ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισµός: ΛΑΓΗΕ Α.Ε ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: ,00 (µε ΦΠΑ) ιάρκεια: 75 µήνες ιαδικασία Ανάθεσής: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ιενέργειας ιαγωνισµού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε: ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: Αποστολής και δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: Ηµεροµηνίες Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Νο 1/2013 Πληροφορίες: Μαρία Κουλουβάρη Τηλέφωνο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο ΛΑΓΗΕ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ και ζητά προσφορές για την ανάπτυξη, εγκατάσταση θέση σε λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και του µηχανισµού διασφάλισης του, (εφεξής το Έργο), συνολικής προϋπολογισµένης αξίας επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), κατ ανώτατο όριο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού (ήτοι ,0, ευρώ µε ΦΠΑ) µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) σύµφωνα µε τους συνηµµένους Όρους ιαγωνισµού και Σύµβασης. Το Έργο που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού, πλην των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού και παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και µηχανισµού διασφάλισής του όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β της παρούσας διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές). 15 µήνες υλοποίηση + 12 µήνες εγγύηση καλής λειτουργίας + 48 µήνες παροχή υπηρεσιών συντήρησης Τεχνικές Προδιαγραφές ιατίθεται ανεπίσηµη έκδοση στα αγγλικά. 1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:xx/xx/xxxx και Ώρα: 14: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: xx/xx/xxxx και Ώρα 14:00 3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: xx/xx/xxxx και Ώρα: 10:00 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς, Γραµµατεία ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά για τη διακήρυξη µε αρ.: ΛΑΓΗΕ Νο /2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στα γραφεία του ΛΑΓΗΕ, Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς. Ηµεροµηνία: xx/xx/xxxx ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: xx/xx/xxxx και ώρα 10:00 π.µ. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Με την επιφύλαξη των Όρων του διαγωνισµού οι προσφορές µπορούν να σταλούν ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µε ταχυµεταφορική (courier) ή να παραδοθούν στη Γραµµατεία / πρωτόκολλο του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς έγκαιρα, µέχρι και την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή... 4 Άρθρο 2: Είδος ιαδικασίας... 4 Άρθρο 3: Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο... 4 Άρθρο 4: Αντικείµενο ιαγωνισµού... 7 Άρθρο 5: Προϋπολογισµός Έργου... 8 Άρθρο 6: ιάρκεια του Έργου Άρθρο 7: ικαιούµενοι συµµετοχής - Γενικοί Όροι Συµµετοχής Λόγοι Αποκλεισµού Άρθρο 8: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Άρθρο 9: Τρόπος Σύνταξης Προσφορών Άρθρο 10: Επιτροπή ιαγωνισµού - Επιτροπή προσφυγών - Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Άρθρο 11: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς Άρθρο 12: Περιεχόµενο Επιµέρους Φακέλου ικαιολογητικών Άρθρο 13: Περιεχόµενο επιµέρους Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Άρθρο 14: Περιεχόµενο επιµέρους Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Άρθρο 16: Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης Άρθρο 17: Τρόπος λήψης της παρούσας ιακήρυξης Άρθρο 18: Παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 19: Στοιχεία ηµοσίευσης της παρούσας ιακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ... 79

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τον παρόντα ιαγωνισµό, είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ» (εφεξής «ο Λειτουργός της Αγοράς» ή «ΛΑΓΗΕ»), που εδρεύει στον Πειραιά, Αττικής, επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ , τηλέφωνο: , Fax: , Άρθρο 2: Είδος ιαδικασίας Ανοικτή ιαδικασία µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ζητούµενων αγαθών και υπηρεσιών του παρόντος ιαγωνισµού. Άρθρο 3: Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο 3.1 Ο παρών ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. του Π.. 59/2007 (ΦΕΚ Α 63) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. τoυ Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 64/2007), 3. τoυ Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/2007) και το Νόµο υπ' αριθ. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 19/1995), όπως ισχύει, 4. της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 64/2007), 6. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173), «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335), 4

5 7. του Άρθρου 6 του Ν. 2854/2000 (ΦΕΚ Α 243), «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις», 8. του Άρθρου 25, παρ.3 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », 9. του νόµου 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, 10. του νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 11. του νόµου 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, 12. του νόµου 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133) «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 13. του άρθρου 88 του νόµου 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 14. της Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ.πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει µε την υπ αριθ. πρωτ.43804/ευθυ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την αριθ.πρωτ /ΕΥΘΥ 1212 /2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010), 15. του άρθρου 28 του νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ιευκόλυνσης ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», 16. της µε Α.Π /ΨΣ 1121 Β/ θετικής γνώµης της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ-Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε θέµα «Προέγκριση ηµοπράτησης του υποέργου 1 µε τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ» της ενταγµένης πράξης µε τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ» και κωδικό ΟΠΣ », 17. της µε Α.Π. Π1/ απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι των Προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ)». 5

6 3.2 Νοµικά ζητήµατα και διαφορές που θα ανακύψουν ενδεχοµένως κατά τη διενέργεια του παρόντος ιαγωνισµού και µέχρι την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Ανάδοχο, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων στην εν λόγω σύµβαση µερών θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. 6

7 Άρθρο 4: Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού είναι η ανάδειξη του Αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος για τις Εγγυήσεις Προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ΛΑΓΗΕ και του µηχανισµού διασφάλισης του, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας (εφεξής το Έργο). Το έργο προβλέπει την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος εγγυήσεων προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και του µηχανισµού διασφάλισης (όπως παραµετροποίηση υποβάθρων για την καταχώριση και τη διαχείριση δεδοµένων αλλά και χρηστών). Παραθέτουµε τα ακόλουθα απαραίτητα κατ ελάχιστον µέρη του πληροφοριακού συστήµατος (διακριτά ως προς τη λειτουργικότητά τους, όχι κατ ανάγκη ως προς την τεχνική υλοποίησή τους) : 1. Βάση εδοµένων Εγκαταστάσεων (Μητρώο Εγκαταστάσεων) και υπόβαθρο διαχείρισής της. 2. Βάση εδοµένων Εγγυήσεων Προέλευσης (Μητρώο Μερίδων και Εγγυήσεων Προέλευσης) και υπόβαθρο διαχείρισής της. 3. Βάση εδοµένων χρηστών και µηχανισµοί ασφάλειας και διαπίστευσής τους και υπόβαθρο διαχείρισης χρηστών. 4. Υπόβαθρο έκδοσης στατιστικών αναφορών. 5. Υπόβαθρο για τη διαδικτυακή διεπαφή των χρηστών. 6. Υπόβαθρο τηλεπικοινωνιακής θωράκισης για την ασφάλεια των δεδοµένων, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών. 7. Υπόβαθρο για την ασφαλή διασύνδεση µε Ευρωπαϊκούς κόµβους. Το έργο είναι ενιαίο και αφορά την: 1. Προµήθεια υλικού εξοπλισµού (τηλεπικοινωνιών και συστηµάτων). 2. Προµήθεια λογισµικού (εµπορικού ή ανοικτού κώδικα) και εγκατάσταση. 3. Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρµογών. 4. Παροχή Υπηρεσιών εισαγωγής και µετάπτωσης δεδοµένων (ψηφιοποίηση, καταχώρηση κτλ). 5. Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης. 6. Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισµού και λογισµικού διάρκειας 4 ετών µετά την λήξη της εγγύησης. Αναλυτικά το αντικείµενο του ιαγωνισµού και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης («Τεχνικές Προδιαγραφές»). 7

8 Άρθρο 5: Προϋπολογισµός Έργου Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), κατά ανώτατο όριο, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 1) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, των ακόλουθων ειδών: Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.1 Servers (πρωτεύων, εφεδρικό, test/development) >=8 τεµ 1.2 Μεταγωγείς (Ethernet Switches) >=2 1.3 Οπτικοί Μεταγωγείς (Fiber Switches) >=2 1.4 Συστοιχία Ερµαρίων Εξυπηρετητών, όπου κάθε ερµάριο διαθέτει Αναδιπλούµενη οθόνη και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι ή αντίστοιχη). >=1 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2.1 Λογισµικό Συστηµάτων 3 τεµ 2.2 Βάσεις εδοµένων 1 τεµ. 2.3 Λογισµικό Εφαρµογών 1 τεµ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρµογών 10 µήνες 3.2 Εγκατάσταση, έναρξη και υποστήριξη λειτουργίας 2 µήνες 3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 µήνες 3.3 Τέλη Υπηρεσιών ιασύνδεσης µε τον ΑΙΒ 12 µήνες Η προϋπολογισµένη αξία όλων των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής : Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ευρώ) 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΒ ΣΥΝΟΛΟ ) ωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισµού και λογισµικού, (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού)... 0,00 ευρώ. 8

9 Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού που διαρκεί (12 µήνες), ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλων των υπό προµήθεια ειδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η προϋπολογισµένη αξία όλων των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, από την ηµεροµηνία υπογραφής 1. πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης και παραλαβής 12 µήνες (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλων των υπό προµήθεια ειδών, µετά το 2. πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των 4 έτη = 48 µήνες παραδοτέων του Έργου, χρονικής διάρκειας 48 µηνών. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. Σηµειώνονται τα εξής όσον αφορά την οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων: Το συνολικό προσφερόµενο ποσό για την εκτέλεση του Έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ). Το άθροισµα των επιµέρους προσφεροµένων ποσών για την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανάπτυξης εφαρµογών και διασύνδεσης µε ΑΙΒ των παραδοτέων του Έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό προσφερόµενο ποσό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων του Έργου δεν πρέπει να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αθροίσµατος των επιµέρους προσφεροµένων ποσών για την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρµογών των παραδοτέων του Έργου. Σηµειώνεται ότι το επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» τµήµα του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης καλύπτει την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρµογών. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος προς χρηµατοδότηση. Η ΛΑΓΗΕ θα προβεί σε αιτήµατα χρηµατοδότησης και αντίστοιχες πληρωµές συγκεκριµένων και διακριτών παραδοτέων τα οποία παραλαµβάνει, παραδοτέων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηµατοδότηση από την απόφαση ένταξης. Όλες οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης, πέραν του προαναφερθέντος επιλέξιµου τµήµατος του προϋπολογισµού, βαρύνουν την ΛΑΓΗΕ και θεωρούνται ως αναπόσπαστο τµήµα του 9

10 προϋπολογισµού του Έργου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η ΛΑΓΗΕ θα καλύψει την χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου τµήµατος του προϋπολογισµού από ίδιους πόρους. Άρθρο 6: ιάρκεια του Έργου 6.1 Η εκτέλεση του έργου (προµήθειες υλικού εξοπλισµού και λογισµικού και παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού) θα ξεκινήσει µε την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης µεταξύ ΛΑΓΗΕ και Αναδόχου, υπόδειγµα της οποίας περιλαµβάνεται ως Υπόδειγµα ΣΤ στο Παράρτηµα Α της παρούσας ιακήρυξης, και θα λήξει µετά την πάροδο χρονικής περιόδου εξήντα (60) µηνών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, που περιλαµβάνει και τους επιµέρους χρόνους παράδοσης (εξοπλισµού και λογισµικού), περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης. Η παράδοση εξοπλισµού και λογισµικού δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκατρείς (13) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και πιστοποιείται µε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού και Λογισµικού, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Εν συνεχεία, υπό την προϋπόθεση της εύρυθµης και αδιάλειπτης λειτουργίας των παραδοτέων (επιτυχής έκβαση των δοκιµών), για χρονική διάρκεια 2 µηνών, υπογράφεται Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού και Λογισµικού, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού και Λογισµικού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, κατά το οποίο όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, θα βαρύνουν αυτόν. Μετά την πάροδο της 12µηνης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και να αποκαθιστά κάθε βλάβη των παραδοτέων του Έργου, για χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ (48) µηνών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Σύµβαση. 6.2 Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού αναλύεται στο Κεφάλαιο Β της ιακήρυξης. 6.3 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του παραδοτέου Εξοπλισµού και Λογισµικού θα έχει διάρκεια 48 µηνών και θα περιλαµβάνει τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης. Άρθρο 7: ικαιούµενοι συµµετοχής - Γενικοί Όροι Συµµετοχής Λόγοι Αποκλεισµού 7.1 ικαίωµα συµµετοχής στο παρόντα ιαγωνισµό (εφεξής «Συµµετέχοντες» ή «Προσφέροντες»), έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένα έχουν δικαίωµα να αναλάβουν το Έργο που αποτελεί αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα Σχεδιασµού, ανάπτυξης και υποστήριξης/συντήρησης πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 10

11 7.2 Ενώσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των υπό σύσταση Κοινοπραξιών) ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, δύνανται να συµµετάσχουν στον παρόντα διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική νοµική µορφή. Όλα τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΛΑΓΗΕ ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Η µετατροπή των εταιριών που ενεργούν ως ένωση ή κοινοπραξία σε συγκεκριµένη νοµική µορφή δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για την υποβολή Φακέλου Προσφοράς, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, τότε η ένωση ή η κοινοπραξία πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση νοµικού προσώπου οιασδήποτε µορφής µε έδρα στην Ελλάδα, για την αναγκαία και ορθή εκτέλεση της Σύµβασης. Ιδρυτές εταίροι ή µέτοχοι της νέας αυτής εταιρικής µορφής θα είναι τα µέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας και µόνον αυτά, κατά τον λόγο συµµετοχής τους στην ένωση ή κοινοπραξία. 7.3 Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης ή του ποσοστού συµµετοχής των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση ή κοινοπραξία, µετά την υποβολή του Φακέλου Προσφοράς και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης απαγορεύεται, και αποτελεί λόγο αποκλεισµού του Συµµετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία του ιαγωνισµού και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του. Οµοίως, σε περίπτωση αποκλεισµού από την Ένωση ή Κοινοπραξία κάποιου µέλους της, λόγω παραβάσεως των εταιρικών του υποχρεώσεων κατ άρθρο ΑΚ 771 ή λόγω υποβολής αυτού σε δικαστική συµπαράσταση, συνεπεία εκτίσεως στερητικής της ελευθερίας ποινής, ή λόγω κηρύξεως αυτού σε πτώχευση ή, αν το µέλος αυτό είναι νοµικό πρόσωπο, λόγω λύσεως αυτού ή θέσεως αυτού σε καθεστώς εκκαθαρίσεως κατ άρθρο ΑΚ 775, η ένωση ή κοινοπραξία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του ιαγωνισµού και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της καταπίπτει. 7.4 Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες της µιας προσφορές, εκτός αν αποδείξει επαρκώς ότι η συµµετοχή του αυτή δεν επηρεάζει την συµπεριφορά του στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον ανταγωνισµό µεταξύ των υποβαλλόντων προσφορά. 7.5 Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του Προσφέροντος, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του Προσφέροντος στο ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του Προσφέροντος των όρων διενέργειας του ιαγωνισµού στο σύνολό τους, καθώς και της παρούσας ιακήρυξης Οι Συµµετέχοντες δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή, τη σύνταξη του Φακέλου Προσφοράς και την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Π 59/2007 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007, καθώς και όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.2 εδαφ.1 α του Π 118/2007, όπως ισχύει. Άρθρο 8: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 8.1 Για τη συµµετοχή στον ιαγωνισµό οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τον Φάκελο Προσφοράς τους στην Γραµµατεία/πρωτόκολλο του ΛΑΓΗΕ στα κεντρικά γραφεία του ΛΑΓΗΕ (1 ος όροφος) επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ Πειραιάς, Ελλάδα, µέχρι και την /2013 και ώρα 10:00 π.µ. (προθεσµία 11

12 υποβολής προσφορών), είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω ταχυδροµείου επί αποδείξει ή ταχυµεταφορικής (courier) µε ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξής του και χωρίς να αναλαµβάνει ο ΛΑΓΗΕ καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών από οποιαδήποτε αιτία. 8.2 Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και δεν λαµβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Άρθρο 9: Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 9.1 Για τη σύνταξη των Προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην παρ. 9.3 της παρούσας. β. Να έχουν συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντος ή του νόµιµου εκπροσώπου του. γ. Να µη φέρουν ξέσµατα, διορθώσεις, σβησίµατα, προσθήκες. Αν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπο του Προσφέροντος σύµφωνα µε το Καταστατικό του ή το νοµίµως ειδικά εξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτόν εκπρόσωπο του Προσφέροντος. Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού. δ. Να µην περιλαµβάνουν αποκλίσεις, επιφυλάξεις, όρους, αιρέσεις, προϋποθέσεις, ή τροποποιήσεις ως προς τους όρους της ιακήρυξης. 9.2 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να συντάξουν και υποβάλουν τις Προσφορές τους σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής. Σε κάθε περίπτωση, ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο ιαγωνισµός, Προσφορά που αποδεικνύεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής ή παραπλανητική ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. Οι λόγοι της απόρριψης θα αναφέρονται ρητά. 9.3 Επίσηµη γλώσσα της παρούσας ιακήρυξης και του ιαγωνισµού είναι η Ελληνική. Οι Προσφορές και όλα τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα θα συντάσσονται σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια δεν είναι διαθέσιµα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τότε ο Προσφέρων υποχρεούται να τα υποβάλει στον ΛΑΓΗΕ µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα µαζί µε τα πρωτότυπα. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εγγυητικές επιστολές, ή λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία έχουν συνταχθεί από αλλοδαπές δηµόσιες αρχές ή ιδιώτες (νοµικά και φυσικά πρόσωπα), σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των κειµένων υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική γλώσσα. 12

13 Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα, αντιρρήσεις ή προσφυγές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού, συντάσσονται και κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα και οι απαντήσεις δίδονται επίσης στην ελληνική γλώσσα. Σηµειώνεται η υποχρέωση εφαρµογής των προβλεπόµενων στο Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α ) περί κυρώσεως αλλοδαπών εγγράφων, και εποµένως τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν θεώρηση ελληνικής προξενικής αρχής ή Επισηµείωση (Apostille) σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης (1961). 9.4 Τα ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων επικυρώνονται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντα. Τα ΦΕΚ δεν χρειάζονται επικύρωση. 9.5 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και, εάν τυχόν υποβληθούν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.6 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων στοιχείων του Έργου. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Άρθρο 10: Επιτροπή ιαγωνισµού - Επιτροπή προσφυγών - Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΛΑΓΗΕ ορίζονται τα µέλη που απαρτίζουν: α. την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού (εφεξής Επιτροπή ιαγωνισµού), η οποία είναι αρµόδια, κατά τα ειδικώς αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας ιακήρυξης, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής των Προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσφορών και τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης που άπτεται των αρµοδιοτήτων της έως την ολοκλήρωση του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της σύνταξης σχετικών εισηγήσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΛΑΓΗΕ. β. την Επιτροπή Aξιολόγησης Προσφυγών και Eνστάσεων (εφεξής Επιτροπή Προσφυγών) η οποία είναι αρµόδια, κατά τα ειδικώς αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας ιακήρυξης, για την εκδίκαση υποβληθεισών προσφυγών και ενστάσεων από µέρους των συµµετεχόντων και τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΛΑΓΗΕ. Ένα (1) εκ των µελών κάθε Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος. Με την ίδια ως άνω απόφαση του αρµοδίου οργάνου ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη κάθε Επιτροπής Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν όλους ανεξαιρέτως τους Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό επί 120 ηµέρες, αρχής γενοµένης από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 8 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την παρούσα ιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του ΛΑΓΗΕ που θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους Συµµετέχοντες δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη του κατά τα ως άνω χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τους Συµµετέχοντες. Περαιτέρω παρατάσεις, είναι δυνατές εάν κριθούν αναγκαίες από το ΛΑΓΗΕ και εφόσον συναινούν όλοι ή µερικοί εκ των Συµµετεχόντων, οπότε η διαδικασία του ιαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Σε περίπτωση παράτασης του Χρόνου Ισχύος της Προσφοράς, οι Συµµετέχοντες, εφόσον έχει λήξει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής τους ή πρόκειται να 13

14 λήξει εντός του χρόνου παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους, οφείλουν να προσκοµίσουν νέα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο ii και το Υπόδειγµα Β ή Γ του Παραρτήµατος Α της παρούσας ιακήρυξης, ή να παρατείνουν τον Χρόνο Ισχύος της υποβληθείσας µε την Προσφορά τους Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, µε έγγραφο του εκδώσαντος αυτήν νοµικού προσώπου, διαφορετικά αποκλείονται από τον ιαγωνισµό Ο ΛΑΓΗΕ, δύναται να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσµία προβλέπεται στην παρούσα και σχετίζεται µε τη διαδικασία διενέργειας του ιαγωνισµού. Η σχετική παράταση γνωστοποιείται εγγράφως σε όλους τους Συµµετέχοντες Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει, αναβάλει, αναστείλει, ακυρώσει ή να µαταιώσει τον ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και, ειδικότερα, πριν από την αποσφράγιση των Προσφορών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους ή ακόµα και µέχρι την κατακύρωση του αποτελέσµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς δεν υπέχει καµία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συµµετέχοντος για οποιαδήποτε δαπάνη ή άλλη ζηµία που µπορεί να προκύψει σε σχέση µε την προετοιµασία και την υποβολή της Προσφοράς του και γενικότερα συµµετοχή του στον παρόντα ιαγωνισµό Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και καθ όλον τον Χρόνο Ισχύος της, αρχικό ή κατά ισόχρονη παράταση. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο Συµµετέχων αποκλείεται από τον ιαγωνισµό και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ιαγωνισµό καταπίπτει χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Άρθρο 11: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 11.1 Για τη συµµετοχή στον ιαγωνισµό οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τον Φάκελο Προσφοράς ασφαλώς σφραγισµένο, επί ποινή αποκλεισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) αυτοτελείς σφραγισµένους Υποφακέλους. Από τους τρεις (3) Υποφακέλους ο ένας θα περιλαµβάνει τα πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα έγγραφα, όπως ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας ιακήρυξης, και οι υπόλοιποι δύο (2) θα περιέχουν αντίγραφα των εγγράφων του πρωτοτύπου Υποφακέλου. Ο Υποφάκελος µε τα πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα θα φέρει ευκρινώς τη λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", ενώ οι υπόλοιποι δύο (2) Υποφάκελοι θα θεωρούνται και θα επιγράφονται ως «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2». Σε περίπτωση ασυµφωνίας (σύγκρουσης) µεταξύ των περιεχοµένων του Υποφακέλου του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και των υποφακέλων «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και/ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2», υπερισχύει το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» Το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2» θα περιλαµβάνουν εσώκλειστα τους ακόλουθους επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους φακέλους (εφεξής «οι επιµέρους Φάκελοι»): (i) Επιµέρους Φάκελο ικαιολογητικών, (ii) Επιµέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, (iii) Επιµέρους Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς Όλες οι σελίδες των εγγράφων που κατατίθενται εσώκλειστα στους επιµέρους Φακέλους πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του Προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου του Προσφέροντος σύµφωνα µε 14

15 το Καταστατικό του ή του νοµίµως ειδικά εξουσιοδοτηµένου για τον σκοπό αυτόν εκπροσώπου του Προσφέροντος, τη δε υπογραφή αυτού, όπου ειδικότερα προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη Εντός κάθε επιµέρους Φακέλου προτάσσεται Πίνακας Περιεχοµένων και οπτικός δίσκος σε ηλεκτρονική µορφή που εµπεριέχει πλήρες ηλεκτρονικό αντίγραφο των εσωκλειόµενων σε αυτό εγγράφων µε δυνατότητα full text retrieval σε οπτικό δίσκο. Για την διευκόλυνση του ελέγχου των Προσφορών, είναι επιθυµητή η σύνταξη αυτών από τους Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό, ακολουθώντας τη σειρά των απαιτήσεων της παρούσας ιακήρυξης Σε περίπτωση που από το Φάκελο Προσφοράς εκάστου Προσφέροντος ελλείπει ένας από τους Υποφακέλους που χαρακτηρίζεται ως «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» ή /και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2» ή σε περίπτωση που ένας εκ των ανωτέρω Υποφακέλων δεν περιέχει οποιονδήποτε από τους επιµέρους Φακέλους ή ένας από τους επιµέρους Φακέλους αυτών δεν περιέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή τον αντίστοιχο για κάθε επιµέρους φάκελο οπτικό δίσκο, ο Προσφέρων θα κληθεί να υποβάλει τον ελλείποντα Υποφάκελο ή επιµέρους φάκελο ή έγγραφο εντός του αναγκαίου χρόνου που θα καθορίσει η Επιτροπή ιαγωνισµού. Αντιθέτως, αν ελλείπει από το Φάκελο Προσφοράς ο Υποφάκελος µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή κάποιος από τους επιµέρους Φακέλους του Υποφακέλου που χαρακτηρίζεται ως «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή κάποιο από τα έγγραφα των επιµέρους Φακέλων αυτού, τότε ο Φάκελος Προσφοράς κρίνεται απαράδεκτος και επιστρέφεται στον Προσφέροντα που τον κατάθεσε, µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσφράγισης του Φακέλου Προσφοράς του, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας από τους εσώκλειστους επιµέρους Φακέλους και ο Προσφέρων αυτός αποκλείεται πλέον από τον ιαγωνισµό Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να φέρει στην εξωτερική πλευρά του ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.... ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΙA: ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ./ΦΑΞ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΛΑΓΗΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για το περιεχόµενο των Φακέλων Προσφοράς, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ιαγωνισµού η Επιτροπή ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους Προσφέροντες και να ζητήσει διευκρινίσεις, γραπτές ή προφορικές, σε σχέση µε τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν, αποκλειοµένης της συµπληρώσεως ή τροποποιήσεως του περιεχοµένου των Φακέλων Προσφοράς. Άρθρο 12: Περιεχόµενο Επιµέρους Φακέλου ικαιολογητικών 12.1 Ο επιµέρους Φάκελος ικαιολογητικών πρέπει να φέρει στην εξωτερική του πλευρά ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 15

16 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.. ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΙA: ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ./ΦΑΞ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: [«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2»] 12.2 Ο επιµέρους Φάκελος ικαιολογητικών που περιλαµβάνεται στον Υποφάκελο µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», επί ποινή απόρριψης, περιλαµβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: (i) Πρωτότυπη Αίτηση Συµµετοχής στον ιαγωνισµό σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ιακήρυξης. Η Αίτηση Συµµετοχής υπέχει θέση Υπεύθυνης ήλωσης, µε την οποία οι Συµµετέχοντες δηλώνουν ότι επιθυµούν να υποβάλουν προσφορά στον παρόντα ιαγωνισµό και ότι όλα τα στοιχεία της Προσφοράς τους είναι αληθή και γνήσια. Η Αίτηση Συµµετοχής υποβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό κάθε Προσφέροντος και υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή από πρόσωπο νοµίµως και ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τον σκοπό αυτόν. Επί Ενώσεως ή Κοινοπραξίας την Αίτηση Συµµετοχής υπογράφει ο διαχειριστής ή το πρόσωπο που είναι νοµίµως και ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τον σκοπό αυτόν από τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. Στην Αίτηση Συµµετοχής αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του Συµµετέχοντος, του νοµίµου εκπροσώπου αυτού, σε περίπτωση νοµικού προσώπου (ονοµατεπώνυµο ή εταιρική επωνυµία, επαγγελµατική δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) και του Αντικλήτου αυτού (διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ). (ii) Πρωτότυπη ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ιακήρυξης, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, ύψους τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( ) πλέον του αναλογούντος κατά τον χρόνο υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ΦΠΑ, υπέρ του ΛΑΓΗΕ. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας η ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που πρέπει να προσκοµιστεί πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Γ που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ιακήρυξης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής λήγει τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του Χρόνου Ισχύος της Προσφοράς, όπως ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας ιακήρυξης, ή του µετά από παράταση ορισθέντος εκάστοτε νέου Χρόνου Ισχύος της Προσφοράς. Εάν η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδοθεί από µη ελληνική τράπεζα τότε µπορεί να έχει συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από το περιεχόµενο των Υποδειγµάτων Β ή Γ του Παραρτήµατος Α της παρούσας ιακήρυξης, ανάλογα µε τη περίπτωση, και θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη πιστή µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. (iii) Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο, συµµετέχει αυτοτελώς ή ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, θα πρέπει να υποβάλει: 16

17 - πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού, µε όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις, θεωρηµένο από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, - πιστοποιητικό ή έγκριση ή βεβαίωση της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής περί συστάσεως και καταχωρίσεως στο Μητρώο, περί τροποποιήσεων του Καταστατικού και περί εκπροσώπησής του. - σε περίπτωση που το ανωτέρω νοµικό πρόσωπο έχει τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης πρέπει να υποβάλει, αντίστοιχα ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ ) µε όλες τις τροποποιήσεις µετά τη σύσταση ή από την τελευταία κωδικοποίηση. - Αν η χώρα εγκατάστασης του ως άνω νοµικού προσώπου είναι στην αλλοδαπή, τότε οφείλει να προσκοµίσει εκτός του Καταστατικού και πιστοποιητικό περί νόµιµης σύστασης και λειτουργίας του ή άλλο ισοδύναµο προς αυτό έγγραφο που έχει εκδοθεί από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή της χώρας του (Good Standing Certificate). (iv) Σε περίπτωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν προσφορά ως ένωση ή κοινοπραξία, απαιτείται, επίσης, να προσκοµιστεί Ιδιωτικό Συµφωνητικό σύστασης της ενώσεως ή κοινοπραξίας, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους του κάθε µέλους µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους από αρµόδια αρχή ή συµβολαιογράφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα αναφέρονται επί ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον τα ποσοστά συµµετοχής στην ένωση ή κοινοπραξία των µελών της, θα οριοθετείται µε σαφήνεια και θα αναγράφεται το µέρος του αντικειµένου του διαγωνισµού που θα υλοποιήσει κάθε µέλος ή θα συµµετέχει στην υλοποίησή του, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, το µέλος το υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση (project leader) του έργου, ο εκπρόσωπος / διαχειριστής / αντίκλητος της ενώσεως ή κοινοπραξίας ο οποίος θα ενεργεί έναντι του ΛΑΓΗΕ καθ όλη τη διάρκεια του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ως κοινός εκπρόσωπος, διαχειριστής/αντίκλητος των µελών της δεσµεύων αυτήν και τα µέλη της µε την υπογραφή του, δήλωση ότι το κάθε µέλος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΛΑΓΗΕ. Τα µέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας θα δεσµεύονται επίσης στο ανωτέρω ιδιωτικό συµφωνητικό ότι σε περίπτωση που η ένωση ή η κοινοπραξία κηρυχθεί Ανάδοχος θα προχωρήσουν στη σύσταση νοµικού προσώπου µε έδρα στην Ελλάδα, για την αναγκαία και ορθή εκτέλεση της Σύµβασης, µε ιδρυτές/εταίρους/µετόχους της νέας αυτής εταιρικής µορφής τα µέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας και µόνον αυτά, κατά το λόγο συµµετοχής τους στην ένωση ή κοινοπραξία που υπέβαλε προσφορά στον παρόντα ιαγωνισµό. (v) Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, απαιτούνται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των νοµιµοποιητικών του εγγράφων. Ειδικότερα: α. Αν ο Προσφέρων είναι ανώνυµη εταιρεία οφείλει να υποβάλει πρακτικό περί του διορισµού / σύνθεσης του εν ισχύ ιοικητικού Συµβουλίου και της νόµιµης εκπροσώπησης του Προσφέροντος (ήτοι πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων περί εκλογής του τρέχοντος ιοικητικού Συµβουλίου και πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώµα), και σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης οφείλει να υποβάλει πρακτικό περί εκλογής των ιαχειριστών (ήτοι Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων), εφόσον ο διορισµός του ιαχειριστή δεν προκύπτει από το Καταστατικό της εταιρείας, ενώ και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλονται τα ΦΕΚ 17

18 δηµοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων ή αν δεν έχουν εκδοθεί ακόµα τα ΦΕΚ, οι ανακοινώσεις και οι αποφάσεις της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, εφόσον προβλέπεται η έκδοση τέτοιων αποφάσεων. β. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν έχει τη νοµική µορφή της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε, πρέπει να προσκοµίσει επίσηµα νοµιµοποιητικά έγγραφα, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του Προσφέροντος, τα οποία αποδεικνύουν το πρόσωπο που έχει τη νόµιµη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. γ. Σε περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης του Προσφέροντος νοµικού προσώπου είναι στην αλλοδαπή, τότε οφείλει να προσκοµίσει τα αντίστοιχα µε τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά, που θα εκδοθούν από την αρµόδια αλλοδαπή αρχή, από τα οποία θα προκύπτει το πρόσωπο που έχει τη νόµιµη εξουσία εκπροσώπησης αυτού. δ. Επιπλέον οι Προσφέροντες / νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν σχετικό πρακτικό / απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας, ή της γενικής συνέλευσης των εταίρων ή διαχειριστή, σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ή του αρµοδίου οργάνου σε οποιαδήποτε άλλη µορφή νοµικού προσώπου, το περιεχόµενο του οποίου / της οποίας θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: την απόφασή του να συµµετέχει στον παρόντα ιαγωνισµό, το διορισµό νοµίµου αντικλήτου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού, το διορισµό του προσώπου ή των προσώπων που εξουσιοδοτούνται νοµίµως να υπογράψουν την Αίτηση Συµµετοχής στον παρόντα ιαγωνισµό, τις Υπεύθυνες ηλώσεις, την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό µε τον παρόντα ιαγωνισµό, να µονογράψουν τα περιεχόµενα των Φακέλων, να καταθέσουν τον Φάκελο Προσφοράς, να παρασταθούν κατά τη διαδικασία ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής στον παρόντα ιαγωνισµό και κατά τη διαδικασία αποσφράγισης, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας του παρόντος ιαγωνισµού, να καταθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ή προσφυγή σχετικό µε τον παρόντα ιαγωνισµό, να παράσχουν διευκρινίσεις και εν γένει να εκπροσωπούν τον Προσφέροντα στον παρόντα ιαγωνισµό και τέλος σε περίπτωση που ανακηρυχθούν Ανάδοχοι να καταθέσουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποχρεούται να παραδώσει στο ΛΑΓΗΕ ο Ανάδοχος. ε. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας, όπου στα µέλη της περιλαµβάνονται νοµικά πρόσωπα, απαιτείται να προσκοµιστεί πλήρης σειρά των ανωτέρω νοµιµοποιητικών εγγράφων για κάθε µέλος, ανάλογα µε τη νοµική µορφή και την έδρα των νοµικών προσώπων, καθώς και συµβολαιογραφική πράξη του αρµοδίου οργάνου διοίκησης εκάστου µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας: α) για τη συµµετοχή του και το ποσοστό αυτής ως µέλους στην ένωση ή κοινοπραξία, προκειµένου να συµµετάσχει στον παρόντα διαγωνισµό του ΛΑΓΗΕ, αποδεχόµενο τους όρους της παρούσας διακήρυξης και όλων των παραρτηµάτων αυτής και την αλληλέγγυα ευθύνη του ως συµµετέχοντος µέλους στην ένωση/κοινοπραξία, µε τα λοιπά µέλη αυτής. β) για τον ορισµό εκπροσώπου/ων µε εξουσία σύναψης και υπογραφής του Ιδιωτικού Συµφωνητικού της ενώσεως ή κοινοπραξίας ή της υπό σύσταση κοινοπραξίας και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου. γ) για τον διορισµό κοινού/ών εκπροσώπου/ων των µελών της ενώσεως ή κοινοπραξίας που θα εξουσιοδοτούνται νοµίµως να υπογράψουν (µονογραφή/υπογραφή, αναλόγως κατά περίπτωση) 18

19 τη Αίτηση Συµµετοχής στον παρόντα ιαγωνισµό, το περιεχόµενο των Φακέλων, τις Υπεύθυνες ηλώσεις, την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό µε τον παρόντα διαγωνισµό, να καταθέσουν το Φάκελο Προσφοράς, να παρασταθούν κατά τη διαδικασία ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό και κατά τη διαδικασία αποσφράγισης καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας του παρόντος διαγωνισµού, να καταθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ή προσφυγή σχετικό µε τον παρόντα διαγωνισµό, να παράσχουν διευκρινίσεις και εν γένει να εκπροσωπούν τον Προσφέροντα στον παρόντα διαγωνισµό και τέλος σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος η ένωση ή η κοινοπραξία θα προβούν στην σύσταση νοµικού προσώπου οιασδήποτε µορφής µε έδρα την Ελλάδα, για την αναγκαία και ορθή εκτέλεση της Σύµβασης µε ιδρυτές/εταίρους /µετόχους της νέας αυτής εταιρικής µορφής τα µέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας και µόνον αυτά, κατά τον λόγο συµµετοχής τους στην ένωση ή κοινοπραξία που υπέβαλε Προσφορά στον παρόντα ιαγωνισµό, και εν συνεχεία θα µεριµνήσουν ώστε ο νόµιµος εκπρόσωπος του συσταθέντος νοµικού προσώπου να καταθέσει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που υποχρεούται να παραδώσει στο ΛΑΓΗΕ ο Ανάδοχος, να συνάψει και υπογράψει τη σύµβαση και κάθε άλλο έγγραφο µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της σύµβασης. δ) για το διορισµό νοµίµου αντικλήτου και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού. Αν στις ενώσεις ή κοινοπραξίες συµµετέχουν και φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά µε Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, πρέπει να διατυπώνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη βούλησή τους για ό, τι ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις α), β), γ), δ) που αφορούν τις ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που έχουν ως µέλη νοµικά πρόσωπα. (vi) Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α, υπογεγραµµένη σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο τον Συµµετέχοντα, σε περίπτωση ΕΠΕ ή προσωπικών εταιρειών από τον διαχειριστή/ες και σε περίπτωση ΑΕ από τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο, ενεργώντας υπέρ και για λογαριασµό του Συµµετέχοντος, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια αρχή ή από συµβολαιογράφο, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: α. ο Συµµετέχων έχει λάβει γνώση όλων των όρων του ιαγωνισµού και της Σύµβασης που πρόκειται να συνάψει αν κηρυχθεί Ανάδοχος, καθώς και του τρόπου σύνταξης της Τεχνικής και της Οικονοµικής Προσφοράς, έχει κατανοήσει και εκτιµήσει όλα τα δεδοµένα του ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη, για την σωστή και ορθή σύνταξη της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, κρίνει τους όρους αυτούς δίκαιους, και τους αποδέχεται όλους πλήρως και ανεπιφύλακτα, δεσµεύεται δε πλήρως µε το περιεχόµενο του Φακέλου Προσφοράς που υποβάλει και ουδεµία απαίτηση έχει κατά της ΛΑΓΗΕ ΑΕ σε περίπτωση εσφαλµένης σύνταξης και υποβολής της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, και αναλαµβάνει να υλοποιήσει το Έργο σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β της διακήρυξης. β. ο Συµµετέχων δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς πληροφορίες σε σχέση µε το περιεχόµενο του Φακέλου Προσφοράς και των επιµέρους αυτού Φακέλων. γ. η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης και ισχύει για 120 ηµέρες, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας υποβολής της Προσφοράς 19

20 µου και σε περίπτωση παράτασης για επιπλέον 120 ηµέρες. δ. ο Συµµετέχων αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδείξει επαρκώς ότι αν µετέχει σε περισσότερες της µίας προσφοράς, η συµµετοχή του αυτή δεν επηρεάζει τη συµπεριφορά του στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον ανταγωνισµό µεταξύ των υποβαλλόντων προσφορά. ε. η εταιρία που µετέχει ως µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνη έναντι του ΛΑΓΗΕ µε τα λοιπά µέλη αυτής. στ.δεν µετέχει στον Συµµετέχοντα πρόσωπο µε την ιδιότητα του βουλευτή κατά το άρθρο 57 του Συντάγµατος της Ελλάδας. ζ. ο υπογράφων/οντες (διαχειριστές της ΕΠΕ-αν ο Συµµετέχων είναι ΕΠΕ, ή ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος- αν ο Συµµετέχων είναι ΑΕ) δεν έχει/έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής του Φακέλου Προσφοράς, για κάποιο αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική µου/τους διαγωγή, ούτε έχει/έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα/δραστηριότητα, ούτε έχει εκδοθεί σε βάρος µου/τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία ή δόλια χρεοκοπία ή για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, ούτε για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 43 παρ.1 του π.δ. 60/2007 ήτοι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα εξής αδικήµατα: 1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. 2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. η. ο Συµµετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης και επίσης δεν έχει κινηθεί σε βάρος του/της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του/της. θ. µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ο Συµµετέχων είναι ασφαλιστικά ενήµερος ήτοι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ι. µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ο Συµµετέχων είναι φορολογικά ενήµερος ήτοι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 18545 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Νο XX/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: HH/MM/EEEE Πληροφορίες: Σ. ΓΚΟΥΛΕΑ Τηλέφωνο: 210 94 66720 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 +12 μήνες

12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 +12 μήνες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:Νο 10/2010 ΗΜΕΡOMHNIA: 5/11/2010 Πληροφορίες: Ι. ΜΠΟΥΤΡΗΣ Τηλέφωνο: 210 9466795 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών)

Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα