Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ ΓΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Σμήμα Ποιοτικού & Φστοϋγειονομικού Δλέγτοσ. ΩΣΖΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Γεσπόλνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ ΓΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Σμήμα Ποιοτικού & Φστοϋγειονομικού Δλέγτοσ. ΩΣΖΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Γεσπόλνο"

Transcript

1 Π.Δ. ΚΑΒΑΛΑ ΓΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Σμήμα Ποιοτικού & Φστοϋγειονομικού Δλέγτοσ ΩΣΖΡΗΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Γεσπόλνο

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΚΟΠΖΔΧΝ Υποχρζωςθ κάκε κράτουσ μζλουσ να αποδεικνφει ότι θ φυτικι παραγωγι του είναι απαλλαγμζνθ από οριςμζνα πακογόνα και ζντομα ζτςι ϊςτε να ηθτά από τθν ευρωπαϊκι επιτροπι και να πετυχαίνει τθν απαγόρευςθ ειςαγωγισ ςτθν χώρα προϊόντων που είναι φορείσ το ςυγκεκριμζνων πακογόνων. Στα πλαίςια αυτισ τθσ υποχρζωςθσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ εγχϊριασ φυτ. παραγωγισ από νζουσ εχκροφσ - αςκζνειεσ διενεργοφνται τακτικοί ζλεγχοι ςε αγροφσ. 2003/766/ΕΚ, 2006/564/ΕΚ, 2008/644/ΕΚ

3 ΔΝΣΟΜΑ-ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΣΗΝΑ Ζντομο Diabrotica virgifera ςτον Αραβόςιτο. Μφκθτασ Glomerella gossypii, ζντομο Anthonomous grandis ςτο Bαμβάκι. Βακτιριο Curtobacterium flaccumfaciens pv flaccumfaciens ςτο Φαςόλι. Ιόσ Pepino mosaic virus, βακτιριο Ralstonia solanacearum και ζντομο Tuta absoluta ςε Τομάτα. Βακτιρια Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Phytoplasma stolbur potato, μφκθτασ Synchytrium endobioticum και νθματϊδεισ Globodera pallida, Globodera rostochiensis ςε Πατάτα.

4 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

5 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae Diabrotica virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) (Western Corn Rootworm, WCR). Κατάγεταη από τε Βόρεηo Ακερηθή. Σοβαρότατος ετζρός τες θαιιηέργεηας θαιακποθηού. Τρέυεταη θσρίφς στολ αραβόσητο θαη σπάληα σε ορησκέλα κολοθότσια δηδάληα.

6 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae Εντοπίςτθκε το 1990 ςτθ Γιουγκοςλαβία (Σερβία) ςε περιοχι γφρω από το αεροδρόμιο Beograd. Έχει εξαπλωκεί ςε Κροατία, Βοςνία, Σλοβακία, Τςεχία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυςτρία, Ιταλία, Βουλγαρία Ελλάδα

7 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae Diabrotica virgifera D. speciosa D. barberi D. undecimnotata

8 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

9 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

10 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

11 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

12 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

13 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

14 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

15 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

16 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

17 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

18 Diabrotica virgifera Coleoptera, Chrysomelidae

19 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Διαχειμάηει ωσ αυγό ςτο ζδαφοσ. Τα αυγά εναποτίκενται μεμονωμζνα και όχι ςε ομάδεσ. Εκκόλαψθ αυγϊν μζςα Μαΐου τζλθ Ιουνίου. Οι νεαρζσ προνφμφεσ τρζφονται εξωτερικά από τα νεαρά ριηίδια μετά τισ μεγάλεσ ρίηεσ και μετά ειςζρχονται μζςα ςε αυτζσ δθμιουργϊντασ προβλιματα παρόμοια με ςιδθροςκοφλθκα. Τζλθ Ιουνίου μζςα Ιουλίου εμφανίηονται τα τζλεια ζντομα που τρζφονται από τα υπζργεια τμιματα του φυτοφ (φφλλα, ανκιρεσ, ςπάδικεσ). Ζνασ πλθκυςμόσ του εντόμου ςε ζνα ζτοσ μπορεί να διαδοκεί ςε απόςταςθ από 40 Km ζωσ 80 km.

20 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 1. Εγκεκριμζνα εντομοκτόνα (κοκκϊδθ κατά τθ ςπορά ζωσ 70% μείωςθ τθσ προςβολισ ςε μζτριουσ πλθκυςμοφσ). 2. Επενδυμζνοι ςπόροι (60-70% μείωςθ τθσ προςβολισ ςε μζτριουσ πλθκυςμοφσ). 3. Αποτελεςματικότερο μζτρο είναι θ αμειψιςπορά διότι από τθ ςτιγμι που κα εκκολαφκεί το αυγό ςτο ζδαφοσ, θ προνφμφθ ψάχνει να βρει αποκλειςτικά ρίηα αραβοςίτου. Εάν δεν τθ βρει ςε απόςταςθ ζωσ 0,5 m πεκαίνει από αςιτία.

21 Άλλοι παράγοντες προστασίας Ππώιμε ζποπά. Χπήζε λιπαζμάηων και άπδεςζε (δεμιοςπγία ιζσςπού πιδικού ζςζηήμαηορ). Ύπαπξε θςζικού εμποδίος ή μίαρ δώνερ km σωπίρ απαβόζιηο.

22 ΛΖΦΖ ΔΠΗΖΜΧΝ ΜΔΣΡΧΝ Η Δνση Αγρ. Οικ. & Κτην. Καβάιαο: Βάση των διατάξεων του άρθρου 4 της 2003/766/ΕΚ και των 2006/565/ΕΚ, 2008/644/ΕΚ της Ευρωπαϊκής ένωσης για αποφυγή εξάπλωσης του Diabrotica virgifera Σεο ππ αξηζ. 145/ απόθαζε ηεο ΓΑΟΚ Γξάκαο Εξέδωσε την απόθαζε ΑΔΑ: ΒΕΙΨ7ΛΒ-3Η7 όπου οριοθετείηαη μια ζώνη περιστολής ακτίνας 30 χιλ από την προσβεβλημένη ζώνη

23 ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ Ζ δώλε πεξηζηνιήο αθνξά όια ηα αγξνθηήκαηα ηεο πεδηάδαο Σελαγώλ- Φηιίππσλ θαη ηα αγξνθηήκαηα ηεο παξαηελάγεηαο πεξηνρήο: Γ.Γ. Διεπζεξνύπνιεο, Νηθήζηαλεο, Γεσξγηαλήο, Αληηθηιίππσλ, Παιαηνρσξίνπ, Υνξηνθνπίνπ, Λπδίαο, Κξελίδσλ, Φηιίππσλ, Επγνύ, Κξπνλεξίνπ, Πνιύζηπινπ, Γάηνπ, Ακπγδαιεώλα, ηαπξνύ, Ακηζηαλώλ, Κνθθηλνρώκαηνο.

24

25 ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ ηε δώλε πεξηζηνιήο (2006/565/ΔΚ), ε ππεξεζία θπηνϋγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ ηνπ νηθείνπ λνκνύ δηαζθαιίδεη όηη ζηνπο αγξνύο κε αξαβόζηην: - νξγαλώλεηαη ακεηςηζπνξά θαηά ηξόπν ώζηε νπνηαδήπνηε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα δύν δηαδνρηθώλ εηώλ ν αξαβόζηηνο λα αλαπηύζζεηαη κόλν κία θνξά (1:2),

26 ΜΔΑ ΣΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ Βάζε ηεο 2006/565/ΔΚ, ε ππεξεζία θπηνϋγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ ηνπ νηθείνπ λνκνύ δηαζθαιίδεη όηη ζηνπο αγξνύο κε αξαβόζηην: 1.νξγαλώλεηαη ακεηςηζπνξά θαηά ηξόπν ώζηε νπνηαδήπνηε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα δύν δηαδνρηθώλ εηώλ ν αξαβόζηηνο λα αλαπηύζζεηαη κόλν κία θνξά (1:2), ή

27 ΜΔΑ ΣΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ 2.ε ακεηςηζπνξά εθαξκόδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε νπνηαδήπνηε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηξηώλ δηαδνρηθώλ εηώλ ν αξαβόζηηνο λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί δύν θνξέο (2:3) θαη, ζε ζύλδεζε κε ηνπηθό ζύζηεκα πξόβιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνύ, ε ζπνξά ηνπιάρηζηνλ κηαο από απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο αξαβνζίηνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξνλπκθώλ ή

28 ΜΔΑ ΣΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ 2. Γηεπθξηλήζεηο Α) πρ ην επίζπνξν θαιακπόθη κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξόλν ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ακεηςηζπνξάο Β) Σα πβξίδηα κηθξνύ βηνινγηθνύ θύθινπ πνπ είλαη ήδε μεξά ηελ πεξίνδν ηέινπο Απγνύζηνπ κπνξνύλ λα ζπγθνκίδνληαη θαλνληθά.

29 ΜΔΑ ΣΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ 2.ε ακεηςηζπνξά εθαξκόδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε νπνηαδήπνηε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηξηώλ δηαδνρηθώλ εηώλ ν αξαβόζηηνο λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί δύν θνξέο (2:3) ζε ζπλδπαζκό, θάζε θνξά, κε απνηειεζκαηηθνύο ρεηξηζκνύο κε εληνκνθηόλα θαηά ησλ ελειίθσλ ηνπ εληόκνπ [υεθασκός τφλ υστώλ] ή κε θάζε άιιν κέηξν ή κεηαρεηξίζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα παξόκνην επίπεδν ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνύ [seed treatment, soil treatment].

30 ΜΔΑ ΣΖ ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ Ζ παξνπζία ηνπ νξγαληζκνύ ζην κε πξνζβεβιεκέλν ηκήκα ηεο δώλεο πεξηζηνιήο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη εληαηηθά (monitored intensively), κε ρξήζε θαηάιιεισλ παγίδσλ θεξνκόλεο, ζπλεθηηκώληαο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δώλεο πεξηζηνιήο (containment zone).

31 ΕΧΝΖ ΠΔΡΗΣΟΛΖ

32 Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ