315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά"

Transcript

1 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης αυτής. Ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης (νομικά, τεχνολογία κ.ά.) αλλά και μαθημάτων στήριξης, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι. Στο πρόγραμμα μαθημάτων υπάρχουν κατευθύνσεις τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών επαγγελματικών επιδιώξεων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι έξι (τέσσερις ώρες διάλεξη και δύο ώρες φροντιστηριακές). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σκοπό να καταρτίσει στελέχη ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές σε υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κέντρα οικονομικής έρευνας, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και βιομηχανιών ή ως ανώτεροι υπάλληλοι σε λογιστήρια, στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Πρόγραμμα Σπουδών Το πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σκοπό να καταρτίσει νέους επιστήμονες ικανούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι Π. Λίβας, Γ. Κωστενέλος Εισαγωγικές έννοιες, ζήτηση, προσφορά, ισορροπία αγοράς, ελαστικότητες, θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, θεωρία κόστους, μορφές αγοράς. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Ε. Φούντας Μαθηματικές ακολουθίες και σειρές. Συναρτήσεις και παραγώγιση. Εφαρμογές παραγώγων, βελτιστοποίηση συναρτήσεων. Ολοκλήρωση. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

2 Π. Ευθύμογλου, Α. Φράγκος Εντοκισμός κεφαλαίων. Σύνθετος και απλός τόκος, Ισοδυναμία κεφαλαίων, Ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια. Συνεχής ανατοκισμός. Αξίες ραντών. Πρόσκαιρες και διηνεκείς ράντες. Ληξιπρόθεσμες, προκαταβλητέες, μελλοντικές και αρξάμενες ράντες, Ράντες σταθερών και μεταβαλλόμενων όρων. Ακέραιες και κλασματικές ράντες. Απόσβεση δανείων. Ενιαία και ομολογιακά δάνεια. Εφ άπαξ και τοκοχρεολυτική εξόφληση δανείων. Συστήματα απόσβεσης δανείων. Αξίες ομολογίας, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Στοιχεία μαθηματικών ασφαλίσεων ζωής: Βασικές έννοιες. Είδη ασφαλίσεων. Αποθεματικά ασφαλίσεων. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Β. Μπένος, Δ. Κυριάκης Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων. Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητής. Παράμετροι μονομεταβλητών πληθυσμών. Διασπορά- Ασυμμετρία- Κύρτωση. Παλινδρόμηση και συσχέτιση δύο μεταβλητών. Πολλαπλή παλινδρόμηση και συσχέτιση. Χρονολογικές σειρές. Αριθμοδείκτες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Π. Αγαλλοπούλου Εισαγωγή στο Δίκαιο: Έννοια και διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου. Γενικές αρχές Αστικού δικαίου: Εισαγωγή, Δικαίωμα (έννοια και διακρίσεις, κτήση, αλλοίωση, απώλεια δικαιώματος, άσκηση και κατάχρηση δικαιώματος, προστασία του δικαιώματος, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία). Υποκείμενα των εννόμων σχέσεων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Δικαιοπραξίες (έννοια και είδη δικαιοπραξιών, προϋποθέσεις κατάρτισης έγκυρης δικαιοπραξίας, ερμηνεία των δικαιοπραξιών, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αιρέσεις και προθεσμίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Ενοχικό δίκαιο: Εισαγωγή, είδη ενοχών (κατά αντικείμενο και κατά υποκείμενο). Αστική ευθύνη (έννοια διακρίσεις, προϋποθέσεις αστικής ευθύνης, ευθύνη από πράξεις τρίτων). Παραγωγή των ενόχων (δικαιοπρακτικές ενοχές, εξωδικαιοπρακτικές ενοχές). Εξέλιξη των ενοχών (ομαλή εξέλιξη της ενοχής, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, αρχές που ισχύουν στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις). Ενίσχυση των ενοχών (αρραβώνας και ποινική ρήτρα). Μεταβίβαση των ενοχών (εκχώρηση και αναδοχή χρέους). Απόσβεση των ενοχών (καταβολή, δημόσια κατάθεση, συμψηφισμός, άφεση χρέους). Ρύθμιση σημαντικών συμβάσεων όπως, δωρεά πώληση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, παρακαταθήκη, εγγύηση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση (time sharing), πρακτορείο επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), δικαιόχρηση (franchising). Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο: Γενικό μέρος (εμπορικές πράξεις, έμποροι). Δίκαιο εμπορικών εταιρειών (Ομόρρυθμη, ετερρόρρυθμη, ανώνυμη, περιορισμένης ευθύνης). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ Ι Ι. Πολλάλης, Ι. Σμυρλής Τα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία των Η/Υ έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις στις σύγχρονες κοινωνίες μας. Σκοπός του μαθήματος είναι, αφενός η προετοιμασία των φοιτητών στην κατανόηση του τρόπου διαχείρισης, σχεδιασμού και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, αφετέρου η πρακτική εξάσκησή τους με πραγματικές επιχειρηματικές / οικονομικές εφαρμογές σε περιβάλλοντα WΙΝDΟWS. Μultimedia και Ιnternet (WWW). Το μάθημα αποτελεί πολύ σημαντικό εφόδιο για τα υπόλοιπα μαθήματα στα οποία απαιτείται υποστήριξη με εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (συγγραφή κειμένων και εργασιών, υπολογιστικά φύλλα για ασκήσεις και εφαρμογές, γραφικές παραστάσεις, αρχειοθέτηση δεδομένων, κ.λπ.) ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Π. Μόρμορη Απλά κείμενα από τα οποία οι φοιτητές εξοικειώνονται στην αναγνώριση, συμπλήρωση και γραφή memos, timetables, catalogues, report cards, telexes, registers, application forms, loan/ job applications, interviews, holiday advertisements. Η γραμματική/σύνταξη της γλώσσας περιλαμβάνει τις βασικές δομές (όπως χρόνοι παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, υποθετικοί λόγοι, πλάγιες ερωτήσεις, κ.λπ.). Εισαγωγή στη μετάφραση απλών προτάσεων από ελληνικά στα αγγλικά. ΓΑΛΛΙΚΑ Ι: Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου

3 Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι: Ε. Αλεξιάδου - Κότιου Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II Π. Παντελίδης Εθνικοί λογαριασμοί. Κατανάλωση. Επένδυση. Ισορροπία εισοδήματος. Χρήμα και Τραπεζικό σύστημα. Πληθωρισμός και ανεργία. Εισαγωγή στο Διεθνές εμπόριο, ισοζύγιο πληρωμών, συναλλαγματική ισοτιμία. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II Ε. Φούντας Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μέθοδος Lagrange. Πίνακες - ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα. Διανυσματικοί χώροι. Εξισώσεις διαφορών και διαφορικές. Προγραμματισμός. Παίγνια. Γραφήματα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II Α τμήμα: Β. Μπένος, Δ. Αντζουλάκος Β τμήμα: Β. Μπένος, Μ. Μπούτσικας Δειγματικός χώρος. Ενδεχόμενα και η έννοια της πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα. Πολλαπλασιαστικό θεώρημα. Θεώρημα της ολικής πιθανότητας. Τύπος του Βayes.Τυχαία δειγματοληψία. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών. Χαρακτηριστικές παράμετροι κατανομών. Ροπογεννήτριες-πιθανογεννήτριες. Υποδείγματα μονομεταβλητών διακριτών και συνεχών κατανομών. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Π. Ευθύμογλου Έννοια και σκοπός της Λογιστικής. Λογιστικές ή οικονομικές καταστάσεις. Καταχώριση λογιστικών γεγονότων. Ισοζύγια. Βασικές ή θεμελιώδεις λογιστικές αρχές. Συνοπτική εξέταση των πάγιων στοιχείων, των αποθεμάτων, των εισπρακτέων γραμματίων, των χρεογράφων και των εξόδων προσωπικού, Λογιστικά σφάλματα.βασικές διακρίσεις λογαριασμών. Απογραφή. Εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος. Η/Υ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι. Πολλάλης, Ι. Σμυρλής Κάθε χρήστης (μάνατζερ ή στέλεχος) της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού χρησιμοποιεί καθημερινά Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων που βασίζονται στις τεχνολογίες των Η/Υ, των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου (Internet). Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων των παραπάνω πληροφοριακών τεχνολογιών και συνεπώς η αξιοποίησή τους για την επίτευξη των καθημερινών υπολογιστικών αναγκών και των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης, καθώς και για την υποβοήθηση των στελεχών της στη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού και δομών αρχείων και Βάσεων Δεδομένων (Σχεσιακών - RDBMS και Πολυδιάστατων - OLAP) και τον σχεδιασμό Συστημάτων Υποβοήθησης Λήψεως Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSS).Κατ επέκταση, στο μάθημα εξετάζεται το πως οι σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών βοηθούν στην κατανόηση, ανάλυση και επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων. ΑΓΓΛΙΚΑ

4 Χ. Τόμπρου Κείμενα προς μετάφραση. Στοιχεία γραμματικής και συντακτικού. Σύνταξη απλών τυπικών επιστολών. ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ Ε. Αλεξιάδου - Κότιου Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Π. Παντελίδης Εισαγωγή στις έννοιες και τη μεθοδολογία της οικονομικής αναλύσεως. Η ισορροπία στην αγορά και τα προβλήματά της. Μέθοδοι οριακής αριστοποίησης της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων και των καταναλωτών. Διαδικασία επιλογής καταναλωτή. Μεγιστοποίηση συνάρτησης χρησιμότητας υπό περιορισμούς και θεωρία αποκαλυφθείσης προτιμήσεως. Το πρόβλημα της αριστοποιήσεως στην παραγωγή: Μεγιστοποίηση συνάρτησης παραγωγής και ελαχιστοποίηση κόστους υπό περιορισμούς. Θεωρία και ανάλυση μορφών αγοράς. Μηχανισμός λειτουργίας ανταγωνιστικής αγοράς. Υποδείγματα συμπεριφοράς επιχειρήσεων. Νεότερες θεωρίες. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Θ. Μπένος, Δ. Γιαννέλης Εθνικοί λογαριασμοί, προσδιορισμός του εισοδήματος, πολλαπλασιαστής, ρόλος του κράτους, κλασσικό υπόδειγμα, κατανάλωση, επένδυση, αγορά χρήματος, υπόδειγμα ΙS-LΜ, πληθωρισμός και ανεργία, θεωρία οικονομικής μεγένθυσης. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II Π. Ευθύμογλου, Α. Μπάλας Λογιστική ανάλυση των εισπρακτικών λογαριασμών: Πελάτες και λογιστικός χειρισμός των επισφαλών πελατών.συναλλαγματικές - γραμμάτια εισπρακτέα. Φορτωτικές εισπρακτέες. Λογιστική ανάλυση αποθεμάτων: Έννοια και κατηγορίες αποθεμάτων. Βασικές αρχές αποτιμήσεως αποθεμάτων και ουσιώδεις συνέπειες. Μέθοδοι αποτιμήσεων. Διαδικασία απογραφής. Λογιστική ανάλυση των στοιχείων του παγίου ενεργητικού: Περιεχόμενο των λογαριασμών του παγίου ενεργητικού. Έννοιες αποσβέσεων. Αιτίες αποσβέσεων. Μέθοδοι αποσβέσεων. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III Β. Μπένος Ορισμοί της τυχαίας δειγματοληψίας. Δείγματα και κατανομές δειγματοληψίας. Το κεντρικό οριακό θεώρημα. Δειγματοληψία από οποιοδήποτε πληθυσμό. Δειγματοληψία από κανονικό πληθυσμό. Μεταβλητές 0-1. Δειγματοληψία από πληθυσμό μικρού μεγέθους. Σημειακή εκτίμηση (εκτιμήτριες συναρτήσεις - ιδιότητες εκτιμητών - μέθοδοι εκτιμήσεως). Εκτιμήσεις με διαστήματα εμπιστοσύνης (Εισαγωγή - Χρήσιμα πιθανοθεωρητικά μοντέλα - Κατανομές δειγματοληψίας - Διαστημικές εκτιμήσεις αγνώστων πληθυσμιακών παραμέτρων όταν δειγματοληπτούμε από κανονικούς πληθυσμούς - καθορισμός του μεγέθους του δείγματος). Έλεγχος υποθέσεων (στατιστική υπόθεση - καθορισμός κανόνα αποφάσεως - εκτίμηση β τεστ με σταθερά α και β - πραγματικό επίπεδο σημαντικότητος). Έλεγχοι υποθέσεων που αναφέρονται: στο μέσο ενός κανονικού πληθυσμού, στη διαφορά δύο μέσων δύο κανονικών πληθυσμών, στη διακύμανση ενός κανονικού πληθυσμού, σε δύο διακυμάνσεις δύο κανονικών πληθυσμών, στο ποσοστό, στη διαφορά μεταξύ δύο ποσοστών, πίνακες ανεξαρτησίας.

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Π. Ευθύμογλου, Χ. Αλεξάκης, Α. Μπάλλας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Χρηματοπιστωτικοί τίτλοι, μορφές χρηματοδότησης. Έννοιες αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Λειτουργία των αγορών. Το Χρηματιστήριο Αξιών: Λειτουργία, πράξεις επί κινητών αξιών, διαμόρφωση τιμών, εποπτεία. Το επιτόκιο και ο ρόλος του στη διαχρονική κατανομή των πόρων: προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους του επιτοκίου, η παρούσα αξία ως κριτήριο επιλογής. Διαχρονική δομή επιτοκίων. Αγορές Χρήματος: Ο ρόλος των τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας. Αποτίμηση τίτλων της αγοράς χρήματος. Αγορά κεφαλαίου: Αποτίμηση τίτλων σταθερού εισοδήματος. Κίνδυνοι επιτοκίου και κάλυψη. Αποτίμηση μετοχών. ΑΓΓΛΙΚΑ Χ. Τόμπρου Συνέχεια της διδασκαλίας του προηγούμενου εξαμήνου με τον ίδιο σκοπό αλλά περισσότερο προχωρημένο επίπεδο των σχετικών γνώσεων της ξένης γλώσσας. ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος, Μ. Νικολαΐδου Η διδασκαλία έχει σαν σκοπό την επανάληψη βασικών σημείων της γραμματικής, σύνταξης του λεξιλογίου σε εντατικό ρυθμό. Βέβαια υπάρχει ένας προσανατολισμός στην επιλογή των κειμένων: αφ ενός μεν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για ποικιλία εκφράσεων και ενδιαφέροντος, αφ ετέρου δε αρκετά από αυτά να αναφέρονται στην Πανεπιστημιακή ζωή και το φοιτητικό περιβάλλον. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου - Κότιου Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α. Παναγιωτόπουλος Γραμμικά προγράμματα. Η μέθοδος Simplex. Ειδικοί αλγόριθμοι. Μη γραμμικά προγράμματα. Δυναμικά προγράμματα. Πολυκριτήριος προγραμματισμός. Μαθηματικά παίγνια. Αριθμητικά γραφήματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Λ. Κόντος - Μάναλης Γενικές έννοιες, πλαίσια και θεμελιώσεις. Πηγές του Φορολογικού Δικαίου. Συνταγματικές αρχές - και περιορισμοί. Τυπικοί νόμοι κ.λπ. Έννοια και στάδια της φορολογικής ενοχής. Φορολογική εξουσία του κράτους. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα και ανάλυση αυτού. Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Κατηγορίες εισοδήματος (πηγές προέλευσης) και κατατάξεις. Επιχειρηματική λειτουργία και φορολογία. Φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάλυση και εφαρμογές. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου. Αντικειμενικό φορολογικό σύστημα και εφαρμοσμένα θέματα. Φοροδιαφυγή. Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα ποινικές κυρώσεις. Τεκμήρια. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) στην πράξη, ανάλυση σε φοροτεχνική προσέγγιση. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και η ελεγκτική αυτού. Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ως και για τη συγχώνευση και μετατροπή αυτών. Φορολογικά θέματα τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε θέματα φορολογικών διαφορών, προσφυγές κ.λπ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Θ. Ι. Παναγόπουλος Το Κράτος (έννοια - όργανα). Η μορφή του πολιτεύματος. Τα νομοθετικά όργανα (Εκλογικό σώμα - Βουλή). Τα διοικητικά όργανα (Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Κυβέρνηση). Τα δικαστικά όργανα. Λειτουργίες του κράτους (νομοθετική διαδικασία - έλεγχος της συνταγματικότητος των νόμων - αναθεωρητική λειτουργία). Υποχρεώσεις, περιορισμοί και δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων (από το Σύνταγμα και τον Υπαλληλικό Κώδικα).

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μ. Νεκτάριος Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα στην ιδιωτική ασφάλιση έχει στόχο την πανοραμική παρουσίαση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στους πρωτοετείς φοιτητές. Η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση όλων των βασικών περιοχών της θεωρίας των κινδύνων και της Θεωρίας της ασφάλισης, χωρίς την αυστηρότητα της μαθηματικής ανάλυσης. Γίνεται διεξοδική παρουσίαση των νομικών και ασφαλιστικών αρχών των γενικών ασφαλίσεων καθώς και των ασφαλίσεων ζωής, σκιαγραφείται η οργανωτική δομή και λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και αναπτύσσεται το πλαίσιο εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II Ι. Παλαιολόγος Θεωρία άριστης κατανομής και ανταλλαγής, θεωρία γενικής ισορροπίας, σύστημα Warlas και Patinkin, προβλήματα πολυαγοραίας ισορροπίας, οικονομική της ευημερίας, η κατά Pareto αριστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας στο χώρο των αγαθών και το χώρο των χρησιμοτήτων, αριστοποίηση στις διάφορες μορφές αγοράς, ατέλειες ανταγωνιστικής αγοράς, θεωρία της δεύτερης άριστης λύσεως, κριτήρια κοινωνικής ευημερίας, οικονομική του περιβάλλοντος, γραμμική ανάλυση, ανάλυση οικονομικής δραστηριότητας, γραμμικό οικονομικό υπόδειγμα, υπόδειγμα του Leontief. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II Θ. Μπένος, Δ. Γιαννέλης Κλασσικό σύστημα και κλασσική διχοτόμηση, νεοκλασική σύνθεση, μονεταρισμός, ανάλυση χαρτοφυλακίου, Καμπύλη Philips, ορθολογικές προσδοκίες, νεοκλασικό υπόδειγμα, κεϋνσιανό υπόδειγμα, ΙS-LΜ και δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ Α. Καραγιάννης Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων, των Πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας και των Σχολιαστικών. Οικονομικές προτάσεις των εμποροκρατών και εμποροκρατικό δόγμα κριτικές. Προκλασσικές οικονομικές θέσεις και προτάσεις. Η σχολή των κλασσικών (Smith, Ricardo, Μalthus, senior, J.S. Mill) και οι μεθοδολογικές τους θέσεις. Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γενικές θέσεις και μεθοδολογία. Οι Μαρτζιναλιστές και η Νεοκλασσική σχολή (Jevons, Μenger, Walras, Ρareto, ΜarsΗall. Clark): Θεωρία αξίας και ισορροπία αγοράς, μεθοδολογικές προτάσεις. Κεϋνσιανή επανάσταση και σύγχρονες μεθοδολογικές απόψεις. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. Παπαγεωργίου, Α. Κατσαλής Εισαγωγή στο μάνατζμεντ. Προγραμματισμός (Βραχυχρόνιος, Μακροχρόνιος). Διοίκηση μέσω στόχων. Οργάνωση. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Έλεγχος. Ηγεσία. Υποκίνηση. Επικοινωνία. Λειτουργία ομάδων. Λήψη αποφάσεων. Διοίκηση χρόνου. Το στρες στον εργασιακό χώρο. Θετική συμπεριφορά. Εισαγωγή αλλαγών. Διοίκηση έργων. Αξιολόγηση και καθοδήγηση προσωπικού. Δημιουργικότητα. Συναλλακτική ανάλυση. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π. Ευθύμογλου, Α. Φράγκος Ανάλυση χρηματο-οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Βραχυπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ανάλυση καθαρών χρηματοροών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μέθοδοι αξιολόγησής τους. Επενδύσεις σε Ομολογίες και Μετοχές. ΑΓΓΛΙΚΑ Γ. Διαμαντής Συνέχεια της διδασκαλίας του προηγούμενου εξαμήνου με τον ίδιο σκοπό αλλά περισσότερο προχωρημένο επίπεδο των σχετικών γνώσεων της ξένης γλώσσας.

7 ΓΑΛΛΙΚΑ Χ. Γκούσιος Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων που αφορούν τη χρήση της γαλλικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προφορική και γραπτή εξάσκηση. Η προσέγγιση της ύλης επιτυγχάνεται μέσα από κείμενο δημοσιευμένο στον γαλλικό τύπο. Τέλος κατά το παρόν εξάμηνο γίνεται εισαγωγή στη διδασκαλία της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου - Κότιου Κείμενα που αναφέρονται στο περιεχόμενο σπουδών των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της έκφρασης στον προφορικό και γραπτό λόγο σε περιεχόμενα που σχετίζονται με επαγγελματικά ζητήματα. Διδασκαλία και επεξεργασία βασικών στοιχείων γραμματικής και σύνταξης της γλώσσας σε εντατικό ρυθμό. Υπόδειξη και σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων. Μεταφραστικές ασκήσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Π. Λίβας Εισαγωγή, Κόστος μεταφοράς. Υποδείγματα επιλογής του τόπου εγκατάστασης βάσει του μεταφορικού κόστους. Υποδείγματα επιλογής του τόπου εγκατάστασης βασιζόμενα στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Περιοχές αγοράς. Περιοχές προσφοράς. Συγκοινωνιακά (μεταφορικά) δίκτυα, έσοδα και τύπος εγκατάστασης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μ. Κούτρας, Κ. Χατζηκωνσταντινίδης Γενικές έννοιες των ασφαλίσεων. Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων. Βιομετρικές συναρτήσεις και τεχνικές κατάρτισης των πινάκων θνησιμότητας. Ενιαίο μαθηματικό ασφάλιστρο των ασφαλίσεων ζωής επί μιας κεφαλής. Ενιαίο μαθηματικό ασφάλιστρο σε περίπτωση θανάτου. Περιοδικά καθαρά ασφάλιστρα σε περίπτωση ζωής και θανάτου. Επιβαρημένα ασφάλιστρα. Μαθηματικό χρέος (μαθηματικό αποθεματικό). Ασφάλειες ενός - δύο κεφαλών σε περίπτωση ζωής και θανάτου. Ασφαλιστικά προγράμματα ζωής ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που σπανίως εφαρμόζονται στην πράξη. Υπολογισμός του ασφαλίστρου στις ασφάλειες πυρός και αυτοκινήτου. Νοσηρότητα και υπολογισμός ασφαλίστρων ασθένειας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γ. Οικονόμου Διαδικασία λήψης Διοικητικών αποφάσεων. Γραμμικός Προγραμματισμός. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση Ευαισθησίας. Πρόβλημα Μεταφοράς. Δικτυωτή Ανάλυση. Δυναμικός Προγραμματισμός. Θεωρία Παιγνίων. Θεωρία Ουράς. Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) και μοντέλων προσομοιώσεως. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι Α. Σινανιώτη Κλάδοι, πηγές, σύγχρονες τάσεις του Εμπορικού Δικαίου. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Εμπορικές πράξεις και συμβάσεις. Τραπεζικές και Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Εμπορικά βιβλία. Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Δίκαιο Ανταγωνισμού, Νέες μορφές συνεργασίας των Επιχειρήσεων, Συγχωνεύσεις. Εταιρίες προσωπικές: Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής. Εταιρίες κεφαλαιουργικές - Ανώνυμη (Ίδρυση, Όργανα, Διαχείριση - Εκπροσώπηση). Ε.Π.Ε. (Ίδρυση - Όργανα, Διαχείριση - Εκπροσώπηση). Δίκαιο Αξιογράφων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε. Σαμπράκος Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, βασικές έννοιες και ορισμός. Στατιστική ανάλυση του μεταφορικού τομέα. Η αγορά των μεταφορών (οι μορφές αγοράς του μεταφορικού τομέα) και οι εξωτερικές επιδράσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών. Ζήτηση και προσφορά των μεταφορικών υπηρεσιών και οι προσδιοριστικοί παράγοντές τους. Ελαστικότητες τιμής, εισοδήματος και προσφοράς, η σταυροειδής ελαστικότητα. Κόστος παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών, κόστος απόσβεσης, ανάλυση του κοινωνικού κόστους. Τρόποι τιμολόγησης, διάκριση τιμών, οριακό κόστος, μεθοδολογία τιμολόγησης. Επιδοτήσεις των μεταφορών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, μεθοδολογία τιμολόγησης. Επιδοτήσεις των μεταφορών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Οι επενδύσεις στο μεταφορικό τομέα. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στις

8 μεταφορές (μονοκριτηριακές, πολυκριτηριακές, ανάλυση κόστους οφέλους, ΙRR, ΝΡV). Φόρος αποσυμφόρησης, φόρος ρύπανσης, τιμολόγηση για στάθμευση. Ο ρόλος του κράτους στα δημόσια μεταφορικά μέσα. Ρύθμιση και ανταγωνισμός του μεταφορικού τομέα. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ Α. Καλαφάτης Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία. Ορισμοί και μεθοδολογία. Θεωρίες οικονομικής εξέλιξης. Ποσοτικές μέθοδοι. Εμποροκρατία. Βιομηχανική επανάσταση: Πληθυσμός και οικονομική ανάπτυξη. Γεωργία και τεχνολογικές αλλαγές. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα. Η εισαγωγή του νέου συστήματος μεταφορών. Ιστορία τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Κυκλικές οικονομικές διακυμάνσεις. Οικονομική ιστορία της Ελλάδος. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Ι Μ. Παπαδάκης, Κ. Τσίμπος Ορισμοί και έννοιες Δημογραφίας. Δημογραφικές μέθοδοι και μετρήσεις. Θνησιμότητα. Πίνακες επιβίωσης. Γαμηλιότητα. Γεννητικότητα. Μετανάστευση (εξωτερική-εσωτερική). Κατάσταση και αναπαραγωγή πληθυσμού. Υποδείγματα πληθυσμού. Δημογραφικές προβλέψεις. Ιστορικό πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα. Δημογραφική πολιτική. ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι Χ. Αγιακλόγλου Εισαγωγή, σκοπός, μεθοδολογία, Βασικές έννοιες γραμμικής Άλγεβρας και Στατιστικής, τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων, εκτιμήσεις σημείου, εκτίμηση παραμέτρων σε διάστημα, έλεγχοι υποθέσεων, συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, γραμμική παλινδρόμηση, απλό και πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα, μέθοδοι εκτίμησης, στατιστικοί έλεγχοι και προβλέψεις. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Γ. Δράκος, Σ. Χατζηδήμα Λόγοι κρατικού οικονομικού παρεμβατισμού. Αποτυχία του συστήματος της ελεύθερης αγοράς. Δημόσια αγαθά. Πολιτικός μηχανισμός λήψεως συλλογικών αποφάσεων. Προϋπολογισμός. Εξωτερικές επιδράσεις. Φυσικά Μονοπώλια. Ανάλυση Δημοσίων Δαπανών. Λόγοι αυξήσεως των Δημοσίων Δαπανών. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Ι Θ. Σκούντζος, Ε. Σπυράτου, Γ. Κορρές Γενικά πλαίσια της Σύγχρονης Οικονομικής Ανάπτυξης: Έννοιες και ορισμοί. Τυπικά χαρακτηριστικά των αναπτυσσομένων χωρών. Παράγοντες και εμπόδια Οικονομικής Ανάπτυξης: φυσικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι, κεφάλαιο, τεχνολογική πρόοδος, επιχειρηματικότητα, μέγεθος αγοράς, θεσμικό πλαίσιο, εμπόδια οικονομικής ανάπτυξης. Στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Ταξινόμηση και βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης, ανάπτυξη με απεριόριστες ποσότητες εργασίας, βιομηχανία και οικονομική ανάπτυξη, θεωρίες εξάρτησης των αναπτυσσομένων χωρών. Οι προβληματισμοί από την οικονομική μεγέθυνση: το κόστος της οικονομικής μεγέθυνσης, οικονομική μεγέθυνση και περιβάλλον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Π. Παπαγεωργίου Η ανάπτυξη της θεωρίας της οικονομικής αξίας της εκπαιδεύσεως. Τα οικονομικά συστατικά της εκπαιδεύσεως. Το κόστος της Εκπαιδεύσεως. Δαπάνες δημοσίων οργανισμών. Ιδιωτικές δαπάνες εκπαιδεύσεως. Κόστος ευκαιρίας του χρόνου των σπουδαστών. Διαχρονικές μεταβολές στο κόστος της εκπαιδεύσεως. Η οικονομική αξία της εκπαιδεύσεως. Κυριότερες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση ως πηγή οικονομικής αναπτύξεως. Ο σχηματισμός κεφαλαίου μέσω της εκπαιδεύσεως. Η επένδυση σε εκπαίδευση. Η σχέση κόστους - οφέλους. Ποσοστό αποδόσεως της εκπαιδεύσεως. Θέματα που άπτονται στην έρευνα για τη θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου. ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) Γ. Δράκος, Π. Λίβας, Σ. Χατζηδήμα, Γ. Κωστενέλος Γενικά χαρακτηριστικά, ορισμοί και ταξινομήσεις, αλληλουχία λογαριασμών, δείκτης τιμών, όγκου και εθνικολογιστικών μεγεθών, τριμηνιαίοι και

9 περιφερειακοί λογαριασμοί. Σύστημα εισροών - εκροών. Κατάρτιση πινάκων εισροών - εκροών και κοινωνικής λογιστικής. Παραγωγικοί πόροι, χρήσεις πινάκων. ΑΓΓΛΙΚΑ Γ. Διαμαντής Εξειδικευμένα κείμενα προχωρημένου επιπέδου βασισμένα σε θέματα Οικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Τραπεζικής Διοικητικής και Ναυτιλιακής. Αναλυτική επεξεργασία και μετάφραση κειμένων. Εμπλουτισμός λεξιλογίου και πρακτική εξάσκηση με λεξιλογικές γραμματικές/ συντακτικές ασκήσεις βασισμένες στην ύλη που έχει διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Εμπορική αλληλογραφία: υπόδειξη και σύνταξη επιστολών για ιδιαίτερα ή περισσότερα πολύπλοκα θέματα και προβλήματα. Χρήσιμες πληροφορίες, λεξιλόγιο και μεταφραστικές ασκήσεις, παρόμοιου περιεχομένου με εκείνο των επιστολών. Εισαγωγή στη σύνταξη εκθέσεων, αναφορών, περιλήψεων, σημειώσεων και εργασιών. ΓΑΛΛΙΚΑ Α. Βουγιουκλίδου Κείμενα - Ορολογία: Σχετικά με τη Δημογραφία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Εμπόριο, Πώληση - Αγορά, Γεωργία, Πληροφορική, Στατιστική. Αλληλογραφία: Εισαγωγή στην Εμπορική Αλληλογραφία. Επιστολές που αφορούν στην εργασία και παραγγελίες εμπορευμάτων. Διανέμονται σημειώσεις της διδάσκουσας. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε. Αλεξιάδου - Κότιου Εξειδικευμένα κείμενα τα οποία προέρχονται από διδακτικά εγχειρίδια, γερμανόφωνες εφημερίδες και περιοδικά με την επεξεργασία των οποίων αναπτύσσεται η ικανότητα αναγνώρισης και εκμάθησης τρόπων έκφρασης και παρουσίασης ειδικών επαγγελματικών θεμάτων. Εμπέδωση των γλωσσικών φαινομένων που διδάχθηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα και η εφαρμογή τους σε λεξικές, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις ανωτέρου γλωσσικού επιπέδου. Παρουσίαση και επεξεργασία προτάσεων για την σύνταξη εμπορικών επιστολών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΚΑΕ) ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Π. Ντούσκος Συνοπτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ-ΝΑFΤΑ, για την καπιταλιστική οικονομία γενικά ως σημείο αναφοράς της μετάβασης και υποκείμενο πραγματοποίησής της. Στοιχεία για τον χαρακτήρα των οικονομιών των χωρών της ΚΑΕ, της σοσιαλιστικής οικονομίας γενικά, ως το αντικείμενο της μετάβασης. Πρακτικά θεσμικά μέτρα της υπό εξέλιξη διαδικασίας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε. Κονδύλης, Κ. Παπανδρέου Διαχρονική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, Χαρακτηριστικά των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, είδη αυτών, οργάνωση, διαδικασίες διεύθυνσης, δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας, συστήματα ελέγχου, προοπτικές οικονομικής λειτουργίας, νομικά θέματα λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Καλαφάτης Το οικονομικό σύστημα παραγωγής και ο Αγροτικός τομέας. Θεωρία της ζήτησης. Συναρτήσεις ζήτησης αγροτικών προϊόντων - εφαρμογές. Θεωρία παραγωγής και κόστους. Προσφορά αγροτικών προϊόντων και ζήτηση εισροών. Συναρτήσεις κόστους και προσφοράς αγροτικών προϊόντων εφαρμογές. Διάρθρωση αγορών, προσφορά εργασίας και πολυαπασχόληση. Θεωρία εγγείου προσόδου και τιμή γεωργικής γης. Η αγροτική πολιτική και η οικονομική της Ευημερίας. Εναλλακτικά προγράμματα αγροτικής πολιτικής - εφαρμογές. Κοινή αγροτική πολιτική. Ελληνική Γεωργία: εξέλιξη, προβλήματα, θεσμοί, εφαρμογές. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι. Πολλάλης, Μ. Ευριπιώτης Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του καταναλωτικού και βιομηχανικού Μάρκετινγκ. Πρόσθετες επιδιώξεις αποτελούν: η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου των αποφάσεων Μάρκετινγκ και την κοινωνία, οικονομία και επιχειρήσεις, η κατανόηση της «γλώσσας του Μάρκετινγκ» που χρησιμοποιείται από τους marketers, οι σχέσεις του Μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες μιας επιχείρησης,

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γ Ώρες / Εβδομάδα 6 (4Θ + 2Α) Δ. Μ. / Φ. Ε. 8 / 14 1) Εισαγωγή στα θέματα της ιδιωτικής οικονομικής: α) Ιστορία της Ιδιωτικής Οικονομικής, β) Βασικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξεταστέα Ύλη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2011-2012 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Περίπτωση Α: (1) Παραδόσεις Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά

316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά Σκοπός Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες

Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14. Θεματικές Ενότητες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www. inoek.gr Email: info@inoek.gr Mεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Περιόδου 2013-14 1 ον. Εισαγωγή στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou )

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο  Notes  του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile του Miltos Papanikolaou ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://alexsahinidis.blogspot.com/2011/01/2011_7513.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:17/7/2014 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 09:00-11:00 204 3 Eπιλ ΣΑΔΙΚ03-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ επ. Α - Ω ΣΑΔΙΚ03 ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επ. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ Β:Μ-Ω)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 09:00-11:00 204 3 Eπιλ ΣΑΔΙΚ03-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ επ. Α - Ω ΣΑΔΙΚ03 ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επ. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ Β:Μ-Ω) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Πειραιάς:4/7/2014 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15:45-17:45 201, 202 1 ΔΕΟΔΕ07-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α - Ω ΔΕΟΔΕ07 ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ - ΙΟΥΛ 2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:8/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 15:45-17:45 Π. αμφ 2 ΔΕΠΛΗ03-1-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ Α - Ω ΔΕΠΛΗ03- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 15:45-17:45 Π. αμφ 2 ΔΕΠΛΗ03-1-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΙΙ Α - Ω ΔΕΠΛΗ03- ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ - ΦΕΒΡ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς:23/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς 5/7/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Δ.Μ. ECTS [700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι Γρ. Κόρδας 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Π.Θ.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Π.Θ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ.Π.Θ. 2 ο ΕΤΟΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα