ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) για το Έργο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισµός: ΛΑΓΗΕ Α.Ε ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: ,00 (µε ΦΠΑ) ιάρκεια: 75 µήνες ιαδικασία Ανάθεσής: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ιενέργειας ιαγωνισµού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε: ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: Αποστολής και δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: Ηµεροµηνίες Κωδικός ΟΠΣ:

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Νο 1/2013 Πληροφορίες: Μαρία Κουλουβάρη Τηλέφωνο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο ΛΑΓΗΕ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ και ζητά προσφορές για την ανάπτυξη, εγκατάσταση θέση σε λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και του µηχανισµού διασφάλισης του, (εφεξής το Έργο), συνολικής προϋπολογισµένης αξίας επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), κατ ανώτατο όριο, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού (ήτοι ,0, ευρώ µε ΦΠΑ) µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (δηµοπρασίας) σύµφωνα µε τους συνηµµένους Όρους ιαγωνισµού και Σύµβασης. Το Έργο που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού, πλην των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού και παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και µηχανισµού διασφάλισής του όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β της παρούσας διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές). 15 µήνες υλοποίηση + 12 µήνες εγγύηση καλής λειτουργίας + 48 µήνες παροχή υπηρεσιών συντήρησης Τεχνικές Προδιαγραφές ιατίθεται ανεπίσηµη έκδοση στα αγγλικά. 1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:xx/xx/xxxx και Ώρα: 14: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: xx/xx/xxxx και Ώρα 14:00 3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: xx/xx/xxxx και Ώρα: 10:00 4. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς, Γραµµατεία ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά για τη διακήρυξη µε αρ.: ΛΑΓΗΕ Νο /2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς 6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στα γραφεία του ΛΑΓΗΕ, Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς. Ηµεροµηνία: xx/xx/xxxx ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: xx/xx/xxxx και ώρα 10:00 π.µ. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Με την επιφύλαξη των Όρων του διαγωνισµού οι προσφορές µπορούν να σταλούν ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µε ταχυµεταφορική (courier) ή να παραδοθούν στη Γραµµατεία / πρωτόκολλο του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ , Πειραιάς έγκαιρα, µέχρι και την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή... 4 Άρθρο 2: Είδος ιαδικασίας... 4 Άρθρο 3: Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο... 4 Άρθρο 4: Αντικείµενο ιαγωνισµού... 7 Άρθρο 5: Προϋπολογισµός Έργου... 8 Άρθρο 6: ιάρκεια του Έργου Άρθρο 7: ικαιούµενοι συµµετοχής - Γενικοί Όροι Συµµετοχής Λόγοι Αποκλεισµού Άρθρο 8: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Άρθρο 9: Τρόπος Σύνταξης Προσφορών Άρθρο 10: Επιτροπή ιαγωνισµού - Επιτροπή προσφυγών - Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Άρθρο 11: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς Άρθρο 12: Περιεχόµενο Επιµέρους Φακέλου ικαιολογητικών Άρθρο 13: Περιεχόµενο επιµέρους Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Άρθρο 14: Περιεχόµενο επιµέρους Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Άρθρο 16: Κατακύρωση Υπογραφή Σύµβασης Άρθρο 17: Τρόπος λήψης της παρούσας ιακήρυξης Άρθρο 18: Παροχή διευκρινίσεων Άρθρο 19: Στοιχεία ηµοσίευσης της παρούσας ιακήρυξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ... 79

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τον παρόντα ιαγωνισµό, είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ» (εφεξής «ο Λειτουργός της Αγοράς» ή «ΛΑΓΗΕ»), που εδρεύει στον Πειραιά, Αττικής, επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ , τηλέφωνο: , Fax: , Άρθρο 2: Είδος ιαδικασίας Ανοικτή ιαδικασία µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ζητούµενων αγαθών και υπηρεσιών του παρόντος ιαγωνισµού. Άρθρο 3: Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο 3.1 Ο παρών ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. του Π.. 59/2007 (ΦΕΚ Α 63) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. τoυ Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 64/2007), 3. τoυ Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/2007) και το Νόµο υπ' αριθ. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 19/1995), όπως ισχύει, 4. της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 64/2007), 6. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173), «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007 (L 335), 4

5 7. του Άρθρου 6 του Ν. 2854/2000 (ΦΕΚ Α 243), «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύµφωνα µε την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις», 8. του Άρθρου 25, παρ.3 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », 9. του νόµου 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, 10. του νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 11. του νόµου 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50) «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, 12. του νόµου 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133) «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει, 13. του άρθρου 88 του νόµου 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 14. της Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ.πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει µε την υπ αριθ. πρωτ.43804/ευθυ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την αριθ.πρωτ /ΕΥΘΥ 1212 /2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010), 15. του άρθρου 28 του νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ιευκόλυνσης ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», 16. της µε Α.Π /ΨΣ 1121 Β/ θετικής γνώµης της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ-Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε θέµα «Προέγκριση ηµοπράτησης του υποέργου 1 µε τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ» της ενταγµένης πράξης µε τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ» και κωδικό ΟΠΣ », 17. της µε Α.Π. Π1/ απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι των Προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ)». 5

6 3.2 Νοµικά ζητήµατα και διαφορές που θα ανακύψουν ενδεχοµένως κατά τη διενέργεια του παρόντος ιαγωνισµού και µέχρι την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Ανάδοχο, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων στην εν λόγω σύµβαση µερών θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. 6

7 Άρθρο 4: Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού είναι η ανάδειξη του Αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήµατος για τις Εγγυήσεις Προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ΛΑΓΗΕ και του µηχανισµού διασφάλισης του, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας (εφεξής το Έργο). Το έργο προβλέπει την προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος εγγυήσεων προέλευσης από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και του µηχανισµού διασφάλισης (όπως παραµετροποίηση υποβάθρων για την καταχώριση και τη διαχείριση δεδοµένων αλλά και χρηστών). Παραθέτουµε τα ακόλουθα απαραίτητα κατ ελάχιστον µέρη του πληροφοριακού συστήµατος (διακριτά ως προς τη λειτουργικότητά τους, όχι κατ ανάγκη ως προς την τεχνική υλοποίησή τους) : 1. Βάση εδοµένων Εγκαταστάσεων (Μητρώο Εγκαταστάσεων) και υπόβαθρο διαχείρισής της. 2. Βάση εδοµένων Εγγυήσεων Προέλευσης (Μητρώο Μερίδων και Εγγυήσεων Προέλευσης) και υπόβαθρο διαχείρισής της. 3. Βάση εδοµένων χρηστών και µηχανισµοί ασφάλειας και διαπίστευσής τους και υπόβαθρο διαχείρισης χρηστών. 4. Υπόβαθρο έκδοσης στατιστικών αναφορών. 5. Υπόβαθρο για τη διαδικτυακή διεπαφή των χρηστών. 6. Υπόβαθρο τηλεπικοινωνιακής θωράκισης για την ασφάλεια των δεδοµένων, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών. 7. Υπόβαθρο για την ασφαλή διασύνδεση µε Ευρωπαϊκούς κόµβους. Το έργο είναι ενιαίο και αφορά την: 1. Προµήθεια υλικού εξοπλισµού (τηλεπικοινωνιών και συστηµάτων). 2. Προµήθεια λογισµικού (εµπορικού ή ανοικτού κώδικα) και εγκατάσταση. 3. Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρµογών. 4. Παροχή Υπηρεσιών εισαγωγής και µετάπτωσης δεδοµένων (ψηφιοποίηση, καταχώρηση κτλ). 5. Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης. 6. Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισµού και λογισµικού διάρκειας 4 ετών µετά την λήξη της εγγύησης. Αναλυτικά το αντικείµενο του ιαγωνισµού και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης («Τεχνικές Προδιαγραφές»). 7

8 Άρθρο 5: Προϋπολογισµός Έργου Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), κατά ανώτατο όριο, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 1) Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, των ακόλουθων ειδών: Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.1 Servers (πρωτεύων, εφεδρικό, test/development) >=8 τεµ 1.2 Μεταγωγείς (Ethernet Switches) >=2 1.3 Οπτικοί Μεταγωγείς (Fiber Switches) >=2 1.4 Συστοιχία Ερµαρίων Εξυπηρετητών, όπου κάθε ερµάριο διαθέτει Αναδιπλούµενη οθόνη και πληκτρολόγιο µε ενσωµατωµένη συσκευή κατάδειξης (ποντίκι ή αντίστοιχη). >=1 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2.1 Λογισµικό Συστηµάτων 3 τεµ 2.2 Βάσεις εδοµένων 1 τεµ. 2.3 Λογισµικό Εφαρµογών 1 τεµ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρµογών 10 µήνες 3.2 Εγκατάσταση, έναρξη και υποστήριξη λειτουργίας 2 µήνες 3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 2 µήνες 3.3 Τέλη Υπηρεσιών ιασύνδεσης µε τον ΑΙΒ 12 µήνες Η προϋπολογισµένη αξία όλων των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής : Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ευρώ) 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΒ ΣΥΝΟΛΟ ) ωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισµού και λογισµικού, (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού)... 0,00 ευρώ. 8

9 Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού που διαρκεί (12 µήνες), ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλων των υπό προµήθεια ειδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η προϋπολογισµένη αξία όλων των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε ,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, από την ηµεροµηνία υπογραφής 1. πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης και παραλαβής 12 µήνες (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης όλων των υπό προµήθεια ειδών, µετά το 2. πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των 4 έτη = 48 µήνες παραδοτέων του Έργου, χρονικής διάρκειας 48 µηνών. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. Σηµειώνονται τα εξής όσον αφορά την οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων: Το συνολικό προσφερόµενο ποσό για την εκτέλεση του Έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ). Το άθροισµα των επιµέρους προσφεροµένων ποσών για την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ανάπτυξης εφαρµογών και διασύνδεσης µε ΑΙΒ των παραδοτέων του Έργου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό προσφερόµενο ποσό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης µετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας των παραδοτέων του Έργου δεν πρέπει να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αθροίσµατος των επιµέρους προσφεροµένων ποσών για την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρµογών των παραδοτέων του Έργου. Σηµειώνεται ότι το επιλέξιµο προς χρηµατοδότηση από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» τµήµα του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης καλύπτει την προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εφαρµογών. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµος προς χρηµατοδότηση. Η ΛΑΓΗΕ θα προβεί σε αιτήµατα χρηµατοδότησης και αντίστοιχες πληρωµές συγκεκριµένων και διακριτών παραδοτέων τα οποία παραλαµβάνει, παραδοτέων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηµατοδότηση από την απόφαση ένταξης. Όλες οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης, πέραν του προαναφερθέντος επιλέξιµου τµήµατος του προϋπολογισµού, βαρύνουν την ΛΑΓΗΕ και θεωρούνται ως αναπόσπαστο τµήµα του 9

10 προϋπολογισµού του Έργου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η ΛΑΓΗΕ θα καλύψει την χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου τµήµατος του προϋπολογισµού από ίδιους πόρους. Άρθρο 6: ιάρκεια του Έργου 6.1 Η εκτέλεση του έργου (προµήθειες υλικού εξοπλισµού και λογισµικού και παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού) θα ξεκινήσει µε την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης µεταξύ ΛΑΓΗΕ και Αναδόχου, υπόδειγµα της οποίας περιλαµβάνεται ως Υπόδειγµα ΣΤ στο Παράρτηµα Α της παρούσας ιακήρυξης, και θα λήξει µετά την πάροδο χρονικής περιόδου εξήντα (60) µηνών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, που περιλαµβάνει και τους επιµέρους χρόνους παράδοσης (εξοπλισµού και λογισµικού), περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης. Η παράδοση εξοπλισµού και λογισµικού δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκατρείς (13) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και πιστοποιείται µε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού και Λογισµικού, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Εν συνεχεία, υπό την προϋπόθεση της εύρυθµης και αδιάλειπτης λειτουργίας των παραδοτέων (επιτυχής έκβαση των δοκιµών), για χρονική διάρκεια 2 µηνών, υπογράφεται Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού και Λογισµικού, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του Εξοπλισµού και Λογισµικού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, κατά το οποίο όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, θα βαρύνουν αυτόν. Μετά την πάροδο της 12µηνης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί και να αποκαθιστά κάθε βλάβη των παραδοτέων του Έργου, για χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ (48) µηνών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης και τα προβλεπόµενα στην Σύµβαση. 6.2 Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισµού και Λογισµικού αναλύεται στο Κεφάλαιο Β της ιακήρυξης. 6.3 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του παραδοτέου Εξοπλισµού και Λογισµικού θα έχει διάρκεια 48 µηνών και θα περιλαµβάνει τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β της παρούσας ιακήρυξης. Άρθρο 7: ικαιούµενοι συµµετοχής - Γενικοί Όροι Συµµετοχής Λόγοι Αποκλεισµού 7.1 ικαίωµα συµµετοχής στο παρόντα ιαγωνισµό (εφεξής «Συµµετέχοντες» ή «Προσφέροντες»), έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, τα οποία δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένα έχουν δικαίωµα να αναλάβουν το Έργο που αποτελεί αντικείµενο του παρόντος ιαγωνισµού και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και αποδεδειγµένη εµπειρία στον τοµέα Σχεδιασµού, ανάπτυξης και υποστήριξης/συντήρησης πληροφοριακών συστηµάτων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 10

11 7.2 Ενώσεις (συµπεριλαµβανοµένων και των υπό σύσταση Κοινοπραξιών) ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων, δύνανται να συµµετάσχουν στον παρόντα διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική νοµική µορφή. Όλα τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΛΑΓΗΕ ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Η µετατροπή των εταιριών που ενεργούν ως ένωση ή κοινοπραξία σε συγκεκριµένη νοµική µορφή δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για την υποβολή Φακέλου Προσφοράς, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, τότε η ένωση ή η κοινοπραξία πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση νοµικού προσώπου οιασδήποτε µορφής µε έδρα στην Ελλάδα, για την αναγκαία και ορθή εκτέλεση της Σύµβασης. Ιδρυτές εταίροι ή µέτοχοι της νέας αυτής εταιρικής µορφής θα είναι τα µέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας και µόνον αυτά, κατά τον λόγο συµµετοχής τους στην ένωση ή κοινοπραξία. 7.3 Η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης ή του ποσοστού συµµετοχής των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση ή κοινοπραξία, µετά την υποβολή του Φακέλου Προσφοράς και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης απαγορεύεται, και αποτελεί λόγο αποκλεισµού του Συµµετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία του ιαγωνισµού και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του. Οµοίως, σε περίπτωση αποκλεισµού από την Ένωση ή Κοινοπραξία κάποιου µέλους της, λόγω παραβάσεως των εταιρικών του υποχρεώσεων κατ άρθρο ΑΚ 771 ή λόγω υποβολής αυτού σε δικαστική συµπαράσταση, συνεπεία εκτίσεως στερητικής της ελευθερίας ποινής, ή λόγω κηρύξεως αυτού σε πτώχευση ή, αν το µέλος αυτό είναι νοµικό πρόσωπο, λόγω λύσεως αυτού ή θέσεως αυτού σε καθεστώς εκκαθαρίσεως κατ άρθρο ΑΚ 775, η ένωση ή κοινοπραξία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του ιαγωνισµού και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της καταπίπτει. 7.4 Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες της µιας προσφορές, εκτός αν αποδείξει επαρκώς ότι η συµµετοχή του αυτή δεν επηρεάζει την συµπεριφορά του στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον ανταγωνισµό µεταξύ των υποβαλλόντων προσφορά. 7.5 Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του Προσφέροντος, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του Προσφέροντος στο ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του Προσφέροντος των όρων διενέργειας του ιαγωνισµού στο σύνολό τους, καθώς και της παρούσας ιακήρυξης Οι Συµµετέχοντες δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή, τη σύνταξη του Φακέλου Προσφοράς και την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Π 59/2007 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 43 του Π 60/2007, καθώς και όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις των απαγορεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.2 εδαφ.1 α του Π 118/2007, όπως ισχύει. Άρθρο 8: Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 8.1 Για τη συµµετοχή στον ιαγωνισµό οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τον Φάκελο Προσφοράς τους στην Γραµµατεία/πρωτόκολλο του ΛΑΓΗΕ στα κεντρικά γραφεία του ΛΑΓΗΕ (1 ος όροφος) επί της οδού Κάστορος 72, Τ.Κ Πειραιάς, Ελλάδα, µέχρι και την /2013 και ώρα 10:00 π.µ. (προθεσµία 11

12 υποβολής προσφορών), είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω ταχυδροµείου επί αποδείξει ή ταχυµεταφορικής (courier) µε ευθύνη του Προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξής του και χωρίς να αναλαµβάνει ο ΛΑΓΗΕ καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών από οποιαδήποτε αιτία. 8.2 Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και δεν λαµβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Άρθρο 9: Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 9.1 Για τη σύνταξη των Προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην παρ. 9.3 της παρούσας. β. Να έχουν συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντος ή του νόµιµου εκπροσώπου του. γ. Να µη φέρουν ξέσµατα, διορθώσεις, σβησίµατα, προσθήκες. Αν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπο του Προσφέροντος σύµφωνα µε το Καταστατικό του ή το νοµίµως ειδικά εξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτόν εκπρόσωπο του Προσφέροντος. Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού. δ. Να µην περιλαµβάνουν αποκλίσεις, επιφυλάξεις, όρους, αιρέσεις, προϋποθέσεις, ή τροποποιήσεις ως προς τους όρους της ιακήρυξης. 9.2 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να συντάξουν και υποβάλουν τις Προσφορές τους σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιαγωνισµού, όπως ορίζονται στην παρούσα ιακήρυξη και τα Παραρτήµατα αυτής. Σε κάθε περίπτωση, ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο ιαγωνισµός, Προσφορά που αποδεικνύεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής ή παραπλανητική ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης. Οι λόγοι της απόρριψης θα αναφέρονται ρητά. 9.3 Επίσηµη γλώσσα της παρούσας ιακήρυξης και του ιαγωνισµού είναι η Ελληνική. Οι Προσφορές και όλα τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα θα συντάσσονται σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια δεν είναι διαθέσιµα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τότε ο Προσφέρων υποχρεούται να τα υποβάλει στον ΛΑΓΗΕ µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα µαζί µε τα πρωτότυπα. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, εγγυητικές επιστολές, ή λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία έχουν συνταχθεί από αλλοδαπές δηµόσιες αρχές ή ιδιώτες (νοµικά και φυσικά πρόσωπα), σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των κειµένων υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική γλώσσα. 12

13 Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήµατα, αντιρρήσεις ή προσφυγές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ιαγωνισµού, συντάσσονται και κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα και οι απαντήσεις δίδονται επίσης στην ελληνική γλώσσα. Σηµειώνεται η υποχρέωση εφαρµογής των προβλεπόµενων στο Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α ) περί κυρώσεως αλλοδαπών εγγράφων, και εποµένως τα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν θεώρηση ελληνικής προξενικής αρχής ή Επισηµείωση (Apostille) σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης (1961). 9.4 Τα ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων επικυρώνονται σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντα. Τα ΦΕΚ δεν χρειάζονται επικύρωση. 9.5 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και, εάν τυχόν υποβληθούν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.6 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουµένων στοιχείων του Έργου. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. Άρθρο 10: Επιτροπή ιαγωνισµού - Επιτροπή προσφυγών - Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΛΑΓΗΕ ορίζονται τα µέλη που απαρτίζουν: α. την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού (εφεξής Επιτροπή ιαγωνισµού), η οποία είναι αρµόδια, κατά τα ειδικώς αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας ιακήρυξης, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής των Προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσφορών και τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξης που άπτεται των αρµοδιοτήτων της έως την ολοκλήρωση του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της σύνταξης σχετικών εισηγήσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΛΑΓΗΕ. β. την Επιτροπή Aξιολόγησης Προσφυγών και Eνστάσεων (εφεξής Επιτροπή Προσφυγών) η οποία είναι αρµόδια, κατά τα ειδικώς αναφερόµενα στα άρθρα της παρούσας ιακήρυξης, για την εκδίκαση υποβληθεισών προσφυγών και ενστάσεων από µέρους των συµµετεχόντων και τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΛΑΓΗΕ. Ένα (1) εκ των µελών κάθε Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος. Με την ίδια ως άνω απόφαση του αρµοδίου οργάνου ορίζονται και τα αναπληρωµατικά µέλη κάθε Επιτροπής Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν όλους ανεξαιρέτως τους Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό επί 120 ηµέρες, αρχής γενοµένης από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 8 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την παρούσα ιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του ΛΑΓΗΕ που θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους Συµµετέχοντες δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν από τη λήξη του κατά τα ως άνω χρόνου ισχύος της Προσφοράς. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τους Συµµετέχοντες. Περαιτέρω παρατάσεις, είναι δυνατές εάν κριθούν αναγκαίες από το ΛΑΓΗΕ και εφόσον συναινούν όλοι ή µερικοί εκ των Συµµετεχόντων, οπότε η διαδικασία του ιαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Σε περίπτωση παράτασης του Χρόνου Ισχύος της Προσφοράς, οι Συµµετέχοντες, εφόσον έχει λήξει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής τους ή πρόκειται να 13

14 λήξει εντός του χρόνου παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους, οφείλουν να προσκοµίσουν νέα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο ii και το Υπόδειγµα Β ή Γ του Παραρτήµατος Α της παρούσας ιακήρυξης, ή να παρατείνουν τον Χρόνο Ισχύος της υποβληθείσας µε την Προσφορά τους Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, µε έγγραφο του εκδώσαντος αυτήν νοµικού προσώπου, διαφορετικά αποκλείονται από τον ιαγωνισµό Ο ΛΑΓΗΕ, δύναται να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσµία προβλέπεται στην παρούσα και σχετίζεται µε τη διαδικασία διενέργειας του ιαγωνισµού. Η σχετική παράταση γνωστοποιείται εγγράφως σε όλους τους Συµµετέχοντες Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει, αναβάλει, αναστείλει, ακυρώσει ή να µαταιώσει τον ιαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και, ειδικότερα, πριν από την αποσφράγιση των Προσφορών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τους ή ακόµα και µέχρι την κατακύρωση του αποτελέσµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο Λειτουργός της Αγοράς δεν υπέχει καµία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συµµετέχοντος για οποιαδήποτε δαπάνη ή άλλη ζηµία που µπορεί να προκύψει σε σχέση µε την προετοιµασία και την υποβολή της Προσφοράς του και γενικότερα συµµετοχή του στον παρόντα ιαγωνισµό Οι Συµµετέχοντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και καθ όλον τον Χρόνο Ισχύος της, αρχικό ή κατά ισόχρονη παράταση. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο Συµµετέχων αποκλείεται από τον ιαγωνισµό και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ιαγωνισµό καταπίπτει χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Άρθρο 11: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 11.1 Για τη συµµετοχή στον ιαγωνισµό οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τον Φάκελο Προσφοράς ασφαλώς σφραγισµένο, επί ποινή αποκλεισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) αυτοτελείς σφραγισµένους Υποφακέλους. Από τους τρεις (3) Υποφακέλους ο ένας θα περιλαµβάνει τα πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα έγγραφα, όπως ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας ιακήρυξης, και οι υπόλοιποι δύο (2) θα περιέχουν αντίγραφα των εγγράφων του πρωτοτύπου Υποφακέλου. Ο Υποφάκελος µε τα πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα θα φέρει ευκρινώς τη λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", ενώ οι υπόλοιποι δύο (2) Υποφάκελοι θα θεωρούνται και θα επιγράφονται ως «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2». Σε περίπτωση ασυµφωνίας (σύγκρουσης) µεταξύ των περιεχοµένων του Υποφακέλου του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και των υποφακέλων «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και/ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2», υπερισχύει το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» Το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο1» και το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Νο2» θα περιλαµβάνουν εσώκλειστα τους ακόλουθους επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους φακέλους (εφεξής «οι επιµέρους Φάκελοι»): (i) Επιµέρους Φάκελο ικαιολογητικών, (ii) Επιµέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, (iii) Επιµέρους Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς Όλες οι σελίδες των εγγράφων που κατατίθενται εσώκλειστα στους επιµέρους Φακέλους πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του Προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου του Προσφέροντος σύµφωνα µε 14

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα