ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα."

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Πολλές φορές είναι δυνατόν οι ανάγκες μιας υδραντλητικής εγκατάστασης να μην καλύπτονται από μόνον μια αντλία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε δύο ή περισσότερες αντλίες, οι οποίες είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες «εν παραλλήλω» ή «εν σειρά». Κάθε είδος συνδεσμολογίας έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, την οποία και εκμεταλλευόμαστε. Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή μπορούμε να δώσουμε στο υδραντλητικό μας σύστημα περισσότερη ευελιξία. Η εύρεση της συνισταμένης χαρακτηριστικής μπορεί να γίνει εύκολα με γραφικό τρόπο όταν μας δίνονται οι χαρακτηριστικές των αρχικών αντλιών που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση. Δύο αντλίες θα λέμε ότι συνδέονται παράλληλα,όταν οι χοάνες καταθλίψεως τους συνδέονται στον ίδιο σωλήνα εξόδου. Όπως βλέπουμε και από τα σχήματα που ακολουθούν, στην εν παραλλήλω συνδεσμολογία η συνισταμένη καμπύλη προκύπτει αθροίζοντας την παροχή των δύο αρχικών αντλιών. Κάθε σημείο της συνισταμένης έχει τη διπλάσια παροχή της αρχικής αντλίας για το ίδιο μανομετρικό. Δηλαδή εάν παράλληλα με μια αντλία συνδέσουμε μια ίδια αντλία, η χαρακτηριστική καμπύλη H=f(Q) των συνεργαζόμενων αντλιών, προκύπτει εάν διπλασιάσουμε τις τετμημένες διάφορων σημείων της καμπύλης και ενώσουμε τις νέες τετμημένες. Δύο αντλίες θα λέμε ότι συνδέονται «εν σειρά» όταν η έξοδος του σωλήνα καταθλίψεως της μίας, συνδέεται με το στόμιο εισόδου του σωλήνα αναρρόφησης της άλλης. Στην «εν σειρά» συνδεσμολογία κάθε σημείο της συνισταμένης χαρακτηριστικής χαρακτηρίζεται από διπλάσιο μανομετρικό,αλλά παροχή ίδια με την αρχική αντλία. Έτσι εάν σε σειρά με μια αντλία συνδέσουμε μια ίδια αντλία,η χαρακτηριστική καμπύλη H=f(Q) των συνεργαζόμενων αντλιών προκύπτει εάν διπλασιάσουμε τις τεταγμένες διαφόρων σημείων τις καμπύλης και ενώσουμε τις νέες τεταγμένες. Στην περίπτωση που οι δύο αντλίες έχουν διαφορετικές χαρακτηριστικές ύψους - παροχής, οι τεταγμένες προστίθενται. Συνεπώς τις αντλίες με παράλληλη σύνδεση τις χρησιμοποιούμε σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται μεγάλη παροχή,ενώ τις αντλίες με σύνδεση σε σειρά τις χρησιμοποιούμε όπου απαιτείται μεγάλο μανομετρικό ύψος. ( π.χ Για μεταφορά ρευστού σε δεξαμενές με μεγάλη υψομετρική διαφορά ). Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 1 από 10

2 Η Α1-Α2 A2 A1 ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Ηgeo ΣυνισταμένηΑ1- Α2 ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Q 2 = 2Q 1 H 1 = H 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΟ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ ΑΝΤΛΙΩΝ Q A2 ΣυνισταμένηΑ1- Α2 A1 ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Ηgeo Α1-Α2 ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Q 2 = Q 1 H 2 = 2H 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΟ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Q Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν για την περίπτωση όμοιων αντλιών. Στην περίπτωση σύνδεσης μη όμοιων αντλιών παρατηρείται μια ιδιομορφία. Έχοντας τις καμπύλες των δύο αντλιών που θέλουμε να συνδέσουμε και φτιάχνοντας την συνισταμένη τους,παρατηρούμε ένα κρίσιμο σημείο P. Στην περίπτωση της εν παραλλήλω συνδεσμολογίας ανόμοιων αντλιών για παροχή Q<Q p,έχουμε πίεση μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να δώσει η αντλία 2. Έτσι στην περιοχή αυτή η αντλία 2, τείνει να λειτουργήσει με αρνητική παροχή που παίρνει από την αντλία 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 2 από 10

3 Έτσι στην παράλληλη συνδεσμολογία, περιοριζόμαστε να συνδέσουμε αντλίες με το ίδιο περίπου μανομετρικό, αλλά οποιασδήποτε παροχής επιθυμούμε. Φτιάχνοντας την συνισταμένη καμπύλη δύο ανόμοιων, εν σειρά αντλιών, παρατηρούμε ένα ανάλογο σημείο P, που αντιστοιχεί στη μέγιστη παροχή της αντλίας 2. Για παροχή Q>Q p η αντλία 2 λειτουργεί είτε ως αντλία με H<0 ( θεωρητικά ) είτε ως στρόβιλος κινούμενος από την αντλία 1.Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων συνδεσμολογούμε αντλίες σε σειρά οι οποίες είναι της ίδιας παροχής, ανεξάρτητα από το μανομετρικό τους. Στα σχήματα φαίνονται οι συνισταμένες καμπύλες για τους δύο τρόπους συνδεσμολογίας,καθώς και το κρίσιμο σημείο P. Η Η Α1 Α2 P Α2 Α1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Q Q ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού του σημείου λειτουργίας εγκαταστάσεως με περισσότερες από μια αντλίες και ο προσδιορισμός του σημείου λειτουργίας κάθε αντλίας στην εγκατάσταση. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 3 από 10

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Συνισταμένη χαρακτηριστική συστήματος για την περίπτωση εν σειρά συνεργασίας δύο ίδιων αντλιών, που λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες αναρρόφησης-κατάθλιψης και τροφοδοτούν σωλήνωση με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ισχύει δε : H = H 1 + H 2 Q = Q 1 = Q 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 4 από 10

5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ Συνισταμένη χαρακτηριστική συστήματος για την περίπτωση εν παραλλήλω συνεργασίας δύο ίδιων αντλιών, που λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες αναρρόφησης-κατάθλιψης και τροφοδοτούν σωλήνωση με τα ίδια χαρακτηριστικά, αμελώντας τις απώλειες ενέργειας στους κλάδους αναρρόφησης. Ισχύει δε : H = H 1 = H 2 Q = Q 1 + Q 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 5 από 10

6 `ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ Εφαρμογή εξισώσεως Bernoulli για τον προσδιορισμό του μανομετρικού Η στον κόμβο Γ. p atm 2 Τμήμα Α Γ : H = 1H ζ + ΑΓΓ 1Q Hgeo 1 (1) ρ g p atm 2 Τμήμα Β Γ : H = 2H ζ + ΒΓΓ 2Q Hgeo 2 (2) ρ g p atm 2 Τμήμα Γ Δ : H = ζ+ Γ Γ ( 1Q 2Q ) ++ Hgeo 3 (3) ρ g Ζητούνται οι παροχές Q1, Q2 που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις παραπάνω σχέσεις. Προσδιορίζονται γραφοαναλυτικά οι παρακάτω καμπύλες : Η1(Q) Η2(Q) : χαρακτηριστική αντλίας Νο1 : χαρακτηριστική αντλίας Νο2 Ησ1 : χαρακτηριστική σωλήνωσης αντλίας Νο1 (τμήμα Α Γ) Ησ2 : χαρακτηριστική σωλήνωσης αντλίας Νο2 (τμήμα Β Γ) Ησ3 : χαρακτηριστική κοινής σωλήνωσης (τμήμα Γ Δ) (χάραξη της σχέσης 3) Η1'(Q) : χαρακτηριστική αντλίας Νο1 μειωμένη κατά την Ησ1 (χάραξη της σχέσης 1) Η2'(Q) : χαρακτηριστική αντλίας Νο2 μειωμένη κατά την Ησ2 (χάραξη της σχέσης 2) Η(Q) : συνισταμένη κατά παροχή των Η1'(Q), Η2'(Q) Η τομή της Η(Q) με την Ησ3 είναι η ζητούμενη παροχή (Q1+Q2). ο όρος της πίεσης αναγράφεται χάρη γενικότητας. Στην εφαρμογή αυτή η πίεση στις δεξαμενές είναι κοινή οπότε αφαιρείται και από τις τρεις εξισώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο όρος αυτός υπολογίζεται κατά την χάραξη των παραπάνω καμπυλών. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 6 από 10

7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 7 από 10

8 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ Στην εγκατάσταση που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα οι αντλίες υπ αριθμόν 1,2 τροφοδοτούν το πιεστικό δοχείο, παροχετεύοντας νερό από δύο ξεχωριστές δεξαμενές και ζητείται να προσδιορισθούν τα εξής μεγέθη : i.) το σημείο λειτουργίας κάθε αντλίας. ii.) η ισχύς που καταναλώνει κάθε αντλία. iii.) να ελεγχθεί η λειτουργία των αντλιών έναντι σπηλαίωσης, όταν οι αντλίες 1,2 βρίσκονται 0,7 m χαμηλότερα του σημείου Γ. Δίνονται τα εξής δεδομένα : υψομετρική διαφορά δεξαμενής Α κόμβου Γ : Η geo1 = 2 m υψομετρική διαφορά δεξαμενής Β κόμβου Γ : Η geo2 = 1 m υψομετρική διαφορά κόμβου Γ δοχείου Δ : Η geo3 = 1,5 m συντελεστής απωλειών διαδρομής ΑΓ : ζ ΑΓ = 0,001 {έτσι ώστε ΔΗ ΑΓ (m) = ζ ΑΓ Q 2 (m 3 /h)} συντελεστής απωλειών διαδρομής ΒΓ : ζ ΒΓ = 0,001 συντελεστής απωλειών διαδρομής ΓΔ : ζ ΓΔ = 0,0006 πίεση μανομέτρου στο δοχείο Δ : p Δ = 0,5 bar Αντλία Νο1 ( 2900 rpm ) Q (m 3 /h) H (m) 30 29,5 28, ,5 17,5 12,5 7 0 η - 0,30 0,48 0,63 0,74 0,80 0,76 0,62 0,43 - Αντλία Νο2 ( 2900 rpm ) Q (m 3 /h) H (m) 44, ,5 37, , ,5 11,4 0 Η - 0,25 0,38 0,51 0,62 0,71 0,78 0,83 0,85 0,82 0,75 0,62 0,43 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 8 από 10

9 i.) Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που παρουσιάστηκε, χαράσσουμε τις καμπύλες που μας ενδιαφέρουν σε κοινό διάγραμμα και αναγνωρίζουμε σε αυτό τα σημεία λειτουργίας κάθε αντλίας, καθώς και το σημείο λειτουργίας όλης της εγκατάστασης. Μανομετρικό (m) Παροχή (m /h) χαρ. αντλίας 1 χαρ. αντλίας 2 διαδρ. ΑΓ διαδρ. ΒΓ συνιστ. διαδ. ΑΓ, ΒΓ διαδρ. ΓΔ Σημείο λειτουργίας αντλίας Νο1 : Q = 49,5 m 3 /h, H = 21,5 m Σημείο λειτουργίας αντλίας Νο2 : Q = 91,2 m 3 /h, H = 28,5 m ii.) Καταναλισκόμενη ισχύς από την αντλία Νο1 : ρgq H , ,21 N1 = = =,2 90 KW η ,0 Καταναλισκόμενη ισχύς από την αντλία Νο2 : ρgq H , ,28 5, N1 = = =,7 08 KW η 3600, iii.) Για τον έλεγχο λειτουργίας έναντι σπηλαίωσης πρέπει να ελεγχθεί η σχέση NPSHa > NPSHr. Με χρήση της εξισώσεως Bernoulli προσδιορίζεται το διαθέσιμο ύψος αναρρόφησης κάθε αντλίας. 5 p A 2 D, p NPSHa1 = αν ζ αν Qh = 3,1, , D2 11 = 7,53 m ρ g ρ 1000,9 81 ρg NPSHa 2 = p 5 B D2, ps αν ζ αν Qh = 3,0, , 2 22 = 5,60 m ρ g ρ 1000,9 81 ρg ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 9 από 10

10 Από τις χαρακτηριστικές των αντλιών προκύπτει ότι ΚΣΛ Νο1 : Q = 50 m 3 /h, H = 24 m ΚΣΛ Νο2 : Q = 77 m 3 /h, H = 33 m Ο ειδικός αριθμός στροφών κάθε αντλίας είναι : nq Q Κ 50 n == rpm 43 H = Κ nq QΚ 77 2 n == 2900 = 1848 rpm 43 H Κ Βάσει του ειδικού αριθμού των μηχανών, η τιμή της παραμέτρου σπηλαίωσης εκτιμάται να είναι σ Κ = 0,20. Έτσι είναι NPSHr 1 = σ Κ H K1 =, = 4,8 m NPSHr 2 = σ Κ H K2 =, = 6,6 m Συνεπώς για την αντλία Νο1 είναι : 7,53 > 4,8, ασφαλής λειτουργία για την αντλία Νο2 είναι : δεν ισχύει 5,60 > 6,6, οπότε στην διατομή αναρρόφησης αναπτύσσεται συστηματικά σπηλαίωση. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΑΝΤΛΙΩΝ.doc 10 από 10

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα