ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 46089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.30123/οικ.28567/918 Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευ τικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιω τικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σε Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Αλληλοβοήθει ας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 (Α 160), όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις α) του άρθρου 35 παρ. 6 του Ν. 3220/2004 (Α 15), β) του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 3232/2004 (Α 48), γ) του άρθρου 63 παρ. 3 του Ν. 3518/2006 (Α 272), και δ) του άρθρου 138 παρ. 8 του Ν. 3655/2008 (Α 58). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/ τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α 143) και το π.δ. 94/2012 (Α 149) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του π.δ. 90/2012 (Α 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 5. Τις υπ αριθμ. 369/25ης/ και 371/25ης/ αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). 6. Την απόφαση του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της Πα νελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμα κευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Κλάδων (ΠΟΙΕ ΦΣΕΚ) και την υπ αριθμ. 247/ΟΛ.36/ απόφαση της Συνεδρίασης της ολομέλειας της διοίκησης της ΠΟΙΕ ΦΣΕΚ και την υπ αριθμ. 174/ Βεβαίωση της Γ.Σ.Ε.Ε. ότι η ΠΟΙΕ ΦΣΕΚ είναι η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ασφαλισμένων για το ΤΕΑΥΦΕ. 7. Το υπ αριθμ /120/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η α.π. ΓΠ/3339/ αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για το Ταμείο από την εταιρεία Prudential Co ltd, με σκοπό τη μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ σε Ν.Π.Ι.Δ. 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της ΠΟΙΕ ΦΣΕΚ για την σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. 9. Το έγγραφο αριθμ /371/ της Γεν. Δι εύθυνσης Κοιν. Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 10. Το γεγονός, ότι η πρόσθετη δαπάνη από την μετα τροπή αυτή, η οποία δεν προσδιορίζεται επακριβώς, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τον προ ϋπολογισμό του νεοϊδρυθέντος Ταμείου ΤΑΥΦΕ (ν.π.ι.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης), αποφασίζουμε: Τη μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρ μακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και την έγκριση του καταστατικού του νέου φορέα, που έχει ως εξής: Άρθρο 1 Νομική μορφή επωνυμία έδρα εφαρμοστέο δίκαιο σφραγίδα καθολική διαδοχή 1. Ιδρύεται ΝΠΙΔ με τη μορφή αλληλοβοηθητικού Τα μείου με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλ λήλων Φαρμακευτικών Εργασιών» και με δ.τ. ΤΑΥΦΕ, χάριν συντομίας εφεξής Ταμείο. 2. Το Ταμείο ιδρύεται εκ μετατροπής του Τομέα Πρό νοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σε ΝΠΙΔ και ειδικότερα σε αλληλοβοηθητικό σωματείο, σύμφωνα: Α) με το άρθρο 6 παρ. 20 του Ν. 3029/2002, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρ. 35 παρ. 6 του Ν. 3220/2004, 22 παρ. 7 του Ν. 3232/2004, και 63 παρ. 8 του Ν. 3518/2006 και 138 παρ. 8 του Ν. 3655/2008. Β) με την υπ αρ. 442/34/ απόφαση του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ και μετά από γνώμες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων Γ) με την εγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη από την αρ μόδια Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Για τη σχέση του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυ μία του μεταφράζεται και στη γλώσσα της αλλοδαπής χώρας, με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην Αγ

2 46090 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου είναι «ΜUTUAL INSURANCE FUND OF PHARMACEUTICAL EMPLOYEES». 3. Xρόνος έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου ορίζε ται η επομένη της δημοσίευσης του παρόντος καταστα τικού στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 4. Έδρα του Ταμείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε πόλεις της Ελλάδος. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥΕΚΑΠ). 5. Στο Ταμείο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του ΝΠΔΔ ΤΑΠΙΤ ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 6. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του μετατρεπόμενου Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμα κευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του ΤΑΠΙΤ, η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυ τοδικαίως και εκ του νόμου στο Ταμείο από την έναρξη της λειτουργίας του. Το Ταμείο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του μετατρεπόμενου Τομέα και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού. 7. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέ σεις του μετατρεπόμενου Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του ΝΠΔΔ ΤΑΠΙΤ συνεχίζονται από το Ταμείο χωρίς να επέρχεται δια κοπή δίκης. 8. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού, το έτος ίδρυσής του (2013) και αναγράφει ότι το Ταμείο αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Πρόνοιας Υπαλ λήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΠΥΦΕ) του ΝΠΔΔ ΤΑΠΙΤ και το έτος ίδρυσης του ΤΕΑΥΦΕ (1943). 9. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 8 του Ν. 3655/2008, 6 παρ. 20 του Ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 35 παρ. 6 του Ν. 3220/2005, το άρθρ. 22 παρ. 7 του Ν. 3232/2004 και το άρθρο 63 παρ. 3 του Ν. 3518/2006, των κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών Υπουργικών Αποφάσεων, των διατά ξεων των άρθρων του ΒΔ της 15/ «περί επαγγελματικών σωματείων», τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων και το παρόν καταστατικό. 10. Το Ταμείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του Ταμείου είναι: 1. Η απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις. 2. Η επιστροφή των εισφορών ή μέρους αυτών στους ασφαλισμένους στις αναφερόμενες στο άρθρο 15 πε ριπτώσεις. Άρθρο 3 Ασφαλισμένοι του Ταμείου Η ασφάλιση στο ταμείο είναι υποχρεωτική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγ γελματική ένωση εργαζομένων. Στην ασφάλιση του τα μείου υπάγονται υποχρεωτικά: 1. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του «Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ «Τα μείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)» κατά την ημέρα ίδρυσης του ταμείου. 2. Όλοι οι υπάλληλοι των φαρμακευτικών βιομηχανιών, εργαστηρίων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακαποθηκών, φαρμακείων, πρατηρίων και αντι προσωπειών φαρμακευτικών ειδών, εφόσον υπάγονται για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και υποχρεωτικά για την επικουρική ασφάλιση στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρ μακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)». 3. Οι υπάλληλοι των φαρμακευτικών υπηρεσιών του Κράτους που συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου και των Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον υπάγονται για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και υποχρεωτικά στην επικουρική του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ. 4. Πρόσωπα που ασφαλίζονται προαιρετικά στον κλά δο επικουρικής ασφάλισης του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ. 4.1 Στην περίπτωση που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι την ): Εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην προηγούμε νη πενταετία πριν από τη διακοπή της εργασίας τους τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας στην επικουρική ασφάλιση του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ και υποβάλλουν εγγράφως δήλωση εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους στον κλάδο. Εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε ημέρες εργασίας στην επικουρική ασφάλιση του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της κατά την ανωτέρω αίτησή τους Στην περίπτωση που είναι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την ), εφόσον έχουν συμπληρώσει ημέρες εργασίας στην επικουρική ασφάλιση του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ από τις οποίες 300 στην τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. 5. Η ασφάλιση στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει επαγγελματική απα σχόληση που ασφαλίζεται στην επικουρική ασφάλιση του ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ. 6. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και εν πάση περιπτώσει η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου συνεπάγεται την εκ μέρους του ασφαλισμένου ανεπι φύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού καθώς και του καταστατικού, των κανονισμών και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου. Άρθρο 4 Μητρώο μελών 1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων που ακο λουθεί τις προδιαγραφές του ενιαίου τύπου Μητρώου που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφά λισης από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλί σεων. Το Μητρώο τηρείται σε μηχανογραφικό αρχείο και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στους ασφα λισμένους ανά κλάδο και συγκεκριμένα: α) Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου. β) Ο οργανισμός κύριας κοινωνικής ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο αριθμός Μητρώου του (ΑΜΚΑ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών που καταβάλ λονται για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους. δ) Το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαρια σμού κάθε ασφαλισμένου. 3. Για κάθε ασφαλισμένο στο Ταμείο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση υπαγωγής και συμπληρωμένο απογραφι κό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 4. Οι νέοι ασφαλισμένοι κάθε φορά, παίρνουν τον επόμενο αριθμό Μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Εκτός των παραπάνω το ΔΣ μπορεί να προβεί και σε χρήση Αλφαβητικού Μητρώου των Μελών, ως βοηθητικού. 5. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Ασφαλισμέ νου με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Ασφαλισμέ νων που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων που κατατίθενται από τον ασφαλισμένο τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από το Τα μείο για λογαριασμό του. 6. Το Ταμείο μπορεί: Να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχει καταχωρή σει το ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ για τους ασφαλισμένους του για την επικουρική σύνταξη, ώστε να συμπληρώνει και δια σταυρώνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων στον κλάδο Πρόνοιας. Να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχει καταχωρή σει το ΝΠΔΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του Ταμείου για την κύρια σύνταξη, ώστε να συμπληρώνει και διασταυρώνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων στον κλάδο Πρόνοιας. 7. Οι ασφαλισμένοι στο ταμείο με την υπαγωγή τους εξουσιοδοτούν το Ταμείο να λαμβάνει α) από τους ερ γοδότες τους, β) από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, γ) από το ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ καθώς και από κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρω ση των σκοπών του, τηρουμένης της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων στο ταμείο είναι τα εξής: 1. Δικαιώματα Ι. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης Οι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. ΙΙ. Δικαίωμα ενημέρωσης Κάθε ασφαλισμένος έχει έναντι του Ταμείου δικαίωμα ενημέρωσης: α) για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου. β) για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέ τρους της ασφαλιστικής του σχέσης (χρόνος ασφάλι σης, χρηματοδότηση του δικαιώματός του σε εφάπαξ παροχή κ.λπ.) γ) για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο. δ) για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου. ε) για τις ρυθμίσεις περί διαδοχικής ασφάλισης. ΙΙΙ. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να λαμβάνει με δαπά νες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων: α) του Ισολογισμού του Ταμείου β) του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως του Ταμείου δ) της Αναλογιστικής Μελέτης του Ταμείου ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για το Ταμείο. στ) αποσπασμάτων πρακτικών του ΔΣ του Ταμείου που τον αφορούν. Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. 2. Υποχρεώσεις Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Ι. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, του παρόντος καταστατικού και των Κα νονισμών του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ΙΙ. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τον κλάδο Πρό νοιας. ΙΙΙ. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου. ΙV. Να ενημερώνουν το Ταμείο και να του παρέχουν κάθε πληροφορία που μπορεί να καταστήσει ευχερή και αποτελεσματική την άσκηση του ελέγχου για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου και την κανονική πληρωμή των εισφορών και των εν γένει πόρων του. V. Να καταβάλλουν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις εισφο ρές τους στο Ταμείο. VI. Να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που τους ζητεί το Ταμείο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να αποφασίσει την επιβολή κυρώ σεων και τη διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων για τις παραβάσεις των παραπάνω υποχρεώσεων. Άρθρο 6 Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 1. Αυτοδίκαια επί θεμελίωσης δικαιώματος σε εφάπαξ βοήθημα λόγω αποχωρήσεως από το επάγγελμα και καταβολής του βοηθήματος αυτού. 2. Αυτοδίκαια επί επιστροφής των εισφορών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος. 3. Αυτοδίκαια αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασφαλισμένου. Άρθρο 7 Οικονομικό σύστημα 1. Το Ταμείο εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων, μη εγγυημένων παροχών. Σε κάθε ασφαλισμένο, που πληροί τις προϋποθέσεις, που ανα φέρονται στο παρόν καταστατικό απονέμεται εφάπαξ παροχή. 2. «Τροφοδότης λογαριασμός» καλείται ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι πόροι του ταμείου και από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι παροχές και οι δαπάνες λειτουργίας του. Ο τροφοδότης λογαριασμός αφαιρουμένων των δα πανών λειτουργίας του ταμείου επιμερίζεται ετησίως σε

4 46092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσά ευθέως ανάλογα με τα ποσά των συσσωρευμένων δικαιωμάτων παροχών: των ασφαλισμένων. 3. «Ατομικές Μερίδες» καλούνται οι τηρούμενοι ανά ασφαλισμένο πίνακες που απεικονίζουν σε χρηματικό ποσό το εκάστοτε αναλογιστικό συσσωρευμένο δικαί ωμα εκάστου εξ αυτών με βάση το εκάστοτε ύψος της περιουσίας του ταμείου που προορίζεται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων προς αυτούς. Άρθρο 8 Δαπάνες Λειτουργίας 1. Το ύψος των δαπανών λειτουργίας ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ, σύμφωνα με τα πορίσματα της αναλογιστικής μελέτης. Οι δαπάνες λειτουργίας δεν θα υπερβαίνουν το 2% επί των συνο λικών εισφορών του ταμείου, εκτός και αν ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ και έγκριση του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη της ΕΑΑ, προσδιοριστεί διαφορετική τιμή του συντελεστή αυτού. Ειδικότερα όμως για το πρώτο έτος της λειτουργίας του ταμείου οι δαπάνες δύνανται να ανέλθουν μέχρι το 4% επί των συνολικών εισφορών του ταμείου. 2. Οι δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής: 2.1. Τα έξοδα για τη λειτουργία των διοικητικών ορ γάνων και ενδεικτικά τις αμοιβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του ΔΣ καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ Τις αμοιβές του προσωπικού του ταμείου Τις αμοιβές αναλογιστών, νομικών και λοιπών συμβούλων Τη δημιουργία και συντήρηση Μητρώου ασφαλι σμένων Το κόστος ενημέρωσης των ασφαλισμένων Τη λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του Τα μείου Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του γρα φείου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ταμείου, Το κόστος για τη συντήρηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Προμήθειες τραπεζών, θεματοφύλακα, κ.λπ.. Άρθρο 9 Περιουσία του Ταμείου Περιουσία του ταμείου είναι: 1. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μετατρεπόμενου Τομέα του ΤΑΠΙΤ που περιέρχεται κατά τα άρθρα 35 παρ. 6 του Ν. 3220/2004, 22 παρ. 7 του ν. 3232/2004 και 63 παρ. 3 του ν. 3518/2006 στο Ταμείο χωρίς την καταβολή φόρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλου προσώπου στο ιδρυόμενο Ταμείο Αλληλοβοήθειας (εφάπαξ παροχής) Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών 2. Οι κατά τα άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού πόροι του ταμείου. 3. Κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία που θα αποκτη θεί στο όνομα του ταμείου. Άρθρο 10 Κανόνες επενδύσεως και διαχείρισης της περιουσίας του ταμείου 1. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επι λογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτι κότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου και διατηρείται σε επίπεδα που αντισταθμίζουν την επικινδυνότητα των υποχρεώσεων. 2. Το Ταμείο εφαρμόζει αναλογικά τις διατάξεις που ισχύουν για τα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Ν. 3029/2002 άρθρ. 7 και 8 και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτόν τον νόμο) όσον αφορά στους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς που ισχύουν για τις επενδύσεις και την ευθύνη των οργά νων του. 3. Το Ταμείο μπορεί να συγκροτεί Επιτροπή Επενδύσε ων για την παροχή συμβουλών ως προς τις επενδύσεις. Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τα εξής: 3.1. Eισήγηση του επενδυτικού σκοπού διαχείρισης του ενεργητικού του Ταμείου 3.2. Εισήγηση ορίων ασυμβατότητας της σταθμισμέ νης διάρκειας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού και επισκόπηση/έγκριση πολιτικών αντιστάθμισης του συ γκεκριμένου κινδύνου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο Εισήγηση του επιπέδου ανοχής χρηματοοικονο μικού κινδύνου του Ταμείου 3.4. Με βάση τα ανωτέρω, εισήγηση της επενδυτικής απόδοσης στόχου για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου, προκειμένου να προστατεύεται στο μέτρο του δυνατού, ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Τ.Ε.Α.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ Εισήγηση της επενδυτικής στρατηγικής Εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επενδυτικών ορίων με βάση τον επενδυτικό σκοπό, κα θώς και τα επενδυτικά όρια που ορίζονται από τον Ν. 3029/ Αξιολόγηση και εισήγηση στο ΔΣ του Τ.Ε.Α.Φ.Ε., για την πρόσληψη/συνεργασία με Διαχειριστή Επενδύσεων, καθώς επίσης και με Θεματοφύλακα Επισκόπηση χαρακτηριστικών του υπό διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, όπως κατανομή επενδύ σεων, μέση σταθμισμένη διάρκεια, μέτρηση της από δοσης, μέτρηση των κινδύνων (π.χ. κίνδυνο αγοράς, μη συστημικό κίνδυνο), αξιολόγηση της επίδοσης των διαχειριστών, κ.λπ Αξιολόγηση του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλ λοντος, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, εξέταση αυτών για την εισήγησή τους ή όχι στο ΔΣ, σε συνερ γασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με την παροχή συμβουλών για τις επενδύσεις του Ταμείου που της αναθέτει το ΔΣ. Ο αριθμός των μελών, τα προσόντα, η τυχόν αμοιβή και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Eπενδύσεων καθορίζονται με αποφάσεις του ΔΣ και με τον Κανονι σμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Άρθρο 11 Αποθεματικό του Ταμείου Το Ταμείο υποχρεούται στην τήρηση αποθεματικού, το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του για την καταβολή εφάπαξ βοηθημά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό. Ο υπολογισμός του αποθεματικού πραγματοποιείται από αναλογιστή κάθε έτος. Άρθρο 12 Αναλογιστικές μελέτες Το εφάπαξ βοήθημα, καθώς και οι όροι χρηματοδό τησης δύνανται να ανακαθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση των οργάνων διοίκησης του νέου Ταμείου και σύνταξη αναλογιστικής μελέτης, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και εγκρίνεται με την ίδια απόφαση. Αναλογιστικές μελέτες εκπονούνται υποχρεωτικά από το νέο Ταμείο κάθε δύο (2) χρόνια για τη διαπίστωση της οικονομικής του πορείας και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Άρθρο 13 Πόροι του ταμείου Πόροι του ταμείου είναι: 1. Εισφορά των παλαιών ασφαλισμένων ύψους 2% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων του Ταμείου. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών είναι οι αποδοχές με βάση τις οποίες το ΙΚΑ ΕΤΑΜ υπολογίζει τις εισφορές κύριας ασφάλισης. 2. Εισφορά των νέων ασφαλισμένων ύψους 4% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων. Οι αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών είναι οι αποδοχές με βάση τις οποίες το ΙΚΑ ΕΤΑΜ υπολογίζει τις εισφορές κύριας ασφάλισης. 3. Οι πρόσοδοι των κεφαλαίων του ταμείου. 4. Κάθε πρόσοδος από χαριστική αιτία του ταμείου Άρθρο 14 Καταβολή εισφορών και βεβαίωση των εισφορών 1. Η εισφορά του ασφαλισμένου υπέρ του ταμείου παρακρατείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη κατά την καταβολή των αποδοχών του ασφαλισμένου και αποδίδεται από αυτόν στο Ταμείο εντός τριάντα ημε ρών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές. 2. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας καταβολής των εισφορών ο ερ γοδότης βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμιμο τόκο υπερημερίας. 3. Η βεβαίωση των εισφορών γίνεται με απόφαση του εξουσιοδοτημένου από το ΔΣ οργάνου. Κατά της απόφα σης αυτής επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης στο ΔΣ του Ταμείου εντός προθεσμίας 60 ημερών από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στον υπόχρεο. 4. Κανένα εφάπαξ βοήθημα δεν καταβάλλεται επί οφειλής εισφορών προς το Ταμείο. Ο χρόνος μη κατα βολής εισφορών δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελί ωση δικαιώματος ούτε για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή Εισφορών Η αναπροσαρμογή των εισφορών γίνεται με απόφα ση του ΔΣ με βάση τα πορίσματα της αναλογιστικής μελέτης. Άρθρο 16 Επιστροφή Εισφορών 1. Οι μη δικαιούμενοι εφάπαξ βοήθημα κατά την απο χώρηση από την εργασία για την οποία ασφαλίσθηκαν στο Ταμείο για χρόνο τουλάχιστον 5 ετών δικαιούνται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης να ζητήσουν να τους επιστραφούν οι ατομικές τους εισφορές από τον χρόνο είσπραξής τους. Οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν την επιστροφή των εισφορών δεν έχουν καμία άλλη διεκδίκηση για εφάπαξ βοήθημα (αυτοτελώς ή με διαδοχική ασφάλιση) στο μέλλον κατά του Ταμείου. 2. Το ποσό των εισφορών που επιστρέφεται υπολο γίζεται με την αναλογιστική μελέτη και αποφασίζεται ετησίως από το ΔΣ. Ανάλογα με τη βιωσιμότητα του Ταμείου, μπορεί να επιστραφούν όλες οι εισφορές ή τμήμα αυτών. 3. Σε καμία περίπτωση οι εισφορές που επιστρέφονται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το σύνολο αυτών πλέον του επιτοκίου που αναφέρεται στο άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 17 Είδη παροχών, διαδικασία καταβολής, παραγραφές και ακατάσχετο 1. Είδη παροχών: α) Το Ταμείο χορηγεί εφάπαξ χρη ματικό βοήθημα λόγω συνταξιοδότησης. β) Με παροχή εξομοιώνεται και η κατά το άρθρο 15 προβλεπόμενη επιστροφή των εισφορών. 2. Δικαιούχοι παροχών: Δικαιούνται παροχών ο ασφα λισμένος και σε περίπτωση θανάτου αυτού τα μέλη της οικογένειάς του. Και ειδικότερα η χήρα ή ο χήρος και τα τέκνα και ελλείψει χήρου ή χήρας τα τέκνα και αντιστρόφως. Αν δεν υπάρχουν χήρος/α και τέκνα οι γονείς, οι ανήλικοι αδελφοί και οι άγαμες αδελφές. Αν υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα η εφάπαξ χρηματική παροχή κατανέμεται ισομερώς. 3. Διαδικασία καταβολής παροχών: Οι παροχές κατα βάλλονται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου με απόφαση του εξουσιοδοτημένου από το ΔΣ οργάνου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση αίτησης ανα θεώρησης από τον ασφαλισμένο ή τους δικαιοδόχους ή όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του ΔΣ εντός προθεσμίας 60 ημερών από την επομένη της κοινοποί ησής της. 4. Το δικαίωμα στις παροχές είναι απαράγραπτο, πλην όμως υπολογίζεται και απονέμεται σύμφωνα με όσα ισχύουν κατά τον χρόνο αποχώρησης του ασφαλισμέ νου από την εργασία του ή υποβολής της αίτησης για επιστροφή των εισφορών. 5. Κάθε οφειλή του ταμείου προς τον ασφαλισμένο ή τους δικαιοδόχους αυτού παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας αφότου κατέστη απαιτητή. 6. Οι παροχές που χορηγεί το Ταμείο δεν εκχωρούνται ούτε κατάσχονται. Ειδικά επιτρέπεται η κατάσχεση σε περίπτωση δικαστικής απόφασης που επιδικάζει δια τροφή εκ του νόμου. Επίσης επιτρέπεται η εκχώρηση ή κατάσχεση κατ εφαρμογήν των διατάξεων περί εκ χωρήσεως ή κατασχέσεως υπέρ του Δημοσίου. Άρθρο 18 Εφάπαξ βοήθημα 1. Η εφάπαξ παροχή για τους ασφαλισμένους πριν από την (παλαιοί ασφαλισμένοι) συνίσταται:

6 46094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Στο βασικό ποσό αυτής που ισούται προς το τε τραπλάσιο του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από τη διακοπή της εργασίας του. Δικαιούνται το βασικό ποσό μόνον οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 10ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην ασφάλιση του ταμείου, και β) στις προσαυξήσεις, οι οποίες για κάθε έτος πραγ ματικής ασφάλισης στο Ταμείο ισούνται με το ήμισυ του ως άνω μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου. Το κατά τα ανωτέρω βασικό ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20 εκατοστά. 2. Η εφάπαξ παροχή για τους ασφαλισμένους μετά την (νέοι ασφαλισμένοι) συνίσταται: στο γινόμενο του 70% των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τα έτη ασφάλισης. Τα ημερομίσθια μετατρέπονται σε έτη και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου μικρότερο του έτους λαμβάνεται υπόψη αναλογία του χρόνου αυτού. 3. Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα τελευταία πέντε (5) ημερολο γιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή της διακοπής ασφάλισης στον φορέα σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χω ρίς να υπολογίζονται τα Δώρα Εορτών και το Επίδο μα Αδείας, διά του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν απασχοληθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Άρθρο 19 Διαδοχική ασφάλιση Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία, Κλάδους ή Λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ πα ροχές, ανεξάρτητα από την ονομασία τους και τη νο μική τους μορφή, ο χρόνος ασφάλισης στους άλλους οργανισμούς προσμετράται για τη θεμελίωση μόνο του δικαιώματος εφάπαξ παροχής, κατ εφαρμογήν του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1405/1983 και του ΝΔ 4202/1961. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Όργανα διοίκησης του Ταμείου είναι α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ) β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 20 Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου αποτε λεί το κυρίαρχο όργανο του Ταμείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανατίθεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Δι οίκησης του Ταμείου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση. 2. Η Γενική Συνέλευση έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοι κητικού Συμβουλίου. β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογι σμού, του ισολογισμού και του απολογισμού και να κρί νει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, βάσει της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής. γ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστα τικού πλην της απόφασης για ενοποίηση του Ταμείου ή ένταξή του στο ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ, ως κλάδου του με οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια που μπορεί να την λάβει το ΔΣ με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. δ) να αποφασίζει για την διάλυση του Ταμείου, ε) να αποφασίζει την αποβολή ασφαλισμένου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. στ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε τετραετία. ζ) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής 3. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Ταμείου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος και μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του έτους, προκειμένου τα μέλη να ελέγξουν και να εγκρίνουν: α) το διοικητικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβου λίου, β) τον οικονομικό απολογισμό του χρόνου που τέ λειωσε και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, γ) την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οι κονομική διαχείριση και δ) κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται: α) όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο ανα γκαίο, με απόφασή του ή β) όταν το ζητήσει το 1/20 τουλάχιστον των ασφα λισμένων του Ταμείου, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει υποχρε ωτικώς και επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως, να αναγράφονται λεπτομερώς τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, στη περίπτωση αυτή, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την υποβολή της, με θέματα ημερήσιας διάταξης αποκλειστικά αυτά που αναφέρο νται στην αίτηση. 4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με έγγραφη πρό σκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Ταμείου τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν την ημε ρομηνία που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει: α) τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. β) τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέ λευση. Προσθήκη νέων θεμάτων στις προσκλήσεις για δεύτερη ή τρίτη Συνέλευση απαγορεύεται. γ) αν η Γενική Συνέλευση που καλείται είναι τακτική ή έκτακτη. 5. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται ειδικά προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από Πρόεδρο, έναν Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας τηρούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα συνυπογράφουν για την εγκυρότητά τους και τα τρία μέλη. 6. Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 21 Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, με εξαίρεση τις αποφάσεις α) για την άρση της εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμ βούλιο, την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποβολή μέλους, β) για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Ταμείου, και γ) για την τύχη της περιουσίας του Ταμείου σε περίπτωση διάλυσης του, για τις οποίες ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 2. Η απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων ορίζεται ως εξής: α) Στην πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι πα ρόντα το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα μέσα σε διάστημα 8 ημερών, με τα ίδια ακριβώς θέματα και με την ίδια διαδικασία και πρέπει να είναι παρό ντα τουλάχιστον το 1/20 των μελών του Ταμείου, που έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους. Αν και στη 2η Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόμο και την ίδια ημέρα μετά την πάροδο μισής ώρας από τη δεύτερη με όσα μέλη είναι παρόντα, εφόσον όμως στην πρόσκληση για τη τρίτη ΓΣ έχει γνωστοποιηθεί ότι θα λάβει χώρα ανεξαρτήτως απαρτίας μετά την πάροδο μισής ώρας από την δεύ τερη πρόσκληση. Η δεύτερη ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. 3. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλει οψηφία των παρισταμένων ταμειακώς εντάξει μελών εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται μετά σχετική έγκριση της ΓΣ με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και το μέλος του Προεδρείου της ΓΣ. Αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ του Ταμείου. 4. Στην τακτική ΓΣ, υποβάλλονται από το ΔΣ για συζή τηση και έγκριση: α) ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου, β) ο προϋπολογισμός γ) η έκθεση πεπραγμέ νων του ΔΣ και η απαλλαγή των μελών του από κάθε τυ χόν ευθύνη. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία για τα ανωτέρω υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης. 5. Για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί άρσε ως της εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο, περί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί τροποποιήσεως του καταστατικού, περί διαλύσεως του Ταμείου, περί αποβολής μέλους και περί της τύχης της περιουσίας του Ταμείου, σε περίπτωση διάλυσής του, απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του 20% των μελών του Ταμείου που έχουν καταβάλει τις εισφο ρές τους και απόφαση του 1/2 συν ένας των παρόντων. Άρθρο 22 Αρχαιρεσίες 1. Ανά τετραετία διενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη: α) Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλη ρωματικών μελών από τους κατά σειρά επιτυχίας επι λαχόντες. β) Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωμα τικών μελών από τους επιλαχόντες και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 2. Μπορεί με απόφαση του ΔΣ να αποφασισθεί η ηλε κτρονική ψηφοφορία καθώς και η επιστολική ψήφος. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής στην περίπτωση της επιστολικής ψήφου και της ηλεκτρονικής ψηφο φορίας καθώς και τα προσόντα των μελών του ΔΣ θα εξειδικευθούν στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων, η Γενική Συ νέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή ως και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της από μη υποψήφια τακτικά μέλη Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, ώστε αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και βάσει του Μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ένσταση που υπο βάλλεται. 3. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εφόσον έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχι στον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 4. Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμ βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν: (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Ταμείο για το Διοικητικό Συμ βούλιο και δέκα (10) έτη ασφάλισης στο Ταμείο για την Ελεγκτική Επιτροπή, (β) Όσοι τελούν σε οποιαδήποτε οικονομική ή επαγ γελματική εξάρτηση από το Ταμείο, (γ) Όσοι δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περι ουσίας τους, και (δ) Όσοι παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπη ρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωρο δοκία, καταπίεση, απιστία στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, κατ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενι αίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα Γραφεία του Ταμείου και στην ιστοσελί δα του με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. 6.1 Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορί ζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 6.2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαίο ψηφο δέλτιο. 6.3 Τα μέλη ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία. Εκδηλώ νουν την προτίμησή τους θέτοντας σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Στους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να θέτουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης. Στους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να θέτουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης. 7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επι τροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και

8 46096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιτυχόντες ανακηρύσσονται, οι κατά σειρά σταυρών προτίμησης υποψήφιοι, ως εξής: α) Πέντε (5) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου β) Τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανακηρύσσονται κατά σει ρά σταυρών προτίμησης αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υπο ψηφίων, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση 8. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τον κατάλογο των μελών που ψήφισαν, τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, προς φύλαξη στο Αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στα Γραφεία και στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Άρθρο 24 Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Εκλογή 1. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές ΔΣ, το οποίο απαρτίζεται από: Πέντε εκπροσώπους των ασφαλισμέ νων και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα εκλέγο νται κάθε τέσσερα (4) χρόνια απευθείας από τα ασφα λισμένα μέλη του Ταμείου. 2. Στο ΔΣ δύναται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου δύο μέλη εκ των οποίων ένας οικονομολόγος/ αναλογιστής και ένας νομικός με αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης που επι λέγονται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλι στική οργάνωση των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου. 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετρα ετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη της. 4. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος, η θέση τακτικού μέλους καλύπτεται από το αναπληρωματικό του. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού μέλους τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικός για το υπόλοιπο της θητείας. 5. Τα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς τα απόρρητα του Ταμείου, τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε λόγου. Πα ράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο παύσης του παραβάτη από μέλος του οργάνου. Άρθρο 23 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ΔΣ του Ταμείου είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του είτε ρητά αναφέρεται στον νόμο, είτε όχι, εκτός εκείνων των θεμάτων που έχουν ανατεθεί στην ειδική αρμοδιότητα άλλου οργά νου από τη σχετική νομοθεσία, το παρόν καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία 2. Η διοίκηση του Ταμείου γίνεται από το ΔΣ, στο πλαί σιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ορίζονται από το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ γίας. Το ΔΣ είναι επίσης αρμόδιο για τη διαχείριση των προσόδων και της περιουσίας του Ταμείου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον κανονισμό επενδύσεων. 3. Το ΔΣ έχει, επίσης, τις εξής ειδικές αρμοδιότητες: 3.1. Ασκεί τη διοίκηση και την εποπτεία του προσω πικού του Ταμείου Μεριμνά για τον σχηματισμό Αποθέματος του Τα μείου και την κάλυψή του με ασφαλιστική τοποθέτηση Καθορίζει την επενδυτική πολιτική για τα κεφά λαια του Ταμείου, αποφασίζει για τον Κανονισμό Επεν δύσεων του Ταμείου και φροντίζει για την τήρησή του καθώς και για την σύσταση Επενδυτικής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους έμπειρους επαγ γελματίες στον τομέα των επενδύσεων Ορίζει διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλα κες καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρε σίες στο Ταμείο (outsourcing), σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ γίας του Ταμείου Αποφασίζει για την ίδρυση επενδυτικού φορέα ή συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενο Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των εισφο ρών και την τυχόν επιβολή έκτακτων εισφορών με βάση την αναλογιστική μελέτη Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του Ταμείου και προβαίνει σε όχληση των εργοδοτών και των ασφαλισμένων που δεν καταβάλλουν τις ει σφορές, ενημερώνοντάς τους για τις συνέπειες της μη καταβολής αυτής Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της νέας οικονομικής χρήσης, αναφέροντας αναλυτικά κατ είδος τα έσοδα και τις δαπάνες Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων Δημοσιεύει όπου κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται τις οικονομικές καταστάσεις και τα πιστο ποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών Υποβάλλει ετησίως στη ΓΓΚΑ τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νο μοθεσία Αποφασίζει για την εγγραφή και τη διαγραφή των ασφαλισμένων του Ταμείου. Με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Ταμείου ή /και άλ λους υπαλλήλους του Ταμείου να εκδίδουν αποφάσεις σχετικά με τη υπαγωγή στην ασφάλιση Απονέμει τις προβλεπόμενες παροχές στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Ταμείου ή /και άλ λους υπαλλήλους του Ταμείου να εκδίδουν αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση των παροχών Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή (μείωση ή αύξηση) των παροχών με βάση τα πορίσματα της ανα λογιστικής μελέτης Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του Ταμείου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί διαδοχικής ασφάλισης Χορηγεί μια φορά τουλάχιστον κάθε έτος, με δαπάνη του Ταμείου, βεβαίωση στους ασφαλισμένους του για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του ΔΣ ή τρίτου που το ζημίωσε Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους ανα θέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστά σεων του Ταμείου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσλαμβάνει και απολύει Διευθυντή του Ταμεί ου, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργα τοτεχνικό προσωπικό του Ταμείου, τους αναλογιστές, τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, τους λογι στές κ.λπ. Προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους και τους αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με δια δικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Διευθυντή του Ταμείου Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του ΔΣ του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου, καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών και αποφασίζει επί των εισηγή σεών τους Αποφασίζει τα ποσά αποζημίωσης των μελών του ΔΣ, τα έξοδα μετακίνησης, καθώς και την αμοιβή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ Καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δι καιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων στο Ταμείο, τον τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δι καιολογητικά για την απονομή των παροχών Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, του Κανονισμού Επενδύσεων και του Κανονισμού Παροχών Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση και είναι το μόνο αρμόδιο ως προς την ερμηνεία του παρόντος κα ταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργί ας του Ταμείου, καθώς και για κάθε αναγκαία λεπτομέ ρεια εσωτερικής φύσης, που δεν προβλέπεται από αυτά Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα Διορίζει το νομικό σύμβουλο του Ταμείου και πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση Αποφασίζει για την ένταξη του Ταμείου ως κλά δου πρόνοιας με οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια στο ΝΠΙΔ ΤΕΑΥΦΕ με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Αποφασίζει για τη μεταφορά της άσκησης μέ ρους των αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές, σε μέλη του ΔΣ, στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε υπαλλήλους αυτού Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Τα μείου, καθώς και των υποκαταστημάτων του Κρίνει για την τυχόν αδυναμία καταβολής ει σφορών και αποφασίζει για την παροχή διευκολύνσε ων καταβολής (π.χ. καταβολή οφειλόμενων εισφορών σε δόσεις) σύμφωνα με όσα σχετικώς ορίζονται στον Κανονισμό Παροχών. Άρθρο 25 Συγκρότηση σε σώμα Παράδοση Παραλαβή 1. Με έγγραφη πρόσκληση του απερχόμενου Προέ δρου του ΔΣ στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης, το νέο ΔΣ του Ταμείου συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 20 ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία του συνόλου των με λών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού. Εφόσον κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάληψη των ως άνω αξιωμάτων, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμ βουλος που έλαβε τους λιγότερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβά νεται μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων. Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επι τευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία και ολοκλη ρώνεται σε μία συνεδρίαση. Τα ειδικότερα καθήκοντα των μελών του ΔΣ καθο ρίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. 2. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα ανωτέρω αξιώματα των μελών ΔΣ του Ταμείου. 3. Το νέο ΔΣ του Ταμείου παραλαμβάνει από το προ ηγούμενο ΔΣ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής. 4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συ γκρότηση του νέου ΔΣ του Ταμείου σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου ΔΣ όχι πάντως για περισσότερο από δέκα (10) ημέρες. Άρθρο 26 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται, του Αντιπροέδρου, μια φορά την εβδομάδα. Επίσης συνεδριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ερ γάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει ημερομηνία συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέματα αυτά αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του. 3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) του λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπλη ρώνει. Στην πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντι προσωπεύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει.

10 46098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγρά φως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφο ρετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απών. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από επτά (7) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ πίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφό σον παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον το ½ συν ένα μέλη του (ήτοι 3 στα 5 μέλη), και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός από τις αποφάσεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμ βάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι μυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βι βλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστε ρα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό κατα χωρείται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν στη συνε δρίαση. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Με ευθύνη του Προεδρείου του ΔΣ υπάρχει η δυνατό τητα μαγνητοφώνησης των συζητήσεων του ΔΣ Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δι καστήριο ή σ άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του ΔΣ ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο. 8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει την άμεση επικύ ρωση των πρακτικών. 9. Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι πλήρους ή μερικής απα σχόλησης και η αμοιβή του καθορίζεται από το ΔΣ. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης και η αμοιβή του αντιστοιχεί στο 80% της αμοιβής του Προέδρου εφόσον ο Πρόεδρος είναι πλήρους απασχόλησης. Όλα τα μέλη του ΔΣ δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ή τη συμμε τοχή τους σε επιτροπές ή άλλες δραστηριότητες που τους αναθέτει το ΔΣ. Με απόφασή του το ΔΣ καθορί ζει το ύψος της αποζημίωσης των μελών του, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής. 10. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου, που αφορούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην εκπρο σώπησή του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, στη μεταβίβαση εξουσιών, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ., καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου ή με ειδικότερες αποφάσεις του ΔΣ. 11. Κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ επιτρέπεται να παρευ ρίσκονται, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι, πρόσωπα ευρείας αποδοχής, με επιστημονική αρτιότητα, ειδίκευση και εμπειρία σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα, όπως για παράδειγμα στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε θέματα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής, σε αναλογιστικές μελέτες, σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου κ.λπ. Άρθρο 27 Αρμοδιότητες και εξουσίες του Προέδρου του ΔΣ Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος καταστα τικού, των Κανονισμών του Ταμείου και των αποφάσεων του ΔΣ. 2. Προΐσταται του ΔΣ και όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του. 3. Εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικά και εξώδικα έναντι παντός και μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση επί συγκεκριμένων υποθέσεων σε μέλος του ΔΣ, σε δικηγόρο του Ταμείου ή στον Διευθυντή του Ταμείου. Ειδικά όμως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή μήνυσης μηνυτήριας αναφοράς στα Ποινικά Δικα στήρια, καθώς επίσης και για παραίτηση από τα σχε τικά δικόγραφα ή δικαιώματα, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ΔΣ. Ο παραπάνω περιορισμός της έγκρισης του ΔΣ κάμπτεται σε επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, που επικυρώνει εκ των υστέρων τις παραπάνω πράξεις του Προέδρου. 4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσε ων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν θέματα που διατυπώνουν τα μέλη του ΔΣ, καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καλεί τα τακτικά και τα ανα πληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 5. Υπογράφει κατ εξουσιοδότηση του ΔΣ του Ταμείου τις διάφορες συμβάσεις του Ταμείου και τα αποφασι στικής σημασίας θέματα. 6. Με εξουσιοδότηση του ΔΣ μεριμνά για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις του ΔΣ. Άρθρο 28 Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του ΔΣ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, ένας (1) σύμβουλος, ο οποί ος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, ο Αντι πρόεδρος μελετά και καταρτίζει τα προγράμματα δρά

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεως του Ταμείου περί των οποίων συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. 2. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στον Αντιπρόεδρο. Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα του ΔΣ Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μητρώου ασφαλισμένων κ.λπ.. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά του. Κρατάει τη σφραγίδα του Ταμείου, τηρεί το αρχείο του και είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας στα Γραφεία του Ταμείου. Συνυπογρά φει υποχρεωτικά με τον Πρόεδρο τα εντάλματα του Ταμείου και κάθε παραστατικό έγγραφο χρημάτων, τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του Ταμείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από μέλη του ως αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσι άζει ή θα κωλύεται. Άρθρο 30 Κωλύματα ορισμού μέλους του ΔΣ Ασυμβίβαστα και ευθύνη των μελών του ΔΣ του ταμείου Λόγοι Έκ πτωσης 1. Τα μέλη του Δ.Σ του Ταμείου υποχρεούνται να επι δεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Κατ εξαίρεση τα μέλη του ΔΣ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ. 2. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν μέλη του ΔΣ: α. Όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, κατα πίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία δικηγόρου, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οιοδή ποτε συναφές προς τα προηγούμενα αδίκημα. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδικήματα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. β. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. γ. Όσοι λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 3. Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ του Ταμείου: α. Η οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το Ταμείο, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι επιτρέπεται να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. β. Κάθε συμμετοχή σε όργανα διοίκησης, του μέλους του ΔΣ ή συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του β βαθμού με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου. 4. Οι αμέσως παραπάνω αναφερόμενες απαγορεύσεις και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ αποτελούν και λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης. 5. Οι εξωσυμβατικές αξιώσεις του Ταμείου υπόκεινται σε πενταετή (5ετή) παραγραφή από την τέλεση της ζημιογόνου πράξης. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαί τηση αποζημίωσης. 6. Αν μέλος οργάνου του Ταμείου ζημίωσε το Ταμείο με δόλο, το ΔΣ υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου. Αν μέλος οργάνου ζημίωσε το Ταμείο από αμέλεια, το ΔΣ δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου, υποχρεούται δε εφό σον το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ 7. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να ανατεθεί σε δικη γόρο η νομική εκπροσώπηση των διωκόμενων ή εναγό μενων μελών του ΔΣ για πράξεις που έχουν εκτελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να κατα βληθούν οι αμοιβές και τα έξοδά του με δαπάνες του Ταμείου. Άρθρο 31 Ελεγκτική Επιτροπή 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζεται για τετραετή θητεία. Είναι τριμελής και αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων που θα εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια απ ευθείας από τα ασφαλισμένα μέλη του Τα μείου με την ίδια διαδικασία που εκλέγονται τα μέλη του ΔΣ και ταυτόχρονα με την εκλογή αυτών. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 2. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και μέλος του ΔΣ του Ταμείου. 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους. Ελέγχει την κανονική βάσει του παρόντος καταστατικού παρακράτηση των εισφορών και απόδοσή τους στο Ταμείου μαζί με τους υπόλοιπους πόρους, την είσπραξη των εσόδων και την κανονική εκτέλεση των δαπανών. 4. Σε τακτικό έλεγχο προβαίνει στην αρχή κάθε χρή σης και ελέγχει τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, την ανάλυση εσόδων εξόδων, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων την κίνηση των λογαριασμών και όλα τα σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την υποβάλει στο ΔΣ και τα συμ βαλλόμενα μέρη. 5. Σε έκτακτους ελέγχους προβαίνει με απόφασή της οποτεδήποτε και συντάσσει ομοίως σχετική έκθεση που την υποβάλει στο ΔΣ και στα συμβαλλόμενα μέρη. 6. Κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του Ταμείου, το ΔΣ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε σχετικό έγγραφο και στοιχείο. Άρθρο 32 Πρόσληψη Διευθυντή Το ΔΣ προσλαμβάνει τον Διευθυντή του Ταμείου, ο οποίος παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του Ταμείου και γενικά προΐσταται των υπαλλήλων του, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές του Προέδρου του ΔΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΔΣ και των αποφάσεών του. Τα αναγκαία προσόντα του, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητές του, ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

12 46100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο Διευθυντής εισηγείται τα θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η αμοιβή τού Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Άρθρο 33 Τροποποίηση του καταστατικού και Θέσπιση Κανονισμών 1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επι τρέπεται με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών αυτού. Η τρο ποποίηση κατά τα λοιπά γίνεται τηρουμένων των δια δικαστικών προϋποθέσεων, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 2. Με την ίδια παραπάνω ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 θεσπίζονται/τροποποιούνται ο Κανονισμός Εσωτερι κής Λειτουργίας, ο Κανονισμός Παροχών και ο Κανονι σμός Επενδύσεων. Οι Κανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στην εποπτεύουσα το Ταμείο ΓΓΚΑ του ΥΕΚΑΠ. 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στη διοικητική και οικονομική οργάνωση του ταμείου και τη λογιστική λειτουργία του. Μέχρις ότου συνταχθούν ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κανονισμός Επενδύσεων τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ. Ο Κανονι σμός Παροχών εξειδικεύει τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, τον χρόνο ασφάλισης, τις προϋποθέσεις συνταξιοδό τησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. Μέχρις ότου εκδοθεί ο Κανονισμός Παροχών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και της ασφαλιστικής νομο θεσίας του μετατρεπόμενου Τομέα του ΤΑΠΙΤ, εφόσον συνάδουν με το παρόν καταστατικό. Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις 1. Αιτήσεις για εφάπαξ που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται από το παρόν ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για τον μετατρεπόμενο τομέα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. 2. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και μέχρι την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ, το Ταμείο διοικείται από πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας τακτικά μέλη και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής: ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ 1. Πρόεδρος Κωνσταντινόπουλος Αριστείδης Πέρπερας 2. Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 3. Γενικός Γραμματέας Μαρκογιάννης Ευθύμιος 4. Μέλος 5. Μέλος Δήμα Κωνσταντίνα Ρετσινά Κωνσταντίνα Καφετζής Παναγιώτης Λεουτσάκος Λάμπρος Κουκάκης Σπυρίδων Αγορίτσας Μιχαήλ Ιορδάνου Ανδρέας 3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα κατόπιν πρόσκλησης των μελών της από τον Πρόεδρο αυτής αμέσως μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται η με τατροπή του ως άνω Τομέα σε ΝΠΙΔ και τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή: α) Μεριμνά για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιο δοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια διοικητική αρχή. β) Πράττει ό,τι απαιτείται για τη λειτουργία του Τα μείου κατά το χρονικό διάστημα από την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η ΠΔΕ μπορεί να αποφασίζει τροποποιήσεις του καταστατικού εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο για την λειτουργία του. γ) Πράττει ό,τι απαιτείται για την επίτευξη των στό χων του Ταμείου από την έναρξη της λειτουργίας του και μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου ΔΣ του Ταμείου, όπως στο παρόν ορίζεται. Ενδεικτικά μπορεί να συνά πτει συμβάσεις μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Ταμείο, να εκμισθώνει χώρους, να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη χρήση των ίδιων ακινήτων, να προβαίνει στις απαραίτητης ενέργειες για το άνοιγμα λογαριασμών στις Τράπεζες, για τη μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας στο όνομα του Ταμείου, για τη μεταφορά των τραπεζικών λογα ριασμών του μετατρεπόμενου Τομέα στο όνομα του Ταμείου, στην πληρωμή των παροχών των ήδη δικαιού χων, στην τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, στοιχείων, Μητρώων, κ.λπ. ε) Επιμελείται, προκειμένου να συγκροτηθεί το πρώ το Διοικητικό Συμβούλιο εντός εύλογου χρόνου από την έναρξη της λειτουργίας τους Ταμείου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος της τριετίας. στ) Εκδίδει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Επενδύσεων, εντός ευλόγου χρόνου από τη συγκρότησή της, τους οποίους θα κοινοποιή σει στο αρμόδιο Υπουργείο. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στη διοικητική και οικονομική οργάνωση του Ταμείου και τη λογιστική λειτουργία του. Μέχρις ότου συνταχθούν ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κανονι σμός Επενδύσεων τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του ΔΣ. ζ) Δύναται να εκδώσει τον Κανονισμό Παροχών που θα εξειδικεύει τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσω πα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, τον χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμενα εφ άπαξ παροχής πρόσωπα, τις προϋποθέσεις χορήγησης, την έναρξη και λήξη των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. Μέχρις ότου εκδοθεί ο Κανονισμός Παροχών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφά σεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και στη συνέχεια του ΔΣ κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 Στο παρόν κωδικοποιούνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΤΕΑ ΕΕΚΕ έτσι όπως τις συζήτησε και τις επεξεργάστηκε το ΔΣ του Ταμείου σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2: Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα