ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015

2 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει: Ι. Τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την 8 η Οδηγία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (2006/43 ΕΚ) και από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3693/2008. ΙΙ. Τις οδηγίες διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, για την απόκτηση της άδειας του τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και για την απόκτηση του τίτλου Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 3

4 4

5 Ι. Διδακτέα και Εξεταστέα Ύλη Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Περιεχόμενα (α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα...7 (α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (πρώην ΕΓΛΣ)...8 (β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή...9 (β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος...12 (γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν 4308/2014 (πρώην ΚΦΑΣ)...13 (γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)...15 (δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού Δικαίου...16 (δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου (ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής...20 (στ1) Οικονομική των Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία...21 (στ2) Διεθνής Οικονομία...23 (ζ1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης επιχειρήσεων...24 (ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα...25 (η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου...26 (η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική...29 (ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα...30 (ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών...33 (ι3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων...35 (ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων...38 (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α...39 (ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα...40 (ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου...46 (ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων...48 (ιδ2) Καταστάσεις Ταμιακών Ροών...49 (ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων...51 (ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων...52 (ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις...53 ΙΙ. Οδηγίες διεξαγωγής των επαγγελματικών Εξετάσεων

6 6

7 Ι. Εξεταστέα Ύλη Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα 1. Γενική Λογιστική 1.1. Βασικές λογιστικές έννοιες 1.2. Λογιστική παρακολούθηση των περιουσιακών μεταβολών 1.3. Λογιστικά βιβλία Έννοια, σημασία, ισχύουσα νομοθεσία, βιβλία κατά τον Κ. Β. Σ Λογιστικά συστήματα 1.5. Λογιστική ανάλυση των παγίων 1.6. Λογιστική ανάλυση των αποθεμάτων 1.7. & 1.8. Λογιστική ανάλυση των απαιτήσεων, χρεογράφων, διαθεσίμων και μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού Λογιστική ανάλυση των υποχρεώσεων Λογιστική ανάλυση συναλλαγών σε Ξένο Νόμισμα Λογιστική ανάλυση των αποτελεσματικών λογαριασμών. Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 2. Βασικές αρχές Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Σημείωση: Όσα από τα ανωτέρω θέματα (γενικά ή και ειδικά) αντιμετωπίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., η ύλη περιορίζεται στην περιγραφόμενη από το Ε.Γ.Λ.Σ. 3. Οργανική δομή, εταιρική εξουσία, οργάνωση & διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών 3.1. Μορφές επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστική αποτύπωση της δράσης τους Διακρίσεις των Οικονομικών Μονάδων Οικονομικές Μονάδες και περιβάλλον Οργανωτική δομή των Οικονομικών Μονάδων και εξουσία Στοιχεία προγραμματισμού της δράσης των επιχειρήσεων και οργανισμών Ενδιαφερόμενοι για τη δράση των επιχειρήσεων και οργανισμών. 4. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, κοινωνικός ισολογισμός 4.1. Εταιρική κοινωνική ευθύνη Κοινωνικός ισολογισμός, κοινωνικό προϊόν και διανομή του Κώδικας ηθικής και ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και οργανισμών Δόλος, αθέμιτη συμπεριφορά και πρόληψη αυτών. 7

8 (α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (πρώην Ε.Γ.Λ.Σ.) α. Εισαγωγή Έννοια και σπουδαιότητα της Λογιστικής Τυποποίησης Νομοθετική καθιέρωση του Ε.Γ.Λ.Σ. Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και γενικές αρχές τήρησης των λογαριασμών β. Ταξινόμηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών Ομάδες λογαριασμών, ανάπτυξη των ομάδων σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κλπ. λογαριασμούς, λογαριασμοί υποχρεωτικής και προαιρετικής τήρησης. γ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί, περιεχόμενο και κανόνες λειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών: Της Ομάδας 1 «Πάγιο Ενεργητικό» Της Ομάδας 2 «Αποθέματα» Της Ομάδας 3 «Απαιτήσεις και διαθέσιμα» Της Ομάδας 4 «Καθαρή θέση Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» Της Ομάδας 5 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» Της Ομάδας 6 «Οργανικά έξοδα κατ είδος» Της Ομάδας 7 «Οργανικά έσοδα κατ είδος» Της Ομάδας 8 «Λογαριασμοί αποτελεσμάτων» Της Ομάδας 10 «Λογαριασμοί τάξεως» δ. Ανάλυση των διαφορών στις λογιστικές διαδικασίες και στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν. 4308/

9 (β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή 1. Γενικά περί ελέγχου 1.1 Έννοια και περιεχόμενο της ελεγκτικής επιστήμης 1.2 Είδη ελέγχων 1.3 Νομικό υπόβαθρο ελέγχου 1.4 Σκοπός του εξωτερικού ελέγχου 1.5 Χρησιμότητα εξωτερικού ελέγχου 1.6 Επαγγελματικές ικανότητες, υποχρεώσεις, ευθύνες ελεγκτή 2. Ελεγκτική εργασία 2.1 Πρότυπα ελεγκτικής ΣΟΕΛ 2.2 Μέθοδοι εξωτερικού ελέγχου 2.3 Προκαταρκτικός έλεγχος 2.4 Πρόγραμμα ελέγχου 2.5 Έλεγχος τεκμηρίωσης συναλλαγών 2.6 Έλεγχος τεκμηρίωσης υπολοίπων 2.7 Τελικός έλεγχος 2.8 Έκθεση ελέγχου 2.9 Δομή της Έκθεσης ελέγχου 2.10 Γνώμη ελεγκτή - είδη αυτής 2.11 Χρόνος υποβολής έκθεσης ελέγχου 2.12 Χρήστες έκθεσης ελέγχου 3. Αποδεικτικά στοιχεία - φύλλα εργασίας 3.1 Λογιστικά βιβλία 3.2 Υπολογιστικές εργασίες 3.3 Αλληλογραφία ελεγχόμενης μονάδας 3.4 Αριθμοδείκτες και αναλυτική επισκόπηση 3.5 Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 3.6 Έγγραφα προς τον ελεγκτή 3.7 Πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις 3.8 Καταλληλότητα αποδεικτικών στοιχείων 3.9 Επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων 3.10 Μέθοδοι απόκτησης αποδεικτικών στοιχείων 3.11 Φύλλα Εργασίας - Φάκελος Ελέγχου Φύλλα Εργασίας Φάκελος Ελέγχου 4. Κύκλος λογαριασμών πωλήσεων 4.1 Πωλήσεις - Απαιτήσεις Εισπράξεις (Περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου) 9

10 4.1.1 Σκοποί Εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Πωλήσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Απαιτήσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Εισπράξεων 4.2 Έλεγχος τεκμηρίωσης Πωλήσεων 4.3 Έλεγχος τεκμηρίωσης Απαιτήσεων 4.4 Έλεγχος τεκμηρίωσης Εισπράξεων 5. Κύκλος λογαριασμών Αγορών 5.1 Αγορές - Υποχρεώσεις - Πληρωμές (Περιγραφή και Αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου) Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Αγορών Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Αγορών Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Αγορών Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Υποχρεώσεων Σκοποί εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου Πληρωμών 5.2 Έλεγχος τεκμηρίωσης Αγορών 5.3 Έλεγχος τεκμηρίωσης Υποχρεώσεων 5.4 Έλεγχος τεκμηρίωσης Πληρωμών 6. Αποδοχές προσωπικού - Αμοιβές τρίτων 6.1 Εσωτερικός έλεγχος 6.2 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 6.3 Έλεγχος Τεκμηρίωσης 6.4 Λογαριασμοί Αμοιβών τρίτων 7. Διαθέσιμα - χρεόγραφα - Αποθέματα 7.1 Λογαριασμοί Διαθεσίμων 7.2 Λογαριασμοί Χρεογράφων 7.3 Λογαριασμοί Αποθεμάτων Σκοποί και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Αποθεμάτων Σκοποί ελέγχου τεκμηρίωσης Αποθεμάτων Διαδικασίες ελέγχου τεκμηρίωσης Αποθεμάτων 10

11 8. Πάγια Στοιχεία 8.1 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Σκοποί - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Σκοποί - Διαδικασίες ελέγχου Τεκμηρίωσης 8.2 Άυλα Πάγια Στοιχεία Σκοποί - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Σκοποί - Διαδικασίες ελέγχου Τεκμηρίωσης 9. Λογαριασμοί Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης 9.1 Λογαριασμοί Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο 9.2 Λογαριασμοί Δανειακών Υποχρεώσεων 9.3 Λογαριασμοί Ενδεχόμενων - Ανειλημμένων Υποχρεώσεων 9.4 Λογαριασμοί Καθαρής Θέσης 9.5 Μεταγενέστερα της χρήσεως (οψιγενή) γεγονότα 10. Ειδικά θέματα ελέγχου 10.1 Έλεγχος αυτοτέλειας των χρήσεων 10.2 Καταχρήσεις, διερεύνηση αυτών και ευθύνη ελεγκτή 11. Εταιρική Διακυβέρνηση 11.1 Εισαγωγικά θέματα 11.2 Εταιρική Διακυβέρνηση στις ΗΠΑ 11.3 Εταιρική Διακυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο 11.4 Εταιρική Διακυρβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( Εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ) 11.5 Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 11.6 Κριτική έρευνα για τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου 11.7 Προτάσεις για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 11

12 (β2) Διαχείριση κινδύνων και Εσωτερικός έλεγχος 1. Εσωτερικός έλεγχος 1.1. Έννοια Βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου 1.2. Μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του 1.3. Coso Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 1.4. Ευθύνες υποχρεώσεις εσωτερικού ελεγκτή 2. Ελεγκτικός κίνδυνος 2.1 Έννοια ελεγκτικού κινδύνου 2.2 Συστατικά ελεγκτικού κινδύνου 2.3 Μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου 2.4 Εξειδίκευση του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου 2.5 Μεθοδολογία εκτίμησης ελεγκτικού κινδύνου 3. Επιχειρηματικός κίνδυνος 3.1 Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου 3.2 Ελεγκτικό μοντέλο του επιχειρηματικού κινδύνου 3.3 Έλεγχος βάσει κινδύνου (Risk Based Audit) 3.4 Ισχυρισμοί Διοίκησης (Assertions) 4. Κίνδυνος απάτης 4.1 Γενικά 4.2 Συνήθεις περιπτώσεις Απάτης 4.3 Γεγονότα (περιπτώσεις) που αυξάνουν τον κίνδυνο Απάτης 4.4 Κίνητρα Απάτης 4.5 Στρατηγικές απόκρυψης Απάτης 4.6 Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου απάτης 4.7 Ερωτηματολόγιο συζήτησης για τον κίνδυνο Απάτης 4.8 Πίνακας ανάλυσης δεδομένων για τον κίνδυνο Απάτης 4.9 Πίνακας εκτίμησης κινδύνου Απάτης και ανταπόκριση του ελέγχου 4.10 Ευθύνη ελεγκτή για την Απάτη 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1 Έννοια 5.2 Πολιτική διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 5.3 Πολιτική επιλογής υποψηφίων πελατών 5.4 Μεθοδολογία ελέγχου απομείωσης των απαιτήσεων με βάση τα ΔΠΧΑ 5.5 Ταξινόμηση απαιτήσεων με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο 6. Λοιποί κίνδυνοι 6.1 Κίνδυνος ρευστότητας 6.2 Κίνδυνος αγοράς 7. Πολιτική διαχείρισης κινδύνων 12

13 (γ1) Φορολογία 1 Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν 4308/2014 (πρώην Κ.Φ.Α.Σ.) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (Ν.4308/2014 Άρθρα 1-15) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Πεδίο εφαρμογής. Προσδιορισμός υπαγομένων οντοτήτων Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων. Κριτήρια μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. Χαρακτηριστικά του λογιστικού συστήματος Άλλα λογιστικά αρχεία. Τηρούμενα αρχεία πέραν εκείνων της προηγουμένης παραγράφου Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Τιμολόγιο πώλησης Περιεχόμενο τιμολογίου Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο Χρόνος έκδοσης τιμολογίου Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Αυθεντικότητα του τιμολογίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Απλοποιήσεις και απαλλαγές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές. Όσα εκ των θεμάτων του άρθρου αυτού αποτελούν αντικείμενο ερμηνείας στην ΠΟΛ 1003/31,12,2014 Άρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΠΟΛ 1002/ ) Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων (ΠΟΛ. 1007/ ) Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής (ΠΟΛ. 1019/ ) Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων (ΠΟΛ 1022/ ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (Ν.4308/2014 Παράρτημα Α Ορισμοί) Ορισμοί των οποίων γίνεται χρήση στα προηγούμενα κεφάλαια 13

14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπόχρεοι συναλλαγές που περιλαμβάνονται. Συναλλαγές που εξαιρούνται. Περιεχόμενο καταστάσεων Τρόπος καταχώρησης - Κατάσταση Πελατών Τρόπος καταχώρησης - Κατάσταση Προμηθευτών Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων (Εκτελωνιστές, Φορολογικός αντιπρόσωπος, Ασφαλιστικοί σύμβουλοι, Αυτοτιμολόγηση κλπ.) Χρόνος υποβολής Καταστάσεων Τρόπος Υποβολής ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. Με το καθεστώς του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Διαδικαστικές Παραβάσεις Πρόστιμα Διακύμανση Προστίμων Ανώτατα όρια Παραβάσεις φοροδιαφυγής - Εικονικές εγγραφές δαπανών - Πλαστά νοθευμένα στοιχεία - Εικονικά στοιχεία - Μη έκδοση ανακριβής έκδοση στοιχείων - Εικονικότητα ως προς τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής Διαδικασία επιβολής προστίμου Ειδική Διοικητική Διαδικασία Ενδικοφανής προσφυγή Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με παραβάσεις Χρήσεων πριν την 1/1/

15 (γ2) Φορολογία 1 - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Νόμος: Κώδικας ΦΠΑ Κυρώθηκε με το ν άρθρο Πρώτο (ΦΕΚ 248 / / Τεύχος Α) Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α.) Περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Φορολογητέες πράξεις 3. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων 4. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 5. Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 6. Απαλλαγές από το φόρο 7. Έκπτωση-επιστροφή του φόρου 8. Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους 9. Ειδικά καθεστώτα 10. Παραρτήματα 11. Διατάξεις που τροποποίησαν τον Κώδικα Φ.Π.Α. μέχρι σήμερα. 15

16 (δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου Αστικό Δίκαιο - Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 1. Κανόνες του δικαίου γενικά 2. Φυσικό Πρόσωπο 3. Νομικά Πρόσωπα 4. Δικαιοπραξίες, είδη, άκυρες, ακυρώσιμες 5. Αιρέσεις και Προθεσμίες 6. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα 7. Συναίνεση και Έγκριση 8. Προθεσμίες 9. Παραγραφή και Αποσβεστική προθεσμία - Ενοχικό Δίκαιο 1. Η υποχρέωση παροχής γενικά 2. Αδυναμία Παροχής και υπερημερία οφειλέτη 3. Υπερημερία δανειστή 4. Ενοχές από συμβάσεις γενικά 5. Αρχές για αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 6. Συμβατική υπαναχώρηση 7. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα 8. Σύμβαση υπέρ τρίτου και σύμβαση σε βάρος τρίτου 9. Εκχώρηση 10. Δωρεά 11. Πώληση και Ανταλλαγή 12. Μίσθωση πράγματος 13. Σύμβαση εργασίας 14. Σύμβαση έργου 15. Μεσιτεία 16. Εντολή 17. Εταιρεία 18. Δάνειο 19. Χρησιδάνειο 20. Παρακαταθήκη 21. Εγγύηση 22. Έκταξη 23. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 24. Γενικοί όροι συναλλαγών, προδιατυπωμένες συμβάσεις - - Εμπράγματο δίκαιο 1. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά 2. Νομή 3. Η κυριότητα και το περιεχόμενό της 4. Κτήση της κυριότητας 5. Προστασία της κυριότητας 6. Πραγματικές δουλείες 7. Προσωπικές δουλείες 8. Μεταγγραφές 9. Ενέχυρο 10. Υποθήκη 16

17 Εμπορικό Δίκαιο {από τον Πρακτικό Οδηγό Εμπορικού δικαίου} 1.1 Έμπορος και εμπορική ιδιότητα 1.2 Εμπορικές πράξεις 1.3 Έννοια της εμπορικής επιχειρήσεως Πελατεία Καλή πορεία 1.4 Νομική φύση της εμπορικής επιχειρήσεως 1.5 Οργάνωση της εμπορικής επιχειρήσεως 2.1 Προστασία της εμπορικής επιχειρήσεως 2.2 Εμπορική επωνυμία Διακριτικός τίτλος 2.5 Σήμα 2.6 Ευρεσιτεχνία και εφευρέσεις 3.1 Αθέμιτος ανταγωνισμός 3.2 Ελεύθερος ανταγωνισμός {από τον Πρακτικό Οδηγό Δικαίου Αξιογράφων} 1. Σύντομη Εισαγωγή στο Δίκαιο Αξιογράφων 2. Αξιόγραφα 4.1 Έννοια και ιστορικό συναλλαγματικής 4.2 Έκδοση και τύπος συναλλαγματικής 4.3 Η νομική φύση των τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικής 4.4 Το δυνητικό περιεχόμενο της συναλλαγματικής 4.5 Μη επιτρεπόμενο περιεχόμενο της συναλλαγματικής 4.6 Αποδοχή Τριτεγγύηση Μεταβίβαση συναλλαγματικής 4.7 Η λήξη και η πληρωμή της συναλλαγματικής 5.1 Περιεχόμενο Γραμματίου σε διαταγή 5.2 Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται στο Γραμμάτιο σε διαταγή 5.3 Υποχρέωση εκδότη Γραμματίου σε διαταγή 5.4 Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του Γραμματίου σε διαταγή 5.5 Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές από τη συναλλαγματική 6.1 Περιεχόμενο της επιταγής 6.2 Τα στοιχεία εκδόσεως και λειτουργίας της επιταγής 6.3 Μεταβίβαση της επιταγής 6.4 Τριτεγγύηση 6.5 Εμφάνιση και πληρωμή 6.6 Δίγραμμος επιταγή 17

18 (δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου I. Εργατική Νομοθεσία 1. Σύμβαση εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, μίσθωσης έργου, μαθητείας-μαθητευόμενου, ετοιμότητας για εργασία, μερικής απασχόλησης και αναστολή). 2. Διαδικασία πρόσληψης μισθωτών (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο), γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης και περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 3. Αποδοχές μισθωτών (Μισθός και διακρίσεις αυτού, τακτικές αποδοχές, αδικαιολόγητος πλουτισμός, επίσχεση εργασίας, εκκαθαριστικό αποδοχών και παραγραφή). 4. Χρονικά όρια εργασίας και αμοιβή για απασχόληση εντός των συμφωνηθεισών ή συμβατικών ωρών ή πέραν του νομίμου ωραρίου. Νόμιμο, ατομικό και συμβατικό ωράριο (ημερήσιο και εβδομαδιαίο) και περί των καταστάσεων ωρών απασχόλησης του προσωπικού. Εργασία νυχτερινή και αμοιβή αυτής. Εργασία κατά την Κυριακή επίσημες και προαιρετικές αργίες και αμοιβή αυτών. Εργασία κατά το Σάββατο ή κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και αμοιβή αυτών. Έννοια και αμοιβή της πρόσθετης εργασίας και υπερεργασίας (την ημέρα, Νύχτα, Κυριακές και αργίες). Έννοια και αμοιβή της νόμιμης και της κατ εξαίρεση υπερωριακής απασχόλησης (την ημέρα, Νύχτα, Κυριακές, αργίες και κατά την περίοδο της διευθέτησης). Συστήματα εργασίας, τέταρτη βάρδια και διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5. Επιδόματα (δώρα) εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα). Ποιοι δικαιούνται, πώς προσδιορίζονται τα ημερομίσθια, ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη, ποιες ημερομηνίες καταβάλλονται και σε ποιους περιορισμούς υπόκεινται. 6. Κανονική άδεια Προϋποθέσεις και χρόνος χορήγησης, αριθμός ημερών άδειας, τμηματική χορήγηση αυτής, βιβλίο παρακολούθησης αδειών και περί ομαδικής χορήγησης των αδειών. Αποδοχές άδειας, συνέπειες από τη μη χορήγησή της, απαγορεύσεις κατά το χρόνο της άδειας και ασθένεια κατά τη διάρκεια της άδειας. Άδεια εποχιακών επιχειρήσεων (κανονική ή αποζημίωση). Άδεια και λύση της σχέσης εργασίας (καταγγελία, οικειοθελής αποχώρηση, συνταξιοδότηση και απομάκρυνση). Ημέρες της άδειας που συμψηφίζονται και αμοιβή αυτών. Άδεια πριν και μετά τη στράτευση. Ημέρες και αποδοχές επιδόματος αδείας. 7. Αποχή του μισθωτού από την εργασία Αδικαιολογήτως ή ένεκα σπουδαίου λόγου (ασθένεια, στράτευση, σεισμός κ.λ.π.) και αποδοχές καθώς και επιπτώσεις στην εργασιακή σχέση. Ασθένεια (ημέρες που δικαιολογούνται, ημέρες που αφαιρούνται από την κανονική άδεια, ημέρες βραχείας διάρκειας ασθένειας) και πόσες ημέρες κατ έτος δικαιούνται μετ αποδοχών (στο μισό ή στο σύνολο) από τον εργοδότη. Κύηση τοκετός και λοχεία, άδεια, αποδοχές, απαγόρευση απόλυσης, άδεια μητρότητας, κανονική άδεια και δώρα εορτών. Στράτευση (άδεια, αποδοχές, προστασία, προϋπηρεσία και δώρα εορτών). 18

19 8. Εκτός έδρας οδοιπορικά έξοδα Δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός έδρας, προσδιορισμός ημερήσιας αποζημίωσης, κρατήσεις για φόρο και ασφαλιστικές διαφορές. Οδοιπορικά έξοδα (δαπάνη, φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές). 9. Λύση της σχέσης εργασίας Απόλυση μισθωτών (υπαλλήλων και εργατών), προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη η καταγγελία και πότε απαγορεύεται η καταγγελία. Προσδιορισμός μισθού ή ημερομισθίου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης (πότε οφείλεται και πότε δεν οφείλεται αποζημίωση). Καταγγελία της σύμβασης εργασίας (αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου). Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση. Υπολογισμός αποζημίωσης. Καταβολή αποζημίωσης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και προσδιορισμός του φόρου με εφάπαξ καταβολή και με δόσεις και πότε αποδίδεται. Προϋπηρεσία μισθωτών, περιορισμός ποσού αποζημίωσης, απόλυση πριν τη συμπλήρωση διμήνου και οικειοθελής αποχώρηση. Αποζημίωση μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης (υπαλλήλου ή εργάτου) ή συμπλήρωση 15ετίας στον ίδιο εργοδότη. Καταβολή αποζημίωσης μεγαλύτερης της νόμιμης σε μισθωτούς ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) Διαθεσιμότητα. II. Ασφαλιστική Νομοθεσία 1. Έννοια των αποδοχών, απογραφή ασφαλισμένου, απογραφή εργοδότη. 2. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 3. Καταβολή εισφορών και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών. 4. Ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού. 6. Πρόσωπα που υποχρεωτικά ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. 7. Παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/1992) και νεοασφαλισμένοι (από 1/1/1993). 8. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. (πλήρους, μερικής, πολλαπλής απασχόλησης και τέταρτης βάρδιας) και εισφορών υπέρ αυτού και συνεισπραττόμενων εισφορών για άλλους οργανισμούς. 9. Ασφάλιση χρόνου ασθένειας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. 10. Ασφάλιση μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. 11. Αμοιβές παροχές επί των οποίων οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 12. Αμοιβές παροχές επί των οποίων δεν οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. 19

20 (ε) Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι 1. Στατιστική Βασικές έννοιες στατιστικών δεδομένων (τρόποι συλλογής, κλίμακες μέτρησης, ακρίβεια δεδομένων κλπ.) Βασικοί τρόποι παρουσίασης στατιστικών δεδομένων (πίνακες, διαγράμματα) Ταξινόμηση και κατάταξη στατιστικών δεδομένων Βασικές παράμετροι μέτρησης της τάσης των δεδομένων (μέσος αριθμητικός, διάμεσος, τεταρτημόρια) Βασικές έννοιες δειγματοληψίας Βασικές έννοιες συσχέτισης και παλινδρόμησης Αριθμοδείκτες (απλοί, αριθμοδείκτες, σταθμισμένοι, αλλαγής βάσης, σύνδεση αριθμοδεικτών, τιμάριθμοι, δείκτες μέτρησης αγοραστικής αξίας, αποπληθωρισμός ονομαστικών αξιών, κλπ.). 2. Οικονομικά Μαθηματικά Διαχρονική αξία του χρήματος Επιτόκια (ονομαστικό, πραγματικό) Ανατοκισμός και Μελλοντική αξία Συντελεστές Προεξοφλήσεως και Παρούσα αξία Χρηματοροές της Επιχείρησης και η Αξία τους Χρονική διάρθρωση Επιτοκίου Ράντες Δάνεια 20

21 (στ1) Οικονομική των Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία Μέρος πρώτο: Οικονομική των Επιχειρήσεων 1. Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων 1.1. Έννοια και διακρίσεις της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1.2. Πεδία της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 2. Οικονομικές μονάδες - επιχειρήσεις 2.1. Έννοια και Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων 2.2. Έννοια και κατηγορίες Επιχειρήσεων 3. Συνασπισμοί επιχειρήσεων 3.1. Καρτέλ 3.2. Κονσέρν 3.3. Άλλες μορφές συνεργασίας 4. Λειτουργίες της επιχείρησης 4.1. Διοίκηση 4.2. Παραγωγή 4.3. Μάρκετινγκ και πωλήσεις 4.4. Χρηματοοικονομική 4.5. Έρευνα & ανάπτυξη 4.6. Αξιολόγηση-κατάταξη των λειτουργιών 5. Αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων 5.1. Παραγωγικότητα 5.2. Οικονομικότητα 5.3. Αποδοτικότητα 5.4. Άλλοι δείκτες οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 6. Επιχειρησιακό περιβάλλον επιχειρήσεων 6.1. Μακρο-περιβάλλον επιχειρήσεων 6.2. Κλαδικό περιβάλλον επιχειρήσεων και δυνάμεις ανταγωνισμού 6.3. Οι αγορές ως επιχειρησιακό περιβάλλον 6.4. Μορφές αγορών και χαρακτηριστικά τους 7. Στρατηγική των επιχειρήσεων 7.1. Στρατηγική θέση: Η ανάγκη και ο σκοπός της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάλυσης 7.2. Στρατηγική δράση: Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική θέση μιας Επιχείρησης (πόροι και ικανότητες) Ηγεσία κόστους Πλεονεκτήματα διαφοροποίησης προϊόντος 8. Θέματα Ποιότητας 8.1. Η έννοια της ποιότητας 8.2. Η διασφάλιση της ποιότητας 8.3. Έλεγχος της ποιότητας 8.4. Πρωτοβουλίες για την ποιότητα (τα 6 σίγμα) 8.5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) 9. Θέματα στρατηγικής ανάλυσης (μελέτες περιπτώσεων) 10. Παραδείγματα 21

22 Μέρος δεύτερο: Πολιτική Οικονομία 1. Μικροοικονομική 1.1. Βασικές έννοιες Διακρίσεις της Οικονομικής 1.2. Ζήτηση και Προσφορά 1.3. Θεωρία της Συμπεριφοράς Καταναλωτή 1.4. Θεωρία της Παραγωγής 1.5. Θεωρία του Κόστους Παραγωγής 1.6. Προσδιορισμός της τιμής και του επιπέδου παραγωγής στις διάφορες μορφές αγοράς 1.7. Παραγωγή προϊόντων και ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές 1.8. Προσδιορισμός της τιμής και ποσότητας ισορροπίας στην αγορά των παραγωγικών συντελεστών 2. Μακροοικονομική 2.1. Αντικείμενο της Μακροοικονομικής 2.2. Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 2.3. Ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών 2.4. Ο Δημόσιος Τομέας και η επίδρασή του στο Εθνικό Εισόδημα 2.5. Το Χρήμα και οι Τράπεζες 2.6. Η Ανεργία 2.7. Ο Πληθωρισμός 2.8. Η Μακροοικονομική Ισορροπία σε ανοικτή Οικονομία 2.9. Οι Οικονομικές Διακυμάνσεις 22

23 (στ2) Διεθνής Οικονομία Κύριες έννοιες και θεωρίες διεθνών οικονομικών σχέσεων. Τα νέα χαρακτηριστικά της διεθνούς οικονομίας. Δασμοί και μη δασμολογικά μέτρα. Ελεύθερο έναντι προστατευτικού διεθνούς εμπορίου. Το διεθνές αναπτυξιακό χάσμα. Αναδυόμενες αγορές. Ισοζύγιο Πληρωμών. Πολυεθνικές εταιρείες. Οικονομική ενοποίηση χωρών, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περί παγκοσμιοποίησης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα. Συστήματα διεθνών πληρωμών. Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή οικονομία. Αγορές συναλλάγματος κα ισοτιμίες. Θεμελιώδεις σχέσεις διεθνούς ισοδυναμίας. Πρόβλεψη τιμών συναλλάγματος. Συναλλαγματικά ανοίγματα κα κίνδυνοι συναλλαγών διεθνών επιχειρήσεων. Τεχνικές διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων. Προχωρημένη αξιολόγηση διεθνών επενδύσεων. 23

24 (ζ1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης επιχειρήσεων 1. Γενικά για τις αρχές και μεθόδους διοικήσεως οικονομικών μονάδων και ειδικότερα τομέων παραγωγής, διαθέσεως αγορών, έμψυχου δυναμικού και επεξεργασίας στοιχείων. 2. Το περιβάλλον και η λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκησης. 3. Η διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής 4. Ανάλυση για την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης (Νεκρό σημείο, Χρηματοοικονομική Μόχλευση, Ανάλυση αδιαφορίας) 5. Προγραμματισμός και προϋπολογισμοί. Συστήματα και τύποι Προϋπολογισμών. Προϋπολογισμοί με πρότυπο κόστος. 6. Διοίκηση κεφαλαίου κινήσεως. 7. Πιστωτική πολιτική επιχείρησης. 8. Διοίκηση αποθεμάτων. 9. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. 10. Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση (Πρόβλεψη επιχειρησιακής αποτυχίας, Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση). 11. Διαθέσιμα και ειδικές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. 12. Το οικονομικό περιβάλλον των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. 13. Επιχειρησιακή στρατηγική και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για πολυεθνικές επιχειρήσεις. 14. Θέματα αναδυόμενων αγορών Χρηματοοικονομική μηχανική και αναδυόμενα παράγωγα προϊόντα. 15. Ο ρόλος και η ευθύνη απέναντι στους μετόχους (Αντικρουόμενα συμφέροντα μετόχων, ο ρόλος και οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής διοίκησης). 16. Η επίδραση των περιβαλλοντικών θεμάτων στους επιχειρησιακούς στόχους και στη διακυβέρνηση. 17. Θέματα ηθικής στη χρηματοοικονομική διοίκηση. 18. Ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκησης έμψυχου δυναμικού, θέματα ηγεσίας, διαχείριση απόδοσης, διοίκηση ανταμοιβών, σχεδιασμός εργασίας, ανάπτυξη προσωπικού). 19. Επικοινωνία (συστήματα και μέθοδοι επικοινωνίας, θεμελιώδεις αρχές επικοινωνίας). 20. Στρατηγικός σχεδιασμός και έλεγχος (Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, Συστήματα ελέγχου, Εισαγωγή στη στρατηγική διοικητική λογιστική, Αξιολόγηση εναλλακτικών προσεγγίσεων ελέγχου του προϋπολογισμού, Αλλαγές στην επιχειρησιακή διάρθρωση και τη διοικητική λογιστική, η επίδραση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στη σύγχρονη διοικητική λογιστική). 21. Συστήματα μέτρησης επίδοσης και σχεδιασμός (Διοικητική λογιστική και πληροφοριακά συστήματα, Εσωτερικές πηγές διοικητικής πληροφόρησης, Εξωτερικές πηγές διοικητικής πληροφόρησης, Μέθοδοι καταγραφής και επεξεργασίας, Διοικητικές αναφορές). 22. Μέτρηση απόδοσης στρατηγικής (Απόδοση ιεράρχησης, ο σκοπός της μέτρησης της απόδοσης της στρατηγικής στον ιδιωτικό τομέα, απόδοση στρατηγικής σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή διάθρωση, απόδοση τμημάτων και θέματα τιμολόγησης (transfer pricing), ο σκοπός της μέτρησης της απόδοσης μιας στρατηγικής στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συμπεριφορικά θέματα της μέτρησης απόδοσης). 23. Αξιολόγηση επιδόσεων και επιχειρηματική αποτυχία (εναλλακτικές πλευρές της μέτρησης της απόδοσης, μη χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης, πρόβλεψη και αποφυγή της επιχειρηματικής αποτυχίας). 24

25 (ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Βασικές έννοιες οικονομικών πιστωτικών αγορών. Οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τα προϊόντα που διαπραγματεύονται. Οι έννοιες της επένδυσης, της απόδοσης και του κινδύνου. Διαχείριση προσωπικής περιουσίας. Η αγορά συναλλάγματος. 2. Χρονική αξία του χρήματος. Μελλοντική και παρούσα αξία. Ανατοκισμός και προεξόφληση. Ράντες. 3. Αξιολόγηση επενδύσεων. Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. Συγκρότηση καθαρών ταμειακών ροών. Διαχείριση χρεολυσίων και τόκων, αποσβέσεων, φόρων, υπολειμματικής αξίας, πληθωρισμού, κεφαλαίου κίνησης. 4. Χρηματοδότηση επενδύσεων. Τραπεζικά δάνεια, ομόλογα και μετοχές. Χαρακτηριστικά των παραπάνω μέσων χρηματοδότησης και τιμολόγηση αυτών. Η απόδοση στη λήξη. Το υπόδειγμα προεξόφλησης των μελλοντικών μερισμάτων. Εταιρικές πράξεις μετοχών και οι προσαρμογές των τιμών σε αυτές. Προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών. Σχέση ΡΕ με υπόδειγμα προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Άλλοι τρόποι χρηματοδότησης επενδύσεων. Leasing, factoring, forfaiting, franchising, venture capital. Μέθοδοι χρηματοδότησης εξαγωγών. Εταιρική αναδιάρθρωση. 5. Κίνδυνος και απόδοση. Κίνδυνοι επενδύσεων. Στατιστικά μέτρα εξαγωγής απόδοσης και κινδύνου. Αποστροφή στον κίνδυνο και πριμ κινδύνου. Σχέση απόδοσης κινδύνου. 6. Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και ορθολογική κεφαλαιαγορά. Σχηματισμός χαρτοφυλακίου αξιογράφων. Στατιστικά μέτρα εξαγωγής απόδοσης και κινδύνου χαρτοφυλακίου. Το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης. Η γραμμή κεφαλαιαγοράς. Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων. Η υπόθεση της ορθολογικής κεφαλαιαγοράς. 7. Κεφαλαιακή διάρθρωση και μερισματική πολιτική. Φοροαπαλλαγή και αξία εταιρίας. Μεταβολή της αξίας της εταιρίας και της απαιτούμενης απόδοσης των μετόχων από την εισαγωγή χρέους. Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Κόστος οικονομικής δυσπραγίας και άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Η μερισματική πολιτική. Η ανεξαρτησία της μερισματικής πολιτικής. 8. Παράγωγα. Τρέχουσα αγορά και αγορά παραγώγων. Αντιστάθμιση και κερδοσκοπία στις αγορές παραγώγων. Προθεσμιακά συμβόλαια. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Δικαιώματα. Ανταλλαγές. Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων και η τιμολόγησή τους. Μεταβλητές που επηρεάζουν την τιμολόγησή τους. Παράγωγα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνθετικές θέσεις και στρατηγικές με παράγωγα. Λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων. Αντιστάθμιση του κινδύνου με τη χρήση παραγώγων. 9. Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών και οι αγορές του. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Αμοιβαία Κεφάλαια. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 25

26 (η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου-εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου Δίκαιο Εταιρειών 1 Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις 2 Έννοια της εταιρείας και διακρίσεις εταιρειών 3 Γενικά χαρακτηριστικά εταιρειών 4 Κεφαλαιώδης κατάταξη των εταιρειών 5 Νομική προσωπικότητα και συνέπειες 6 Ειδικότερα για τη συστατική πράξη της εταιρείας 7 Ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία 8 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 9 Η Ανώνυμη Εταιρεία 9.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της Α.Ε. 9.2 Το κεφάλαιο της Α.Ε. 9.3 Ίδρυση της Α.Ε. 9.5 Γενική Συνέλευση 9.6 Δικαιώματα μετόχων και δικαιώματα μειοψηφίας 9.7 Διοικητικό Συμβούλιο 9.8 Ελεγκτές 9.10 Λύση και εκκαθάριση Κρατική Εποπτεία Μετατροπές και Μετασχηματισμοί Α.Ε Συγχωνεύσεις Α.Ε Εξαγορά Α.Ε. από άλλη Α.Ε Διάσπαση Α.Ε. 10. Εταιρική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πτωχευτικό Δίκαιο 1. Έννοια της πτωχεύσεως 2. Έννοια της χρεοκοπίας 3. Προϋποθέσεις πτωχεύσεως και διαδικασία κηρύξεως της πτωχεύσεως 4. Εξασφαλιστικά μέτρα 5. Συνέπειες της πτωχεύσεως 6. Όργανα της πτωχεύσεως 7. Εξέλεγξη των πιστώσεων 8. Διαδικασία συνδιαλλαγής 9. Σχέδιο αναδιοργάνωσης 10. Εκκαθάριση περιουσίας οφειλέτη και διανομή 11. Η περάτωση της πτωχεύσεως 12. Αποκατάσταση οφειλέτη 26

27 (η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 Α. Ειδικές διατάξεις Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Α.Ι. Διενέργεια απογραφής (καταμέτρηση και καταγραφή) και βιβλία της Α.Ε. 1. Γενικά 2. Απογραφή 3. Τηρούμενα βιβλία Α.ΙΙ. Διάρκεια εταιρικής χρήσης Α.ΙΙΙ. Κανόνες αποτίμησης 1. Γενικές αρχές 2. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5. Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη 6. Συμμετοχές και χρεόγραφα 7. Αποθέματα 8. Απαιτήσεις 9. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα (Ξ Ν) 10. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 11. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 12. Λογαριασμοί τάξεως 13. Υποκαταστήματα 14. Περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε. που βρίσκονται στο εξωτερικό Α.ΙV. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. 1. Έννοια των οικονομικών καταστάσεων 2. Τι απεικονίζουν οι οικονομικές καταστάσεις 3. Βασικές αρχές που διέπουν τη δομή των οικονομικών καταστάσεων 4. Δομή και περιεχόμενο του ισολογισμού 5. Δομή και περιεχόμενο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 6. Δομή και περιεχόμενο του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 7. Δομή και περιεχόμενο της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 8. Περιεχόμενο του προσαρτήματος 9. Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις 10. Κατάρτιση, έγκριση και δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων 11.Τροποποίηση των οικονομικών κατ/σεων 12.Ελαττωματικότητα των οικονομικών κατ/σεων 13. Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις 14. Οικονομικές καταστάσεις τραπεζών & πιστωτικών ιδρυμάτων 15. Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΑV. Διανομή κερδών 1. Έννοιες καθαρών κερδών & κερδών προς διάθεση 2. Προϋποθέσεις για τη νόμιμη διανομή των κερδών 3. Σειρά διάθεσης των κερδών 4. Διανομή εικονικών κερδών 27

28 5. Διανομή κερδών στους εργαζόμενους 6. Διανομή προσωρινού μερίσματος (προμέρισμα) Α.VI. Κρατική εποπτεία Α.VΙI. Διάλυση, αναβίωση και εκκαθάριση της Α.Ε. 1. Λύση 2. Αναβίωση (επαναλειτουργία) 3. Εκκαθάριση Β. Ειδικές διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε. Β.Ι. Απογραφή Β.ΙΙ. Αποτίμηση Β.ΙΙΙ. Οικονομικές καταστάσεις & έκθεση διαχείρισης 1. Έννοια, δομή και περιεχόμενο 2. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών κατ/σεων 3. Χρόνος κατάρτισης των οικονομικών κατ/σεων 4. Έκθεση διαχείρισης 5. Έλεγχος από τακτικούς ελεγκτές 6. Δημοσιότητα 7. Έγκριση από την τακτική ΓΣ των εταίρων Β.ΙV. Τηρούμενα βιβλία Β.V. Διανομή κερδών Γ. Μετατροπή, συγχώνευση Γ.Ι. Γενικά Γ.ΙΙ. Μετατροπή (ή μετασχηματισμός) 1. Έννοια 2. Διαδικασία 3. Εταιρικό κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα Γ.ΙΙΙ. Συγχώνευση 1. Έννοια 2. Περιπτώσεις συγχωνεύσεων 3. Συνοπτικά, τα στάδια της διαδικασίας συγχώνευσης 28

29 Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 1. Διοικητική λογιστική Έννοια, ορισμός και σκοποί της Διοικητικής λογιστικής. Λογιστική και Διοίκηση. 2. Έννοια και κατηγορίες του κόστους Έννοια των όρων: κόστος, έξοδα, δαπάνη, ανάλωση. Βασικές κατηγορίες και διακρίσεις του κόστους (ιστορικό, προϋπολογιστικό, πρότυπο, αντικαταστάσεως, διαφορικό, οριακό, υπολογιστικό, ελέγξιμο, αγορανομικό, άμεσο-έμμεσο, σταθερό και μεταβλητό). Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων στη γενική λογιστική. 3. Τα επί μέρους στοιχεία του κόστους Πρώτες ύλες και υλικά, αποδοχές και έξοδα προσωπικού, αποσβέσεις, τόκοι ξένων κεφαλαίων, λοιπά κοστολογήσιμα έξοδα, υπολογιστικά έξοδα, έξοδα μη κοστολογήσιμα. 4. Λειτουργική και κοστολογική διάρθρωση της επιχείρησης Λειτουργίες: των αγορών, παραγωγής, διοίκησης, ερευνών ανάπτυξης, διάθεσης και χρηματοοικονομικής. Ανάπτυξη των λειτουργιών σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 5. Διαδικασίες κοστολόγησης Έννοια, ορισμός και σκοποί της κοστολόγησης, κόστος κατ είδος και προορισμό, κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους, διαδικασία προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους (φύλλα μερισμού), προσδιορισμός του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους, προσδιορισμός του κόστους κατά φορέα ευθύνης και κατά κέντρο κόστους. Η ορθολογική επιβάρυνση του κόστους. 6. Τα βασικά συστήματα κοστολόγησης Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής, κοστολόγηση μαζικής παραγωγής, κοστολόγηση συμπαράγωγων, υποπαράγωγων και υποπροϊόντων. Απώλειες βιομηχανοποίησης (φθαρμένα, ελαττωματικά προϊόντα, υπολείμματα, φύρα παραγωγής). 7. Άμεση ή μεταβλητή ή οριακή κοστολόγηση Φύση και σκοποί της μεταβλητής κοστολόγησης, στοιχεία της μεταβλητής κοστολόγησης. 8. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα Έννοια, σκοποί και μεθοδολογία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα, θετικά και αρνητικά στοιχεία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. 9. Κοστολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Το Βιβλίο Τεχνικών Προδιαγραφών Το Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου σε συνδυασμό με το Ε.Γ.Λ.Σ. Σημείωση: Όσα από τα ανωτέρω θέματα γενικά ή και ειδικά αντιμετωπίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. η ύλη περιορίζεται στην περιγραφόμενη από το Ε.Γ.Λ.Σ. 29

30 (ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα Εισαγωγή στα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ειδικά θέματα λογιστικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης Γενική Λογιστική Ιδιαιτερότητες (διαφορές) μεταξύ του ΚΛΣ και του ΕΓΛΣ 1. Πάγια Μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις 1.1 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2. Αποθέματα 3. Απαιτήσεις - διαθέσιμα 3.1 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικές Εισφορές 3.2 Απαιτήσεις από Επιχορηγήσεις Επενδύσεις 3.3 Απαιτήσεις από Συμμετοχή σε Δαπάνες Συνταξιοδότησης 4. Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.1 Κεφάλαιο Βιωσιμότητα Ασφαλιστικών οργανισμών, επάρκεια λογαριασμού Κ.Α. 40 «Κεφάλαιο»- Αναλογιστική μελέτη 4.2 Αποθεματικά-Διαφορές Αν/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.3 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 5. Υποχρεώσεις 6. Έξοδα 6.1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.2 Παροχές 7. Έσοδα 7.1 Έσοδα από Ασφαλιστικές Εισφορές 7.2 Έσοδα από Προσφορά Υγειονομικών Υπηρεσιών σε Τρίτους 7.3 Έσοδα από Κοινωνικούς Πόρους-Τέλη-Δικαιώματα 7.4 Έσοδα από Προσαυξήσεις Πρόστιμα - Χρηματικές Ποινές 7.5 Έσοδα από Επιχορηγήσεις 8. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων κλείσιμο ισολογισμού 9. Λογαριασμοί τάξεως παρακολούθηση προϋπολογισμού 9.1 Προϋπολογισμένα έξοδα-πραγματοποιημένα έξοδα 9.1 Προϋπολογισμένα έσοδα-πραγματοποιημένα έσοδα Λογιστικοποίηση δαπανών- εσόδων Απλοποιημένο, συγκεντρωτικό παράδειγμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και προσδιορισμού αποτελέσματος Ειδικά θέματα λογιστικής ΟΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.-Νοσοκομείων Γενική Λογιστική Ιδιαιτερότητες λογαριασμών της Γενικής λογιστικής συγκριτικά με το ΕΓΛΣ (περιγραφή λειτουργία συνδεσμολογία) 30

31 1. Πάγια Μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις 1.1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Προκαταβολές 1.2 Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2. Αποθέματα διαχείριση υλικών 3. Απαιτήσεις - διαθέσιμα 3.1 Απαιτήσεις από πωλήσεις, υπηρεσίες και λοιπά έσοδα 3.2 Απαιτήσεις από εισφορές, φόρους, τέλη, πρόστιμα & προσ/σεις 3.3 Χρεώστες διάφοροι 4. Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 5. Υποχρεώσεις 6. Έξοδα Αμοιβές και έξοδα τρίτων & αιρετών αρχόντων Παροχές τρίτων Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις 7. Έσοδα 7.0 Έννοιες εσόδων 7.1 Πωλήσεις αγαθών και λοιπών αποθεμάτων 7.2 Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις 7.3 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 7.4 Έσοδα επιχορηγήσεων 7.5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 8. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Ισολογισμός Αναλυτική Λογιστική 9. Οι λογαριασμοί της Αναλυτικής λογιστικής και η λειτουργία τους (όσοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα) 9.1 Ανακατάταξη εξόδων - Ενδιάμεσα κέντρα κόστους 9.2 Κέντρα (θέσεις) κόστους 9.3 Κόστος παραγωγής 9.4 Έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 9.5 Κλείσιμο των λογαριασμών της Αναλυτικής λογιστικής στο τέλος της χρήσεως Παράδειγμα προσδιορισμού μικτών αναλυτικών αποτελεσμάτων (υπηρεσίας καθαριότητος) Λογαριασμοί τάξεως - Παρακολούθηση προϋπολογισμού Ιδιαιτερότητες Παρακολουθήσεως Προϋπολογισμού Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού Πιστωτικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού 10.1 Γενικά περί προϋπολογισμού Διάκριση εσόδων- εξόδων, Κωδικοποίηση προϋπολογισμού Σύνδεση και συσχέτιση κωδικών λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Προϋπολογισμού (τεχνική συλλειτουργίας ) Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού Στάδια υλοποίησης προϋπολογισμού εξόδων και λογαριασμοί Δημόσιου λογιστικού (Λογαριασμός «Απολογισμός εξόδων») 31

32 Παράδειγμα διαδικασιών πραγματοποίησης δαπάνης προϋπολογισμού Στάδια υλοποίησης προϋπολογισμού εσόδων (Λογαριασμός «Απολογισμός εσόδων») Παράδειγμα διαδικασιών πραγματοποίησης εσόδου προϋπολογισμού Η κατάρτιση του απολογισμού εσόδων και εξόδων (ΚΑ 02.31, ΚΑ 06.31) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κλείσιμο Χρήσεως Παράδειγμα λειτουργίας και συνδεσμολογίας λογαριασμών του Προϋπολογισμού Λογιστικό Σχέδιο Δημοσίου Τομέα (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) (Ενότητα Β Μέρος ΣΤ, σελ ) Ειδικά θέματα ελεγκτικής φορέων δημοσίου 1. Ελεγκτική στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 2. Ελεγκτική στους δήμους 3. Ελεγκτική στα νόμιμα πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 4. Ελεγκτική στις μονάδες δημόσιας υγείας (νοσοκομεία) Παραδείγματα λογιστικής και ελεγκτικής φορέων δημοσίου 32

33 (ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 1. Γενικά 1.1. Σκοπός Τράπεζας 1.2. Προϋποθέσεις ίδρυσης τράπεζας 1.3. Κοινωνικός ρόλος των τραπεζών 1.4. Ροή κεφαλαίων τραπεζών 1.5. Τραπεζικές εργασίες 1.6. Ροή εσόδων τραπεζών 2. Καταθέσεις 2.1. Κατηγορίες καταθέσεων 2.2. Βασικά λογιστικά θέματα καταθέσεων 2.3. Λειτουργία λογαριασμών καταθέσεων 2.4. Αποτίμηση καταθέσεων κατά τα ΔΠΧΑ 2.5. Γνωστοποιήσεις στοιχείων καταθέσεων στο Προσάρτημα 3. Χορηγήσεις 3.1. Έννοια 3.2. Κατηγορίες χορηγήσεων 3.3. Είδη συμβάσεων χορηγήσεων 3.4. Ασφάλεια χορηγήσεων 3.5. Διαδικασία έγκρισης των χορηγήσεων 3.6. Βασικά λογιστικά θέματα χορηγήσεων 3.7. Λειτουργία των λογαριασμών χορηγήσεων 3.8. Αποτίμηση χορηγήσεων κατά τα ΔΠΧΑ 3.9. Γενικές αρχές και μεθοδολογία απομείωσης αξίας χορηγήσεων Γνωστοποιήσεις στοιχείων χορηγήσεων στο Προσάρτημα 4. Βασικές Μεσολαβητικές Εργασίες 4.1. Εγγυητικές επιστολές 4.2. Εργασίες εξωτερικού (εισαγωγές-εξαγωγές-αγοραπωλησία συναλλάγματος) 4.3. Λοιπές βασικές μεσολαβητικές εργασίες 5. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 5.1. Νομικό πλαίσιο 5.2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών (ΚΛΣΤ) και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) 6. Ειδικά Θέματα Τραπεζών 6.1. Λογαριασμοί δοσοληψιών με την Κεντρική Τράπεζα 6.2. Εισερχόμενος και εξερχόμενος συμψηφισμός 6.3. Λογαριασμοί συνδέσμου καταστημάτων (Δοσοληπτικοί λογαριασμοί) 6.4. Λογαριασμοί καθ οδόν 6.5. Επιταγές και εντολές πληρωτέες 6.6. Ενσωμάτωση λογιστικών καταστάσεων καταστημάτων εξωτερικού 33

34 7. Τραπεζικές Εργασίες σε Συνάλλαγμα 7.1. Γενικά 7.2. Μέθοδοι παρακολούθησης των πράξεων σε συνάλλαγμα 7.3. Μέθοδος της κατ είδος νομίσματος τήρησης των λογαριασμών-αυτοτελής λογιστική συναλλάγματος (multi-currency system) 7.4. Συναλλαγματική θέση (position) 7.5. Κατηγορίες συναλλαγματικών θέσεων (position) 8. Λοιπά Θέματα Ελέγχου Τραπεζών 8.1. Εισφορές υπέρ Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) 8.2. Εισφορά Ν.128/1975 υπέρ εξαγωγικών επιχειρήσεων 8.3. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Α.Ν. 396/68) 8.4. Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών 8.5. Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών 8.6. Επάρκεια συστήματος εσωτερικού ελέγχου 9. Έλεγχος Καταστημάτων Τραπεζών 9.1. Γενικά 9.2. Σκοπός του ελέγχου των καταστημάτων 9.3. Προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες 9.4. Έλεγχος ταμείου 9.5. Έλεγχος λογαριασμών χορηγήσεων 9.6. Έλεγχος λογαριασμών καταθέσεων 9.7. Έλεγχος λοιπών λογαριασμών 9.8. Έλεγχος μεσολαβητικών εργασιών 10. Έλεγχος Οικονομικών Καταστημάτων Τραπεζών Γενικά Προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες Λογαριασμοί απαιτήσεων υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα Λογαριασμοί συμμετοχών χρεογράφων Λογαριασμοί παγίων στοιχείων Λοιποί λογαριασμοί απαιτήσεων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασμοί Λογαριασμοί αποτελεσμάτων Λογαριασμοί παραγώγων προϊόντων 11. Ασκήσεις σε θέματα Λογιστικής Τραπεζών 34

35 (ι3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 Θεμελιώδεις έννοιες της ιδιωτικής ασφάλισης 1.1 Ορισμός της ασφάλισης 1.2 Έννοια της ασφάλισης 1.3 Ασφάλιστρο 1.4 Επασφάλιστρο 1.5 Αντικείμενο της ασφάλισης 1.6 Ασφαλιστικό συμφέρον 1.7 Συνασφάλιση 1.8 Ασφαλιστικός κίνδυνος 1.9 Διαχείριση κινδύνων 1.10 Ασφαλιστική Αποζημίωση 1.11 Δικαιούχος αποζημίωσης 1.12 Κατάρτιση και απόδειξη της ασφαλιστικής σύμβασης 1.13 Τα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης 1.14 Κατηγορίες ασφαλίσεων 1.15 Διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα 1.16 Ο θεσμός της ασφαλιστικής επιχείρησης 1.17 Εκχώρηση ασφαλιστικών κινδύνων 1.18 Λοιπές βασικές ασφαλιστικές έννοιες 1.19 Η νομοθεσία που διέπει την ιδιωτική ασφάλιση ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Σ. 2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κ.Λ.Σ. και διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ. 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κ.Λ.Σ. 2.2 Διαφορές του Κ.Λ.Σ. και του Ε.Γ.Λ.Σ. 3.1 Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως στη Γενική Λογιστική των εσόδων και εξόδων 3.2 Η αρχή της καταρτίσεως των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές 3.3 Η αρχή της αυτονομίας 3.4 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών 3.5 Κωδικοί αριθμοί κλάδων ασφάλισης 4.1 Ομάδες Λογαριασμών 4.2 Κωδικοί αρίθμησης λογαριασμών 4.3 Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα 4.4 Υποχρεωτικοί - Προαιρετικοί λογαριασμοί 4.5 Διάγραμμα διαρθρώσεως του σχεδίου λογαριασμών 35

36 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 5 Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών του Κ.Λ.Σ. που καταγράφουν τις ασφαλιστικές συναλλαγές 5.1 Ομάδα 1η Πάγιο ενεργητικό 5.2 Ομάδα 2η κενή 5.3 Ομάδα 3η Απαιτήσεις και διαθέσιμα 5.4 Ομάδα 4η Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.5 Ομάδα 5η Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.6 Ομάδα 6η Οργανικά έξοδα κατ είδος 5.7 Ομάδα 7η Οργανικά έσοδα κατ είδος 5.8 Ομάδα 8η Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 6 Εγγραφές βασικών ασφαλιστικών συναλλαγών 6.1 Εγγραφές παραγωγής (πωλήσεων) 6.2 Εγγραφές εκχωρήσεων 6.3 Εγγραφές αποζημιώσεων 6.4 Εγγραφές ασφαλιστικών προβλέψεων 6.5 Παραδείγματα εγγραφών των ασφαλιστικών συναλλαγών: 6.6 Γενικό παράδειγμα καταχώρησης ασφαλιστικών συναλλαγών στους οικείους λογαριασμούς ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 Οικονομικές καταστάσεις Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 7.1 Γενικά 7.2 Ισολογισμός 7.3 Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεων 7.4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 7.5 Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 7.6 Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Παράρτημα 4ου Μέρους 8 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων 8.1 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων κατά το Κ.Λ.Σ. 8.2 Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9 Ελεγκτική Επιστήμη και Πρακτική 9.1 Έννοια Ελεγκτικής 9.2 Αντικείμενο της Ελεγκτικής 9.3 Αρχές Ελεγκτικής 9.4 Διάκριση ελέγχων 10 Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 10.1 Αναγκαιότητα του ελέγχου 10.2 Έλεγχος ακινήτων 10.3 Έλεγχος συμμετοχών και χρεογράφων 36

37 10.4 Έλεγχος απαιτήσεων 10.5 Έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων 10.6 Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών 10.7 Έλεγχος των μετρητών του ταμείου 10.8 Έλεγχος ασφαλιστικών προβλέψεων 10.9 Έλεγχος Εσόδων από ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Έλεγχος αντασφαλίστρων και προμηθειών από αντασφαλιστές Έλεγχος προμηθειών παραγωγής Έλεγχος πληρωθεισών αποζημιώσεων Έλεγχος λοιπών εξόδων ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 11 Θέμα Α Τεχνικά αποθέματα και Ασφαλιστική Τοποθέτηση 11.1 Τεχνικά Αποθέματα 11.2 Επένδυση τεχνικών αποθεμάτων 11.3 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση 11.4 Περιορισμοί επενδύσεων 12 Θέμα Β : Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency I) 12.1 Ορισμός και έννοια περιθωρίου φερεγγυότητας 12.2 Υπολογισμός αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας 13 Θέμα Γ : Εγγυητικό Κεφάλαιο 13.1 Ορισμός ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου 14 Αναλογιστική επιστήμη και ο επαγγελματίας Αναλογιστής 14.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη της Αναλογιστικής Επιστήμης 14.2 Η Αναλογιστική Επιστήμη σήμερα 14.3 Κέντρα Αναλογιστικών Σπουδών στην Ελλάδα 37

38 (ι4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Εμπορική ναυτιλία Εμπορικά πλοία εκτός από 1.3.6, Λογιστική των εσόδων εκμεταλλεύσεως Εισαγωγή στις ναυλώσεις Ναύλωση πλοίου Μορφές ναυλώσεων Είδη ναυλοσυμφώνων Συμβάσεις ναυλώσεων κατά χώρο εκτός από 4.5.5, Συμβάσεις ναυλώσεων κατά χρόνο εκτός από Συμβάσεις μεταφοράς πραγμάτων εκτός από 4.7.3, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, Επιβάτης και θαλάσσιες μεταφορές Άλλες επί του πλοίου επιχειρηματικές δραστηριότητες του πλοιοκτήτη εκτός από 4.9.1, Ελεγκτικές διαδικασίες επί των εσόδων εκμεταλλεύσεως Λογιστική των εξόδων εκμεταλλεύσεως Αμοιβές και έξοδα πληρωμάτων Έξοδα κινήσεως πλοίων Συντηρήσεις Επισκευές Εφόδια Ασφάλιστρα πλοίων Δαπάνες κεφαλαίου Αποσβέσεις Έξοδα διοικήσεως και διαχειρίσεως Πάγιες επενδύσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων Τρόποι κτήσεως κυριότητας επί πλοίου Κτήση με ναυπήγηση Κτήση με σύμβαση Τεχνολογικές επεμβάσεις στα πλοία Λοιπές ενσώματες ακινητοποιήσεις Χρηματοδοτήσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων Δάνεια και πιστώσεις Ειδικά λογιστικά θέματα Περί κοινών αβαριών και συνεισφοράς Περί συγκρούσεως πλοίων Περί των από επιθαλάσσιας αγωγής απαιτήσεων Περί μερικής αβαρίας Οικονομικές επί των εμπορικών πλοίων διαχειρίσεις Γενικός Λογαριασμός Πλοιάρχου (master s general account) Οικονομική υπηρεσία επιβατηγών πλοίων 38

39 (ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Εννοιολογικό πλαίσιο για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική αναφορά Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Μισθώσεις Κόστος Δανεισμού Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Υπεραξία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες Αποθέματα Γεωργία Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, Αναγνώριση και Επιμέτρηση, Γνωστοποιήσεις Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων Παροχές σε Εργαζόμενους Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών Έσοδα Συμβάσεις Κατασκευής Έργων Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος Φόροι Εισοδήματος Κέρδη κατά Μετοχή Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών Λειτουργικοί Τομείς Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Λοιπά πρότυπα και διερμηνείες Δεν συμπεριλαμβάνονται τα νέα πρότυπα και διερμηνείες καθώς και νέες τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνειών, που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου

40 (ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα Αντικείμενο MS-Word MS-Excel ACL V7 for Windows Επίπεδο Διαπίστωση του επιπέδου και κάλυψη κενών Προχωρημένο επίπεδο Μεσαίο επίπεδο MS-Excel Εισαγωγή στο Excel Διαχείριση και εκτύπωση αρχείων Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας Δημιουργία νέου κενού βιβλίου εργασίας Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας με βάση το προεπιλεγμένο πρότυπο βιβλίου εργασίας Άνοιγμα αρχείου Αναζήτηση αρχείου Αναζήτηση αρχείου που περιέχει συγκεκριμένο κείμενο Αναζήτηση αρχείου με βάση μία ή περισσότερες ιδιότητες Εκτύπωση Εκτύπωση της επιλογής, των επιλεγμένων φύλλων εργασίας ή βιβλίου εργασίας Ταυτόχρονη εκτύπωση πολλών φύλλων εργασίας Ακύρωση επιλογής πολλών φύλλων Ταυτόχρονη εκτύπωση πολλών βιβλίων εργασίας Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εκτύπωση φύλλου εργασίας με εμφάνιση των τύπων Εκτύπωση των ετικετών ή επικεφαλίδων γραμμών και στηλών σε κάθε σελίδα Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης Εκτύπωση φύλλου εργασίας με προσαρμογή σε ένα πλάτος χαρτιού ή σε έναν αριθμό σελίδων Εκτύπωση με κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό Εκτύπωση με ή χωρίς γραμμές πλέγματος Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων για εκτύπωση Δημιουργία προσαρμοσμένων κεφαλίδων και υποσέλιδων Προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση αλλαγών σελίδας Διαχείριση κελιών, γραμμών ή στηλών Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών ή στηλών Εμφάνιση μιας κρυφής γραμμής ή στήλης Απόκρυψη μιας γραμμής ή στήλης Επιλογή φύλλων Ακύρωση επιλογής πολλών φύλλων Αλλαγή χρώματος των γραμμών πλέγματος κελιού Διαγραφή φύλλων Εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας Προσθέστε ένα μόνο φύλλο εργασίας Προσθέστε πολλά φύλλα εργασίας Δεδομένα σε φύλλα εργασίας Εισαγωγή και επιλογή δεδομένων Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση δεδομένων τα οποία βασίζονται σε συνεχόμενα κελιά Πληκτρολόγηση δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας Μορφοποίηση κελιών 40

41 Αλλαγή μορφοποίησης κειμένου Μορφοποίηση αριθμών Εμφάνιση αριθμών με επιστημονική γραφή Μορφοποίηση με μικρότερη προσπάθεια Κωδικοί μορφής αριθμών Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μορφοποίησης υπό όρους Φιλτράρισμα και ταξινόμηση Φιλτράρισμα λίστας Ταξινόμηση λίστας Εισαγωγή δεδομένων Εισαγωγή αρχείων κειμένου.ανάλυση και διαχείριση δεδομένων Ανάλυση και διαχείριση δεδομένων Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων Εισαγωγή μερικών αθροισμάτων Κατάργηση μερικών αθροισμάτων Εμφάνιση ή απόκρυψη δεδομένων με διάρθρωση Δημιουργία και διαγραφή αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Γραφήματος Δημιουργία αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα Ανανέωση δεδομένων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος Διαγραφή αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα Πίνακες δεδομένων Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων μιας μεταβλητής Δημιουργία ενός πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών Σενάρια Πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια Δημιουργία σεναρίου Εμφάνιση σεναρίου Δημιουργία τύπων Πληροφορίες για τους τελεστές υπολογισμών Δημιουργία τύπου Εναλλαγή σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών Αναφορά σε συναρτήσεις Λογικές συναρτήσεις AND, FALSE, IF, NOT, OR, TRUE Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας ABS, COUNTIF, INT, MOD, POWER, PRODUCT, RAND, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SQRT, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT Οικονομικές συναρτήσεις DB,FV, IPMT, IRR, NPER, NPV, PMT, PPMT, PV, RATE, SLN Στατιστικές συναρτήσεις AVERAGE, COUNT, COUNTA, LARGE, MAX, MIN, MODE, RANK, SMALL Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς HLOOKUP, VLOOKUP, GETPIVOTDATA Συναρτήσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων και καταλόγων DAVERAGE, DCOUNT, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSUM Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, MONTH, NOW, TODAY, WEEKDAY, YEAR Συναρτήσεις κειμένου και δεδομένων CONCATENATE, EXACT, FIND, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPT, RIGHT, SEARCH, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE Συναρτήσεις πληροφοριών 41

42 Συναρτήσεις IS Μηνύματα λαθών Γραφήματα Δημιουργία ενός Γραφήματος με τον οδηγό γραφημάτων Τύποι Γραφημάτων Η γραμμή εργαλείων γράφημα Αλλαγή του τύπου γραφήματος Μετακίνηση και Αλλαγή Μεγέθους ενός Γραφήματος Μετακίνηση ενός γραφήματος Αλλαγή μεγέθους ενός γραφήματος Ασφάλεια Προστασία βιβλίων και φύλλων εργασίας Προστασία φύλλου ή βιβλίου εργασίας με κωδικό πρόσβασης Προστασία αρχείου βιβλίου εργασίας από προβολή ή επεξεργασία ACL 1. Εισαγωγή στο ACL 1.1 Πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων 1.2 Αριθμοί Σταθερής Υποδιαστολής 1.3 Έναρξη ACL Προσαρμογή της γραμμής πλήκτρων 2. H εργασία με το ACL for Windows Version 7 Workbook 2.1 Κατανόηση των ACL Projects Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο projects 2.2 Input File Definitions Δημιουργία Input File Definitions με τον Data Definition. Wizard. Ορισμός τύπων πεδίων χωρίς τη χρήση του Wizard. Καθορισμός πεδίων δεδομένων Ορισμός επικαλυπτόμενου πεδίου Ορισμός αριθμητικού πεδίου Ορισμός πεδίου ημερομηνίας Επεξεργασία Input File Definitions Προσθήκη νέου Πεδίου 2.3 Επεξήγηση Ημερομηνιών Ορισμός πεδίων ημερομηνίας Επιλογή Τρέχουσας Ημερομηνίας Εμφάνιση ημερομηνιών Καθορισμός αρχής του αιώνα 2.4 Παράθυρο Overview Overview Άνοιγμα Input File Κλείσιμο Input File Εισαγωγή Input File Definition. από άλλο project Δημιουργία αντιγράφου Input File Definition. Διασύνδεση Input File Definition. με νέο Data File Ενημέρωση ενός Input File Definition. που είναι συνδεδεμένος με ODBC Αλλαγή ονόματος Input File Definition. Διαγραφή Input File Definition. Δημιουργία νέου Input File Definition. 2.5 Παράθυρο View Προσαρμογή του παραθύρου View Τι είναι εγγραφή; 42

43 Τι είναι στήλη; Προσαρμογή της Προβολής (Customizing View) Διευθέτηση Στηλών Εκτύπωση της Προβολής (View Printing) 2.6 Ημερολόγιο Εντολών (Command Log) Το παράθυρο Command Log Αλλαγή της εμφάνισης του παράθυρου Command Log Προσθήκη Σχολίων (Comments) στο Ημερολόγιο Μηδενισμός του Ημερολογίου (Clearing) Εκτύπωση Log File Εμφάνιση του Ιστορικού Επανεκτέλεση Εντολών Αναζητήσεις στο αρχείο Log 2.7 Τεκμηρίωση Εργασιών (Documenting Work) Εισαγωγή σημειώσεων Εκτυπώσεις Logs, Histories, και Notes 3. Ερμηνεία Δεδομένων 3.1 Έλεγχος προς επαλήθευση δεδομένων (Verifying Data) Χρήση της εντολής Verify Το παράθυρο διαλόγου Verify εμφανίζεται. Χρήση της εντολής Verify υπό συνθήκες Αυτόματη εκτέλεση της εντολής Verify Χρήση της συνάρτησης Verify() 3.2 Εύρεση πλήθους εγγραφών (Counting Records) Χρήση της εντολής Count 3.3 Άθροιση πεδίων (Totalling Fields) Άθροιση (Total) ενός αριθμητικού πεδίου Αυτόματη εκτέλεση της εντολής Total 3.4 Εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων (Statistics) Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων (Statistics) 3.5 Προφίλ (Profile) Δεδομένων (Υποσύνολο του Statistics) Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων (Statistics) Αυτόματη εκτέλεση εντολής Profile 3.6 Σειριακός έλεγχος, Έλεγχος διπλοεγγραφών και κενών Σειριακός έλεγχος εγγραφών (Sequence) Έλεγχος για διπλοεγγραφές (Duplicates) Έλεγχος για κενές εγγραφές (Gaps) 4. Χειρισμός των δεδομένων 4.1 Εξαγωγή δεδομένων (Extract) Χρήση της εντολής Extract Εξαγωγή εγγραφών σε αρχείο εξόδου Εξαγωγή πεδίων σε αρχείο εξόδου 4.2 Εξαγωγή δεδομένων (Export) 4.3 Ταξινόμηση (Sorting) και δεικτονόμηση (Indexing) Χρήση της εντολής Sort (Ταξινόμηση) Χρήση την εντολής Index (δεικτονόμηση) Επιλογή Sort ή Index Δημιουργία Index Δημιουργία ενός Index υπό όρους Άνοιγμα ενός αρχείου Index Κλείσιμο ενός αρχείου Index 4.4 Summarizing and Classifying 43

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Λίγα λόγια για τους συγγραφείς............................................. 33 Πρόλογος............................................................... 37 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft office Excel 2003 18 Ξεκινώντας το Microsoft office

Διαβάστε περισσότερα

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο

AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο AM4 Υπολογιστικά Φύλλα Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 0 από 29 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00 Τίτλος Σεμιναρίου : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα