Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1."

Transcript

1 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων - όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Καταστατικού σύμφωνα με τον Νόμο 1134/81. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του, η παροχή βοηθημάτων σε αυτά σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό ως και η παροχή υπηρεσιών για την ψυχική υγεία των μελών του. Άρθρο 3. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1. Τα μέλη του Ταμείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, έμμεσα και επίτιμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού. α) Τακτικά μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία μόνιμοι υπάλληλοι της Τράπεζας, οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας ολικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι φύλακες του Ν. 1339/83, οι ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της ΕΤΕ, καθώς και οι επί συμβάσει υπάλληλοι, εφόσον ασφαλίζονται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Τράπεζας. Όλοι αυτοί ασφαλίζονται στο Ταμείο, από την ημέρα που διορίζονται στην Τράπεζα, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, την οποία διαβιβάζει στο Ταμείο η αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας και εφόσον είναι μέλη σε έναν από τους Συλλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 παραγρ. 1 του Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό, με εντολή και για υπηρεσία της Τράπεζας, συνεχίζουν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις να καλύπτονται από το Ταμείο, εκτός αν υπάρχει ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη από τη χώρα του εξωτερικού που βρίσκονται. β) Έκτακτα μέλη είναι: 1. Οι Συνταξιούχοι, μέλη του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε., που προέρχονται από τακτικά μέλη. Η ασφάλισή τους, με την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία, συνεχίζεται, αφού όμως αναγγελθεί στην υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ ο αριθμός μητρώου συνταξιοδοτήσεώς τους. 2. Οι Διοικητές και Υποδιοικητές της Τράπεζας στη διάρκεια της θητείας τους και μετά από αυτήν, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 3. Οι τακτικοί δικηγόροι της Ε.Τ.Ε που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια μηνιαία αντιμισθία, όχι όμως κατώτερη από εκείνη που καθορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων και ανήκουν οργανικά στην Διεύθυνση Δικαστικού της Τράπεζας, απασχολούνται δε στα Τμήματα (Γραφεία) αυτής στην Αθήνα, Πειραιά, όπως και στα ειδικά γραφεία αυτής στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη δημιουργηθούν ίδια γραφεία. 4. Οι υπάλληλοι της ΕΤΕ πλήρους ωραρίου που υποχρεούνται λόγω ιδιότητάς τους (μηχανικοί, δικηγόροι) να ασφαλιστούν στον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα έχουν τη

2 δυνατότητα ασφάλισης και στο ΤΥΠΕΤ με συμπληρωματική ασφάλιση και ποσοστό εισφοράς 5%, καθώς και τα μέλη ατομικής οικογενείας τους με συμπληρωματική ασφάλιση. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό του "Τ.Υ.Π.Ε.Τ", από την ημερομηνία πρόσληψης. Η ασφάλιση διατηρείται και μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον έχουν διανύσει συνεχή εργασία στο Ταμείο επί 25 έτη. 6. Εργαζόμενοι στις Θυγατρικές Εταιρείες της Ε.Τ.Ε (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Αμοιβαίου Κεφαλαίου κ.λ.π.) καθώς και στους φορείς του προσωπικού της Ε.Τ.Ε, εν ενεργεία και συντ/χων, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι διάφορες παροχές που παρέχονται από το Ταμείο για λογαριασμό του εργοδότη θα καταβάλλονται στο Ταμείο από αυτόν. Όριο ηλικίας εγγραφής των τακτικών μελών και των έκτακτων περιπτ. 3, 4, 5 είναι το 48 ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο. 7. Οι ειδικοί Συνεργάτες-Σύμβουλοι ΕΤΕ, εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί στους λοιπούς οργανισμούς της ΕΤΕ και δεν έχουν υπερβεί το 48 ο έτος της ηλικίας τους. Ποσοστό εισφοράς 2,5%. Οι ανωτέρω δύνανται να ασφαλίζουν και μέλη ατομικής οικογένειας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των τακτικών μελών του άρθρου 3. γ) Έμμεσα μέλη είναι: 1. Τα σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου Συντάξεων πρόσωπα, που συνταξιοδοτούνται από αυτό όχι "ιδίω δικαίω" αλλά σαν δικαιούχοι ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου, εφόσον δικαιούνται και ασφαλίσεως στο "Τ.Υ.Π.Ε.Τ". 2. Μέλη ατομικής οικογένειας. Ασφαλίζονται στο Ταμείο, ύστερα από αίτηση του τακτικού ή εκτάκτου μέλους: α) Η σύζυγος από νόμιμο γάμο, ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι ή είναι ελεύθερη επαγγελματίας. β) Ο νόμιμος σύζυγος γυναίκας υπαλλήλου ΕΤΕ ή συνταξιούχου ΕΤΕ εφόσον δεν έχει υπερβεί το 48ο έτος της ηλικίας και δεν πάσχει από χρόνιο νόσημα. Εισφορά 2,5% και παροχές ασφάλισης ένα (1) έτος από την ημερομηνία υποβολής αίτησης και καταβολής της εισφοράς. Εάν έχει δική του κύρια ασφάλιση, η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι συμπληρωματική. γ) Όλα τα παιδιά των ασφαλισμένων. Ασφαλίζονται μέχρι το 35 ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν δική τους κύρια ασφάλιση. Τα άγαμα νόμιμα, αναγνωρισθέντα ή νομιμοποιηθέντα παιδιά, καθώς και υιοθετηθέντα, εφόσον κατά το χρόνο της υιοθεσίας δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα εξώγαμα παιδιά γυναικών - τακτικών ή εκτάκτων μελών - καθώς και τα παιδιά που προέρχονται από πρώτο γάμο, ενώ τα τακτικά ή έκτακτα μέλη τέλεσαν και δεύτερο γάμο. Ειδικά για τα εργαζόμενα παιδιά και παιδιά που είναι δικαιοδόχοι σύνταξης από άλλο φορέα και έχουν δικό τους κύριο ασφαλιστικό φορέα, η εισφορά καθορίζεται στο 2,5% και η ασφάλιση είναι συμπληρωματική. Τα παιδιά που είναι Α.με.Α. και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα και μετά τη συμπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία, με ασφάλιστρο 2,5%. Μετά τον θάνατο του τακτικού ή έκτακτου μέλους και εφόσον τα ίδια δικαιωθούν σύνταξης, εντάσσονται στην κατηγορία των εκτάκτων μελών με ασφάλιστρο 4%. Η κατάταξη στην κατηγορία αυτή γίνεται με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής και Δ.Σ. του Ταμείου στο 18 ο έτος της ηλικίας τους. Οι περιπτώσεις επανεξετάζονται με τη συμπλήρωση του 35 ου έτους για τη διαγραφή ή τη συνέχιση της ασφάλισής τους δια βίου, με την προσκόμιση απόφασης από τις αρμόδιες Κρατικές Υγειονομικές Επιτροπές και με εξέταση της Κοινωνικής Λειτουργού & της Υγειονομικής Επιτροπής Ταμείου. 2

3 Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα μετά από την έκθεση των νευρολόγων-ψυχιάτρων του Ταμείου. δ) Τα εγγόνια των τακτικών και εκτάκτων μελών, εφόσον είναι ορφανά από πατέρα και μητέρα, δεν έχουν δικό τους εισόδημα ή περιουσία, η συντήρησή τους βαρύνει το ασφαλισμένο μέλος, είναι άγαμα και δεν είναι ασφαλισμένα σε κανέναν άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφάλιση τους διαρκεί μέχρι και του 35 ο έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται. ε) Οι γυναίκες που έμειναν χήρες ή πήραν διαζύγιο και είναι παιδιά τακτικών ή έκτακτων μελών, μπορούν να ασφαλιστούν και πάλι στο Ταμείο με αίτηση του μέλους που τις προστατεύει μέχρι την συμπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους. Η επανεγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, όταν, από τα στοιχεία που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του "Τ.Υ.Π.Ε.Τ" προκύπτει ότι έχουν τις προϋποθέσεις. δ) Επίτιμα μέλη: Με πρόταση του Δ.Σ του Ταμείου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, μπορεί να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους τούτου πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Ταμείο. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης ή ασφάλισης, εκτός αν τούτο αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση. 3 Ι. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Άρθρο 4. α) Για τον ίδιο τον υπάλληλο, η προστασία του Ταμείου αρχίζει από την ημερομηνία που αναλαμβάνει υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. α του παρόντος Κανονισμού. β) Για την γυναίκα τακτικού ή έκτακτου μέλους από την ημερομηνία γάμου εφόσον η αίτηση εγγραφής με τα λοιπά δικαιολογητικά υποβληθούν στο Ταμείο μέσα σε 6 μήνες διαφορετικά η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει 6 μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για τα παιδιά τακτικού ή έκτακτου μέλους η αρωγή αρχίζει από την ημερομηνία γέννησης. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η καταβολή των εισφορών και με την προϋπόθεση ότι η αίτηση εγγραφής έγινε μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, διαφορετικά η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει 6 μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. γ) Για τα υπόλοιπα μέλη, η προστασία αρχίζει 12 μήνες μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από το Δ.Σ του "Τ.Υ.Π.Ε.Τ" η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία έγκρισής της. δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή μέλους ίδιας οικογένειας. 1. Αίτηση (ειδικό έντυπο του Ταμείου). 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά - εγγόνια. Για την σύζυγο ληξιαρχική πράξη γάμου συνοδευόμενη από την φορολογική της δήλωση, σε περίπτωση που δεν υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 υπογεγραμμένη από την Οικονομική εφορία ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης. 3. Για τον σύζυγο γυναίκας τακτικού ή έκτακτου μέλους της ΕΤΕ, ληξιαρχική πράξη γάμου, γέννησης, εκκαθαριστικό της εφορίας του, υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599, που θα αναφέρει αν έχει δική του κύρια ασφάλιση ή όχι με το απαιτούμενο κατά περίπτωση δικαιολογητικό για τη συμπληρωματική νοσοκομειακή Περίθαλψη, βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου ή της Κλινικής "Υγείας Μέλαθρον" ότι δεν πάσχει από χρόνιο νόσημα.

4 4. Για την σύζυγο και τα παιδιά του τακτικού ή έκτακτου μέλους που πέθανε, αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης, στην οποία το Ταμείο Συντάξεων θα βεβαιώσει ότι συνταξιοδοτούνται. ΙΙ. ΛΗΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ασφάλιση του τακτικού ή έκτακτου μέλους λήγει: 1. Όταν πάψει να υπάρχει σχέση εργασίας αυτού και της Τράπεζας και ο ασφαλισμένος δεν γίνει συνταξιούχος του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Ε.Τ.Ε. Εξαιρούνται οι αποχωρούντες από την Τράπεζα που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης καταβάλλοντας την εισφορά συνταξιούχου. 2. Όταν διαγραφεί από τα Μητρώα του Ταμείου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Στην περίπτωση αυτή λήγει και η ασφαλιστική κάλυψη των μελών της ατομικής οικογένειάς του. ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 1. Τα μέλη που μεταβαίνουν στο εξωτερικό διακρίνονται: σε αποσπασμένους ΕΤΕ, τουρίστες, φοιτητές, σε χώρες της Ε.Ε. και εκτός αυτής. Η περίθαλψη τους θα αντιμετωπίζεται με το ισχύον τιμολόγιο ΤΥΠΕΤ, εκτός αν ορίζεται από ειδικές σχέσεις ασφάλισης. Κάθε τι ιδιαίτερο θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. 2. Στα παιδιά και εγγόνια, συνεχίζεται η ασφάλιση και κατά τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, εφόσον το επιθυμούν, με ασφάλιστρο 1,50 % και 2,50% αντίστοιχα. Διαφορετικά, επέρχεται διακοπή της ασφάλισης και η επανεγγραφή τους γίνεται με τη λήξη της στρατιωτικής θητείας, με το αναλογούν τότε ασφάλιστρο και καταβολή αναδρομικών έξι μηνών. Διατηρείται η ασφάλιση, εφόσον το επιθυμούν, σε εθελοντές στρατιωτικής θητείας, σε σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Αστυνομίας, με ασφάλιστρο 2,5% και συμπληρωματική ασφάλιση. 3. Συνταξιούχος, έκτακτο ή έμμεσο μέλος, που με αίτησή του παραιτείται από την ασφάλιση του Ταμείου, δεν μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του, η δε διαγραφή του θεωρείται οριστική. 4. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη δεν δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή ασφαλισμένου μέλους της ίδιας (ατομικής) οικογένειάς τους για όσο χρόνο αυτά είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο, εκτός αν τα μέλη αυτά καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Εξαίρεση γίνεται στα παιδιά μετά την συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας τους, η δε διαγραφή γίνεται με αίτηση του μέλους που τα ασφαλίζει. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που διεγράφη λόγω εργασίας και παύει να ισχύει ο λόγος διαγραφής, επανεγγράφεται. H ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει 6 μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Παιδιά κάτω του 35 ου έτους που διαγράφηκαν λόγω γάμου ή εργασίας και εξέλιπε ο λόγος, επανεγγράφονται. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την υποβολή της αίτησης, η δε εισφορά υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 5. Τα παιδιά που οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε διάσταση θα ασφαλίζονται εκεί που έχει δοθεί δικαστικά η επιμέλεια εφόσον το επιθυμούν. 6. Οι δικαιοδόχοι σύνταξης έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης των παιδιών τους μέχρι το 35 ο έτος, εφόσον αυτά δεν έχουν δικαιωθεί σύνταξη. 7. Όταν οι γονείς είναι και οι δύο εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε., δεν θα μπορεί να γίνει εγγραφή των παιδιών, από την ασφαλιστική μερίδα του ενός στου άλλου και θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε μία μερίδα από τις δύο. 8. Έμμεσο μέλος πατρικής οικογένειας, που διαγράφηκε με αίτηση του τακτικού ή έκτακτου μέλους, δεν επανεγγράφεται. 4

5 9. Υπάλληλοι που γίνονται συνταξιούχοι της Τράπεζας και οι δικαιοδόχοι συντάξεως υπαλλήλου που πέθανε, παραμένουν μέλη του Ταμείου και οι ίδιοι και τα ασφαλισμένα μέλη της ίδιας και της πατρικής οικογένειας, εκτός αν δηλώσουν γραπτά ότι επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Ταμείο Υγείας. 10. Μέλη ίδιας οικογένειας αποθανόντα υπαλλήλου ή συνταξιούχου, που δεν είναι γραμμένα στο Ταμείο κατά το χρόνο που ο υπάλληλος ήταν σε υπηρεσία ή σύνταξη, δεν μπορούν να εγγραφούν στο Ταμείο, ανεξάρτητα αν παίρνουν ή όχι σύνταξη. 11. Μέλη ίδιας οικογένειας τακτικού ή έκτακτου μέλους που διαγράφηκαν μετά τη διαγραφή του τακτικού ή έκτακτου μέλους εφόσον δικαιωθούν σύνταξης μπορούν να επανεγγραφούν. 12. Συνεχίζεται η ασφάλιση τακτικού ή έκτακτου μέλους εφόσον πάψει να έχει εργασιακή σχέση με την Τράπεζα ή το Ταμείο και έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ταμείου Συντάξεων της Ε.Τ.Ε. με την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές. 13. Όλα τα ασφαλισμένα μέλη έχουν δικαίωμα δωρεάν παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στα Ιατρεία και εργαστήρια του ΤΥΠΕΤ καθώς επίσης και νοσηλείας στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Για τα μέλη που έχουν και άλλο ασφαλιστικό φορέα δωρεάν παρέχεται η Πρωτοβάθμια περίθαλψη και η νοσηλεία στο ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Εάν επιλέξουν νοσηλεία σε άλλα Νοσοκομεία Δημόσια ή Ιδιωτικά, η νοσηλεία είναι συμπληρωματική. 5 Άρθρο 5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν γραπτά μέσα σε δύο μήνες στο Ταμείο Υγείας κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης που έχει οποιαδήποτε συνέπεια για το Ταμείο (γάμος παιδιών, διαζύγιο, θάνατος, ανάληψη εργασίας κ.λ.π.) για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 3β του Καταστατικού. Άρθρο 6. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ Ι. ΤΑΚΤΙΚΩΝ: α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 2,5% β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 0,5% γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος ποσοστό: 2,5% δ. Σύζυγος εργαζομένης στην ΕΤΕ ποσοστό: 2,5% ε. Παιδιά από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5% στ. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα παιδιά από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δε σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5% θ. Άγαμα παιδιά εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια ποσοστό: 2,5% Οι πιο πάνω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις παροχές (μισθό, υπερωρίες, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επιδόματα κάθε μορφής και είδους, εκτός από το επίδομα για ενοίκιο). ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ (συνταξιούχων): α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 4%

6 β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 1% γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος, ποσοστό: 2,5% δ. Σύζυγος συνταξιούχου της ΕΤΕ ποσοστό: 2,5% ε. Παιδιά από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5% στ. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα παιδιά από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δε σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5% θ. Άγαμα παιδιά εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια ποσοστό: 2,5% 6 ΙΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ (εργαζομένων): α. Ασφαλιζόμενο μέλος, ποσοστό: 2,5% β. Σύζυγος μη εργαζόμενη, ποσοστό: 0,5% γ. Σύζυγος εργαζόμενη ή συνταξιούχος ποσοστό: 2,5% δ. Σύζυγος εργαζομένης στην ΕΤΕ ποσοστό: 2,5% ε. Παιδιά από 0 έως και 18 ετών, ποσοστό: 0,5% στ. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 25 ετών εάν σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές, ποσοστό: 0,5%. ζ. Άγαμα παιδιά από 25 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5%. η. Άγαμα παιδιά από 18 ετών συμπληρωμένα έως και 35 ετών εάν δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται, ποσοστό: 1,5% θ. Άγαμα παιδιά εργαζόμενα από 18 ετών έως και 35 ετών, ποσοστό: 2,5% με συμπληρωματική ασφάλιση. ι. Εγγόνια ποσοστό: 2,5% Οι πιο πάνω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις παροχές (μισθό, υπερωρίες, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επιδόματα κάθε μορφής και είδους, εκτός από το επίδομα για ενοίκιο). ΙV. Οι πιο πάνω εισφορές υπολογίζονται σε όλες τις συνταξιοδοτικές παροχές (μισθός, σύνταξη, δώρα Χριστουγέννων - Νέου Έτους και Πάσχα, επίδομα άδειας, παροχή επικούρησης κ.λ.π.). V. Οι εισφορές των μελών μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση. VI. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, το ποσοστό καθορίζεται από το Δ.Σ του Ταμείου. Άρθρο 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Για τα παιδιά Α.με.Α. και ανίκανα για εργασία, ισχύει ό,τι ορίζεται για όλα τα παιδιά στο άρθρο 5 του παρόντος. Ειδικώς αυτή η κατηγορία μπορεί να ασφαλίζεται και μετά το 35 ο έτος ηλικίας, όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος. Όσον αφορά στα Α.με.Α που έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά 67% και άνω και εφόσον ο νόμος ορίζει τη διατήρηση του δικαιώματος για λήψη παροχών ως έμμεσα μέλη της οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται, να αποδίδονται στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι αναλογούσες εισφορές όπως ορίσει το Ταμείο Υγείας (εισφορά και συνεισφορά).

7 2. Η εισφορά για την σύζυγο και τα παιδιά θανόντος εν ενεργεία ή συνταξιούχου μέλους ορίζεται σε 4% για κάθε μέλος. Σε περίπτωση θανάτου και της συζύγου τότε τα τέκνα καταβάλλουν σαν εισφορά 4% έκαστο, εφόσον βέβαια δικαιωθούν συντάξεως. 3. Η εισφορά για την εργαζόμενη σε άλλο φορέα ή συνταξιοδοτούμενη από αυτόν σύζυγο θανόντος εν ενεργεία ή συνταξιούχου μέλους ορίζεται σε 6,5%. 4. Εισπραχθείσα εισφορά δεν επιστρέφεται λόγω παραλείψεως υποβολής, εκ μέρους του τακτικού ή έκτακτου ασφαλισμένου, αιτήσεως διαγραφής μέλους της οικογένειάς του, που για οποιοδήποτε λόγο δεν δικαιούται προστασίας. 5. Σε περίπτωση λήψεως αδείας άνευ αποδοχών ή προσωρινής διακοπής της μισθοδοσίας για οποιοδήποτε λόγο, διακόπτεται και η ασφάλιση στο Ταμείο του εργαζομένου και της οικογένειάς του, εκτός εάν με αίτησή του ζητηθεί η συνέχιση της ασφάλισης, οπότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τόσο την αναλογούσα εισφορά του, όσο και την εισφορά του εργοδότη στην τελευταία μισθοδοσία του. Η αίτηση συνέχισης της ασφάλισης γίνεται μέσα σε ένα μήνα (1) εγγράφως για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειας του από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής, Πέραν του μηνός δεν εγκρίνεται. 6. Για υπάλληλο που στρατεύεται και στερείται των αποδοχών του από την Τράπεζα, συνεχίζεται η προστασία κατόπιν αιτήσεώς του εφόσον καταβάλλει από την ημερομηνία στράτευσής του την εισφορά του εργαζόμενου για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του. 7 Άρθρο 8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ α. Ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων ελεύθερα κατά περίπτωση για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών. Το ύψος της δαπάνης, ο τρόπος και οι όροι που παρέχεται η παραπάνω περίθαλψη καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ του Ταμείου που ανακοινώνονται με εγκυκλίους. β. Κάθε ασφαλισμένο μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι 12 επισκέψεις το χρόνο σε γιατρούς της ίδιας ειδικότητας. Σε ειδικές περιπτώσεις αναγνωρίζεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων από 12 επισκέψεις το χρόνο μετά από προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου. γ. Επίσκεψη σε Καθηγητές Πανεπιστημίων αναγνωρίζεται τρεις φορές το χρόνο, ανεξάρτητα από ειδικότητα. 2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Από το Ταμείο χορηγούνται στα ασφαλισμένα μέλη του όλα τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ φάρμακα που περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων και εκτός ενιαίου, εφόσον κρίνονται αναντικατάστατα, μετά από έγκριση του Ελεγκτού Ιατρού ή της Υγειονομικής Επιτροπής. Τα ιδιοσκευάσματα χορηγούνται μόνο με βάση ιατρικές συνταγές που συντάσσονται από τους θεράποντες Ιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας, αποκλειστικά σε έντυπα του Ταμείου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της συμμετοχής του ασφαλισμένου μέλους στη φαρμακευτική δαπάνη ορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής του μέλους στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει εξαιτίας της πάθησής του, αυτή πρέπει να αναγράφεται από τον θεράποντα ιατρό και να βεβαιώνεται με υπογραφή και σφραγίδα του. Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες φαρμάκων των οποίων η ημερομηνία συνταγογράφησης είναι μεταγενέστερη της απόδειξης αγοράς των φαρμάκων.

8 Η συνταγή των φαρμάκων πρέπει να εκτελεσθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της, διαφορετικά θεωρείται άκυρη. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία μηνός. Συνταγές με διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του Ταμείου, εκτός εάν υπάρχει επί των διορθώσεων υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού. Το ΤΥΠΕΤ δεν καλύπτει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 559/ ). Επίσης δεν αποζημιώνονται από το ΤΥΠΕΤ τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Οι λίστες θα ανανεώνονται όπως ισχύουν κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταγές για χρόνιες παθήσεις (επαναλαμβανόμενες): Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να χορηγούν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας και μόνο για παθήσεις της ειδικότητας τους, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/121/2008. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφεται από τον θεράποντα Ιατρό η φαρμακευτική θεραπεία μηνός και η ένδειξη «χρόνια πάθηση» δίπλα στη διάγνωση. Για την κάλυψη της δαπάνης φαρμάκων σε επαναλαμβανόμενες συνταγές, απαιτείται η προέγκριση από τους Ελεγκτές Ιατρούς του Ταμείου όσον αφορά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκτός εάν αυτές συνταγογραφούνται από ιατρούς ειδικότητας του Ταμείου. Θεραπείες απευαισθητοποίησης - Σκιαγραφικές ουσίες απεικονιστικών εξετάσεων: Αποζημιώνονται από το Ταμείο ως εξής: α) Στις περιπτώσεις στις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ο ιατρός θα αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία, στη συνήθη για εξέταση ποσότητα, την οποία ο ασφαλισμένος θα εκτελεί σε φαρμακείο και θα προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο εργαστήριο. β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση συνταγής, η απόδοση δαπάνης αγοράς της σκιαγραφικής ουσίας είναι δυνατή εφόσον το τιμολόγιο ή η απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί στο όνομα του ασφαλισμένου και έχει επικολληθεί η ταινία γνησιότητας της σκιαγραφικής ουσίας. Η συμμετοχή του μέλους και στις δύο περιπτώσεις είναι αναλόγως τη πάθηση. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις θεραπείες απευαισθητοποίησης. Φάρμακα υψηλού κόστους: Για την κάλυψη των φαρμάκων υψηλού κόστους απαιτείται η προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου με την προσκόμιση από τον ασφαλισμένο ιατρικής αιτιολογημένης γνωμάτευσης και το σχήμα της θεραπείας από τους θεράποντες ιατρούς. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου μέλους στη φαρμακευτική δαπάνη καθορίζεται κατά διαγνωσμένη νόσο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δαπάνη για αγορά φαρμάκων υψηλού κόστους για τα μέλη του ΤΥΠΕΤ που έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, δε βαρύνει το Ταμείο. Δεν εγκρίνονται είδη επιδέσεως (γάζα, βαμβάκι), νοσηλευτικά είδη (θερμόμετρα, θερμοφόρες κλπ), είδη διατροφής (γάλα, κρέμες κλπ) καθώς και κάθε είδους καλλυντικά. 3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ α. Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται ίση σε όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου μετά από γνωμάτευση του ιατρού τους. 8

9 β. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα νοσηλείας σε ΒΑ θέση με δύο κρεβάτια στα συνεργαζόμενα με το Ταμείο νοσηλευτικά ιδρύματα, με το τιμολόγιο που ισχύει και ορίζεται από νόμο, διάταγμα ή Υπουργική απόφαση. γ. Τα μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν μεταξύ της κλινικής "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" του Ταμείου, των συμβεβλημένων Μονάδων, των Δημοσίων Νοσοκομείων ή Νοσοκομείων αγαθοεργούς πρωτοβουλίας, εφόσον αυτά διαθέτουν τμήμα της ειδικότητας της πάθησής τους. Το Ταμείο δεν επιβαρύνεται για τη διαφορά του ποσού που τυχόν θα προκύπτει για νοσηλεία του ασφαλισμένου μέλους σε βελτιωμένη θέση (αντί ΒΑ), όταν αυτό είναι επιθυμία του. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα συμβεβλημένα με το Ταμείο ιδρύματα στη βάση ειδικών συμβάσεων. Εφόσον το μέλος επιλέξει να νοσηλευτεί σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για παθήσεις που έχουν συναφθεί συμβάσεις με συμβεβλημένες κλινικές ή παθήσεις που αντιμετωπίζονται στο "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" ή σε δημόσια νοσοκομεία, το κόστος νοσηλείας βαρύνει τον ασφαλισμένο και ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ. δ. Για παιδιά μελών μέχρι 12 ετών το Ταμείο επιβαρύνεται με την καθοριζόμενη από το Νοσοκομείο των Παίδων ημερήσια δαπάνη συνοδού. ε. Αμοιβή ιατρικών συμβουλίων καταβάλλεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου και σύμφωνη γνώμη του ελεγκτού ιατρού. στ. Αμοιβές εξωτερικών ιατρών, που καλούνται για εξέταση ασθενών που νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αναγνωρίζονται μόνο στην περίπτωση που το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή η Κλινική δεν διαθέτει ιατρό της ειδικότητας αυτής. ζ. Για τα τακτικά ή έκτακτα μέλη που νοσηλεύονται σε διάφορες Νευρολογικές Κλινικές, μετά από πάροδο ετήσιας συνεχούς νοσηλείας ή 15μηνου αθροιστικά σε διάστημα τριών ετών, ορίζεται συμμετοχή 50% στα νοσήλια εφόσον δεν έχουν δική τους οικογένεια, δεν συντηρούν αποκλειστικά μητέρα, άπορο και ανίκανο για εργασία πατέρα ή ανήλικες αδελφές. Η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μισθού ή της σύνταξής τους. η. Για μέλη της ίδιας οικογένειας (σύζυγο και παιδιά) μετά από πάροδο ετήσιας συνεχούς νοσηλείας ή 15μηνου αθροιστικά σε διάστημα τριών ετών στα πιο πάνω Ψυχιατρεία, ορίζεται συμμετοχή 25%. Επίσης, αν πρόκειται για μέλη πατρικής οικογένειας, η συμμετοχή ορίζεται σε 50%. θ. Η διάρκεια παραμονής των νοσηλευομένων σε Νευρολογικές Κλινικές εξαρτάται από την προσωρινή ή τη χρόνια μορφή της νόσου. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του έτους ή 18 μηνών αθροιστικά εντός διετίας. Μετά τη χρονολογία αυτή, αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. 4. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ α. Το Ταμείο μπορεί να χορηγήσει μόνο σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ασθενών έγκριση για τη νοσηλεία μελών στο εξωτερικό. β. Για τη χορήγηση της εγκρίσεως πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στο Ταμείο, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση Καθηγητή ή Διευθυντή Νοσοκομείου της ειδικότητας στην οποία υπάγεται η πάθηση. γ. Η περίπτωση μαζί με τα δικαιολογητικά τίθεται στην κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου, η οποία και γνωμοδοτεί δια την ανάγκη ή μη της μεταβάσεως στο εξωτερικό. δ. Για να εγκριθούν οι δαπάνες οι οποίες κοστολογούνται από την Υπηρεσία πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά πραγματοποιήσεως των θεωρημένων από την Προξενική Αρχή του τόπου που έγινε η θεραπεία καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. ε. Το ύψος της κάλυψης των δαπανών από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ του Ταμείου. 9

10 5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Το Ταμείο έχοντας σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των μελών του, εφαρμόζει την "ιατρική προληπτική εξέταση" για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την καταπολέμηση αυτών. Κατ' αρχήν η προληπτική εφαρμόζεται στα παιδιά ηλικίας από 0-15 ετών και μπορεί να επεκταθεί και στους ενήλικες με εμβολιασμούς, τσεκ-απ κλπ, ανάλογα με την αναγκαιότητα και τις υπάρχουσες συνθήκες. Η έκταση της Προληπτικής Υγιεινής και ο τρόπος εφαρμογής της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 6. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Η Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται: Α) Στα Οδοντιατρικά κέντρα του Ταμείου με συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος εργασιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ: Β. Με ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου (εξαιρούνται οι οδοντίατροι που εργάζονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιαδήποτε σχέση). Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται το προβλεπόμενο από το Ταμείο ποσό σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια του, αφού γίνει ο έλεγχος πριν και μετά τη θεραπεία, από τον ελεγκτή οδοντίατρο. Η συμμετοχή του Ταμείου στα ισχύοντα τιμολόγια του κατά κατηγορία ασφαλισμένου και κατά κατηγορία θεραπείας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Τ. Υ. Π. Ε. Τ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ 1. Η σύζυγος 2. Ο σύζυγος τακτικού ή έκτακτου μέλους ΕΤΕ α. Για τα πάνω από 18 ετών παιδιά β. Για τα μετέχοντα της "προληπτικής υγιεινής" παιδιά (μόνο σε συνεργαζόμενο ιατρό) γ. Για τα μη μετέχοντα της "προληπτικής υγιεινής" παιδιά κάτω των 18 ετών 3. Λοιποί οικείοι (γονείς, αδελφές) Προσθετικά (στεφάνες, γέφυρες, οδοντοστοιχίες) 100% 80% 80% 80% 100% 80% 30% Θεραπευτικά 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 4. Ορθοδοντική θεραπεία (για παιδιά μέχρι 18 ετών εφόσον έχει διαπιστωθεί στην Προληπτική Υγιεινή) 100% σε συνεργαζόμενο ιατρό ή σύμφωνα με γενική απόφαση του Δ.Σ

11 Το Ταμείο δεν μετέχει στην αξία του χρησιμοποιούμενου για οδοντιατρικές εργασίες χρυσού ή άλλου ευγενούς μετάλλου, η οποία και καταβάλλεται αποκλειστικά από το μέλος. Τα μέλη δικαιούνται "προσθετικής οδοντιατρικής περίθαλψης" μετά παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους στο Ταμείο. Τα μέλη έχουν δικαίωμα επαναλήψεως: α. Ολικής οδοντοστοιχίας 3 χρόνια μετά την προηγούμενη χορήγηση. β. Γεφυρών κλπ 4 χρόνια μετά την προηγούμενη χορήγηση. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται δαπάνες από τους ασφαλισμένους στο εσωτερικό, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Ταμείο μέσα στο έτος που πραγματοποιήθηκαν και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, αν αφορούν δαπάνες των δύο τελευταίων μηνών του προηγούμενου έτους. Για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από την επιστροφή του μέλους στην Ελλάδα. Μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών απαιτείται έγκριση του ΔΣ. 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ α. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Οι ακτινογραφίες και τα υπέρηχα εκτελούνται στα Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια του Ταμείου, αφού το μέλος προσκομίσει ένδειξη είδους εργασίας του θεράποντος ιατρού καταχωρημένη στο συνταγολόγιό του. β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ Οι κάθε είδους εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα αντίστοιχα εργαστήρια του Ταμείου, με βάση την ένδειξη του θεράποντος ιατρού που θα αναγράφεται στο συνταγολόγιο του μέλους. γ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Τα μέλη που διαμένουν στην Αθήνα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στο άρτια εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή σε συμβεβλημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις αποζημιώνονται εκτός Ταμείου Υγείας φυσικοθεραπείες, κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας, με ειδική έγκριση. Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005. O τρόπος αποζημίωσης των φυσικοθεραπειών διαμορφώθηκε ως εξής: Καθιερώνεται η αποζημίωση ανά φυσικοθεραπευτική συνεδρία. η τιμή της αποζημίωσης της συνεδρίας αναπροσαρμόζεται με απόφαση ΔΣ του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προέγκριση από το Ταμείο Υγείας, εφόσον το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από ιατρό εκτός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Αποζημιώνονται έως δέκα (10) συνεδρίες ανά παραπεμπτικό και έως δύο (2) φορές τον χρόνο, όταν πρόκειται για τις κοινές και χρόνιες παθήσεις. Συνολική ετήσια αποζημίωση έως είκοσι (20) συνεδρίες. Για τα μέλη με σοβαρά κινητικά προβλήματα που χρήζουν κατ οίκον φυσικοθεραπεία, καλύπτονται έως 10 συνεδρίες ανά μήνα για ένα 6μηνο, με δυνατότητα επανάληψης της θεραπείας το επόμενο 6μηνο. η τιμή της αποζημίωσης της συνεδρίας αναπροσαρμόζεται με απόφαση ΔΣ του Ταμείου. Για συντηρητική θεραπεία πέραν του έτους, αποζημιώνονται έως δέκα (10) συνεδρίες, δύο φορές τον χρόνο. Ειδικά για την περίπτωση της κατ οίκον θεραπείας, εκτός του παραπεμπτικού τα μέλη προσκομίζουν και γνωμάτευση ειδικού 11

12 θεράποντος ιατρού η οποία αποδεικνύει την αναγκαιότητα της κατ οίκον φυσικοθεραπείας. Στο παραπεμπτικό ο θεράπων ιατρός πρέπει να αναγράφει την πάθηση, τον προτεινόμενο αριθμό συνεδριών και το σημείο του σώματος που χρήζει θεραπείας. Πέραν του 6μήνου απαιτείται νέα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Για την αποζημίωση των φυσικοθεραπειών διαρκείας, τα μέλη προσκομίζουν το παραπεμπτικό του ιατρού και μηνιαία απόδειξη του φυσικοθεραπευτή. Η αποζημίωση για φυσικοθεραπείες αναγνωρίζεται από το Ταμείο Υγείας μόνον όταν η θεραπεία του μέλους ξεκινά το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού του θεράποντα ιατρού, το οποίο πρέπει να προηγείται της θεραπείας. Για τη θεραπεία ορθοπεδικών παθήσεων, τα μέλη πρέπει να επιλέγουν εντός του ιδίου έτους μεταξύ της αποζημίωσης φυσικοθεραπείας, λουτροθεραπείας ή βελονισμού. Τα ανωτέρω δεν αφορούν σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 12 Άρθρο 9. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ - ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΥ. Στις παραπάνω περιπτώσεις χορηγούνται από το ΤΥΠΕΤ βοηθήματα το ύψος των οποίων καθορίζεται από γενική απόφαση του Δ.Σ. Στα βοηθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα εκτός από τα φάρμακα που καταβάλλονται ιδιαίτερα. Σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων το βοήθημα λοχείας και θηλασμού καταβάλλεται διπλό. β. ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ. Χορηγείται σε περίπτωση θανάτου μέλους. Το ύψος και ο τρόπος του βοηθήματος καθορίζεται με γενική απόφαση του Δ.Σ. γ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. Χορηγείται από την Τράπεζα μέσω του ΤΥΠΕΤ μια φορά το χρόνο στα παιδιά που δεν δικαιούνται συμμετοχής στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Ταμείου. δ. ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Το βοήθημα λουτροθεραπείας παρέχεται στη διάρκεια της λουτρικής περιόδου. Το ύψος του βοηθήματος, τα χρονικά όρια χορηγήσεώς του, ο αριθμός των λουτρών κατ ανώτατο όριο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική εγκύκλιο που εκδίδεται πριν από την έναρξη της λουτρικής περιόδου. ε. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Για τους πάσχοντες από βαριά πνευμονικά νοσήματα ή νεφροπάθειες ύστερα από γνωμάτευση ειδικού ιατρού και έγκριση Υ.Ε. χορηγείται εφάπαξ βοήθημα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης (ολική, μερική) υπό τον όρο της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται με γενική απόφαση του Δ.Σ. στ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ. Χορηγείται στις πιο κάτω περιπτώσεις και μόνο μετά από γνωμάτευση του αρμόδιου για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ελεγκτού Ιατρού του Ταμείου.

13 α) Σε εξαιρετικά βαριές χειρουργικές και παθολογικές περιπτώσεις (έμφραγμα, εγκεφαλική θρόμβωση κλπ.) και για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες. β) Σε βαριές επεμβάσεις και για χρονικό διάστημα μέχρι 15 ημέρες. γ) Σε μεγάλες επεμβάσεις και για χρονικό διάστημα μέχρι 10 ημέρες. Το ύψος και ο τρόπος βοηθήματος καθορίζονται από το Δ.Σ. ζ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΠ. ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Για τα ασφαλισμένα κωφάλαλα, τυφλά, διανοητικά καθυστερημένα κλπ. παιδιά, παρέχεται ειδικό βοήθημα για κάλυψη μέρους εξόδων διδασκαλίας στο σπίτι ή φοιτήσεως σε ειδικές σχολές. Για τις παραπάνω περιπτώσεις γνωματεύει ειδική επιστημονική επιτροπή. η. ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ. Παρέχεται στα παιδιά που πάσχουν από βαριές και ανίατες αρρώστιες (σπαστική τετραπληγία, αναιμία COOLEY βαριάς μορφής, απλαστική αναιμία κλπ.) Για τις παραπάνω περιπτώσεις γνωματεύει ειδική επιστημονική επιτροπή. Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 13 Άρθρο 10. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ Χορηγούνται από την Τράπεζα μέσω του ΤΥΠΕΤ στα παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όπου δεν υπάρχουν σταθμοί γίνεται χρήση οικιακής βοηθού. Το ποσό συμμετοχής της Τράπεζας στη σχετική δαπάνη καθορίζεται με Σ.Σ.Ε. Πέρα από το χορηγούμενο από την Ε.Τ.Ε. επίδομα, το ΤΥΠΕΤ δύναται να συμμετέχει στη δαπάνη. Το ύψος της συμμετοχής καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - ΘΕΡΕΤΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ α. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Όλα τα παιδιά των τακτικών και έκτακτων μελών δικαιούνται να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ, τα έξοδα λειτουργίας των οποίων καλύπτει η ΕΤΕ. Η ηλικία των φιλοξενούμενων παιδιών, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. β. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Στα παραθεριστικά κέντρα του ΤΥΠΕΤ (κατασκηνώσεις - θέρετρα) δύνανται να φιλοξενηθούν οι οικογένειες των τακτικών ή έκτακτων μελών του. Ο χρόνος λειτουργίας των κέντρων και η διάρκεια παραμονής των μελών του ΤΥΠΕΤ, καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 12. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ α. ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ Με βάση γνωμάτευση οφθαλμιάτρου χορηγούνται στα μέλη δύο ζευγάρια (ένα για κοντά και ένα για μακριά) ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά γυαλιά. Απορροφητικοί φακοί δεν χορηγούνται. Φακοί επαφής χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού της ειδικότητας και έγκριση του ελεγκτού ιατρού του Ταμείου.

14 Τα κρύσταλλα αντικαθίστανται κάθε διετία, εφόσον έχουν υποστεί φθορά που διαπιστώνεται από οφθαλμίατρο του Ταμείου ή έχουν αλλάξει οι βαθμοί πάθησης. Νωρίτερα από τη διετία αναγνωρίζεται η αντικατάσταση κρυστάλλων μόνο μετά από έγκριση του Ελεγκτή Οφθαλμιάτρου του ΤΥΠΕΤ. Ο σκελετός αντικαθίσταται κάθε διετία. Η κάλυψη της δαπάνης είναι ίση με το τιμολόγιο του Ταμείου για τους εν ενεργεία, συνταξιούχους και τα μέλη της ατομικής οικογένειάς τους (σύζυγο και παιδιά). Τα υπόλοιπα έμμεσα μέλη επιβαρύνονται με 25%. β. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ Στα μέλη που έχουν ανάγκη τεχνητών οφθαλμών, το Ταμείο χορηγεί ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Δικαίωμα αντικατάστασης των τεχνητών οφθαλμών έχουν οι ενήλικες ανά τετραετία και τα παιδιά χωρίς χρονικό περιορισμό. γ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΥΚΟΙΑΣ Το Ταμείο χορηγεί βοήθημα για ακουστικά βαρηκοΐας στους εν ενεργεία, συνταξιούχους και στα μέλη της ατομικής τους οικογένειας. (Τα μέλη της πατρικής οικογένειας δικαιούνται το πιο πάνω βοήθημα με συμμετοχή στη δαπάνη κατά 25%). Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται με γενική απόφαση του Δ.Σ. Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε διετία. δ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ - ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ Τα παραπάνω χορηγούνται στα ασφαλισμένα παιδιά εφόσον η πάθηση έχει διαπιστωθεί στην προληπτική υγιεινή. Τους λοιπούς ασφαλισμένους ύστερα από γνωμάτευση ειδικού ιατρού. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται έγκριση Υ.Ε. Το ποσό, με συμμετοχή του μέλους κατά 25%, ο τρόπος χορήγησης, ο χρόνος αντικατάστασης, κ.λ.π. καθορίζεται από το ΔΣ του Ταμείου. ε. ΖΩΝΕΣ - ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ - ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΚΛΠ. Τα παραπάνω χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση ειδικού ιατρού και έγκριση Υ.Ε., με βάση τιμολόγιο που καθορίζεται με απόφαση ΔΣ. (Στην απόφαση ορίζεται και ο χρόνος αντικατάστασής τους). στ. ΕΝΕΣΕΙΣ Εκτελούνται στα ιατρεία του Ταμείου ή και εκτός αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το μέλος δεν μπορεί να μετακινηθεί, καταβάλλεται η δαπάνη για την εκτέλεση ενέσεων στο σπίτι. Αυτό γίνεται αφού προσκομισθεί ένδειξη του θεράποντος γιατρού για την ανάγκη της εκτέλεσής των στο σπίτι. Το ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (C PAP, BI PAP, BENNET ΚΛΠ) 1) Αναπνευστικές συσκευές Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποδίδεται δαπάνη βάσει του τιμολογίου αγοράς και μέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής καθορίζεται, ήτοι 1. C PAP AΠΛΗ 840,00 2. C PAP AUTO 1.050,00 3. ΒΙ PAP 1.540,00 4. ΒΙ PAP S/T 3.500,00 14

15 15 5.ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΓΚΟΥ 7.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟ 75% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 150,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ. η. ΕΠΙΔΟΜΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στα μέλη που έχουν ανάγκη ψυχοθεραπείας, το Ταμείο αναγνωρίζει τη σχετική δαπάνη για συνεδρίες σε ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Ο ανώτατος μηνιαίος αριθμός συνεδριών που καλύπτονται και το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρία καθορίζονται με αποφάσεις Δ.Σ. Η αναγκαιότητα της θεραπείας και ο αριθμός των απαιτούμενων μηνιαίων συνεδριών για κάθε μέλος, εγκρίνεται από τον ψυχίατρο του Ταμείου έως δύο έτη κατ ανώτατο, με εγκρίσεις ανά 6μηνο κατόπιν αναλυτικής αιτιολογημένης γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό όπου περιγράφεται η διάγνωση της νόσου και η ενδεδειγμένη συχνότητα των συνεδριών. Πέραν αυτού και ανεξαρτήτως αν οι ασθενείς εκτελούν θεραπείες, τα μέλη δεν θα αποζημιώνονται από το Ταμείο. Κάποια ιδιαίτερα περιστατικά (βαριά) θα μπορούσαν να εκτιμηθούν με εξέταση του ασθενούς από τον ψυχίατρο του Ταμείου και να αντιμετωπιστούν κατ εξαίρεση. Απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου και έγκριση του ψυχιάτρου του Ταμείου. Άρθρο 13. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η σύνθεση, τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Η Υγειονομική Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα στα γραφεία του Ταμείου και στην αρμοδιότητά της υπάγονται: α. Όλες οι περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό. β. Ορισμένες περιπτώσεις μικροεπεμβάσεων και οι κάθε είδους θεραπείες στο Ιατρείο ή στο σπίτι του ασθενή, οι οποίες απαιτούν έκτακτη δαπάνη πέρα από αυτή που αντιμετωπίζεται με τις ιατρικές επισκέψεις. γ. Όλα τα βοηθήματα για τα οποία, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., κρίνεται απαραίτητη η γνώμη της Υγειονομικής Επιτροπής. δ. Ορισμένες περιπτώσεις φαρμάκων, για τα οποία είναι απαραίτητος ο καθορισμός των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους, προκειμένου να κριθεί η χορήγησή τους ή όχι σύμφωνα με τα ισχύοντα. ε. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και ανακύπτει στη διάρκεια της λειτουργίας του Ταμείου. Άρθρο 14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α. Η ανάρμοστη διαγωγή προς τους διοικούντες το Ταμείο και τα λοιπά όργανα αυτού. β. Η με οποιοδήποτε τρόπο εξαπάτηση του Ταμείου, είτε με την υποβολή ανακριβών ή ψεύτικων δικαιολογητικών δαπανών ή άλλων στοιχείων για την επιτυχία ευνοϊκού καθορισμού ζητουμένης από το Ταμείο κάθε είδους συνδρομής, είτε με την καταστροφή στοιχείων, είτε με την απόκρυψη κάθε ατομικής ή οικογενειακής μεταβολής, είτε με την παρεμβολή προσκομμάτων ή δυσχερειών στον έλεγχο που γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου, είτε με την παροχή ανακριβών

16 πληροφοριών για γεγονότα που έχουν έννομες συνέπειες για το Ταμείο, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. γ. Η υπαίτια καθυστέρηση εξόφλησης των από κάθε αιτία οφειλών προς το Ταμείο. 2. Για τα παραπάνω παραπτώματα τα μέλη μπορεί να τιμωρηθούν με: α) έγγραφο παρατήρηση, β) χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, γ) οριστική διαγραφή από το μητρώο του Ταμείου. Το Ταμείο μπορεί εκτός από την τιμωρία του χρηματικού προστίμου, να αξιώσει δικαστικώς τη ζημιά που έγινε σ αυτό από την υπαιτιότητα του μέλους. 3. α. Η πειθαρχική εξουσία για όλα τα μέλη του Ταμείου (τακτικά, έκτακτα, έμμεσα και επίτιμα) ασκείται σε πρώτο βαθμό από το Δ.Σ. αυτού και σε δεύτερο βαθμό από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Κατ εξαίρεση η ποινή της διαγραφής από το μητρώο των μελών επιβάλλεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου. β. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής ή τη λήψη απόφασης για την παραπομπή μέλους στη Γενική Συνέλευση, το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος καλείται από το Δ.Σ. να υποβάλλει, μέσα σε οκτώ (8) πλήρεις ημέρες από την επίδοση σ αυτό της σχετικής κλήσης, γραπτές εξηγήσεις για το παράπτωμα που του αποδίδεται. Μετά από την υποβολή των εξηγήσεων ή αν περάσουν οι οκτώ ημέρες και δεν έχει υποβάλλει αυτές, το Δ.Σ. αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του και έπειτα από μυστική ψηφοφορία, για την τιμωρία ή όχι του μέλους. Το μέλος που τιμωρήθηκε έχει δικαίωμα μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) πλήρων ημερών από την εις αυτό επίδοση της απόφασης του Δ.Σ., να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Σ. και με μέριμνα του Δ.Σ., μπαίνει υπό την κρίση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ταμείου. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής ή της για τη διαγραφή μέλους πρότασης του Δ.Σ., το μέλος καλείται, με μέριμνα του Δ.Σ., να παραστεί σ αυτή για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Οι ποινές που επιβάλλονται από το Δ.Σ. είναι εκτελεστές, ανεξάρτητα από την άσκηση προσφυγής ή όχι από το μέλος που τιμωρήθηκε. 16 Άρθρο 15. Η ασφαλιστική σχέση των μελών με το Ταμείο, καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό, όπως και η ερμηνεία αυτού, αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2000 Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων. έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα