 1999; Higgins et al., 2005; Murcia & Sheffield,2010). Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζηελ ηάμε επλνεί ηε ζπδήηεζε (BECTA 2003) θαη πξνάγεη επθαηξίεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 2. Η Πολςμεζικόηηηα Ζ πνιπκεζηθόηεηα ηνπ ΓΠ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ κε δηαθνξεηηθά κέζα, πξνζθέξνληαο έηζη έλα ειθπζηηθό θαη ελδηαθέξνλ κάζεκα θαη ηαπηόρξνλα ελζαξξύλνληαο ηελ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Πξνζθέξεη άκεζε θαη εύθνιε πξόζβαζε ζε πιηθό από δηαθνξεηηθέο πεγέο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απξόζθνπηε ξνή ηνπ καζήκαηνο. Τιηθό, πξνεξρόκελν από δηαθνξεηηθά κέζα κπνξεί λα θεληξίζεη δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο ηνπ καζεηή θαη έηζη λα βνεζήζεη ζηελ εύθνιε θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο από όινπο άιιεο ηύπνπο καζεηώλ (νπηηθνύο, αθνπζηηθνύο θηλαηζζεηηθνύο). 3. Διασείπιζη ηος πςθμού ηος μαθήμαηορ Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ΓΠ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην κάζεκά ηνπ, νξγαλώλνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη παξαδίλνληαο έλα πεξηεθηηθό θαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο κάζεκα. Από ηελ άιιε, καξηπξίεο εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξνπλ όηη ζπρλά παξαηεξείηαη ν ξπζκόο ηνπ καζήκαηνο λα γίλεηαη ππεξβνιηθά γξήγνξνο θαη λα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 70 αλαπηύζζεηαη κία ππεξθπζηθή αιιειεπίδξαζε (Beauchamp, Kennewell, Tanner, Jones, 2010), πνπ δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ξνή ηνπ καζήκαηνο. 4. Εςελιξία & πποζαπμοζηικόηηηα Ο Γ.Π ραξαθηεξίδεηαη από επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα, θαζώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από όιεο ηεο ειηθίεο ησλ καζεηώλ (Abrams & Haefner, 1998; Bell, 2002) θαη ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.ο ΓΠ παξέρεη, αθόκα, ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ αλάινγα από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. Τπάξρεη άθζνλν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζην δηαδίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηαδξαζηηθά. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ θαη ζελάξηα δηδαζθαιίαο, πνπ ππνζηεξίδνπλ πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα, αμηνπνηώληαο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ θώδηθα, εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0, αιιά θαη ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό θάζε πίλαθα. Οη εθαξκνγέο ηνπ ΓΠ, εάλ αμηνπνηεζνύλ κε κηα επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, κπνξνύλ λα ζπλδξάκνπλ ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν πνιύηξνπν απηό πιηθό κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ηειεδηαζθέςεηο, ζην πιαίζην ηεο εμ απνζηάζεσο Πολςμοπθικήρ Δκπαίδεςζηρ, βαζηδόκελν ζε παηδαγσγηθέο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κέζα ζε έλα επνηθνδνκεηηθό πιαίζην (Fragaki & Lionarakis, 2011). 4. Η μαθηζιακή και διδακηική διαδικαζία με ηο διαδπαζηικό πίνακα Κνηλή απαίηεζε ησλ παηδαγσγώλ επηζηεκόλσλ ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε πηνζέηεζε παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ θαηλνηόκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ΓΠ, όρη απιά γηαηί απηά είλαη δηαζέζηκα, αιιά γηαηί αμηνινγείηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό όηη κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ. Γειαδή, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απνθιεηζηηθά από παηδαγσγηθή άπνςε. Ο θάζε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ πσο γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε Υ δηδαθηηθή κέζνδν λα αμηνπνηήζσ πην απνηειεζκαηηθά, είηε ηελ πνιπκεζηθόηεηα, είηε ηε δηαδξαζηηθόηεηα ηνπ πίλαθα γηα λα εληζρύζσ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο;, πνηα ζεσξεηηθή θαη επηζηεκνινγηθή παξαδνρή ζα αθνινπζήζσ γηα λα ην επηηύρσ απηό, ζε πνην εθπαηδεπηηθό πιαίζην ζα θηλεζώ;. Παξά ηηο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ΓΠ γηα παξνπζίαζε ελόο εληππσζηαθνύ ηερλνινγηθά καζήκαηνο, παξακέλεη έλα εξγαιείν, ππεξέηεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη όρη ην αθεληηθό ηεο (Mercel et al, 2010). Σα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο, σο κία πηπρή ησλ ΣΠΔ, κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηη μαθηζιακή διαδικαζία ππό ην πξίζκα ησλ θνηλσληθώλ ζεσξηώλ κάζεζεο, νη νπνίεο δηαθαηέρνληαη από έλα ππακηικό γνυζιακό ενδιαθέπον. Ζ εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε απηή ηε θηινζνθηθή θαηεύζπλζε δε δηαθαηέρεηαη από κηα ηερλνθεληξηθή θαη εξγαιεηαθή αληίιεςε, όπνπ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δηαρσξίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή από ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε, νξκώκελεο από έλα ηεσνικό γνυζιακό ενδιαθέπον (Fragaki 2010). ε αληίζεζε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αμηνπνηνύλ ηα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα απνθηνύλ έλαλ πην ελεξγό θαη αιιειεπηδξαζηηθό ξόιν κε ηελ ηερλνινγία, ηελ θνηλσλία θαη ηε κάζεζε. Αλαγλσξίδεηαη ν ελεξγεηηθόο ξόινο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηεο γλώζεο, αληί ηεο παζεηηθήο πξόζιεςήο ηεο. Ζ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κάζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΓΠ δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγό εκπινθή ησλ καζεηώλ, ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κέζα από ηνλ πεηξακαηηζκό, ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε (Edelson, Pea, Gomez, 1998). Οη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ αξρέο ή αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο κέζσ αιιειεπηδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεηξακαηηζκνύ θαη πξαθηηθήο. Οηθνδνκνύλ έκπξαθηεο, εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο (πξαμηαθέο, εηθνληζηηθέο, ζπκβνιηθέο) κέζσ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ΓΠ, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηπρζνύλ γλσζηηθά. Παξάιιεια, από ηνλ εθπαηδεπηηθό δίλεηαη έκθαζε ζην πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό πιαίζην πνπ επεξεάδεη θάζε γλσζηηθή δηεξγαζία. Καη όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δηεπξύλνπλ θαη ζπλδέζνπλ ηα εξγαιεία κε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή εκπεηξία αιιά θαη κε ηα επξύηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα, ηόηε κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή ζεώξεζε άιιεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζα από κεηαζρεκαηηζκνύο, αλαδνκήζεηο θαη δξάζεηο (Ληνλαξάθεο & Φξαγθάθε, 2009). Οη δπλαηόηεηέο ηνπ ΓΠ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε διδακηική διαδικαζία ζε πνιιά επίπεδα. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην δηακνηξαζκό ησλ πιεξνθνξηώλ, έηζη ώζηε λα εληζρύεηαη θαη λα ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηώλ. Ζ εηζαγσγή ηνπ ΓΠ πίλαθα ζηελ ηάμε κπνξεί λα θέξεη αιιαγέο ζην νηθνζύζηεκα ηεο. Γελ πξνσζεί κόλν πνηθίιεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά έρεη ηε δύλακε λα θάλεη ραξνύκελνπο ηνπο καζεηέο, λα βειηηώζεη ην επίπεδν πξνζνρήο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη επθνιόηεξα ζπλζήθεο ελζνπζηαζκνύ, απμάλνληαο ηα θίλεηξα γηα κάζεζε θαη εληζρύνληαο ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο (Αλαζηαζηάδεο θ.ά., 2010). Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε όηη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ παξέρεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ο ΓΠ είλαη έλα πνιπηξνπηθό εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα Δηδηθά ρνιεία (http://ictspeciallove.blogspot.com) θαη ζηα Σκήκαηα Έληαμεο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν από ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Κη απηό γηαηί θάλεη ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία πξνζηηή, εύθνιε, αιιειεπηδξαζηηθή. Ο ΓΠ ζπληειεί ζηε δηαρείξηζε ελλνηώλ, αθνύ κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα πξνζεγγίζεη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, εληζρύνληαο παξάιιεια ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ. Τπνζηεξίδεη πνιιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, γηα ηε ρξήζε ηνπ δελ απαηηείηαη πιεθηξνιόγην, νύηε πνληίθη, εξγαιεία απαξαίηεηα ζε έλα ζπκβαηό ππνινγηζηή, αιιά δύζθνια ζηε ρξήζε από πνιιά παηδηά κε αλαπεξίεο. Παηδηά κε δηάζπαζε πξνζνρήο ή ππεξθηλεηηθνί ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 72 καζεηέο καγεύνληαη κε ηνπο θπζηθνύο ρεηξηζκνύο θαη ηε δηαδξαζηηθή δύλακε ηνπ πίλαθα. Δίλαη ζαλ λα γίλνληαη νη ίδηνη νη καζεηέο δηαδξαζηηθνί ήξσεο ελόο θεθάηνπ καζεζηαθνύ παηρληδηνύ. 5. Πποβλημαηιζμοί από ηην εκπαιδεςηική σπήζη ηος Διαδπαζηικού Πίνακα ζηη ζσολική ηάξη Από ηελ αξρή ελζσκάησζεο ησλ ΓΠ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε δηεζλέο επίπεδν, ππήξμαλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ζρεδηαζηώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ όηη κπνξνύλ λα επηθέξνπλ κία δπλεηηθή επαλάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή (Miller & Glover, 2002; Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005), θαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, βαζηδόκελνη ζηελ έλζεξκε απνδνρή ηνπ πίλαθα από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαη ηελ άκεζε ελζσκάησζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, όπσο απηή θαηαγξάθεθε ζε πξσηνπόξα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο, Νέα Εειαλδίαο, Ακεξηθήο. (Lee, M. 2010). Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο αξρίδνπλ θηόιαο λα εκθαλίδνληαη ηα ππώηα αποηελέζμαηα από ηε ρξήζε ηνπ. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Newcastle παξνπζίαζε ην 2005 απνηειέζκαηα από ηε δηεηή ρξήζε ( ) ησλ ΓΠ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αγγιίαο (Higgins, Falzon, Hall, Moseley, Smith, Smith, Wall, 2005). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη κνινλόηη ε λέα ηερλνινγία έγηλε δεθηή ζηελ αξρή κε ελζνπζηαζκό, ε αύμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε δηαηεξήζεθε γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. ε πξόζθαηε κειέηε ζηελ Ακεξηθή ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ΓΠ ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ παξνπζηάδνληαη ζεηηθά, αιιά επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα νπζηαζηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γηα λνεκαηνδνηεκέλε κάζεζε. Πξόζθαηε κειέηε ζε Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα άιιεο Σνπξθίαο αλαδεηθλύεη παξόκνηα πξνβιήκαηα, θαζώο θαη ηελ αηνλία ρξήζεο ησλ ΓΠ κεηά από έλα έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Somyόrek et al., 2009). Χο αίηηα γηα ηε κε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ αλαθέξνληαη ε ειιηπήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε έιιεηςε παηδαγσγηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Χο πξόβιεκα επηζεκαίλεηαη ε κεηαθνξά καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ από άιινπ ηύπνπ πεξηβάιινληα ζηνλ ΓΠ ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ηελ αλάδεημε ηεο πξνζηηζέκελεο παηδαγσγηθήο αμίαο από ηε ρξήζε ηνπ. Από ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθύπηεη όηη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΓΠ από κόλα ηνπο δελ επαξθνύλ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε (Moss, Jewitt, Levaãiç, Armstrong, Cardini, Castle (2007), θαζώο ε εηζαγσγή ηνπ δε ζεκαίλεη όηη απηόκαηα ζα επηθέξεη αιιαγέο ζηελ παηδαγσγηθή πνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο αθνινπζνύζε έσο εθείλε ηελ ζηηγκή (Hennessy, Deaney, Ruthven, Wintwerbottom, 2007). Με βάζε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε αξθεηνί εξεπλεηέο (Smith et all, 2005) ππνζηεξίδνπλ όηη ε επηθαλεηαθή αμηνπνίεζε ησλ ΓΠ ζηε ζρνιηθή ηάμε ελδπλακώλεη ηε δαζθαινθεληξηθή πξνζέγγηζε θαζώο επαλαθέξεη αβίαζηα ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ εθπαηδεπηηθό. ύκθσλα κε άιιεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πξνζεγγίζεηο (Warwick & Kershner, 2008) ν ζρεδηαζκόο ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ ΓΠ απαηηεί, όρη κόλν ηερληθέο δεμηόηεηεο από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, αιιά θαη παηδαγσγηθό ζρεδηαζκό πνπ ζα ελδπλακώλεη ηνλ δηακεζνιαβεηηθό ηνπ ξόιν. Τπάξρνπλ εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηνλ ΓΠ, όπσο θαη θάζε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, θαηά πόζν θαζνδεγείηαη από κία εθπαηδεπηηθή αλάγθε (education led), ή απιά απνηειεί άιιν έλα ηερλνινγηθό επίηεπγκα πνπ αλαπόθεπθηα ζα εηζέιζεη ζηελ δσή καο (technology led). Τπνζηεξίδεηαη όηη θάζε λέα ηερλνινγία ζεσξεηηθά πξέπεη λα πηνζεηείηαη από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, όηαλ κπνξεί ηεθκεξησκέλα λα πξνζθέξεη θάηη ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη άιιν κέζν κε ηνλ ίδην ή θαιύηεξν ηξόπν ή θαιύηεξα, όηαλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη απηό ην κέζν ζα δώζεη ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ άιια κέζα αδπλαηνύλ λα δώζνπλ. Oη Glover & Miller (2001) επηζεκαίλνπλ όηη πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ώζηε λα κελ παξαζπξζνύκε από ηηο εληππσζηαθέο παξνπζηάζεηο θαη ην πινύζην θαη πνηνηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηδείμεηο γηα ηνλ ΓΠ. Αληίζεηα, πξέπεη πξσηαξρηθά λα εμεηάζνπκε πσο απηή ε λέα εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζα κπνξνύζε λα ηαηξηάμεη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηειηθά πνηεο αλάγθεο ζα κπνξνύζε λα ηθαλνπνηήζεη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Καηαιήγνληαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη παξά ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο θαη αλαθνξέο, δελ έρεη αθόκε ηεθκεξησζεί επαξθώο κέρξη ζήκεξα, ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ΓΠ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Γη απηό ην ιόγν, πνιινί αλαξσηηνύληαη αλ ηειηθά απνηειεί κηα θαηλνηνκία πνύ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ησλ ζαπκαζηώλ ηνπ. Όινη όκσο γλσξίδνπλ πσο ν ΓΠ είλαη θαη απηόο έλα ηερλνινγηθό κέζν, όπσο πνιιά άιια, πνπ ζα αμηνπνηεζεί κε ζπκπεξηθνξηζηηθό ή επνηθνδνκεηηθό ηξόπν από ηνλ εθπαηδεπηηθό, αλάινγα κε ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε πξνο ηε γλώζε πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ίδην. Οη καζεηέο ζα είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο ή ελεξγεηηθνί κέηνρνη ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, όρη εάλ ν ΓΠ είλαη από κόλνο ηνπ έρεη ηηο δπλαηόηεηεο ελόο δηαδξαζηηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά εάλ απηό ην ζύζηεκα αμηνπνηεζεί αιιειεπηδξαζηηθά από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο. Βιβλιογπαθία Abrams, G. & Haefner, J. (1998). S.H.O.W.M.E.: spearheading online work in mathematics education. Αλαθηήζεθε από ζηηο Αλαζηαζηάδεο, Π. Γθηνπδέιε, Α. Μπέιινπ, Η. Παπαλαζηαζίνπ, Γ., Παπαρξήζηνο, Ν., ηκσηάο, Κ., νθόο, Α., Σξηαληαθπιιίδεο, Α., Φηιηππνύζεο, Γ., Φξαγθάθε, Μ. (2010). Ο Γιαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηη Σσολική Τάξη: Παιδαγυγικέρ Πποζεγγίζειρ- Γιδακηικέρ Δθαπμογέρ. Μέπορ Α, Θευπηηικό Πλαίζιο. (ζει 1-58). Αζήλα: Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 74 Αλαζηαζηάδεο, Π. (2008). Εεηήκαηα παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηε Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ηεο Γηαδξαζηηθήο Σειεδηάζθεςεο ζε Πεξηβάιινλ Μηθηήο- Πνιπκνξθηθήο-Μάζεζεο. ην Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο (Δπηκ.), Η Τηλεδιάζκετη ζηην ςπηπεζία ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ και ηηρ Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ (ζει ). Αζήλα: Gutenberg. Beauchamp, G., Kennewell, S., Tanner, H., Jones, S.(2010). Interactive whiteboards and all that jazz: the contribution of musical metaphors to the analysis of classroom activity with interactive technologies. Technology, Pedagogy, and Education. Vol. 19, July 2010, BECTA (2003). What the research says about interactive whiteboards. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθό ηόπν (04/09/2010). Bell, M.A. (2002). Why use an interactive whiteboard? A bakers dozen reasons! Teachers.Net Gazette 3 (1) Edelson, D., Pea, R. Gomez, L. (1998) Constructivism in the collaboratory. In B. G. Wilson (ed.) Constructivist Learning Environments. Case Studies in Instructional Design (2nd edition) ( ). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. Fragaki, M. Lionarakis, A. (2011). Education for Liberation: A Transformative Polymorphic Model for ICT Integration in Education. In Kurubacak, G & Yuzer, V. (Eds.), Handbook of Research on Transformative Online Education and Liberation: Models for Social Equality. ( pp), USA: IGY Global. Fragaki, Μ. (2010). ICT integration in Education: A Right to Democracy by way of Emancipator Education M. Kalogiannakis, D. Stavrou & P. Michaelidis (Eds.) Proceedings of the 7th International Conference on Hands on Science July 2010, Rethymno Crete, pp , από Gerard, F., & Widener, J. (1999). A SMARTer Way to Teach Foreign Language: The SMART Board Interactive Whiteboard as a Language Learning Tool. (01/09/ 2009). Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interest (2nd Ed.). London: Heinemann. Hennessy, S., Deaney, R., Ruthven, K., Wintwerbottom, M. (2007). Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner participation in school science. Learning, Media and Technology, Vol.32, No. 3, September 2007, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ pp Higgins, S., Falzon, C., Hall, I., Moseley, D., Smith, F., Smith, H., Wall, K. (2005). Embedding ICT in The Literacy And Numeracy Strategies. Γηαζέζηκν ζηελ Κσζηνύια Μαθξάθε, Ν. & Μαθξάθεο, Β. (2006). Γιαπολιηιζμικόηηηα και Δκπαίδεςζη για ένα Βιώζιμο Μέλλον. Κξήηε: EMedia: Φεθηαθό Κέληξν Δθπαηδεπηηθώλ Μέζσλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Lee, M. (2010). Interactive Whiteboard and Schooling: the context. Technology, Pedagogy and Education. Vol. 19, No 2, July 2010, Lionarakis, A. (1998). Polymorphic Education: A pedagogical framework for open and distance learning. In A. Szucs & A. Wagner. (Eds), Transformation, Innovation and Tradition Roles and Perspectives of Open and Distance Learning, Italy: University of Bologna, Universities in a Digital Era. Ληνλαξάθεο Α., Φξαγθάθε Μ. (2009). Πνιπκνξθηθό Μνληέιν κηαο Κξηηηθήο Ζιεθηξνληθήο Κνηλόηεηαο Μάζεζεο: Μνξθέο θαη Γνκηθά ζηνηρεία κηαο Πνηνηηθήο Ννεκαηνδνηεκέλεο Μάζεζεο από Απόζηαζε. Θέμαηα Δπιζηημών και Τεσνολογίαρ ζηην Δκπαίδεςζη. Σόκνο 2, Σεύρνο 1, ειίδεο 29 52, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο. Mikropoulos, Σ. Α. & Bellou, J. (2006), The Unique Features of Educational Virtual Environments, In C. M. Stewart, C. C. Schifter & M. E. Markaridian Selverian (Eds.) Teaching and Learning with Technology, , Routledge. Miller, D., & Glover, D. (2002). The Interactive Whiteboard as a Force for Pedagogic Change: The Experience of Five Elementary School in an English Education Authority. Information Technology in Childhood Education Annual, pp Miller, D and Glover, D.(2009). Interactive Whiteboards in the Web 2.0 Classroom. Chapter XXVII. Moss, G., Jewitt, C., Levaãiç, R., Armstrong, V., Cardini, A. & Castle, F. (2007) The interactive whiteboards, pedagogy and pupil performance evaluation: an evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge. DfES Research Report 816 (London, DfES). Murcia, K. & Sheffield, R. (2010). Talking about science in interactive whiteboard classrooms. In M. Thomas & A. Jones (Eds), Interactive whiteboards: An ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 76 Australasian perspective. Australasian Journal of Educational Technology, 26(Special issue, 4), Νηάξξνπ, Β & Γξνπζνπδάθνπ,Δ. (2007). Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζηελ εθπαίδεπζε: ην Γαπόληεο Ν. &Σδηκόπνπινο Ν. (επηκ). Πξαθηηθά 4ος Πανελλήνιος Σςνεδπίος ηυν Δκπαιδεςηικών για ηιρ ΤΠΔ, ύξνο 4-6 Μαΐνπ, Αζήλα, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Somyόrek, S., Atasoy, B., Ozdemir, S. (2009). Board s IQ: What makes a board smart? Computers & Education, 53, Σξηαληαθπιιίδεο Α.(2008). Ο Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο σο εξγαιείν Μάζεζεο: Ζ εκπεηξία από ηε ρξήζε ηνπ ζην 2 ν Γεκνηηθό ρνιείν Καιπβίσλ Θσξηθνύ. Το βήμα ηυν εκπαιδεςηικών. Τπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ (2006) Πξόγξακκα Υξήζεο Σ.Π.Δ. ζην Κππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα, Κλιμάκιο Πληποθοπικήρ Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ. Warwick, P. & Kershner, R. (2008). Primary teachers' understanding of the interactive whiteboard as a tool for children's collaborative learning and knowledge building. Learning, Media and Technology, 33(4), ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 67 Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις Π. Αναστασιάδης1, Α. Μικρόπουλος2, Α. Σοφός3,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού.

Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 341 Γιδακηική πποζέγγιζη ηηρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ διδαζκαλίαρ ηηρ Γλώζζαρ με ηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηην Γ ηάξη Γημοηικού. Α. Κόκκαλη Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο

Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο δηαζηάζεηο, δειαδή ζηε δηάζηαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα