Ψηφιακά ραδιοδίκτυα τηλεµετρήσεων και εφαρµογές τηλεµατικής στη διαχείριση εθνικών οδικών δικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά ραδιοδίκτυα τηλεµετρήσεων και εφαρµογές τηλεµατικής στη διαχείριση εθνικών οδικών δικτύων"

Transcript

1 1 Ψηφιακά ραδιοδίκτυα τηλεµετρήσεων και εφαρµογές τηλεµατικής στη διαχείριση εθνικών οδικών δικτύων ηµήτρης Μητράκος ΑΠΘ, Ελλάδα Γεώργιος Τσίγκρος ΕΣΕ/ΠΚΜ, Ελλάδα Αθανάσιος Σαραµούρτσης ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, Ελλάδα Ιωάννα Καρακαϊδού ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, Ελλάδα Περίληψη Με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών διαχείρισης και των συνεργείων συντήρησης τµηµάτων εθνικών οδικών δικτύων ευθύνης ΕΣΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Εγνατίας Οδού αναπτύσσονται δύο ειδικά ψηφιακά ραδιοδίκτυα τηλε-µετρήσεων, γνωστά ως ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet αντίστοιχα, τα οποία παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για σειρά τεχνικών παραµέτρων σχετικά µε την κατάσταση και τη λειτουργία του εθνικού οδικού δικτύου. Μεταξύ των παραµέτρων αυτών περιλαµβάνονται η λειτουργική κατάσταση του οδοφωτισµού, ο όγκος και η ταχύτητα της κυκλοφοριακής κίνησης, οι θερµοκρασίες του οδοστρώµατος, καθώς επίσης και παράµετροι που σχετίζονται µε τη οδική ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασιών από υπηρεσιακά οχήµατα κατά µήκος της οδού. Η τεχνολογία των ραδιοδικτύων αυτών και η συνεργασία τους µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM και το Internet µε στόχο την online ενηµέρωση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών διαχείρισης σε πραγµατικό χρόνο (real time) παρουσιάζονται στη συνέχεια της εργασίας αυτής.

2 2 1. Εισαγωγή Με κέντρα ελέγχου σε δύο θέσεις, µία στη Θεσσαλονίκη και µία στην Καβάλα, τα ραδιοδίκτυα ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet αναπτύσσονται ως σειρές αυτοτελών σταθµών τηλεµετρήσεων εγκατεστηµένων σε κατάλληλες θέσεις κατά µήκος του οδικού δικτύου. Οι σταθµοί αυτοί επικοινωνούν µε ασύρµατο τρόπο, µέσω καταλλήλων ραδιοσυχνοτήτων που εκχωρήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους κεντρικούς υπολογιστές των αντιστοίχων συστηµάτων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα ειδικά διαµορφωµένα για το σκοπό αυτόν κέντρα ελέγχου. Κάθε σταθµός τηλεµετρήσεων διαθέτει σειρά τοπικών αισθητηρίων δια των οποίων λαµβάνονται µετρήσεις και µε ψηφιακό τρόπο µετάδοσης µεταφέρονται, σε πραγµατικό χρόνο, όλο το 24ωρο στους κεντρικούς υπολογιστές. Οι υπολογιστές αυτοί ταξινοµούν τις λαµβανόµενες µετρήσεις σε χρονολογικές βάσεις δεδοµένων και ταυτόχρονα είτε τοπικά στην οθόνη τους είτε εξ αποστάσεως µέσω Internet ή µηχανισµών κινητής τηλεφωνίας GSM ενηµερώνουν κάθε αρµόδιο πρόσωπο που έχει οριστεί και εξουσιοδοτηθεί για τη διαχείριση και τη συντήρηση αντιστοίχων τµηµάτων του οδικού δικτύου αφενός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφετέρου του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας Οδού. Ο σχεδιασµός του hardware και η ανάπτυξη του software των συστηµάτων ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet έγινε σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Η κατασκευή του hardware έγινε σε συνεργασία µε την Ε ΑΠ του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης. Η χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών για την ανάπτυξη των παραπάνω συστηµάτων τηλεµατικής προήλθε από πόρους της ΕΣΕ/ΠΚΜ και της Εγνατίας Οδού αντίστοιχα. 2. Η ΕΣΕ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρµόδια για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφαλείας του εθνικού οδικού δικτύου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΕΣΕ/ΠΚΜ µεριµνά για την κατάσταση των οδοστρω- µάτων, της σήµανσης, της διαγράµµισης, του ηλεκτροφωτισµού και της φωτοσήµανσης. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ασχολείται µε τον εκσυγχρονισµό της φωτεινής σηµατοδότησης στο δίκτυο των κεντρικών οδών εφαρµόζοντας σύγχρονη τεχνολογία. Η χωρική έκταση της αρµοδιότητάς της περιλαµβάνει τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής. Συγκροτείται από τρία τµήµατα (α) τµήµα συντήρησης, (β) τµήµα σήµανσης σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού και (γ) τµήµα εξοπλισµού και διαχείρισης.

3 3 Το ραδιοδίκτυο ΕΣΕnet αρµοδιότητας ΕΣΕ/ΠΚΜ καλύπτει σήµερα τα οδικά τµήµατα Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και Μαλγάρων - Βεροίας - Καστανιάς. Ο κεντρικός υπολογιστής του συστήµατος βρίσκεται εγκατεστηµένος σε κέντρο ελέγχου στο Εργοτάξιο της ΕΣΕ/ΠΚΜ στη δυτική είσοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί υπό την ευθύνη των συνεργείων συντήρησης ηλεκτροφωτισµού. Σχήµα 1: Το ραδιοδίκτυο ΕΣΕnet από Θεσσαλονίκη έως Κατερίνη 3. Η /νση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Έως σήµερα η Εγνατία Οδός Α.Ε. (EOAE) έχει αποδώσει στην κυκλοφορία µεγάλα τµήµατα σύγχρονου αυτοκινητόδροµου, που περιλαµβάνουν πέραν της ανοικτής οδοποιίας, σύνθετα τεχνικά έργα, ανισόπεδους κόµβους, γέφυρες και σήραγγες. Λόγω του εξοπλισµού (οδοφωτισµός, φωτεινή σηµατοδότηση, κλπ.) που διαθέτουν τα οδικά αυτά τµήµατα για σκοπούς κυρίως διαχείρισης κυκλοφορίας, καθίσταται αναγκαία η επιτήρησή τους από απόσταση µε σύγχρονα µέσα τηλεµατικής. Επιπρόσθετα, το έργο της συντήρησης των εγκαταστάσεων αυτών έχει γίνει πιο απαιτητικό βάσει των πρόσφατων εθνικών «Οδηγιών Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων», οι οποίες απαιτούν την έγκαιρη αντιµετώπιση βλαβών σε προκαθορισµένους χρόνους, µε στόχο την παροχή αναβαθµισµένου επιπέδου υπηρεσιών στους χρήστες της οδού.

4 4 Η EOAE έχει προβεί σε µια σειρά από δράσεις για τη συστηµατική παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Εγνατίας Οδού, όπως του οδοφωτισµού και της φωτεινής σηµατοδότησης, µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση και συντήρησή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται : η χρήση ηλεκτρονικού µητρώου καταγραφής του εξοπλισµού (ιστοί, πίλλαρ, φωτεινοί σηµατοδότες, κλπ.) και παρακολούθησης των εργασιών τακτικής συντήρησης (Routine Maintenance Management System - RMMS), η εγκατάσταση συστηµάτων online τηλεπίβλεψης της λειτουργίας εξοπλισµού, κλπ. Επίσης, ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στα τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου στα οποία έχει εγκατασταθεί συνεχής οδοφωτισµός, λόγω του µεγάλου ενεργειακού τους φορτίου. Τα τµήµατα αυτά για την Εγνατία Οδό έχουν εκτιµηθεί κατά µήκος του κύριου άξονα σε 94 χλµ., µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ περίπου 1.8 MW. Η ΕΟΑΕ µε στόχο την υποστήριξη εργασιών συντήρησης και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω βλαβών στα οδικά αυτά τµήµατα, εξετάζει µε προσεκτικό σχεδιασµό την εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων τηλεµετρίας για τον έλεγχο του οδοφωτισµού. Το σύστηµα Εγνατία LightNet έχει ήδη εγκατασταθεί πιλοτικά στο τµήµα της Εγνατίας οδού στην Παράκαµψη Καβάλας µήκους 26 χλµ βασιζόµενο εξ ολοκλήρου σε σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων, ψηφιακών µικροεπεξεργαστών και προσωπικών υπολογιστών. Το σύστηµα αυτό σύντοµα θα επιτηρεί άλλα 18 χλµ οδικού φωτισµού στην ίδια περιοχή. Ο κεντρικός υπολογιστής του συστήµατος Εγνατία LightNet βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Εγνατίας Οδού στο Παλιό Καβάλας. Σχήµα 2 : Το σύστηµα Εγνατία LightNet στην Παράκαµψη Καβάλας

5 5 4. Τα συστήµατα ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet Τα συστήµατα τηλεµατικής ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet λειτουργούν ως ραδιοδίκτυα µετάδοσης και µεταγωγής πακέτων (packet switching radio networks). Για κάθε ένα ραδιοδίκτυο έχει εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ µία ραδιοσυχνότητα. Όλοι οι σταθµοί τηλεµετρήσεων καθενός ραδιοδικτύου επικοινωνούν µε τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης στην αντίστοιχη ραδιοσυχνότητα. Για τον λόγο αυτόν, τα παραπάνω ραδιοδίκτυα λειτουργούν µε συνδυασµό τεχνικών τυχαίας προσπέλασης (random access) και τεχνικών συστηµατικής πολυπλεξίας στο χρόνο (time division multiple access). Ο συνδυασµός των δύο τεχνικών γίνεται µε βέλτιστο τρόπο ανάλογα µε το φορτίο των προς µετάδοση από κάθε σταθµό δεδοµένων. Τα ραδιοδίκτυα δεν χρησιµοποιούν κεντρικούς αναµεταδότες. Αντίθετα, κάθε σταθµός µπορεί να λειτουργήσει ως αναµεταδότης άλλων σταθµών, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή ραδιοκάλυψης. Προβλήµατα δροµολόγησης πακέτων επιλύονται δυναµικά από κάθε σταθµό µε τη βοήθεια λογισµικού επικοινωνιών (communications software) που αναπτύχθηκε ειδικά για το σκοπό αυτόν και ενσωµατώθηκε στο µικρο-υπολογιστή κάθε σταθµού. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται ταυτόχρονα η σηµαντική δυνατότητα των ραδιοδικτύων να «ακολουθήσουν» οδικά δίκτυα ανεξαρτήτως της µορφολογίας του εδάφους, δηµιουργώντας αυτοµάτως µία «τεθλασµένη» γραµµή διάδοσης ραδιοσήµατος η οποία εξασφαλίζει τµηµατικά συνθήκες οπτικής επαφής (line of sight). Με τη µορφή αυτήν τα ραδιοδίκτυα ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet δηµιουργούν βασικές υποδοµές για την ανάπτυξη επικοινωνιών κορµού (backbone nets) τα οποία µπορούν να µεταφέρουν πλήθος πληροφοριών συνδυάζοντας κάθε σταθµό µε κατάλληλα αισθητήρια. Το γεγονός αυτό µαζί µε τη δυνατότητα δυναµικής ανατοποθέτησης ενός σταθµού τηλεµετρήσεων οπουδήποτε στο οδικό δίκτυο, οποτεδήποτε αποφασιστεί και για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα απαιτηθεί χωρίς ανασχεδιασµό του δικτύου κορµού καθιστά την τεχνολογία των ραδιοδικτύων ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet ιδιαίτερα ευέλικτη και αποτελεσµατική. 5. Οι δυνατότητες των ραδιοδικτύων τηλεµετρήσεων Πρωταρχικοί στόχοι κατά την ανάπτυξη των συστηµάτων τηλεµετρήσεων ΕΣΕnet και Εγνατία LightNet υπήρξαν (α) ο έλεγχος διαµέσου του κεντρικού υπολογιστή και σε 24ωρη βάση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού και (β) ο προγραµµατισµός των καθηµερινών εργασιών των συνεργείων συντήρησης µε βάση τις παραγόµενες από τα συστήµατα αναφορές βλαβών. Τα συστήµατα ταξινοµούν τις συλλεγόµενες µετρήσεις σε χρονολογικές βάσεις

6 6 δεδοµένων οι οποίες είναι προσπελάσιµες µέσω οθονών προσωπικών υπολογιστών όπως φαίνεται στα σχήµατα 3 και 4. Σχήµα 3 : Οπτική διερεύνηση (visualization) της βάσης δεδοµένων ηλεκτροφωτισµού στο ραδιοδίκτυο ΕΣΕnet Σχήµα 4 : Οπτική διερεύνηση (visualization) της βάσης δεδοµένων ηλεκτροφωτισµού στο ραδιοδίκτυο Εγνατία LightNet

7 7 Επιπλέον τα ραδιοδίκτυα τηλεµετρήσεων έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε αισθητήρια µέτρησης, σε συνεχή βάση, θερµοκρασίας αέρος και οδοστρώµατος, γεγονός που µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση µηχανισµών αποτελεσµατικής αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια δυσµενών καιρικών φαινοµένων. Τα σχήµατα 5 και 6 παρουσιάζουν τον τρόπο απεικόνισης των µετρήσεων αυτών στους κεντρικούς υπολογιστές. Σχήµα 5 : Απεικόνιση θερµοκρασιών στο σύστηµα ΕΣΕnet Σχήµα 6 : Οπτική διευρεύνηση (visualization) της βάσης δεδοµένων στο σύστηµα Εγνατία LightNet

8 8 Σηµαντική δυνατότητα παρέχεται από τα παραπάνω συστήµατα τηλεµετρήσεων ως προς τη συνεχή καταγραφή του όγκου κυκλοφορίας οχηµάτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας και ανά κατεύθυνση σε όλο το 24ωρο και τη δηµιουργία αντίστοιχων χρονολογικών βάσεων δεδοµένων. Το σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζει ενδεικτικά µετρήσεις κυκλοφορίας στη δυτική έξοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι σταθµοί τηλεµετρήσεων διαθέτουν µονάδες διεπικοινωνίας (interface) οι οποίες µπορούν να συνεργαστούν τόσο µε αισθητήρια κυκλοφορίας κλασσικής τεχνολογίας επαγωγικών βρόχων όσο και νεότερης τεχνολογίας τύπου µικροκυµατικών radar µικρής εµβελείας. Σχήµα 7 : Απεικόνιση online µετρήσεων κυκλοφορίας στο ΕΣΕnet 6. H συνεργασία µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM Στους κεντρικούς υπολογιστές των ραδιοδικτύων τηλεµετρήσεων λειτουργεί µηχανισµός πύλης (gateway) διασύνδεσης τόσο µε το Internet όσο και µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η ανάπτυξη (α) εφαρµογών web για τον έλεγχο εξ αποστάσεως της συντήρησης των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην Εγνατία Οδό µεταξύ των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού στην Καβάλα και της ιεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης στη Θεσσαλονίκη και (β) εφαρµογών γραπτών µηνυµάτων (SMS) ή κινητού internet για την απευθείας ενηµέρωση του εξουσιοδοτηµένου προσωπικού συντήρησης για έκτακτα περιστατικά όπως φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν.

9 9 Σχήµα 8 : Απεικόνιση τηλεµετρήσεων στη οθόνη κινητού τηλεφώνου σε (σχεδόν) πραγµατικό χρόνο (near real-time) στο σύστηµα τηλεµατικής ΕΣΕnet YMATH On-Line Η επικοινωνία µέσω γραπτών µηνυµάτων SMS επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή να ενηµερώσει αυτοµάτως, µε δική του πρωτοβουλία, το προσωπικό συντήρησης όταν παρατηρούνται τιµές παραµέτρων εκτός προδιαγεγραµµένων ορίων. Οι πληροφορίες που µεταφέρονται µε τον τρόπο αυτόν είναι περιορισµένες, ωστόσο καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος των αναγκών των υπηρεσιών συντήρησης. Ένας δεύτερος µηχανισµός επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης εξ αποστάσεως ολόκληρης της βάσης δεδοµένων µε πρωτοβουλία που εκκινεί από το προσωπικό συντήρησης, για πληροφορίες σχετικά µε τρέχοντα, πρόσφατα ή παλαιότερα συµβάντα στο ελεγχόµενο οδικό δίκτυο µέσω εφαρµογών WML (wap markup language) όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Σχήµα 9 : Εφαρµογές WML (wap markup language) για την online λειτουργία του ραδιοδικτύου τηλεµετρήσεων Εγνατία LightNet µέσω οθόνης κινητού τηλεφώνου

10 10 English summary DESEnet and Egnatia LightNet constitute two digital telemetry infrastructures for national road network management that are being developed over the recent years in the Region of Central Macedonia and the Region of East Macedonia and Thrace respectively. As digital telemetry networks, DESEnet and Egnatia LightNet consist of a number of data logging stations installed at selected points along the national road network. These stations collect measurements regarding traffic conditions, traffic load, meteorological data, road surface conditions and road lighting on a 24h basis. Information collected at DESEnet and Egnatia LightNet stations is transmitted in real time at two central computer sites where chronological national road data bases are created systematically. One of these sites is found at the main technical operations center of the Region of Central Macedonia Directorate of National Road Maintenance in Thessaloniki. The other site is found at the mainenance works facility of Egnatia Odos in Kavala. Information transmission from each data logging station into the respective central computer sites is carried over a VHF digital radio-network developed specially for this purpose by the Department of Electrical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki. Equipped with appropriate communications software and hardware, DESEnet and Egnatia LightNet central servers provide over the Internet and the Web all traffic related information they collect to co-operating puplic services and organisations which are engaged in the road network management. In addition to internet and web facilities, DESEnet and Egnatia LightNet utilise new communications options offered by the mobile communication networks. Exploiting these option appropriately, the two telematic systems appear practically as portals to real time road and traffic information in the two Regions accessible via the mobile GSM terminals from practically anywhere. Using short messages SMS or WML (wap markup language) applications based on WAP (wireless access protocol), a member of the road maintenance personnel or indeed a citizen-driver is able to get on his/her mobile phone information about the road or traffic conditions along road segments covered by DESEnet and Egnatia LightNet. Today DESEnet and Egnatia LightNet are establishing communications links with certain radio stations in Thessaloniki which are equipped Radio Data System. This will enhance further the possibilities to send real time traffic information to the citizen-driver directly in his/her car. Development of DESEnet started in the year 1995 as an exploratory action on road telematics in the Region of Central Macedonia. Since the year 2000 its expansion to cover more than 1200 Km of road network has been expected under the 3 rd Community Support Framework.

Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada

Yannis C. Stogios DELCAN CORP. 625 Cochrane Drive Suite 500 Markham, Ontario L3R 9R9, Canada ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης ΤΕΊ Σερρών, Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τέρµα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες, Ελλάδα Χρήστος Κ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου 1 ιαχείριση συµβάντων (incident management) σε αυτοκινητοδρόµους µε Παραχώρηση. Η περίπτωση της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου Β. Χαλκιάς ιευθύνων Σύµβουλος, ΑΤΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. Κ.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας

Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας Σηµατοδότηση και Τηλεµατική πριν και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ιδιαιτερότητες της Αθήνας Φραντζεσκάκης Γιάννης Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου Περίληψη Εξετάζεται η σηµερινή κατάσταση περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία

Ευάγγελος Mπεκιάρης Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Μεταφορών, Ελλάδα Γαϊτανίδου Ευαγγελία 1 Εφαρµογές τηλεµατικής µε στόχο την επίτευξη οδικής υποδοµής που «συγχωρεί» πιθανά σφάλµατα του οδηγού και είναι αυτονόητη η χρήση της Μοντελοποίηση συνθηκών οδικής ασφάλειας Το ερευνητικό έργο IN-SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση και έλεγχος ποιότητας στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοδίων και διαχείρισης κυκλοφορίας (ITTMS) της αττικής οδού.

ιασφάλιση και έλεγχος ποιότητας στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοδίων και διαχείρισης κυκλοφορίας (ITTMS) της αττικής οδού. ιασφάλιση και έλεγχος ποιότητας στο ολοκληρωµένο σύστηµα διοδίων και διαχείρισης κυκλοφορίας (ITTMS) της αττικής οδού. Αντώνης Οικονόµου, Παναγιώτης αλιάνης, Antulio Richetta JacobsGIBB Ελλάς Α.Ε.Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE E4

Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE E4 Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE E4 «Κινητές και Ασύρµατες εφαρµογές στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική» ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Συντονιστές ρ. Γεώργιος Γιαγλής, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας, Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους»

«Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών μεγεθών για αυτοκινητοδρόμους» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα eye in the sky

Πρόγραµµα eye in the sky 1 Πρόγραµµα eye in the sky Παναγιωτοπούλου Λίζα ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε - Ελλάδα Περίληψη Σε αυτή την εργασία περιγράφεται το Πρόγραµµα Eye in the Sky και πιο συγκεκριµένα εκείνες οι υπηρεσίες που αφορούν στην διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2013 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF MACEDONIA

UNIVERSITY OF MACEDONIA UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS LESSON: NETWORKING TECHNOLOGIES PAPER TITLE: SATELLITE NETWORKS PROFESSOR: Dr. ANASTASIOS A. ECONOMIDES POSTGRADUATE STUDENT: GRIGORIOS K. GOUTZELIS (ID:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα 1 Αρχιτεκτονική Συστημάτων Τηλεματικής και Λήψη Αποφάσεων στα Αστικά Συγκοινωνιακά Δίκτυα Θεόδωρος Τσέκερης Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Λουκάς Δημητρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) 4.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι συµβατικές πινακίδες κάθετης σήµανσης των οδών και τονίστηκε ο καθοριστικός τους ρόλος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΗΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS Φεβρουάριος 2007 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Φοιτήτρια: κ. Οικονομίδης Γκόλτσιου Μαρία mis0633 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Περίληψη 2 1. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 0000/4950/Β02

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση Ενέργειας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση Ενέργειας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ LONG TERM EVOLUTION» ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα